EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0305

2014/305/EÚ: Rozhodnutie Rady z 9. júla 2013 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu Text s významom pre EHP

OJ L 160, 29.5.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/305/oj

Related international agreement

29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/2


ROZHODNUTIE RADY

z 9. júla 2013

o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu

(Text s významom pre EHP)

(2014/305/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Únie o dohode medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu (ďalej len „dohoda“).

(2)

Dohoda bola podpísaná 20. decembra 2012 s výhradou jej neskoršieho uzavretia.

(3)

Je potrebné stanoviť procedurálne opatrenia pre účasť Únie v spoločnom výbore zriadenom dohodou.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorou sa stanovuje všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu (1).

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa bodu 13 ods. 2 dohody.

Článok 3

Komisia zastupuje Úniu v spoločnom výbore zriadenom bodom 7 dohody.

Článok 4

1.   Komisia po porade s osobitným výborom menovaným Radou určí pozíciu, ktorú má zaujať Únia v spoločnom výbore, v súvislosti s uplatňovaním dohody a s prijímaním príloh k dohode a zmien a doplnení takýchto príloh.

2.   Na základe bodov 5, 6, 8, 9, 10 a 11 dohody môže Komisia prijať akékoľvek vhodné opatrenie.

Článok 5

Komisia pravidelne informuje Radu o vykonávaní dohody.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. júla 2013

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Dohoda bola uverejnená spolu s rozhodnutím o podpise dohody v úradnom vestníku Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2013, s. 2.


Top