EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/32 z  29. decembra 2014 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/17


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/32

z 29. decembra 2014

o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38)

(prepracované znenie)

(ECB/2014/62)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) ustanovuje, že výnimky z požiadaviek na štatistické vykazovanie sa môžu udeliť investičným fondom podliehajúcim vnútroštátnym pravidlám o účtovníctve, ktoré umožňujú oceňovanie ich aktív menej často ako raz za štvrťrok. Zároveň ustanovuje, že o kategóriách investičných fondov, ktorým národné centrálne banky na základe voľného uváženia udelia výnimky, má rozhodnúť Rada guvernérov.

(2)

Rozhodnutie ECB/2009/4 (2) je potrebné v podstatnej miere zmeniť, malo by sa v záujme zrozumiteľnosti prepracovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimky

Kategórie investičných fondov, ktorým na základe voľného uváženia národné centrálne banky môžu udeliť výnimky podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Rada guvernérov preskúma tieto kategórie najmenej raz za tri roky.

Článok 2

Zrušovacie ustanovenia

1.   Rozhodnutie ECB/2009/4 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia adresátom.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. decembra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Rozhodnutie ECB/2009/4 zo 6. marca 2009 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8) (Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2009, s. 21).


PRÍLOHA

KATEGÓRIE INVESTIČNÝCH FONDOV, KTORÝM SA MÔŽU UDELIŤ VÝNIMKY PODĽA ČLÁNKU 8 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Členský štát

Názov kategórie investičných fondov

Právny akt týkajúci sa danej kategórie

Právny akt upravujúci frekvenciu oceňovania

Frekvencia oceňovania podľa vnútroštátnych právnych predpisov

Názov právneho aktu

Číslo/dátum právneho aktu

Príslušné ustanovenia

Názov právneho aktu

Číslo/dátum právneho aktu

Príslušné ustanovenia

Francúzsko

Fonds commun de placement à risque

(podielové fondy rizikového kapitálu)

Code monétaire et financier

(Menový a finančný zákonník)

 

kapitola IV, oddiel 2, odsek 2, L214-28 až L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(všeobecné nariadenie Úradu pre finančné trhy)

 

zväzok IV, hlava II, článok 422-120-13

polročná

Francúzsko

Sociétés civiles de placement immobilier

(realitné investičné spoločnosti)

Code monétaire et financier

(Menový a finančný zákonník)

 

kapitola IV, oddiel 2, odsek 4 L214-86 až L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(všeobecné nariadenie Úradu pre finančné trhy)

 

zväzok IV, článok 422-234

ročná

Francúzsko

Organismes de placement collectif immobilier

(podniky kolektívneho investovania do nehnuteľností)

Code monétaire et financier

(Menový a finančný zákonník)

 

kapitola IV, oddiel 2, odsek 3 L214-33 až L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(všeobecné nariadenie Úradu pre finančné trhy)

 

zväzok IV, článok 422-186

polročná

Taliansko

Fondi chiusi

(uzavreté fondy)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(legislatívna vyhláška – všetky ustanovenia v oblasti finančného sprostredkovania)

č. 58 z 24. februára 1998

časť I, článok 1

časť II, články 36, 37 a 39

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(predpis Banca d'Italia – nariadenie o kolektívnej správe úspor)

8. máj 2012

hlava V, kapitola 1, oddiel II, odsek 46

polročná

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(ministerská vyhláška – nariadenie, ktorým sa vykonáva článok 37 legislatívnej vyhlášky č. 58 z 24. februára 1998)

č. 228 z 24. mája 1999

kapitola II, článok 12

Litva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(podniky kolektívneho investovania určené pre informovaných investorov)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o podnikoch kolektívneho investovania určených pre informovaných investorov)

č. XII-376 z 18. júna 2013

Článok 2 ods. 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o podnikoch kolektívneho investovania určených pre informovaných investorov)

č. XII-376 z 18. júna 2013

Článok 31 ods. 2

polročná/ročná

Portugalsko

Fundos de capital de risco

(fondy rizikového kapitálu)

Decreto-Lei

(nariadenie vlády s mocou zákona)

č. 375/2007 z 8. novembra 2007

Článok 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(usmernenie Komisie pre trh s cennými papiermi)

č. 1/2008 zo 14. februára 2008

č. 2/2013 z 30. mája 2013

články 4 a 11

pravidlo 1

polročná


Top