EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0909

2014/909/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  12. decembra 2014 o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku [oznámené pod číslom C(2014) 9415] Text s významom pre EHP

OJ L 359, 16.12.2014, p. 161–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 12/09/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/909/oj

16.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/161


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2014

o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku

[oznámené pod číslom C(2014) 9415]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2014/909/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Malý úľový chrobák (Aethina tumida) je parazit včiel. Je endemický v subsaharskej Afrike a schopný rýchlo sa rozmnožovať v prítomnosti včelieho plodu a plástového medu. Dospelé jedince dokážu preletieť až niekoľko kilometrov, aby napadli podobné miesta. Malý úľový chrobák je choroba, ktorá v Únii podlieha oznamovacej povinnosti podľa smernice Rady 92/65/EHS (3).

(2)

Dňa 11. septembra 2014 informovalo Taliansko Komisiu o výskyte malého úľového chrobáka v nukleovej kolónii zriadenej fakultou univerzity, ktorá sa nachádza v regióne Kalábria.

(3)

Taliansko okamžite zaviedlo opatrenia s cieľom eradikovať malého úľového chrobáka a zamedziť jeho šíreniu, ako aj preskúmať rozsah výskytu uvedeného parazita v oblastiach okolo ohniska v Kalábrii. Konkrétne sa okolo ohniska stanovilo ochranné pásmo s polomerom 20 km a pásmo dohľadu s polomerom 100 km. V pásme s polomerom 100 km sa nachádzajú aj provincie Messina a Catania na Sicílii.

(4)

Po zistení výskytu malého úľového chrobáka v iných včelínoch blízko miesta prvého výskytu rozšírilo Taliansko opatrenia vrátane vytvorenia pásma dohľadu a zákazu premiestňovania včiel medonosných a čmeliakov (Bombus spp.) s cieľom pokryť celý región Kalábrie.

(5)

Od dátumu prvého výskytu malého úľového chrobáka v Kalábrii bolo potvrdených ďalších tridsaťpäť prípadov výskytu vo včelínoch nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti v ochrannom pásme s polomerom 20 km. Kontroly prítomnosti parazita vykonané v iných oblastiach Kalábrie dosiaľ priniesli negatívne výsledky.

(6)

Dňa 7. novembra 2014 Taliansko informovalo o novom výskyte malého úľového chrobáka v sicílskej provincii Siracusa, ktorá sa nachádza mimo oblastí, na ktoré sa v minulosti vzťahovali obmedzenia. Výskyt bol zistený vo včelíne, ktorý bol premiestnený z ochranného pásma v Kalábrii koncom augusta 2014, ešte pred vykonávaním reštriktívnych opatrení.

(7)

Vo všetkých pozitívnych prípadoch boli postihnuté včelíny zničené. Rozšírenie malého úľového chrobáka z postihnutej oblasti v Taliansku by však mohlo predstavovať závažné riziko pre včely medonosné a čmeliakov v Únii.

(8)

Na predchádzanie akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami, ako aj na zabránenie šíreniu malého úľového chrobáka do iných častí Únie je potrebné stanoviť na úrovni Únie zoznam oblastí v Taliansku, na ktoré by sa mali vzťahovať určité obmedzenia týkajúce sa premiestňovania komodít v súvislosti s výskytom malého úľového chrobáka.

(9)

Okrem toho je potrebné vziať tieto oblasti do úvahy aj pri certifikácii na obchod vnútri EÚ, keďže v zdravotnom certifikáte na obchodovanie so včelami a čmeliakmi stanovenom v časti 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS sa uvádza, že včely/čmeliaky musia pochádzať z oblasti s polomerom najmenej 100 km, na ktorú sa nevzťahujú žiadne obmedzenia v súvislosti s podozrením na výskyt alebo potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka a ktorá nie je napadnutá.

(10)

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie malého úľového chrobáka v Taliansku by sa mali opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí preskúmať do ôsmich mesiacov od dátumu jeho prijatia.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V tomto rozhodnutí sa stanovujú ochranné opatrenia, ktoré má prijať Taliansko po potvrdení výskytu malého úľového chrobáka (Aethina tumida) u včiel medonosných (Apis mellifera) v oblastiach uvedených v prílohe.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„úľ“ je:

i)

prístrešok postavený pre včely medonosné;

ii)

nádoba s čmeliakmi alebo kolónia čmeliakov (Bombus spp.);

b)

„včelín“ je skupina úľov a priestory alebo zariadenia v rámci geografickej lokality, v ktorej sa táto skupina úľov uchováva alebo uchovávala;

c)

„nespracované vedľajšie včelárske produkty“ sú: med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, ako sa vymedzuje v bode 10 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 (4), a ktoré neboli podrobené žiadnemu z postupov spracovania uvedených v riadku 10 stĺpca 4 tabuľky 2 stanovenej v oddiele 1 kapitoly II prílohy XIV k uvedenému nariadeniu;

d)

„včelárske zariadenia“ sú používané úle, časti úľov a náradie používané pri včelárskych činnostiach.

Článok 3

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa v oblastiach uvedených v prílohe vykonali tieto ochranné opatrenia:

a)

zákaz odosielania zásielok z oblastí uvedených v prílohe do iných oblastí Únie, pokiaľ ide o tieto komodity:

i)

včely medonosné;

ii)

čmeliaky;

iii)

nespracované vedľajšie včelárske produkty;

iv)

včelárske zariadenia;

v)

plástový med určený na ľudskú spotrebu;

b)

okamžité inšpekcie a epidemiologické vyšetrenia vrátane:

i)

identifikácie a vysledovania premiestňovania komodít uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) do včelínov a zariadení na extrakciu medu, ako aj z nich, ktoré sa nachádzajú v oblasti s polomerom 20 km okolo úľa(-ov), kde bol potvrdený výskyt malého úľového chrobáka;

ii)

oznámenia výsledkov takýchto okamžitých inšpekcií a epidemiologických vyšetrovaní Komisii.

2.   Taliansko vykoná ďalšie inšpekcie a epidemiologické vyšetrovania vrátane vysledovania predchádzajúceho premiestňovania komodít uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) z oblastí uvedených v prílohe a do nich.

3.   Na základe výsledkov inšpekcií a epidemiologických vyšetrovaní stanovených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 môže Taliansko v prípade potreby vykonať vhodné dodatočné ochranné opatrenia.

4.   Taliansko musí informovať Komisiu a členské štáty o vykonávaní ochranných opatrení stanovených v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. mája 2015.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 12. decembra 2014

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Členský štát

Oblasti, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia

Taliansko

región Kalábria: celý región

región Sicília: celý región


Top