EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0541

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014 , ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

OJ L 158, 27.5.2014, p. 227–234 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušil 32021R0696 . Latest consolidated version: 02/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/541(1)/oj

27.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/227


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 541/2014/EÚ

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 189 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. apríla 2011 s názvom „Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov“ zdôraznila, že spoločná právomoc v oblasti kozmického priestoru, ktorá sa Únii udelila na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ide ruka v ruke s posilneným partnerstvom s členskými štátmi. Komisia tiež zdôraznila, že všetky nové opatrenia musia vychádzať z existujúcich zdrojov a zo spoločného určenia potrieb v súvislosti s novými zdrojmi.

(2)

Rada vo svojom uznesení z 26. septembra 2008 s názvom Ďalší rozvoj európskej politiky v oblasti kozmického priestoru (3) pripomenula, že kozmické prostriedky sa pre naše hospodárstvo stali nevyhnutnými a že sa musí zaručiť ich bezpečnosť. Zdôraznila, že „pre Európu je potrebné, aby sa […] vytvorila európska operačná spôsobilosť na účely monitorovania európskej vesmírnej infraštruktúry a vesmírneho odpadu a dohľadu nad nimi, pri využívaní vzťahov, ktoré by sa mohli vytvoriť s inými partnerskými národmi a ich spôsobilosťami.“

(3)

Rada vo svojom uznesení z 25. novembra 2010 s názvom Globálne výzvy: využitie európskych systémov pre kozmický priestor v plnej miere uznala potrebu budúcej spôsobilosti získavania informácií o situácii v kozmickom priestore (ďalej len „SSA“ (space situational awareness)) ako činnosti na európskej úrovni na rozvoj a využívanie existujúcich národných a európskych civilných a vojenských prostriedkov a vyzvala Komisiu a Radu, aby navrhli systém správy a politiku týkajúcu sa údajov, ktorými sa členským štátom umožní prispievať príslušnými národnými spôsobilosťami v súlade s uplatniteľnými bezpečnostnými požiadavkami a platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti. Ďalej vyzvala „všetkých európskych inštitucionálnych aktérov, aby preskúmali vhodné opatrenia“, ktoré by vychádzali zo stanovených civilných a vojenských požiadaviek používateľov, využili príslušné prostriedky v súlade s uplatniteľnými bezpečnostnými požiadavkami a využili vývoj prípravného programu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v oblasti SSA.

(4)

Rada vo svojich záveroch z 31. mája 2011 k oznámeniu Komisie s názvom Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov a vo svojom uznesení zo 6. decembra 2011 s názvom Usmernenia týkajúce sa pridanej hodnoty a prínosov kozmického priestoru pre bezpečnosť európskych občanov (4) opätovne zdôraznila „potrebu účinnej spôsobilosti získavania informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) ako činnosti na európskej úrovni“ a vyzvala Úniu, aby „v čo najširšej miere využila prostriedky, kompetencie a zručnosti, ktoré už sú k dispozícii alebo sa vyvíjajú v členských štátoch, na európskej a prípadne medzinárodnej úrovni“. Uznávajúc charakter duálneho využitia takéhoto systému a berúc do úvahy jeho osobitný bezpečnostný rozmer, Rada vyzvala Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby v úzkej spolupráci s ESA a členskými štátmi disponujúcimi príslušnými prostriedkami a kapacitami, a po porade so všetkými zainteresovanými stranami, predložila návrhy spôsobov, ako tieto prostriedky a kapacity naplno využívať a ako na nich budovať s cieľom rozvíjať schopnosti získavania informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) na európskej úrovni, a v tejto súvislosti vymedzila s ohľadom na vysokú citlivosť údajov SSA ako nevyhnutnú podmienku vhodnej politiky v oblasti riadenia a údajov.

(5)

SSA sa vo všeobecnosti chápe tak, že sa vzťahuje na tri hlavné oblasti, a to dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST), monitorovanie a predpoveď počasia z kozmického priestoru a objekty v blízkosti Zeme. Činnosti v uvedených oblastiach majú za cieľ ochranu infraštruktúr v kozmickom priestore i z kozmického priestoru. Týmto rozhodnutím, ktoré sa vzťahuje na SST, by sa mali posilňovať synergie medzi uvedenými oblasťami.

(6)

S cieľom znížiť riziko zrážok, by sa Únia mala usilovať aj o synergie s iniciatívami aktívneho odstraňovania a opatrení na pasivizáciu kozmického odpadu, napríklad tými, ktoré vyvíja ESA.

(7)

Kozmický odpad sa stal vážnou hrozbou pre bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť činností v kozmickom priestore. Preto by sa mal vytvoriť rámec na podporu SST, s cieľom podporiť vytvorenie a prevádzkovanie služieb pozostávajúcich z monitorovania kozmických objektov a dohľadu nad nimi na účely predchádzania poškodeniu kozmických lodí pri zrážkach a šírení kozmického odpadu a s cieľom predpovedania trajektórie a dráhy návratu, aby sa čo najlepšie poskytovali informácie vládnym službám a službám civilnej ochrany v prípade neriadených návratov celých kozmických lodí alebo kozmického odpadu z nich do zemskej atmosféry.

(8)

Rámec na podporu SST by mal prispievať k zabezpečeniu dlhodobej dostupnosti európskej a vnútroštátnej kozmickej infraštruktúry, zariadení a služieb, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu hospodárstiev, spoločností a občanov v Európe.

(9)

Z poskytovania služieb SST budú mať prospech všetci verejní aj súkromní prevádzkovatelia kozmických infraštruktúr, vrátane Únie, vzhľadom na zodpovednosť Únie za kozmické programy Únie, najmä európske programy satelitnej navigácie Galileo a EGNOS zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 (5), ako aj program Copernicus zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 (6). Včasné varovania týkajúce sa neriadeného návratu a odhady časového rámca, a oblasti dopadu budú prínosom aj pre vnútroštátne orgány verejnej moci, ktoré sú zodpovedné za civilnú ochranu. Tieto služby by okrem toho mohli byť zaujímavé aj pre iných používateľov, ako sú napríklad súkromní poisťovatelia, aby mohli odhadnúť potenciálne záväzky vyplývajúce zo zrážky počas životného cyklu satelitu. Okrem toho sa v dlhodobom horizonte plánuje zriadenie voľne dostupnej a opätovne použiteľnej verejnej informačnej služby o orbitálnych prvkoch kozmických objektov obiehajúcich okolo Zeme.

(10)

Službami SST by sa mali dopĺňať výskumné činnosti týkajúce sa ochrany kozmickej infraštruktúry vykonávané v rámci programu Horizont 2020, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (7), hlavné vesmírne programy Únie, Copernicus a Galileo, iniciatíva digitálna agenda, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu, ostatné telekomunikačné infraštruktúry, ktoré pomáhajú realizovať informačnú spoločnosť, iniciatívy týkajúce sa bezpečnosti, ako aj činnosti ESA.

(11)

Rámcom na podporu SST by sa malo prispieť k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu kozmického priestoru.

(12)

Rámec na podporu SST by mal zohľadňovať spoluprácu s medzinárodnými partnermi, najmä so Spojenými štátmi americkými, medzinárodnými organizáciami a inými tretími stranami, najmä s cieľom zabrániť zrážkam v kozmickom priestore a šíreniu vesmírneho odpadu. Okrem toho by sa ním mali dopĺňať aj existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú usmernenia Organizácie Spojených národov na zmiernenie rizík spojených s vesmírnym odpadom alebo ďalšie iniciatívy, aby sa zaistila bezpečnosť, ochrana a udržateľnosť činností v kozmickom priestore. Mal by tiež byť v súlade s návrhom Únie na prijatie medzinárodného kódexu správania pre činnosti v kozmickom priestore.

(13)

Rámec na podporu SST by mal pozostávať z prepojenia a využívania vnútroštátnych prostriedkov v oblasti SST na poskytovanie služieb SST. Po dosiahnutí tohto cieľa by sa malo napredovať k vývoju nových snímačov alebo k zlepšeniu existujúcich snímačov prevádzkovaných členskými štátmi.

(14)

Komisia a konzorcium SST zriadené podľa tohto rozhodnutia by mali v úzkej spolupráci s ESA a ostatnými zainteresovanými stranami v súlade so svojimi príslušnými právomocami naďalej viesť so strategickými partnermi technický dialóg o SST.

(15)

Požiadavky používateľov z civilnej a vojenskej oblasti na SSA sa vymedzili v schválenom pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom Vysokoúrovňové požiadavky používateľov z civilnej a vojenskej oblasti na európsky systém na získavanie informácií o situácii vo vesmíre. Poskytovanie služieb SST by sa malo riadiť požiadavkami civilných používateľov. Toto rozhodnutie by sa nemalo zaoberať výlučne vojenskými zámermi. Komisia by mala zabezpečiť mechanizmus, ktorým by sa podľa potreby pravidelne preskúmavali a aktualizovali požiadavky používateľov a ktorý by zahŕňal zástupcov spoločenstva používateľov. Na tento účel by mala pokračovať v potrebnom dialógu s príslušnými aktérmi, ako sú Európska obranná agentúra a ESA.

(16)

Prevádzka služieb SST by sa mala zakladať na partnerstve medzi Úniou a členskými štátmi a mala by využívať súčasné, ako aj budúce vnútroštátne odborné znalosti a prostriedky, a to aj tých, ktoré sa vyvinuli prostredníctvom ESA. Členské štáty by si mali zachovať vlastníctvo a kontrolu nad svojimi prostriedkami a mali by naďalej zodpovedať za ich prevádzku, údržbu a obnovu. Rámcom na podporu SST by sa nemala poskytovať finančná podpora na vývoj nových snímačov SST. Ak nastane potreba nových snímačov na splnenie požiadaviek používateľov, mohla by sa riešiť podľa potreby buď na vnútroštátnej úrovni, alebo prostredníctvom európskeho programu pre výskum a vývoj. Komisia a členské štáty by mali podporovať a uľahčovať účasť čo najväčšieho počtu členských štátov počas trvania rámca na podporu SST, a to za predpokladu splnenia kritérií účasti.

(17)

K poskytovaniu služieb SST by mohlo prispievať Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC), agentúra Únie zriadená jednotnou akciou Rady 2001/555/SZBP (8), ktorá poskytuje geopriestorové obrazové informačné služby a produkty na rôznych úrovniach utajenia civilným a vojenským používateľom. Odborné znalosti EUSC-u v oblasti nakladania s utajovanými skutočnosťami v zabezpečenom prostredí a jeho úzke inštitucionálne väzby s členskými štátmi sú výhodami, ktoré uľahčujú prevádzku a poskytovanie služieb SST. Predpokladom pre úlohu EUSC-u v rámci podpory SST je zmena uvedenej jednotnej akcie, ktorou sa v súčasnosti nestanovuje činnosť EUSC-u v oblasti SST. Komisia by mala v prípade potreby spolupracovať s ESVČ vzhľadom na úlohu ESVČ pri podpore operačného riadenia EUSC-u zo strany Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

(18)

Presné informácie o charaktere, špecifikáciách a polohe určitých kozmických objektov môžu ovplyvniť bezpečnosť Únie alebo jej členských štátov a tretích krajín. Členské štáty, a v prípade potreby prostredníctvom Bezpečnostného výboru Rady, (ďalej len „bezpečnostný výbor“) by preto mali pri zriadení a prevádzkovaní siete relevantných spôsobilostí vrátane snímačov SST, kapacít na spracovanie a analýzu údajov SST a poskytovaní služieb SST primerane zohľadniť bezpečnostné hľadiská. V tomto rozhodnutí je preto potrebné stanoviť všeobecné ustanovenia o používaní a bezpečnej výmene informácií SST medzi členskými štátmi, príjemcami služieb SST a v prípade potreby EUSC-om. Komisia, ESVČ a členské štáty by okrem toho mali vymedziť koordinačné mechanizmy potrebné na riešenie otázok týkajúcich sa bezpečnosti rámca na podporu SST.

(19)

Za rokovania týkajúce sa ustanovení o používaní údajov SST a o používaní a výmene informácií SST a za vykonávanie týchto ustanovení by mali byť zodpovedné zúčastnené členské štáty. V ustanoveniach o používaní údajov SST a o používaní a výmene informácií SST uvedených v tomto rozhodnutí, a v dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi, a v prípade potreby EUSC-om, by sa mali zohľadňovať schválené odporúčania týkajúce sa bezpečnosti údajov SST.

(20)

Potenciálna citlivosť údajov SST si vyžaduje spoluprácu založenú na efektívnosti a dôvere, vrátane spôsobu, akým sa údaje SST majú spracúvať a analyzovať. K tomuto cieľu by malo prispieť potenciálne použitie otvoreného zdrojového softvéru, ktorý by umožňoval zabezpečený prístup schválených prispievateľov údajov SST k zdrojovému kódu na účely operatívnych úprav a zlepšení.

(21)

Bezpečnostný výbor odporučil vytvoriť štruktúru riadenia rizík na zabezpečenie riadneho zohľadňovania záležitostí, týkajúcich sa bezpečnosti údajov pri vykonávaní rámca na podporu SST. Zúčastnené členské štáty a v prípade potreby EUSC by na tento účel mali vytvoriť vhodné štruktúry a postupy riadenia rizík pri zohľadnení odporúčaní bezpečnostného výboru.

(22)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9).

(23)

Keďže ciele tohto rozhodnutia, a to opatrenia zamerané na podporu vytvorenia a prevádzkovania siete snímačov, vytvorenia kapacity na spracovanie a analýzu údajov SST a vytvorenia a prevádzkovania služieb SST, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, keďže z poskytovania takýchto služieb konzorciom zúčastnených členských štátov by mala prospech Únia, najmä v jej úlohe ako hlavný vlastník kozmických prostriedkov, ale z dôvodu rozsahu tohto rozhodnutia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(24)

Ciele tohto rozhodnutia sú podobné cieľom programov ustanovených: nariadením (EÚ) č. 1285/13, v jeho článku 1, článku 3 písm. c) a d) a článku 4; rozhodnutím Rady 2013/743/EÚ (10), v jeho článku 2 ods. 2 písm. b) a c), v jeho prílohe I časti II bode 1.6.2 písm. d) a v jeho prílohe I časti III bodoch 7.5 a 7.8; nariadením (EÚ) č. 377/2014, v jeho článku 8 ods. 2 písm. b), ktorým sa prideľuje suma do výšky 26.5 miliónov EUR v bežných cenách. Celkový objem finančných prostriedkov na realizáciu cieľov rámca na podporu SST, najmä prepojenia existujúcich prostriedkov, sa odhaduje na 70 miliónov EUR. Pri zohľadnení podobnosti cieľov tohto rozhodnutia s cieľmi vyššie uvedených programov by sa opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí mohli financovať prostredníctvom uvedených programov, a to v plnom súlade s ich základným aktom.

(25)

Zabezpečenie akceptovateľnej úrovne európskej nezávislosti v rámci činností SST by si mohlo vyžadovať prijatie základného aktu pre SST v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (11). Takáto možnosť by sa mala preskúmať v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici jeho trvania.

(26)

Uznávajúc citlivú povahu SSA, prevádzku snímačov a spracúvanie údajov vedúce k poskytovaniu služieb SST by mali naďalej vykonávať zúčastnené členské štáty. Na vnútroštátne prostriedky SST sa bude vzťahovať právomoc členských štátov, ktoré sú zodpovedné za ich kontrolu a prevádzku,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie rámca

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej len „SST“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účel tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„kozmický objekt“ je akýkoľvek človekom vytvorený objekt v kozmickom priestore;

2.

„kozmická loď“ je akýkoľvek kozmický objekt, ktorý slúži na konkrétny účel, vrátane aktívnych umelých družíc a vyšších stupňov nosných rakiet;

3.

„kozmický odpad“ je akýkoľvek kozmický objekt, vrátane kozmickej lode alebo jej úlomkov a častí na obežnej dráhe Zeme alebo vracajúcich sa do atmosféry Zeme, ktoré sú nefunkčné alebo už neslúžia na žiadny konkrétny účel, vrátane častí rakiet alebo umelých družíc, alebo nečinné umelé družice;

4.

„snímač SST“ je zariadenie alebo kombinácia zariadení, ako sú pozemné alebo kozmické radary a teleskopy, ktoré sú schopné merať fyzikálne parametre v súvislosti s kozmickými objektmi, ako sú veľkosť, poloha a rýchlosť;

5.

„údaje SST“ sú fyzické parametre kozmických objektov získané snímačmi SST alebo orbitálne parametre kozmických objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST;

6.

„informácie SST“ sú spracované údaje SST, ktoré sú zmysluplné pre príjemcu.

Článok 3

Ciele rámca na podporu SST

1.   Všeobecným cieľom rámca na podporu SST je prispievať k zabezpečeniu dlhodobej dostupnosti európskej a vnútroštátnej kozmickej infraštruktúry, zariadení a služieb, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu hospodárstiev, spoločností a občanov v Európe.

2.   Špecifickými cieľmi rámca na podporu SST sú:

a)

posúdenie a zníženie rizík prevádzky európskych kozmických lodí na obežnej dráhe týkajúcich sa zrážky a umožnenie prevádzkovateľom kozmických lodí efektívnejšie plánovať a vykonávať opatrenia na zmiernenie následkov;

b)

zníženie rizík súvisiacich so štartom európskych kozmických lodí;

c)

sledovanie neriadených návratov kozmických lodí alebo kozmického odpadu do zemskej atmosféry a poskytovanie presnejších a účinnejších včasných varovaní s cieľom znížiť potenciálne riziká pre bezpečnosť občanov Únie a zmierniť potenciálne škody na pozemskej infraštruktúre;

d)

úsilie zabrániť šíreniu kozmického odpadu.

Článok 4

Opatrenia podporované rámcom na podporu SST

1.   V záujme dosiahnutia cieľov ustanovených v článku 3 podporuje rámec na podporu SST nasledovné opatrenia zamerané na zriadenie spôsobilosti SST na európskej úrovni a s primeraným stupňom európskej nezávislosti:

a)

zriadenie a prevádzkovanie funkcie snímania, ktorú tvorí sieť pozemných a/alebo vo vesmíre umiestnených snímačov členských štátov, vrátane vnútroštátnych snímačov vyvinutých prostredníctvom ESA na zabezpečenie sledovania kozmických objektov a dohľadu nad nimi a na vytvorenie databázy o týchto objektoch;

b)

zriadenie a prevádzkovanie funkcie spracovania, na účely spracovania a analýzy údajov SST na vnútroštátnej úrovni, s cieľom získavať informácie SST a vytvárať služby SST na účely ich postúpenia funkcii poskytovania služieb SST;

c)

zriadenie funkcie na poskytovanie služieb SST, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 1, subjektom uvedeným v článku 5 ods. 2

2.   Rámec na podporu SST sa nevzťahuje na vývoj nových snímačov SST.

Článok 5

Služby SST

1.   Služby SST uvedené v článku 4 sú civilnej povahy. Zahŕňajú tieto služby:

a)

posúdenie rizika zrážky kozmických lodí alebo zrážky kozmických lodí s kozmickým odpadom a vydávanie varovaní na predchádzanie zrážkam počas štartu, počiatočnej fázy na obežnej dráhe, prevádzky na obežnej dráhe a fázy likvidácie kozmických lodí;

b)

zisťovanie a charakterizácia úlomkov na obežnej dráhe, rozpadov alebo zrážok;

c)

posúdenie rizika neriadeného návratu kozmických objektov a kozmického odpadu do zemskej atmosféry a vytváranie súvisiacich informácií vrátane odhadu časového rámca a pravdepodobného miesta možného dopadu.

2.   Služby SST sa poskytujú:

a)

všetkým členským štátom;

b)

Rade;

c)

Komisii;

d)

ESVČ;

e)

verejným a súkromným majiteľom a prevádzkovateľom kozmických lodí;

f)

orgánom verejnej moci, ktoré sa zaoberajú civilnou ochranou.

Služby SST sa poskytujú v súlade s ustanoveniami o používaní a výmene údajov a informácií SST uvedenými v článku 9.

3.   Zúčastnené členské štáty, Komisia a v prípade potreby EUSC nenesú zodpovednosť za:

a)

žiadne škody spôsobené nedostupnosťou služieb SST alebo prerušením ich poskytovania;

b)

oneskorené poskytovanie služieb SST;

c)

nesprávnosť informácií poskytnutých službami SST alebo

d)

za žiadne opatrenie vykonané v reakcii na poskytovanie služieb SST.

Článok 6

Úloha Komisie

1.   Komisia:

a)

riadi rámec na podporu SST a zabezpečuje jeho vykonávanie;

b)

prijíma opatrenia potrebné na identifikáciu, kontrolu, zmierňovanie a monitorovanie rizík súvisiacich s rámcom na podporu SST;

c)

podľa potreby zabezpečuje aktualizáciu požiadaviek používateľov SST;

d)

vymedzuje všeobecné usmernenia pre správu rámca na podporu SST, najmä na uľahčenie zriadenia a prevádzky konzorcia uvedeného v článku 7 ods. 3;

e)

uľahčuje čo najširšiu účasť členských štátov vždy, keď je to vhodné, v súlade s článkom 7.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa pre činnosti rámca na podporu SST vytvorí koordinačný plán a relevantné technické opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2

3.   Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade včas všetky relevantné informácie týkajúce sa vykonávania rámca na podporu SST, najmä s cieľom zabezpečiť transparentnosť a jasnosť, pokiaľ ide o:

a)

predbežný objem financovania a rôzne zdroje Únie v súvislosti s financovaním;

b)

účasť na rámci na podporu SST a opatreniach, ktoré sa ním podporujú;

c)

vývoj prepojenia prostriedkov členských štátov v oblasti SST a poskytovania služieb SST;

d)

výmenu a používanie informácií SST.

Článok 7

Účasť členských štátov

1.   Členský štát, ktorý sa chce zúčastniť na vykonávaní opatrení uvedených v článku 4, predloží Komisii žiadosť, v ktorej preukážu splnenie týchto kritérií:

a)

vlastníctvo alebo prístup k:

i)

vhodným snímačom SST, ktoré sú dostupné alebo sa vyvíjajú, a technickým a ľudským zdrojom na ich prevádzku, alebo

ii)

vhodným kapacitám na operačnú analýzu a spracovanie údajov osobitne určených pre SST;

b)

vytvorenie akčného plánu na vykonávanie opatrení uvedených v článku 4 vrátane spôsobov spolupráce s inými členskými štátmi.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa postupov predkladania žiadostí a súladu členských štátov s kritériami uvedenými v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2

3.   Všetky členské štáty, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, určia vnútroštátny subjekt, ktorý ich bude zastupovať. Určené vnútroštátne subjekty vytvoria konzorcium a uzavrú dohodu uvedenú v článku 10.

4.   Komisia zverejňuje a aktualizuje zoznam zúčastnených členských štátov na svojej webovej stránke.

5.   Zodpovednosť za prevádzku snímačov, spracúvanie údajov a vykonávanie dátovej politiky nesú zúčastnené členské štáty. Prostriedky zúčastnených členských štátov zostávajú v plnom rozsahu pod vnútroštátnou kontrolou.

Článok 8

Úloha Satelitného strediska Európskej únie

Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC) môže spolupracovať s konzorciom, ktoré sa má zriadiť podľa článku 7 ods. 3 V takom prípade uzavrie so zúčastnenými členskými štátmi potrebné vykonávacie dojednania.

Článok 9

Údaje SST a informácie SST

Na používanie a výmenu informácií SST sprístupnených konzorciom a používanie údajov SST, v kontexte rámca na podporu SST, na účely vykonávania opatrení uvedených v článku 4 sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

zamedzí sa neoprávnenému zverejneniu údajov a informácií, pričom sa umožní účinná prevádzka a maximálne využitie získaných informácií;

b)

zaisťuje sa bezpečnosť údajov SST;

c)

informácie a služby SST sa sprístupňujú na základe zásady „potreba poznať“ príjemcom služieb SST vymedzeným v článku 5 ods. 2, v súlade s pokynmi a bezpečnostnými pravidlami pôvodcu informácií a vlastníka daného kozmického objektu.

Článok 10

Koordinácia prevádzkových činností

Určené vnútroštátne subjekty, ktoré tvoria konzorcium uvedené v článku 7 ods. 3, uzavrú dohodu, ktorou sa stanovia pravidlá a mechanizmy ich spolupráce pri vykonávaní opatrení uvedených v článku 4. Táto dohoda musí obsahovať najmä ustanovenia o:

a)

používaní a výmene informácií SST pri zohľadnení schválených odporúčaní s názvom Dátová politika v oblasti získavania informácií o situácii v kozmickom priestore – odporúčania týkajúce sa aspektov bezpečnosti;

b)

vytvorení štruktúry riadenia rizík na zabezpečenie vykonávania ustanovení o používaní a bezpečnej výmene údajov SST a informácií SST;

c)

spolupráci so EUSC-om na účely vykonania opatrenia uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. c).

Článok 11

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia monitoruje vykonávanie rámca na podporu SST.

2.   Komisia predloží do 1. júla 2018 Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní rámca na podporu SST týkajúcu sa dosiahnutia cieľov tohto rozhodnutia z hľadiska výsledkov a vplyvov, účinnosti využívania zdrojov a európskej pridanej hodnoty.

Túto správu môžu v prípade potreby dopĺňať návrhy na zmeny, vrátane možnosti základného aktu pre SST v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 38.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(3)  Ú. v. EÚ C 268, 23.10.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 377, 23.12.2011, s. 1.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(8)  Jednotná akcia Rady 2001/555/SZBP z 20. júla 2001 o zriadení Satelitného strediska Európskej únie (Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 5).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


Top