EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0243

2014/243/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

OJ L 128, 30.4.2014, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/243/oj

30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/61


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie

(2014/243/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 16. júla 1999 poverila Komisiu, aby v mene Európskeho spoločenstva rokovala v rámci Rady Európy o dohovore, ktorý sa týka právnej ochrany služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu.

(2)

Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (ďalej len „dohovor“) bol prijatý Radou Európy 24. januára 2001.

(3)

Dohovorom sa zavádza normatívny rámec, ktorý je takmer identický s rámcom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES (1).

(4)

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2003 a je otvorený na podpis zo strany Únie.

(5)

Podpísanie dohovoru by pomohlo k rozšíreniu uplatňovania ustanovení podobných ustanoveniam v smernici 98/84/ES mimo hraníc Únie a k zavedeniu práva v oblasti služieb založených na podmienenom prístupe, ktoré by platili na celom európskom kontinente.

(6)

Dohovor by sa mal podpísať v mene Únie s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpísanie Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (2) s výhradou uzavretia dohovoru.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje v mene Únie určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohovor.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (Ú. v. ES L 320, 28.11.1998, s. 54).

(2)  Text dohovoru bol uverejnený v Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 2.


Top