EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0031

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) Text s významom pre EHP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 107–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/oj

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/107


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/31/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou činnosťou (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (5), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec pre dohľad nad trhom v súvislosti s výrobkami a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (6) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ na revíziu alebo prepracovanie uvedených právnych predpisov. Smernica 2009/23/ES by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Táto smernica sa vzťahuje na váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré sa novo uvádzajú na trh Únie; znamená to, že sú to buď nové váhy s neautomatickou činnosťou vyrábané výrobcom usadeným v Únii, alebo váhy s neautomatickou činnosťou, či už nové, alebo použité, dovezené z tretej krajiny.

(5)

Členské štáty by mali byť zodpovedné za ochranu verejnosti pred nesprávnymi výsledkami váženia pomocou váh s neautomatickou činnosťou v určitých kategóriách použitia.

(6)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(7)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad váh s neautomatickou činnosťou s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(8)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(9)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a koncovými užívateľmi by členské štáty mali nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(10)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces navrhovania a výrobný proces, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(11)

Je potrebné zabezpečiť, aby váhy s neautomatickou činnosťou z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonávali v súvislosti s týmito váhami s neautomatickou činnosťou príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad váh s neautomatickou činnosťou, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky alebo ktoré predstavujú určité riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie váh s neautomatickou činnosťou a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(12)

Pri uvádzaní váh s neautomatickou činnosťou na trh by každý dovozca mal uviesť na váhach s neautomatickou činnosťou svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Je potrebné umožniť výnimky vrátane výnimky pre prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal len na účel umiestnenia jeho mena a adresy na váhu.

(13)

Distribútor sprístupní na trhu váhy s neautomatickou činnosťou po ich uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že zaobchádzanie s váhami s neautomatickou činnosťou nebude mať negatívny vplyv na ich súlad.

(14)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie váhy s neautomatickou činnosťou na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo váhy s neautomatickou činnosťou upraví takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(15)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa váh s neautomatickou činnosťou.

(16)

Zabezpečenie vysledovateľnosti pôvodu váh s neautomatickou činnosťou v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich váh s neautomatickou činnosťou na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali váhy s neautomatickou činnosťou, alebo ktorým váhy s neautomatickou činnosťou dodali oni samy, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(17)

Táto smernica by sa mala obmedzovať na určenie základných požiadaviek týkajúcich sa metrologických charakteristík a funkčnosti váh s neautomatickou činnosťou. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek, najmä čo sa týka metrologických, konštrukčných a výrobných charakteristík, a na uľahčenie posudzovania zhody s týmito základnými požiadavkami týkajúcimi sa metrologických charakteristík a funkčnosti, je potrebné stanoviť predpoklad zhody váh s neautomatickou činnosťou, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (7).

(18)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď uvedené normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(19)

Posudzovanie zhody s príslušnými metrologickými a technickými predpismi je nevyhnutné na zabezpečenie účinnej ochrany spotrebiteľov a tretích strán.

(20)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať, že váhy s neautomatickou činnosťou sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky, a aby to mohli príslušné orgány zabezpečiť, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne k úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(21)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode váh s neautomatickou činnosťou na trhu s požiadavkami tejto smernice a ostatných relevantných harmonizačných právnych predpisov Únie.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode predstavovať súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(23)

Označenie CE a doplnkové metrologické označenie, ktorým sa vyjadruje zhoda váhy s neautomatickou činnosťou, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označovanie CE a jeho vzťah k iným označeniam, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE a doplnkového metrologického označenia by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(24)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(25)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 2009/23/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby mohli byť notifikované Komisii, nestačia na zabezpečenie rovnako vysokej kvality vykonávania úloh notifikovaných orgánov v celej Únii. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré majú záujem o notifikáciu, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(26)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(28)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(29)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikát zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočňovali toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(30)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s váhami s neautomatickou činnosťou, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(31)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(32)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vznášať v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(33)

S cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a takisto aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, treba zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(34)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné uvádzať váhy s neautomatickou činnosťou na trh len vtedy, ak nebudú ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb za podmienky, že sa budú riadne skladovať a využívať na svoj účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať. Váhy s neautomatickou činnosťou by sa mali pokladať za výrobky, ktoré nevyhovujú základným požiadavkám určeným v tejto smernici, len za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, to znamená, keď takéto používanie vyplýva z jednoducho predvídateľného ľudského správania, ktoré je v súlade so zákonom.

(35)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na váhy s neautomatickou činnosťou, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(36)

V smernici 2009/23/ES je už stanovený ochranný postup, ktorý umožňuje Komisii preskúmať oprávnenosť opatrenia prijatého niektorým členským štátom týkajúceho sa váh s neautomatickou činnosťou, ktoré podľa neho nie sú v súlade s právnymi predpismi. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci ochranný postup, aby bol účinnejší a aby využíval odborné skúsenosti členských štátov.

(37)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s váhami s neautomatickou činnosťou predstavujúcimi určité riziko, pokiaľ ide o aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konať skôr v súvislosti s týmito váhami s neautomatickou činnosťou.

(38)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(39)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(40)

Na prijímanie vykonávacích aktov, v ktorých sa požaduje, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky týkajúce sa notifikácie, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(41)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi váhami s neautomatickou činnosťou, ktoré predstavujú určité riziko, pokiaľ ide o zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo pokiaľ ide o iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(42)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený na základe tejto smernice zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, ktoré navrhne buď jeho predseda, alebo zástupca členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(43)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie, iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu a prípadne pozvanie zúčastniť sa na týchto schôdzach.

(44)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov s ohľadom na ich osobitný charakter určiť, a to bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi váhami s neautomatickou činnosťou opodstatnené, alebo nie.

(45)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa uvedené pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(46)

Je preto potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a/alebo uviesť do prevádzky váhy s neautomatickou činnosťou už uvedené na trh v súlade so smernicou 2009/23/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje táto smernica. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje táto smernica.

(47)

Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je snaha zaistiť, aby váhy s neautomatickou činnosťou dostupné na trhu spĺňali požiadavky, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a zároveň zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(48)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice.

(49)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v prílohe V časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na všetky váhy s neautomatickou činnosťou.

2.   Na účely tejto smernice sa rozlišujú tieto kategórie použitia váh s neautomatickou činnosťou:

a)

váženie v obchodných vzťahoch;

b)

váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia alebo podobných typov platieb;

c)

váženie na účely uplatňovania zákonov alebo nariadení alebo na účely vypracúvania posudkov súdnych znalcov;

d)

váženie pacientov v zdravotníctve na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby;

e)

váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych alebo farmaceutických laboratóriách;

f)

určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov;

g)

všetky iné použitia, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až f).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„váhy“ sú meracím prístrojom slúžiacim na určenie hmotnosti telesa s využitím účinku gravitácie na toto teleso. Váhy môžu taktiež slúžiť na určenie iných veličín, množstiev, parametrov alebo charakteristík, ktoré sú odvodené z hmotnosti;

2.

„váhy s neautomatickou činnosťou“ alebo „váhy“ sú váhy, ktoré pri vážení vyžadujú zásah operátora;

3.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka váh určených na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu, alebo bezodplatne;

4.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie váh na trhu Únie;

5.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába váhy alebo ktorá dáva takéto váhy navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

6.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné poverenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

7.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza váhy z tretej krajiny na trh Únie;

8.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje váhy na trhu;

9.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

10.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré váhy musia spĺňať;

11.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

12.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

13.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

14.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky tejto smernice týkajúce sa váh;

15.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

16.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia váhy, ktorá sa už sprístupnila koncovému užívateľovi;

17.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu váhy v dodávateľskom reťazci na trhu;

18.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa zosúlaďujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

19.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že váha je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky

1.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia na to, aby zabezpečili, že na trhu budú sprístupnené iba váhy, ktoré vyhovujú uplatniteľným požiadavkám tejto smernice.

2.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby váhy neboli uvedené do prevádzky na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), pokiaľ nespĺňajú požiadavky tejto smernice.

3.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby váhy uvedené do prevádzky na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) ďalej spĺňali uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

Článok 4

Základné požiadavky

Váhy, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), musia spĺňať základné požiadavky uvedené v prílohe I.

Ak je súčasťou váh zariadenie alebo ak sú váhy spojené so zariadením, ktoré sa nepoužíva ani nie je určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na takéto zariadenie sa základné požiadavky nevzťahujú.

Článok 5

Voľný pohyb váh

1.   Členské štáty nesmú brániť sprístupneniu na trh váham, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Členské štáty nesmú brániť uvedeniu do prevádzky na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) váham, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojich váh na trh zabezpečia, aby boli váhy ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

2.   V prípade váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 13.

Ak sa týmto postupom posudzovania zhody preukáže, že váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), spĺňajú uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie CE a doplnkové metrologické označenie.

3.   V prípade váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas obdobia 10 rokov od ich uvedenia na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach váh a zmeny v harmonizovaných normách alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú váhy určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia vykonávajú skúšku vzorky váh sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich váh a spätných prevzatí váh a o takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na váhach, ktoré uviedli na trh, označenie typu, šarže alebo výrobné číslo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu váh, ako je stanovené v prílohe III.

Na váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia umiestnia nápisy uvedené v prílohe III bode 1.

Na váhy, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), výrobcovia umiestnia nápisy uvedené v prílohe III bode 2.

Ak sú súčasťou váh určených na niektoré z použití podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) zariadenia, ktoré sa nepoužívajú ani nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) alebo sú takéto váhy k týmto zariadeniam pripojené, výrobcovia umiestnia na každé z týchto zariadení značku obmedzeného používania uvedenú v článku 18 a v bode 3 prílohy III.

6.   Výrobcovia na váhe uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Adresa musí uvádzať len jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k váham určeným na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) dodaný návod na použitie a pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a pokyny, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že váhy, ktoré uviedli na trh, nie sú v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie váh do zhody alebo ich v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, ak váhy predstavujú určité riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Výrobcovia poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody váh s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Spolupracujú s týmto orgánom na základe jeho žiadosti pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedenú v článku 6 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca plní úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi aspoň:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia váh na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba váhy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky.

2.   Dovozcovia zabezpečia, aby pred uvedením váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na trh výrobca vykonal primeraný postup posúdenia zhody uvedený v článku 13. Takisto zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na váhach umiestnené označenie CE a doplnkové metrologické označenie, a aby bola s nimi dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), nie sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie ich uviesť na trh, kým nezabezpečí dosiahnutie zhody s predpismi. Navyše ak váhy predstavujú určité riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Dovozcovia pred uvedením na trh váh, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), zabezpečia, aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

3.   Dovozcovia uvedú na váhach svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Ak by si to vyžadovalo otvorenie obalu, uvedené údaje možno uviesť na obale a v sprievodnej dokumentácii výrobku. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol k váham určeným na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f) dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy ich súlad so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú váhy určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), dovozcovia vykonávajú skúšku vzorky váh sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich váh a spätných prevzatí váh a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré uviedli na trh, nie sú v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie váh do zhody alebo ich v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že váhy predstavujú určité riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   V prípade váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia váh na trh kópiu EÚ vyhlásenie o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní váh na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na trhu distribútori overia, či je na váhach umiestnené požadované označenie CE a doplnkové metrologické označenie, či je spolu s výrobkom dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných koncových užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa váhy sprístupňujú na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), nie sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie ich sprístupniť na trhu, kým nebude zabezpečená ich zhoda s požiadavkami. Navyše ak váhy predstavujú riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

Distribútori overia, či pred uvedením váh, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), na trh výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a článku 8 ods. 3.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy ich zhodu so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že váhy, ktoré sprístupnili na trhu, nie sú v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie váh do zhody alebo ich v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že váhy predstavujú určité riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody váh. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie váhy na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví váhy, ktoré už boli uvedené na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť ich súlad s touto smernicou.

Článok 11

Identifikácia hospodárskych subjektov

Pre váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú:

a)

všetky hospodárske subjekty, ktoré im dodali váhy;

b)

všetky hospodársky subjekty, ktorým dodali váhy.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im boli dodané váhy, a počas 10 rokov po tom, čo dodali váhy.

KAPITOLA 3

ZHODA VÁH

Článok 12

Predpoklad zhody váh

Váhy, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za váhy, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 13

Postupy posudzovania zhody

1.   Zhodu váh so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I možno podľa výberu výrobcu potvrdiť jedným z nasledujúcich postupov:

a)

modul B stanovený v bode 1 prílohy II, po ktorom nasleduje buď modul D stanovený v bode 2 prílohy II, alebo modul F stanovený v bode 4 prílohy II.

Modul B nie je povinný pre váhy, ktoré nepoužívajú elektronické zariadenia a ktorých vážiace zariadenie nemá pružinu na vyvažovanie zaťažovania. V prípade váh, ktoré neboli predložené na posudzovanie zhody podľa modulu B, sa uplatňuje modul D1 stanovený v bode 3 prílohy II alebo modul F1 stanovený v bode 5 prílohy II;

b)

modul G stanovený v bode 6 prílohy II.

2.   Dokumentácia a korešpondencia týkajúca sa postupov posudzovania zhody podľa odseku 1 musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa tieto postupy vykonajú, alebo v jazyku akceptovanom orgánom notifikovaným v súlade s článkom 19.

Článok 14

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek uvedených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa váhy uvádzajú na trh alebo v ktorom sa sprístupňujú.

3.   Ak sa na váhy vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za plnenie požiadaviek stanovených v tejto smernici.

Článok 15

Označenie zhody

Zhoda váh, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), s touto smernicou sa vyznačuje na váhach označením zhody CE a doplnkovým metrologickým označením, ako sa uvádza v článku 16.

Článok 16

Všeobecné zásady označenia CE a doplnkového metrologického označenia

1.   Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Doplnkové metrologické označenie sa skladá z veľkého písmena „M“ a posledného dvojčísla roku umiestnenia na váhu, ktoré sú umiestnené v pravouhlom štvoruholníku. Výška štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE.

3.   Všeobecné zásady stanovené v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa primerane uplatňujú na doplnkové metrologické označenie.

Článok 17

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE, doplnkového metrologického označenia a ďalšieho označenia

1.   Na každej váhe alebo jej štítku s údajmi musí byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestnené označenie CE a doplnkové metrologické označenie.

2.   Označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa na váhy umiestňuje pred uvedením na trh.

3.   Doplnkové metrologické označenie sa umiestňuje tesne za označenie CE.

4.   Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením nasleduje identifikačné číslo (identifikačné čísla) notifikovaného orgánu alebo notifikovaných orgánov, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby uvedenej v prílohe II.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

5.   Za označením CE, doplnkovým metrologickým označením a identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

6.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

Článok 18

Značka obmedzeného používania

Táto značka uvedená v článku 6 ods. 5 štvrtom pododseku a špecifikovaná v prílohe III bode 3 musí byť na zariadení umiestnená tak, aby bola zreteľne viditeľná a neodstrániteľná.

KAPITOLA 4

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 19

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 20

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 25.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento subjekt právnickou osobou a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 21. Navyše musí tento orgán prijať opatrenia, aby bola pokrytá zodpovednosť, ktorá vyplýva z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán preberá plnú zodpovednosť za úlohy vykonané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 21

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikal žiadny konflikt záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 22

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách postupov.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 23

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo váh, ktoré posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby váh, ktoré posudzuje.

4.   Orgánom posudzovania zhody, jeho vrcholovým manažmentom a zamestnancami zodpovednými za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť konštruktéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu váh, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto osôb. Týmto sa nevylučuje možnosť používania posudzovaných váh, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo ich používanie na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť priamo zapojení do navrhovania, výroby ani konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto váh, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa prílohy II a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody musí mať vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu váh, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov. Musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, pri ktorých sa rozlišuje medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie činnosti. ktoré zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný alebo sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s náležitým posudzovaním zhody a prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody musia mať:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovania, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať ho;

c)

primerané znalosti a musia ovládať základné bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe I, uplatniteľné harmonizované normy a príslušné ustanovenia harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

potrebnú spôsobilosť na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a pracovníkov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy II alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa podieľajú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenia uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 24

Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 23 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 25

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 23, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy II.

Článok 26

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a typov váh, v súvislosti s ktorými orgán potvrdzuje svoju odbornú spôsobilosť, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 23.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 23.

Článok 27

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 23.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii musia byť zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, module alebo moduloch posudzovania zhody, príslušných váhach a príslušnom potvrdení odbornej spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 26 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 23.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov od notifikácie, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 28

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo aj v prípade, keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 29

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán ďalej nespĺňa požiadavky stanovené v článku 23 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 30

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v ktorých má pochybnosti o odbornej spôsobilosti notifikovaného orgánu alebo o plnení požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú alebo v ktorých je na to upozornená.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej šetrenia.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky v súvislosti s notifikáciou, prijme vykonávací akt, ktorým požiada notifikujúci členský štát, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 41 ods. 2.

Článok 31

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe II.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom však mieru prísnosti a úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby boli váhy v súlade s požiadavkami tejto smernice.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné požiadavky stanovené v prílohe I alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že váhy prestali byť v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 32

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 33

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán o:

a)

každom zamietnutí certifikátu, obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo odňatí certifikátu;

b)

akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonávaných v rámci notifikácie a o akejkoľvek inej vykonávanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytnú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké váhy, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 34

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 35

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme odvetvovej alebo medziodvetvovej skupiny, resp. skupín notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tejto skupiny či týchto skupín.

KAPITOLA 5

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA VÁH VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 36

Dohľad nad trhom Únie a kontrola váh vstupujúcich na trh Únie

Článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na váhy, na ktoré sa vzťahuje článok 1 tejto smernice.

Článok 37

Postup zaobchádzania s váhami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že váhy, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, predstavujú riziko, pokiaľ ide o ochranu verejného záujmu v oblasti pôsobnosti tejto smernice, vykonajú hodnotenie týkajúce sa dotknutých váh vo vzťahu k všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že váhy nespĺňajú požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na dosiahnutie súladu s uvedenými požiadavkami alebo stiahol váhy z trhu, alebo ich spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými váhami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie váh na vnútroštátnom trhu alebo ich stiahnuť z príslušného trhu, alebo ich spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúcich váh, údaje o pôvode váh, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviskách, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je neplnenie požiadaviek spôsobené jedným z týchto dôvodov:

a)

váhy nespĺňajú požiadavky týkajúce sa aspektov ochrany verejného záujmu stanovené v tejto smernici alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, ktoré sú základom predpokladu zhody.

6.   Iné členské štáty ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o ďalších informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušných váh s požiadavkami, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade, ak nesúhlasia s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku žiadny členský štát ani Komisia nevznesú námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, toto opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušným váham, ako napríklad stiahnutie váh z trhu.

Článok 38

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 37 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt a rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia váh, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami, zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad váh s požiadavkami sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 37 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 39

Váhy, ktoré sú v súlade s požiadavkami, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci sú váhy v súlade s touto smernicou, predstavujú riziko pre ochranu verejného záujmu, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia s cieľom odstrániť toto riziko pred uvedením váh na trh alebo aby ich z trhu stiahol, alebo prevzal späť v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určí,

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými takýmito váhami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušných váh, informácie o pôvode a dodávateľskom reťazci váh, povahe možného rizika a charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

Článok 40

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 37, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby tento nesúlad odstránil:

a)

označenie CE alebo doplnkové metrologické označenie bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo s článkom 17 tejto smernice;

b)

označenie CE alebo doplnkové metrologické označenie nebolo umiestnené;

c)

nápisy uvedené v článku 6 ods. 5 neboli umiestnené alebo boli umiestnené v rozpore s článkom 6 ods. 5;

d)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby, bolo umiestnené v rozpore s článkom 17 alebo nebolo umiestnené;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

f)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

g)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

h)

informácie uvedené v článku 6 ods. 6 alebo článku 8 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

i)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 6 alebo článku 8.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia váh na trhu alebo zabezpečí ich spätné prevzatie, alebo ich stiahne z trhu.

KAPITOLA 6

POSTUP VÝBORU, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 41

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor pre váhy s neautomatickou činnosťou. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Komisia konzultuje s výborom o všetkých otázkach, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď svojím predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

Článok 42

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá k sankciám, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 43

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu na trhu alebo uvedeniu do prevádzky váh, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/23/ES, ktoré sú v zhode s touto smernicou a ktoré boli umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky pred 20. aprílom 2016.

Certifikáty vydané podľa smernice 2009/23/ES zostávajú v platnosti podľa tejto smernice.

Článok 44

Transpozícia

1.   Členské štáty do 19. apríla 2016 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodmi 3 až 19, článkami 6 až 17, článkami 19 až 43 a s prílohou II, III a IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 45

Zrušenie

Smernica 2009/23/ES zmenená nariadením uvedeným v prílohe V časti A sa zrušuje s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe V časti B do vnútroštátneho práva a dátumov ich uplatňovania.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, článok 2 body 1 a 2, články 3, 4, 5 a 18 a prílohy I, V a VI sa uplatňujú od 20. apríla 2016.

Článok 47

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 6. Smernicou 2009/23/ES sa sleduje kodifikácia smernice Rady 90/384/EHS z 20. júna 1990 o zosúladení predpisov členských krajín týkajúcich sa váh s neautomatickou činnosťou (Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 1).

(4)  Pozri prílohu V časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

Použitá terminológia je terminológiou Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu.

Predbežné ustanovenia

Ak váhy obsahujú alebo je k nim pripojených viac ako jedno indikačné alebo tlačiarenské zariadenie používané na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), potom sa na takéto zariadenia, ktoré reprodukujú výsledky váženia a nemôžu ovplyvniť správnu funkciu váh, nevzťahujú základné požiadavky za predpokladu, že výsledky váženia sú vytlačené alebo zaznamenané správne a neodstrániteľne tou časťou váh, ktorá spĺňa základné požiadavky, a sú dostupné obom stranám zúčastneným na meraní. V prípade váh používaných pri priamom predaji verejnosti však indikačné zariadenia a tlačiarne pre predavača a zákazníka musia rovnako spĺňať základné požiadavky.

Metrologické požiadavky

1.   Jednotky hmotnosti

Jednotkami hmotnosti sú zákonné jednotky v zmysle smernice Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (1).

V súlade s touto podmienkou je povolené používanie nasledujúcich jednotiek:

a)

jednotky SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona;

b)

britské jednotky: trójska unca na váženie drahých kovov;

c)

ostatné jednotky okrem jednotiek SI: metrický karát na váženie drahých kameňov.

Pri váhach, ktoré používajú vyššie uvedenú britskú jednotku hmotnosti, sa príslušné základné požiadavky uvedené ďalej prevedú na túto britskú jednotku jednoduchou interpoláciou.

2.   Triedy presnosti

2.1.   Definované sú nasledujúce triedy presnosti:

a)

I jemné;

b)

II presné;

c)

III bežné;

d)

IIII hrubé.

Špecifikácia týchto tried je uvedená v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Triedy presnosti

Trieda

Overovací dielik e)

Dolná medza váživosti (Min)

Počet overovacích dielikov

Formula

 

 

minimálna hodnota

minimálna hodnota

maximálna hodnota

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5 g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

Váhy zaradené v triedach II a III, ktoré slúžia na určenie prepravnej tarify, majú dolnú medzu váživosti zníženú na 5 e.

2.2.   Dieliky stupnice

2.2.1.

Skutočný dielik stupnice d) a overovací dielik e) musia byť v tvare:

1 × 10k, 2 × 10k alebo 5 × 10k jednotiek hmotnosti,

kde k je celé číslo alebo nula.

2.2.2.

Pre všetky váhy s výnimkou váh s pomocnými indikačnými zariadeniami platí:

d = e.

2.2.3.

Pre váhy s pomocnými indikačnými zariadeniami platia nasledujúce podmienky:

 

Formula;

 

d < e ≤ 10 d.

Uvedené podmienky neplatia pre váhy triedy presnosti I s d < 10–4 g, pre ktoré platí e = 10–3 g.

3.   Klasifikácia

3.1.   Váhy s jedným rozsahom váživosti

Váhy vybavené pomocným indikačným zariadením musia spĺňať požiadavky triedy presnosti I alebo II. Pri týchto váhach sa pre obe triedy presnosti zistí minimálna hodnota dolnej medze váživosti z tabuľky 1 nahradením overovacieho dielika e) skutočným dielikom stupnice d) v treťom stĺpci tabuľky.

Ak je d < 10–4 g, horná medza váživosti váh triedy presnosti I môže byť nižšia ako 50 000 e.

3.2.   Váhy s viacerými rozsahmi váživosti

Viac rozsahov váživosti je povolených za predpokladu, že sú na váhach zreteľne vyznačené. Každý jednotlivý rozsah váživosti je klasifikovaný podľa bodu 3.1. Ak rozsahy váživosti patria do rôznych tried presnosti, potom váhy musia spĺňať najprísnejšiu z požiadaviek platných pre triedy presnosti, do ktorých rozsahy váživosti patria.

3.3.   Váhy s deleným rozsahom váživosti

3.3.1.

Váhy s jedným rozsahom váživosti môžu mať niekoľko čiastkových rozsahov váživosti (váhy s deleným rozsahom váživosti).

Váhy s deleným rozsahom váživosti nesmú byť vybavené pomocným indikačným zariadením.

3.3.2.

Každý čiastkový rozsah váživosti i váh s deleným rozsahom váživosti je definovaný:

overovacím dielikom ei

pričom e(i + 1) > ei

hornou medzou váživosti Maxi

pričom Maxr = Max

dolnou medzou váživosti Mini

pričom Mini = Max (i – 1)

a Min1 = Min

kde:

i

=

1, 2, … r,

i

=

číslo čiastkového rozsahu váživosti,

r

=

celkový počet čiastkových rozsahov váživosti.

Všetky medze váživosti sú medzami váživosti netto zaťaženia bez ohľadu na hodnotu použitej tary.

3.3.3.

Čiastkové rozsahy váživosti sa klasifikujú podľa tabuľky 2. Všetky čiastkové rozsahy váživosti musia spĺňať požiadavky tej istej triedy presnosti, ktorá je triedou presnosti váh.

Tabuľka 2

Váhy s deleným rozsahom váživosti

i

=

1, 2, … r,

i

=

číslo čiastkového rozsahu váživosti,

r

=

celkový počet čiastkových rozsahov váživosti.

Trieda

Overovací dielik e)

Dolná medza váživosti (Min)

Počet overovacích dielikov

minimálna hodnota

minimálna hodnota (2)

Formula

maximálna hodnota

Formula

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Presnosť

4.1.

Pri použití postupov ustanovených v článku 13 chyba indikácie nesmie byť väčšia ako najväčšia dovolená chyba indikácie podľa tabuľky 3. V prípade digitálnej indikácie sa chyba indikácie opravuje na chybu zaokrúhlenia.

Najväčšie dovolené chyby sa vzťahujú na netto hodnoty a hodnoty tary pre všetky možné zaťaženia s výnimkou hodnôt tary nastavenej vopred.

Tabuľka 3

Najväčšie dovolené chyby

Zaťaženie

Najväčšia dovolená chyba

Trieda I

Trieda II

Trieda III

Trieda IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Najväčšie dovolené chyby v prevádzke sú dvojnásobkom najväčších dovolených chýb uvedených v bode 4.1.

5.   Výsledky váženia danou váhou musia byť opakovateľné a musia byť reprodukovateľné pri použití iných indikačných zariadení a pri použití iných metód váženia.

Pri zmenách miesta pôsobenia zaťaženia na nosiči zaťaženia musia byť výsledky váženia dostatočne stále.

6.   Váhy musia reagovať aj na malé zmeny zaťaženia.

7.   Ovplyvňujúce veličiny a čas

7.1.

Váhy triedy presnosti II, III a IIII, ktoré možno používať v naklonenej polohe, musia byť dostatočne stále pri uhle sklonu, ku ktorému môže dôjsť pri bežnom používaní.

7.2.

Váhy musia spĺňať metrologické požiadavky v rozsahu pracovných teplôt udanom výrobcom. Najmenšia hodnota týchto rozsahov je:

a)

5 °C pri váhach triedy presnosti I;

b)

15 °C pri váhach triedy presnosti II;

c)

30 °C pri váhach triedy presnosti III alebo IIII.

Ak výrobca neudá rozsah pracovných teplôt, platí rozsah od – 10 °C do + 40 °C.

7.3.

Váhy napájané z elektrickej siete musia spĺňať metrologické požiadavky za podmienok bežného kolísania napätia.

Váhy napájané z batérie musia indikovať pokles napätia pod minimálnu požadovanú hodnotu a za týchto podmienok musia naďalej správne fungovať alebo sa musia automaticky vypnúť z činnosti.

7.4.

Elektronické váhy s výnimkou váh triedy presnosti I a II pri hodnote e nižšej ako 1 g musia spĺňať metrologické požiadavky v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti pri hornej hranici svojho rozsahu pracovných teplôt.

7.5.

Vplyv dlhodobého zaťaženia váh triedy presnosti II, III a IIII na indikáciu zaťaženia alebo na indikáciu nuly bezprostredne po odstránení záťaže musí byť zanedbateľný.

7.6.

Váhy musia za iných podmienok naďalej správne fungovať alebo sa musia automaticky vypnúť z činnosti.

Návrh a konštrukcia

8.   Všeobecné požiadavky

8.1.

Váhy musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby si pri správnom používaní a inštalácii v prostredí, pre ktoré sú určené, uchovali svoje metrologické vlastnosti. Hodnota hmotnosti musí byť indikovaná.

8.2.

Ak sú elektronické váhy vystavené rušivým vplyvom, nesmú sa pri ich činnosti prejaviť významné poruchy alebo sa poruchy musia automaticky zistiť a indikovať.

Pri automatickom zistení významnej poruchy elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo porucha nezanikne.

8.3.

Požiadavky uvedené v bodoch 8.1 a 8.2 musia byť splnené počas celého predpokladaného bežného používania váh.

Digitálne elektronické zariadenia musia zabezpečovať primeranú kontrolu správneho priebehu váženia, správnej činnosti indikačného zariadenia a akéhokoľvek uchovávania a prenosu údajov.

Pri automatickom zistení významnej chyby trvanlivosti elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo chyba nezanikne.

8.4.

Ak je k elektronickým váham pomocou vhodného rozhrania pripojené vonkajšie zariadenie, nesmie negatívne ovplyvňovať metrologické vlastnosti váh.

8.5.

Váhy nesmú mať také vlastnosti, ktoré by umožňovali ich podvodné používanie, pričom možnosti ich neúmyselného chybného použitia musia byť minimálne. Súčasti prístroja, ktoré užívateľ nesmie demontovať alebo ich nastavovať, musia byť proti takýmto zásahom zabezpečené.

8.6.

Váhy musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémový výkon kontroly ustanovenej touto smernicou.

9.   Indikácia výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením

Indikácia výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením musí byť presná, jednoznačná a nezavádzajúca a indikačné zariadenie musí umožňovať za bežných podmienok používania bezproblémové odčítanie.

Názvy a symboly jednotiek uvedených v bode 1 tejto prílohy musia byť v zhode s ustanoveniami smernice 80/181/EHS, pričom je navyše pridaný symbol „ct“ pre metrický karát.

Indikácia nad hornú medzu váživosti (Max) zvýšenú o hodnotu 9 e nesmie byť možná.

Pomocné indikačné zariadenie môže indikovať údaje iba smerom vpravo od desatinnej čiarky. Indikačné zariadenie na zvýšenie rozlíšenia sa môže používať len dočasne a pri jeho činnosti sa nepovoľuje tlač výsledkov.

Môžu sa udávať aj sekundárne indikácie za predpokladu, že nebude možné si ich pomýliť s primárnymi indikáciami.

10.   Tlač výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením

Tlačené údaje musia byť správne, vhodne identifikovateľné a jednoznačné. Tlač musí byť zreteľná, čitateľná, nezmazateľná a trvalá.

11.   Vyrovnanie váh do vodorovnej polohy

Ak je to potrebné, váhy musia byť vybavené zariadením na ich vyrovnanie do vodorovnej polohy a indikátorom polohy dostatočne citlivým na to, aby inštaláciu bolo možné vykonať správne.

12.   Nulovanie

Váhy môžu byť vybavené nulovacími zariadeniami. Vynulovanie pomocou týchto zariadení musí byť presné a nesmie spôsobiť nesprávne výsledky váženia.

13.   Tarovacie zariadenia a zariadenia na nastavenie tary vopred

Váhy možno vybaviť jedným alebo viacerými tarovacími zariadeniami a zariadením na nastavenie tary vopred. Činnosť tarovacích zariadení musí zabezpečiť presné vynulovanie a správne meranie netto hodnoty hmotnosti. Činnosť zariadenia na nastavenie tary vopred musí zabezpečiť správne stanovenie vypočítanej netto hodnoty.

14.   Váhy používané pri priamom predaji verejnosti, s hornou medzou váživosti neprevyšujúcou 100 kg: dodatočné požiadavky

Váhy používané pri priamom predaji verejnosti musia ukazovať všetky dôležité informácie o priebehu váženia a v prípade váh s indikáciou ceny musia zákazníkovi zreteľne ukazovať výpočet ceny predávaného výrobku.

Ak je predajná cena indikovaná, musí byť indikovaná presne.

Váhy vypočítavajúce cenu musia základné indikácie ukazovať dostatočne dlho, aby ich zákazník mohol správne prečítať.

Váhy vypočítavajúce cenu môžu vykonávať aj iné funkcie okrem váženia po jednotlivých druhoch tovaru a výpočtu ceny len za predpokladu, že všetky indikácie týkajúce sa jednotlivých úkonov sú vytlačené zreteľne a jednoznačne na lístku alebo nálepke vydávaných zákazníkovi a sú vhodne usporiadané.

Váhy nesmú mať žiadne vlastnosti, ktoré by priamo alebo nepriamo viedli k indikáciám, ktorých interpretácia je sťažená alebo nejednoznačná.

Váhy musia chrániť zákazníka pred nesprávnymi predajnými transakciami spôsobenými ich nesprávnym fungovaním.

Pomocné indikačné a rozšírené indikačné zariadenia nie sú prípustné.

Doplnkové zariadenia sú povolené len v prípade, ak neumožnia podvodné použitie váh.

Váhy podobné bežne používaným váham pri priamom predaji verejnosti, ktoré však nespĺňajú požiadavky tohto bodu, musia mať v blízkosti indikačného zariadenia neodstrániteľný nápis: „Neprípustné používať na priamy predaj verejnosti“.

15.   Váhy tlačiace cenovky

Váhy tlačiace cenovky musia spĺňať požiadavky na váhy s indikáciou ceny používané pri priamom predaji verejnosti v takej miere, v akej sa tieto požiadavky na príslušné váhy vzťahujú. Tlač cenovky pod dolnou medzou váživosti nesmie byť možná.


(1)  Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  V prípade i = r platí príslušný stĺpec tabuľky 1, pričom e je nahradené er.


PRÍLOHA II

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

1.   Modul B: EÚ skúška typu

1.1.

EÚ skúška typu je časťou postupu posudzovania zhody, v ktorom notifikovaný orgán preskúmava technický návrh váhy a overuje a potvrdzuje, že technický návrh váhy zodpovedá požiadavkám tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

1.2.

EÚ skúšku typu možno vykonať niektorým z týchto spôsobov:

preskúmanie vzorky úplnej váhy, ktorý je reprezentatívny pre plánovanú výrobu (výrobný typ),

posúdenie vhodnosti technického návrhu ostatných súčastí váhy preskúmaním technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených bode 1.3 a preskúmanie vzoriek jednej alebo viacerých rozhodujúcich častí váhy, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia výrobného typu a návrhu typu),

posúdenie vhodnosti technického návrhu preskúmaním technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 1.3 bez skúšky vzorky (návrh typu).

1.3.

Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jednému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno/názov a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno/názov a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Táto technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody váhy s príslušnými požiadavkami tejto smernice a obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii musia byť uvedené uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a činnosť váhy v miere, aká je potrebná na posúdenie. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

i)

všeobecný opis váh;

ii)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a činnosti váh;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

vi)

protokoly o skúškach;

d)

reprezentatívne vzorky plánovanej výroby. Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy vhodnosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

1.4.

Notifikovaný orgán:

Pokiaľ ide o váhu:

1.4.1.

preskúmava technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu váhy.

Pokiaľ ide o vzorku(-y):

1.4.2.

overuje, či vzorka(-y) bola vyrobená v zhode s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

1.4.3.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto uplatnené správne;

1.4.4.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné príslušné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky tejto smernice;

1.4.5.

s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

1.5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 1.4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

1.6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na príslušné váhy, notifikovaný orgán vydáva výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu možno priložiť jednu alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených váh so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Platnosť certifikátu EÚ skúšky typu je 10 rokov od dátumu jeho vystavenia a môže byť opakovane predĺžená vždy o ďalších 10 rokov. V prípade, že v konštrukcii váh dôjde k podstatným zmenám, napríklad v dôsledku použitia novej technológie, je možné platnosť certifikátu EÚ skúšky typu obmedziť na 2 roky a predĺžená môže byť o 3 roky.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

1.7.

Notifikovaný orgán sa oboznamuje so všetkými zmenami vo všeobecne uznávanom vývoji, ktoré naznačujú, že schválený typ už možno nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu váhy so základnými požiadavkami tejto smernice alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

1.8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov a/alebo ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

1.9.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 10 rokov od uvedenia váh na trh.

1.10.

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 1.3 a plniť povinnosti stanovené v bodoch 1.7 a 1.9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

2.   Modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu

2.1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2.2 a 2.5 a na svoju zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné váhy sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie váh, ako sa uvádza v bode 2.3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 2.4.

2.3.   Systém kvality

2.3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné váhy notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno/názov a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno/názov a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky príslušné informácie pre plánovanú kategóriu váh;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality a

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

2.3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda váh s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

e)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

2.3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 2.3.2.

Predpokladá zhodu s tými požiadavkami týkajúcimi sa prvkov systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

V audítorskom tíme sa nachádza najmenej jeden člen, ktorý má okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality aj skúsenosti s hodnotením príslušných váh a príslušnej technológie výroby, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2.3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu identifikovať príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania s cieľom zabezpečiť súlad váh s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

2.3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

2.3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 2.3.2, alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

2.4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

2.4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

2.4.2.

Na účely overenia kvality výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontroly, skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

2.4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

2.4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

2.5.   Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode

2.5.1.

Výrobca označí každú jednotlivú váhu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, označením zhody CE a doplnkovým metrologickým označením stanoveným v tejto smernici a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 2.3.1 jeho identifikačným číslom.

2.5.2.

Výrobca vydá pre každý typ váhy písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia váhy na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ váhy, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

2.6.   Výrobca uchováva počas 10 rokov od uvedenia váh na trh k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 2.3.1;

b)

informácie týkajúce sa schválených zmien uvedených v bode 2.3.5;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 2.3.5, 2.4.3 a 2.4.4.

2.7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených, alebo inak obmedzených schválení.

2.8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2.3.1, 2.3.5, 2.5 a 2.6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

3.   Modul D1: Zabezpečenie kvality výrobného procesu

3.1.   Zabezpečenie kvality výrobného procesu je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 3.2, 3.4 a 3.7 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné váhy spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

3.2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody váhy s príslušnými požiadavkami a musí zahŕňať primeranú analýzu a posúdenie rizika. V technickej dokumentácii musia byť uvedené uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a činnosť váhy v miere, aká je primeraná na posúdenie. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis váhy;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania váhy;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré boli uplatnené. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

f)

protokoly o skúškach.

3.3.   Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia príslušným vnútroštátnym orgánom 10 rokov od uvedenia váh na trh.

3.4.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu a záverečné skúšanie váh, ako sa uvádza v bode 3.5, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 3.6.

3.5.   Systém kvality

3.5.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné váhy notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno/názov a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno/názov a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky príslušné informácie pre plánovanú kategóriu váh;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.2.

3.5.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje súlad váh s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

zodpovedajúcich spôsobov, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

e)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.5.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.5.2.

Predpokladá zhodu s tými požiadavkami týkajúcimi sa prvkov systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

V audítorskom tíme sa nachádza najmenej jeden člen, ktorý má okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality aj skúsenosti s hodnotením príslušných výrobkov a príslušnej technológie výroby, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.2 s cieľom overiť schopnosť výrobcu identifikovať príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania vzhľadom na zabezpečenie súladu váh s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.5.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.5.2, alebo či je potrebné opätovné hodnotenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.6.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

3.6.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

3.6.2.

Na účely overenia kvality výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.2;

c)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrole a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

3.6.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

3.6.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

3.7.   Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode

3.7.1.

Výrobca označí každú jednotlivú váhu, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice označením CE a doplnkovým metrologickým označením stanoveným v tejto smernice a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.5.1 jeho identifikačným číslom.

3.7.2.

Výrobca vydá pre každý typ váhy písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia váhy na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ váhy, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

3.8.   Počas 10 rokov od uvedenia váh na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.5.1;

b)

informácie týkajúce sa schválených zmien uvedené v bode 3.5.5;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5.5, 3.6.3 a 3.6.4.

3.9.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených schválení.

3.10.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 a 3.8 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

4.   Modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku

4.1.   Zhoda s typom založená na overení výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 4.2 a 4.5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné váhy, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 4.3, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

4.2.   Výroba

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných váh s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.3.   Overenie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu váh so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody váh s príslušnými požiadavkami sa vykonajú preskúmaním a skúškou každej váhy, ako sa uvádza v bode 4.4.

4.4.   Overenie zhody preskúmaním a skúškou každej váhy

4.4.1.

Všetky váhy sa skúmajú jednotlivo a vykonávajú sa vhodné skúšky, ako sa stanovuje v príslušnej harmonizovanej norme (normách), a/alebo rovnocenné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách s cieľom overiť ich zhodu so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

4.4.2.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú váhu alebo ho nechá umiestniť na svoju zodpovednosť.

Výrobca uchováva certifikáty zhody na účely kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov 10 rokov od uvedení váhy na trh.

4.5.   Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode

4.5.1.

Výrobca označí každú jednotlivú váhu, ktorá je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, označením CE a doplnkovým metrologickým označením stanoveným v tejto smernici a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4.3 jeho identifikačným číslom.

4.5.2.

Výrobca vydá pre každý typ váhy písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia váhy na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ váhy, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

V prípade, že notifikovaný orgán uvedený v bode 4.3 súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovaného orgánu umiestniť na váhy aj identifikačné číslo tohto orgánu.

4.6.   V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na váhy identifikačné číslo tohto orgánu.

4.7.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu smie plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnený zástupca, ak sú stanovené v plnej moci. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu stanovené v bode 4.2.

5.   Modul F1: Zhoda založená na overení výrobku

5.1.   Zhoda založená na overení výrobku je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti uvedené v bodoch 5.2, 5.3 a 5.6 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné váhy, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 5.4, sú v súlade s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

5.2.   Technická dokumentácia

5.2.1.

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody váhy s príslušnými požiadavkami a musí obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii musia byť uvedené uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a činnosť váhy v miere, aká je primeraná na posúdenie. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis váhy;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania váhy;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

f)

protokoly o skúškach.

5.2.2.

Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia príslušným vnútroštátnym orgánom 10 rokov od uvedenia váh na trh.

5.3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrobených váh s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

5.4.   Overenie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykoná príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať súlad váh s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

Preskúmania a skúšky na kontrolu súladu s týmito požiadavkami sa vykonajú preskúmaním a skúškou každej váhy, ako sa uvádza v bode 5.5.

5.5.   Overenie zhody preskúmaním a skúškou každej váhy.

5.5.1.

Všetky váhy sa skúmajú jednotlivo a s cieľom skontrolovať ich súlad s požiadavkami, ktoré sa na ne uplatňujú, sa vykonávajú vhodné skúšky, ako sa stanovuje v príslušných harmonizovaných normách, a/alebo rovnocenné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

5.5.2.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú váhu alebo ho nechá umiestniť na svoju zodpovednosť.

Výrobca uchováva certifikáty zhody na účely ich predloženia štátnym orgánom 10 rokov od uvedenia váh na trh.

5.6.   Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode

5.6.1.

Výrobca označí každú jednotlivú váhu, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice označením CE a doplnkovým metrologickým označením stanoveným v tejto smernici a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 5.4 jeho identifikačným číslom.

5.6.2.

Výrobca vydá pre každý typ váhy písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia váhy na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ váhy, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

V prípade, že notifikovaný orgán uvedený v bode 5.5 súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovaného orgánu umiestniť na váhy aj identifikačné číslo tohto orgánu.

5.7.   V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestniť na váhy identifikačné číslo tohto orgánu.

5.8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu smie plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnený zástupca, ak sú stanovené v plnej moci. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti stanovené v bodoch 5.2.1 a 5.3.

6.   Modul G: Zhoda založená na overovaní jednotky

6.1.   Zhoda založená na overovaní jednotky je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 6.2, 6.3 a 6.5 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušná váha, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia bodu 6.4, je v zhode s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ňu vzťahujú.

6.2.   Technická dokumentácia

6.2.1.

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 6.4. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody váhy s príslušnými požiadavkami a musí obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii musia byť uvedené uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a činnosť váhy v miere, aká je primeraná na posúdenie. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis váhy;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania váhy;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

f)

protokoly o skúškach.

6.2.2.

Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia príslušným vnútroštátnym orgánom 10 rokov od uvedenia váh na trh.

6.3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho kontrolou zabezpečila zhoda vyrábaných meradiel s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

6.4.   Overovanie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky stanovené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo rovnocenné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu váhy s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválené váhy alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva certifikáty zhody na účely ich predloženia štátnym orgánom 10 rokov od uvedenia váh na trh.

6.5.   Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode

6.5.1.

Výrobca označí každú váhu, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice označením CE a doplnkovým metrologickým označením stanoveným v tejto smernici a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 6.4 jeho identifikačným číslom.

6.5.2.

Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia váhy na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza identifikácia váhy, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.6.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 6.2.2 a 6.5 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

7.   Spoločné ustanovenia

7.1.

Posudzovanie zhody podľa modulu D, D1, F, F1 alebo G môže byť vykonané v závode výrobcu alebo kdekoľvek inde, pokiaľ si preprava na miesto používania nevyžaduje demontáž váh, ak uvedenie váh do prevádzky na mieste ich používania si nevyžaduje ich montáž alebo iné technické inštalačné práce, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť váh, a ak sa zohľadní gravitačné zrýchlenie na mieste ich uvedenia do prevádzky, alebo ak funkčnosť váh nie je ovplyvnená zmenami gravitačného zrýchlenia. Vo všetkých ostatných prípadoch sa vykonáva na mieste, kde sa váhy používajú.

7.2.

Ak sú váhy citlivé na zmeny gravitačného zrýchlenia, môžu byť postupy opísané v bode 7.1 vykonané v dvoch etapách, pričom v druhej etape sa vykonajú všetky preskúmania a skúšky, ktorých výsledok závisí od gravitačného zrýchlenia, a v prvej etape všetky ostatné preskúmania a skúšky. Druhá etapa sa vykoná na mieste, kde sa budú váhy používať. Ak má členský štát na svojom území stanovené gravitačné zóny, potom sa výraz „na mieste, kde sa budú váhy používať,“ chápe v zmysle „v gravitačnej zóne, v ktorej sa budú váhy používať“.

7.2.1.

Ak sa výrobca rozhodne pre realizáciu jedného z postupov uvedených v bode 7.1 v dvoch etapách a v prípade, že tieto dve etapy budú realizovať rôzne notifikované orgány, označia sa váhy, ktoré boli odskúšané v prvej etape, identifikačným kódom notifikovaného orgánu zapojeného do prvej etapy.

7.2.2.

Orgán, ktorý vykonal skúšky v prvej etape, vystaví pre každú váhu písomný certifikát obsahujúci údaje potrebné na identifikáciu váh a špecifikáciu skúšok, ktoré boli vykonané.

Orgán, ktorý bude vykonávať druhú etapu skúšok, vykoná tie preskúmania a skúšky, ktoré neboli vykonané v prvej etape.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca predloží na požiadanie certifikát zhody vydaný notifikovaným orgánom.

7.2.3.

Výrobca, ktorý sa rozhodol pre modul D alebo D1 v prvej etape, môže použiť ten istý postup v druhej etape alebo sa môže rozhodnúť v druhej etape pokračovať podľa potreby s modulom F alebo F1.

7.2.4.

Označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa umiestnia na váhy po skončení druhej etapy spolu s identifikačným kódom notifikovaného orgánu zapojeného do druhej etapy.


PRÍLOHA III

NÁPISY

1.   Váhy, ktoré sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f)

1.1.

Uvedené váhy musia byť označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nasledujúcimi nápismi:

i)

číslo certifikátu EÚ skúšky typu, ak existuje;

ii)

názov výrobcu, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka výrobcu;

iii)

trieda presnosti umiestnená do oválu alebo medzi dve vodorovné čiary spojené dvoma polkruhmi;

iv)

horná medza váživosti v tvare Max …;

v)

dolná medza váživosti v tvare Min …;

vi)

hodnota overovacieho dielika v tvare e = …;

vii)

číslo typu, šarže alebo výrobné číslo:

a kde je to uplatniteľné:

viii)

pri váhach pozostávajúcich z oddelených, ale prepojených častí: identifikačná značka na každej časti;

ix)

dielik stupnice, ak sa líši od hodnoty e, v tvare: d = …;

x)

maximálny rozsah pripočítavacieho tarovníka, v tvare: T = + …;

xi)

maximálny rozsah odpočítavacieho tarovníka, ak sa líši od Max, v tvare: T = – …;

xii)

hodnota delenia tary, ak sa líši od d, v tvare: dT = …;

xiii)

maximálne dovolené zaťaženie, ak sa líši od Max, v tvare: Lim …;

xiv)

špeciálne hranice pracovných teplôt, v tvare: … °C/… °C;

xv)

pomer medzi nosičom zaťaženia a zaťažením.

1.2.

Uvedené váhy musia byť vyhotovené tak, aby na ne bolo možné umiestniť označenie zhody a nápisy. Označenie zhody a nápisy nesmú byť odstrániteľné bez poškodenia a musia byť viditeľné v bežnej prevádzkovej polohe.

1.3.

Ak je použitý štítok s údajmi, musí ho byť možné zaplombovať s výnimkou prípadu, keď ho nemožno odstrániť bez poškodenia. Ak možno štítok zaplombovať, musí byť možné umiestniť naň kontrolnú značku.

1.4.

Nápisy Max, Min, e a d musia byť tiež umiestnené v blízkosti ukazovateľa s výsledkami, ak tam už neboli umiestnené.

1.5.

Každé zariadenie na meranie zaťaženia, ktoré je alebo môže byť pripojené na jeden alebo viacero nosičov zaťaženia, musí byť vybavené nápismi týkajúcimi sa týchto nosičov zaťaženia.

2.   Váhy, ktoré nie sú určené na použitie podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až f), musia byť označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne a uvádzať:

meno výrobcu, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku,

hornú medzu váživosti v tvare: Max ….

Tieto váhy nesmú byť označené označením zhody stanoveným v tejto smernici.

3.   Značka obmedzeného používania uvedená v článku 18

Značka obmedzeného používania pozostáva z veľkého písmena „M“ vytlačeného čiernou farbou na červenom podklade v tvare štvorca s rozmermi aspoň 25 mm × 25 mm s dvoma pretínajúcimi sa diagonálami v tvare kríža.


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXXX) (1)

1.

Typ váh/váhy (výrobok, typ, šarža, alebo výrobné číslo):

2.

Meno a adresa výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia váh umožňujúca vysledovateľnosť; jej súčasťou môže byť obrázok, ak je to nevyhnutné na identifikáciu váh):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

7.

Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis zásahu) a vydal certifikát:

8.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí udeliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušená smernica s neskoršou zmenou

(v zmysle článku 45)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 6).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 písm. i).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumy uplatňovania smernícstanovené v časti B prílohy VII k smernici 2009/23/ES

(v zmysle článku 45)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

90/384/EHS

30. jún 1992

1. január 1993 (1)

93/68/EHS

30. jún 1994

1. január 1995 (2)


(1)  V súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 90/384/EHS môžu členské štáty v priebehu desiatich rokov od dátumu uplatňovania zákonov, právnych predpisov a správnych opatrení prijatých na transpozíciu tejto smernice do vnútroštátneho práva povoľovať uvádzanie na trh a/alebo uvádzanie do používania váh, ktoré vyhoveli predpisom platným pred 1. januárom 1993.

(2)  V súlade s článkom 14 ods. 2 smernice 93/68/EHS: „Do 1. januára 1997 si členské štáty môžu dovoliť uvádzať na trh a uvádzať do prevádzky výrobky, ktoré sú v súlade s dohodami o označovaní platnými pred 1. januárom 1995.“


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2009/23/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2 úvodný text

článok 1 ods. 2 úvodný text

článok 1 ods. 2 písm. a) bod i)

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 2 písm. a) bod ii)

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 ods. 2, písm. a) bod iii)

článok 1 ods. 2 písm. c)

článok 1 ods. 2 písm. a) bod iv)

článok 1 ods. 2 písm. d)

článok 1 ods. 2 písm. a) bod v)

článok 1 ods. 2 písm. e)

článok 1 ods. 2 písm. a) bod vi)

článok 1 ods. 2 písm. f)

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3 až 19

článok 3

článok 3 ods. 1 a 2

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 6

článok 7

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11

článok 12

článok 9 ods. 1 úvodný text

článok 13 ods. 1 úvodný text

článok 9 ods. 1 písm. a)

článok 13 ods. 1 písm. a)

článok 9 ods. 1 písm. b)

článok 13 ods. 1 písm. b)

článok 9 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 10

článok 11

článok 12

článok 14

článok 15

článok 16

článok 17 ods. 1 až 5

článok 17 ods. 6

článok 13 prvá veta

článok 6 ods. 5 štvrtý pododsek

článok 13 druhá veta

článok 18

článok 19

článok 20

článok 21

článok 22

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26

článok 27

článok 28

článok 29

článok 30

článok 31

článok 32

článok 33

článok 34

článok 35

článok 36

článok 37

článok 38

článok 39

článok 40

článok 41

článok 42

článok 14

článok 3 ods. 3

článok 15

článok 43

článok 44 ods. 1

článok 16

článok 44 ods. 2

článok 17

článok 45

článok 18

článok 46 prvý pododsek

článok 46 druhý pododsek

článok 19

článok 47

príloha I

príloha I

príloha II bod 1

príloha II bod 1

príloha II bod 2

príloha II bod 2

príloha II bod 3

príloha II bod 3

príloha II bod 4

príloha II bod 5

príloha II bod 4

príloha II bod 6

príloha II bod 5

príloha II bod 7

príloha III

príloha IV

príloha III

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha VII

príloha V

príloha VIII

príloha VI


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I k rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


Top