EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0042(01)

2014/781/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  21. októbra 2014 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Litve (ECB/2014/42)

OJ L 327, 12.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/781/oj

12.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/6


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. októbra 2014

o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Litve

(ECB/2014/42)

(2014/781/EÚ)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 191 a článok 462 prvú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (1),

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (3),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (4), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (5),

keďže:

(1)

V dôsledku prijatia eura v Litve 1. januára 2015 sa od tohto dátumu bude na úverové inštitúcie a pobočky úverových inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v Litve, uplatňovať požiadavka na povinné minimálne rezervy.

(2)

Integrácia týchto subjektov do systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému si vyžaduje prijatie prechodných ustanovení, aby táto integrácia prebehla hladko bez toho, aby došlo k neprimeranému zaťaženiu úverových inštitúcií v členských štátoch, ktorých menou je euro, vrátane Litvy.

(3)

Z článku 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky vyplýva, že ECB za pomoci národných centrálnych bánk zhromažďuje od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov potrebné štatistické informácie, aby okrem iného zabezpečila včasnú prípravu v oblasti štatistiky s ohľadom na prijatie eura členským štátom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia majú pojmy „inštitúcia“, „požiadavka na povinné minimálne rezervy“, „udržiavacie obdobie“ a „základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv“ rovnaký význam ako v nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článok 2

Prechodné ustanovenia pre inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve

1.   Odchylne od článku 7 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) plynie prechodné udržiavacie obdobie pre inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, od 1. januára 2015 do 27. januára 2015.

2.   Základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv každej inštitúcie, ktorá sa nachádza v Litve, sa pre prechodné udržiavacie obdobie vymedzuje vo vzťahu k prvkom jej súvahy k 31. októbru 2014. Inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, vykazujú Lietuvos bankas svoju základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv v súlade s rámcom vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky ustanoveným v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve a na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), vypočítajú základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv pre prechodné udržiavacie obdobie na základe svojich súvah k 30. septembru 2014.

3.   Vo vzťahu k prechodnému udržiavaciemu obdobiu vypočítava povinné minimálne rezervy inštitúcie nachádzajúcej sa v Litve buď takáto inštitúcia alebo Lietuvos bankas. Strana, ktorá vypočíta povinné minimálne rezervy, predloží svoje výpočty druhej strane tak, aby táto mala dostatočný čas na ich overenie a predloženie revízií. Obe strany potvrdia vypočítané povinné minimálne rezervy vrátane akýchkoľvek revízií najneskôr 9. decembra 2014. Ak do 9. decembra 2014 oboznámená strana nepotvrdí výšku povinných minimálnych rezerv, považuje sa to za jej uznanie vypočítanej výšky na prechodné udržiavacie obdobie.

4.   Ustanovenia článku 3 ods. 2 až 4 sa vzťahujú mutatis mutandis na inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, takže tieto inštitúcie môžu pre počiatočné udržiavacie obdobia od svojej základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv odpočítať všetky záväzky voči inštitúciám v Litve, aj keď v čase výpočtu povinných minimálnych rezerv nebudú tieto inštitúcie v zozname inštitúcií, ktoré podliehajú požiadavkám na povinné minimálne rezervy uverejnenom podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článok 3

Prechodné ustanovenia pre inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro

1.   Existencia prechodného udržiavacieho obdobia inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v Litve, nemá vplyv na udržiavacie obdobie uplatňované na inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro, podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro, sa môžu rozhodnúť si zo svojej základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv za udržiavacie obdobia od 10. decembra 2014 do 27. januára 2015 a od 28. januára 2015 do 10. marca 2015 odpočítať akékoľvek svoje záväzky voči inštitúciám, ktoré sa nachádzajú v Litve, a to aj napriek tomu, že v čase, keď sa povinné minimálne rezervy vypočítavajú, nebudú ešte tieto inštitúcie v zozname inštitúcií podliehajúcich požiadavkám na povinné minimálne rezervy uverejnenom podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro, a ktoré si želajú odpočítať svoje záväzky voči inštitúciám nachádzajúcim sa v Litve, si za udržiavacie obdobia od 10. decembra 2014 do 27. januára 2015 a od 28. januára 2015 do 10. marca 2015 vypočítajú svoje povinné minimálne rezervy na základe svojej súvahy k 31. októbru 2014 pre prvé z uvedených období a k 30. novembru 2014 pre druhé z uvedených období a vykazujú štatistické informácie v súlade s časťou 1 prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), zobrazujúc inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, ako už podliehajúce systému povinných minimálnych rezerv ECB.

Uvedené sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti inštitúcií vykazovať štatistické informácie za dotknuté obdobia v súlade s tabuľkou 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), zobrazujúc ešte inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, ako banky v „zahraničí“.

Tabuľky sa vykazujú v lehotách a v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

4.   Pre udržiavacie obdobia začínajúce v decembri 2014 a januári 2015 si inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktoré prijali euro, a na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 9 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a ktoré si želajú odpočítať svoje záväzky voči inštitúciám nachádzajúcim sa v Litve, vypočítajú svoje povinné minimálne rezervy na základe súvah k 30. septembru 2014 a vykazujú tabuľku v súlade s časťou 1 v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), zobrazujúc inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, ako už podliehajúce systému povinných minimálnych rezerv ECB.

Uvedené sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti inštitúcií vykazovať štatistické informácie za dotknuté obdobia v súlade s tabuľkou 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), zobrazujúc ešte inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Litve, ako banky v „zahraničí“.

Štatistické informácie sa vykazujú v lehotách a v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto rozhodnutie je určené Lietuvos bankas, inštitúciám nachádzajúcim sa v Litve, a inštitúciám nachádzajúcim sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro.

2.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

3.   Pokiaľ nie je v tomto rozhodnutí ustanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) a (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. októbra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1.


Top