Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0322

2014/322/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov na rok 2014

OJ L 165, 4.6.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/322/oj

4.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/49


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. mája 2014

o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov na rok 2014

(2014/322/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 148 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

keďže:

(1)

V článku 145 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa ustanovuje, že členské štáty a Únia majú pracovať na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na trhoch práce reagujúcich na podmienky hospodárskych zmien so zreteľom na dosiahnutie cieľov vymedzených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii.

(2)

Stratégia Európa 2020 navrhnutá Komisiou umožňuje Únii nasmerovať jej hospodárstvo smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, ktorý bude sprevádzať vysoká miera zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Rada prijala 13. júla 2010 svoje odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie (3). Okrem toho Rada prijala 21. októbra 2010 svoje rozhodnutie 2010/707/EÚ (4) (ďalej len „usmernenia pre zamestnanosť“). Tieto súbory usmernení tvoria integrované usmernenia na vykonávanie stratégie Európa 2020 (ďalej len „integrované usmernenia“). Bolo stanovených päť hlavných spoločných cieľov uvedených v rámci príslušných integrovaných usmernení, ktorými sa riadia činnosti členských štátov a ktoré berú do úvahy ich východiskovú situáciu a vnútroštátne okolnosti, ako aj situáciu a okolnosti spoločné pre celú Úniu. Európska stratégia zamestnanosti má vedúcu úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a pracovného trhu.

(3)

Integrované usmernenia sú v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010. Členským štátom poskytujú presné smerovanie, pokiaľ ide o vymedzenie národných programov reforiem a vykonanie reforiem. Usmernenia pre zamestnanosť by mali byť základom pre všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada adresovať členským štátom podľa článku 148 ods. 4 ZFEÚ, a to popri odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré sú adresované členským štátom podľa článku 121 ods. 2 ZFEÚ. Usmernenia pre zamestnanosť by mali byť aj základom vypracovania spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú Rada a Komisia každoročne zasielajú Európskej rade.

(4)

Preskúmanie národných programov reforiem členských štátov, ktoré je súčasťou spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú Rada prijala 28. februára 2013, poukazuje na to, že členské štáty by mali aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie zamerané na riešenie týchto priorít: zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti, rozvíjanie kvalifikovanej pracovnej sily v súlade s potrebami trhu práce a podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na terciárnom vzdelávaní, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.

(5)

Usmernenia pre zamestnanosť by mali zostať nezmenené až do konca roku 2014, aby bolo možné sústrediť sa na ich vykonávanie. Do konca roka 2014 by možnosti aktualizácie usmernení pre zamestnanosť mali zostať prísne obmedzené. V rokoch 2011, 2012 a 2013 sa usmernenia pre zamestnanosť zachovali nezmenené. Mali by sa zachovať aj na rok 2014,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú stanovené v prílohe k rozhodnutiu 2010/707/EÚ, sa zachovávajú na rok 2014 a členské štáty ich zohľadňujú vo svojich politikách zamestnanosti.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Stanovisko z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 21. januára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).


Top