EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. septembra 2014 , ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/57


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. septembra 2014,

ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu Európskej centrálnej banky

(ECB/2014/39)

(2014/723/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 1, 2 a 3,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nariadenie o JMD“) sa vytvoril jednotný mechanizmus dohľadu (JMD) zložený z Európskej centrálnej banky (ECB) a príslušných vnútroštátnych orgánov zúčastnených členských štátov.

(2)

V článku 25 ods. 2 nariadenia o JMD sa od ECB vyžaduje, aby vykonávala svoje úlohy v oblasti dohľadu bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy týkajúce sa menovej politiky a akékoľvek iné úlohy, a oddelene od nich. Úlohy ECB v oblasti dohľadu by nemali byť ovplyvňované úlohami týkajúcimi sa menovej politiky a ani by do nich nemali zasahovať. Okrem toho by tieto úlohy v oblasti dohľadu nemali zasahovať do úloh ECB vo vzťahu k Európskemu výboru pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) a všetkých ďalších úloh ECB. Od ECB sa vyžaduje, aby podávala Európskemu parlamentu a Rade správy o tom, ako dodržiava toto ustanovenie. Úlohy ECB v oblasti dohľadu nemôžu meniť priebežné monitorovanie solventnosti jej zmluvných strán v rámci menovej politiky. Navyše, zamestnanci, ktorí sa podieľajú na výkone úloh v oblasti dohľadu, by sa mali z organizačného hľadiska oddeliť od zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ostatných úloh, ktorými je poverená ECB, a mala by sa na nich vzťahovať osobitná riadiaca štruktúra.

(3)

V článku 25 ods. 3 nariadenia o JMD sa od ECB vyžaduje, aby na účely článku 25 ods. 1 a 2 prijala a uverejnila všetky potrebné vnútorné predpisy vrátane predpisov týkajúcich sa služobného tajomstva a výmeny informácii medzi týmito dvomi funkčnými oblasťami.

(4)

V článku 25 ods. 4 nariadenia o JMD sa od ECB vyžaduje, aby zabezpečila úplne diferencované fungovanie Rady guvernérov, pokiaľ ide o menovú funkciu a funkciu dohľadu. Takéto diferencovanie zahŕňa prísne oddelené zasadnutia a programy.

(5)

V záujme zabezpečiť oddelenie úloh v oblasti menovej politiky od úloh v oblasti dohľadu sa v článku 25 ods. 5 nariadenia o JMD vyžaduje, aby ECB zriadila mediačný výbor, ktorý by mal riešiť rozdiely v názoroch, ktoré vyjadrili príslušné orgány dotknutých zúčastnených členských štátov v súvislosti s námietkou Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia, ktorý vypracovala Rada pre dohľad. Bude pozostávať z jedného člena z každého zúčastneného členského štátu, ktorého vyberie príslušný členský štát spomedzi členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad. Rozhodovať má jednoduchou väčšinou hlasov, pričom každý člen má jeden hlas. ECB je povinná prijať a uverejniť nariadenie, ktorým sa tento mediačný výbor zriadi a ktorým sa stanoví jeho rokovací poriadok; v tejto súvislosti ECB prijala nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 673/2014 (ECB/2014/26) (2).

(6)

Rokovací poriadok ECB sa zmenil (3) s cieľom prispôsobiť vnútornú organizáciu ECB a jej orgánov s rozhodovacou právomocou novým požiadavkám vyplývajúcim z nariadenia o JMD a objasniť vzájomné pôsobenie orgánov zapojených do procesu prípravy a prijímania rozhodnutí v oblasti dohľadu.

(7)

V článkoch 13g až 13j rokovacieho poriadku ECB sa ustanovujú podrobnosti o prijímaní rozhodnutí Rady guvernérov vo veciach týkajúcich sa nariadenia o JMD. Konkrétne, článok 13g sa týka prijímania rozhodnutí na účely výkonu úloh uvedených v článku 4 nariadenia o JMD a článok 13h sa týka prijímania rozhodnutí na účely výkonu úloh uvedených v článku 5 nariadenia o JMD, čím sa vykonávajú požiadavky uvedené v článku 26 ods. 8 nariadenia o JMD.

(8)

V článku 13k rokovacieho poriadku ECB sa uvádza, že ECB musí vykonávať úlohy v oblasti dohľadu bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy týkajúce sa menovej politiky a akékoľvek iné úlohy, a oddelene od nich. V tejto súvislosti sa od ECB vyžaduje, aby prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenia oddelenia svojej funkcie v oblasti menovej politiky od funkcie dohľadu. Zároveň by však oddelenie funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu nemalo brániť výmene informácií potrebných na plnenie úloh ECB a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) medzi týmito dvomi funkčnými oblasťami.

(9)

V článku 13l rokovacieho poriadku ECB sa ustanovuje, že zasadania Rady guvernérov týkajúce sa úloh v oblasti dohľadu sa musia konať oddelene od pravidelných zasadaní Rady guvernérov a musia mať oddelené programy rokovania.

(10)

Podľa článku 13m rokovacieho poriadku ECB o vnútornej štruktúre ECB týkajúcej sa úloh v oblasti dohľadu sa právomoc Výkonnej rady vo vzťahu k vnútornej štruktúre a zamestnancom ECB vzťahuje na úlohy v oblasti dohľadu. Výkonná rada má ohľadom tejto vnútornej štruktúry uskutočňovať konzultácie s predsedom a podpredsedom Rady pre dohľad. Po dohode s Výkonnou radou môže Rada pre dohľad zriaďovať a rušiť podriadené štruktúry dočasnej povahy, akými sú pracovné skupiny alebo pracovné útvary. Tieto majú pomáhať Rade pre dohľad pri práci týkajúcej sa úloh v oblasti dohľadu a sú jej funkčne podriadené. V článku 13m sa tiež ustanovuje, že po porade s predsedom Rady pre dohľad vymenuje prezident ECB tajomníka Rady pre dohľad a riadiaceho výboru. Tajomník poskytuje súčinnosť tajomníkovi Rady guvernérov pri príprave zasadnutí Rady guvernérov týkajúcich sa úloh v oblasti dohľadu a je zodpovedný za vyhotovenie zápisníc z týchto zasadnutí.

(11)

V bode odôvodnenia 66 nariadenia o JMD sa uvádza, že organizačné odčlenenie zamestnancov by sa malo týkať všetkých útvarov potrebných na vykonávanie nezávislej menovej politiky a malo by sa ním zabezpečiť, aby plnenie úloh v oblasti dohľadu v plnej miere podliehalo demokratickej zodpovednosti a dohľadu v súlade s nariadením o JMD. Zamestnanci zapojení do plnenia úloh v oblasti dohľadu by mali byť zodpovedať predsedovi Rady pre dohľad. V rámci toho a v záujme plniť požiadavky uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia o JMD (4) ECB vytvorila štruktúru štyroch generálnych riaditeľstiev na účely výkonu úloh v oblasti dohľadu a sekretariát Rady pre dohľad, ktoré patria do funkčnej pôsobnosti predsedu a podpredsedu Rady pre dohľad. ECB ďalej označila niekoľko organizačných útvarov, ktoré majú povahu zdieľaných služieb a majú poskytovať podporu funkčnej oblasti menovej politiky, ako aj funkčnej oblasti dohľadu ECB, pričom takáto podpora nebude viesť ku konfliktom záujmov medzi cieľmi ECB v oblasti menovej politiky a dohľadu. Odbory poverené úlohami v oblasti dohľadu boli zriadené v rámci viacerých organizačných útvarov, ktoré poskytujú „zdieľané služby“.

(12)

V článku 37 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa ustanovuje povinnosť členov riadiacich orgánov a zamestnancov ECB a národných centrálnych bánk zachovávať služobné tajomstvo. V bode odôvodnenia 74 nariadenia o JMD sa uvádza, že Rada pre dohľad, riadiaci výbor a zamestnanci ECB vykonávajúci úlohy v oblasti dohľadu by mali podliehať primeraným požiadavkám na služobné tajomstvo. Podľa článku 27 nariadenia o JMD sa povinnosť zachovávať služobné tajomstvo uplatňuje aj na členov Rady pre dohľad a zamestnancov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi vykonávajúcich funkcie v oblasti dohľadu.

(13)

Výmena informácií medzi funkčnou oblasťou menovej politiky a funkčnou oblasťou dohľadu ECB by sa mala organizovať v prísnom súlade s obmedzeniami ustanovenými v práve Únie (5) prihliadajúc na zásadu oddelenia. Budú sa uplatňovať povinnosti na ochranu služobného tajomstva, uvedené v platných právnych predpisoch, ako napr. v nariadení Rady (ES) č. 2533/98 (6) o zbere dôverných štatistických údajov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7) v súvislosti so zdieľaním štatistických informácií. Za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí sa zásada oddelenia uplatňuje na vzájomnú výmenu dôverných informácií medzi funkčnou oblasťou menovej politiky a funkčnou oblasťou dohľadu ECB.

(14)

Podľa odôvodnenia 65 nariadenia o JMD je ECB zodpovedná za vykonávanie funkcií menovej politiky s cieľom udržať cenovú stabilitu v súlade s článkom 127 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Cieľom jej úloh v oblasti dohľadu je chrániť bezpečnosť a spoľahlivosť úverových inštitúcií a stabilitu finančného systému. Preto by tieto úlohy mali byť vykonávané úplne oddelene od funkcie menovej politiky, aby sa predišlo konfliktom záujmov a aby sa zabezpečilo, že každá z týchto funkcií sa vykonáva v súlade s jej osobitnými cieľmi. Ak je to možné a žiaduce, efektívne oddelenie funkcie menovej politiky od funkcie v oblasti dohľadu by zároveň nemalo brániť využívaniu všetkých výhod, ktoré sa očakávajú v dôsledku kombinácie týchto dvoch funkcií, vychádzajúc tiež zo širokých skúseností ECB v makroekonomických otázkach a v otázkach finančnej stability a odstraňujúc duplicitu pri zbere informácií. Je preto potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia primeraný tok údajov a iných dôverných informácií medzi týmito dvomi funkčnými oblasťami,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a ciele

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú opatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkou oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu ECB (ďalej spolu len „funkcie“), najmä vo vzťahu k služobnému tajomstvu a výmene informácií medzi týmito dvomi funkčnými oblasťami.

2.   ECB vykonáva svoje úlohy v oblasti dohľadu bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy v oblasti menovej politiky a všetky ďalšie úlohy, a oddelene od nich. Úlohy ECB v oblasti dohľadu nie sú ovplyvňované úlohami týkajúcimi sa menovej politiky a ani do nich nezasahujú. Úlohy ECB v oblasti dohľadu okrem toho nezasahujú do jej úloh vo vzťahu k ESRB alebo všetkým ďalším úlohám. Úlohy ECB v oblasti dohľadu a priebežné monitorovanie finančnej spoľahlivosti a solventnosti zmluvných strán menovej politiky Eurosystému sú formulované spôsobom, ktorý nevedie k narušeniu konečného cieľa týchto funkcií.

3.   ECB zabezpečí, bolo fungovanie Rady guvernérov úplne diferencované, pokiaľ ide o menovú funkciu a funkciu dohľadu. Takéto diferencovanie zahŕňa prísne oddelené zasadnutia a programy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„dôvernou informáciou“ sa rozumie informácia klasifikovaná ako „ECB-CONFIDENTIAL“ alebo „ECB-SECRET“ podľa režimu utajenia ECB; iné dôverné informácie vrátane informácií, na ktoré sa vzťahujú pravidlá ochrany údajov alebo povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, vytvorené v ECB alebo postúpené ECB inými orgánmi alebo jednotlivcami; všetky dôverné informácie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá o služobnom tajomstve podľa smernice 2013/36/EÚ; ako aj dôverné štatistické informácie v súlade s nariadením (ES) č. 2533/98;

2.

„potrebou poznať“ sa rozumie potreba mať prístup k dôverným informáciám, ktoré sú potrebné na plnenie funkcie alebo úlohy ECB ustanovenej v právnych predpisoch, pričom v prípade informácie označenej ako „ECB-CONFIDENTIAL“ je táto potreba dostatočne široká na to, aby umožnila zamestnancom prístup k informáciám relevantným pre ich úlohy a prevzatie úloh od kolegov v krátkom čase;

3.

„nespracovanými údajmi“ sa rozumejú údaje zaslané spravodajskými jednotkami po štatistickom spracovaní a validácii, alebo údaje vytvorené zo strany ECB pri výkone svojich funkcií;

4.

„režimom utajenia ECB“ sa rozumie režim ECB, ktorý vymedzuje ako klasifikovať, spracovať a chrániť dôverné informácie ECB.

Článok 3

Organizačné oddelenie

1.   ECB má samostatné rozhodovacie procesy v prípade funkcie dohľadu a funkcie menovej politiky.

2.   Výkonná rada riadi všetky pracovné útvary ECB. Pôsobnosť Výkonnej rady vo vzťahu k vnútornej štruktúre ECB a zamestnancom ECB zahŕňa úlohy v oblasti dohľadu. Výkonná rada ohľadom tejto vnútornej štruktúry uskutočňuje konzultácie s predsedom a podpredsedom Rady pre dohľad.

3.   Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na výkone úloh v oblasti dohľadu sú z organizačného hľadiska oddelení od zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ostatných úloh, ktorými je poverená ECB. Pokiaľ ide o organizačné a administratívne záležitosti a záležitosti ľudských zdrojov, zamestnanci podieľajúci sa na výkone úloh v oblasti dohľadu zodpovedajú Výkonnej rade, avšak funkčne sú podriadení predsedovi a podpredsedovi Rady pre dohľad, s výnimkou podľa odseku 4.

4.   S cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k duplicite podporných funkcií, čo pomôže zaručiť výkonnú a účinnú dodávka týchto služieb, môže ECB vytvoriť zdieľané služby na podporu funkcie menovej politiky, ako aj funkcie dohľadu. Na takéto služby sa nevzťahuje článok 6, pokiaľ ide výmenu informácií medzi nimi a relevantnými funkčnými oblasťami.

Článok 4

Služobné tajomstvo

1.   Od členov Rady pre dohľad, riadiaceho výboru a všetkých podriadených štruktúr vytvorených Radou pre dohľad, zamestnancov ECB a zamestnancov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi vykonávajúcich povinnosti v oblasti dohľadu sa vyžaduje, aby nikomu nesprístupnili informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, a to ani po zániku ich povinností.

2.   Osoby, ktoré majú prístup k údajom, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie ukladajúce povinnosť zachovávať tajomstvo, sa riadia danými právnymi predpismi.

3.   S jednotlivcami, ktorí poskytujú služby týkajúce sa výkonu povinností v oblasti dohľadu, či už priamo alebo nepriamo, trvalo alebo príležitostne, uzatvorí ECB zmluvy ustanovujúce rovnocenné požiadavky na zachovávanie služobného tajomstva.

4.   Pravidlá týkajúce sa zachovávania služobného tajomstva uvedené v smernici 2013/36/EÚ sa vzťahujú na osoby bližšie uvedené v odsekoch 1 až 3. Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, dôverné informácie, ktoré takéto osoby získajú pri výkone svojich povinností, možno sprístupniť len v súhrnnej alebo agregovanej forme takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie.

5.   Napriek tomu, v prípade, že sa vyhlási úpadok úverovej inštitúcie alebo jej nútená likvidácia, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb zapojených do pokusov o záchranu inštitúcie, sa môžu poskytnúť v občianskych alebo obchodných súdnych konaniach.

6.   Týmto článkom nie je dotknutá možnosť funkčnej oblasti dohľadu ECB vymieňať si informácie s ostatnými orgánmi Únie alebo vnútroštátnymi orgánmi v súlade s platným právom Únie. Na takúto vymenenú informáciu sa vzťahujú odseky 1 až 5.

7.   Režim utajenia ECB sa vzťahuje na členov ECB v Rade pre dohľad, zamestnancov ECB a zamestnancov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi vykonávajúcich povinnosti v oblasti dohľadu, a to aj po zániku ich povinností.

Článok 5

Všeobecné zásady prístupu k informáciám zo strany jednotlivých funkčných oblastí a klasifikácia

1.   Bez ohľadu na článok 4, jednotlivé funkčné oblasti si môžu vymieňať informácie za predpokladu, že to dovoľuje príslušné právo Únie.

2.   S výnimkou nespracovaných údajov klasifikuje informácie tá funkčná oblasť ECB, ktorá vlastní informácie, v súlade s režimom utajenia ECB. Nespracované údaje sa klasifikujú oddelene. Výmena dôverných informácií medzi dvomi funkčnými oblasťami podlieha riadeniu a procesným pravidlám stanoveným na tento účel a potrebe poznať, ktorú preukazuje funkčná oblasť ECB žiadajúca o informácie.

3.   O prístupe k dôverným informáciám vo vlastníctve funkčnej oblasti menovej politiky zo strany funkčnej oblasti dohľadu a naopak rozhodne tá funkčná oblasť ECB, ktorá vlastní informácie v súlade s režimom utajenia ECB, pokiaľ sa v tomto rozhodnutí neuvádza niečo iné. Ak dôjde ku konfliktu medzi týmito dvomi funkčnými oblasťami ECB týkajúceho sa prístupu k dôvernej informácii, o prístupe k dôvernej informácii rozhodne Výkonná rada v súlade so zásadou oddelenosti. Zabezpečí sa súlad medzi rozhodnutiami o práve na prístup k informáciám a ich primerané zaznamenávanie.

Článok 6

Výmena dôverných informácií medzi funkčnými oblasťami

1.   Funkčné oblasti ECB sprístupnia dôverné informácie vo forme údajov neanonymného spoločného vykazníctva (common reporting – COREP) a finančného vykazníctva (financial reporting –FINREP) (8), ako aj ostatné nespracované údaje, príslušnej funkčnej oblasti ECB na žiadosť a v závislosti od potreby poznať za predpokladu, že s tým súhlasí Výkonná rada, ibaže sa v práve Únie ustanovuje niečo iné. Funkčná oblasť dohľadu ECB sprístupní dôverné informácie vo forme anonymných údajov spoločného vykazníctva (common reporting – COREP) a finančného vykazníctva (financial reporting – FINREP) funkčnej oblasti menovej politiky ECBna žiadosť a v závislosti od potreby poznať, ibaže sa v práve Únie ustanovuje niečo iné.

2.   Funkčné oblasti ECB nesprístupnia dôverné informácie, ktoré obsahujú hodnotenie alebo strategické odporúčanie inej príslušnej funkčnej oblasti, s výnimkou prípadu žiadosti na základe potreby poznať, ak s takýmto prístupom výslovne súhlasila Výkonná rada, a zabezpečia, aby sa každá funkcia vykonávala v súlade s príslušnými cieľmi,

Funkčné oblasti ECB môžu sprístupniť príslušnej druhej funkčnej oblasti ECB, na jej žiadosť a v závislosti od jej potreby poznať, dôverné agregované informácie, pokiaľ neobsahujú informácie o jednotlivých bankách alebo strategicky citlivé informácie týkajúce sa prípravy rozhodnutí, pričom zabezpečí, aby sa každá funkcia vykonávala v súlade s príslušnými cieľmi.

3.   Analýzu dôverných informácií získaných na základe tohto článku uskutočňuje samostatne prijímajúca funkčná oblasť v súlade s týmto cieľom. Každé ďalšie rozhodnutie sa prijíma výlučne na tomto základe.

Článok 7

Výmena dôverných informácií obsahujúcich osobné údaje

Na výmenu informácií obsahujúcich osobné údaje sa uplatňuje príslušné právo Únie o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Článok 8

Výmena dôverných informácií v naliehavých situáciách

Bez ohľadu na článok 6 v naliehavej situácii vymedzenej v článku 114 smernice 2013/36/EÚ bezodkladne oznámi funkčná oblasť ECB dôvernú informáciu príslušnej druhej funkčnej oblasti ECB, ak je táto informácia relevantná pre výkon jej úloh vo vzťahu ku konkrétnej vzniknutej naliehavej situácii.

Článok 9

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. septembra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 72).

(3)  Rozhodnutie ECB/2014/1 z 22. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 95, 29.3.2014, s. 56).

(4)  Pozri tiež bod odôvodnenia O medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (2013/694/EÚ) (Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 1); a bod odôvodnenia G memoranda o porozumení medzi Radou Európskej únie a Európskou centrálnou bankou o spolupráci v prípade postupov týkajúcich sa jednotného mechanizmu dohľadu (JMD).

(5)  Pozri bod odôvodnenia H medziinštitucionálnej dohody. Podľa bodu odôvodnenia 74 nariadenia o JMD by požiadavky na výmenu informácií so zamestnancami, ktorí nie sú zapojení do činností v oblasti dohľadu, nemali brániť ECB, aby si vymieňala informácie v rámci obmedzení a za podmienok uvedených v príslušnej legislatíve Únie vrátane výmeny nformácií s Komisiou na účely jej úloh podľa článkov 107 a 108 ZFEÚ a podľa práva Únie týkajúceho sa zvýšeného hospodárskeho a rozpočtového dohľadu.

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Pozri vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).


PRÍLOHA

VÝŤAH Z REŽIMU UTAJENIA ECB

Všetkým dokumentom, ktoré vytvorila ECB, musí byť priradená niektorá z piatich nižšie uvedených bezpečnostných klasifikácií.

S dokumentmi prijatými od osôb mimo ECB sa nakladá sa v súlade s klasifikačným označením uvedeným na dokumente. Ak takýto dokument nemá klasifikačné označenie, alebo aj prijímajúca strana považuje klasifikáciu za príliš nízku, dokumentu sa priradí nová klasifikácia, pričom sa stupeň klasifikácie ECB jasne uvedie prinajmenšom na prvej strane. Klasifikácia by sa mala znížiť len s písomným povolením organizácie, od ktorej dokument pochádza.

ECB používa týchto päť bezpečnostných klasifikácií s príslušnými prístupovými právami:

ECB-SECRET

:

Prístup v rámci ECB sa obmedzuje osoby s jednoznačnou potrebou poznať, pričom ho schvaľuje vyšší manažér ECB z organizačného útvaru, od ktorého dokument pochádza, alebo jeho nadriadení.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Prístup v rámci ECB sa obmedzuje na osoby, ktorých potreba poznať je dostatočne široká na to, aby umožnila zamestnancom prístup k informáciám relevantným pre plnenie ich úloh a prevzatie úloh od kolegov v krátkom čase.

ECB-RESTRICTED

:

Môže sa sprístupniť zamestnancom ECB, a ak je to vhodné, zamestnancom ESCB s oprávneným záujmom.

ECB-UNRESTRICTED

:

Môže sa sprístupniť všetkým zamestnancom ECB, a pokiaľ je to vhodné, aj zamestnancom ESCB.

ECB-PUBLIC

:

Je povolené ho sprístupniť širokej verejnosti.


Top