Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 8784] Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/489


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. novembra 2014

o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ

[oznámené pod číslom C(2014) 8784]

(Text s významom pre EHP)

(2014/880/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 35 ods. 2,

keďže:

(1)

Na základe článku 35 smernice 2008/57/ES Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie 2011/633/EÚ (2).

(2)

Na základe odporúčania Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) sú potrebné doplňujúce spoločné špecifikácie pre ľahké sprístupnenie údajov v registroch. Tieto registre by sa mali sprístupniť na nahliadnutie prostredníctvom elektronického spoločného používateľského rozhrania, ktoré zriadi a spravuje agentúra. Členské štáty s pomocou agentúry by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby tieto registre boli v prevádzke, obsahovali všetky údaje a aby boli navzájom prepojené.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie 2011/633/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Spoločné špecifikácie registra železničnej infraštruktúry uvedené v článku 35 smernice 2008/57/ES sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Registre infraštruktúry členských štátov sa musia sprístupniť na nahliadnutie prostredníctvom spoločného používateľského rozhrania, ktoré zriadi a spravuje agentúra.

3.   Spoločné používateľské rozhranie uvedené v odseku 2 musí byť webová aplikácia umožňujúca prístup k údajom obsiahnutým v registroch infraštruktúry. Musí byť uvedené do prevádzky najneskôr 15 dní odo dňa začatia uplatňovania uvedeného v článku 8.

Článok 2

1.   Každý členský štát musí zabezpečiť, aby jeho register infraštruktúry bol elektronický a aby spĺňal požiadavky spoločných špecifikácií uvedených v článku 1, a to najneskôr osem mesiacov po dátume začiatku uplatňovania.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby ich registre infraštruktúry boli navzájom prepojené a napojené na spoločné používateľské rozhranie najneskôr osem mesiacov po sprevádzkovaní uvedeného rozhrania.

Článok 3

Agentúra uverejní a aktualizuje používateľskú príručku spoločných špecifikácií registra infraštruktúry najneskôr 15 dní od dátumu začiatku uplatňovania. V tejto používateľskej príručke sa podľa potreby uvádza pri každom parametri odkaz na príslušné ustanovenia technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“).

Článok 4

Ak si to vyžaduje pokrok vo vývoji TSI alebo pri zavádzaní registrov infraštruktúry, agentúra odporučí aktualizáciu spoločných špecifikácií.

Článok 5

1.   Členské štáty musia zabezpečiť zhromažďovanie potrebných údajov a ich vkladanie do svojich registrov infraštruktúry v súlade s odsekmi 2 až 6. Musia zabezpečiť spoľahlivosť a aktuálnosť týchto údajov.

2.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr koridorov nákladnej dopravy vymedzených v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (3) v znení účinnom k 1. januáru 2013 sa musia zhromaždiť a vložiť do registra infraštruktúry najneskôr 9 mesiacov po dátume začiatku uplatňovania.

3.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr, ktoré boli uvedené do prevádzky po nadobudnutí účinnosti smernice 2008/57/ES a najneskôr v deň začatia uplatňovania tohto rozhodnutia, okrem údajov uvedených v odseku 2, sa musia zhromaždiť a vložiť do národného registra infraštruktúry najneskôr deväť mesiacov po tomto dátume.

4.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti smernice 2008/57/ES, okrem údajov uvedených v odseku 2, sa musia zhromaždiť a vložiť do registra infraštruktúry v súlade s národným realizačným plánom uvedeným v článku 6 ods. 1 najneskôr do 16. marca 2017.

5.   Údaje týkajúce sa súkromných vlečiek uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti smernice 2008/57/ES, sa musia zhromaždiť a vložiť do registra infraštruktúry v súlade s národným realizačným plánom uvedeným v článku 6 ods. 1 najneskôr do 16. marca 2019.

6.   Údaje týkajúce sa siete, na ktorú sa nevzťahujú TSI, sa musia zhromaždiť a vložiť do registra infraštruktúry v súlade s národným realizačným plánom uvedeným v článku 6 ods. 1 najneskôr do 16. marca 2019.

7.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr uvedených do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia sa musia vložiť do registra infraštruktúry čo najskôr po uvedení týchto infraštruktúr do prevádzky a čo najskôr po sprevádzkovaní spoločného používateľského rozhrania.

Článok 6

1.   Každý členský štát vypracuje národný plán a harmonogram vykonávania povinností uvedených v článku 5. Oznamuje akékoľvek omeškania alebo ťažkosti pri plnení ustanovení článku 5 a Komisia v prípade potreby povolí predĺženie predpokladanej lehoty. Národný realizačný plán sa musí predložiť Komisii najneskôr do šiestich mesiacov po dátume začiatku uplatňovania.

2.   Každý členský štát určí subjekt zodpovedný za zriadenie a správu svojho registra infraštruktúry a oznámi ho Komisii najneskôr tri mesiace po dátume začiatku uplatňovania.

Tieto subjekty zasielajú agentúre tri mesiace po dátume ich oznámenia a následne každé štyri mesiace správy o pokroku pri zavádzaní registra infraštruktúry.

3.   Agentúra koordinuje, monitoruje a pomáha so zavádzaním registrov infraštruktúry. Musí zriadiť skupinu zloženú zo zástupcov subjektov zodpovedných za zriadenie a správu registrov infraštruktúry a koordinuje jej prácu. Agentúra podáva Komisii pravidelné správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tohto rozhodnutia.

Článok 7

Vykonávacie rozhodnutie 2011/633/EÚ sa zrušuje s účinnosťou od dátumu začiatku uplatňovania stanoveného v článku 8.

Článok 8

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2015.

Článok 9

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a Európskej železničnej agentúre.

V Bruseli 26. novembra 2014

Za Komisiu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/633/EÚ z 15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).


PRÍLOHA

1.   ÚVOD

1.1.   Technický rozsah pôsobnosti

1.1.1.   Táto špecifikácia sa týka údajov o týchto subsystémoch systému železníc Únie:

a)

štrukturálny subsystém „infraštruktúra“;

b)

štrukturálny subsystém „energia“ a

c)

subsystém „traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie“.

1.1.2.   Tieto subsystémy sú zahrnuté do zoznamu subsystémov uvedeného v bode 1 prílohy II k smernici 2008/57/ES.

1.2.   Geografický rozsah pôsobnosti

Geografickým rozsahom pôsobnosti tejto špecifikácie je železničný systém Európskej únie stanovený v smernici 2008/57/ES. Nepatria doň prípady uvedené v článku 1 ods. 3 smernice 2008/57/ES.

2.   ÚČEL

2.1.   Všeobecne

Hlavným účelom registra infraštruktúry stanoveného v článku 35 smernice 2008/57/EÚ je poskytovať transparentné informácie o vlastnostiach siete. Informácie z registra infraštruktúry sa používajú na účely plánovania pri navrhovaní nových vlakov, ako pomôcka pri posudzovaní zlučiteľnosti vlakov s trasami pred začatím prevádzky a ako referenčná databáza. Registrom infraštruktúry sa tak podporujú postupy opísané ďalej v texte.

2.2.   Navrhovanie subsystémov železničných koľajových vozidiel

Parametre registra infraštruktúry by sa mali používať na identifikáciu vlastností infraštruktúry na zamýšľané použitie železničných koľajových vozidiel.

2.3.   Zabezpečenie technickej zlučiteľnosti pevných zariadení

2.3.1.   Notifikovaný orgán kontroluje zlučiteľnosť subsystémov s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“). Overenie technickej zlučiteľnosti rozhraní so sieťou, do ktorej je subsystém integrovaný, možno zabezpečiť nahliadnutím do registra infraštruktúry.

2.3.2.   Orgán určený jednotlivými členskými štátmi overí zlučiteľnosť subsystémov v prípadoch, keď sa uplatňujú vnútroštátne predpisy. V týchto prípadoch možno na overenie technickej zlučiteľnosti rozhraní využiť register infraštruktúry.

2.4.   Monitorovanie vývoja v oblasti interoperability železničnej siete Európskej únie

V záujme pravidelného monitorovania vývoja interoperabilnej siete Európskej únie sa musí zabezpečiť transparentnosť pokroku v oblasti interoperability.

2.5.   Zisťovanie zlučiteľnosti trasy pre plánovanú vlakovú prevádzku

2.5.1.   Predtým, ako železničný podnik získa prístup k sieti od manažéra infraštruktúry, overí sa zlučiteľnosť plánovanej vlakovej prevádzky s trasou. Železničný podnik si musí byť istý, že trasa, ktorú chce využívať, je schopná podporovať jeho vlak.

2.5.2.   Železničný podnik si zvolí vozidlá po zohľadnení všetkých obmedzení týkajúcich sa povolenia na uvedenie do prevádzky a možnú trasu pre vlak, ktorý plánuje prevádzkovať:

a)

všetky vozidlá tvoriace súčasť vlaku musia spĺňať požiadavky platné na trasách, po ktorých bude vlak jazdiť, a

b)

vlak ako súprava vozidiel musí vyhovovať technickým obmedzeniam príslušnej trasy.

3.   SPOLOČNÉCHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Charakteristické znaky uvedené v tejto prílohe sú spoločné pre všetky registre infraštruktúry v členských štátoch.

3.1.   Vymedzenie pojmov

Na účely týchto špecifikácií:

a)

„traťový úsek“ predstavuje časť trate medzi priľahlými miestami prevádzky a môže pozostávať z viacerých koľají;

b)

„miesto prevádzky“ predstavuje akékoľvek miesto prevádzky vlakovej dopravy, kde sa môže začínať alebo končiť prevádzka vlakovej dopravy alebo kde dochádza k zmene trasy vlakov a kde sa poskytujú služby osobnej dopravy a nákladnej dopravy. „Miestom prevádzky“ môže byť aj akékoľvek miesto na hraniciach medzi členskými štátmi alebo manažérmi infraštruktúry;

c)

„dopravná koľaj“ je každá koľaj, ktorá sa používa na pohyb vlakov. Výhybne umožňujúce predchádzanie a križovanie vlakov na priebežnej koľaji alebo koľajové spojky potrebné len na prevádzku vlaku sa neuverejňujú;

d)

„manipulačná koľaj“ je každá koľaj v mieste prevádzky, ktorá sa nepoužíva na dopravu vlakov.

3.2.   Štruktúra železničnej siete na účely registra infraštruktúry

3.2.1.   Na účely registra infraštruktúry rozdelí každý členský štát svoju železničnú sieť na traťové úseky a miesta prevádzky.

3.2.2.   Položky, ktoré sa majú uverejňovať v prípade „traťového úseku“ a ktoré sa týkajú subsystémov „infraštruktúra“, „energia“ a subsystému „traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie“, sa priradia k prvku infraštruktúry „dopravná koľaj“.

3.2.3.   Položky, ktoré sa majú uverejňovať v prípade „miesta prevádzky“ a ktoré sa týkajú subsystému „infraštruktúra“, sa priradia k prvkom infraštruktúry „dopravná koľaj“ a „manipulačná koľaj“.

3.3.   Položky registra infraštruktúry

3.3.1.   Položky a formát položiek sa uverejňujú v súlade s tabuľkou.

3.3.2.   V príručke používania registra infraštruktúry uvedenej v článku 3 sa vymedzuje konkrétny formát a proces správy údajov uvedených v tabuľke ako:

a)

výber jednej možnosti alebo viacerých možností z vopred určeného zoznamu;

b)

reťazec znakov alebo vopred určený reťazec znakov; alebo

c)

číslo uvedené v hranatých zátvorkách.

3.3.3.   Všetky parametre registra infraštruktúry sú povinné, pokiaľ v tabuľke nie je uvedené inak. Všetky dôležité informácie o parametroch sú uvedené v tabuľke.

Tabuľka

Položky registra infraštruktúry

Číslo

Názov

Formát údajov

Vymedzenie

Ďalšie informácie

1.

ČLENSKÝ ŠTÁT

 

1.1

TRAŤOVÝ ÚSEK

 

1.1.0.0.0

Všeobecné informácie

 

1.1.0.0.0.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.1.0.0.0.2

Označenie národnej trate

Reťazec znakov

Jedinečné označenie trate alebo jedinečné číslo trate v rámci členského štátu.

 

1.1.0.0.0.3

Miesto prevádzky na začiatku traťového úseku

Vopred určený reťazec znakov

Jedinečné identifikačné číslo (ID) miesta prevádzky na konci traťového úseku (staničenie narastá od počiatočného miesta prevádzky po konečné miesto prevádzky).

 

1.1.0.0.0.4

Miesto prevádzky na konci traťového úseku

Vopred určený reťazec znakov

Jedinečné identifikačné číslo (ID) miesta prevádzky na konci traťového úseku (staničenie narastá od počiatočného miesta prevádzky po konečné miesto prevádzky).

 

1.1.0.0.0.5

Dĺžka traťového úseku

Vopred určený reťazec znakov

Vzdialenosť medzi miestami prevádzky na začiatku a konci traťového úseku.

 

1.1.0.0.0.6

Charakter traťového úseku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Bežný traťový úsek/prepojenie

Druh traťového úseku vyjadrujúci rozsah uvedených údajov, ktorý závisí od toho, či tento traťový úsek spája alebo nespája miesta prevádzky vzniknuté rozdelením veľkého uzla na niekoľko miest prevádzky.

 

1.1.1

DOPRAVNÁ KOĽAJ

 

1.1.1.0.0

Všeobecné informácie

 

1.1.1.0.0.1

Označenie koľaje

Reťazec znakov

Jedinečné označenie koľaje alebo jedinečné číslo koľaje v rámci traťového úseku.

 

1.1.1.0.0.2

Normálny smer jazdy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

N/O/B

Normálny smer jazdy je:

rovnaký ako smer vymedzený začiatkom a koncom traťového úseku;

opačný ako smer vymedzený začiatkom a koncom traťového úseku;

obojsmerný.

N— rovnaký smer ako smer traťového úseku

O— opačný smer ako smer traťového úseku

B— oba smery N a O

1.1.1.1

Subsystém Infraštruktúra

Parametre tejto skupiny nie sú povinné, ak je pri položke 1.1.0.0.0.6 zvolená možnosť „prepojenie“.

1.1.1.1.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

1.1.1.1.1.1

ES vyhlásenie o overení koľaje (INF)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.1.2

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre koľaj (INF) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané EI vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.2

Výkonnostné parametre

 

1.1.1.1.2.1

Zatriedenie koľaje do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť komplexnej siete TEN-T/časť hlavnej siete nákladnej dopravy TEN-T/časť hlavnej siete osobnej dopravy TEN-T/mimo siete TEN

Informácia o časti transeurópskej siete, do ktorej trať patrí.

 

1.1.1.1.2.2

Kategória trate

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Zatriedenie trate podľa TSI INF.

Uveďte, či je trať súčasťou technického rozsahu pôsobnosti TSI: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.2.3

Súčasť železničného koridoru nákladnej dopravy (RFC)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

RFC Rýn – Alpy (RFC 1)/RFC Severné more – Stredozemie (RFC 2)/RFC Škandinávia – Stredozemie (RFC 3)/RFC Atlantik (RFC 4)/RFC Baltské more – Jadran (RFC 5)/RFC Stredozemie (RFC 6)/RFC Orient – východné Stredozemie (RFC 7)/RFC Severné more – Baltské more (RFC 8)/RFC Česko-Slovensko (RFC 9)

Informácia o tom, či je trať priradená k železničnému koridoru nákladnej dopravy.

Uveďte, či je trať priradená k železničnému koridoru nákladnej dopravy: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.2.4

Zaťažiteľnosť

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Kombinácia kategórie trate a rýchlosti v najslabšom bode koľaje.

 

1.1.1.1.2.5

Maximálna povolená rýchlosť

[NNN]

Menovitá maximálna prevádzková rýchlosť na trati ako výsledok vlastností subsystémov INF, ENE a CCS vyjadrená v kilometroch za hodinu.

 

1.1.1.1.2.6

Rozsah teplôt

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

 

T1 (– 25 až + 40)

 

T2 (– 40 až + 35)

 

T3 (– 25 až + 45)

 

Tx (– 40 až + 50)

Rozsah teplôt pri neobmedzenom prístupe na trať podľa európskej normy.

 

1.1.1.1.2.7

Maximálna nadmorská výška

[+/–][NNNN]

Najvyššie položené miesto traťového úseku nad úrovňou mora vzhľadom na základný výškový bod v Amsterdame (Normal Amsterdam Peil – NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Výskyt nepriaznivých klimatických podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Klimatické podmienky na trati môžu byť podľa európskej normy nepriaznivé alebo normálne.

 

1.1.1.1.3

Vedenie trate

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilný obrys vozidla

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žiadny

Obrysy vozidiel GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

 

1.1.1.1.3.2

Medzinárodné obrysy vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

G2/GB1/GB2/žiadny

Mnohostranne dohodnutý obrys vozidla alebo medzinárodný obrys vozidla iný ako GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

Povinné, ak bola pri položke 1.1.1.1.3.1 zvolená odpoveď „žiadny“.

1.1.1.1.3.3

Vnútroštátne obrysy vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Vnútroštátny obrys vozidla vymedzený v európskej norme alebo iný miestny obrys vozidla.

Povinné, ak bola pri položke 1.1.1.1.3.2 zvolená odpoveď „žiadny“.

1.1.1.1.3.4

Číslo štandardného profilu kombinovanej prepravy výmenných nadstavieb

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Kód pre kombinovanú prepravu s výmennými nadstavbami podľa vymedzenia vo vyhláške UIC.

Uveďte, či je koľaj súčasťou trasy pre kombinovanú dopravu: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.3.5

Číslo štandardného profilu kombinovanej prepravy návesov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Kód pre kombinovanú prepravu návesov vymedzený vo vyhláške UIC.

Uveďte, či je koľaj súčasťou trasy pre kombinovanú dopravu: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.3.6

Profil sklonu

Vopred určený reťazec znakov:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

počet opakovaní podľa potreby

Sled hodnôt sklonu a miest so zmenou sklonu.

 

1.1.1.1.3.7

Minimálny polomer smerového oblúka

[NNNNN]

Polomer najmenšieho smerového oblúka koľaje v metroch.

 

1.1.1.1.4

Parametre koľaje

 

1.1.1.1.4.1

Menovitý rozchod koľaje

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/iný

Jediná hodnota vyjadrená v milimetroch, ktorá označuje rozchod koľaje.

 

1.1.1.1.4.2

Nedostatok prevýšenia

[+/–][NNN]

Maximálny nedostatok prevýšenia vyjadrený v milimetroch, ktorý je vymedzený ako rozdiel medzi použitým prevýšením a vyšším teoretickým prevýšením, na ktoré bola trať navrhnutá.

 

1.1.1.1.4.3

Sklon koľajnice

[NN]

Uhol vymedzujúci sklon hlavy koľajnice vzhľadom na jazdnú plochu.

 

1.1.1.1.4.4

Koľajové lôžko

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Označuje, či konštrukcia koľaje je s podvalmi zasadenými do koľajového lôžka, alebo nie je.

Povinné, ak je povolená rýchlosť koľaje (parameter 1.1.1.1.2.5) 200 km/hod. alebo vyššia.

1.1.1.1.5

Výhybky a križovatky

 

1.1.1.1.5.1

Súlad prevádzkových hodnôt výhybiek a križovatiek s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Výhybky a križovatky sa udržiavajú v rámci prevádzkových hodnôt obmedzení vymedzených v TSI.

 

1.1.1.1.5.2

Minimálny priemer kolesa pri dvojitej srdcovke

[NNN]

Maximálna dĺžka neriadenia kolesa pri dvojitej srdcovke je odvodená od minimálneho priemeru kolesa v prevádzke uvedeného v milimetroch.

 

1.1.1.1.6

Odolnosť koľaje voči použitému zaťaženiu

 

1.1.1.1.6.1

Maximálne spomalenie vlaku

[N.N]

Obmedzenie pre odolnosť koľaje voči pozdĺžnemu zaťaženiu uvedené ako maximálne povolené spomalenie vlaku a vyjadrené v metroch za sekundu na druhú.

Uveďte, či je koľaj súčasťou geografického rozsahu pôsobnosti TSI: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.6.2

Použitie bŕzd na vírivý prúd

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Povolené/podmienečne povolené/povolené len v prípade núdzovej brzdy/podmienečne povolené len v prípade núdzovej brzdy/nepovolené

Uvedenie obmedzení pri použití bŕzd na vírivý prúd.

 

1.1.1.1.6.3

Použitie magnetických bŕzd

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Povolené/

podmienečne povolené/

podmienečne povolené len v prípade núdzovej brzdy/

povolené len v prípade núdzovej brzdy/

nepovolené

Uvedenie obmedzení pri použití magnetických bŕzd.

 

1.1.1.1.7

Ochrana zdravia, bezpečnosť a životné prostredie

 

1.1.1.1.7.1

Zákaz použitia mazania okolesníkov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je zakázané používať vozidlové zariadenie na mazanie okolesníkov.

 

1.1.1.1.7.2

Výskyt priecestí

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o výskyte priecestí na traťovom úseku.

 

1.1.1.1.7.3

Povolené zrýchlenie na priecestí

[N.N]

Obmedzenie zrýchlenia vlaku, ak zastavuje v blízkosti priecestia, vyjadrené v metroch za sekundu na druhú.

Uveďte, či pre parameter 1.1.1.1.7.2 bola zvolená možnosť „Á“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.8

Tunel

 

1.1.1.1.8.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.1.1.1.8.2

Označenie tunela

Reťazec znakov

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

 

1.1.1.1.8.3

Začiatok tunela

Vopred určený reťazec znakov:

[zemepisná šírka (NN.NNNN) + zemepisná dĺžka (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Zemepisné súradnice v desatinných stupňoch a kilometer trate na začiatku tunela.

 

1.1.1.1.8.4

Koniec tunela

Vopred určený reťazec znakov:

[zemepisná šírka (NN.NNNN) + zemepisná dĺžka (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Zemepisné súradnice v desatinných stupňoch a kilometer trate na konci tunela.

 

1.1.1.1.8.5

ES vyhlásenie o overení tunela (SRT)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.8.6

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre tunel (SRT) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané EI vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.8.7

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Dĺžka tunela v metroch od vstupného portálu po výstupný portál.

Povinné iba pre tunel s dĺžkou 100 metrov alebo viac.

1.1.1.1.8.8

Plocha priečneho rezu

[NNN]

Najmenšia plocha priečneho rezu tunela v metroch štvorcových.

 

1.1.1.1.8.9

Núdzový plán

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje núdzový plán.

 

1.1.1.1.8.10

Požadovaná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

A/B/žiadna

Zatriedenie podľa spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

Uveďte, či je tunel kratší ako 1 km: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.1.8.11

Požadovaná vnútroštátna protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Reťazec znakov

Zatriedenie podľa spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

Povinné len v prípade, že pri parametri 1.1.1.1.8.10 bola zvolená možnosť „žiadna“.

Uveďte, či existujú príslušné vnútroštátne predpisy: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2

Subsystém Energia

Parametre tejto skupiny nie sú povinné, ak je pri položke 1.1.0.0.0.6 zvolená možnosť „prepojenie“.

1.1.1.2.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

1.1.1.2.1.1

ES vyhlásenie o overení koľaje (ENE)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné ES číslo vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.1.2

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre koľaj (ENE) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané vyhlásenie EI: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.2

Systém trolejového vedenia

 

1.1.1.2.2.1.1

Typ systému trolejového vedenia

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

vrchné trolejové vedenie

jedna prúdová koľajnica

dve prúdové koľajnice

neelektrifikované

Údaj o type systému trolejového vedenia.

 

1.1.1.2.2.1.2

Napájacia sústava (napätie a frekvencia)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

 

AC 25 kV – 50 Hz/

 

AC 15 kV – 16,7 Hz/

 

DC 3 kV/

 

DC 1,5 kV/

 

DC (špecifický prípad FR)/

 

DC 750 V/

 

DC 650 V/

 

DC 600 V/

 

iné

Údaj o systéme trakčnej napájacej sústavy (menovité napätie a frekvencia).

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „neelektrifikované“: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.2.2

Maximálny prúd vlaku

[NNNN]

Údaj o maximálnom povolenom prúde vlaku vyjadrený v ampéroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „neelektrifikované“: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.2.3

Maximálny prúd pri státí na jeden zberač

[NNN]

Údaj o maximálnom povolenom prúde vlaku pri státí v prípade systémov jednosmerného prúdu vyjadrený v ampéroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“ a či systém zásobovania energiou zvolený pri parametri 1.1.1.2.2.1.2 je systém DC: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.2.4

Povolenie na rekuperačné brzdenie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či rekuperačné brzdenie je alebo nie je povolené.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „neelektrifikované“: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.2.5

Maximálna výška trolejového drôtu

[N.NN]

Údaj o maximálnej výške trolejového drôtu vyjadrený v metroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.2.6

Minimálna výška trolejového drôtu

[N.NN]

Údaj o minimálnej výške trolejového drôtu vyjadrený v metroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.3

Zberač

 

1.1.1.2.3.1

Akceptované hlavy zberača v súlade s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

 

1 950 mm (typ 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm – 2 260 mm/

 

žiadne

Údaj o hlavách zberača v súlade s TSI, ktorých použitie bolo povolené.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.3.2

Iné akceptované hlavy zberača

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Údaj o hlavách zberača, ktorých použitie bolo povolené.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.3.3

Požiadavky na počet zdvihnutých zberačov a rozstup medzi nimi pri danej rýchlosti

Vopred určený reťazec znakov:

[N] [NNN] [NNN]

Údaj o povolenom maximálnom počte zdvihnutých zberačov na vlak a o minimálnom rozstupe osí hláv zberača v prípade priľahlých hláv zberačov pri danej rýchlosti vyjadrený v metroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.3.4

Povolený materiál klzných líšt

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Údaj o materiáloch klzných líšt, ktorých použitie bolo povolené.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.4

Úsekové deliče vrchného trolejového vedenia

 

1.1.1.2.4.1.1

Oddelenie fáz

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Údaj o výskyte oddelenia fáz a požadované informácie.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.4.1.2

Informácie oddelení fáz

Vopred určený reťazec znakov:

dĺžka [NNN] + hlavný vypínač [Á/N] + stiahnutie zberača [Á/N]

Uvedenie niekoľkých požadovaných informácií o oddelení fáz.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.4.1.1 zvolená možnosť „Á“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.4.2.1

Oddelenie systémov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Údaj o výskyte oddelenia systémov.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „vrchné trolejové vedenie“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.4.2.2

Informácie oddelení systémov

Vopred určený reťazec znakov:

dĺžka [NNN] + hlavný vypínač [Á/N] + stiahnutie zberača [Á/N] + prepnutie napájacej sústavy [Á/N]

Uvedenie niekoľkých požadovaných informácií oddelení systémov.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.4.2.1 zvolená možnosť „Á“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.5

Požiadavky na železničné koľajové vozidlá

 

1.1.1.2.5.1

Požadované vozidlové zariadenie na obmedzenie prúdu alebo výkonu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vo vozidle vyžaduje zariadenie na obmedzenie prúdu alebo výkonu.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „neelektrifikované“: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.2.5.2

Povolená prítlačná sila

Reťazec znakov

Údaj o povolenej prítlačnej sile vyjadrený v newtonoch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „neelektrifikované“: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

Sila je vymedzená buď ako hodnota statickej sily a maximálnej sily vyjadrená v newtonoch, alebo ako vzorec pre funkciu rýchlosti.

1.1.1.2.5.3

Požadované automatické sťahovacie zariadenie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vo vozidle vyžaduje automatické sťahovacie zariadenie.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.2.2.1.1 zvolená možnosť „neelektrifikované“: Á/N.

V prípade možnosti N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3

Subsystém „riadenie-zabezpečenie a návestenie“

Parametre tejto skupiny nie sú povinné, ak je pri položke 1.1.0.0.0.6 zvolená možnosť „prepojenie“.

1.1.1.3.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

1.1.1.3.1.1

Vyhlásenie ES o overení koľaje (CCS)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.2

Systém vlakového zabezpečovača (ETCS) v súlade s TSI

 

1.1.1.3.2.1

Úroveň ETCS

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

N/1/2/3

Úroveň aplikácií ERTMS/ETCS v súvislosti s traťovým zariadením.

 

1.1.1.3.2.2

ETCS baseline

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

pre baseline 2/baseline 2/baseline 3

Systém ETCS baseline nainštalovaný pozdĺž trate.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

Ak N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.2.3

ETCS infill potrebný na prístup k trati

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je na prístup k trati z bezpečnostných dôvodov potrebná funkcia infill.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

Ak N, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.2.4

ETCS infill nainštalovaný pozdĺž trate

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadny/slučka/GSM-R/slučka a GSM-R

Informácia o nainštalovanom traťovom zariadení schopnom vysielať infill informácie prostredníctvom slučky alebo GSM-R pre inštalácie na úrovni 1.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

V prípade možnosti „N“, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.2.5

Zavedená národná aplikácia ETCS

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa medzi koľajou a vlakom vysielajú údaje o vnútroštátnych aplikáciách.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

V prípade možnosti „N“, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.2.6

Výskyt prevádzkových obmedzení alebo podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existujú obmedzenia alebo podmienky z dôvodu čiastočného súladu s CCS TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

V prípade možnosti „N“, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.2.7

Voliteľné funkcie ETCS

Reťazec znakov

Voliteľné funkcie ETCS, ktoré môžu zlepšiť prevádzku na trati.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

V prípade možnosti „N“, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.3

Rádio (GSM-R) v súlade s TSI

 

1.1.1.3.3.1

Verzia GSM-R

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadna/predchádzajúca verzia k Baseline 0/Baseline 0 r3/Baseline 0 r4

Číslo verzie GSM-R FRS a SRS nainštalovanej na trati.

 

1.1.1.3.3.2

Odporúčaný počet aktívnych mobilných telefónov s GSM-R (EDOR) na palube pre úroveň ETCS 2.

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

0/1/2

Odporúčaný počet mobilných telefónov na prenos údajov ETCS (EDOR) pre bezproblémový chod vlaku. To sa týka spracovania komunikácie zo strany RBC (rádiobloková centrála). Nie je rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, ani interoperability.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.3.1 zvolená možnosť „žiadny“ a či je nainštalovaný ERTMS úroveň 2: Á/N.

V prípade možnosti „N“, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.3.3

Voliteľné funkcie GSM-R

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Použitie voliteľných funkcií GSM-R, ktoré môžu zlepšiť prevádzku na trati. Slúžia len na informáciu a nepredstavujú kritériá na prístup k sieti.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.3.1 zvolená možnosť „žiadna“: Á/N.

V prípade možnosti „N“, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.4

Systémy detekcie vlakov v plnom súlade s TSI

 

1.1.1.3.4.1

Existencia systému detekcie vlakov v plnom súlade s TSI:

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je nainštalovaný akýkoľvek systém detekcie vlakov, ktorý je v plnom súlade s požiadavkami TSI CCS.

 

1.1.1.3.5

Pôvodné systémy vlakového zabezpečovača

 

1.1.1.3.5.1

Iné nainštalované vlakové zabezpečovacie, riadiace a výstražné systémy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sú za bežnej prevádzky na trati nainštalované iné vlakové zabezpečovacie, riadiace a výstražné systémy.

Povinné len v prípade, že pri položke 1.1.1.3.2.1 je zvolená možnosť „N“.

1.1.1.3.5.2

Potreba viac ako jedného vlakového zabezpečovacieho, riadiaceho a výstražného systému požadovaného vo vozidle

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vo vozidle vyžaduje viac ako jeden vlakový zabezpečovací, riadiaci a výstražný systém a či sú v prevádzke súčasne.

Povinné len v prípade, že pri položke 1.1.1.3.2.1 je zvolená možnosť „N“.

1.1.1.3.6

Iné rádiové systémy

 

1.1.1.3.6.1

Iné nainštalované rádiové systémy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sú na trati nainštalované iné rádiové systémy za bežnej prevádzky.

Povinné len v prípade, že je pri parametri 1.1.1.3.3.1 zvolená možnosť „žiadna“: Á/N.

V prípade možnosti „N“ uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7

Systémy detekcie vlakov, ktoré nie sú v plnom súlade s TSI

 

1.1.1.3.7.1

Typy systémov detekcie vlakov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

koľajový obvod/snímač kolies/slučka

Informácia o nainštalovaných typoch systémov detekcie vlakov.

 

1.1.1.3.7.2.1

Súlad maximálnej povolenej vzdialenosti medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či je požadovaná vzdialenosť v súlade s TSI.

 

1.1.1.3.7.2.2

Maximálna povolená vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami v prípade nesúladu s TSI

[NNNNN]

Údaj o maximálnej povolenej vzdialenosti medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami uvedený v milimetroch v prípade nesúladu s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.2.1 zvolená možnosť „nesúlad s TSI“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.3

Minimálna povolená vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami

[NNNN]

Údaj o vzdialenosti uvedený v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.4

Minimálna povolená vzdialenosť medzi prvou a poslednou nápravou

[NNNNN]

Údaj o vzdialenosti uvedený v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „traťový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.5

Maximálna vzdialenosť medzi koncom vlaku a prvou nápravou

[NNNN]

Údaj o maximálnej vzdialenosti medzi koncom vlaku a prvou nápravou uvedený v milimetroch platný pre obe strany (prednú i zadnú) vozidla alebo vlaku.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“ alebo „traťový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.6

Minimálna povolená šírka venca

[NNN]

Údaj o šírke uvedený v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.7

Minimálny povolený priemer kolesa

[NNN]

Údaj o priemere kolesa uvedený v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.8

Minimálna povolená hrúbka okolesníka

[NN.N]

Údaj o hrúbke okolesníka uvedený v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.9

Minimálna povolená výška okolesníka

[NN.N]

Údaj o výške okolesníka v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.10

Maximálna povolená výška okolesníka

[NN.N]

Údaj o výške okolesníka v milimetroch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.11

Minimálne povolené zaťaženie nápravy

[N.N]

Údaj o zaťažení uvedený v tonách.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“ alebo „traťový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.12

Súlad pravidiel pre priestor okolo kolies bez kovových prvkov s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.13

Súlad pravidiel pre kovovú konštrukciu vozidiel s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „slučka“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.14

Súlad požadovaných feromagnetických vlastností materiálu kolesa s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.15.1

Súlad maximálnej povolenej impedancie medzi protiľahlými kolesami dvojkolesia s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.15.2

Maximálna povolená impedancia medzi protiľahlými kolesami dvojkolesia v prípade nesúladu s TSI

[N.NNN]

Hodnota maximálnej povolenej impedancie uvedená v ohmoch v prípade nesúladu s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.15.1 zvolená možnosť „nesúlad s TSI“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.16

Súlad pieskovania s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či pravidlá sú alebo nie sú v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“ a pri parametri 1.1.1.3.7.18 možnosť „Á“ Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.17

Maximálny objem pieskovania

[NNNNN]

Maximálna hodnota objemu pieskovania na koľaj za 30 s uvedená v gramoch.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.16 zvolená možnosť „nesúlad s TSI“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.18

Zrušenie pieskovania požadované vodičom

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vyžaduje alebo nevyžaduje možnosť aktivácie/deaktivácie pieskovacích zariadení vodičom podľa pokynov manažéra infraštruktúry.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.19

Súlad pravidiel o vlastnostiach piesku s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.20

Existencia pravidiel o mazaní okolesníkov vo vozidle

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existujú pravidlá aktivácie alebo deaktivácie mazania okolesníkov.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.21

Súlad pravidiel používania kompozitných brzdových klátikov s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.22

Súlad pravidiel pre pomocné posunovacie zariadenia s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.7.23

Súlad pravidiel s TSI týkajúcich sa kombinácie vlastností RST ovplyvňujúcich posunovaciu impedanciu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „koľajový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.8

Prechody medzi systémami

 

1.1.1.3.8.1

Existencia prepínania medzi rôznymi zabezpečovacími, riadiacimi a výstražnými systémami

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje prepínanie medzi rôznymi systémami počas prevádzky.

Uveďte, či existujú aspoň dva odlišné systémy: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.8.2

Prepínanie medzi rôznymi rádiovými systémami

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje možnosť prepínania medzi rôznymi rádiovými systémami a vypnutie komunikácie počas prevádzky.

Uveďte, či existujú aspoň dva odlišné rádiové systémy: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.9

Parametre týkajúce sa elektromagnetického rušenia

 

1.1.1.3.9.1

Existencia pravidiel týkajúcich sa magnetických polí tvorených vozidlom a ich súlad s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadne/súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či tieto pravidlá existujú a či sú v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.9.2

Existencia obmedzení harmonických kmitov v trakčnom prúde vozidiel a ich súlad s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadne/súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či tieto pravidlá existujú a či sú v súlade s TSI.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.7.1 zvolená možnosť „snímač kolies“ alebo „traťový obvod“: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.10

Traťový systém v prípade mimoriadnych podmienok

 

1.1.1.3.10.1

Úroveň ETCS pre prípad mimoriadnych podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadna/1/2/3

Úroveň aplikácie ERTMS/ETCS pre prípad mimoriadnych podmienok v súvislosti s traťovým zariadením.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

V prípade možnosti „N“ uveďte príslušné údaje.

1.1.1.3.10.2

Iné zabezpečovacie, riadiace a výstražné systémy vlaku pre prípad mimoriadnych podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o existencii iného systému ako ETCS pre prípad mimoriadnych podmienok

Povinné, ak je pri parametri 1.1.1.3.10.1 zvolená možnosť „žiadne“.

1.1.1.3.11

Parametre týkajúce sa bŕzd

 

1.1.1.3.11.1

Maximálna požadovaná zábrzdná vzdialenosť

[NNNN]

Pre maximálnu traťovú rýchlosť sa udáva maximálna hodnota zábrzdnej vzdialenosti [v metroch].

 

1.1.1.3.12

Iné parametre týkajúce sa CCS

 

1.1.1.3.12.1

Podpora výkyvnej vozňovej skrine

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či ETCS podporuje funkcie výkyvnej vozňovej skrine.

Uveďte, či je pri parametri 1.1.1.3.2.1 zvolená možnosť „N“: Á/N.

V prípade možnosti „N“ uveďte príslušné údaje.

1.2

MIESTO PREVÁDZKY

 

1.2.0.0.0

Všeobecné informácie

 

1.2.0.0.0.1

Názov miesta prevádzky

Reťazec znakov

Názov sa zvyčajne vzťahuje na mesto alebo obec, alebo na účel riadenia dopravy.

 

1.2.0.0.0.2

Jedinečné identifikačné číslo miesta prevádzky

Vopred určený reťazec znakov:

[AA+AAAAA]

Kód zložený z kódu krajiny a alfanumerického kódu miesta prevádzky.

 

1.2.0.0.0.3

Primárny kód miesta prevádzky TAF TAP

Vopred určený reťazec znakov:

[AANNNNN]

Primárny kód vytvorený pre TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4

Typ miesta prevádzky

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Typ zariadenia vzhľadom na prevažujúce prevádzkové funkcie.

 

1.2.0.0.0.5

Zemepisná poloha miesta prevádzky

Vopred určený reťazec znakov:

[zemepisná šírka (NN.NNNN) + zemepisná dĺžka (± NN.NNNN)]

Zemepisné súradnice v desatinných stupňoch sa zvyčajne udávajú pre stred miesta prevádzky.

 

1.2.0.0.0.6

Železničná lokalita miesta prevádzky

Vopred určený reťazec znakov:

[NNNN.NNN] + [reťazec znakov]

Kilometrické označenie trate týkajúce sa miesta prevádzky. Zvyčajne sa udáva pre stred miesta prevádzky.

 

1.2.1

DOPRAVNÁ KOĽAJ

 

1.2.1.0.0

Všeobecné informácie

 

1.2.1.0.0.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.2.1.0.0.2

Označenie koľaje

Reťazec znakov

Jedinečné označenie koľaje alebo jedinečné číslo koľaje v rámci miesta prevádzky.

 

1.2.1.0.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

1.2.1.0.1.1

ES vyhlásenie o overení koľaje (INF)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1)

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.1.2

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre koľaj (INF) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané EI vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.2

Výkonnostné parametre

 

1.2.1.0.2.1

Zatriedenie koľaje do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť komplexnej siete TEN-T/časť hlavnej siete nákladnej dopravy TEN-T/časť hlavnej siete osobnej dopravy TEN-T/mimo siete TEN

Informácia o časti transeurópskej siete, do ktorej koľaj patrí.

 

1.2.1.0.2.2

Kategória trate:

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Zatriedenie trate podľa TSI INF.

Uveďte, či je koľaj súčasťou technického rozsahu pôsobnosti TSI: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.2.3

Súčasť železničného koridoru nákladnej dopravy (RFC)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Informácia o tom, či je trať priradená k železničnému koridoru nákladnej dopravy.

Uveďte, či je koľaj priradená k železničnému koridoru nákladnej dopravy: Á/N.

V prípade možnosti Á uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.3

Vedenie trate

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilný obrys vozidla

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žiadny

Obrysy vozidiel GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

 

1.2.1.0.3.2

Medzinárodné obrysy vozidiel:

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

G2/GB1/GB2/žiadny

Mnohostranne dohodnutý obrys vozidla alebo medzinárodný obrys vozidla iný ako GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

Povinné len v prípade, že pre parameter 1.1.1.1.3.1 bola zvolená možnosť „žiadne“.

1.2.1.0.3.3

Vnútroštátne obrysy vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Domáci obrys vozidla vymedzený v európskej norme alebo iný miestny obrys vozidla.

Povinné len v prípade, že pre parameter 1.1.1.1.3.2 bola zvolená možnosť „žiadne“.

1.2.1.0.4

Parametre koľaje

 

1.2.1.0.4.1

Menovitý rozchod koľaje

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/iný

Jedna hodnota vyjadrená v milimetroch, ktorá označuje rozchod koľaje.

 

1.2.1.0.5

Tunel

 

1.2.1.0.5.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.2.1.0.5.2

Označenie tunela

Reťazec znakov

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

 

1.2.1.0.5.3

ES vyhlásenie o overení tunela (SRT)

Reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.5.4

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre tunel (SRT) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané EI vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.5.5

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Dĺžka tunela v metroch od vstupného portálu po výstupný portál.

Povinné iba pre tunel s dĺžkou 100 metrov alebo viac.

1.2.1.0.5.6

Existencia núdzového plánu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje núdzový plán.

 

1.2.1.0.5.7

Požadovaná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

A/B/žiadna

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

Uveďte, či má tunel dĺžku 1 km alebo väčšiu: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.5.8

Požadovaná vnútroštátna protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Reťazec znakov

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas – podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ak existujú.

Uveďte, či existujú príslušné vnútroštátne predpisy: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.1.0.6

Nástupište

 

1.2.1.0.6.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.2.1.0.6.2

Označenie nástupišťa

Reťazec znakov

Jedinečné označenie nástupišťa alebo jedinečné číslo nástupišťa v rámci miesta prevádzky.

 

1.2.1.0.6.3

Zatriedenie nástupišťa do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť komplexnej siete TEN-T/časť hlavnej siete nákladnej dopravy TEN-T/časť hlavnej siete osobnej dopravy TEN-T/mimo siete TEN

Označuje časť transeurópskej siete, do ktorej nástupište patrí.

 

1.2.1.0.6.4

Užitočná dĺžka nástupišťa

[NNNN]

Maximálna súvislá dĺžka (vyjadrená v metroch) tej časti nástupišťa, pri ktorej vlak za bežných prevádzkových podmienok zastavuje a ostáva stáť, aby cestujúci mohli nastúpiť do vlaku a vystúpiť z neho, s príslušnou prirážkou na zastavenie.

 

1.2.1.0.6.5

Výška nástupišťa

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

250/280/550/760/300 – 380/200/500/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/iná

Vzdialenosť medzi horným povrchom nástupišťa a jazdnou plochou priľahlej koľaje. Ide o menovitú hodnotu vyjadrenú v milimetroch.

 

1.2.1.0.6.6

Pomocné zariadenia na nástupišti slúžiace na vypravenie vlakov z nástupišťa

Výber jednej možnosti z vopred zostaveného zoznamu:

Á/N

Informácia o prítomnosti zariadenia alebo pracovníkov pomáhajúcich vlakovému personálu pri vypravovaní vlaku.

 

1.2.1.0.6.7

Rozsah použitia pomocného zariadenia na nástup a výstup na nástupišti

[NNNN]

Informácia o úrovni prístupu k vlaku, pre ktorú možno použiť pomocné zariadenie na nástup a výstup.

 

1.2.2

MANIPULAČNÁ KOĽAJ

 

1.2.2.0.0

Všeobecné informácie

 

1.2.2.0.0.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.2.2.0.0.2

Označenie manipulačnej koľaje

Reťazec znakov

Jedinečné označenie manipulačnej koľaje alebo jedinečné číslo manipulačnej koľaje v rámci miesta prevádzky.

 

1.2.2.0.0.3

Zatriedenie manipulačnej koľaje do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť komplexnej siete TEN-T/časť hlavnej siete nákladnej dopravy TEN-T/časť hlavnej siete osobnej dopravy TEN-T/mimo siete TEN

Označuje časť transeurópskej siete, do ktorej manipulačná koľaj patrí.

 

1.2.2.0.1

Vyhlásenie o overení manipulačnej koľaje

 

1.2.2.0.1.1

ES vyhlásenie o overení manipulačnej koľaje (INF)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.2.0.1.2

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre vedľajšiu koľaj (INF) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané EI vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.2.0.2

Výkonnostný parameter

 

1.2.2.0.2.1

Užitočná dĺžka manipulačnej koľaje

[NNNN]

Celková dĺžka manipulačnej koľaje/odstavnej koľaje vyjadrená v metroch, na ktorej môžu byť vlaky bezpečne odstavené.

 

1.2.2.0.3

Vedenie trate

 

1.2.2.0.3.1

Sklon odstavných koľají

[N.N]

Maximálna hodnota sklonu vyjadrená v milimetroch na meter.

Povinné len v prípade, že je vyššia ako hodnota TSI.

1.2.2.0.3.2

Minimálny polomer smerového oblúka

[NNN]

Polomer najmenšieho smerového oblúka vyjadrený v metroch.

Povinné len v prípade, že je menší ako hodnota TSI.

1.2.2.0.3.3

Minimálny polomer zaoblenia lomu sklonu

[NNN+NNN]

Polomer najmenšieho vertikálneho oblúka vyjadrený v metroch.

Povinné len v prípade, že je menší ako hodnota TSI.

1.2.2.0.4

Pevné zariadenia na servis vlakov

 

1.2.2.0.4.1

Zariadenie na vyprázdňovanie toaliet

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je prítomné zariadenie na vyprázdňovanie toaliet (pevné zariadenie na údržbu vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.2

Zariadenia na vonkajšie čistenie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je prítomné zariadenie na vonkajšie čistenie (pevné zariadenie na údržbu vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.3

Zariadenie na doplnenie zásob vody

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je prítomné zariadenie na doplnenie zásob vody (pevné zariadenie na údržbu vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.4

Zariadenie na dopĺňanie paliva

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je prítomné zariadenie na dopĺňanie paliva (pevné zariadenie na servis vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.5

Zariadenie na dopĺňanie zásob piesku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je prítomné zariadenie na dopĺňanie zásob piesku (pevné zariadenie na údržbu vlakov).

 

1.2.2.0.4.6

Elektrické napájanie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je prítomné zariadenie na elektrické napájanie (pevné zariadenie na servis vlakov).

 

1.2.2.0.5

Tunel

 

1.2.2.0.5.1

Kód MI

[NNNN]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

 

1.2.2.0.5.2

Označenie tunela

Reťazec znakov

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

 

1.2.2.0.5.3

ES vyhlásenie o overení tunela (SRT)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo ES vyhlásení podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (1).

Uveďte, či bolo vydané ES vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.2.0.5.4

EI vyhlásenie o preukázaní súladu pre tunel (SRT) (2)

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite.

Uveďte, či bolo vydané EI vyhlásenie: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.2.0.5.5

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Dĺžka tunela v metroch od vstupného portálu po výstupný portál.

Povinné iba pre tunel s dĺžkou 100 metrov alebo viac.

1.2.2.0.5.6

Núdzový plán

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje núdzový plán.

 

1.2.2.0.5.7

Požadovaná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

A/B/žiadna

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

Uveďte, či má tunel dĺžku 1 km alebo väčšiu: Á/N.

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

1.2.2.0.5.8

Požadovaná národná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Reťazec znakov

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas – podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ak existujú.

Povinné len v prípade, že pre parameter 1.1.1.1.8.10 bola zvolená možnosť „žiadna“.

Uveďte, či existujú príslušné vnútroštátne predpisy: Á/N

V prípade možnosti Á, uveďte príslušné údaje.

4.   CELKOVÝ PREHĽAD SYSTÉMU

4.1.   Systém registra infraštruktúry

Na obrázku je zobrazená architektúra systému registra infraštruktúry.

Obrázok

Systém registra infraštruktúry

Image

4.2.   Správa spoločného používateľského rozhrania

Spoločné používateľské rozhranie je webová aplikácia, ktorú zriadila, spravuje a udržiava agentúra.

Agentúra sprístupní národným registračným orgánom nasledujúce súbory a dokumenty, ktoré majú použiť na zriadenie registrov infraštruktúry a ich prepojenie so spoločným používateľským rozhraním:

používateľskú príručku,

špecifikáciu štruktúry súborov na prenos údajov.

Agentúra sprístupní používateľom registra infraštruktúry príručku používania s opisom spôsobu, akým sa registre infraštruktúry jednotlivých členských štátov majú prepojiť so spoločným používateľským rozhraním, ako aj funkcií a nástrojov spoločného používateľského rozhrania. Táto príručka sa bude podľa potreby aktualizovať.

4.3.   Minimálne požadované funkcie spoločného používateľského rozhrania

Spoločné používateľské rozhranie musí obsahovať aspoň tieto funkcie:

správa používateľov: správca spoločného používateľského rozhrania musí mať možnosť spravovať prístupové práva používateľov,

audit informácií: správca spoločného používateľského rozhrania musí mať možnosť prezrieť si záznamy o každej činnosti, ktorú používatelia vykonali v rozhraní, a to vo forme zoznamu činností, ktoré používatelia vykonali v rozhraní v konkrétnom časovom rámci,

pripojenie a overenie: registrovaní používatelia spoločného používateľského rozhrania musia byť schopní pripojiť sa k nemu cez internet a používať jeho funkcie v súlade so svojimi právami,

vyhľadávanie údajov v registri infraštruktúry vrátane miest prevádzky a/alebo traťových úsekov s konkrétnymi vlastnosťami uvedenými v registri infraštruktúry,

voľba miesta prevádzky alebo traťového úseku a zobrazenie ich podrobností uvedených v registri infraštruktúry: používatelia spoločného používateľského rozhrania musia byť schopní vymedziť zemepisnú oblasť pomocou mapového rozhrania, pričom spoločné používateľské rozhranie následne pre túto oblasť poskytne dostupné údaje uvedené v registri infraštruktúry požadované používateľmi,

zobrazenie informácií z registra infraštruktúry pre špecifikovanú podskupinu tratí a miest prevádzky vo vymedzenej oblasti pomocou mapového rozhrania,

vizuálne zobrazenie položiek registra infraštruktúry na digitálnej mape: používatelia musia byť prostredníctvom spoločného používateľského rozhrania schopní prechádzať registrom infraštruktúry, vybrať položku zobrazenú na mape a získať všetky relevantné informácie z registra infraštruktúry,

overenie, nahrávanie a prijímanie úplných súborov údajov registra infraštruktúry, ktoré poskytol národný registračný orgán.

4.4.   Prevádzkový režim

Systém registra infraštruktúry poskytuje dve hlavné rozhrania v rámci spoločného používateľského rozhrania:

jedno používa register infraštruktúry v každom členskom štáte na poskytovanie/nahrávanie kópií kompletných údajov registra infraštruktúry,

druhý používajú používatelia spoločného používateľského rozhrania na pripojenie k systému registra infraštruktúry a získavanie informácií z neho.

Do centrálnej databázy spoločného používateľského rozhrania sa budú vkladať kópie úplných súborov údajov, ktoré sú uložené v registroch infraštruktúry jednotlivých členských štátov. Úlohou národných registračných orgánov bude najmä vytvárať súbory, ktoré budú zahŕňať úplné súbory údajov dostupných v ich registroch infraštruktúry v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke tejto prílohy. Musia vykonávať pravidelné aktualizácie položiek, ktoré sa nachádzajú v ich registri infraštruktúry, a to aspoň každé tri mesiace. Jedna aktualizácia by sa mala uskutočniť súčasne s každoročným uverejňovaním podmienok používania siete.

Národné registračné orgány potom nahrajú súbory do spoločného používateľského rozhrania prostredníctvom vyhradeného rozhrania vytvoreného na tieto účely. Osobitný modul umožní overovanie a nahrávanie údajov poskytovaných národnými registračnými orgánmi.

Centrálna databáza spoločného používateľského rozhrania sprístupňuje verejnosti údaje poslané národnými registračnými orgánmi bez akejkoľvek úpravy.

Základná funkcia spoločného používateľského rozhrania musí umožniť používateľom vyhľadávať a získavať údaje z registra infraštruktúry.

V spoločnom používateľskom rozhraní zostanú uchované úplné historické záznamy o všetkých údajoch, ktoré poskytli národné registračné orgány. Tieto záznamy sa musia uchovávať 2 roky od dátumu odstránenia údajov.

Agentúra ako správca spoločného používateľského rozhrania poskytuje používateľom prístup na požiadanie.

Odpovede na dopyty používateľov spoločného používateľského rozhrania sa poskytnú do 24 hodín od zadania dopytu.

4.5.   Dostupnosť

Spoločné používateľské rozhranie musí byť dostupné 7 dní v týždni od 2.00 GMT do 21.00 GMT v závislosti od letného času. Nedostupnosť systému počas údržby musí byť minimálna.

V prípade poruchy mimo bežného pracovného času začne agentúra pracovať na obnove služby v nasledujúci pracovný deň agentúry.

5.   PRÍRUČKA POUŽÍVANIA SPOLOČNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Agentúra na svojej webovej lokalite sprístupní verejnosti používateľskú príručku spoločných špecifikácií uvedenú v článku 3 tohto rozhodnutia. Príručka musí obsahovať:

a)

položky a ich príslušné údaje uvedené v oddiele 3.3 a v tabuľke. Pre každé pole musí byť uvedený aspoň jeho formát, medzná hodnota, podmienky, za ktorých sa parameter uplatňuje a je povinný, železničné technické pravidlá pre hodnoty parametrov, odkaz na TSI a iné technické dokumenty súvisiace s položkou registra infraštruktúry v súlade s tabuľkou tohto rozhodnutia;

b)

podrobné vymedzenia a špecifikácie pojmov a parametrov;

c)

ustanovenia týkajúce sa modelovania siete na účely registra infraštruktúry a zberu údajov spolu s príslušnými vysvetleniami a príkladmi;

d)

postupy overovania a poskytovania údajov z registrov infraštruktúry členských štátov do spoločného používateľského rozhrania.

Používateľská príručka musí obsahovať vysvetlenia špecifikácií uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré sú potrebné na správny vývoj systému registra infraštruktúry.


(1)  Dokument ERA/INF/10-2009/INT (verzia 0.1 z 28.9.2009) dostupný na webovej stránke ERA.

(2)  Existujúce vyhlásenie o infraštruktúre vymedzené v odporúčaní Komisie 2011/622/EÚz 20. septembra 2011 o postupe na preukázanie úrovne súladu existujúcich železničných tratí so základnými parametrami technických špecifikácií interoperability (Ú. v. EÚ L 243, 21.9.2011, s. 23).


Top