EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0045(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z  19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45)

Ú. v. EÚ L 1, 6.1.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/5/oj

6.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/4


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/5

z 19. novembra 2014

o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami

(ECB/2014/45)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, môžu obchodovať na finančných trhoch okrem iného s obchodovateľnými cennými papiermi v rámci priamych nákupov a predajov.

(2)

Rada guvernérov rozhodla 4. septembra 2014, že by sa mal začať nový program nákupu cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). Popri treťom programe nákupu krytých dlhopisov (1) a cielených dlhodobejších refinančných operáciách (2), ABSPP ďalej prispeje k zlepšeniu transmisie menovej politiky, podporí poskytovanie úverov ekonomike eurozóny, podnieti pozitívny vývoj na ďalších trhoch a v dôsledku toho uvoľní nastavenie menovej politiky ECB a prispeje k návratu miery inflácie na úroveň bližšiu 2 %.

(3)

Ako súčasť jednotnej menovej politiky by sa mali priame nákupy akceptovateľných cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities – ABS) Európskou centrálnou bankou v rámci ABSPP vykonávať jednotným a výnimočne počas úvodnej fázy centralizovaným spôsobom, v súlade s týmto rozhodnutím.

(4)

Po uplynutí úvodnej fázy by mali ABSPP vykonávať jednotným a decentralizovaným spôsobom centrálne banky Eurosystému, v súlade s následným rozhodnutím Rady guvernérov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zavedenie a rozsah programu ABSPP

Týmto sa zavádza ABSPP, v rámci ktorého ECB v súlade s týmto rozhodnutím nakupuje akceptovateľné ABS v zmysle článku 2. V rámci ABSPP môže ECB dávať svojim zástupcom pokyny, aby v jej mene nakupovali akceptovateľné ABS na primárnom a sekundárnom trhu od akceptovateľných zmluvných strán v zmysle článku 4.

Článok 2

Kritériá akceptovateľnosti pre priame nákupy ABS

ABS sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci ABSPP za predpokladu, že spĺňajú tieto kritériá akceptovateľnosti:

1.

Hodnotenie kreditnej kvality ABS je prinajmenšom na úrovni stupňa kreditnej kvality 3 podľa harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému (3) a je vyjadrené v podobe najmenej dvoch verejných úverových ratingov vydaných dvomi externými inštitúciami hodnotiacimi kreditné riziko, ktoré sú akceptované v rámci pre hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem Credit Assessment Framework – ECAF).

2.

Okrem kritéria uverejneného v bode 1, ABS spĺňajú kritériá akceptovateľnosti platné pre ABS poskytnuté ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému, ako sa uvádza v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 (4) (v znení zmien uskutočnených usmernením ECB/2012/25 (5) a usmernením ECB/2014/10 (6)) a v rozhodnutí ECB/2013/35 (7).

3.

Ak hodnotenie kreditnej kvality ABS nedosahuje prinajmenšom stupeň kreditnej kvality 2 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, vyjadrené v podobe najmenej dvoch verejných úverových ratingov vydaných dvomi externými inštitúciami hodnotiacimi kreditné riziko akceptovanými v rámci ECAF, musia ABS okrem požiadaviek uvedených v bode 2 spĺňať kritériá akceptovateľnosti platné pre ABS poskytnuté ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému v súlade s článkom 3 usmernenia ECB/2014/31 (8).

4.

Najmenej 90 % dlžníkov aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú ABS, sa klasifikujú ako nefinančné korporácie zo súkromného sektora (9) alebo fyzické osoby, v závislosti od výšky zostatku istiny aktív vytvárajúcich peňažné toky pripadajúcej na takýchto dlžníkov.

5.

Najmenej 95 %:

a)

výšky zostatku istiny aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú emisiu ABS, je denominovaných v eurách;

b)

majetku zabezpečujúceho aktíva vytvárajúce peňažné toky, ktoré kryjú emisiu ABS, pokiaľ ide o emisiu cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi na kúpu nehnuteľností na bývanie (residential mortgage-backed securities – RMBS) alebo cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi na nehnuteľnosti na podnikanie (commercial mortgage-backed securities – CMBS), sa nachádza v eurozóne, v závislosti od výšky zostatku istiny aktív vytvárajúcich peňažné toky spojených s týmto majetkom, a

c)

dlžníkov aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú emisiu ABS [s výnimkou emisií RMBS a CMBS, uvedených v písmene b)], v závislosti od výšky zostatku istiny aktív vytvárajúcich peňažné toky pripadajúcej na takýchto dlžníkov, bolo založených v eurozóne, alebo sú prípadne rezidentmi eurozóny.

6.

Emitent ABS má sídlo v eurozóne.

7.

Tranža ABS [s rovnakým alebo zastupiteľným medzinárodným identifikačným kódom cenných papierov (International Securities Identification Number – ISIN)], ktorá bola v čase hodnotenia zo strany ECB na účely potenciálnej kúpy v súlade s článkom 3 držaná v plnom rozsahu pôvodcom alebo subjektmi, s ktorými má pôvodca úzke väzby (10), je akceptovateľná pre nákup v rámci ABSPP za predpokladu, že externý investor, ktorý s nemá s pôvodcom úzke väzby (s výnimkou centrálnej banky Eurosystému, ktorá koná mimo rámca ABSPP), tiež kúpi časť tejto tranže ABS (s rovnakým alebo zameniteľným ISIN).

8.

Ak boli dlžníci aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú emisiu ABS, založení v Grécku alebo na Cypre, alebo sú v týchto krajinách rezidentmi, minimálna úroveň ratingu stanovená na úrovni bodu 1 sa na tieto ABS nevzťahuje za predpokladu, že podliehajú nákupnému obmedzeniu uvedenému v článku 5 ods. 2 a spĺňajú všetky ďalšie kritériá akceptovateľnosti uplatniteľné na nákup v rámci ABSPP a všetky tieto dodatočné požiadavky:

a)

minimálny limit kreditnej kvality Eurosystému používaný na určenie akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, vydaných alebo zaručených gréckou alebo cyperskou vládou, ako zábezpeky sa v zmysle článku 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31 neuplatňuje;

b)

ABS má dva verejné úverové ratingy od niektorej z dvoch externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko, ktoré sú akceptované v rámci ECAF, na úrovni najvyššieho ratingu dosiahnuteľného pre emisie ABS v príslušnom členskom štáte;

c)

štruktúra emisie ABS zahŕňa aktuálne zvýšenie kreditnej kvality (akým je zvýšenie kreditnej kvality v prípade všetkých tranží emisie ABS, ktoré sú podriadené tranži ABS, ktorá je akceptovateľná pre nákup) v rozsahu najmenej 25 % súčasnej výšky zostatku istiny všetkých tranží emisie ABS;

d)

sú k dispozícii správy pre investorov a ABS možno modelovať s použitím štandardných nástrojov tretích strán na modelovanie peňažných tokov, na základe posúdenia ECB;

e)

najlepšie dostupné hodnotenie kreditnej kvality každej z ďalej uvedených zmluvných strán v rámci emisie ABS (ak je to relevantné), s výnimkou obsluhovateľa, je minimálne na úrovni stupňa kreditnej kvality 3 podľa harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, a to v podobe najmenej jedného verejného úverového ratingu niektorej z externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko akceptovanej v rámci ECAF:

i)

banky, ktorá vedie účet emitenta;

ii)

ručiteľa banky, ktorá vedie účet emitenta;

iii)

poskytovateľa likviditného nástroja;

iv)

zmluvnej strany hedžingu;

v)

hlavného sprostredkovateľa platieb;

vi)

poskytovateľa na základe zmluvy o investícii so zárukou, a

f)

bol vymenovaný náhradný obsluhovateľ emisie ABS.

Článok 3

Hodnotenie kreditného rizika a hĺbková previerka

Pred kúpou akéhokoľvek ABS, ktorý spĺňa kritériá akceptovateľnosti podľa článku 2, uskutoční ECB v súvislosti s ABS hodnotenie kreditného rizika ABS a hĺbkovú previerku.

Článok 4

Akceptovateľné zmluvné strany

Akceptovateľnými zmluvnými stranami pre ABSPP a to tak pre priame obchody, ako aj pre obchody formou pôžičky cenných papierov zahŕňajúce ABS držané v portfóliu ABSPP, sú: a) zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na operáciách menovej politiky Eurosystému, v zmysle oddielu 2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14; b) zmluvné strany, ktoré centrálne banky Eurosystému využívajú na investovanie svojich investičných portfólií v eurách a c) subjekty, ktoré Rada guvernérov považuje na základe hodnotenia rizika protistrany pre Eurosystém zo strany ECB za akceptovateľné zmluvné strany pre priame obchody v rámci ABSPP.

Článok 5

Obmedzenie nákupov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, na základe ABSPP nie je možné nakúpiť a držať viac ako 70 % nesplatenej sumy určitej tranže ABS (s rovnakým alebo zastupiteľným ISIN).

2.   V prípade tranže ABS (s rovnakým alebo zastupiteľným ISIN), ktorá je akceptovateľná pre nákup podľa článku 2 bod 8, nie je možné v rámci ABSPP nakúpiť a držať viac ako 30 % nesplatenej sumy takejto tranže.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. novembra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2014/40 z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov. Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/34 z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (Ú. v. EÚ L 258, 29.8.2014, s. 11).

(3)  Uverejnené na internetovej stránke ECB.

(4)  Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).

(5)  Usmernenie ECB/2012/25 z 26. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 30).

(6)  Usmernenie ECB/2014/10 z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 166, 5.6.2014, s. 33).

(7)  Rozhodnutie ECB/2013/35 z 26. septembra 2013 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2013, s. 6).

(8)  Usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým s mení usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28).

(9)  Nefinančné korporácie majú rovnaký význam ako v Európskom systéme účtov uvedenom v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14.

(10)  Úzke väzby majú rovnaký význam ako v oddiele 6.2.3.2 prílohy I k usmernenia ECB/2011/14.


Top