Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0709

2014/709/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 7222] Text s významom pre EHP

OJ L 295, 11.10.2014, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/oj

11.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/63


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. októbra 2014

o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ

[oznámené pod číslom C(2014) 7222]

(Text s významom pre EHP)

(2014/709/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2002/60/ES (4) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú v rámci Únie uplatňovať na kontrolu afrického moru ošípaných vrátane opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných v chove ošípaných a v prípadoch, keď existuje podozrenie na africký mor ošípaných alebo je africký mor ošípaných potvrdený u divo žijúcich ošípaných. Tieto opatrenia zahŕňajú plány na eradikáciu afrického moru ošípaných u populácie divo žijúcich ošípaných, ktoré majú vypracovať a vykonať členské štáty a ktoré má schváliť Komisia.

(2)

Africký mor ošípaných sa od roku 1978 vyskytuje na Sardínii v Taliansku, a od roku 2014 sa zo susedných tretích krajín, v ktorých je táto choroba veľmi rozšírená, dostal do ostatných členských štátov nachádzajúcich sa vo východnej Európe vrátane Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(3)

S cieľom zamerať sa na kontrolné opatrenia a zabrániť šíreniu choroby, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a prijatiu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami, dotknuté členské štáty bezodkladne stanovili infikované oblasti a oblasti s rizikom infekcie, ktoré boli vymedzené na úrovni Únie v spolupráci s dotknutými členskými štátmi prostredníctvom vykonávacích rozhodnutí Komisie, ktoré boli konsolidované vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/178/EÚ (5). V uvedenom rozhodnutí sa stanovujú aj opatrenia na kontrolu zdravia zvierat týkajúce sa premiestňovania a odosielania ošípaných a určitých výrobkov z ošípaných a označovania bravčového mäsa z oblastí stanovených v prílohe k uvedenému rozhodnutiu s cieľom zabrániť šíreniu tejto choroby do iných oblastí Únie.

(4)

V rozhodnutí Komisie 2005/362/ES (6) sa schválil plán predložený Talianskom na eradikáciu afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných na Sardínii a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/442/EÚ (7) sa schválili plány eradikácie afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných v určitých oblastiach Litvy a Poľska.

(5)

Africký mor ošípaných možno považovať za endemickú chorobu tak u populácie domácich ošípaných, ako aj u populácie divo žijúcich ošípaných v určitých tretích krajinách hraničiacich s Úniou, ktorá predstavuje trvalú hrozbu pre Úniu.

(6)

Je možné, že situácia v súvislosti s chorobou ohrozí stáda ošípaných v nepostihnutých oblastiach členských štátov dotknutých v súčasnosti chorobou, konkrétne Estónska, Talianska, Lotyšska, Litvy a Poľska, ako aj stáda ošípaných v iných členských štátoch, najmä pokiaľ ide o obchod s komoditami z ošípaných.

(7)

Estónsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva a Poľsko prijali opatrenia na boj proti africkému moru ošípaných v rámci smernice 2002/60/ES a Estónsko a Lotyšsko majú v súlade s článkom 16 uvedenej smernice predložiť na schválenie svoje plány eradikácie afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných.

(8)

Je vhodné, aby dotknuté členské štáty a územia boli uvedené v prílohe v závislosti od úrovne rizika. Rôzne časti prílohy by mali zohľadňovať epidemiologickú situáciu v súvislosti s africkým morom ošípaných a pritom uvádzať, či postihuje chovy ošípaných, ako aj populáciu divo žijúcich ošípaných (časti III a IV), len populáciu divo žijúcich ošípaných (časť II) alebo či riziko vzniká z určitej blízkosti infikovanej populácie divo žijúcich ošípaných (časť I). Najmä by sa malo rozlišovať, či sa epidemiologická situácia stabilizovala a choroba nadobudla endemický charakter (časť IV), alebo či je situácia naďalej dynamická s neistým vývojom (časť III). Klasifikáciu území členských štátov alebo ich častí ako častí I, II, III a IV podľa dotknutej populácie ošípaných však zrejme bude treba upraviť s prihliadnutím na ďalšie rizikové faktory v dôsledku miestnej epidemiologickej situácie a jej vývoja, konkrétne v novo infikovaných oblastiach, kde je k dispozícii menej skúseností z oblasti epidemiológie choroby v rôznych ekologických systémoch.

(9)

Pokiaľ ide o riziko šírenia afrického moru ošípaných, úrovne rizika pri premiestňovaní sú rozdielne v závislosti od jednotlivých komodít z ošípaných. Vo všeobecnosti platí, že premiestňovanie živých ošípaných, ich spermy, vajíčok a embryí či vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z infikovaných oblastí predstavuje väčšie riziko z hľadiska expozície a dôsledkov než premiestňovanie mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov, ako sa uvádza vo vedeckom stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z roku 2010 (8). Preto by sa odosielanie živých ošípaných, ich spermy, vajíčok a embryí, vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných, ako aj určitých druhov mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z určitých oblastí členských štátov uvedených v častiach I, II, III a IV prílohy k tomuto rozhodnutiu malo zakázať. Tento zákaz sa týka všetkých diviakovitých (Suidae) v zmysle smernice Rady 92/65/EHS (9).

(10)

S cieľom zohľadniť rôzne úrovne rizika v závislosti od typu komodít z ošípaných a epidemiologickej situácie v dotknutých členských štátoch a oblastiach je vhodné pre každý druh komodít z ošípaných z území vymenovaných v rôznych častiach prílohy k tomuto rozhodnutiu stanoviť určité výnimky. Tieto výnimky sú aj v súlade s opatreniami na zmiernenie rizika pri dovoze, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, uvedenými v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat. V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť aj dodatočné ochranné opatrenia a požiadavky na zdravie zvierat alebo ošetrenia príslušných komodít, ktoré sa uplatňujú v prípade, keď sú tieto výnimky priznané.

(11)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a z preventívnych dôvodov dotknuté členské štáty Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko zaviedli nové oblasti dostatočnej a primeranej veľkosti, ako je opísané v častiach I, II a III prílohy k tomuto rozhodnutiu, ktoré sú prispôsobené súčasnej epidemiologickej situácii a kde sa uplatňujú primerané obmedzenia na premiestňovanie živých ošípaných, spermy, vajíčok a embryí ošípaných, čerstvého bravčového mäsa a určitých výrobkov z ošípaných. Situácia, pokiaľ ide o africký mor ošípaných na Sardínii v Taliansku, sa líši od situácie v ostatných členských štátoch vzhľadom na dlhotrvajúci endemický charakter choroby v tejto časti talianskeho územia a ostrovného geografického položenia; zdá sa byť preto potrebné, aby sa časť IV prílohy k tomuto rozhodnutiu naďalej vzťahovala na celé územie Sardínie v Taliansku.

(12)

Veterinárne obmedzenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, sú obzvlášť prísne pre oblasti uvedené v časti III prílohy k tomuto rozhodnutiu, a ktoré preto môžu viesť k logistických problémom a problémom súvisiacim s dobrými životnými podmienkami zvierat v prípade, že zabíjanie ošípaných v príslušných oblastiach nie je možné, najmä preto, že neexistuje vhodný bitúnok alebo že kapacity zabíjania v príslušných oblastiach uvedených v časti III sú obmedzené.

(13)

Premiestňovanie živých ošípaných na okamžité zabitie predstavuje menšie riziko ako iné typy premiestňovania živých ošípaných za predpokladu, že sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika. Je preto vhodné, aby v prípade uvedených okolností mohli dotknuté členské štáty výnimočne udeliť výnimky pre odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy na okamžité zabitie na bitúnok, ktorý sa nachádza mimo tejto oblasti v tom istom členskom štáte za predpokladu, že sú splnené prísne podmienky, aby nedošlo k ohrozeniu kontroly choroby.

(14)

V smernici Rady 64/432/EHS (10) a rozhodnutí Komisie 93/444/EHS (11) sa stanovuje, že premiestňovanie zvierat musia sprevádzať zdravotné certifikáty. Ak sa na živé ošípané určené na obchod v rámci Únie alebo na vývoz do tretej krajiny uplatňujú výnimky zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, tieto zdravotné certifikáty by mali obsahovať odkaz na toto rozhodnutie, aby sa zabezpečilo, že v príslušných certifikátoch sú primerané a presné zdravotné informácie.

(15)

V nariadení Komisie (ES) č. 599/2004 (12) sa stanovuje, že premiestňovanie určitých produktov živočíšneho pôvodu musia sprevádzať zdravotné certifikáty. Ak sa na členský štát vzťahuje zákaz odosielania čerstvého bravčového mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z určitých častí jeho územia s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných do iných oblastí Únie, mali by sa stanoviť určité požiadavky v súvislosti s odosielaním takéhoto mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z iných oblastí územia daného členského štátu, na ktoré sa nevzťahuje uvedený zákaz, a to najmä pokiaľ ide o certifikáciu. Príslušné zdravotné certifikáty by mali obsahovať odkaz na toto rozhodnutie.

(16)

Okrem toho s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných do iných oblastí Únie a tretích krajín je vhodné stanoviť, aby sa na odosielanie čerstvého bravčového mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z členských štátov, ktorých oblasti sú uvedené v prílohe, vzťahovali určité prísnejšie podmienky. Predovšetkým takéto čerstvé bravčové mäso, mäsové prípravky a výrobky z bravčového mäsa by sa mali označovať špeciálnymi značkami, ktoré si nemožno pomýliť s identifikačnou značkou stanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 (13) ani so zdravotnými značkami pre bravčové mäso stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (14).

(17)

Pokiaľ ide o obdobie uplatňovania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí, mala by sa zohľadniť epidemiologická situácia afrického moru ošípaných a podmienky opätovného získania štatútu oblasti bez výskytu afrického moru ošípaných podľa Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat, a preto by toto obdobie malo trvať minimálne do 31. decembra 2018.

(18)

V záujme zrozumiteľnosti by sa malo vykonávacie rozhodnutie 2014/178/EÚ zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovujú kontrolné opatrenia zamerané na zdravie zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v členských štátoch alebo ich oblastiach uvedených v prílohe (ďalej len „dotknuté členské štáty“).

Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté plány eradikácie klasického moru ošípaných u populácií divo žijúcich ošípaných v dotknutom členskom štáte, ktoré Komisia schválila v súlade s článkom 16 smernice 2002/60/ES.

Článok 2

Zákaz odosielania živých ošípaných, ich spermy, vajíčok a embryí, bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa, ako aj zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z určitých oblastí uvedených v prílohe

Dotknuté členské štáty zakážu:

a)

odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy;

b)

odosielanie zásielok spermy, vajíčok a embryí ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy;

c)

odoslanie zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom takéhoto mäsa z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy;

d)

odosielanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy.

Článok 3

Výnimka zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v časti II prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z chovu nachádzajúceho sa v oblastiach uvedených v časti II prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu za predpokladu, že:

1.

ošípané boli držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli do tohto chovu umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom premiestnenia, a

2.

ošípané podstúpili laboratórne testovanie na africký mor ošípaných s negatívnymi výsledkami na vzorkách odobratých v súlade s postupmi odberu vzoriek podľa plánu eradikácie afrického moru ošípaných uvedeného v článku 1 druhom odseku tohto rozhodnutia počas obdobia 15 dní pred dátumom premiestnenia a že úradný veterinárny lekár v deň odoslania vykonal klinické vyšetrenie na zistenie afrického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu Komisie 2003/422/ES (15), alebo

3.

ošípané pochádzajú z chovu:

a)

v ktorom príslušný veterinárny orgán aspoň dva razy za rok s rozstupom najmenej štyroch mesiacov vykonal inšpekcie, ktoré:

i)

sa riadili usmerneniami a postupmi stanovenými v kapitole IV prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

ii)

zahŕňali klinické vyšetrenie a odber vzoriek, v ktorých sa ošípané staršie ako 60 dní podrobili laboratórnemu testovaniu v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

iii)

umožnili skontrolovať, či sa skutočne uplatňujú opatrenia stanovené v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2002/60/ES;

b)

ktorý plní požiadavky biologickej bezpečnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných stanovené príslušným orgánom.

Článok 4

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok živých ošípaných na okamžité zabitie z oblastí uvedených v časti III prílohy a odosielanie zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa získaných z týchto ošípaných

Odchylne od zákazov stanovených v článku 2 písm. a) a c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných na okamžité zabitie z oblastí uvedených v časti III prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu v prípade, že existujú logistické obmedzenia kapacity zabíjania v bitúnkoch schválených príslušným orgánom podľa článku 12 nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti III prílohy za predpokladu, že:

1.

ošípané boli držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli do tohto chovu umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom premiestnenia;

2.

ošípané sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1, 2 alebo 3;

3.

ošípané sú prepravované na okamžité zabitie priamo, bez vykládky alebo zastavenia, na bitúnok schválený v súlade s článkom 12 a osobitne určený na tento účel príslušným orgánom;

4.

príslušný orgán zodpovedný za bitúnok bol informovaný odosielajúcim príslušným orgánom o úmysle odoslať ošípané a oznámi odosielajúcemu príslušnému orgánu ich príchod;

5.

po príchode na bitúnok sa tieto ošípané zhromaždia a zabijú oddelene od ostatných ošípaných a v osobitný deň, v ktorý sú zabité len tieto ošípané z oblastí uvedených v časti III prílohy;

6.

preprava ošípaných na bitúnok v rámci oblastí a cez oblasti mimo oblastí uvedených v časti III prílohy sa vykonáva podľa vopred určených dopravných trás a vozidlá používané na prepravu týchto ošípaných sa po ich vyložení čo najskôr vyčistia, podľa potreby odhmyzia a vydezinfikujú;

7.

dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa čerstvé mäso ošípaných, mäsové prípravky a výrobky z bravčového mäsa získané z týchto ošípaných:

a)

vyrábali, skladovali a spracúvali v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12;

b)

boli označené v súlade s článkom 16;

c)

boli uvádzané na trh len na území daného členského štátu;

8.

dotknuté členské štáty zabezpečia, aby vedľajšie živočíšne produkty z týchto ošípaných boli podrobené ošetreniu v oddelenom systéme schválenom príslušným orgánom, ktorý zabezpečuje, že odvodený produkt získaný z týchto ošípaných nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o africký mor ošípaných;

9.

dotknuté členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o udelení výnimky podľa tohto článku a oznámia názov a adresu bitúnku (bitúnkov) schváleného podľa tohto článku.

Článok 5

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti III prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti III prílohy, ak sú buď:

a)

získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy, a ak bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo obsahujúce takéto mäso boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12, alebo

b)

získané z ošípaných, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1, 2 alebo 3, a ak bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo obsahujúce takéto mäso boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12, alebo

c)

boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

Článok 6

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti IV prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti IV prílohy, ak sú buď:

a)

získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v prílohe, a ak bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo obsahujúce takéto mäso boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12, alebo

b)

boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

Článok 7

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. d) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie odvodených produktov, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (16) získaných z vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy za predpokladu, že tieto vedľajšie produkty boli podrobené ošetreniu, ktorým sa zabezpečí, že odvodený produkt nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o africký mor ošípaných.

2.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. d) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie nespracovaných jatočných tiel ošípaných iných ako divo žijúcich ošípaných a vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných iných ako divo žijúcich ošípaných z bitúnkov (17) (ďalej len „vedľajšie živočíšne produkty“) z oblastí uvedených v časti III prílohy do spracovateľského závodu, spaľovne alebo spoločnej spaľovne, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v časti III prílohy, za predpokladu, že:

a)

vedľajšie živočíšne produkty pochádzajú z chovov alebo bitúnkov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v časti III prílohy, kde nedošlo k výskytu ohniska afrického moru ošípaných aspoň počas 40 dní pred odoslaním;

b)

každý nákladný automobil a iné vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu uvedených vedľajších živočíšnych produktov, boli individuálne registrované príslušným orgánom v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009, a:

i)

zakrytý nepriepustný priestor na prepravu uvedených vedľajších živočíšnych produktov je skonštruovaný tak, aby sa umožnilo jeho účinné čistenie a dezinfekcia, a konštrukčné riešenie podláh umožňuje ľahké odvádzanie a odber tekutín;

ii)

žiadosť o registráciu nákladného automobilu a iných vozidiel obsahuje dôkaz, že nákladný automobil alebo vozidlo úspešne prešlo pravidelnými technickými kontrolami;

iii)

každý nákladný automobil musí byť sprevádzaný satelitným navigačným systémom na určenie jeho polohy v reálnom čase. Prevádzkovateľ prepravy musí umožniť príslušnému orgánu kontrolovať pohyb nákladného automobilu v reálnom čase a viesť elektronické záznamy o pohybe aspoň 2 mesiace;

c)

po naložení musí byť oddelenie na prepravu vedľajších živočíšnych produktov zapečatené úradným veterinárnym lekárom. Iba úradný veterinárny lekár môže pečať rozlomiť a nahradiť ju novou. Každý náklad alebo nahrádzanie pečatí musí byť oznámené príslušnému orgánu;

d)

akýkoľvek vstup nákladných automobilov alebo vozidiel do chovov ošípaných sa zakazuje a príslušný orgán zabezpečuje bezpečný zber jatočných tiel ošípaných;

e)

preprava do uvedených závodov sa uskutočňuje priamo iba do týchto závodov bez zastavenia na trase schválenej príslušným orgánom z určeného miesta dezinfekcie pri odchode z oblasti uvedenej v časti III prílohy. Na určenom mieste dezinfekcie musia byť nákladné automobily a vozidlá riadne vyčistené a vydezinfikované pod dohľadom úradného veterinárneho lekára;

f)

každá zásielka vedľajších živočíšnych produktov je sprevádzaná riadne vyplneným obchodným dokladom uvedeným v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 (18). Úradný veterinárny lekár zodpovedný za spracovateľský závod určenia musí potvrdiť každý príchod príslušnému orgánu uvedenému v písmene b) bode iii);

g)

po vykládke vedľajších živočíšnych produktov sa nákladný automobil alebo vozidlo, a akékoľvek iné zariadenie, ktoré sa používa na prepravu týchto vedľajších živočíšnych produktov a ktoré by mohlo byť kontaminované, vyčistí, vydezinfikuje a podľa potreby odhmyzí v celom rozsahu v uzatvorenej oblasti v rámci spracovateľského závodu pod dohľadom úradného veterinárneho lekára. Uplatňuje sa článok 12 písm. a) smernice 2002/60/ES;

h)

vedľajšie živočíšne produkty sa spracúvajú bezodkladne. Akékoľvek skladovanie v spracovateľskom závode sa zakazuje;

i)

príslušný orgán zabezpečí, aby odosielanie vedľajších živočíšnych produktov nepresahovalo príslušnú dennú kapacitu spracovania spracovateľského závodu;

j)

pred prvým odoslaním z časti III prílohy príslušný orgán zabezpečí prijatie potrebných opatrení s príslušnými orgánmi v zmysle písmena c) prílohy VI k smernici 2002/60/ES s cieľom zabezpečiť núdzový plán, hierarchiu velenia a plnú spoluprácu služieb v prípade nehody počas prepravy, vážneho výpadku nákladného automobilu alebo vozidla, alebo akéhokoľvek podvodného konania prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia nákladných automobilov bezodkladne informujú príslušný orgán o každej nehode alebo výpadku nákladného automobilu alebo vozidla.

Článok 8

Zákaz odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.   Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa živé ošípané neodosielali z ich územia do iných členských štátov a tretích krajín s výnimkou prípadov, keď tieto živé ošípané pochádzajú z:

a)

iných oblastí ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe;

b)

chovu, do ktorého neboli počas aspoň 30 dní bezprostredne pred dátumom odoslania umiestnené žiadne živé ošípané pochádzajúce z oblastí uvedených v prílohe.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z chovu nachádzajúceho sa v oblastiach uvedených v časti I prílohy za predpokladu, že tieto živé ošípané spĺňajú tieto podmienky:

a)

boli nepretržite držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom odoslania alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli do tohto chovu umiestnené z oblastí uvedených v prílohe počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odoslania;

b)

pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa požiadavky biologickej bezpečnosti, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, stanovené príslušným orgánom;

c)

podstúpili laboratórne testovanie na africký mor ošípaných s negatívnymi výsledkami na vzorkách odobratých v súlade s postupmi odberu vzoriek podľa plánu eradikácie afrického moru ošípaných uvedeného v článku 1 druhom odseku tohto rozhodnutia počas obdobia 15 dní pred dátumom premiestnenia a že úradný veterinárny lekár v deň odoslania vykonal klinické vyšetrenie na zistenie afrického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES, alebo

d)

pochádzajú z chovu, v ktorom príslušný veterinárny orgán aspoň dva razy za rok s rozstupom najmenej štyroch mesiacov vykonal inšpekcie, ktoré:

i)

sa riadili usmerneniami a postupmi stanovenými v kapitole IV prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

ii)

zahŕňali klinické vyšetrenie a odber vzoriek, v ktorých sa ošípané staršie ako 60 dní podrobili laboratórnemu testovaniu v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

iii)

umožnili skontrolovať, či sa skutočne uplatňujú opatrenia stanovené v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2002/60/ES.

3.   Pokiaľ ide o zásielky živých ošípaných, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku stanovenú v odseku 2, do zodpovedajúcich veterinárnych dokladov a/alebo zdravotných certifikátov uvedených v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS a v článku 3 ods. 1 rozhodnutia 93/444/EHS sa doplnia tieto doplňujúce vyjadrenia:

„Ošípané v súlade s článkom 8 ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ (19).

Článok 9

Zákaz odosielania zásielok spermy, vajíčok a embryí ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa z ich územia do iných členských štátov a tretích krajín neodosielali zásielky s týmito komoditami:

a)

sperma ošípaných, pokiaľ táto sperma nepochádza od diviakov chovaných v schválenej inseminačnej stanici podľa článku 3 písm. a) smernice Rady 90/429/EHS (20), ktorá sa nachádza mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy k tomuto rozhodnutiu;

b)

vajíčka a embryá ošípaných, pokiaľ tieto vajíčka a embryá nepochádzajú od darcovských prasníc držaných v chovoch, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 8 ods. 2 a ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy, a pokiaľ embryá nie sú počaté alebo vyprodukované spermou v súlade s podmienkami stanovenými v písmene a).

Článok 10

Zákaz odosielania zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.   Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa z ich územia do iných členských štátov a tretích krajín neodosielali žiadne zásielky vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných, pokiaľ tieto vedľajšie produkty nepochádzajú z ošípaných, ktoré pochádzajú alebo prichádzajú z chovov nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie odvodených produktov získaných z vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že:

a)

tieto vedľajšie produkty boli podrobené ošetreniu, ktorým sa zabezpečí, že odvodený produkt získaný z ošípaných nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o africký mor ošípaných;

b)

zásielky odvodených produktov sú doplnené o obchodné doklady vydané tak, ako je opísané v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Článok 11

Zákaz odosielania čerstvého bravčového mäsa a určitých prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.   Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa zásielky čerstvého bravčového mäsa z ošípaných, ktoré pochádzajú z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe, a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z mäsa z uvedených ošípaných alebo obsahujúcich mäso z uvedených ošípaných neodosielali do iných členských štátov a tretích krajín s výnimkou prípadov, keď takéto bravčové mäso bolo získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov, ktoré sa nenachádzajú v oblastiach uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v častiach II, III alebo IV prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy, a ak sa čerstvé bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa vyrábajú, skladujú a spracúvajú v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti II prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1, 2 alebo 3.

Článok 12

Schvaľovanie bitúnkov, rozrábkarní a prevádzkarní na spracovanie mäsa na účely článkov 4, 5 a 6 a článku 11 ods. 2

Príslušný orgán dotknutých členských štátov schváli iba tie bitúnky, rozrábkarne a prevádzkarne na spracovanie mäsa na účely článkov 4, 5 a 6 a článku 11 ods. 2, v ktorých sa výroba, skladovanie a spracúvanie čerstvého bravčového mäsa a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso vhodných na odoslanie do iných členských štátov a tretích krajín v súlade s výnimkami stanovenými v článkoch 4 až 6 a v článku 11 ods. 2 vykonáva oddelene od výroby, skladovania a spracúvania iných výrobkov pozostávajúcich z čerstvého bravčového mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z mäsa alebo obsahujúcich mäso získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe a iných ako tých, ktoré sú schválené v súlade s týmto článkom.

Článok 13

Výnimka zo zákazu odosielania čerstvého bravčového mäsa a určitých prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa z oblastí uvedených v prílohe

Odchylne od článku 11 môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso z oblastí uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že predmetné výrobky:

a)

boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES;

b)

podliehajú veterinárnej certifikácii v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES;

c)

sú opatrené náležitým zdravotným certifikátom na účely obchodovania vnútri Únie uvedeným v prílohe k nariadeniu (ES) č. 599/2004, do ktorého časti II sa doplní:

„Výrobky v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (21).

(21)  Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63.“"

Článok 14

Informácie týkajúce sa článkov 11, 12 a 13

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom každých šesť mesiacov odo dňa tohto rozhodnutia aktualizovaný zoznam schválených prevádzkarní uvedených v článku 12 a všetky relevantné informácie o uplatňovaní článkov 11, 12 a 13.

Článok 15

Opatrenia týkajúce sa živých divo žijúcich ošípaných, čerstvého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z mäsa divo žijúcich ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso

1.   Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby:

a)

sa žiadne živé divo žijúce ošípané z oblastí uvedených v prílohe neodosielali do iných členských štátov ani do iných oblastí na území toho istého členského štátu;

b)

sa žiadne zásielky čerstvého mäsa divo žijúcich ošípaných, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso neodosielali z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov ani do iných oblastí na území toho istého členského štátu.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. b) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie zásielok čerstvého mäsa divo žijúcich ošípaných, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso z oblastí uvedených v časti I prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu, ktoré nie sú uvedené v prílohe, za predpokladu, že príslušné divo žijúce ošípané boli testované na prítomnosť afrického moru ošípaných s negatívnymi výsledkami v súlade s diagnostickými postupmi stanovenými v častiach C a D kapitoly VI prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES.

Článok 16

Špeciálne zdravotné značky a požiadavky na certifikáciu čerstvého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 2, článku 11 ods. 1 a článku 15 ods. 1

Dotknuté členské štáty zabezpečia, že čerstvé mäso, mäsové prípravky a mäsové výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 2, článku 11 ods. 1 a článku 15 ods. 1, sa označia špeciálnou zdravotnou značkou, ktorá nemôže byť oválna a nemožno si ju pomýliť:

a)

s identifikačnou značkou pre mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce mäso z ošípaných, ktorá je stanovená v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

b)

so zdravotnou značkou pre čerstvé bravčové mäso stanovenou v kapitole III oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 17

Požiadavky vzťahujúce sa na chovy a dopravné prostriedky v oblastiach uvedených v prílohe

Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby:

a)

sa podmienky uvedené v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2002/60/ES uplatňovali v chovoch ošípaných nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b)

vozidlá použité na prepravu ošípaných alebo vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných pochádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu boli vyčistené a vydezinfikované bezprostredne po každej preprave a aby prepravca poskytol a mal vo vozidle dôkaz o takomto vyčistení a dezinfekcii.

Článok 18

Požiadavky na poskytovanie informácií zo strany dotknutých členských štátov

Dotknuté členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá o výsledkoch dohľadu nad africkým morom ošípaných vykonávaného v oblastiach uvedených v prílohe podľa plánov eradikácie afrického moru ošípaných u populácií divo žijúcich ošípaných, ktoré Komisia schválila v súlade s článkom 16 smernice 2002/60/ES a ktoré sú uvedené v článku 1 druhom odseku tohto rozhodnutia.

Článok 19

Súlad

Členské štáty zmenia opatrenia, ktoré uplatňujú pri obchodovaní, tak, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím, a prijaté opatrenia náležitým spôsobom ihneď zverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 20

Zrušenie

Vykonávacie rozhodnutie 2014/178/EÚ sa zrušuje.

Článok 21

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2018.

Článok 22

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. októbra 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/178/EÚ z 27. marca 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 95, 29.3.2014, s. 47).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2005/362/ES z 2. mája 2005, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Sardínii v Taliansku (Ú. v. EÚ L 118, 5.5.2005, s. 37).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/442/EÚ zo 7. júla 2014, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie afrického moru ošípaných u diviakov v určitých oblastiach Litvy a Poľska (Ú. v. EÚ L 200, 9.7.2014, s. 21).

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(3):1556.

(9)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(10)  Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(11)  Rozhodnutie Komisie 93/444/EHS z 2. júla 1993 o podrobných pravidlách obchodu s určitými živými zvieratami a výrobkami, určenými na vývoz do tretích krajín v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 208, 19.8.1993, s. 34).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 599/2004 z 30. marca 2004 o prijatí harmonizovaného vzorového certifikátu a kontrolnej správy týkajúcich sa obchodu so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 44).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol týkajúcich sa produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).

(15)  Rozhodnutie Komisie 2003/422/ES z 26. mája 2003, ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre africký mor ošípaných (Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 35).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(17)  Schválené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1) a nariadením (ES) č. 853/2004.

(18)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(20)  Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62).


PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

samosprávny kraj (maakond) Põlvamaa,

samosprávny kraj Võrumaa,

obec (vald) Häädemeeste,

obec Kambja,

obec Kasepää,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Kõpu,

obec Laekvere,

obec Nõo,

obec Paikuse,

obec Pärsti,

obec Puhja,

obec Rägavere,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarde,

obec Saare,

obec Saarepeedi,

obec Sõmeru,

obec Surju,

obec Suure-Jaani,

obec Tahkuranna,

obec Torma,

obec Viiratsi,

obec Vinni,

obec Viru-Nigula,

mesto (linn) Kunda,

mesto (linn) Viljandi.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aizkraukles,

oblasť (novads) Alojas,

oblasť (novads) Alūksnes,

oblasť (novads) Amatas,

oblasť (novads) Apes,

oblasť (novads) Baltinavas,

oblasť (novads) Balvu,

oblasť (novads) Cēsu,

oblasť (novads) Gulbenes,

oblasť (novads) Ikšķiles,

oblasť (novads) Inčukalna,

oblasť (novads) Jaunjelgavas,

oblasť (novads) Jaunpiepalgas,

oblasť (novads) Ķeguma,

oblasť (novads) Kocēnu,

oblasť (novads) Krimuldas,

oblasť (novads) Lielvārdes,

oblasť (novads) Līgatnes,

oblasť (novads) Limbažu,

oblasť (novads) Mālpils,

oblasť (novads) Mazsalacas,

oblasť (novads) Neretas,

oblasť (novads) Ogres,

oblasť (novads) Pārgaujas,

oblasť (novads) Priekuļu,

oblasť (novads) Raunas,

oblasť (novads) Ropažu,

oblasť (novads) Rugāju,

oblasť (novads) Salacgrīvas,

oblasť (novads) Salas,

oblasť (novads) Sējas,

oblasť (novads) Siguldas,

oblasť (novads) Skrīveru,

oblasť (novads) Smiltenes,

oblasť (novads) Vecpiebalgas,

oblasť (novads) Vecumnieku,

oblasť (novads) Viesītes,

oblasť (novads) Viļakas,

republikové mesto (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Biržai rajono savivaldybe,

Jonava rajono savivaldybe,

Kaišiadorys rajono savivaldybe,

Kaunas rajono savivaldybe,

Kedainiai rajono savivaldybe,

Panevežys rajono savivaldybe,

Pasvalys rajono savivaldybe,

Prienai rajono savivaldybe,

Birštonas savivaldybe,

Kazlu Ruda savivaldybe,

Marijampole savivaldybe,

Kalvarija savivaldybe,

Kaunas miesto savivaldybe,

Panevežys miesto savivaldybe,

v Kupiškis rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Alizava, Kupiškis, Noriūnai a Subačius,

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

V Podleskom vojvodstve (województwo):

mestský okres (powiat miasta) Suwałki,

mestský okres (powiat miasta) Białystok,

obce (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v okrese (powiat) suwalski,

obce (gminy) Krasnopol a Puńsk v okrese (powiat) sejneński,

obce (gminy) Augustów s mestom Augustów, Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v okrese (powiat) augustowski,

okres (powiat) moniecki,

obce (gminy) Suchowola a Korycin v okrese (powiat) sokólski,

obce (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady, a Dobrzyniewo Duże v okrese (powiat) białostocki,

okres (powiat) bielski,

okres (powiat) hajnowski,

obce (gminy) Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v okrese (powiat) siemiatycki,

obec (gminy) Rutki v okrese (powiat) zambrowski,

obce (gminy) Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie s mestom Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec v okrese (powiat) wysokomazowiecki.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

samosprávny kraj (maakond) IDA-Virumaa,

samosprávny kraj Valgamaa,

obec (vald) Abja,

obec Halliste,

obec Karksi,

obec Paistu,

obec Tarvastu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aknīstes,

oblasť (novads) Cesvaines,

oblasť (novads) Ērgļu,

oblasť (novads) Ilūkstes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

oblasť (novads) Jēkabpils,

oblasť (novads) Kokneses,

oblasť (novads) Krustpils,

oblasť (novads) Līvānu,

oblasť (novads) Lubānas,

oblasť (novads) Madonas,

oblasť (novads) Pļaviņu,

oblasť (novads) Varakļānu.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytus apskritis,

Šalcininkai rajono savivaldybe,

Širvintos rajono savivaldybe,

Trakai rajono savivaldybe,

Ukmerge rajono savivaldybe,

Vilnius rajono savivaldybe,

Elektrenai savivaldybe,

Vilnius miesto savivaldybe,

v Anykščiai rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos a časť obce Svėdasai južne od cesty č. 118.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

V Podleskom vojvodstve (województwo):

obce (gminy) Giby a Sejny s mestom Sejny v okrese (powiat) sejneński,

obce (gminy) Lipsk a Płaska v okrese (powiat) augustowski,

obce (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków a Michałowo v okrese (powiat) białostocki,

obce (gminy) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka a Szudziałowo v okrese (powiat) sokólski.

ČASŤ III

1.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aglonas,

oblasť (novads) Beverīinas,

oblasť (novads) Burtnieku,

oblasť (novads) Ciblas,

oblasť (novads) Dagdas,

oblasť (novads) Daugavpils,

oblasť (novads) Kārsavas,

oblasť (novads) Krāslavas,

oblasť (novads) Ludzas,

oblasť (novads) Naukšēnu,

oblasť (novads) Preiļu,

oblasť (novads) Rēzeknes,

oblasť (novads) Riebiņu,

oblasť (novads) Rūjienas,

oblasť (novads) Streņču,

oblasť (novads) Valkas,

oblasť (novads) Vārkavas,

oblasť (novads) Viļānu,

oblasť (novads) Zilupes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto (republikas pilsēta) Rēzekne.

2.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Ignalina rajono savivaldybe,

Moletai rajono savivaldybe,

Rokiškis rajono savivaldybe,

Švencionys rajono savivaldybe,

Utena rajono savivaldybe,

Zarasai rajono savivaldybe,

Visaginas savivaldybe,

v Kupiškis rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Šimonys a Skapiškis,

v Anykščiai rajono savivaldybė časť obce (seniūnija) Svėdasai severne od cesty č. 118.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.


Top