Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0350

2014/350/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  5. júna 2014 , ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom [oznámené pod číslom C(2014)3677] Text s významom pre EHP

OJ L 174, 13.6.2014, p. 45–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/350/oj

13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. júna 2014,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom

[oznámené pod číslom C(2014)3677]

(Text s významom pre EHP)

(2014/350/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 možno environmentálnu značku EÚ udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa majú stanoviť podľa skupín produktov.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2009/567/ES (2) sa pre textilné výrobky stanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, ktoré platia do 30. júna 2014.

(4)

Je vhodné zmeniť vymedzenia skupiny produktov a stanoviť súbor revidovaných ekologických kritérií tak, aby lepšie odrážali aktuálny stav na trhu v rámci skupiny produktov a aby sa zohľadňovali inovácie posledných rokov.

(5)

Cieľom kritérií je predovšetkým identifikovať produkty, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas svojho životného cyklu, s osobitnými zlepšeniami, ktorých výsledkom je, že sa: zakladajú na udržateľnejších formách poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, vyrábajú s efektívnejším využívaním zdrojov a energie, vyrábajú s využitím čistejších, menej znečisťujúcich procesov, vyrábajú s využitím menej nebezpečných látok, navrhujú a špecifikujú tak, aby mali vysokú kvalitu a trvanlivosť. Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom sú nastavené na uvedené aspekty a výrobky so zlepšenými parametrami v týchto aspektoch by sa mali podporovať. Preto je vhodné stanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „textilné výrobky“.

(6)

Vzhľadom na inovačný cyklus tejto skupiny produktov by revidované kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, mali platiť štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(7)

Rozhodnutie 2009/567/ES by sa preto malo nahradiť týmto rozhodnutím.

(8)

Výrobcom, ktorých výrobkom sa udelila environmentálna značka EÚ pre textilné výrobky na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich výrobkov revidovaným kritériám a požiadavkám.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „textilné výrobky“ zahŕňa:

a)

textilné odevy a doplnky: odevy a doplnky, ktorých najmenej 80 hmotnostných % (hm. %) tvoria textilné vlákna v tkanej, netkanej alebo pletenej forme;

b)

interiérové textílie: textilné výrobky na použitie v interiéri, ktorých najmenej 80 hm. % tvoria textilné vlákna v tkanej, netkanej alebo pletenej forme;

c)

vlákna, priadza, textílie a pletené panely: určené na použitie v textilných odevoch a doplnkoch a v interiérových textíliách vrátane čalúnických textílií a matracovej činovate pred použitím glejenia a spracovaním v súvislosti s finálnym výrobkom;

d)

nevláknové prvky: zipsy, gombíky a iné doplnky, ktoré sú zapracované do výrobku, membrány, filmy a lamináty;

e)

výrobky na čistenie: výrobky z tkaných alebo netkaných textílií určené na mokré alebo suché čistenie povrchov a utieranie kuchynského riadu.

2.   Skupina produktov „textilné výrobky“ nezhŕňa tieto výrobky:

a)

výrobky, ktoré sú určené na zneškodnenie po jednom použití;

b)

podlahové krytiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie 2009/967/ES (3);

c)

textílie, ktoré sú súčasťou štruktúr určených na vonkajšie použitie.

3.   Zo skupiny produktov je vylúčené šatstvo, textil a vlákna, ktoré obsahujú tieto prvky:

a)

elektrické zariadenia alebo ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť elektrických obvodov;

b)

zariadenia alebo impregnované látky určené na snímanie zmien podmienok okolitého prostredia alebo reagovanie na tieto zmeny.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„textilné vlákna“ sú prírodné vlákna, syntetické vlákna a vlákna z umelej celulózy;

b)

„prírodné vlákna“ sú bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien, ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna, vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna;

c)

„syntetické vlákna“ sú akrylové, elastanové, polyamidové, polyesterové a polypropylénové vlákna;

d)

„vlákna z umelej celulózy“ sú lyocelové, modalové a viskózové vlákna.

Článok 3

V prípade „textilných odevov a doplnkov“ a „interiérových textílií“ sa pri výpočte percentuálneho podielu textilných vlákien nemusia zohľadňovať výplne, podšívky, vypchávky, membrány a filmy vyrobené z vlákien patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Plniace materiály, ktoré nie sú vyrobené z textilných vlákien, musia spĺňať obmedzenia uvedené v kritériu 10, ktoré sa stanovuje v prílohe a ktoré sa týka pomocných látok, povrchovo aktívnych látok, biocídov a formaldehydu.

Článok 5

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 výrobkom patriacim do skupiny produktov „textilné výrobky“ vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, sa uvádzajú v prílohe.

Článok 6

Kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie stanovené v prílohe platia štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 7

Na administratívne účely sa skupine produktov „textilné výrobky“ prideľuje číselný kód „016“.

Článok 8

Rozhodnutie 2009/567/ES sa zrušuje.

Článok 9

1.   Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ pre výrobky patriace do skupiny produktov „textilné výrobky“ predložené v priebehu dvoch mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia môžu vychádzať buď z kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES alebo z kritérií stanovených v tomto rozhodnutí. Žiadosti sa budú hodnotiť podľa kritérií, z ktorých vychádzajú.

2.   Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené podľa kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES možno používať počas 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júna 2014

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/567/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným výrobkom (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 70).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2009/967/ES z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným podlahovým krytinám (Ú. v. EÚ L 332, 17.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom a podkategórie, do ktorých sú roztriedené, sú tieto:

Textilné vlákna

1.

Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien

2.

Ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna

3.

Vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna

4.

Akrylové vlákna

5.

Elastanové vlákna

6.

Polyamidové vlákna

7.

Polyesterové vlákna

8.

Polypropylénové vlákna

9.

Vlákna z umelej celulózy (lyocelové, modalové a viskózové vlákna)

Zložky a doplnky

10.

Výplne

11.

Filmy, lamináty a membrány

12.

Doplnky

Chemické látky a procesy

13.

Zoznam obmedzovaných látok

14.

Nahradenie nebezpečných látok pri farbení, potlači a konečnej úprave

15.

Energetická účinnosť prania, sušenia a ošetrovania

16.

Čistenie emisií do ovzdušia a do vody

Funkčná spôsobilosť

17.

Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

18.

Stálofarebnosť pri praní

19.

Stálofarebnosť v pote (kyslom, zásaditom)

20.

Stálofarebnosť pri otere za mokra

21.

Stálofarebnosť pri otere za sucha

22.

Stálofarebnosť na svetle

23.

Odolnosť textilných výrobkov na čistenie voči praniu

24.

Odolnosť textilu voči tvorbe hrčiek a oderu

25.

Funkčná životnosť

Sociálna zodpovednosť podnikov

26.

Základné zásady a práva pri práci

27.

Zákaz pieskovania denimu

Podporné informácie

28.

Informácie uvádzané na environmentálnej značke

V dodatku 1 je dodatočne uvedený zoznam obmedzovaných látok, ktorého sa týka kritérium 13. Tento zoznam sa uplatňuje na nebezpečné látky, ktoré sa môžu používať pri výrobe textilných výrobkov a môže ich obsahovať konečný výrobok.

V kritériách udeľovania environmentálnej značky sa odrážajú najlepšie environmentálne vlastnosti výrobkov na trhu s textíliami. Aj keď použitie chemických produktov a uvoľňovanie znečisťujúcich látok je súčasťou výrobného procesu, výrobok nesúci environmentálnu značku EÚ spotrebiteľovi zaručuje, že použitie takýchto látok bolo obmedzené na najnižšiu technicky možnú mieru bez zníženia funkčnej spôsobilosti výrobku.

Týmito kritériami sa pri každej možnej príležitosti vylučuje alebo obmedzuje na minimum koncentrácia (potrebná na zabezpečenie osobitných funkcií a vlastností) mnohých látok identifikovaných ako nebezpečné alebo potenciálne nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré sa môžu používať pri výrobe textílií. Iba ak je látka potrebná na splnenie očakávaní spotrebiteľa, pokiaľ ide o vlastnosti výrobku, alebo splnenie povinných požiadaviek na výrobok (napríklad spomaľovanie horenia) a ak neexistujú dostupné používané a testované alternatívy, udelí sa výnimka na použitie takejto látky vo výrobku s environmentálnou značkou.

Výnimky sa hodnotia na základe zásady predbežnej opatrnosti a na základe vedeckých a technických dôkazov, najmä ak sú na trhu dostupné bezpečnejšie výrobky.

Výrobky sa musia skúšať na prítomnosť obmedzených nebezpečných látok s cieľom poskytnúť spotrebiteľom vysokú mieru istoty. S cieľom kontrolovať znečisťovanie vody a ovzdušia a minimalizovať expozíciu pracovníkov sa prísne podmienky stanovujú aj na procesy výroby textílií. Overovanie zhody s kritériami je formulované tak, aby sa spotrebiteľom poskytla vysoká miera istoty, odrážala sa v ňom praktická možnosť žiadateľov získať informácie z dodávateľského reťazca a vylúčila sa možnosť „parazitovania“ žiadateľov.

Posudzovanie a overovanie Na preukázanie zhody s kritériami je žiadateľ povinný deklarovať tieto informácie o výrobkoch a ich dodávateľskom reťazci:

Každé kritérium obsahuje podrobné požiadavky na overovanie, na základe ktorých musí žiadateľ predložiť vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach a ďalšie dôkazy týkajúce sa výrobkov a ich dodávateľského reťazca.

Platnosť certifikátu je založená na overovaní na základe žiadosti, a ak je to určené podľa kritéria 13, na skúške výrobku, ktorá sa predloží príslušným orgánom na overenie. Zmeny dodávateľov a výrobných prevádzok, ktoré sa týkajú certifikovaných výrobkov, sa musia oznámiť príslušným orgánom spolu s predložením podporných informácií, na základe ktorých sa overí pokračujúce plnenie podmienok certifikátu.

Príslušné orgány prednostne uznajú skúšky, ktoré vykonali laboratóriá akreditované podľa normy ISO 17025, a overovanie, ktoré vykonali orgány akreditované podľa normy EN 45011 alebo rovnocennej medzinárodnej normy.

Funkčnou jednotkou, vzhľadom ku ktorej by sa mali vypočítavať vstupy a výstupy, je 1 kg textilného výrobku za normálnych podmienok (relatívna vlhkosť 65 % ± 4 % a teplota 20 °C ± 2 °C; tieto normované podmienky sú uvedené v norme ISO 139 Textílie. Normálne ovzdušie na klimatizovanie a skúšanie).

Ak žiadateľ na zabezpečenie nezávislého overovania využíva systém certifikácie, zvolený systém a súvisiace systémy akreditácie overovateľov musia spĺňať všeobecné požiadavky noriem EN 45011 a ISO 17065. V prípade potreby si môžu príslušné orgány vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovanie a prehliadky na mieste.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri hodnotení žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali zavádzanie uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, ako je napríklad Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ISO 14001 a ISO 50001 (poznámka: zavádzanie takýchto systémov riadenia nie je povinné).

KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Žiadatelia musia preukázať súlad s kritériami, ktoré sa týkajú zloženia materiálu, chemických vzorcov, výrobných prevádzok a funkčnej spôsobilosti výrobkov, ktoré by mali niesť environmentálnu značku.

1.   KRITÉRIÁ NA TEXTILNÉ VLÁKNA

V tomto oddiele sa stanovujú špecifické kritériá pre tieto druhy vlákien:

a)

prírodné vlákna: bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien, ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna, vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna;

b)

syntetické vlákna: akrylové, elastanové, polyamidové, polyesterové a polypropylénové vlákna;

c)

vlákna z umelej celulózy: lyocelové, modalové a viskózové vlákna.

Kritériá stanovené na daný typ vlákna nemusia byť splnené, ak takéto vlákno tvorí menej ako 5 % celkovej hmotnosti výrobku, alebo ak je súčasťou vypchávky alebo podšívky. S výnimkou polyamidových a polyesterových vlákien tieto kritériá nemusia spĺňať:

a)

celé výrobky, ak obsahujú vlákna s obsahom recyklovaného materiálu, ktorý predstavuje najmenej 70 % hmotnosti všetkých vlákien vo výrobku,

b)

jednotlivé vlákna, ktoré tvoria súčasť výrobku s environmentálnou značkou a obsahujú najmenej 70 % hmotnosti obsahu recyklovaného materiálu.

V tejto súvislosti sú vlákna s obsahom recyklovaného materiálu vymedzené ako vlákna pochádzajúce z priemyselného odpadu (vrátane odpadu z výroby polymérov a vlákien, odstrižkov od výrobcov textilu a odevov) a spotrebiteľského odpadu (textilu a všetkých druhov vlákien a textilných výrobkov, ako aj netextilného odpadu vrátane PET fliaš a rybárskych sietí).

Recyklovaný obsah, s výnimkou PET fliaš používaných na výrobu polyesteru, musí spĺňať požiadavky kritéria 13 týkajúceho sa zoznamu obmedzovaných látok. Zahŕňa to každoročnú analytickú skúšku s náhodným výberom pre špecifikované skupiny látok.

Posudzovanie a overovanie obsahu recyklovaného materiálu : Obsah recyklovaného materiálu musí byť vysledovateľný až po opätovné spracovanie na surovinu. To sa overuje na základe certifikátov spotrebiteľského reťazca, ktoré vydáva nezávislá tretia strana, alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia suroviny. V prípade potreby poskytnú výrobcovia vlákien a dodávatelia suroviny vyhlásenia o splnení kritéria 13 a výsledky laboratórnych skúšok.

Kritérium 1. Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien (vrátane kapku)

Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien (ďalej len „bavlna“) musia mať minimálny obsah buď ekologicky pestovanej bavlny [pozri kritérium 1 a)], alebo bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom [pozri kritérium 1 b)]. Okrem toho:

všetka používaná bežná bavlna a bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom musí byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov, obsiahnutými v kritériu 1 c),

pokiaľ ide o normu pre ekologickú výrobu 1 a), všetka používaná bežná bavlna a bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom musí pochádzať z geneticky nemodifikovaných odrôd,

všetka ekologicky pestovaná bavlna a bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom musí byť plne sledovateľná v súlade s kritériom 1 d),

oblečenie pre deti mladšie ako 3 roky musí obsahovať najmenej 95 % ekologicky pestovanej bavlny.

Na výrobkoch, ktoré spĺňajú špecifické prahové hodnoty obsahu ekologicky pestovanej bavlny a bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, sa môže popri environmentálnej značke zobraziť doplňujúci text s informáciou o obsahu. Usmernenie sa uvádza v kritériu 28.

1 a)   Norma pre ekologicky pestovanú bavlnu

S výnimkou výrobkov uvedených v ďalšej časti musí byť minimálne 10 % bavlny vypestovaných v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007 (1), v americkom národnom programe na podporu ekologickej produkcie (National Organic Programme – NOP) alebo s rovnocennými právnymi záväzkami stanovenými obchodnými partnermi EÚ. Obsah ekologicky pestovanej bavlny môže zahŕňať ekologicky pestovanú bavlnu aj prechodnú ekologicky pestovanú bavlnu.

Ekologicky pestovaná bavlna musí tvoriť najmenej 95 % obsahu bavlny v týchto výrobkoch: tričká, dámske topy, neformálne košele, rifle, pyžamá a nočné odevy, spodná bielizeň a ponožky.

Posudzovanie a overovanie : Ekologicky pestovaný obsah by mal mať certifikát nezávislého kontrolného orgánu potvrdzujúci, že bol vyrobený v súlade s výrobnými a kontrolnými požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007, v americkom národnom programe na podporu ekologickej produkcie (NOP) alebo s požiadavkami stanovenými inými obchodnými partnermi. Overovanie sa vykonáva raz ročne pre každú krajinu pôvodu.

Geneticky nemodifikované odrody bavlny sa overujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2).

1 b)   Výroba bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom

Najmenej 20 % bavlny musí byť vypestovaných podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ako sú vymedzené v programe integrovanej ochrany proti škodcom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), alebo v systémoch integrovanej ochrany rastlín (ICM), ktoré zahŕňajú zásady integrovanej ochrany proti škodcom, a musí byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov, obsiahnutými v kritériu 1 c).

Minimálny percentuálny podiel bavlny vypestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ako bolo uvedené vyššie, musí byť 60 % v týchto výrobkoch: tričká, dámske topy, neformálne košele, rifle, pyžamá a nočné odevy, spodná bielizeň a ponožky.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ musí poskytnúť dôkaz, že bavlnu vypestovali poľnohospodári, ktorí sa zapájajú do oficiálnych programov odbornej prípravy organizácie FAO alebo do vládnych programov integrovanej ochrany proti škodcom a integrovanej ochrany rastlín a/alebo sa podrobili auditu v rámci certifikovaných systémov integrovanej ochrany proti škodcom treťou stranou. Overovanie sa vykonáva buď raz ročne pre každú krajinu pôvodu alebo na základe certifikácie všetkých balíkov bavlny zakúpených na výrobu výrobku.

Zhoda s obmedzeniami týkajúcimi sa pesticídov sa nevyžaduje pre systémy, ktoré zakazujú použitie látok uvedených v kritériu 1 c), a v prípadoch, keď sa vykonajú skúšky alebo sa získajú vyhlásenia o nepoužívaní od poľnohospodárov a/alebo skupín poľnohospodárskych výrobcov, ktoré sú overené kontrolami na mieste zo strany kontrolných orgánov akreditovaných vládami členských štátov alebo uznávanými certifikačnými systémami ekologického pestovania alebo integrovanej ochrany proti škodcom.

Geneticky nemodifikované odrody bavlny pestované podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, používané v kombinácii s ekologicky pestovanou bavlnou, sa overujú v súlade s nariadením (ES) č. 1830/2003. Systémy integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré vylučujú geneticky modifikovanú bavlnu, sa prijímajú ako dôkaz súladu pre obsah bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom.

1 c)   Obmedzenia týkajúce sa pesticídov uplatňované na bežnú bavlnu a bavlnu pestovanú podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom

Všetka bavlna použitá v textilných výrobkoch s environmentálnou značkou, s výnimkou ekologicky pestovanej bavlny a bavlny z príslušných systémov integrovanej ochrany proti škodcom vyňatej v bode 1 b), sa musí pestovať bez použitia ktorejkoľvek z týchto látok:

alachlór, aldikarb, aldrín, kampechlór (toxafén), kaptafol, chlórdan, 2,4,5-T, chlórdimeform, chlórbenzilát, cypermetrín, DDT, dieldrín, dinoseb a jeho soli, endosulfán, endrín, glyfosulfát, heptachlór, hexachlórbenzén, hexachlórcyklohexán (úplné izoméry), metamidofos, metyl O demeton, metylparation, monokrotofy, neonikotinoidy (klotianidín, imidakloprid, tiametoxám), paration, fosfamidon, pentachlórfenol, tiofanex, triafanex, triazofos

Celkový obsah uvedených látok v bavlne nesmie byť vyšší ako 0,5 mg/kg.

Posudzovanie a overovanie : Obsah uvedených látok v bavlne sa zisťuje skúškou. Protokol o skúške sa podľa potreby poskytne na základe uvedených skúšobných metód:

US EPA 8081 B [organochlórové pesticídy s ultrazvukovou alebo Soxhletovou extrakciou a apolárnymi roztokmi (izooktán alebo hexán)],

US EPA 8151 A (chlórované herbicídy, s použitím metanolu),

US EPA 8141 B (organofosforové zlúčeniny),

US EPA 8270 D (poloprchavé organické zlúčeniny).

Skúšky sa vykonávajú na vzorkách surovej bavlny z každej krajiny pôvodu predtým, než prejde akýmkoľvek spracovaním za mokra. Pre každú krajinu pôvodu sa skúška vykoná za týchto podmienok:

i)

ak sa použije iba jedna dávka bavlny za rok, vzorka sa odoberie z náhodne vybraného balíka;

ii)

ak sa použijú dve alebo viaceré dávky bavlny za rok, zmiešané vzorky sa odoberú z 5 % balíkov.

Na bavlne sa nemusí vykonať skúška, ak bola certifikovaná v rámci systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý zakazuje použitie uvedených látok.

1 d)   Požiadavky na sledovateľnosť uplatňované na ekologicky pestovanú bavlnu a bavlnu pestovanú podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom

Všetka bavlna pestovaná v súlade s normami ekologickej výroby a so zásadami integrovanej ochrany proti škodcom, používaná v textilných výrobkoch s environmentálnou značkou, musí byť sledovateľná od bodu overovania výrobnej normy minimálne po výrobu surovej textílie.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ preukáže súlad s požiadavkou na minimálny obsah bavlny buď pre objem bavlny nakúpenej za rok, alebo pre zmes bavlny použitej na výrobu konečného výrobku (konečných výrobkov), a to pre každú sériu výrobkov:

i)

na ročnom základe: Žiadateľ poskytne záznamy o transakciách a/alebo faktúry, ktoré preukážu množstvo bavlny nakúpenej v priebehu roka od poľnohospodárov alebo skupín výrobcov a/alebo celkovú hmotnosť certifikovaných balíkov, až po výrobu surovej textílie;

ii)

na základe konečného výrobku: Žiadateľ poskytne dokumentáciu z fáz pradenia a/alebo výroby textílie. V celej dokumentácii musí byť uvedený kontrolný orgán alebo certifikačný orgán pre rôzne formy bavlny.

Kritérium 2. Ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna (vrátane konopy, juty a ramie)

2 a)   Ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna sa máčajú v podmienkach okolitého prostredia a bez dodávania tepelnej energie.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o metóde máčania, ktorú použili poľnohospodári a/alebo trepárne dodávajúce vlákno.

2 b)   Ak sa používa máčanie vo vode, odpadová voda z nádrží na máčanie sa musí čistiť tak, aby sa znížila chemická spotreba kyslíka (COD) alebo celkové množstvo organického uhlíka (TOC) o najmenej 75 % pre vlákna konopy a najmenej 95 % pre ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna.

Posudzovanie a overovanie : Ak sa používa máčanie vo vode, žiadateľ na preukázanie súladu poskytne protokol o skúške, pri ktorej sa použila skúšobná metóda podľa normy ISO 6060 (COD).

Kritérium 3. Vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna (vrátane ovčej a jahňacej vlny, ťavej srsti, srsti z alpaky a kozej srsti)

3 a)   V prípade surovej vlny pred praním sa nesmú prekročiť celkové hodnoty koncentrácií ektoparaziticídov uvedené v tabuľke 2.

Tieto požiadavky sa neuplatňujú, ak žiadateľ môže predložiť písomné dôkazy potvrdzujúce totožnosť poľnohospodárov, ktorí vyprodukovali najmenej 75 % posudzovanej vlny alebo keratínových vlákien, spolu s nezávislým overením na základe kontrol na mieste, že uvedené látky sa neaplikovali na príslušných poliach ani zvieratách

Tabuľka 2

Celkové limity koncentrácií ektoparaziticídov vo vlne

Skupiny ektoparaziticídov

Celková limitná hodnota

γ-hexachlórcyklohexán (lindán), α-hexachlórcyklohexán, β-hexachlórcyklohexán, δ-hexachlórcyklohexán, aldrín, dieldrín, endrín, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cypermetrín, deltametrín, fenvalerát, cyhalotrín, flumetrín

0,5 ppm

Diazinón, propetamfos, chlorofenvinfos, dichlórfentión, chlórpyrifos, fenchlórfos

2 ppm

Diflubenzurón, triflumurón, dicyklanil

2 ppm

Na pranie vlny v systémoch s uzavretým vodným okruhom bez vypúšťania odpadovej vody a so spaľovaním uvedených ektoparaziticídov, ktoré môžu byť prítomné vo zvyškoch a nečistotách z prania, sa nevzťahuje požiadavka na skúšanie vlny, musí však byť v súlade s najmenej dvomi opatreniami uvedenými v odseku 3 c).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ buď predloží uvedenú dokumentáciu, alebo vypracuje súhrn protokolov o skúškach, pri ktorých sa použije táto skúšobná metóda: návrh skúšobnej metódy IWTO 59. Skúška by sa mala vykonať na predajných dávkach surovej bavlny, podľa krajiny pôvodu (ak ide o zmes) a pred akýmkoľvek spracovaním za mokra. Skúška sa vykoná na najmenej jednej zloženej vzorke z viacerých dávok z každej krajiny pôvodu na každú spracovávanú dávku. Zložená vzorka by mala pozostávať z:

i)

bavlnených vlákien z najmenej 10 náhodne vybraných dávok od poľnohospodárov v rámci predajnej dávky, alebo

ii)

jednej zloženej vzorky na poľnohospodára, ktorý dávky dodáva, ak je v spracovávanej dávke menej ako 10 predajných dávok.

Alternatívne sa môžu predložiť protokoly o skúškach na zvyšky pre všetky predajné dávky v spracovávanej dávke.

Ak sa uplatňuje výnimka, žiadateľ predloží dôkaz potvrdzujúci usporiadanie zariadenia na pranie a protokoly o skúškach preukazujúce rozklad ektoparaziticídov, ktoré môžu byť prítomné vo zvyškoch a nečistotách z prania.

3 b)   V rámci operácií prania vlny sa musí minimalizovať COD v odpadovej vode maximálnym odstraňovaním nečistôt a regeneráciou tuku a následnou úpravou na hodnotu uvedenú v tabuľke 3 buď priamo v zariadení, alebo mimo neho. Pre pranie hrubej a jemnej surovej vlny platia limitné hodnoty COD uvedené v tabuľke. Jemná vlna sa vymedzuje ako merino s priemerom vlákna ≤ 23,5 μm.

Tabuľka 3

Hodnoty COD pre konečné vypúšťanie odpadovej vody z prania vlny

Typ vlny

Konečné vypúšťanie do životného prostredia (g COD/kg surovej vlny)

Hrubá vlna

25 g/kg

Jemná vlna

45 g/kg

Posudzovanie a overovanie: : Žiadateľ poskytne príslušné údaje a protokoly o skúškach týkajúce sa tohto kritéria, pričom sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 6060. Údaje preukážu súlad zariadenia na pranie vlny, alebo, ak sa odpadová voda čistí mimo tohto zariadenia, súlad prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd. Zhoda s týmto kritériom sa hodnotí na základe mesačných priemerov za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti.

3 c)   Zariadenie na pranie vlny musí zaviesť aspoň jedno z týchto opatrení na regeneráciu oxidovaného tuku, vlákna, ovčieho potu alebo nečistôt, vychádzajúcich zo zariadenia na pranie vlny, ktoré sa používa v rámci výroby produktov s environmentálnou značkou:

i)

regenerácia na predaj ako chemickej suroviny;

ii)

výroba kompostu alebo tekutého hnojiva;

iii)

výroba výrobkov ako sú stavebné materiály;

iv)

čistenie a energetické zhodnotenie anaeróbnym vyhnívaním alebo spaľovaním.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne správu a záznamy o presune odpadu, ktoré potvrdzujú druh a množstvo regenerovaného odpadu a použitú metódu.

Kritérium 4. Akrylové vlákna

4 a)   Emisie akrylonitrilu do ovzdušia (počas polymerizácie až po prípravu na pradenie), vyjadrené ako ročný priemer, musia byť nižšie než 1,0 g/kg vyrobeného vlákna.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobnú dokumentáciu a/alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom, spolu s vyhlásením o súlade od výrobcu (výrobcov) vlákna.

4 b)   Emisie N,N-dimetylacetamidu (127-19-5) do vzduchu na pracovisku počas polymerizácie a pradenia nesmú prekročiť indikatívnu limitnú hodnotu ohrozenia pri práci (Indicative Occupational Exposure Limit Value – IOELV) 10,0 ppm.

Posudzovanie a overovanie : Emisné hodnoty sa merajú v tých fázach výroby, keď sa uvedené látky používajú, vyjadrujú sa ako priemerná hodnota za 8 hodín (stredná hodnota za zmenu). Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach a údaje z monitorovania od výrobcu (výrobcov) vlákna, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom.

Kritérium 5. Elastanové vlákna

5 a)   Pri výrobe vlákien sa nesmú používať zlúčeniny organocínu.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o nepoužívaní od výrobcu (výrobcov) vlákna.

5 b)   Emisie týchto látok do vzduchu na pracovisku počas polymerizácie a pradenia nesmú prekročiť tieto indikatívne hodnoty expozičného limitu v pracovnom prostredí (IOELV):

i)

4,4'-metyléndifenyldiizokyanát (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

4-metyl-1,3-fenylén diizokyanát (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimetylacetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Posudzovanie a overovanie : Emisné hodnoty sa merajú v tých fázach výroby, v ktorých sa uvedené látky používajú, vyjadrujú sa ako priemerná hodnota za 8 hodín (stredná hodnota za zmenu). Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach a údaje z monitorovania od výrobcu (výrobcov) vlákna, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom.

Kritérium 6. Polyamidové (alebo nylonové) vlákna

Polyamidové výrobky musia byť v súlade aspoň s jednou z výrobných noriem uvedených v čiastkových kritériách 6 a) a 6 b).

Na každom výrobku, u ktorého sú dodržané minimálne prahové hodnoty recyklovaného obsahu, možno popri environmentálnej značke zobraziť doplňujúci text s informáciou o obsahu. Usmernenie je obsiahnuté v kritériu 28.

6 a)   Výrobná norma 1: Minimálny recyklovaný obsah.

Vlákna sa vyrábajú s použitím minimálneho obsahu 20 % nylonu, ktorý bol recyklovaný z priemyselného a/alebo spotrebiteľského odpadu.

Posudzovanie a overovanie : Recyklovaný obsah musí byť sledovateľný až k opätovnému spracovaniu východiskového produktu. Overuje sa to na základe nezávislej certifikácie spotrebiteľského reťazca alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia.

6 b)   Výrobná norma 2: Emisie N2O pri výrobe monoméru.

Emisie N2O do ovzdušia pri výrobe monoméru nylonu, vyjadrené ako ročný priemer, nesmú prekročiť hodnotu 9,0 g N2O/kg kaprolaktamu (pre nylon 6) alebo kyseliny adipovej (pre nylon 6,6).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne dokumentáciu alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad na základe údajov z monitorovania, spolu s vyhlásením o súlade od výrobcu (výrobcov) vlákna a ich dodávateľov východiskového produktu.

Kritérium 7. Polyesterové vlákna

Textilné výrobky, ktoré sú určené predovšetkým na predaj spotrebiteľom, musia byť v súlade s čiastkovými kritériami a) a b). Textilné výrobky, ktoré sú určené predovšetkým na predaj spotrebiteľom v obchodnom alebo verejnom sektore, musia byť v súlade s čiastkovými kritériami a) a buď b), alebo c).

Na každom výrobku, u ktorého sú dodržané minimálne prahové hodnoty recyklovaného obsahu, sa môže popri environmentálnej značke zobraziť doplňujúci text s informáciou o obsahu. Usmernenie je obsiahnuté v kritériu 28.

7 a)   Hladina antimónu prítomného v polyesterových vláknach nesmie prekročiť hodnotu 260 ppm. Táto požiadavka sa nevzťahuje na polyesterové vlákna vyrábané z recyklovaných PET fliaš.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne buď vyhlásenie o nepoužívaní, alebo protokol o skúške, pri ktorej sa použili tieto skúšobné metódy: priame stanovenie atómovou absorpčnou spektrometriou alebo hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP). Skúška sa vykoná na zloženej vzorke surových vlákien pred akýmkoľvek spracovaním za mokra. Pre vlákna vyrábané z recyklovaných PET fliaš sa poskytne vyhlásenie.

7 b)   Vlákna sa vyrábajú s použitím minimálneho obsahu polyetyléntereftalátu (PET), ktorý bol recyklovaný z priemyselného a/alebo spotrebiteľského odpadu. Recyklovaný materiál musí predstavovať u strižných vlákien najmenej 50 % a u nekonečných vlákien 20 % obsahu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na mikrovlákna, ktoré namiesto toho musia byť v súlade s čiastkovým kritériom c).

Posudzovanie a overovanie : Recyklovaný obsah musí byť sledovateľný až k opätovnému spracovaniu východiskového produktu. Overuje sa to na základe nezávislej certifikácie spotrebiteľského reťazca alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia.

7 c)   Emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) počas výroby polyesteru, vyjadrené ako ročný priemer vrátane bodových zdrojov aj fugitívnych emisií, nesmú prekročiť hodnotu 1,2 g/kg pre PET vločky a 10,3 g/kg pre nekonečné vlákna.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne údaje z monitorovania a/alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad s normou EN 12619 alebo s normami obsahujúcimi rovnocennú skúšobnú metódu. Mesačné priemery celkových emisií organických zlúčenín z výrobných prevádzok, týkajúce sa výrobkov s environmentálnou značkou, sa poskytnú minimálne za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti.

Kritérium 8. Polypropylénové vlákna

Nesmú sa používať pigmenty na báze olova.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o nepoužívaní.

Kritérium 9. Vlákna z umelej celulózy (vrátane lyocelových, modalových a viskózových vlákien)

Podkritériá na celulózu

9 a)   Najmenej 25 % celulózových vlákien musí byť vyrobených z dreva, ktoré bolo pestované podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ako ich stanovila organizácia FAO. Zostávajúci podiel celulózových vlákien musí pochádzať z celulózy, ktorej zdrojom je zákonné lesné hospodárstvo a porasty.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ získa od výrobcu (výrobcov) vlákna platné certifikáty na základe nezávislej certifikácie spotrebiteľského reťazca, ktorými sa preukazuje, že drevo použité na výrobu vlákna bolo pestované podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva a/alebo že pochádza zo zákonných zdrojov. Ako nezávislé certifikačné systémy sa uznávajú napríklad FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy.

Výrobca vlákna preukáže, že sa postupovalo v rámci systému náležitej starostlivosti (due diligence), ako je uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 995/2010 (3), s cieľom zabezpečiť, aby drevo bolo zákonne vyťažené. Ako dôkaz zákonnosti zdroja sa uznávajú platné povolenia EÚ FLEGT (akčný plán Európskej únie pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve) alebo OSN CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a/alebo certifikáty tretej strany.

9 b)   Celulóza vyrábaná z bavlnených vlákien linters musí minimálne spĺňať požiadavky jedného z kritérií na bavlnu, 1a alebo 1b.

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách.

9 c)   Pri bielení celulózy používanej na výrobu vlákien sa nesmie používať elementárny chlór. Výsledné celkové množstvo chlóru a organicky viazaného chlóru v hotových vláknach (OX) nesmie prekročiť hodnotu 150 ppm alebo v odpadovej vode z výroby celulózy (AOX) nesmie prekročiť hodnotu 0,17 kg/ADT celulózy.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokol o skúške, ktorá preukazuje súlad s požiadavkou OX alebo AOX a pri ktorej sa použila príslušná skúšobná metóda: OX: ISO 11480 (riadené spaľovanie a mikrocoulometria),

AOX: ISO 9562.

9 d)   Najmenej 50 % celulózy používanej na výrobu vlákien sa musí nakúpiť od celulózky na výrobu viskózovej celulózy, ktorá opätovne využíva svoje použité kvapaliny na:

i)

výrobu elektrickej energie a pary priamo v závode, alebo

ii)

výrobu chemických vedľajších výrobkov.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne zoznam dodávateľov celulózy, ktorí dodávajú surovinu používanú na výrobu vlákien, a podiel celulózy, ktorú dodávajú. Poskytne aj dokumentáciu s dôkazmi, že požadovaná časť dodávateľov má v súvisiacich výrobných prevádzkach príslušné zariadenia na výrobu energie a/alebo systémy na opätovné využitie produktov a výrobu vedľajších výrobkov.

Podkritériá na vlákna

9 e)   Pri viskózových a modalových vláknach nesmie obsah síry v emisiách zlúčenín síry do ovzdušia počas procesov výroby vlákien, vyjadrený ako ročný priemer, prekročiť prevádzkové hodnoty uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Emisné hodnoty síry pre viskózové a modalové vlákna

Typ vlákna

Prevádzková hodnota (g S/kg)

Strižné vlákno

30 g/kg

Nekonečné vlákno

 

vsádzkové pranie

integrované pranie

40 g/kg

170 g/kg

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobnú dokumentáciu a/alebo protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom, spolu s vyhlásením o zhode.

2.   KRITÉRIÁ NA ZLOŽKY A DOPLNKY

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú na zložky a doplnky, ktoré tvoria súčasť konečného výrobku.

Kritérium 10. Výplne

10 a)   Plniace materiály pozostávajúce z textilných vlákien musia podľa potreby spĺňať kritériá na textilné vlákna (1 – 9).

10 b)   Plniace materiály musia spĺňať požiadavky zoznamu obmedzovaných látok v textile, pokiaľ ide o biocídy a formaldehyd (pozri dodatok 1).

10 c)   Detergenty a ostatné chemické látky používané na pranie výplní (páperie, perie, prírodné alebo syntetické vlákna) musia spĺňať požiadavky zoznamu obmedzovaných látok v textile, pokiaľ ide o prídavné chemické látky a detergenty, zmäkčovače a komplexotvorné činidlá (pozri dodatok 1).

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách.

Kritérium 11. Filmy, lamináty a membrány

11 a)   Zložky vyrobené z polyuretánu musia spĺňať kritérium na textilné vlákna 5 a), pokiaľ ide o organický cín, a 5 b), pokiaľ ide o expozíciu aromatickým diizokyanátom a dimetylacetamidom (DMAc) na pracovisku.

11 b)   Zložky vyrobené z polyesteru musia spĺňať kritériá na textilné vlákna 7 a) a 7 c), pokiaľ ide o obsah antimónu a emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) počas polymerizácie.

11 c)   Polyméry musia byť v súlade s písmenom g) bodom v) zoznamu obmedzovaných látok v dodatku 1 k tomuto rozhodnutiu.

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách a/alebo v dodatku 1 k tomuto rozhodnutiu.

Kritérium 12. Doplnky

Kovové a plastové zložky, ako sú zipsy, gombíky a spony, musia spĺňať požiadavky zoznamu obmedzovaných látok pre doplnky (pozri dodatok 1).

Posudzovanie a overovanie : Ako je uvedené v príslušných kritériách.

3.   KRITÉRIÁ NA CHEMICKÉ LÁTKY A PROCESY

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú, ak sa to uvádza, na tieto fázy výroby:

i)

pradenie;

ii)

tvarovanie textílie;

iii)

predbežná úprava;

iv)

farbenie;

v)

potlač;

vi)

konečná úprava;

vii)

strih/vypracovanie/úprava.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto kritériá vrátane požiadaviek na náhodné skúšanie sa vzťahujú aj na vlákna obsahujúce recyklovaný materiál.

Kritérium 13. Zoznam obmedzovaných látok

13 a)   Všeobecné požiadavky

Konečné výrobky a výrobné postupy používané na výrobu konečných výrobkov nesmú obsahovať nebezpečné látky uvedené v zozname obmedzovaných látok, v koncentrácii rovnej stanoveným limitom alebo vyššej, prípadne podľa osobitných obmedzení. Zoznam obmedzovaných látok je uvedený v dodatku 1. Obmedzenia uvedené v tomto zozname majú prednosť pred výnimkami uvedenými v kritériu 14 tabuľke 6.

Zoznam obmedzovaných látok sa poskytuje dodávateľom a subjektom zodpovedajúcim za tieto fázy výroby: pradenie, farbenie, potlač a konečná úprava. Požiadavky na overovanie a skúšanie sú v zozname uvedené pre každú fázu výroby a pre konečný výrobok.

V prípade potreby sa laboratórne skúšky vykonávajú pre každú sériu výrobkov na základe náhodného výberu vzorky. Skúšky sa vykonávajú raz ročne, počas platnosti povolenia, s cieľom preukázať pokračujúci súlad so zoznamom obmedzovaných látok.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade so zoznamom obmedzovaných látok podporené dôkazmi týkajúcimi sa látok a výrobných postupov, ktoré sa používajú na výrobu konečných výrobkov. Požiadavky sú uvedené v zozname a zahŕňajú vyhlásenia získané od subjektov zodpovedajúcich za súvisiace fázy výroby, vyhlásenia dodávateľov chemických látok a výsledky laboratórnych analýz vzoriek konečných výrobkov. Vyhlásenia získané k jednotlivým fázam výroby musia byť podložené kartami bezpečnostných údajov pre príslušné výrobné postupy a v prípade potreby vyhláseniami dodávateľov chemických látok. Karty bezpečnostných údajov musia byť vyplnené v súlade s usmernením v oddieloch 2, 3, 9, 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4) (Pokyny na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné karty bezpečnostných údajov si vyžadujú doplnenie vyhláseniami dodávateľov chemických látok.

Laboratórne skúšky konečných výrobkov sa vykonávajú reprezentatívnym spôsobom pre série výrobkov s licenciou, ak je to uvedené v zozname obmedzovaných látok, a to v zozname uvedenými skúšobnými metódami. V prípade potreby sa skúška vykonáva na základe žiadosti a potom každoročne pre každú sériu výrobkov, na základe náhodného výberu vzorky, pričom výsledky sa predložia príslušnému orgánu. Údaje získané zo skúšok na účely preukázania zhody so zoznamom obmedzovaných látok v danom odvetví a ďalšími systémami sa uznávajú v prípade, že skúšobné metódy sú rovnocenné a skúšky sa vykonávali na reprezentatívnej vzorke konečného výrobku.

V prípade negatívnych výsledkov skúšky počas platnosti povolenia sa skúška zopakuje pre konkrétnu sériu výrobkov. Ak je aj druhá skúška neúspešná, platnosť povolenia pre danú sériu výrobkov sa pozastaví. Na obnovenie platnosti povolenia sa potom budú vyžadovať nápravné opatrenia.

13 b)   Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Konečný výrobok vrátane akejkoľvek zložky alebo doplnku nesmie, pokiaľ mu nebola udelená osobitná výnimka, obsahovať látky, ktoré:

i)

spĺňajú kritériá stanovené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

ii)

boli identifikované na základe postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorým sa ustanovuje kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy.

Týka sa to látok, ktoré dodávajú konečnému výrobku jeho vlastnosti, a látok, ktoré sa zámerne používajú vo výrobných postupoch.

Pokiaľ ide o látky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z uvedených podmienok a ktoré sú prítomné v textilnom výrobku alebo v ktorejkoľvek homogénnej časti zloženého textilného výrobku v koncentráciách vyšších ako 0,1 % (hmotnostný podiel), žiadna výnimka sa v súvislosti s nimi neudelí.

Posudzovanie a overovanie : Látky a postupy používané v každej fáze výroby sa priebežne porovnávajú s najnovšou verziou kandidátskeho zoznamu, ktorý zverejňuje Európska chemická agentúra (ECHA). Žiadateľ musí zostaviť vyhlásenia o súlade z každej výrobnej fázy, podložené dokumentáciou z priebežného porovnávania.

V prípade, že bola udelená výnimka, žiadateľ musí preukázať, že použitie danej látky je v súlade s limitnými hodnotami koncentrácie a s podmienkami výnimky, stanovenými v zozname obmedzovaných látok.

Kritérium 14. Nahradenie nebezpečných látok používaných pri farbení, potlači a konečnej úprave

Látky, ktoré sa používajú na textílie a pletené panely v procese farbenia, potlače a konečnej úpravy a zostávajú v konečnom výrobku a ktoré v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5) alebo smernicou Rady 67/548/EHS (6) spĺňajú kritériá klasifikácie do tried nebezpečnosti alebo priradenia výstražných upozornení uvedených v tabuľke 5, sa nesmú používať, pokiaľ im nebola udelená osobitná výnimka. Tieto obmedzenia platia aj pre funkčné látky včlenené do umelých vlákien v priebehu výroby.

14 a)   Obmedzenia klasifikácie nebezpečnosti

Obmedzované klasifikácie nebezpečnosti sú uvedené v tabuľke 5. Najnovšie pravidlá klasifikácie, prijaté Európskou úniou, majú prednosť pred uvedenými klasifikáciami nebezpečnosti a výstražnými upozorneniami. Žiadatelia preto musia zaistiť, aby všetky klasifikácie boli založené na najnovších pravidlách klasifikácie.

Z uvedených požiadaviek sú vyňaté používané látky alebo zmesi, ktoré pri spracovávaní menia svoje vlastnosti a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje. Týka sa to aj polymérov, ktoré sa zmenili, aby získali určitú funkciu, a monomérov, ktoré sa kovalentnou väzbou naviazali na polyméry.

Tabuľka 5

Obmedzované klasifikácie nebezpečnosti a výstražné upozornenia a ich CLP kategorizácia

Akútna toxicita

Kategória 1 a 2

Kategória 3

H300 Smrteľný po požití (R28)

H301 Toxický po požití (R25)

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou (R27)

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou (R24)

H330 Smrteľný pri vdýchnutí (R23/26)

H331 Toxický pri vdýchnutí (R23)

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest (R65)

EUH070 Toxický pri kontakte s očami (R39/41)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán

Kategória 1

Kategória 2

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (R48/20, R48/21, R48/22)

Respiračná a kožná senzibilizácia

Kategória 1A

Kategória 1B

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (R43)

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (R43)

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti (R42)

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti (R42)

Karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu

Kategória 1A a 1B

Kategória 2

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie (R46)

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie (R68)

H350 Môže spôsobiť rakovinu (R45)

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (R40)

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu (R49)

 

H360F Môže poškodiť plodnosť (R60)

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti (R62)

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa (R61)

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (R63)

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa (R60, R60/61)

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (R62/63)

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (R60/63)

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí (R64)

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti (R61/62)

 

Nebezpečný pre vodné prostredie

Kategória 1 a 2

Kategória 3 a 4

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy (R50)

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (R52/53)

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (R50/53)

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy (R53)

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (R51/53)

 

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu (R59)

 

14 b)   Výnimky, ktoré sa uplatňujú na skupiny textilných látok

V súlade s článkom 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa skupinám látok uvedeným v tabuľke 6 výslovne udeľuje výnimka z požiadaviek stanovených v kritériu 14 a), a to v súlade s podmienkami udelenia výnimiek uvedenými v tabuľke 6. Pre každú skupinu látok sa podmienky udelenia výnimky týkajú uvedenej klasifikácie nebezpečnosti. Tieto výnimky sa týkajú aj látok pridávaných do syntetických a umelých celulózových vlákien počas ich výroby.

Tabuľka 6

Klasifikácie nebezpečnosti s výnimkami podľa skupiny látok

Látky, ktoré dodávajú konečnému výrobku jeho vlastnosti

Skupina látok

Klasifikácia nebezpečnosti s udelenou výnimkou

Podmienky udelenia výnimky

i)

Farbivo na farbenie a nepigmentovú potlač

H301, H311, H331, H317, H334

Vo farbiarňach a tlačiarňach sa používajú bezprašné postupy farbenia alebo automatické dávkovanie a nanášanie farieb s cieľom minimalizovať expozíciu pracovníkov.

H411, H412, H413

Farbiace postupy využívajúce reaktívne, priame, kypové, sírové farbivá s uvedenými klasifikáciami spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

používanie farieb s vysokou afinitou,

dosiahnutie miery odmietnutia nižšej ako 3,0 %,

používanie nástrojov na porovnávanie farieb,

zavedenie štandardných prevádzkových postupov pre proces farbenia,

odstraňovanie farieb, aby bolo čistenie odpadovej vody v súlade s kritériom 16a).

Tieto podmienky sa nevzťahujú na používanie farbenia rozpúšťaním a/alebo digitálnej potlače.

ii)

Spomaľovače horenia

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Výrobok musí byť určený na použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany uvedených v normách ISO, EN, v normách a predpisoch pre verejné obstarávanie členského štátu alebo verejného sektora.

Výrobok musí spĺňať požiadavky na funkčnú životnosť (pozri kritérium 25).

H351 má udelenú výnimku na použitie synergentu oxidu antimonitého ako rubovej vrstvy interiérového textilu.

Výrobok musí byť určený na použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany uvedených v normách ISO, EN, v normách a predpisoch pre verejné obstarávanie členského štátu alebo verejného sektora.

Emisie do vzduchu na pracovisku, kde sa na textilný výrobok aplikuje spomaľovač horenia, musia spĺňať limitnú hodnotu osemhodinovej expozície pri práci 0,5 mg/m3.

iii)

Optické zjasňovače

H411, H412, H413

Optické zjasňovače sa môžu používať iba v týchto prípadoch:

na bielej potlači,

na dosiahnutie väčšej svetlosti uniforiem a pracovných odevov,

ako aditíva pri výrobe polyamidu a polyesteru s obsahom recyklovaného materiálu.

iv)

Odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn

H413

Odpudzovač a jeho degradačné produkty musia byť rýchlo a/alebo prirodzene biologicky rozložiteľné a nesmú byť bioakumulatívne vo vodnom prostredí vrátane vodných sedimentov.

Výrobok musí spĺňať požiadavky na funkčnú životnosť (pozri kritérium 25).

Ostatné zvyškové látky, ktoré sa môžu vyskytovať v konečnom výrobku

v)

Pomocné látky zahŕňajúce:

nosiče,

vyrovnávacie činidlá,

disperzné činidlá,

povrchovo aktívne látky,

zahusťovadlá,

spojivá

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Predpisy musia byť stanovené tak, aby sa používali automatické dávkovacie systémy a aby postupy zodpovedali štandardným operačným postupom.

Látky klasifikované ako H311, H331, H317 (1B) nesmú byť prítomné v konečných výrobkoch v koncentráciách vyšších ako 1,0 hmotnostného percenta.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ získa vyhlásenia o súlade od každej výrobnej prevádzky zabezpečujúcej farbenie, potlač a konečnú úpravu, a v prípade potreby aj od ich dodávateľov chemických látok. Vo vyhláseniach musí byť uvedené, že ak sa tieto látky používajú vo výrobných postupoch spolu s ďalšími funkčnými látkami, ktoré môžu zostať v konečnom výrobku, nespĺňajú kritériá klasifikácie do jednej alebo viacerých tried nebezpečnosti ani priradenia výstražných upozornení uvedených v tabuľke 5:

biocídy,

farbivá a pigmenty,

pomocné nosiče, vyrovnávacie činidlá a disperzné činidlá,

optické zjasňovače,

potlačové zahusťovadlá, spojivá a plasticizéry,

sieťovacie činidlá (z konečnej úpravy a potlače pre ľahké ošetrovanie),

spomaľovače horenia a synergenty,

odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn,

zmäkčovadlá textílií.

Ak bola látkam udelená výnimka podľa tabuľky 6, vo vyhlásení musia byť tieto látky s udelenou výnimkou konkrétne identifikované a musí byť poskytnutý podporný dôkaz o tom, ako sa plnia podmienky výnimky.

Výnimka v) – pomocné látky – si vyžaduje overenie na základe laboratórnych skúšok konečného výrobku, ak výrobné postupy zahŕňajú látky, ktoré majú priradenú konkrétne klasifikácie nebezpečnosti.

Na doloženie vyhlásenia o klasifikovaní alebo neklasifikovaní každej látky je potrebné poskytnúť tieto technické informácie:

i)

pre látky, ktoré neboli registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, alebo ktoré doposiaľ nemajú harmonizovanú klasifikáciu CLP: informácie spĺňajúce požiadavky uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu;

ii)

pre látky, ktoré boli registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 a ktoré nespĺňajú požiadavky na klasifikáciu CLP: informácie založené na dokumentácii registrácie podľa nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktoré potvrdzujú, že látka je v stave bez klasifikácie;

iii)

pre látky, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu alebo sú samostatne klasifikované: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak tieto karty nie sú k dispozícii, alebo je látka klasifikovaná samostatne, žiadateľ poskytne informácie zodpovedajúce klasifikácii nebezpečnosti látok podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iv)

v prípade zmesí: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak tieto karty nie sú k dispozícii, žiadateľ poskytne výpočet klasifikácie zmesi podľa pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008 spolu s informáciami zodpovedajúcimi klasifikácii nebezpečnosti zmesí podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Karty bezpečnostných údajov musia byť vyplnené v súlade s usmernením v oddieloch 2, 3, 9, 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné karty bezpečnostných údajov si budú vyžadovať doplnenie vyhláseniami dodávateľov chemických látok.

Kritérium 15. Energetická účinnosť prania, sušenia a ošetrovania

Žiadateľ musí preukázať, že spotreba energie pri operáciách prania, sušenia a ošetrovania spojených s operáciami farbenia, potlače a konečnej úpravy u výrobkov s environmentálnou značkou sa meria a hodnotí ako súčasť systému hospodárenia s energiou alebo riadenia emisií oxidu uhličitého.

Okrem toho musí preukázať, že výrobné prevádzky zaviedli minimálny počet najlepších dostupných techník (Best Available Techniques – BAT) v oblasti energetickej účinnosti, ako je uvedené v tabuľke 7 a v prílohe 3 k tomuto rozhodnutiu.

Tabuľka 7

Techniky pre energetickú účinnosť prania, sušenia a ošetrovania

Predmet BAT

Objem výroby

< 10 ton/deň

> 10 ton/deň

1.

Všeobecné hospodárenie s energiou

dve techniky

tri techniky

2.

Procesy prania a oplachovania

jedna technika

dve techniky

3.

Sušenie a ošetrovanie s použitím napínacích rámov

jedna technika

dve techniky

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ zostaví správy zo systémov hospodárenia s energiou pre všetky výrobné prevádzky farbenia, potlače a konečnej úpravy. Systémy podľa normy ISO 50001 alebo rovnocenné systémy pre spotrebu energie alebo emisie oxidu uhličitého sa uznávajú ako dôkaz uplatňovania systému hospodárenia s energiou.

Požadovaný dôkaz o zavedení najlepších dostupných techník zahŕňa minimálne fotografie výrobnej prevádzky, technický popis každej techniky a vyhodnotenie dosiahnutých úspor energie.

Kritérium 16. Čistenie emisií do ovzdušia a do vody

16 a)   Vypúšťanie odpadovej vody zo spracovania za mokra

Odpadová voda musí mať pri vypúšťaní do životného prostredia obsah COD nižší ako 20 g/kg spracovaných textílií. Táto požiadavka sa týka procesov tkania, farbenia, potlače a konečnej úpravy používaných pri výrobe výrobku (výrobkov). Plnenie tejto požiadavky sa meria za čistiarňou odpadových vôd vo výrobnej prevádzke a/alebo za čistiarňou odpadových vôd mimo výrobnej prevádzky, do ktorej je privádzaná odpadová voda z týchto výrobných prevádzok.

Ak sa odpadová voda čistí vo výrobnej prevádzke a vypúšťa sa priamo do povrchových vôd, musí spĺňať aj tieto požiadavky:

i)

pH 6,0 až 9,0 (pokiaľ nie je pH privádzanej vody mimo tohto rozsahu)

ii)

teplota nižšia ako 35 °C (pokiaľ nie je teplota privádzanej vody nad touto hodnotou).

Ak sa na základe podmienky pre udelenie výnimky v kritériu 14 vyžaduje odstránenie farby, musia sa dodržať tieto spektrálne absorpčné koeficienty:

i)

436 nm (žltý sektor) 7 m-1

ii)

525 nm (červený sektor) 5 m-1

iii)

620 nm (modrý sektor) 3 m-1

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobnú dokumentáciu a protokoly o skúškach, pri ktorých sa ako relevantné použijú normy ISO 6060 a ISO 7887 a ktorými sa preukáže súlad s týmto kritériom na základe mesačných priemerov za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti, spolu s vyhlásením o zhode. Údaje preukážu súlad výrobnej prevádzky, alebo, ak sa odpadová voda čistí mimo tejto prevádzky, súlad prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd.

16 b)   Emisie do ovzdušia z procesov potlače a konečnej úpravy

Celkové emisie organických zlúčenín, ako sa vymedzujú v smernici Rady 1999/13/ES (7), z výrobných prevádzok potlače a konečnej úpravy textilu, používaných pri výrobe výrobkov s environmentálnou značkou, nesmú prekročiť hodnotu 100,0 mg C/Nm3.

Ak procesy poťahovania a sušenia textilu umožňujú regeneráciu a opätovné použitie rozpúšťadiel, platí limitná hodnota emisií 150,0 mg C/Nm3.

Procesy konečnej úpravy zahŕňajú tepelné vytvrdzovanie, tepelné spájanie, poťahovanie a impregnovanie textílií vrátane ich prípadného sušenia (napínacie rámy).

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ preukáže súlad podľa normy EN 12619 alebo inej rovnocennej normy. Poskytne mesačné priemery celkových emisií organických zlúčenín z výrobných prevádzok za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti. Ak sa využíva regenerácia a opätovné použitie rozpúšťadiel, žiadateľ musí na preukázanie prevádzkovania týchto systémov poskytnúť údaje z ich monitorovania.

4.   KRITÉRIÁ FUNKČNEJ SPÔSOBILOSTI

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú na polotovary textílií a pletených výrobkov a na konečné výrobky.

Kritérium 17. Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Zmeny rozmerov po ukončení prania a sušenia pri domácich ani priemyselných teplotách a podmienkach nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 8.

Tabuľka 8

Tolerancie zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Textilné výrobky alebo druhy materiálu

Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Pletené textílie

± 4,0 %

Robustná pletená textília

± 6,0 %

Interlock

± 5,0 %

Tkané textílie:

 

bavlna a zmes bavlny

zmes vlny

syntetické vlákna

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Ponožky a pančuchy

± 8,0 %

Kúpeľňové textílie vrátane froté látky na uteráky a jemne rebrovaných textílií

± 8,0 %

Pracie a snímateľné tkané čalúnenie – záclony a nábytkové textílie

± 2,0 %

matracová činovať

± 3,0 %

Netkané textílie

 

matracová činovať

všetky ostatné textílie

± 5,0 %

± 6,0 %

Toto kritérium sa nevzťahuje na:

a)

vlákna alebo priadzu;

b)

výrobky so zreteľným označením „iba chemické čistenie“ alebo ekvivalentom;

c)

nábytkové textílie, ktoré nie sú snímateľné a pracie.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali podľa príslušných noriem pre daný výrobok.

Na hodnotenie domáceho prania sa použije norma EN ISO 6330 v kombinácii s EN ISO 5077 takto: tri prania pri teplotách, ktoré sú uvedené na výrobku, s prudkým sušením po každom pracom cykle.

Na hodnotenie komerčného prania v priemyselných práčovniach sa použije norma ISO 15797 v kombinácii s EN ISO 5077 pri minimálnej teplote 75 °C, alebo ako je uvedené v norme pre kombináciu vlákna a bielenia. Sušenie sa vykoná podľa údajov na etikete výrobku.

Pre snímateľnú a praciu matracovú činovať sa alternatívne použije norma EN ISO 6330 v kombinácii s EN 25077. Základné podmienky sú: pranie 3A (60 °C) a sušenie C (sušenie naležato), pokiaľ nie je na etikete výrobku uvedené inak.

Kritérium 18. Stálofarebnosť pri praní

Stálofarebnosť pri praní musí v obidvoch prípadoch (zmena farby a farbenie) dosiahnuť minimálne stupeň 3 – 4.

Toto kritérium sa nevzťahuje na výrobky zreteľne označené „iba chemické čistenie“ alebo ekvivalentom (ak je bežnou praxou takto označovať takéto výrobky), na biele výrobky alebo výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené, ani na nepracie nábytkové textílie.

Posudzovanie a overovanie : Pre domáce pranie poskytne žiadateľ protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 C06 (jedno pranie pri teplote vyznačenej na výrobku s perboritanovým práškom).

Na hodnotenie komerčného prania v priemyselných práčovniach sa použije norma ISO 15797 v kombinácii s ISO 105 C06 pri minimálnej teplote 75 °C, alebo ako je uvedené v norme pre kombináciu vlákna a bielenia.

Kritérium 19. Stálofarebnosť v pote (kyslom, zásaditom)

Stálofarebnosť v pote (kyslom a zásaditom) musí dosiahnuť minimálne stupeň 3 – 4 (zmena farby a farbenie). Stupeň 3 je však povolený, ak sú textílie zafarbené na tmavý odtieň (štandardná sýtosť > 1/1) a zároveň vyrobené z regenerovanej vlny. Toto kritérium sa nevzťahuje na biele výrobky, na nefarbené a nepotlačené výrobky, na nábytkové textílie, záclony alebo podobné textílie určené na dekoráciu interiéru.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 E04 (kyslá a zásaditá, porovnanie s multivláknovými textíliami).

Kritérium 20. Stálofarebnosť pri otere za mokra

Stálofarebnosť pri otere za mokra musí dosiahnuť minimálne stupeň 2 – 3. Stupeň 2 je však povolený pri výrobkoch z denimu farbeného indigom.

Toto kritérium sa nevzťahuje na biele výrobky ani na výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 X12.

Kritérium 21. Stálofarebnosť pri otere za sucha

Stálofarebnosť pri otere za sucha musí dosiahnuť minimálne stupeň 4. Stupeň 3 – 4 je však povolený pri výrobkoch z denimu farbeného indigom.

Toto kritérium sa nevzťahuje na biele výrobky ani na výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené, na záclony alebo podobné textílie určené na dekoráciu interiéru.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 X12.

Kritérium 22. Stálofarebnosť na svetle

U nábytkových textílií, záclon alebo závesov musí stálofarebnosť na svetle dosiahnuť minimálne stupeň 5. U všetkých ostatných výrobkov musí stálofarebnosť na svetle dosiahnuť minimálne stupeň 4.

Stupeň 4 je však povolený, ak sú nábytkové textílie, záclony alebo závesy svetlofarebné (štandardná sýtosť < 1/12) a zároveň sú vyrobené z viac ako 20 % vlny alebo iných keratínových vlákien, alebo z viac ako 20 % ľanu alebo iných lykových vlákien.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na matracovú činovať, ochranu matraca ani spodnú bielizeň.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa použije skúšobná metóda podľa normy ISO 105 B02.

Kritérium 23. Odolnosť textilných výrobkov na čistenie voči praniu a ich absorpčná schopnosť

Výrobky na čistenie musia byť pri čistení odolné a schopné absorpcie v súlade so skúšobnými parametrami uvedenými v tabuľke 9 a 10. Skúšky na absorpciu sa nevykonávajú pri výrobkoch zo zakrútenej priadze.

Tabuľka 9

Hodnoty a parametre pre odolnosť textilných výrobkov na čistenie voči praniu

Textilné čistiace prostriedky alebo druh materiálu

Počet praní

Teplota

Skúška podľa normy EN ISO 6630

Tkané a netkané výrobky na čistenie za mokra

80

40 °C

postup 4N

Výrobky z mikrovlákien na utieranie prachu

200

40 °C

postup 4N

Výrobky z recyklovaných textilných vlákien

20

30 °C

postup 3G

Mopy na umývanie podláh

200

60 °C

postup 6N

Tkaniny na umývanie podláh

5

30 °C

postup 3G


Tabuľka 10

Hodnoty a parametre pre absorpčná schopnosť textilných výrobkov na čistenie

Textilné výrobky na čistenie alebo druh materiálu

Doba absorpcie kvapaliny

Výrobky z recyklovaných textilných vlákien

≤ 10 sekúnd

Výrobky z mikrovlákien na čistenie povrchov a podláh

≤ 10 sekúnd

Tkané a netkané výrobky na čistenie za mokra

≤ 10 sekúnd

Výrobky na umývanie podláh

≤ 10 sekúnd

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, pri ktorých sa ako relevantné použijú skúšobné metódy podľa noriem EN ISO 6330 a EN ISO 9073-6. Skúšanie podľa normy EN ISO 6330 sa vykoná s použitím práčky typu A pre všetky výrobky a materiály.

Kritérium 24. Odolnosť textílie voči tvorbe hrčiek a oderu

Odolnosť netkaných textílií a pleteného oblečenia, doplnkov a prikrývok vyrobených z vlny, zmesí vlny a polyesteru (vrátane strižnej vlny) voči tvorbe hrčiek musí dosiahnuť minimálne úroveň 3.

Odolnosť tkaných bavlnených textílií, používaných na výrobu oblečenia, voči tvorbe hrčiek musí dosiahnuť minimálne úroveň 3. Odolnosť polyamidových pančuchových nohavíc a legín musí dosiahnuť minimálne úroveň 2.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali príslušnými metódami pre daný podklad:

pletené a netkané výrobky: norma ISO 12945-1, metóda Pill box

tkané textílie: norma ISO 12945-2, metóda Martindale

Kritérium 25. Funkčná životnosť

Apertúry, spracovanie a aditíva, ktoré dodávajú textilnému výrobku pri použití vlastnosti odpudzovania vody, nečistôt a škvŕn, spomaľovania horenia a ľahkého ošetrovania (nazývané aj nekrčivé alebo stále vyžehlené), musia mať životnosť v súlade s hodnotami a parametrami stanovenými v čiastkových kritériách 25 a), b) a c).

Pokiaľ ide o odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn, spotrebitelia dostanú usmernenie o spôsobe udržiavania funkčnosti apretúr aplikovaných na výrobok.

Na textilné vlákna, textílie a membrány, ktoré poskytujú konečnému výrobku vnútorné funkčné vlastnosti, sa tieto požiadavky nevzťahujú.

Posudzovanie a overovanie : V prípade výrobkov s vnútornými vlastnosťami žiadatelia poskytnú protokoly o skúškach preukazujúce porovnateľné alebo zlepšené vlastnosti v porovnaní s alternatívami, ktoré sa môžu použiť ako apretúry.

25 a)   Funkcie odpudzovania vody, oleja a škvŕn

Odpudzovače vody si musia uchovať funkčnosť 80 z 90 po 20 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C, alebo po 10 cykloch priemyselného prania a sušenia pri teplote najmenej 75 °C.

Odpudzovače oleja si musia uchovať funkčnosť 3,5 zo 4,0 po 20 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C, alebo po 10 cykloch priemyselného prania a sušenia pri teplote najmenej 75 °C.

Odpudzovače škvŕn si musia uchovať funkčnosť 3,0 z 5,0 po 20 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C, alebo po 10 cykloch priemyselného prania a sušenia pri teplote najmenej 75 °C.

Teploty priemyselného prania sa môžu znížiť na 60 °C pre oblečenie s prelepenými švami.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali na základe týchto noriem zodpovedajúcich danému výrobku:

pre všetky výrobky norma pre cykly domáceho prania ISO 6330 alebo norma pre cykly priemyselného prania ISO 15797 v kombinácii s:

odpudzovače vody: ISO 4920

odpudzovače oleja: ISO 14419

odpudzovače škvŕn: ISO 22958

25 b)   Funkcie spomaľovania horenia

Pracie výrobky si musia uchovať funkčnosť po 50 cykloch priemyselného prania a prudkého sušenia pri teplote najmenej 75 °C. Nepracie výrobky si musia uchovať funkčnosť po skúške namáčania.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali na základe týchto noriem zodpovedajúcich danému výrobku:

Norma pre cykly domáceho prania ISO 6330 alebo norma pre cykly priemyselného prania EN ISO 10528, obe v kombinácii s normou EN ISO 12138. Ak textília nie je snímateľná, norma BS 5651 alebo rovnocenná.

25 c)   Ľahké ošetrovanie (nazývané aj nekrčivé alebo stále vyžehlené)

Výrobky z prírodných vlákien musia dosiahnuť stupeň hladkosti textílie SA-3 a výrobky zo zmesí prírodných a syntetických vlákien stupeň hladkosti textílie SA-4 po 10 cykloch domáceho prania a prudkého sušenia pri teplote 40 °C.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktoré sa vykonali skúšobnou metódou na hodnotenie hladkosti vzhľadu textílií po praní podľa normy ISO 7768.

5.   KRITÉRIÁ SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV

Kritériá v tomto oddiele sa vzťahujú na fázy strihu/vypracovania/úpravy pri výrobe textilných výrobkov.

Kritérium 26. Základné zásady a práva pri práci

Žiadatelia musia zabezpečiť, aby sa vo všetkých výrobných prevádzkach, ktoré sa využívajú na vykonávanie operácií strihu/vypracovania/úpravy pri výrobe výrobku (výrobkov) s povolením, dodržiavali základné zásady a práva pri práci, ako sú uvedené v základných pracovných normách Medzinárodnej organizácie práce (MOP), v iniciatíve OSN Global Compact a usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky. Na účely overovania sa používajú tieto základné pracovné normy (dohovory) MOP:

029

o nútenej práci

087

o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa

098

o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať

100

o rovnakom odmeňovaní mužov a žien

105

o zrušení nútenej práce

111

o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní)

155

o bezpečnosti a zdraví pracovníkov

138

o minimálnom veku

182

o odstránení najhorších foriem detskej práce

Tieto normy sa poskytnú výrobným prevádzkam vykonávajúcim operácie strihu/vypracovania/úpravy pri výrobe konečného výrobku.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ preukáže overenie súladu poskytnuté treťou stranou, pričom využije nezávislé overenie alebo listinné dôkazy vrátane kontrol na mieste, ktoré vykonali audítori v rámci postupu overovania pre udelenie environmentálnej značky výrobným prevádzkam vykonávajúcim operácie strihu/vypracovania/úpravy v dodávateľskom reťazci pre ich výrobky s povolením. Uskutoční sa to na základe žiadosti a následne počas platnosti povolenia, ak sa zapoja nové výrobné prevádzky.

Kritérium 27. Zákaz pieskovania denimu

Používanie ručného alebo mechanického pieskovania na dosiahnutie umelej patiny povrchovej úpravy denimu nie je povolené.

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne podrobné údaje o všetkých výrobných prevádzkach, v ktorých sa vyrábajú výrobky z denimu s environmentálnou značkou, spolu s listinnými a fotografickými dôkazmi alternatívnych postupov, ktoré sa používajú na dosiahnutie umelej patiny povrchovej úpravy denimu.

Kritérium 28. Informácie uvádzané na environmentálnej značke

Text na nepovinnom označení s textovým poľom možno vybrať z týchto textov:

Udržateľnejšia výroba vlákien (alebo text podľa výberu z tabuľky 11)

Menej znečisťujúce výrobné postupy

Obmedzený obsah nebezpečných látok

Skúšané na trvanlivosť

Tabuľka 11

Popri environmentálnej značke sa môže zobraziť vybraný text v závislosti od obsahu výrobku

Použité vlákna

Špecifikácia výroby

Text, ktorý sa môže zobraziť

Bavlnené vlákna

Obsah ekologicky pestovanej bavlny viac ako 50 %

Vyrobené s obsahom xx % ekologicky pestovanej bavlny

Obsah ekologicky pestovanej bavlny viac ako 95 %

Vyrobené z ekologicky pestovanej bavlny

Obsah bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom viac ako 70 %

Bavlna pestovaná so zníženým množstvom pesticídov

Vlákna z umelej celulózy

Obsah certifikovanej celulózy vyrábanej udržateľným spôsobom viac ako 25 %

Vyrobené s obsahom xx % dreva z udržateľných lesov

Obsah certifikovanej celulózy vyrábanej udržateľným spôsobom viac ako 95 %

Vyrobené z dreva z udržateľných lesov

Polyamidové vlákna

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 20 %

Vyrobené s obsahom xx % recyklovaného nylonu

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 95 %

Vyrobené z recyklovaného nylonu

Polyesterové vlákna

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 50 %

Vyrobené s obsahom xx % recyklovaného polyesteru

Obsah recyklovaného materiálu viac ako 95 %

Vyrobené z recyklovaného polyesteru

Posudzovanie a overovanie : Žiadateľ poskytne vzorku obalu výrobku so značkou spolu s vyhlásením o súlade s týmto kritériom.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24)

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(7)  Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1).

Dodatok 1

ZOZNAM OBMEDZOVANÝCH LÁTOK PRE TEXTILNÉ VÝROBKY S ENVIRONMENTÁLNOU ZNAČKOU EÚ

Zoznam obmedzovaných látok pre environmentálnu značku EÚ obsahuje obmedzenia, ktoré sa uplatňujú na tieto výrobné fázy dodávateľského reťazca textilu:

a)

pradenie vlákien a priadze

b)

bielenie a predbežná úprava

c)

farbiarne

d)

postupy potlače

e)

postupy konečnej úpravy

f)

všetky fázy výroby

g)

konečný výrobok

Viaceré obmedzenia v písmene g) sa týkajú konečného výrobku, preto môžu byť potrebné analytické skúšky.

a)   Obmedzenia týkajúce sa pradenia a tkania vlákien a priadze

Skupina látok

Rozsah obmedzenia

Limitné hodnoty

Požiadavky na overovanie

i)

Šlichtovacie prípravky aplikované na vlákna a priadzu

Uplatniteľnosť:

Postupy pradenia

Najmenej 95 % (suchej hmotnosti) zložiek musí byť dostatočne biologicky rozložiteľných.

Vo všetkých prípadoch sa berie do úvahy súčet všetkých zložiek.

Dostatočne biologicky rozložiteľné:

70 % rozklad rozpusteného organického uhlíka do 28 dní

alebo

60 % teoretického maximálneho vyčerpania kyslíka alebo vzniku oxidu uhličitého do 28 dní.

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľa chemických látok podložené výsledkami skúšok OECD alebo ISO

Skúšobná metóda:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

2. OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii)

Aditíva do zvlákňovacieho roztoku, zvlákňovacie aditíva a preparačné činidlá na primárne zvlákňovanie (vrátane mykacích olejov, zvlákňovacích apretúr a mazív).

Uplatniteľnosť:

Procesy primárneho zvlákňovania

Najmenej 90 % (suchej hmotnosti) zložiek musí byť dostatočne biologicky rozložiteľných alebo odstrániteľných v čistiarňach odpadových vôd

Vo všetkých prípadoch sa berie do úvahy súčet všetkých zložiek.

Dostatočne biologicky rozložiteľné:

Pozri vymedzenie v písmene a) bode ii).

Inherentne biologicky rozložiteľné:

70 % rozklad rozpusteného organického uhlíka do 28 dní

alebo

60 % teoretického maximálneho vyčerpania kyslíka alebo vzniku oxidu uhličitého do 28 dní.

Odstrániteľnosť:

80 % rozklad rozpusteného organického uhlíka do 28 dní

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľa chemických látok podložené výsledkami skúšok OECD alebo ISO

Skúšobná metóda:

Skúšky dostatočnej biologickej rozložiteľnosti sú uvedené v písmene a) bode ii). Uznávajú sa tieto skúšky inherentnej biologickej rozložiteľnosti:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Skúšky na odstrániteľnosť: OECD 303A/B ISO 11733

b)   Obmedzenia týkajúce sa bielenia

Skupina látok

Rozsah obmedzenia

Limitné hodnoty

Požiadavky na overovanie

Bielenie priadzí, textílií a konečných výrobkov

Uplatniteľnosť:

Všetky druhy vlákien

Chlórové činidlá sa nesmú používať na bielenie žiadnych priadzí, textílií, pletených panelov ani konečných výrobkov, s výnimkou vlákien z umelej celulózy.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní v danej fáze (fázach) výroby

c)   Obmedzenia týkajúce sa farbiarní

Skupina látok

Rozsah obmedzenia

Limitné hodnoty

Požiadavky na overovanie

i)

Halogenované nosiče

Uplatniteľnosť:

Polyesterové vlákna, zmesi polyester-vlna, acrylové a polyamidové vlákna, kde sa používajú disperzné farbivá.

Halogenované urýchľovače farbenia (nosiče) sa nesmú používať na farbené syntetické vlákna, ani na textílie alebo zmesi polyester-vlna.

K príkladom nosičov patrí 1,2-dichlórbenzén, 1,2,4-trichlórbenzén, chlórfenoxyetanol.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

ii)

Azofarbivá

Uplatniteľnosť:

Použitie farieb z dodatku 2 na akrylové, bavlnené, polyamidové, vlnené vlákna, pletené materiály a textílie.

Nesmú sa používať azofarbivá, ktoré sa môžu štiepiť na aromatické amíny známe ako karcinogény.

V dodatku 2 je uvedený zoznam aryl amínov s obmedzením a indikatívny zoznam azofarbív, ktoré sa môžu štiepiť na tieto aryl amíny. Druhý uvedený zoznam by sa mal používať ako usmernenie, ktoré farbivá by sa nemali používať. Na konečný výrobok sa uplatňuje limitná hodnota obsahu aryl amínov.

30 mg/kg pre každý amín  (1)

Overovanie:

Skúška konečného výrobku vykonaná podľa špecifikácií.

Skúšobná metóda:

EN 14362-1 a 3.

iii)

Farbivá karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Nesmú sa používať farbivá, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu.

V dodatku 2 je uvedený zoznam farbív karcinogénnych, mutagénnych alebo toxických pre reprodukciu, ktoré sa nesmú používať.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

iv)

Potenciálne senzibilizujúce farbivá

Uplatniteľnosť:

Polyesterové, akrylové, polyamidové vlákna

Elastické alebo sťahujúce oblečenie alebo bielizeň v styku s pokožkou

Nesmú sa používať farbivá, ktoré sú potenciálne senzibilizujúce.

V dodatku 2 je uvedený zoznam potenciálne senzibilizujúcich farbív, ktoré sa nesmú používať.

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

v)

Chrómové moridlá

Uplatniteľnosť:

Vlna, polyamid

Chrómové moridlá sa nesmú používať.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

vi)

Komplexné kovové farbivá

Uplatniteľnosť:

Polyamid, vlna, celulózové vlákna

Komplexné kovové farbivá na základe medi, chrómu a niklu sú povolené iba na farbenie:

vlnených vlákien,

polyamidových vlákien,

zmesí vlny a/alebo polyamidu s vláknami z umelej celulózy.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov.

d)   Obmedzenia týkajúce sa procesov potlače

Potlač

i)

Farbivá a pigmenty

Farbivá a pigmenty používané na potlač textílií s environmentálnou značkou musia byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa farbiarní (oddiel c tohto dodatku).

Pozrite si obmedzenia týkajúce sa farbiarne (oddiel c)

Overovanie:

Ako je špecifikované pre farbiarne

ii)

Tlačiarenské pasty

Uplatniteľnosť:

Kde sa vykonáva potlač.

Používané tlačiarenské pasty nesmú obsahovať viac ako 5 % prchavých organických zlúčenín. Tie môžu zahŕňať:

alifatické uhľovodíky (C10 – C20),

monoméry, ako napríklad akryláty, vinylacetáty, styrén,

monoméry, ako napríklad akrylonitril, akrylamid, butadién,

alkoholy, estery, polyoly

formaldehyd

estery kyseliny fosforečnej

benzén ako nečistota vyšších uhľovodíkov

amoniak (napríklad rozklad močoviny, reakcia biuretu).

< 5,0 % objemového podielu prchavých organických zlúčenín

Overovanie:

Vyhlásenie žiadateľa, že sa žiadna potlač nevykonáva

alebo

vyhlásenie od prevádzkovateľa potlače, podložené kartou bezpečnostných údajov a/alebo výpočtami pre tlačiarenskú pastu.

iii)

Plastizolové spojivá

Uplatniteľnosť:

Kde sa vykonáva potlač.

Nesmú sa používať plastizolové aditíva do potlačových spojív vrátane PVC a obmedzovaných ftalátov.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie žiadateľa, že sa žiadna potlač nevykonáva

alebo

vyhlásenie o nepoužívaní od dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov pre aditíva.

e)   Obmedzenia týkajúce sa postupov apretúry

Funkčné apretúry, úpravy a aditíva

i)

Biocídne apretúry používané na dosiahnutie biocídnych vlastností konečných výrobkov.

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Biocídy nesmú byť obsiahnuté vo vláknach, textíliách ani konečných výrobkoch s cieľom dosiahnuť biocídne vlastnosti.

Bežné príklady zahŕňajú triclosan, nanostriebro, organické zlúčeniny zinku, organické zlúčeniny cínu, zlúčeniny dichlórofenyl(esteru), deriváty benzimidazolu a izotiazolinonov.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od žiadateľa.

ii)

Odolnosť proti splsteniu a zrazeniu

Uplatniteľnosť:

Kde sa použije.

Halogenované látky alebo prípravky sa môžu aplikovať iba na pramene vlny a voľnú pranú vlnu.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od spracovateľov vlny.

iii)

Odpudzovače vody, škvŕn a oleja

Uplatniteľnosť:

Kde sa použijú na dosiahnutie funkcie.

Nesmú sa používať fluórované odpudzovače vody, škvŕn a oleja. Zahŕňajú perfluórované a polyfluórované odpudzovače.

Nefluórované odpudzovače sú dostatočne biologicky rozložiteľné a nie sú bioakumulatívne vo vodnom prostredí vrátane vodných sedimentov. Navyše sú v súlade s kritériom 25 na funkčnú životnosť.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní podložené kartou bezpečnostných údajov pre používané odpudzovače, ktorú poskytnú koneční úpravcovia.

Skúšobná metóda:

neuvádza sa

iv)

Spomaľovače horenia

Uplatniteľnosť:

Kde sa použijú a ako je špecifikované pre synergenty.

Nesmú sa používať tieto spomaľovače horenia:

HBCDD – hexabrómocyklododekán

PeBDE – pentabrómodifenyléter

OcBDE – oktabrómdifenyléter

DecaBDE – dekabrómodifenyléter

PBBs – polybrómované bifenyly

TEPA – tris-(aziridinyl)-fosfinoxid

TRIS – tris(2,3 dibrómpropyl) fosfát

TCEP – tris(2,chlóretyl) fosfát

parafín, C10-C13, chlórovaný (SCCP)

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní podložené kartou bezpečnostných údajov

Synergent oxid antimonitý (H351) má udelenú výnimku na použitie ako synergent pre rubovú vrstvu interiérového textilu iba s podmienkou, že sa od výrobku vyžaduje, aby mal vlastnosť spomaľovania horenia a že sú dodržané limitné hodnoty expozície pri práci.

Stredná limitná hodnota expozície počas osemhodinovej pracovnej zmeny 0,5 mg/m3

Overovanie:

Údaje z monitorovania poskytne konečný úpravca, ktorý oxid antimonitý používa.

f)   Obmedzenia týkajúce sa všetkých fáz výroby

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

i)

Látky, ktoré boli zaradené do kandidátskeho zoznamu ECHA látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy.

Uplatniteľnosť

Všetky výrobky.

Konečný výrobok nesmie, pokiaľ mu nebola udelená výnimka, obsahovať látky, ktoré boli identifikované na základe článku 59 nariadenia (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) ako látky spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 uvedeného nariadenia, a sú zapísané v kandidátskom zozname na prípadné zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (kandidátsky zoznam), ktorý je platný v čase uplatnenia. Týka sa to látok, ktoré dodávajú konečnému výrobku jeho vlastnosti, aj látok, ktoré sa zámerne používajú v jednotlivých fázach výroby.

Aktuálny kandidátsky zoznam je k dispozícii na adrese:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Pokiaľ ide o látky, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, boli zaradené do zoznamu podľa článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a sú prítomné vo výrobku alebo v ktorejkoľvek jeho homogénnej časti v koncentráciách vyšších ako 0,1 %, žiadna výnimka z vylúčenia v rámci tohto kritéria sa v súvislosti s nimi neudelí.

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o súlade poskytnuté v každej fáze výroby a ich dodávateľom chemických láítok.

Povrchovo aktívne látky, zmäkčovače a komplexotvorné činidlá

ii)

Všetky povrchovo aktívne látky, zmäkčovače textílií a komplexotvorné činidlá

Uplatniteľnosť:

Všetky procesy za mokra

Najmenej 95 % hmotnosti zmäkčovačov textílií, komplexotvorných činidiel a povrchovo aktívnych látok musí byť:

dostatočne biologicky rozložiteľných v aeróbnych podmienkach alebo

inherentne biologicky rozložiteľných a/alebo

odstrániteľných v čistiarňach odpadových vôd.

Ako referenčný bod pre biologickú rozložiteľnosť je potrebné používať najnovšiu revidovanú databázu zložiek detergentov:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľa chemických látok podložené kartou bezpečnostných údajov a/alebo výsledkami skúšok OECD alebo ISO.

Skúšobná metóda:

Pozri šlichtovacie a pradiarenské činidlá [dodatok 1 a) i)/ii)]

iii)

Neiónové a katiónové povrchovo aktívne látky

Uplatniteľnosť:

Všetky procesy za mokra

Všetky neiónové a katiónové povrchovo aktívne látky musia tiež byť dostatočne biologicky rozložiteľné v anaeróbnych podmienkach.

Ako referenčný bod pre biologickú rozložiteľnosť je potrebné používať databázu zložiek detergentov:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie z karty bezpečnostných údajov a/alebo dodávateľa chemických látok podložené výsledkami skúšok OECD alebo ISO.

Skúšobná metóda:

EN ISO 11734, ECETOC č. 28 OECD 311

Pomocné látky

iv)

Pomocné látky používané v prípravkoch a preparátoch.

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Tieto látky sa nesmú používať v žiadnych prípravkoch ani preparátoch používaných v textile a vzťahujú sa na ne limitné hodnoty pre prítomnosť látok v konečnom výrobku:

 

nonylfenol, zmiešané izoméry 25154-52-3

 

4-nonylfenol 104-40-5

 

4-nonylfenol, rozvetvený 84852-15-3

 

oktylfenol 27193-28-8

 

4-oktylfenol 1806-26-4

 

4-tert-oktylfenol 140-66-9

 

alkylfenoletoxyláty (APEO) a ich deriváty:

 

polyoxyetylovaný octyl fenol 9002-93-1

 

polyoxyetylovaný nonyl fenol 9016-45-9

 

polyoxyetylovaný p-nonyl fenol 26027-38-3

25 mg/kg celkový súčet

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku sa vykoná podľa špecifikácií pre alkyfenoly.

Skúšobná metóda:

Extrakcia rozpúšťadla nasledovaná LC-MS

 

Tieto látky sa nesmú používať v žiadnych textilných prípravkoch ani preparátoch:

 

bis(hydrogénovaný lojový alkyl) dimetyl amóniumchlorid (DTDMAC)

 

distearyl dimetyl amóniumchlorid (DSDMAC)

 

di(stužený loj) dimetylamóniumchlorid (DHTDMAC)

 

etyléndiamín tetraacetát (EDTA)

 

dietylén triamín pentaacetát (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

 

1-metyl-2-pyrrolidón

kyselina nitriltrioctová (NTA)

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie dodávateľov chemických látok o nepoužívaní podložené kartou bezpečnostných údajov pre všetky fázy výroby.

g)   Obmedzenia týkajúce sa konečného výrobku

i)

Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC), ktorým bola udelená výnimka.

Uplatniteľnosť:

Elastan, akryl

N,N-dimetylacetamid (127-19-5)

Na konečné výrobky obsahujúce elastan a akryl sa uplatňujú tieto limitné hodnoty:

 

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku

Skúšobná metóda:

Extrakcia rozpúšťadla, GC-MS alebo LC-MS

výrobky pre dojčatá a deti do 3 rokov

0,001 % (hmotnostný podiel)

výrobky, ktoré sú v priamom styku s pokožkou

0,005 % (hmotnostný podiel)

oblečenie s obmedzeným stykom s pokožkou a interiérové textílie

0,005 % (hmotnostný podiel)

ii)

Zvyšky formaldehydu

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky. Osobitné podmienky sa uplatňujú na oblečenie s apretúrou pre ľahké ošetrovanie (nazývanou aj nekrčivé alebo stále vyžehlené)

Na zvyšky formaldehydu z apretúry pre ľahké ošetrovanie sa uplatňujú tieto limitné hodnoty:

 

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku pre výrobky s apretúrou pre ľahké ošetrovanie.

Pre všetky ostatné výrobky sa vyžaduje vyhlásenie o nepoužívaní.

Skúšobná metóda:

EN ISO 14184-1

výrobky pre dojčatá a deti do 3 rokov

16 ppm

všetky výrobky, ktoré sú v priamom styku s pokožkou

16 ppm

oblečenie s obmedzeným stykom s pokožkou a interiérové textílie

75 ppm

iii)

Biocídy používané na ochranu textílií počas prepravy a skladovania.

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky.

Povolené je iba používanie biocídov, ktoré sú schválené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (3). Žiadatelia sa musia oboznámiť s najaktuálnejším zoznamom schválených látok:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Obmedzené sú tieto konkrétne biocídy:

chlórfenoly (ich soli a estery)

polychlórované bifenyly (PCB)

organocíničité zlúčeniny vrátane TBT, TPhT, DBT a DOT

dimetyl fumarát (DMFu)

neuvádza sa

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní pred prepravou a skladovaním podložené kartou bezpečnostných údajov.

iv)

Extrahovateľné kovy

Uplatniteľnosť:

Všetky výrobky s rozličnými limitnými hodnotami sa týkajú dojčiat a detí do 3 rokov.

Pre výrobky určené pre dojčatá a deti do 3 rokov platia tieto limitné hodnoty:

mg/kg

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku

Skúšobná metóda:

Extrakcia – EN ISO 105-E04-2013 (roztok kyslého potu)

Detekcia – ICP-MS alebo ICP-OES

antimón (Sb)

30,0

arzén (As)

0,2

kadmium (Cd)

0,1

chróm (Cr)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

1,0

všetky ostatné textílie

0,5

kobalt (Co)

1,0

meď (Cu)

25,0

olovo (Pb)

0,2

nikel (Ni)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

1,0

všetky ostatné textílie

0,5

ortuť (Hg)

0,02

Pre všetky ostatné výrobky vrátane interiérových textílií platia tieto limitné hodnoty:

mg/kg

Overovanie:

Skúšanie konečného výrobku

Skúšobná metóda:

Extrakcia – DIN EN ISO 105-E04-2013 (roztok kyslého potu)

Detekcia – ICP-MS alebo ICP-OES

antimón (Sb)

30,0

arzén (As)

1,0

kadmium (Cd)

0,1

chróm (Cr)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

2,0

všetky ostatné textílie

1,0

kobalt (Co)

 

textílie farbené komplexnými kovovými farbivami

4,0

všetky ostatné textílie

1,0

meď (Cu)

 

olovo (Pb)

50,0

nikel (Ni)

1,0

ortuť (Hg)

1,0

0,02

v)

Filmy, lamináty a membrány

Uplatniteľnosť:

Kde sú zapracované do štruktúry textilu.

Polyméry nesmú obsahovať tieto ftaláty:

DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalát)

BBP (butylbenzylftalát)

DBP (dibutylftalát)

DMEP (bis2-metoxyetyl) ftalát

DIBP (diizobutylftalát)

DIHP (di-C6-8-rozvetvené alkylftaláty)

DHNUP (di-C7-11- rozvetvené alkylftaláty)

DHP (di-n-hexylftalát)

Celkový súčet 0,1 % (hmotnostný podiel)

Overovanie:

Vyhlásenie o nepoužívaní od výrobcu polymérov podložené kartou bezpečnostných údajov pre zmäkčovadlá používané v preparáte. Ak informácie nie sú dostupné, môže sa vyžadovať skúšanie.

Skúšobná metóda:

EN ISO 14389

Fluórpolymérové membrány a lamináty sa môžu používať v oblečení do vonkajšieho prostredia a technickom oblečení do vonkajšieho prostredia. Nesmú sa vyrábať s použitím PFOA ani žiadnych jeho vyšších homológov, ako ich vymedzuje OECD.

 

Overovanie:

Vyhlásenie o súlade od výrobcu membrány alebo laminátu s ohľadom na výrobu polyméru.

vi)

Doplnky ako sú gombíky, nity a zipsy

Uplatniteľnosť:

Kde sú zapracované do štruktúry oblečenia.

Pre kovové doplnky:

 

Overovanie:

Skúšanie zloženia kovových zložiek.

Skúšobné metódy:

pre migráciu niklu

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

pre ostatné materiály

Detekcia – GC-ICP-MS

Pre kovové zliatiny s obsahom niklu, ktoré sú v priamom a dlhodobejšom styku s pokožkou, platí limitná hodnota migrácie.

Nikel 0,5 μg/cm2/týždeň

Doplnkové skúšky sa vykonajú na prítomnosť kovov, pre ktoré platia tieto limitné hodnoty:

 

olovo (Pb),

90 mg/kg

kadmium (Cd)

 

výrobky určené pre dojčatá a deti do 3 rokov:

50 mg/kg

všetky ostatné výrobky vrátane interiérových textílií:

100 mg/kg

chróm (Cr), ak existuje pokovovanie chrómom

60 mg/kg

ortuť (Hg)

60 mg/kg

V žiadnych plastových doplnkoch sa nesmú používať tieto ftaláty:

DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalát)

BBP (butylbenzylftalát)

DBP (dibutylftalát)

DMEP (bis2-metoxyetyl) ftalát

DIBP (diizobutylftalát)

DIHP (di-C6-8-rozvetvené alkyftaláty)

DHNUP (di-C7-11- rozvetvené alkylftaláty)

DHP (di-n-hexylftalát)

V detskom oblečení, kde existuje riziko vloženia doplnku do úst, napríklad úchyt zipsu, sa nesmú používať tieto ftaláty:

DINP (di-isononyl ftalát)

DIDP (di-izodecyl ftalát)

DNOP (di-n-oktyl ftalát)

neuvádza sa

Overovanie:

Na určenie zloženia plastu sa poskytne karta bezpečnostných údajov.


(1)  Je potrebné prijať opatrenia, aby sa predišlo falošným výsledkom spôsobeným prítomnosťou 4-aminoazobenzénu.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

Dodatok 2

OBMEDZENIA FARBÍV

a)   Karcinogénne aromatické amíny

Arylamín

Číslo CAS

4-aminodifenyl

92-67-1

benzidín

92-87-5

4-chlór-o-toluidín

95-69-2

2-naftylamín

91-59-8

o-amino-azotoluén

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluén

99-55-8

4-chlóranilín

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodifenylmetán

101-77-9

3,3′-dichlórbenzidín

91-94-1

3,3′-dimetoxybenzidín

119-90-4

3,3′-dimetylbenzidín

119-93-7

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetán

838-88-0

p-kresidin

120-71-8

4,4′-metylén-bis-(2-chlór-anilín)

101-14-4

4,4′-oxydianilín

101-80-4

4,4′-tiodianilín

139-65-1

o-toluidín

95-53-4

2,4-diaminotoluén

95-80-7

2,4,5-trimetylanilín

137-17-7

4-aminoazobenzén

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

b)   Indikatívny zoznam farbív, ktoré sa môžu štiepiť na karcinogénne aromatické amíny

Disperzné farbivá

disperzná oranžová 60

disperzná žltá 7

disperzná oranžová 149

disperzná žltá 23

disperzná červená 151

disperzná žltá 56

disperzná červená 221

disperzná žltá 218

Základné farbivá

základná hnedá 4

základná červená 114

základná červená 42

základná žltá 82

základná červená 76

základná žltá 103

základná červená 111

 

Kyslé farbivá

CI kyslá čierna 29

CI kyslá červená 24

CI kyslá červená 128

CI kyslá čierna 94

CI kyslá červená 26

CI kyslá červená 115

CI kyslá čierna 131

CI kyslá červená 26:1

CI kyslá červená 128

CI kyslá čierna 132

CI kyslá červená 26:2

CI kyslá červená 135

CI kyslá čierna 209

CI kyslá červená 35

CI kyslá červená 148

CI kyslá čierna 232

CI kyslá červená 48

CI kyslá červená 150

CI kyslá hnedá 415

CI kyslá červená 73

CI kyslá červená 158

CI kyslá oranžová 17

CI kyslá červená 85

CI kyslá červená 167

CI kyslá oranžová 24

CI kyslá červená 104

CI kyslá červená 170

CI kyslá oranžová 45

CI kyslá červená 114

CI kyslá červená 264

CI kyslá červená 4

CI kyslá červená 115

CI kyslá červená 265

CI kyslá červená 5

CI kyslá červená 116

CI kyslá červená 420

CI kyslá červená 8

CI kyslá červená 119:1

CI kyslá fialová 12

Priame farbivá

priama čierna 4

základná hnedá 4

priama červená 13

priama čierna 29

priama hnedá 6

priama červená 17

priama čierna 38

priama hnedá 25

priama červená 21

priama čierna 154

priama hnedá 27

priama červená 24

priama modrá 1

priama hnedá 31

priama červená 26

priama modrá 2

priama hnedá 33

priama červená 22

priama modrá 3

priama hnedá 51

priama červená 28

priama modrá 6

priama hnedá 59

priama červená 37

priama modrá 8

priama hnedá 74

priama červená 39

priama modrá 9

priama hnedá 79

priama červená 44

priama modrá 10

priama hnedá 95

priama červená 46

priama modrá 14

priama hnedá 101

priama červená 62

priama modrá 15

priama hnedá 154

priama červená 67

priama modrá 21

priama hnedá 222

priama červená 72

priama modrá 22

priama hnedá 223

priama červená 126

priama modrá 25

priama zelená 1

priama červená 168

priama modrá 35

priama zelená 6

priama červená 216

priama modrá 76

priama zelená 8

priama červená 264

priama modrá 116

priama zelená 8.1

priama fialová 1

priama modrá 151

priama zelená 85

priama fialová 4

priama modrá 160

priama oranžová 1

priama fialová 12

priama modrá 173

priama oranžová 6

priama fialová 13

priama modrá 192

priama oranžová 7

priama fialová 14

priama modrá 201

priama oranžová 8

priama fialová 21

priama modrá 215

priama oranžová 10

priama fialová 22

priama modrá 295

priama oranžová 108

priama žltá 1

priama modrá 306

priama červená 1

priama žltá 24

priama hnedá 1

priama červená 2

priama žltá 48

priama hnedá 1:2

priama červená 7

 

priama hnedá 2

priama červená 10

 

c)   Farbivá, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, alebo sú potenciálne senzibilizujúce

Farbivá, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu

C. I. kyslá červená 26

C. I. priama čierna 38

C. I. disperzná modrá 1

C. I. základná červená 9

C. I. priama modrá 6

C. I. disperzná oranžová 11

C. I. základná fialová 14

C. I. priama červená 28

C. I. disperzná žltá 3

Disperzné farbivá, ktoré sú potenciálne senzibilizujúce

C.I. disperzná modrá 1

C.I. disperzná modrá 124

C.I. disperzná červená 11

C.I. disperzná modrá 3

C.I. disperzná hnedá 1

C.I. disperzná červená 17

C.I. disperzná modrá 7

C.I. disperzná oranžová 1

C.I. disperzná žltá 1

C.I. disperzná modrá 26

C.I. disperzná oranžová 3

C.I. disperzná žltá 3

C.I. disperzná modrá 35

C.I. disperzná oranžová 37

C.I. disperzná žltá 9

C.I. disperzná modrá 102

C.I. disperzná oranžová 76

C.I. disperzná žltá 39

C.I. disperzná modrá 106

C.I. disperzná červená 1

C.I. disperzná žltá 49

Dodatok 3

NAJLEPŠIE DOSTUPNÉ TECHNIKY V OBLASTI ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PRANIA, SUŠENIA A OŠETROVANIA

Oblasť

Najlepšie dostupné techniky (BAT)

1.

Všeobecné hospodárenie s energiou

1.1

Meranie spotreby energie (sub-metering)

1.2

Systémy monitorovania a automatickej kontroly procesov na kontrolu toku, objemov plnenia, teplôt a časovania

1.3

Izolácia potrubí, ventilov a prírub

1.4

Frekvenčná kontrola elektromotorov a čerpadiel

1.5

Uzavretá konštrukcia strojov na zníženie strát vyparovaním

1.6

Opätovné použitie/recyklácia vody a kvapalín v procesoch dávkovania

1.7

Tepelná regenerácia, napríklad vody na oplachovanie, kondenzátov pary, odvádzaného vzduchu z procesu, splodín horenia

2.

Procesy prania a oplachovania

2.1

Využitie chladiacej vody ako prevádzkovej vody

2.2

Nahradenie prania s nadmerným množstvom vody odtokovým/prítokovým praním

2.3

Využitie „inteligentných“ technológií oplachovania s kontrolou prietoku vody a protiprúdmi

2.4

Inštalácia výmenníkov tepla

3.

Sušenie a ošetrovanie s použitím napínacích rámov

3.1

Optimalizácie prúdenia vzduchu

3.2

Izolácia krytov

3.3

Inštalácia systémov účinných horákov

3.4

Inštalácia systémov regenerácie tepla

Poznámka:

Nové techniky BAT, o ktorých informovali a ktoré odporúčali orgány členských štátov EÚ po dátume vydania referenčného dokumentu Európskej komisie o textile BREF (2003), sa posudzujú doplnkovo k uvedeným technikám.


Top