EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0955

2014/955/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  18. decembra 2014 , ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES Text s významom pre EHP

OJ L 370, 30.12.2014, p. 44–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/955/oj

30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

(Text s významom pre EHP)

(2014/955/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

Zoznam Únie týkajúci sa nebezpečného odpadu (ďalej len „zoznam“) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 94/904/ES (2) a toto rozhodnutie sa nahradilo rozhodnutím Komisie 2000/532/ES (3).

(2)

V smernici 2008/98/ES sa stanovuje, že priradenie nebezpečných vlastností H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 a H 14 sa má uskutočňovať na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (4).

(3)

S účinnosťou od 1. júna 2015 bola smernica 67/548/EHS nahradená nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 (5) na účely zohľadnenia vedeckého a technického pokroku. Odchylne od uvedeného sa smernica 67/548/EHS môže do 1. júna 2017 uplatňovať na niektoré zmesi v prípade, že tieto zmesi boli klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (6) a uvedené na trh už pred 1. júnom 2015.

(4)

Požiadavky uvedené v rozhodnutí 2000/532/ES týkajúce sa klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu vzhľadom na nebezpečné vlastnosti H 3 až H 8, H 10 a H 11 je potrebné v náležitých prípadoch prispôsobiť vedeckému a technickému pokroku a zosúladiť s novými právnymi predpismi o chemikáliách. Tieto požiadavky sú zahrnuté v prílohe III k smernici 2008/98/ES.

(5)

Prílohu k rozhodnutiu 2000/532/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov, je potrebné zmeniť s cieľom zosúladiť ju s terminológiou používanou v nariadení (ES) č. 1272/2008. Pri priraďovaní nebezpečných vlastností na základe vykonania testu je vhodné urobiť odkaz na nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 (7) alebo iné medzinárodne uznávané testovacie metódy a usmernenia.

(6)

Vlastnosti, kvôli ktorým sa odpad stáva nebezpečným, sú presne vymedzené v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Preto charakteristiky vykazované odpadom, ktorý sa má považovať za nebezpečný vzhľadom na nebezpečné vlastnosti H 3 až H 8, H 10 a H 11, ktoré boli uvedené v článku 2 rozhodnutia 2000/532/ES, nadobudli nadbytočný charakter.

(7)

Požiadavky obsiahnuté v článku 3 rozhodnutia 2000/532/ES sú uvedené v článkoch 7 ods. 2 a 3 smernice 2008/98/ES. Preto sú dané požiadavky nadbytočné.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2000/532/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 2 a 3 sa vypúšťajú.

2.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2015.

V Bruseli 18. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady 94/904/ES z 22. decembra 1994, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. EÚ L 356, 31.12.1994, s. 14).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. EÚ L 226, 6.9.2000, s. 3).

(4)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.1999, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1).


PRÍLOHA

ZOZNAM ODPADOV UVEDENÝ V ČLÁNKU 7 SMERNICE 2008/98/ES

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„nebezpečná látka“ znamená látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

2.

„ťažký kov“ znamená všetky zlúčeniny antimónu, arzénu, kadmia, chrómu (VI), medi, olova, ortuti, niklu, selénu, telúru, tália a cínu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky;

3.

„polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly“ (ďalej len „PCB“) znamená PCB v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) smernice Rady 96/59/ES (1);

4.

„prechodné materiály“ znamenajú všetky nasledujúce kovy: každú zlúčeninu skandia, vanádu, mangánu, kobaltu, medi, ytria, nióbu, hafnia, volfrámu, titánu, chrómu, železa, niklu, zinku, zirkónia, molybdénu a tantalu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky;

5.

„stabilizácia“ znamená procesy, vďaka ktorým sa mení nebezpečný charakter zložiek odpadu, pričom sa nebezpečný odpad transformuje na odpad, ktorý sa nepovažuje za nebezpečný;

6.

„solidifikácia“ znamená procesy, ktorými sa na základe použitia prísad mení iba skupenstvo odpadu bez toho, aby sa zmenili jeho chemické vlastnosti;

7.

„čiastočne stabilizovaný odpad“ znamená odpad, ktorý po stabilizačnom procese obsahuje nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nezmenili na zložky, ktoré nie sú nebezpečné a ktoré sa môžu krátkodobo, strednodobo alebo dlhodobo uvoľňovať do prostredia.

POSÚDENIE A KLASIFIKÁCIA

1.   Posúdenie nebezpečných vlastností odpadu

Pri posudzovaní nebezpečných vlastností odpadov sa uplatňujú kritériá stanovené v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Pri posudzovaní nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 sa uplatňujú medzné hodnoty pre jednotlivé látky, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES. V prípade, že sa látka v odpade vyskytuje pod úrovňou svojej medznej hodnoty, nesmie sa zahrnúť do výpočtu prahovej hodnoty. V prípade posúdenia nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných látok, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES, majú prednosť výsledky testu.

2.   Klasifikácia odpadu ako nebezpečného odpadu

Každý odpad, ktorý je v zozname odpadov označený hviezdičkou (*), sa považuje za nebezpečný odpad podľa smernice 2008/98/ES, pokiaľ sa neuplatňuje článok 20 danej smernice.

Na odpad, ktorému možno priradiť kódy nebezpečného odpadu, prípadne odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa vzťahujú tieto požiadavky:

Zápis do harmonizovaného zoznamu odpadov označených ako nebezpečný odpad s uvedením osobitného alebo všeobecného odkazu na „nebezpečné látky“ je vhodné urobiť jedine v prípade odpadu obsahujúceho príslušné nebezpečné látky, ktoré spôsobujú, že odpad vykazuje jednu alebo viacero nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a/alebo HP 10 až HP 15, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Posúdenie nebezpečnej vlastnosti HP 9 „infekčné“ sa vykonáva podľa príslušných právnych predpisov alebo referenčných dokumentov existujúcich v členských štátoch.

Nebezpečná vlastnosť sa môže posudzovať na základe koncentrácie látok v odpade, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES, alebo ak sa v nariadení (ES) č. 1272/2008 nestanovuje inak, na základe vykonania testu v súlade s nariadením (ES) č. 440/2008 alebo inými medzinárodne uznávanými testovacími metódami a usmerneniami s prihliadnutím na článok 7 nariadenia (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o testovanie na zvieratách a ľuďoch.

Odpad obsahujúci polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1-trichlór-2,2-bis (4-chlórfenyl)etán], chlórdan, hexachlórcyklohexány (vrátane lindánu), dieldrín, endrín, heptachlór, hexachlórbenzén, chlórdekón, aldrín, pentachlórbenzén, mirex, toxafén hexabrómbifenyl a/alebo PCB, ktoré presahujú limitné hodnoty koncentrácie uvedené v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2), sa klasifikuje ako nebezpečný.

Limitné hodnoty koncentrácie vymedzené v prílohe III k smernici 2008/98/ES sa nevzťahujú na čisté zliatiny kovov v celistvej forme (nekontaminované nebezpečnými látkami). Tie odpadové zliatiny, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad, sú v tomto zozname osobitne uvedené a sú označené hviezdičkou (*).

V uplatniteľnom prípade možno pri určovaní nebezpečných vlastností odpadu prihliadať na tieto poznámky uvedené v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

1.1.3.1. Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U.

1.1.3.2. Poznámky týkajúce sa klasifikácie a označovania zmesí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

Po posúdení nebezpečných vlastností odpadu podľa tejto metódy sa danému odpadu priradí zo zoznamu odpadov náležitý záznam týkajúci sa jeho nebezpečnosti alebo toho, že sa nepovažuje za nebezpečný.

Všetky ostatné záznamy v harmonizovanom zozname odpadov sa považujú za záznamy o tom, že odpad nemá nebezpečný charakter.

ZOZNAM ODPADOV

Rozličné druhy odpadu v zozname sú úplne definované šesťmiestnym číselným kódom odpadu a príslušnými dvojmiestnymi a štvormiestnymi číslami kapitol. Z toho vyplýva, že na identifikáciu odpadu v zozname by sa mali vykonať tieto kroky:

Identifikácia zdroja produkujúceho odpad v kapitolách 01 až 12 alebo 17 až 20 a identifikácia vhodného šesťmiestneho číselného kódu (s vylúčením kódov, ktoré sa v týchto kapitolách končia dvojčíslom 99). Všimnite si, že určitá výrobná jednotka môže na klasifikáciu svojich činností potrebovať niekoľko kapitol. Napríklad odpad pochádzajúci od výrobcu automobilov sa podľa rôznych výrobných fáz môže nachádzať v kapitole 12 (odpady z tvarovania a povrchovej úpravy kovov), 11 (anorganické odpady obsahujúce kovy zo spracovania a povrchovej úpravy kovov) a 08 (odpady z použitia náterových látok).

Ak nemožno zistiť vhodný kód odpadu v kapitolách 01 až 12 alebo 17 až 20, musia sa na identifikáciu odpadu preštudovať kapitoly 13, 14 a 15.

Ak sa na odpad nevzťahuje žiadny z týchto kódov odpadu, musí sa odpad identifikovať podľa kapitoly 16.

Ak sa odpad neuvádza ani v kapitole 16, musí sa použiť kód 99 (odpady inak nešpecifikované) nachádzajúci sa v tej časti zoznamu, ktorá zodpovedá činnosti identifikovanej v prvom kroku.

INDEX

Kapitoly zoznamu

01

Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, hlbinnej a povrchovej banskej ťažby, fyzikálnej a chemickej úpravy nerastov

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva a prípravy a spracovania potravín

03

Odpady zo spracovania dreva a z výroby dosiek a nábytku, celulózy, papiera a lepenky

04

Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

05

Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolytického spracovania uhlia

06

Odpady z anorganických chemických procesov

07

Odpady z organických chemických procesov

08

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových látok (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

09

Odpady z fotografického priemyslu

10

Odpady z tepelných procesov

11

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov, nanášania kovov a iných materiálov a odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

12

Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

13

Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov uvedených v kapitolách 05 a 12)

14

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a propelanty (okrem 07 a 08)

15

Odpadové obaly; absorbenty, čistiace textílie, filtračný materiál a inak nešpecifikované ochranné odevy

16

Odpady v zozname inak nešpecifikované

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

18

Odpady zo zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, a/alebo zo súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)

19

Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čističiek odpadových vôd mimo miesta svojho vzniku a z úpravy vody určenej na ľudskú spotrebu a priemyselnej vody

20

Komunálne odpady (domový odpad a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane frakcií zo separovaného odpadu


01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, HLBINNEJ A POVRCHOVEJ BANSKEJ ŤAŽBY, FYZIKÁLNEJ A CHEMICKEJ ÚPRAVY NERASTOV

01 01

Odpady z ťažby nerastov

01 01 01

odpady z ťažby rudných nerastov

01 01 02

odpady z ťažby nerudných nerastov

01 03

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 04*

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

01 03 05*

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

01 03 06

hlušina iná ako hlušina uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 08

prachový a práškový odpad, iný ako uvedený v 01 03 07

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého, iný ako odpad uvedený v 01 03 10

01 03 10*

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

01 04

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 07*

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09

odpadový piesok a íly

01 04 10

prachový a práškový odpad, iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

01 05

Vrtné kaly a iné vrtné odpady

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 05*

vrtné kaly a odpady obsahujúce olej

01 05 06*

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné tie, ktoré sú uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA A PRÍPRAVY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

02 01 01

kaly z prania a čistenia

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, zhromažďované separovane a spracúvané mimo miesta ich vzniku

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

02 01 08*

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10

odpadové kovy

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

02 02

Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu

02 02 01

kaly z prania a čistenia

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

02 03

Odpady z úpravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského priemyslu; odpad z výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

02 04

Odpady zo spracovania cukru

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

02 04 02

uhličitan vápenatý bližšie nešpecifikovaný

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

02 05

Odpady z mliekarenského priemyslu

02 05 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

02 06

Odpady z pekárenského a cukrárenského priemyslu

02 06 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

02 07

Odpad z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa)

02 07 01

odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02

odpady z destilácie liehovín

02 07 03

odpady z chemického spracovania

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY DOSIEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 01

Odpady zo spracovania dreva a výroby dosiek a nábytku

03 01 01

odpadová kôra a korok

03 01 04*

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlákninové dosky a dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlákninové dosky a dyhy, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 03 01 04

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

03 02

Odpady z ochrany dreva

03 02 01*

bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

03 02 02*

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

03 02 03*

organokovové prostriedky na ochranu dreva

03 02 04*

anorganické prostriedky na ochranu dreva

03 02 05*

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

03 02 99

prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované

03 03

Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky

03 03 01

odpadová kôra a drevo

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

03 03 07

mechanicky separované výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01

Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

04 01 02

odpad z lúhovania

04 01 03*

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

04 02

Odpady z textilného priemyslu

04 02 09

odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 14*

odpady z apretácie obsahujúce organické rozpúšťadlá

04 02 15

odpady z apretácie, iné ako uvedené v 04 02 14

04 02 16*

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

04 02 17

farbivá a pigmenty, iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 19*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLYTICKÉHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01

Odpady zo spracovania ropy

05 01 02*

kaly z odsoľovania

05 01 03*

kaly z dna nádrží

05 01 04*

kaly z kyslej alkylácie

05 01 05*

rozliate ropné látky

05 01 06*

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

05 01 07*

kyslé dechty

05 01 08*

iné dechty

05 01 09*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 11*

odpady z čistenia palív zásadami

05 01 12*

ropné látky obsahujúce kyseliny

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

05 01 15*

použité filtračné hlinky

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17

bitúmen

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

05 06

Odpady z pyrolytického spracovania uhlia

05 06 01*

kyslé dechty

05 06 03*

iné dechty

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

05 07

Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu

05 07 01*

odpady obsahujúce ortuť

05 07 02

odpady obsahujúce síru

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 01

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) kyselín

06 01 01*

kyselina sírová a kyselina siričitá

06 01 02*

kyselina chlorovodíková

06 01 03*

kyselina fluorovodíková

06 01 04*

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

iné kyseliny

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

06 02

Odpady z VSDP zásad (alkálií)

06 02 01*

hydroxid vápenatý

06 02 03*

hydroxid amónny

06 02 04*

hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

iné zásady

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

06 03

Odpady z VSDP solí a ich roztokov a oxidov kovov

06 03 11*

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

06 03 13*

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

06 03 14

tuhé soli a roztoky, iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

06 04

Odpady obsahujúce kovy, iné ako uvedené v 06 03

06 04 03*

odpady obsahujúce arzén

06 04 04*

odpady obsahujúce ortuť

06 04 05*

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

06 05

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

06 05 02*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02

06 06

Odpady z VSDP chemikálií s obsahom síry, z chemických procesov s využitím síry a z odsírovacích procesov

06 06 02*

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy, iné ako uvedené v 06 06 02

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

06 07

Odpady z VSDP halogénov a halogénových chemických procesov

06 07 01*

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

06 07 02*

aktívne uhlie z výroby chlóru

06 07 03*

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

06 07 04*

roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

06 08

Odpady z VSDP kremíka a jeho derivátov

06 08 02*

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

06 09

Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov s fosforom

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

06 09 03*

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika, iné ako uvedené v 06 09 03

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

06 10

Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov s dusíkom a z výroby hnojív

06 10 02*

odpady obsahujúce nebezpečné látky

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív

06 11 01

odpady z reakcií na báze vápnika pri výrobe oxidu titaničitého

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

06 13

Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované

06 13 01*

anorganické prípravky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

06 13 02*

použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

06 13 03

čierny uhlík

06 13 04*

odpady zo spracovania azbestu

06 13 05*

sadze z pecí a komínov

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) základných organických chemikálií

07 01 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 01 11

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

07 02

Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a umelých vlákien

07 02 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13

odpadové plasty

07 02 14*

odpady z prísad obsahujúce nebezpečné látky

07 02 15

odpady z prísad iné ako odpady uvedené v 07 02 14

07 02 16*

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

07 03

Odpady z VSDP organických farbív a pigmentov (okrem 06 11)

07 03 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

07 04

Odpady z VSDP organických prípravkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných biocídov

07 04 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 04 11

07 04 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

07 05

Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov

07 05 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11

07 05 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 05 99

odpady inak nešpecifikované

07 06

Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky

07 06 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

07 07

Odpady z VSDP čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných

07 07 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11

07 07 99

odpady inak nešpecifikované

08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 01

Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov

08 01 11*

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 13*

kaly z farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 14

kaly z farieb alebo lakov iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 15*

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 15

08 01 17*

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 18

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov, iné ako uvedené v 08 01 17

08 01 19*

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

08 01 21*

odpady z odstraňovačov farby alebo laku

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

08 02

Odpady z VSDP iných náterov (vrátane keramických materiálov)

08 02 01

odpadové náterové prášky

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

08 03

Odpady z VSDP tlačiarenských farieb

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 08

vodné kvapalné odpady obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 12*

odpadové tlačiarenské farby obsahujúce nebezpečné látky

08 03 13

odpadové tlačiarenské farby iné ako uvedené v 08 03 12

08 03 14*

kaly z tlačiarenských farieb obsahujúce nebezpečné látky

08 03 15

kaly z tlačiarenských farieb iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 16*

odpadové leptavé roztoky

08 03 17*

odpadové tonery do tlačiarní obsahujúce nebezpečné látky

08 03 18

odpadové tonery do tlačiarní iné ako uvedené v 08 03 17

08 03 19*

disperzný olej

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

08 04

Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov)

08 04 09*

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 11*

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

08 04 13*

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13

08 04 15*

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 15

08 04 17*

živičný olej

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

08 05

Odpady inak nešpecifikované v položke 08

08 05 01*

odpadové izokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01

Odpady z fotografického priemyslu

09 01 01*

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

09 01 02*

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových tlačových platní

09 01 03*

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

09 01 04*

roztoky ustaľovačov

09 01 05*

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

09 01 06*

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

09 01 07

fotografický film a papier obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08

fotografický film a papier neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

09 01 11*

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami, iné ako uvedené v 09 01 11

09 01 13*

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie, iný ako uvedený v 09 01 06

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02

popolček z uhlia

10 01 03

popolček z rašeliny a neošetreného dreva

10 01 04*

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 09*

kyselina sírová

10 01 13*

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

10 01 14*

popol, škvara a prach z kotlov zo spoločného spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spoločného spaľovania odpadov, iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 16*

popolček zo spoločného spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 01 17

popolček zo spoločného spaľovania odpadov, iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 18*

odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 19

odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 10 01 20

10 01 22*

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov, iné ako uvedené v 10 01 22

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 01

odpady zo spracovania trosky

10 02 02

nespracovaná troska

10 02 07*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10

okuje z valcovania

10 02 11*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 13*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 02

anódový šrot

10 03 04*

trosky z prvého tavenia

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

10 03 08*

soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09*

čierne stery z druhého tavenia

10 03 15*

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 17*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 19*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 21*

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 22

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov), iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 23*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 25*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 27*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 29*

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov, iné ako uvedené v 10 03 29

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01*

trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02*

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 03*

arzeničnan vápenatý

10 04 04*

prach z dymových plynov

10 04 05*

iné tuhé častice a prach

10 04 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

10 04 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 04 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 04 09

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 03*

prach z dymových plynov

10 05 04

iné tuhé častice a prach

10 05 05*

tuhý odpad z čistenia plynov

10 05 06*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 05 08*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 03*

prach z dymových plynov

10 06 04

iné tuhé častice a prach

10 06 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

10 06 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 06 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 06 09

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

10 07

Odpady z termickej metalurgie striebra, zlata a platiny

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04

iné tuhé častice a prach

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 07*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 07 07

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 04

tuhé častice a prach

10 08 08*

soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 09

iné trosky

10 08 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 12*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14

anódový šrot

10 08 15*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 19*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 03

pecná troska

10 09 05*

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 07*

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 11*

iné tuhé častice obsahujúce nebezpečné látky

10 09 12

iné tuhé častice iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

10 09 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

10 10

Odpady zo zlievania neželezných kovov

10 10 03

pecná troska

10 10 05*

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 07*

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 11*

iné tuhé častice obsahujúce nebezpečné látky

10 10 12

iné tuhé častice, iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

10 10 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

10 11

Odpady z výroby skla a sklených výrobkov

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05

tuhé častice a prach

10 11 09*

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 11*

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové trubice)

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 13*

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla, iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 15*

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 19*

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 10 11 19

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

10 12

Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03

tuhé častice a prach

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06

vyradené formy

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadové stavebné výrobky (po tepelnom spracovaní)

10 12 09*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 11*

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

10 12 12

odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich vyrobených

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06

tuhé častice a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 09*

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu, iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu, iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

10 14

Odpad z krematórií

10 14 01*

odpady z čistenia plynov obsahujúce ortuť

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov (napr. galvanizovanie, pozinkovanie, morenie, leptanie, fosfátovanie, alkalické odmasťovanie, anodizácia)

11 01 05*

kyslé moriace roztoky

11 01 06*

kyseliny inak nešpecifikované

11 01 07*

alkalické moriace roztoky

11 01 08*

kaly z fosfátovania

11 01 09*

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

11 01 10

kaly a filtračné koláče, iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 11*

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

11 01 13*

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 01 15*

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

11 01 16*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

11 01 98*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 01 99

odpady inak nešpecifikované

11 02

Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov

11 02 02*

kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarozitu a goetitu)

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

odpady z hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

11 02 06

odpady z hydrometalurgie medi, iné ako uvedené v 11 02 05

11 02 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

11 03

Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov

11 03 01*

odpady obsahujúce kyanidy

11 03 02*

iné odpady

11 05

Odpady z galvanických procesov

11 05 01

tvrdý zinok

11 05 02

zinkový popol

11 05 03*

tuhé odpady z čistenia plynov

11 05 04*

použité tavivo

11 05 99

odpady inak nešpecifikované

12

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01

Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

12 01 06*

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

12 01 07*

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

12 01 08*

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

12 01 09*

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

12 01 10*

syntetické rezné oleje

12 01 12*

použité vosky a tuky

12 01 13

odpady zo zvárania

12 01 14*

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 16*

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 18*

kovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej

12 01 19*

biologicky ľahko rozložiteľný rezný olej

12 01 20*

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály, iné ako uvedené v 12 01 20

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

12 03

Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11)

12 03 01*

vodné premývacie kvapaliny

12 03 02*

odpady z odmasťovania parou

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v kapitolách 05, 12 A 19)

13 01

Odpadové hydraulické oleje

13 01 01*

hydraulické oleje obsahujúce PCB

13 01 04*

chlórované emulzie

13 01 05*

nechlórované emulzie

13 01 09*

chlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 10*

nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 11*

syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

13 01 13*

iné hydraulické oleje

13 02

Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 04*

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 05*

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06*

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07*

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08*

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 03

Odpadové izolačné a teplonosné oleje

13 03 01*

izolačné alebo teplonosné oleje obsahujúce PCB

13 03 06*

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, iné ako uvedené v 13 03 01

13 03 07*

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

13 03 08*

syntetické izolačné a teplonosné oleje

13 03 09*

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

13 03 10*

iné izolačné a teplonosné oleje

13 04

Odpadové oleje

13 04 01*

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

13 04 02*

odpadové oleje z prístavných kanálov

13 04 03*

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

13 05

Odpad z odlučovačov oleja z vody

13 05 01*

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 05 02*

kaly z odlučovačov oleja z vody

13 05 03*

kaly z lapačov nečistôt

13 05 06*

olej z odlučovačov oleja z vody

13 05 07*

voda obsahujúca olej pochádzajúca z odlučovačov oleja z vody

13 05 08*

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 07

Odpady z kvapalných palív

13 07 01*

vykurovací olej a motorová nafta

13 07 02*

benzín

13 07 03*

iné palivá (vrátane zmesí)

13 08

Odpady z palív inak nešpecifikované

13 08 01*

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

13 08 02*

iné emulzie

13 08 99*

odpady inak nešpecifikované

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A PROPELANTY (okrem 07 A 08)

14 06

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a propelanty pien a aerosólov

14 06 01*

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

14 06 02*

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

14 06 03*

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

14 06 04*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

14 06 05*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

15

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY

15 01

Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho odpadu)

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

15 01 02

obaly z plastov

15 01 03

obaly z dreva

15 01 04

obaly z kovu

15 01 05

kompozitné obaly

15 01 06

zmiešané obaly

15 01 07

obaly zo skla

15 01 09

obaly z textilu

15 01 10*

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 11*

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 02

Absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy

15 02 02*

absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), čistiace textílie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy, iné ako uvedené v 15 02 02

16

ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 01

Vozidlá po uplynutí životnosti, ktoré predstavujú rôzne druhy dopravných prostriedkov (vrátane terénnych strojov), odpady z demontáže vozidiel po uplynutí životnosti a odpady z údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 03

opotrebované pneumatiky

16 01 04*

vozidlá po uplynutí životnosti

16 01 06

vozidlá po uplynutí životnosti, ktoré neobsahujú kvapaliny ani iné nebezpečné dielce

16 01 07*

olejové filtre

16 01 08*

dielce obsahujúce ortuť

16 01 09*

dielce obsahujúce PCB

16 01 10*

výbušné časti (napr. bezpečnostné airbagy)

16 01 11*

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 13*

brzdové kvapaliny

16 01 14*

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

16 01 17

železné kovy

16 01 18

neželezné kovy

16 01 19

plasty

16 01 20

sklo

16 01 21*

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

dielce inak nešpecifikované

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

16 02

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

16 02 09*

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

16 02 10*

vyradené zariadenia obsahujúce PCB alebo nimi kontaminované, iné ako uvedené v 16 02 09

16 02 11*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

16 02 12*

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

16 02 13*

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (3), iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03

Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality

16 03 03*

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 05*

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 06

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 03 07*

kovová ortuť

16 04

Odpadové výbušniny

16 04 01*

odpadové strelivo

16 04 02*

pyrotechnické odpady

16 04 03*

iné odpadové výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie

16 05 04*

plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky

16 05 05

plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

16 05 06*

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

16 05 07*

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08*

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06

Batérie a akumulátory

16 06 01*

olovené batérie

16 06 02*

niklovo-kadmiové batérie

16 06 03*

batérie obsahujúce ortuť

16 06 04

alkalické batérie (okrem 16 06 03)

16 06 05

iné batérie a akumulátory

16 06 06*

separovane zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

16 07

Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov (okrem 05 a 13)

16 07 08*

odpady obsahujúce olej

16 07 09*

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

16 07 99

odpady inak nešpecifikované

16 08

Použité katalyzátory

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07)

16 08 02*

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované

16 08 04

použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07)

16 08 05*

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

16 08 06*

použité kvapaliny využité ako katalyzátory

16 08 07*

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

16 09

Oxidujúce látky

16 09 01*

manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

16 09 02*

chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

16 09 03*

peroxidy, napr. peroxid vodíka

16 09 04*

oxidujúce látky inak nešpecifikované

16 10

Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta svojho vzniku

16 10 01*

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 10 02

vodné kvapalné odpady, iné ako uvedené v 16 10 01

16 10 03*

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

16 10 04

vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01*

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 03*

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 05*

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 05

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01

Betón, tehly, škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 01

betón

17 01 02

tehly

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 06*

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06

17 02

Drevo, sklo a plasty

17 02 01

drevo

17 02 02

sklo

17 02 03

plasty

17 02 04*

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

17 03

Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 01*

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 03 03*

uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04

Kovy (vrátane ich zliatin)

17 04 01

meď, bronz, mosadz

17 04 02

hliník

17 04 03

olovo

17 04 04

zinok

17 04 05

železo a oceľ

17 04 06

cín

17 04 07

zmiešané kovy

17 04 09*

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 04 10*

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05

Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest), kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03*

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 05*

výkopová zemina z bagrovacích prác obsahujúca nebezpečné látky

17 05 06

výkopová zemina z bagrovacích prác, iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 07*

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

17 05 08

štrk zo železničného zvršku, iný ako uvedený v 17 05 07

17 06

Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 01*

izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03*

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08

Stavebný materiál na báze sadry

17 08 01*

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry, iné ako uvedené v 17 08 01

17 09

Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 01*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

17 09 02*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, zatavené zasklievacie jednotky obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

17 09 03*

iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných materiálov) obsahujúce nebezpečné látky

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POKIAĽ IDE O ZDRAVIE ĽUDÍ ALEBO ZDRAVIE ZVIERAT, A/ALEBO ZO SÚVISIACEHO VÝSKUMU (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)

18 01

Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo prevencie chorôb u ľudí

18 01 01

ostré predmety (okrem 18 01 03)

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 03)

18 01 03*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 06*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

18 01 08*

cytotoxické a cytostatické lieky

18 01 09

lieky iné ako uvedené v 18 01 08

18 01 10*

amalgámový odpad zo zubnej starostlivostí

18 02

Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a prevencie chorôb u zvierat

18 02 01

ostré predmety (okrem 18 02 02)

18 02 02*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 02 05*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 07*

cytotoxické a cytostatické lieky

18 02 08

lieky iné ako uvedené v 18 02 07

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIČIEK ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVY VODY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

19 01 05*

filtračný koláč z čistenia plynov

19 01 06*

vodné kvapalné odpady z čistenia plynov a iné vodné kvapalné odpady

19 01 07*

tuhé odpady z čistenia plynov

19 01 10*

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

19 01 11*

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 12

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 13*

popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 15*

prach z kotlov obsahujúci nebezpečné látky

19 01 16

prach z kotlov iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 17*

odpady z pyrolýzy obsahujúce nebezpečné látky

19 01 18

odpady z pyrolýzy iné ako uvedené v 19 01 17

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

19 01 99

odpady inak nešpecifikované

19 02

Odpady z fyzikálno-chemickej úpravy odpadu (vrátane odstraňovania chrómu, odstraňovania kyanidov, neutralizácie)

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov nezatriedených ako nebezpečné

19 02 04*

predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden je označený ako nebezpečný

19 02 05*

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania, iné ako uvedené v 19 02 05

19 02 07*

olej a koncentráty zo separácie

19 02 08*

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 09*

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 99

odpady inak nešpecifikované

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04*

odpady označené ako nebezpečné, čiastočne stabilizované, okrem 19 03 08

19 03 05

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 06*

odpady označené ako nebezpečné, solidifikované

19 03 07

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 03 08*

čiastočne stabilizovaná ortuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikácie

19 04 01

vitrifikovaný odpad

19 04 02*

popolček a iné odpady z čistenia dymových plynov

19 04 03*

nevitrifikovaná tuhá fáza

19 04 04

vodné kvapalné odpady z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

19 05

Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03

kompost bližšie nešpecifikovaný

19 05 99

odpady inak nešpecifikované

19 06

Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 04

digestát z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 06

digestát z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 99

odpady inak nešpecifikované

19 07

Priesaková kvapalina zo skládok odpadu

19 07 02*

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov, iná ako uvedená v 19 07 02

19 08

Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované

19 08 01

zhrabky z hrablíc

19 08 02

odpad z lapačov piesku

19 08 05

kaly z čistenia mestských odpadových vôd

19 08 06*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 08 07*

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

19 08 08*

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce iba jedlé oleje a tuky

19 08 10*

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody, iné ako uvedené v 19 08 09

19 08 11*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 13*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 13

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

19 09

Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie

19 09 01

tuhé odpady z primárnej filtrácie a preosievania

19 09 02

kaly z čírenia vody

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

19 09 04

použité aktívne uhlie

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

19 09 99

odpady inak nešpecifikované

19 10

Odpady zo šrotovania odpadov obsahujúcich kovy

19 10 01

odpad zo železa a ocele

19 10 02

odpad z neželezných kovov

19 10 03*

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

19 10 04

úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 05*

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

19 10 06

iné frakcie ako uvedené v 19 10 05

19 11

Odpady z regenerácie olejov

19 11 01*

použité filtračné hlinky

19 11 02*

kyslé dechty

19 11 03*

vodné kvapalné odpady

19 11 04*

odpady z čistenia palív zásadami

19 11 05*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 19 11 05

19 11 07*

odpady z čistenia dymových plynov

19 11 99

odpady inak nešpecifikované

19 12

Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia, lisovania a peletizovania) inak nešpecifikované

19 12 01

papier a lepenka

19 12 02

železné kovy

19 12 03

neželezné kovy

19 12 04

plasty a guma

19 12 05

sklo

19 12 06*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08

textílie

19 12 09

minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 11*

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

19 12 12

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu, iné ako uvedené v 19 12 11

19 13

Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody

19 13 01*

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 02

tuhé odpady zo sanácie pôdy, iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 03*

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy, iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 05*

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody, iné ako uvedené v 19 13 05

19 13 07*

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody, iné ako uvedené v 19 13 07

20

KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO SEPAROVANÉHO ODPADU

20 01

Separovane zbierané frakcie (okrem 15 01)

20 01 01

papier a lepenka

20 01 02

sklo

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 10

šatstvo

20 01 11

textílie

20 01 13*

rozpúšťadlá

20 01 14*

kyseliny

20 01 15*

zásady

20 01 17*

fotochemické látky

20 01 19*

pesticídy

20 01 21*

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

20 01 26*

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27*

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 29*

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 31*

cytotoxické a cytostatické lieky

20 01 32

lieky iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 33*

batérie a akumulátory zahrnuté do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35*

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (3)

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39

plasty

20 01 40

kovy

20 01 41

odpady z vymetania komínov

20 01 99

iné frakcie inak nešpecifikované

20 02

Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02

zemina a kamenivo

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03

Iné komunálne odpady

20 03 01

zmiešaný komunálny odpad

20 03 02

odpad z trhovísk

20 03 03

odpady z čistenia ulíc

20 03 04

kal zo septikov

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07

objemný odpad

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované


(1)  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. EÚ L 243, 24.9.1996, s. 31).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Medzi nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu patriť akumulátory a batérie uvedené v položke 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.


Top