EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0185

(2014/185/EÚ): Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie

OJ L 102, 5.4.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/185/oj

5.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/1


ROZHODNUTIE RADY

z 11. februára 2014

o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie

(2014/185/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 74 a článok 78 ods. 1 a 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (1) sa v článku 49 ods. 1 stanovuje, že Európsky podporný úrad pre azyl je otvorený účasti Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska ako pozorovateľov. Okrem toho sa v uvedenom nariadení ustanovuje, že sa prijmú dojednania, v ktorých sa spresní najmä povaha, rozsah a spôsob účasti uvedených krajín na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl.

(2)

Dňa 27. januára 2012 Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania o Dohode medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „dohoda“). Rokovania sa úspešne uzavreli parafovaním dohody 28. júna 2013.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať.

(4)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21 nariadenia (EÚ) č. 439/2010, Spojené kráľovstvo a Írsko sa zúčastňujú na prijatí uvedeného nariadenia a sú ním viazané. Preto by mali vykonať článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 439/2010 a zúčastniť sa tohto rozhodnutia. Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto zúčastňujú tohto rozhodnutia.

(5)

Ako sa uvádza v odôvodnení 22 nariadenia (EÚ) č. 439/2010, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí uvedeného nariadenia a nie je ním viazané. Dánsko sa preto nezúčastňuje tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl, s výhradou uzavretia uvedenej dohody (2).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. februára 2014

Za Radu

predseda

E. VENIZELOS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(2)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


Top