EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0659

Rozhodnutie Rady 2014/659/SZBP z  8. septembra 2014 , ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

OJ L 271, 12.9.2014, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/659/oj

12.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/54


ROZHODNUTIE RADY 2014/659/SZBP

z 8. septembra 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada prijala 31. júla 2014 rozhodnutie 2014/512/SZBP (1).

(2)

Európska rada odsúdila 30. augusta 2014 narastajúci prílev bojovníkov a zbraní z územia Ruskej federácie na východ Ukrajiny a agresiu ruských ozbrojených síl na ukrajinskej pôde.

(3)

Európska rada vyzvala na prípravu návrhov, aby sa mohli na základe vývoja situácie v oblasti prijať ďalšie významné kroky.

(4)

Vzhľadom na závažnosť situácie sa Rada domnieva, že je vhodné prijať ďalšie reštriktívne opatrenia v reakcii na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

(5)

V tejto súvislosti je vhodné rozšíriť zákaz týkajúci sa určitých finančných nástrojov. Mali by sa uložiť ďalšie obmedzenia prístupu na kapitálové trhy vo vzťahu k štátom vlastneným ruským finančným inštitúciám, niektorým ruským subjektom v obrannom sektore, ako aj niektorým ruským subjektom, ktorých hlavnou náplňou podnikania je predaj alebo preprava ropy. Týmito zákazmi nie sú dotknuté finančné služby neuvedené v článku 1. Pôžičky sa za nové považujú len vtedy, ak sa čerpajú po 12. septembri 2014.

(6)

Okrem toho by sa mal zakázať predaj, dodávky alebo prevod položiek s dvojakým použitím niektorým osobám, subjektom alebo orgánom v Rusku.

(7)

Okrem toho by sa malo zakázať poskytovanie služieb potrebných na hlbinný prieskum ropy a jej ťažbu, arktický prieskum ropy a jej ťažbu alebo v rámci projektov zameraných na bridlicovú ropu.

(8)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/512/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Priamy alebo nepriamy nákup alebo predaj dlhopisov, kapitálu alebo podobných finančných nástrojov, ako aj priame alebo nepriame poskytovanie investičných služieb pre ne či pomoc pri ich vydávaní alebo akékoľvek iné nakladanie s nimi, ak ich splatnosť presahuje 90 dní a ak ich po 1. auguste 2014 až do 12. septembra 2014 alebo so splatnosťou presahujúcou 30 dní po 12. septembri 2014 vydali:

a)

veľké úverové inštitúcie alebo inštitúcie v oblasti financovania rozvoja usadené v Rusku, ktoré sú k 1. augustu 2014 z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, ako sa uvádza v prílohe I;

b)

akákoľvek právnická osoba, subjekt alebo orgán usadené mimo Únie, ktoré sú z viac ako 50 % vo vlastníctve subjektu uvedeného v prílohe I, alebo

c)

akákoľvek právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu z kategórie uvedenej v písmene b) tohto odseku alebo v prílohe I,

sa zakazuje.

2.   Priamy alebo nepriamy nákup alebo predaj dlhopisov, kapitálu alebo podobných finančných nástrojov, ako aj priame alebo nepriame poskytovanie investičných služieb pre ne či pomoc pri ich vydávaní alebo akékoľvek iné nakladanie s nimi, ak ich splatnosť presahuje 30 dní a ak ich po 12. septembri 2014 vydali:

a)

subjekty usadené v Rusku, ktoré sa primárne zúčastňujú alebo významne podieľajú na navrhovaní, výrobe, predaji alebo vývoze vojenského vybavenia alebo vojenských služieb, ako sa uvádzajú v prílohe II, okrem subjektov pôsobiacich v kozmickom sektore a v sektore jadrovej energetiky;

b)

subjekty usadené v Rusku, ako sa uvádzajú v prílohe III, ktoré sú k 12. septembru 2014 pod verejnou kontrolou alebo z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve, ktorých odhadované celkové aktíva presahujú 1 bilión ruských rubľov a ktorých odhadované príjmy pochádzajú aspoň z 50 % z predaja alebo prepravy surovej ropy alebo ropných výrobkov;

c)

akákoľvek právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú usadené mimo Únie a z viac ako 50 % vo vlastníctve subjektu uvedeného v písmenách a) a b), alebo

d)

akákoľvek právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu z kategórie uvedenej v písmene c) alebo uvedené v prílohe II alebo III,

sa zakazuje.

3.   Zakazuje sa priame alebo nepriame poskytovanie alebo priama i nepriama úas na akýchkovek dohodách o poskytovaní nových pôžiiek alebo úverov so splatnosou presahujúcou 30 dní akejkovek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odsekoch 1 alebo 2 po 12. septembri 2014, a to okrem pôžiiek alebo úverov, ktorých špecifickým a podloženým cieom je financovanie nezakázaného dovozu alebo vývozu tovaru a nefinanných služieb medzi Úniou a Ruskom, alebo pôžiiek, ktorých špecifickým a podloženým cieom je poskytova núdzové financovanie na splnenie kritérií solventnosti a likvidity pre právnické osoby usadené v Únii, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % patria subjektu uvedenému v prílohe I.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

1.   Zakazuje sa priamy alebo nepriamy predaj, dodávka, prevod alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, ako sa uvádzajú v prílohe IV tohto rozhodnutia, štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských štátov, alebo prostredníctvom ich plavidiel alebo lietadiel, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, ako sa uvádzajú v prílohe IV;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 vrátane najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, ako sa uvádzajú v prílohe IV.

3.   Zákazmi stanovenými v odsekoch 1 a 2 nie je dotknuté plnenie zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 12. septembrom 2014 ani poskytovanie pomoci potrebnej na údržbu a ochranu existujúcich kapacít v EÚ.

4.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na vývoz, predaj, dodávku alebo prevod tovaru a technológií s dvojakým použitím pre letectvo a kozmický priemysel, alebo na súvisiace poskytovanie technickej alebo finančnej pomoci, na nevojenské použitie a pre nevojenských koncových používateľov, ani na údržbu a ochranu existujúcich civilných jadrových kapacít v rámci EÚ, na nevojenské použitie a pre nevojenských koncových používateľov.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

1.   Zakazuje sa priame alebo nepriame poskytovanie súvisiacich služieb potrebných na hlbinný prieskum ropy a jej ťažbu, arktický prieskum ropy a jej ťažbu alebo v rámci projektov zameraných na bridlicovú ropu v Rusku štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich jurisdikcii.

2.   Zákazom stanoveným v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv ani rámcových dohôd uzavretých pred 12. septembrom 2014 ani doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

3.   Zákaz stanovený v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sú dotknuté služby potrebné na naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie.“

4.

V článku 7 ods.1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

subjekty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) a v článku 1 ods. 2 písm. c) alebo d) alebo v prílohe I, II, III alebo IV.“

.

5.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Zakazuje sa vedome alebo úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých predmetom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov stanovených v článkoch 1 až 4a, vrátane konania ako zástupca subjektov uvedených v článku 1.“

.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. septembra 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


PRÍLOHA

1.

Príloha k rozhodnutiu 2014/512/SZBP sa premenúva na prílohu I.

2.

Dopĺňajú sa tieto prílohy:

PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 2 PÍSM. a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

PRÍLOHA III

ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 2 PÍSM. b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

PRÍLOHA IV

ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 3a

 

JSC Sirius (optoelektronika na civilné a vojenské účely)

 

OJSC Stankoinstrument (strojárstvo na civilné a vojenské účely)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiály na civilné a vojenské účely)

 

JSC Kalashnikov (ručné zbrane)

 

JSC Tula Arms Plant (zbraňové systémy)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (strelivo)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (protilietadlové a protitankové systémy)

 

OAO Almaz Antey (podnik vo vlastníctve štátu; zbrane, strelivo, výskum)

 

OAO NPO Bazalt (podnik vo vlastníctve štátu; výroba strojov na výrobu zbraní a streliva).


Top