EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/298 z  15. decembra 2014 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky (prepracované znenie) (ECB/2014/57)

Ú. v. EÚ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/24


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/298

z 15. decembra 2014

o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky (ECB/2014/57)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Rozhodnutím ECB/2010/24 (1) sa ustanovuje spôsob, akým Európska centrálna banka (ECB) rozdeľuje v prospech národných centrálnych bánk: a) svoj príjem z eurobankoviek v obehu vznikajúci v každom finančnom roku a b) svoj príjem z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (securities markets programme – SMP) dosiahnutý v každom finančnom roku.

(2)

Je potrebné zmeniť rozhodnutie ECB/2010/24 tak, aby sa zohľadnilo dočasné rozdeľovanie príjmu ECB z nákupu krytých dlhopisov a cenných papierov krytých aktívami realizovaného v súlade s rozhodnutím ECB/2014/40 (2) a rozhodnutím ECB/2014/45 (3). V záujme jasnosti by sa preto malo prepracovať.

(3)

V rozhodnutí ECB/2010/29 (4) sa ustanovuje prideľovanie eurobankoviek v obehu národným centrálnym bankám v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní ECB. Podľa článku 4 rozhodnutia ECB/2010/29 a prílohy k tomuto rozhodnutiu sa ECB prideľuje 8 % celkovej hodnoty eurobankoviek v obehu. ECB má pohľadávky v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám v hodnote rovnajúcej sa hodnote ňou vydaných eurobankoviek, a to v pomere k ich podielom v kľúči upísaného základného imania.

(4)

Podľa článku 2 ods. 2 rozhodnutia ECB/2010/23 (5) sa zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému úročí referenčnou sadzbou. Podľa článku 2 ods. 3 rozhodnutia ECB/2010/23 sa toto úročenie vyrovnáva prostredníctvom platieb v TARGET2.

(5)

V odôvodnení 7 rozhodnutia ECB/2010/23 sa uvádza, že príjem, ktorý vzniká ECB pri úročení jej pohľadávok v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám v súvislosti s jej podielom na eurobankovkách v obehu by mal byť v zásade rozdelený medzi národné centrálne banky v pomere k ich podielom v kľúči upísaného základného imania v tom istom finančnom roku, v ktorom vzniká, v súlade s rozhodnutiami Rady guvernérov.

(6)

Príjem ECB z nákupu cenných papierov v rámci SMP, tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (third covered bond purchase programme – CBPP3) a programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities purchase programme – ABSPP) by sa mal v zásade rozdeliť medzi národné centrálne banky rovnakým spôsobom v pomere k ich podielom v kľúči upísaného základného imania v tom istom finančnom roku, v ktorom vzniká.

(7)

Pri rozdeľovaní svojho príjmu z eurobankoviek v obehu a príjmu z nákupu cenných papierov v rámci SMP, CBPP3 a ABSPP by ECB mala vziať do úvahy svoj odhadovaný hospodársky výsledok v danom roku, pričom tento odhad by mal náležito zohľadniť potrebu pridelenia finančných prostriedkov do rezervy na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata, ako aj dostupnosť rezerv, ktoré sa môžu použiť na vyrovnanie očakávaných výdavkov.

(8)

Pri určovaní výšky čistého zisku ECB, ktorý sa má previesť do všeobecného rezervného fondu podľa článku 33.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), by Rada guvernérov mala zohľadniť, že časť tohto zisku, ktorá zodpovedá príjmu z eurobankoviek v obehu a príjmu z nákupu cenných papierov v rámci SMP, CBPP3 a ABSPP, by sa mala v plnej výške rozdeliť medzi národné centrálne banky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

b)

„zostatkom eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému“ sa rozumejú pohľadávky a záväzky vznikajúce medzi NCB a ECB a medzi NCB a ostatnými národnými centrálnymi bankami v dôsledku uplatňovania článku 4 rozhodnutia ECB/2010/29;

c)

„príjmom ECB z eurobankoviek v obehu“ sa rozumie príjem ECB vznikajúci z úročenia jej pohľadávok v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám v súvislosti s jej podielom na eurobankovkách v obehu v dôsledku uplatňovania článku 2 rozhodnutia ECB/2010/23;

d)

„príjmom ECB z nákupu cenných papierov“ sa rozumie čistý príjem ECB z nákupu: i) cenných papierov v rámci SMP v súlade s rozhodnutím ECB/2010/5 (6); ii) krytých dlhopisov v rámci CBPP3 v súlade s rozhodnutím ECB/2014/40 a iii) cenných papierov krytých aktívami v rámci ABSPP v súlade s rozhodnutím ECB/2014/45.

Článok 2

Dočasné rozdeľovanie príjmu ECB z eurobankoviek v obehu a príjmu ECB z nákupu cenných papierov

1.   Príjem ECB z eurobankoviek v obehu a príjem ECB z nákupu cenných papierov sú splatné v plnej výške národným centrálnym bankám v tom istom finančnom roku, v ktorom vznikli, a rozdeľujú sa medzi národné centrálne banky v pomere k ich splateným podielom na upísanom základnom imaní ECB.

2.   Pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak, ECB rozdeľuje medzi národné centrálne banky svoj príjem z eurobankoviek v obehu a svoj príjem z nákupu cenných papierov, ktoré dosiahne v určitom finančnom roku, v posledný pracovný deň v januári nasledujúceho roku.

3.   Výška príjmu ECB z eurobankoviek v obehu sa môže znížiť v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov na základe štatútu ESCB, pokiaľ ide o náklady, ktoré ECB vynaložila na vydanie eurobankoviek a ich spracovanie.

Článok 3

Výnimka z článku 2

Odchylne od článku 2 Rada guvernérov rozhodne pred koncom finančného roka o tom, či si ECB ponechá celý príjem alebo jeho časť uvedenú v článku 2 v rozsahu potrebnom na zabezpečenie toho, aby výška rozdeľovaného príjmu nepresiahla výšku čistého zisku ECB za daný rok. Takéto rozhodnutie prijme Rada guvernérov, ak na základe odôvodneného odhadu vypracovaného Výkonnou radou očakáva, že ECB dosiahne celkovú ročnú stratu alebo vytvorí čistý ročný zisk, ktorý je nižší ako odhadovaná výška jej príjmu uvedeného v článku 2. Rada guvernérov môže pred koncom finančného roka rozhodnúť, že prevedie celý príjem ECB alebo jeho časť uvedenú v článku 2 do rezervy na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

2.   Rozhodnutie ECB/2010/24 sa zrušuje s účinnosťou od 31. decembra 2014.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2010/24 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. decembra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2010/24 z 25. novembra 2010 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2011, s. 35).

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/40 z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45) (Ú. v. EÚ L 1, 6.1.2015, s. 4).

(4)  Rozhodnutie ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 26).

(5)  Rozhodnutie ECB/2010/23 z 25. novembra 2010 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 17).

(6)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2010/5 zo 14. mája 2010 o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2010, s. 8).


Top