EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0895

2014/895/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  10. decembra 2014 , ktorým sa stanovuje formát na oznamovanie informácií uvedených v článku 21 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [oznámené pod číslom C(2014) 9334] Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 355, 12.12.2014, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/895/oj

12.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/51


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. decembra 2014,

ktorým sa stanovuje formát na oznamovanie informácií uvedených v článku 21 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok

[oznámené pod číslom C(2014) 9334]

(Text s významom pre EHP)

(2014/895/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (1), a najmä na jej článok 21 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 21 ods. 3 smernice 2012/18/EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby dodali Komisii informácie o podnikoch, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, pričom použijú osobitný vzor správy.

(2)

Vzor správy by mal umožňovať oznamovanie zjednodušených informácií členskými štátmi, aby sa maximalizovala užitočnosť a porovnateľnosť poskytovaných informácií a minimalizovala administratívna záťaž pre členské štáty, a zároveň dodržiavať požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (2), ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného smernicou Rady 96/82/ES (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty dodajú Komisii informácie uvedené v článku 21 ods. 3 smernice 2012/18/EÚ, pričom použijú formát podávania správ stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V prípade existujúcich záznamov v databáze sa informácie preskúmajú do 31. decembra 2016.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. decembra 2014

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(3)  Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13).


PRÍLOHA

FORMÁT NA POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V SÚLADE S ČLÁNKOM 21 ODS. 3 SMERNICE 2012/18/EÚ

Všetky políčka označené hviezdičkou sú povinné.

Dôverné informácie sa označia ako dôverné, pričom v prípade každého typu údajov uvedú dôvody odmietnutia v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (1).

1.   Časť 1 – Autentifikačný systém Európskej komisie (ECAS)

Z bezpečnostných dôvodov bude mať používateľ z členského štátu prístup k databáze eSPIRS iba prostredníctvom registrácie v systéme ECAS (Autentifikačný systém Európskej komisie) po poskytnutí týchto povinných informácií o používateľovi:

a)    Meno*: meno používateľa

b)    Priezvisko*: priezvisko používateľa

c)    E-mail*: e-mailová adresa používateľa

d)    Úloha používateľa*: vnútroštátny spravodajca (NR) alebo vnútroštátny správca (NA)

Ak bol používateľ overený, bude presmerovaný na portál MINERVA úradu pre nebezpečenstvá závažných havárií, na ktorom je databáza eSPIRS umiestnená. Používateľské práva pre databázu eSPIRS budú udelené podľa úlohy používateľa.

2.   Časť 2 – Informácie, ktoré sa majú nahlásiť v databáze eSPIRS

Používateľ musí poskytnúť nižšie uvedené informácie použitím buď online formátu nahlasovania údajov, ktorý umožňuje importovať údaje pre každý podnik samostatne, alebo vnútroštátneho nástroja na exportovanie údajov pomocou šablóny XML v eSPIRS na účely automatického importovania informácií obsiahnutých vo vnútroštátnej/regionálnej/miestnej databáze, resp. databázach podniku do databázy eSPIRS.

2.1.   Príslušný orgán nahlasujúci údaje

a)    Názov*: Oficiálny názov príslušného orgánu nahlasujúceho údaje

b)    Adresa*: Názov ulice, kde príslušný orgán nahlasujúci údaje sídli

c)    Mesto*: Mesto, obec, kde príslušný orgán nahlasujúci údaje sídli

d)    PSČ*: Poštové smerovacie číslo miesta, kde príslušný orgán nahlasujúci údaje sídli

e)    Krajina*: Krajina, v ktorej príslušný orgán nahlasujúci údaje sídli

f)    Poznámky : Poznámky, ktoré používateľ môže (chcieť) doplniť, pokiaľ ide o príslušný orgán nahlasujúci údaje.

2.2.   Názov podniku a činnosti

a)

Štatút Seveso*: [V súlade so smernicou Seveso III existujú dva štatúty podniku podľa úrovne: podnik vyššej úrovnepodnik nižšej úrovne]

b)

Názov*: Názov podniku Seveso nahláseného v databáze eSPIRS

c)

Materská spoločnosť: Holdingová spoločnosť/materská spoločnosť podniku

d)

Personalizovaný kód: Kód, ktorý používateľ môže zadať, ak chce aj naďalej využívať starý systém kódov eSPIRS

e)

Typ odvetvia a/alebo kód NACE*: Ak sa podnik vzťahuje na viac ako jeden kód SPIRS a/alebo NACE, rozlišuje sa medzi hlavnou činnosťou a vedľajšími činnosťami.

1.

Typ odvetvia, ktorý je potrebné uviesť v súlade s kódmi Seveso SPIRS:

1.

Poľnohospodárstvo

2.

Voľnočasové a športové činnosti (napr. klziská)

3.

Ťažobné činnosti (hlušina a fyzikálno-chemické procesy)

4.

Spracovanie kovov

5.

Spracovanie železných kovov (zlievarne, taviarne, atď.)

6.

Spracovanie neželezných kovov (zlievarne, taviarne, atď.)

7.

Spracovanie kovov pomocou elektrolýzy alebo chemických procesov

8.

Petrochemické/ropné rafinérie

9.

Výroba, dodávanie a distribúcia elektrickej energie

10.

Skladovanie paliva (vrátane paliva na vykurovanie, maloobchodného predaja, atď.)

11.

Výroba, zneškodnenie a skladovanie výbušnín

12.

Výroba a skladovanie svetlíc

13.

Výroba, plnenie a veľkokapacitná distribúcia LPG

14.

Skladovanie LPG

15.

Skladovanie a distribúcia LNG

16.

Veľkoobchodné a maloobchodné skladovanie a distribúcia (okrem LPG)

17.

Výroba a skladovanie pesticídov, biocídov a fungicídov

18.

Výroba a skladovanie priemyselných hnojív

19.

Výroba farmaceutík

20.

Skladovanie, spracúvanie a likvidácia odpadu

21.

Vodné a stočné hospodárstvo (zber, dodávky, spracovanie)

22.

Chemické zariadenia

23.

Výroba základných organických chemických látok

24.

Výroba plastov a gumy

25.

Výroba a spracovanie buničiny a papiera

26.

Spracovanie dreva a nábytkárstvo

27.

Výroba a úprava textílií

28.

Výroba potravín a nápojov

29.

Všeobecná inžinierska činnosť, výroba a montáž

30.

Stavba, demontáž, oprava lodí

31.

Stavebníctvo a práce na inžinierskych stavbách

32.

Keramický priemysel (tehly, keramický tovar, sklárstvo, cement, atď.)

33.

Výroba skla

34.

Výroba cementu, vápna a sadry

35.

Elektronika a elektrotechnický priemysel

36.

Spracovacie a prepravné strediská (prístavy, letiská, nákladiská, zoradiská, atď.)

37.

Zdravotníctvo, výskum, vzdelávanie (vrátane nemocníc, univerzít, atď.)

38.

Všeobecná chemická výroba (nešpecifikovaná inde v zozname)

39.

Iná činnosť (nešpecifikovaná inde v zozname)

2.

Kód NACE: NACE je norma európskeho priemyslu týkajúca sa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorá sa skladá zo 6-miestneho kódu. Používateľ môže chcieť priradiť podnik Seveso k tomuto systému klasifikácie s odkazom na prvé 4 čísla na doplnenie alebo nahradenie kódov SPIRS.

f)

Odkaz na webovú lokalitu vrátane ďalších informácií o podniku*

g)

Identifikátor E-PRTR: Ak sa na podnik úplne alebo čiastočne vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (2), uvedie sa jedinečný vnútroštátny identifikátor používaný pri nahlasovaní údajov o podniku podľa uvedeného nariadenia, ako aj odkaz na príslušnú webovú lokalitu.

h)

IDENTIFIKÁTOR IED (údaje od roku 2016): Ak sa na podnik úplne alebo čiastočne vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (3) (http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/legislation.htm), uvedú sa všetky príslušné vnútroštátne jedinečné identifikátory zariadení na účely uvedenej smernice, ako aj odkaz na príslušnú webovú lokalitu.

i)

Poznámky k podniku: poznámky, ktoré používateľ môže (chcieť) doplniť, pokiaľ ide o podnik nahlasujúci údaje.

2.3.   Sídlo podniku* úplná adresa alebo súradnice zemepisnej šírky/zemepisnej dĺžky

a)    Adresa*: Názov ulice, číslo domu a mesto, kde sa podnik nachádza

b)    Zemepisná šírka*: Súradnice zemepisnej šírky podniku (ak nie je uvedená adresa)

c)    Zemepisná dĺžka*: Súradnice zemepisnej dĺžky podniku (ak nie je uvedená adresa)

d)    Poznámky k adrese : poznámky, ktoré používateľ môže (chcieť) doplniť, pokiaľ ide o adresu podniku.

2.4.   Látky, ktoré podnik spracúva

a)    Látka (podľa smernice Seveso III) : bežný názov alebo druhový názov alebo klasifikácia nebezpečnosti

b)    Číslo CAS : Číslo v registri CAS je jedinečný číselný identifikátor pridelený vždy jednej látke, ktorý neudáva chemické zloženie a je odkazom na množstvo informácií o konkrétnej chemickej látke. Môže obsahovať až 10 číslic rozdelených spojovníkmi na tri časti. (http://www.cas.org/content/chemical-substances)

c)    Množstvo : množstvo látky v tonách

d)    Fyzikálne vlastnosti : Skladovacie podmienky, za ktorých sa látky uchovávajú, ako napríklad stav (tuhý, kvapalný, plynný), zrnitosť (prášok, pelety, atď.), tlak, teplota atď.

e)    Poznámky k látke : poznámky, ktoré používateľ môže (chcieť) doplniť, pokiaľ ide o látky, o ktorých podnik nahlasuje údaje.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).


Top