EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0034

2014/541/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2014/34)

OJ L 258, 29.8.2014, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/541(2)/oj

29.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/11


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 29. júla 2014

o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií

(ECB/2014/34)

(2014/541/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 31 prvú zarážku, článok 121, článok 181 druhú zarážku a článok 341 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1),

so zreteľom na usmernenie ECB/2013/4 z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (2),

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky.

(2)

5. júna 2014 rozhodla Rada guvernérov, vykonávajúc svoj mandát na udržiavanie cenovej stability, o zavedení opatrení na zlepšenie fungovania transmisného mechanizmu menovej politiky prostredníctvom podpory poskytovania úverov reálnej ekonomike. Konkrétnym opatrením, ktorá Rada guvernérov oznámila vo vzťahu k tomuto cieľu, bolo jej rozhodnutie uskutočniť sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) v priebehu dvoch rokov. Uskutočňovaním TLTRO zamýšľa Rada guvernérov podporiť poskytovanie úverov bankami nefinančnému súkromnému sektoru, tzn. domácnostiam a nefinančným korporáciám v členských štátoch, ktorých menou je euro.Toto opatrenie sa netýka poskytovania úverov domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie. Úvery, ktoré možno poskytnúť nefinančnému súkromnému sektoru v kontexte tohto opatrenia preto nezahŕňajú úvery domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie.

(3)

Pokiaľ existuje inštitucionálny základ pre akceptáciu skupiny, plánuje sa umožniť účasť na TLTRO na skupinovom základe, aby sa na TLTRO mohli zúčastniť aj inštitúcie, ktoré si z organizačných dôvodov požičiavajú od Eurosystému prostredníctvom skupinovej štruktúry. Účasť skupiny bude umožnená prostredníctvom jedného určeného člena skupiny a v súlade s vopred stanovenými podmienkami. S cieľom riešiť otázky týkajúce sa rozdelenia likvidity v rámci skupiny sa okrem toho zabezpečí, aby všetci členovia skupiny, ktorá je založené na úzkych väzbách medzi nimi, museli v písomnej forme potvrdiť svoju účasť v skupine.

(4)

Pre účasť na TLTRO budú platiť úverové limity. Účastníci budú mať nárok na počiatočný objem úverov v súvislosti s dvomi TLTRO, ktoré sa uskutočnia v septembri a decembri 2014. Suma, ktorú si bude možné požičať v súvislosti s týmto počiatočným objemom sa určí na základe celkového objemu úverových pohľadávok účastníka voči nefinančnému súkromnému sektoru k 30. aprílu 2014. Bez ohľadu na účasť na TLTRO uskutočnených v roku 2014, účastníci budú mať nárok na dodatočný objem úverov v súvislosti s nasledujúcimi šiestimi TLTRO,ktoré sa uskutočnia v rokoch 2015 a 2016. Sumy, ktoré si bude možné požičať v súvislosti s týmito dodatočnými objemami sa určia na základe výšky akceptovateľných čistých pohľadávok účastníka voči nefinančnému súkromnému sektoru, ktorá sa vypočíta v súlade s vopred stanovenými kritériami za pevne stanovené obdobie, a ktorá presahuje určitú hraničnú hodnotu. Pri stanovení tejto hraničnej hodnoty sa Rada guvernérov bude snažiť o dosiahnutie rovnováhy medzi potrebou zachovať cielený charakter opatrenia a cieľom umožniť dostatočnú účasť na týchto operáciách, aby mal ich vplyv na transmisný mechanizmus menovej politiky zmysel.

(5)

Po uplynutí 24 mesiacov od každej TLTRO budú mať účastníci možnosť splatiť sumy pridelené v súlade s vopred stanovenými postupmi.

(6)

Dosiahnutie cieľov TLTRO sa posilní požiadavkou na povinné predčasné splatenie v septembri 2016, ak akceptovateľné čisté pohľadávky účastníka, ktorý si požičal v rámci TLTRO, vypočítané v súlade s vopred stanovenými kritériami za určené obdobie, klesnú pod stanovenú hraničnú hodnotu

(7)

Inštitúcie, ktoré si želajú zúčastniť sa na TLTRO, budú podliehať určitým spravodajským požiadavkám. Vykazované údaje sa použijú na určenie počiatočných a dodatočných objemov úverov, výpočet stanovenej hraničnej hodnoty, výpočet všetkých povinných predčasných splatení a na monitorovanie vplyvu TLTRO. Plánuje sa, aby si národné centrálne banky, do ktorých sa budú údaje vykazovať, mohli tieto údaje navzájom poskytovať v rámci Eurosystému v rozsahu a na úrovni, ktoré sú potrebné na správnu implementáciu ako aj analýzu efektívnosti rámca TLTRO. Na účely vhodnej validácie poskytnutých údajov možno zozbierané štatistické údaje zdieľať v rámci Eurosystému.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„referenčným mesiacom na účely prideľovania“ sa rozumie posledný mesiac, za ktorý sú na účely každého prideľovania v rámci TLTRO k dispozícii údaje o akceptovateľných čistých pohľadávkach;

2.

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia vymedzená v dodatku 2 (slovník pojmov) v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14;

3.

„akceptovateľnými úvermi“ sa rozumejú úvery poskytnuté nefinančným korporáciám a domácnostiam (vrátane neziskových inštitúcií slúžiacim domácnostiam), ktoré sú rezidentmi v členských štátoch, ktorých menou je euro, s výnimkou úverov domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, a „rezident“ má na tieto účely rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 (3);

4.

„akceptovateľnými čistými pohľadávkami“ sa rozumejú poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení vo forme akceptovateľných úverov, od ktorých sú odpočítané splatené sumy akceptovateľných úverov počas určitého obdobia, ako sa bližšie vymedzuje v prílohe II;

5.

„peňažnou finančnou inštitúciou“ (PFI) sa rozumie pojem vymedzený v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) (4);

6.

„kódom PFI“ sa rozumie jedinečný identifikačný kód PFI na zozname peňažných finančných inštitúcií, ktorý ECB vedie a uverejňuje na štatistické účely v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32);

7.

„zostatkami akceptovateľných úverov“ sa rozumejú zostatky akceptovateľných úverov v bilancii, s výnimkou sekuritizovaných alebo inak prevedených akceptovateľných úverov, ktoré neboli vyňaté z bilancie, ako sa ďalej bližšie ustanovuje v prílohe II;

8.

„účastníkom“ sa rozumie zmluvná strana akceptovateľná na účely operácií menovej politiky Eurosystému na voľnom trhu v súlade s prílohou I k usmerneniu ECB/2011/14, ktorá predkladá ponuky v rámci tendrov TLTRO, a to buď individuálne alebo ako vedúca inštitúcia skupiny, a ktorá má všetky práva a povinnosti spojené s účasťou na tendroch TLTRO;

9.

„príslušnou NCB“ sa rozumie NCB členského štátu eurozóny, v ktorom je usadený účastník.

Článok 2

Cielené dlhodobejšie refinančné operácie

1.   Eurosystém uskutoční osem TLTRO v súlade s harmonogramom uverejneným na internetovej stránke ECB.

2.   Všetky nesplatené TLTRO sú splatné k pevne stanovenému dátumu uverejnenému na internetovej stránke ECB.

3.   TLTRO sú:

a)

reverzné operácie na dodanie likvidity,

b)

vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami;

c)

vykonávané prostredníctvom štandardných tendrov a

d)

vykonávané vo forme tendrov s pevne stanovenou úrokovou sadzbou.

4.   Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí neustanovuje inak, vo vzťahu k TLTRO sa uplatňujú štandardné podmienky, za ktorých národné centrálne banky uskutočňujú úverové operácie. Tieto podmienky zahŕňajú postupy uskutočňovania operácií na voľnom trhu, kritériá určujúce akceptovateľnosť zmluvných strán a zábezpeky na účely úverových operácií Eurosystému a sankcie pre prípad nedodržania záväzkov zmluvnej strany, v podobe ustanovenej vo všeobecnom a dočasnom právnom rámci platnom pre refinančné operácie a implementovanej vo vnútroštátnych zmluvných a/alebo regulačných rámcoch národných centrálnych bánk.

5.   Toto rozhodnutie má prednosť v prípade akéhokoľvek rozporu medzi ním a usmernením ECB/2011/14, prípadne iným právnym predpisom ECB, v ktorom sa ustanovuje právny rámec pre dlhodobejšie refinančné operácie a/alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi opatreniami, ktoré ho implementujú na vnútroštátnej úrovni.

Článok 3

Účasť

1.   Inštitúcie sa môžu zúčastňovať na TLTRO individuálne, ak sú akceptovateľnými zmluvnými stranami na účely operácií menovej politiky Eurosystému na voľnom trhu. Ak sa inštitúcia zúčastňuje na TLTRO individuálne, nemôže sa na nich zúčastňovať v rámci skupiny.

2.   Inštitúcie sa môžu zúčastňovať na TLTRO v rámci skupiny tak, že vytvoria skupinu na účely TLTRO. Účasť v rámci skupiny je relevantná na účely výpočtu stanovených úverových limitov a hraničných hodnôt, ako sa uvádza v článku 4 a na účely súvisiacich spravodajských povinností, ako sa uvádza v článku 8. Na účasť v rámci skupiny sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

a)

inštitúcia nesmie byť členom viac než jednej skupiny na účely TLTRO,

b)

inštitúcia, ktorá sa zúčastňuje na TLTRO v rámci skupiny, sa na nich nezúčastňuje na individuálnom základe,

c)

inštitúcia vymenovaná za vedúcu inštitúciu je jediným členom skupiny na účely TLTRO, ktorý sa môže zúčastňovať na tendroch TLTRO a

d)

bez toho, aby boli dotknuté odseky 5 a 6, zloženie a vedúca inštitúcia skupiny na účely TLTRO zostanú rovnaké pri všetkých ôsmych TLTRO,

3.   Účasť na TLTRO prostredníctvom skupiny na účely TLTRO si vyžaduje splnenie nasledujúcich podmienok.

a)

k 31. júlu 2014 musí mať každý člen skupiny:

i)

úzku väzbu s iným členom skupiny v zmysle „úzkej väzby“ uvedenej v slovníku pojmov v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14, pričom zmluvnou stranou, ručiteľom, emitentom alebo dlžníkom uvedenými vo vymedzení tohto pojmu sa rozumejú členovia skupiny, alebo

ii)

v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (5) v držbe požadované rezervy v Eurosystéme, a to nepriamo prostredníctvom iného člena skupiny, alebo na použitie iným členom skupiny na nepriamu držbu požadovaných rezerv u Eurosystému.

b)

kupina vymenuje jedného svojho člena za vedúcu inštitúciu skupiny. Vedúca inštitúcia je akceptovateľnou zmluvnou stranou na účely operácií menovej politiky Eurosystému na voľnom trhu.

c)

Všetci členovia skupiny na účely TLTRO sú úverovými inštitúciami usadenými v členských štátoch, ktorých menou je euro, a ktoré spĺňajú kritériá uvedené v písm. a) a b) oddielu 2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

d)

Vedúca inštitúcia požiada o skupinovú účasť svoju NCB v súlade s harmonogramom schváleným Radou guvernérov a uverejneným na internetovej stránke ECB. Žiadosť má tieto náležitosti:

i)

názov vedúcej inštitúcie,

ii)

zoznam kódov PFI a názvy všetkých inštitúcií, ktoré sa majú zahrnúť do skupiny na účely TLTRO,

iii)

vysvetlenie, aký základ má žiadosť skupiny vrátane zoznamu úzkych väzieb a/alebo vzťahov nepriamej držby rezerv medzi členmi skupiny (označujúc každého člena kódom PFI),

iv)

v prípade členov skupiny, pre ktorých platí odsek 3 písm. a) bod ii): písomné potvrdenie od vedúcej inštitúcie, že každý člen jej skupiny na účely TLTRO sa formálne rozhodol byť členom príslušnej skupiny na účely TLTRO a nezúčastňovať sa na TLTRO ako individuálna zmluvná strana alebo ako člen iných skupín na účely TLTRO, spolu s vhodným dôkazom, že príslušné písomné potvrdenie od vedúcej inštitúcie vyhotovili osoby na to plne oprávnené; skutočnosť, že existuje platná dohoda, napr. o nepriamej držbe povinných minimálnych rezerv podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), umožní vedúcej inštitúcii, aby poskytla potrebné potvrdenia vo vzťahu k členom jej skupiny na účely TLTRO, ak sa v týchto dohodách výslovne uvádza, že príslušní členovia skupiny sa zúčastňujú na operáciách Eurosystému na voľnom trhu výlučne prostredníctvom vedúcej inštitúcie; príslušná NCB sa môže v spolupráci s národnými centrálnymi bankami príslušných členov skupiny rozhodnúť, že uskutočnia dodatočné kontroly formálnej a vecnej platnosti takéhoto písomného potvrdenia a

v)

v prípade členov skupiny, pre ktorých platí odsek 3 písm. a) bod i): 1) písomné potvrdenie od každého takéhoto člena, že sa formálne rozhodol byť členom príslušnej skupiny na účely TLTRO a nezúčastňovať sa na TLTRO ako individuálna zmluvná strana alebo ako člen iných skupín na účely TLTRO a 2) vhodný dôkaz, potvrdený NCB príslušného člena skupiny, o tom, že toto formálne rozhodnutie bolo prijaté na najvyššej úrovni rozhodovania korporátnej štruktúry člena (napr. na úrovni rady riaditeľov alebo rovnocenného orgánu prijímajúceho rozhodnutia) v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

e)

Vedúca inštitúcia obdržala potvrdenie od svojej NCB, že skupina na účely TLTRO sa uznáva. Skôr než príslušná NCB vydá takéto potvrdenie, môže požiadať vedúcu inštitúciu, aby poskytla všetky dodatočné informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie potenciálnej skupiny na účely TLTRO. Pri posudzovaní žiadosti skupiny musí príslušná NCB zohľadniť aj potrebné posudky národných centrálnych bánk členov skupiny, ako napr. overenia dokumentácie poskytnutej v súlade s odsekom 3 písm. d).

Úverové inštitúcie podliehajúce konsolidovanému dohľadu vrátane pobočiek rovnakej úverovej inštitúcie možno na účely tohto rozhodnutia tiež považovať za vhodných žiadateľov o uznanie skupiny na účely TLTRO, pričom sa od nich vyžaduje, aby primerane spĺňali obmedzenia a podmienky uvedené v tomto článku. Toto ustanovenie umožňuje, aby takéto inštitúcie vytvorili skupiny na účely TLTRO, ak sú súčasťou rovnakej právnickej osoby. Na účely poskytovania potvrdenia o vytvorení alebo zmene zloženia skupiny na účely TLTRO tohto typu sa uplatňujú ustanovenia odseku 3 písm. d) bodu iv) a odseku 6 písm. c) bodu ii) podbodu 4.

4.   Ak jedna alebo viacero inštitúcií zahrnutých do žiadosti o uznanie skupiny na účely TLTRO nespĺňajú podmienky odseku 3, príslušná NCB môže čiastočne zamietnuť žiadosť navrhovanej skupiny. Inštitúcia, ktorá podala žiadosť, sa v takom prípade buď rozhodne konať ako skupina na účely TLTRO s primerane obmedzeným zložením, alebo vezme žiadosť o uznanie skupiny na účely TLTRO späť.

5.   Vo výnimočných prípadoch sa môže Rada guvernérov z objektívnych dôvodov rozhodnúť, že sa odchýli od obmedzení a podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, sa zloženie skupiny uznanej v súlade s odsekom 3 môže zmeniť za týchto okolností:

a)

K vylúčeniu člena zo skupiny na účely TLTRO dôjde, ak člen:

i)

stratí postavenie úverovej inštitúcie, alebo

ii)

prestane spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3 písm. a) a c).

V prípadoch uvedených v bodoch i) alebo ii) sa od vedúcej inštitúcie vyžaduje, aby svojej NCB oznámila zmenu postavenia člena/členov jej skupiny.

b)

Ak vedúca inštitúcia prestane byť akceptovateľnou zmluvnou stranou na účely operácií menovej politiky Eurosystému na voľnom trhu, skupina prestane byť uznávaná ako skupina na účely TLTRO.

c)

Ak sa vo vzťahu ku skupine na účely TLTRO vytvorili dodatočné úzke väzby alebo nepriame držby požadovaných rezerv v Eurosystéme po 31. júli 2014, zloženie skupiny TLTRO sa môže zmeniť, aby bolo možné pridať do skupiny na účely TLTRO nového člena, a to za predpokladu, že:

i)

vedúca inštitúcia požiada svoju NCB o uznanie zmeny v zložení skupiny na účely TLTRO,

ii)

má žiadosť tieto náležitosti: 1) názov vedúcej inštitúcie, 2) zoznam kódov PFI a názvy všetkých inštitúcií, ktoré by mali byť zahrnuté do skupiny na účely TLTRO v novom zložení, 3) vysvetlenie dôvodu žiadosti vrátane zoznamu zmien úzkych väzieb a/alebo vzťahov nepriamej držby rezerv medzi členmi skupiny (označujúc každého člena kódom PFI), 4) v prípade členov skupiny, na ktorých sa uplatňuje odsek 3 písm. a) bod ii): písomné potvrdenie od vedúcej inštitúcie, že každý člen jej skupiny na účely TLTRO sa formálne rozhodol byť členom príslušnej skupiny na účely TLTRO a nezúčastňovať sa na TLTRO ako individuálna zmluvná strana alebo ako člen iných skupín na účely TLTRO; skutočnosť, že existuje platná dohoda, napr. o nepriamej držbe povinných minimálnych rezerv podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (EC) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), umožní vedúcej inštitúcii, aby poskytla potrebné potvrdenia vo vzťahu k členom jej skupiny na účely TLTRO, ak sa v týchto dohodách výslovne uvádza, že príslušní členovia skupiny sa zúčastňujú na operáciách na voľnom trhu Eurosystému výlučne prostredníctvom vedúcej inštitúcie; príslušná NCB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami príslušných členov skupiny sa môže rozhodnúť, že uskutoční dodatočné kontroly formálnej alebo vecnej platnosti takéhoto písomného potvrdenia a 5) v prípade členov skupiny, pre ktorých platí odsek 3 písm. a) bod i), písomné potvrdenie od každého ďalšieho člena, že sa formálne rozhodol byť členom príslušnej skupiny na účely TLTRO a nezúčastňovať sa na TLTRO ako individuálna zmluvná strana alebo ako člen iných skupín na účely TLTRO a písomné potvrdenie od každej inštitúcie v rámci skupiny na účely TLTRO (zahrnutej do starého a nového zloženia), že formálne súhlasí s novým zložením skupiny na účely TLTRO, spolu s vhodným dôkazom, potvrdeným NCB príslušného člena skupiny, ako sa podrobne uvádza v odseku 3 písm. d) bode v).

iii)

vedúca inštitúcia obdržala od svojej NCB potvrdenie, že zmenená skupina na účely TLTRO sa uznáva. Skôr, než príslušná NCB vydá takéto potvrdenie, môže požiadať vedúcu inštitúciu, aby poskytla všetky dodatočné informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie nového zloženia skupiny na účely TLTRO. Pri posudzovaní žiadosti skupiny musí príslušná NCB zohľadniť aj potrebné posudky národných centrálnych bánk členov skupiny, ako napr. overenie dokumentácie poskytnutej v súlade s odsekom 6 písm. c) bodom ii).

7.   Pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak, za predpokladu, že nastanú skutočnosti vedúce k vylúčeniu člena skupiny alebo Rada guvernérov akceptovala zmeny v zložení skupiny na účely TLTRO v súlade s odsekmi 5 alebo 6, uplatňujú sa nasledujúce požiadavky:

a)

vedúca inštitúcia sa môže zúčastniť na TLTRO v novom zložení svojej skupiny na účely TLTRO po prvý krát po uplynutí 6 týždňov od predloženia žiadosti o uznanie zmeny zloženia skupiny svojej NCB za predpokladu, že NCB tejto žiadosti vyhovela,

b)

inštitúcia, ktorá prestane byť členom skupiny na účely TLTRO sa nesmie zúčastniť na žiadnych ďalších TLTRO, ani individuálne a ani ako člen ďalšej skupiny na účely TLTRO, ibaže predloží novú žiadosť v súlade s odsekmi 1, 3 alebo 6.

Článok 4

Úverové limity

1.   Na individuálnu účasť alebo účasť vedúcej inštitúcie skupiny na účely TLTRO sa vzťahujú úverové limity. Úverové limity platné pre individuálneho účastníka sa vypočítavajú na základe údajov o úveroch vo vzťahu k zostatkom akceptovateľných úverov a akceptovateľných čistých pohľadávok individuálneho účastníka. Úverové limity platné pre vedúcu inštitúciu skupiny na účely TLTRO sa vypočítavajú na základe agregovaných údajov o úveroch vo vzťahu k zostatkom akceptovateľných úverov a akceptovateľných čistých pohľadávok všetkých členov skupiny na účely TLTRO. Ak boli uznané zmeny v zložení skupiny na účely TLTRO v súlade s odsekmi 5 alebo 6 článku 3, všetky nasledujúce výpočty úverových limitov sa uskutočňujú na základe údajov bilancie skupiny na účely TLTRO v novom zložení. Úverové limity platné pre každého účastníka vo vzťahu ku každej TLTRO sa považujú za najvyšší limit ponuky každého účastníka, pričom sa uplatňujú pravidlá pre ponuky prevyšujúce limit maximálnej ponuky ustanovené v oddiele 5.1.4 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

2.   V nasledujúcich dvoch TLTRO, ktoré sa uskutočnia v septembri a decembri 2014, bude mať každý účastník nárok požičať si sumu, ktorá v súhrne neprevyšuje počiatočný objem úverových prostriedkov TLTRO. Počiatočný objem úverových prostriedkov TLTRO každého účastníka sa rovná 7 % celkového zostatku jeho akceptovateľných úverov k 30. aprílu 2014. V prílohe I sa uvádzajú príslušné technické výpočty. Nevyužitý počiatočný objem úverov nebude k dispozícii v rámci žiadnej ďalšej TLTRO.

3.   V prípade každej ďalšej TLTRO uskutočnenej štvrťročne počas obdobia od marca 2015 do júna 2016 bude mať každý účastník nárok na dodatočný objem úverov TLTRO. Dodatočný objem úverov TLTRO každého účastníka sa rovná číslu vyššiemu ako i) nula a ii) trojnásobku spoločných akceptovateľných čistých pohľadávok účastníka z úverov poskytnutých medzi 1. májom 2014 a príslušným referenčným dátumom pridelenia, nad rámec hraničnej hodnoty určenej v súlade s odsekom 4, po odpočítaní každej sumy požičanej skôr v rámci TLTRO uskutočnených od 15. marca 2015. V prílohe I sa uvádzajú príslušné technické výpočty.

4.   Hraničná hodnota účastníka sa určí na základe akceptovateľných čistých pohľadávok za dvanásť mesiacov od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 (referenčné obdobie hraničnej hodnoty) nasledovne:

a)

Platná hraničná hodnota sa rovná nule v prípade účastníkov, ktorí vykazujú kladnú výšku akceptovateľných čistých pohľadávok za referenčné obdobie hraničnej hodnoty alebo účastníkov, ktorí boli založení po 1. máji 2013.

b)

V prípade účastníkov, ktorí vykazujú zápornú výšku akceptovateľných čistých pohľadávok za referenčné obdobie hraničnej hodnoty, sa hraničná hodnota sa vypočítava tak, že sa určí priemerná mesačná výška akceptovateľných čistých pohľadávok každého účastníka za referenčné obdobie hraničnej hodnoty a toto priemerné číslo sa vynásobí počtom mesiacov, ktoré uplynuli od 30. apríla 2014 do konca referenčného mesiaca na účely prideľovania. Tento vzorec platí pre referenčné mesiace na účely prideľovania do apríla 2015 vrátane. Potom zostane hraničná hodnota nezmenená na úrovni dosiahnutej k 30. aprílu 2015. Príloha I znázorňuje príslušné technické výpočty.

Článok 5

Úroky

Úroková sadzba, ktorá platí pre TLTRO, je vo vzťahu ku každej príslušnej TLTRO pevne stanovená počas trvania každej operácie na úrovni aktuálnej sadzby hlavných refinančných operácií v čase vyhlásenia tendra zvýšenej o 10 bázických bodov. Úroky sú splatné spätne pri splatnosti operácie, alebo prípadne pri predčasnom splatení, ako sa uvádza v článkoch 6 a 7.

Článok 6

Predčasné splatenie

1.   Po 24 mesiacoch od každej TLTRO budú mať účastníci možnosť ešte pred splatnosťou znížiť objem TLTRO, alebo ich ukončiť.

2.   Dátumy predčasného splatenia sa stanovia s frekvenciou šiestich mesiacov a budú pripadať na dni, ktoré sú zúčtovacími dňami hlavných refinančných operácií Eurosystému, pričom konkrétne dátumy určí Eurosystém.

3.   Ak má účastník záujem splatiť úver v deň predčasného splatenia s využitím postupu predčasného splatenia, oznámi tento svoj zámer NCB prinajmenšom týždeň pred dátumom predčasného splatenia.

4.   Oznámenie podľa odseku 3 sa pre účastníka stáva záväzným týždeň pred dňom predčasného splatenia, ktorý je v ňom určený. Ak účastník čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú ku dňu splatnosti podľa postupu predčasného splatenia, môže to mať za následok uloženie finančnej pokuty uvedenej v oddiele 1 dodatku 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14. Ak účastník čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú k príslušnému dňu predčasného splatenia, platia ustanovenia toho oddielu, ktoré sa uplatňujú v prípadoch porušenia pravidiel týkajúcich sa tendrov. Uložením finančných pokút nie je dotknuté právo príslušnej NCB použiť prostriedky nápravy, ak nastane prípad zlyhania podľa prílohy II k usmerneniu ECB/2011/14.

Článok 7

Povinné predčasné splatenie

1.   Od účastníkov TLTRO, ktorých spoločné akceptovateľné čisté pohľadávky za obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016 nedosahujú pre nich stanovenú hraničnú hodnotu k 30. aprílu 2016, sa vyžaduje, aby k 29. septembru 2016 v plnom rozsahu splatili svoje počiatočné a dodatočné úvery TLTRO, ak Eurosystém neurčí alternatívny dátum splatnosti. V prílohe I sa uvádzajú technické výpočty.

2.   Ak celkový objem úverov účastníka vo vzťahu k dodatočnému objemu jeho úverov v rámci TLTRO uskutočnených od marca 2015 do júna 2016 prevyšuje dodatočný objem vypočítaný k referenčnému mesiacu na účely prideľovania, ktorým je apríl 2016, potom je suma tohto prebytku dodatočného objemu splatná 29. septembra 2016, ibaže Eurosystém určil alternatívny dátum. V prílohe I sa uvádzajú technické výpočty.

3.   Ak boli uznané zmeny v zložení skupiny na účely TLTRO v súlade s článkom 3 odsekmi 5 alebo 6, výpočet na účely povinného predčasného splatenia vedúcou inštitúciou (vrátane stanovenej hraničnej hodnoty) sa uskutočňuje na základe údajov bilancie skupiny na účely TLTRO v novom zložení vo vzťahu ku všetkým úverom, bez ohľadu na to, či sa poskytli pred alebo po zmene zloženia skupiny na účely TLTRO.

4.   Príslušná NCB oznámi svojim účastníkom najneskôr do 31. augusta 2016, že podliehajú povinnému predčasnému splateniu, ibaže Eurosystém určil alternatívny dátum. Oznámenie o povinnom predčasnom splatení uskutočnené zo strany NCB podľa tohto článku 7 alebo článku 9 nepredstavuje oznámenie o prípade zlyhania.

5.   Ak účastník čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú ku dňu splatnosti podľa postupu povinného predčasného splatenia, môže to mať za následok uloženie finančnej pokuty uvedenej v oddiele 1 dodatku 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14. Ak účastník čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú k príslušnému dňu povinnej predčasnej splatnosti, platia ustanovenia toho oddielu, ktoré sa uplatňujú v prípadoch porušenia pravidiel týkajúcich sa tendrov. Uložením finančnej pokuty nie je dotknuté právo NCB uplatniť prostriedky nápravy ustanovené v prílohe II k usmerneniu ECB/2011/14 pre prípad zlyhania, ak účastník úplne alebo čiastočne nevyrovná do dňa splatnosti sumu splatnú podľa postupu povinného predčasného splatenia.

Článok 8

Spravodajské požiadavky

1.   Účastníci TLTRO predkladajú svojim NCB presne vyplnené formuláre na vykazovanie v súlade s:

a)

vopred stanoveným obsahom a periodicitou schválenými Radou guvernérov a uverejnenými na internetovej stránke ECB a

b)

usmerneniami bližšie vymedzenými v prílohe II.

2.   Pojmy použité vo formulároch na vykazovanie majú rovnaký význam ako v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

3.   Dodržiavajúc spravodajské požiadavky podľa odseku 1, účastníci sa riadia platnými minimálnymi normami pre prenos, presnosť a súlad s pojmami a revízie uvedené v prílohe IV nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

4.   Pokiaľ sa inštitúcia zúčastňuje na TLTRO a je dlžníkom nesplateného úveru poskytnutého v rámci TLTRO, vyžaduje sa, aby do septembra 2018, alebo prípadne dokiaľ nedôjde k úplnému predčasnému splateniu, štvrťročne predkladala vyplnené formuláre na vykazovanie údajov v súlade s odsekom 1.

5.   Účastníci predkladajú formuláre na vykazovanie týkajúce sa referenčného obdobia hraničnej hodnoty pred prvou účasťou na TLTRO v súlade s harmonogramom zasielania vyplnených formulárov na vykazovanie príslušnej NCB, ktorý sa uverejňuje na internetovej stránke ECB.

6.   Vedúce inštitúcie skupín na účely TLTRO predkladajú formuláre na vykazovanie údajov, ktoré zohľadňujú agregované údaje týkajúce sa všetkých členov skupiny na účely TLTRO. NCB vedúcej inštitúcie, alebo NCB člena skupiny na účely TLTRO v spolupráci s NCB vedúcej inštitúcie, môžu vyžadovať, aby vedúca skupina predložila neagregované údaje za každého jednotlivého člena skupiny.

7.   Ak boli uznané zmeny v zložení skupiny na účely TLTRO v súlade s článkom 3 odsekmi 5 alebo 6, vedúca inštitúcia predloží formuláre na vykazovanie na účely určenia príslušného objemu úverov a platnej hraničnej hodnoty, ktoré zodpovedajú novému zloženiu skupiny na účely TLTRO, v súlade s termínmi na zasielanie vyplnených formulárov na vykazovanie príslušnej NCB, uverejnenými na stránke ECB.

8.   Od účastníkov TLTRO sa vyžaduje, aby každoročne preskúmali presnosť údajov vykázaných v súlade s odsekom 1. Toto preskúmanie môže uskutočniť externý audítor v rámci ročného auditu. Účastníci môžu namiesto zapojenia externého audítora použiť iné, rovnocenné spôsoby preskúmania údajov za predpokladu, že ich schváli Eurosystém. NCB účastníka bude informovaná o výsledkoch tohto preskúmania, ktoré sa bude v prípade účasti skupiny na účely TLTRO zdieľať s národnými centrálnymi bankami členov skupiny na účely TLTRO. Na žiadosť NCB účastníka sa jej poskytnú podrobné výsledky preskúmania uskutočneného podľa tohto odseku a v prípade účasti skupiny sa následne budú zdieľať s národnými centrálnymi bankami členov skupiny.

9.   Informácie o zložení skupín na účely TLTRO sa uložia v registri inštitúcií a pridružených spoločností (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD) na účely ich zdieľania v rámci Eurosystému.

Článok 9

Nedodržanie požiadaviek na vykazovanie

1.   Ak účastník nedodrží povinnosti spojené s vykazovaním uvedené v článku 8:

a)

úverové limity sa stanovia na úrovni nula v prípade, ak účastník do príslušných termínov nevykázal údaje na výpočet úverových limitov buď pre počiatočný alebo dodatočný objem a

b)

úvery vo vzťahu ku všetkým TLTRO sa stanú splatnými, ak účastník nevykázal údaje potrebné na účely posúdenia, či sa uplatňuje povinné predčasné splatenie a na výpočet príslušných splátok.

Skôr, než sa uplatní postup podľa tohto odseku, dotknutému účastníkovi sa umožní, aby poskytol vysvetlenie, ak sa domnieva, že nedodržanie povinnosti bolo zapríčinené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť.

2.   Ustanoveniami odseku 1 nie je dotknutá možnosť uložiť sankcie v súlade s rozhodnutím ECB/2010/10 (6) vo vzťahu k spravodajským povinnostiam ustanoveným v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

3.   Ak účastník alebo NCB odhalia chyby v údajoch predložených v rámci formulárov na vykazovanie a oznámia ich, Eurosystém zhodnotí vplyv príslušnej chyby a príjme vhodné opatrenia vrátane možnosti požadovať povinné predčasné splatenie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. júla 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 23.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32), (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14), ktoré má od 1. januára 2015 nahradiť nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33), (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9), (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(6)  Rozhodnutie ECB/2010/10 z 19. augusta 2010 o nedodržiavaní povinností na štatistické vykazovanie (Ú. v. EÚ L 226, 28.8.2010, s. 48).


PRÍLOHA I

VYKONÁVANIE CIELENÝCH DLHODOBEJŠÍCH REFINANČNÝCH OPERÁCIí

1.   Výpočet úverových limitov

Účastníci TLTRO, ktorí konajú individuálne alebo ako vedúca inštitúcia skupiny na účely TLTRO, podliehajú úverovým limitom. Vypočítané úverové limity sa zaokrúhľujú na najbližší násobok 10 000 eur.

Úverové limity (a možné povinné predčasné splatenie), ktoré sa uplatňujú na individuálnych účastníkov TLTRO, sa vypočítajú na základe zostatkov úverov a čistých pohľadávok z úverov poskytnutých nefinančným korporáciám a domácnostiam eurozóny okrem úverov domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie, poskytnutých individuálnymi účastníkmi. Úverové limity (a možné povinné predčasné splatenie), ktoré sa uplatňujú na vedúcu inštitúciu skupiny na účely TLTRO, sa vypočítajú na základe zostatkov poskytnutých akceptovateľných úverov a akceptovateľných čistých pohľadávok všetkých členov skupiny na účely TLTRO v súhrne.

Nech Ck ≥ 0 je prijatý úver účastníka (1) v TLTRO k (s k = 1,...,8). Počiatočný objem úverov tohto účastníka (initial allowance – IA) je:

Formula

V tomto prípade, OL je zostávajúca čiastka akceptovateľných úverov poskytnutých účastníkom k 30. aprílu 2014. V prvých dvoch TLTRO sa musí dodržiavať toto obmedzenie:

C 1 +C 2IA

To znamená, že celkový prijatý úver v prvých dvoch TLTRO nemôže prekročiť sumu počiatočného objemu úverov.

Nech NLm sú akceptovateľné čisté pohľadávky účastníka v kalendárnom mesiaci m. Nech

Formula

sú priemerné akceptovateľné čisté pohľadávky tohto účastníka od mája 2013 do apríla 2014.

Označme ako BEk referenčnú hodnotu účastníka pre TLTRO k (s, k = 3,...,8 t. j. TLTRO, ktoré sa uskutočnia v období od marca 2015 do júna 2016).

Ak Formula (t. j. ak akceptovateľné čisté pohľadávky účastníka v priebehu dvanástich mesiacov do 30. apríla 2014 majú kladnú alebo nulovú hodnotu) alebo ak bol účastník zriadený až po 1. máji 2013, potom BEk = 0 pre všetky TLTRO k = 3,...,8.

Ak Formula (t. j. ak akceptovateľné čisté pohľadávky účastníka v priebehu dvanástich mesiacov do 30. apríla 2014 majú zápornú hodnotu), potom:

Formula,

kde nk , je vymedzené takto:

k

3

4

5

6

7

8

Mesiac TLTRO

marec 2015

jún 2015

september 2015

december 2015

marec 2016

jún 2016

Referenčný mesiac na účely prideľovania (2)

január 2015

apríl 2015

júl 2015

október 2015

január 2016

apríl 2016

nk

9

12

12

12

12

12

To znamená, že referenčná hodnota pre každý referenčný mesiac na účely prideľovania TLTRO sa rovná priemerným mesačným akceptovateľným čistým pohľadávkam dosiahnutým v priebehu dvanástich mesiacov do 30. apríla 2014 (Formula), vynásobeným počtom mesiacov, ktoré uplynuli medzi 30. aprílom 2014 a koncom referenčného mesiaca na účely prideľovania. To sa však bude týkať len referenčných mesiacov na účely prideľovania až do apríla 2015 vrátane. Po tomto období zostane referenčná hodnota nezmenená na úrovni, ktorú dosiahla v apríli 2015.

Základom pre výpočet dodatočného objemu úverov pre účastníka v TLTRO k je:

AAk =3 × (CNLk BEk ),

kde CNLk (kumulatívne čisté pohľadávky) sú vymedzené takto:

k

Mesiac TLTRO

Referenčný mesiac na účely prideľovania

CNLk

3

marec 2015

január 2015

NLmáj2014 + NLjún2014 + … + NLjanuár2015

4

jún 2015

apríl 2015

NLmáj2014 + NLjún2014 + … + NLapríl2015

5

september 2015

júl 2015

NLmáj2014 + NLjún2014 + … + NLjúl2015

6

december 2015

október 2015

NLmáj2014 + NLjún2014 + … + NLoktóber2015

7

marec 2016

január 2016

NLmáj2014 + NLjún2014 + … + NLjanuár2016

8

jún 2016

apríl 2016

NLmáj2014 + NLjún2014 + … + NLapríl2016

V prípade posledných šiestich TLTRO k = 3,...,8 (t. j. pri všetkých TLTRO, v prípade ktorých sa môže požadovať dodatočný objem úverov) sa musia dodržiavať tieto obmedzenia (3):

Formula

To znamená, že v prípade každej TLTRO k si účastník nemôže vypožičať viac ako trojnásobok čiastky, o ktorú jeho akceptovateľné čisté pohľadávky v období od 30. apríla 2014 a príslušným referenčným mesiacom na účely prideľovania (CNLk ) prekračujú jeho referenčnú hodnotu v danom referenčnom mesiaci na účely prideľovania (BEk ) po odpočítaní čiastok predtým vypožičaných v rámci TLTRO, ktoré sa uskutočnili v období od marca 2015.

2.   Výpočet povinných predčasných splatení

Účastníci, ktorí si požičali v rámci TLTRO, ale ktorých akceptovateľné čisté pohľadávky sú v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016 nižšie ako referenčná hodnota, sú povinní splatiť nimi prijaté úvery v septembri 2016.

Povinné predčasné splatenie účastníka v septembri 2016 je:

Formula, ak BE 8 > CNL 8

To znamená, že ak sú celkové akceptovateľné čisté pohľadávky účastníka v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016 nižšie ako referenčná hodnota pre referenčný mesiac na účely prideľovania, ktorým je apríl 2016, potom celá suma prijatých úverov v rámci všetkých TLTRO musí byť splatená v septembri 2016.

Ak BE 8CNL 8, ale Formula, potom musí účastník splatiť v septembri 2016 Formula z posledných šiestich TLTRO. Inými slovami, ak účastníkove celkové prijaté úvery v rámci TLTRO vykonaných od marca 2015 do júna 2016 Formula prekračujú základňu pre výpočet dodatočného objemu úverov za referenčný mesiac na účely prideľovania, ktorým je apríl 2016 (AA 8), potom suma tohto presahu musí byť splatená v septembri 2016.


(1)  Pod odkazmi na „účastníka“ sa rozumejú individuálni účastníci alebo skupiny na účely TLTRO.

(2)  Referenčný mesiac na účely prideľovania TLTROT k je aktuálny mesiac, za ktorý sú dostupné údaje o čistých poskytnutých pôžičkách pre TLTRO k (pre operácie vykonané v kalendárnom mesiaci m to budú údaje za mesiac, ktorý je o dva kalendárne mesiace skôr).

(3)  Pre TLTRO, ktoré sa majú vykonať v marci 2015 (k = 3), je obmedzenie C3 ≤ max{0,AA 3}.


PRILOHA II

CIELENÉ DLHODOBEJŠIE REFINANČNÉ OPERÁCIE – USMERNENIA PRE VYPLNENIE FORMULÁRA NA VYKAZOVANIE

1.   Úvod

Tieto usmernenia ustanovujú pokyny pre vyplnenie formulára na vykazovanie, ktorý majú predkladať účastníci cielených dlhodobejších refinančných operácií ECB (ďalej len „TLTRO“). Tieto usmernenia predovšetkým tiež spresňujú požiadavky na vykazovanie vedúcich inštitúcií skupín na účely TLTRO, ktoré sa na týchto operáciách zúčastňujú.

Ďalší oddiel ustanovuje všeobecné informácie týkajúce sa vyplnenia a zaslania formulára, zatiaľ čo nasledujúce oddiely poskytujú prehľad o ukazovateľoch, ktoré sa majú vykazovať.

2.   Všeobecné informácie

Opatrenia, ktoré sa majú použiť na výpočet objemu úverov (úverových limitov) a povinných predčasných splatení sa týkajú úverov nefinančným korporáciám eurozóny úverov domácnostiam eurozóny  (1) okrem úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie, vo všetkých menách. Pre každé určené obdobie vykazovania sa musia oddelene pre nefinančné korporácie a pre domácnosti vykazovať informácie o zostatkoch akceptovateľných úverov na konci mesiaca predchádzajúceho začiatku obdobia a na konci obdobia, ako aj o akceptovateľných čistých pohľadávkach počas daného obdobia (vypočítaných ako poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení očistené o splatené sumy úverov). Tieto ukazovatele sa upravujú kvôli vplyvu tradičnej sekuritizácie a iným prevodom úverov. Musia sa tiež poskytnúť podrobné informácie o príslušných podkategóriách týchto položiek, ako aj o účinkoch, ktoré vyúsťujú do zmien v zostatkoch, ale netýkajú sa transakcií (ďalej len „úpravy zostatkov“).

S ohľadom na použitie zozbieraných informácií sa zdôrazňuje, že údaje o zostatkoch akceptovateľných úverov k 30. aprílu 2014 sa použijú na určenie počiatočného objemu úverov, pričom údaje o akceptovateľných čistých pohľadávkach za obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 sa použije na výpočet referenčnej hodnoty. Údaje o zostatkoch akceptovateľných úverov a o akceptovateľných čistých pohľadávkach za obdobia vykazovania do 30. apríla 2016 sa použijú na výpočet dodatočného objemu úverov, na výpočet povinných predčasných splatení (za obdobia vykazovania od 1. mája 2014 do 30. apríla 2016) a na monitorovacie účely. Údaje vykázané následne za obdobia do splatnosti operácií v septembri 2018 sa použijú len na monitorovacie účely. Všetky ostatné ukazovatele uvedené vo formulári sú potrebné na overenie vnútorného súladu informácií a ich súladu so štatistickými údajmi zozbieranými v rámci Eurosystému, ako aj na hĺbkový monitoring dosahu programu TLTRO.

Všeobecný rámec, ktorý je podkladom na vyplnenie formulára na vykazovanie, je ustanovený požiadavkami na vykazovanie peňažných finančných inštitúcií eurozóny v súvislosti so štatistikou bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií (BSI), ako je uvedené v nariadení ECB o BSI. Tieto usmernenia odkazujú na požiadavky prepracovaného znenia nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 o BSI (ECB/2013/33) (2), podľa ktorých požiadavky na prvé vykazovanie začínajú údajmi za december 2014 (3). Najmä s ohľadom na úvery požaduje článok 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), aby „sa vykazovali v zostatkovej hodnote čiastky istiny ku koncu mesiaca. Táto čiastka nezahŕňa odpisy a zníženia hodnoty v zmysle príslušných účtovných postupov. […] úvery nie je možné započítať voči akýmkoľvek iným aktívam alebo pasívam.“. Avšak na rozdiel od pravidiel ustanovených v článku 8 ods. 2, z ktorých tiež nepriamo vyplýva, že úvery sa majú vykazovať neočistené o opravné položky, článok 8 ods. 4 uvádza, že: „Národné centrálne banky môžu povoliť, aby sa úvery, ku ktorým sa tvoria opravné položky, vykazovali očistené o opravné položky a úvery nadobudnuté za odplatu v cene dohodnutej v čase ich nadobudnutia [t. j. v ich transakčnej hodnote] za predpokladu, že takéto postupy vykazovania používajú všetky rezidentské spravodajské jednotky.“. Dôsledky, aké má táto odchýlka od všeobecného usmernenia BSI na vyplnenie formulára na vykazovanie, sa nižšie posudzujú podrobnejšie.

Nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) by sa malo tiež použiť ako referenčný dokument s ohľadom na vymedzenie pojmov, ktoré sa majú uplatňovať pri vypĺňaní formulára. Ide najmä o článok 1 so všeobecným vymedzením pojmov a časti 2 a 3 prílohy II, kde sú vymedzené nástroje, ktoré majú byť zahrnuté pod „úvery“, a sektory účastníkov (4). Je pozoruhodné, že v rámci BSI podliehajú naakumulované úroky z úverov spravidla zaznamenávaniu v bilancii tak, ako sa akumulujú (t. j. na základe akumulácie a nie vtedy, keď sú skutočne prijaté), ale mali by byť vylúčené z údajov o zostatkoch úverov. Kapitalizovaný úrok by sa však mal zaznamenávať ako súčasť zostatkov.

Zatiaľ, čo veľa údajov, ktoré sa majú vykazovať vo formulári, sú už zostavené peňažnými finančnými inštitúciami v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), niektoré dodatočné informácie sa musia zostaviť od účastníkov, ktorí predkladajú ponuky v rámci TLTRO. Metodický rámec pre štatistiku BSI, ako je ustanovený Manuáli na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií (5), ustanovuje všetky základné informácie, ktoré sa požadujú s cieľom zostavenia týchto doplňujúcich údajov; ďalšie podrobnosti sú ustanovené nižšie vo vymedzení pojmov jednotlivých ukazovateľov.

3.   Všeobecné pokyny na vykazovanie

a)   štruktúra formulára

Formulár zahŕňa označenie obdobia, ktorého sa údaje týkajú, a zoskupuje ukazovatele do dvoch blokov: úvery nefinančným korporáciám eurozóny a úvery domácnostiam eurozóny okrem úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie . Údaje vo všetkých kolónkach, ktoré sú zvýraznené žltou, sa vypočítavajú automaticky z údajov vložených v ostatných kolónkach na základe stanovených vzorcov. Overovanie údajov prebieha tiež vo formulári prostredníctvom overenia súladu medzi zostatkami a transakciami. Údaje sa musia vykazovať v tisícoch eur.

b)   vymedzenie pojmu „obdobie vykazovania“

Obdobie vykazovania označuje rozmedzie dátumov, ktorých sa údaje týkajú. Ukazovatele týkajúce sa zostatkov sa musia vykazovať ku koncu mesiaca predchádzajúceho začiatku obdobia vykazovania a ku koncu obdobia vykazovania; t. j. v prípade obdobia vykazovania od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 sa zostatky musia vykazovať k 30. aprílu 2013 a 30. aprílu 2014. V nadväznosti na to musia údaje o transakciách a úpravách zahŕňať všetky príslušné účinky, ktoré sa dosiahnu počas obdobia vykazovania.

c)   vykazovanie v súvislosti so skupinami na účely TLTRO

V súvislosti so skupinovou účasťou v TLTRO by sa údaje mali spravidla vykazovať na agregovanom základe. Národné centrálne banky však majú možnosť zbierať informácie na individuálnom inštitucionálnom základe, ak to považujú za vhodné.

d)   zasielanie formulára

Vyplnený formulár na vykazovanie sa zasiela príslušnej národnej centrálnej banke (ďalej len „NCB“), ako je uvedené vo všeobecných pravidlách, a v súlade s oficiálnym harmonogramom, ktorý tiež stanovuje referenčné obdobia, ktoré sa majú zahrnúť v každom prenose, a ročníky údajov, ktoré by sa mali použiť na vyplnenie formulára.

4.   Vymedzenie pojmov

Tento oddiel ustanovuje podrobné vymedzenia pojmov rôznych položiek, ktoré sa majú vykazovať vo formulári a v zátvorke uvádza číslovanie použité vo formulári.

a)   zostatky akceptovateľných úverov (1 a 4)

Údaje v týchto kolónkach sa automaticky vypočítavajú na základe číselných údajov vykázaných s ohľadom na nasledujúce položky, najmä „zostatky v bilancii“ (1.1 a 4.1) mínus „zostatky úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené, ale nie sú vyčlenené z bilancie“ (1.2 a 4.2) plus „zostatky opravných položiek k akceptovateľným úverom“ (1.3 a 4.3). Pojem uvedený na konci predchádzajúcej vety je relevantný len v prípade, ak sa v rozpore so všeobecnou praxou BSI vykazujú úvery očistené o opravné položky.

i)   zostatky v bilancii (1.1 a 4.1)

Táto položka pozostáva zo zostatkov úverov poskytnutých nefinančným korporáciám a domácnostiam eurozóny okrem úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie. Naakumulovaný úrok na rozdiel od kapitalizovaného úroku je vylúčený z ukazovateľov.

Tieto kolónky vo formulári sa môžu vyplniť údajmi zostavenými s cieľom splniť požiadavky časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 2 tabuľky 1 o mesačných stavoch).

Pre podrobnejšie vymedzenie položiek, ktoré majú byť vo formulári zahrnuté, pozri časť 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a oddiel 2.1.4 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií.

ii)   zostatky úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené, ale nevyčlenené z bilancie (1.2 a 4.2)

Táto položka pozostáva zo zostatkov úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené a ktoré neboli vyčlenené z bilancie. Všetky sekuritizačné činnosti sa musia vykazovať bez ohľadu na to, kde majú dotknuté finančné spoločnosti osobitného účelu rezidentskú príslušnosť. Do tejto položky nepatria úvery, ktoré boli vo forme úverových pohľadávok poskytnuté Eurosystému ako zábezpeka pri úverových operáciách menovej politiky, ktorých výsledkom je prevod bez vyčlenenia z bilancie.

Časť 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 5.1 tabuľky 5a o mesačných údajoch) zahŕňa požadované informácie o sekuritizovaných úveroch nefinančným korporáciám a domácnostiam, ktoré neboli vyčlenené, ale nepožaduje, aby boli úvery domácnostiam členené podľa účelu. Navyše, zostatky úverov, ktoré boli inak prevedené (t. j. nie prostredníctvom sekuritizácie), ale nie sú nevyčlenené, nie sú predmetom úpravy nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Na účely vyplnenia formulára na vykazovanie je preto potrebné získať osobitné údaje z interných databáz peňažných finančných inštitúcií.

Pre podrobnejšie vymedzenie položiek, ktoré majú byť vo formulári zahrnuté, pozri časť 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a oddiel 2.3 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií.

iii)   zostatky opravných položiek k akceptovateľným úverom (1.3 a 4.3)

Tieto údaje sú relevantné len pre tie inštitúcie, ktoré v rozpore so všeobecnou praxou BSI vykazujú úvery očistené o opravné položky. V prípade inštitúcií, ktoré predkladajú ponuky ako skupina na účely TLTRO, sa táto požiadavka vzťahuje len na tie inštitúcie v skupine, ktoré zaznamenávajú úvery očistené o opravné položky.

Táto položka zahŕňa individuálne a kolektívne príspevky pre prípad znehodnotenia úveru a strát z úveru (predtým, než sa uskutoční odpis/zníženie hodnoty). Údaje musia odkazovať na zostatky akceptovateľných úverov v bilancii, t. j. okrem úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené a ktoré neboli vyčlenené z bilancie.

Ako sa uvádza vyššie, úvery v štatistike BSI by sa mali spravidla vykazovať v zostatkovej hodnote čiastky istiny s tým, že zodpovedajúce opravné položky budú zaradené do položky „Kapitál a rezervy“. V takých prípadoch by sa nemali vykazovať žiadne osobitné informácie o opravných položkách. Zároveň v prípadoch, keď sa úvery vykazujú ako očistené o opravné položky, sa táto dodatočná informácia musí vykazovať s cieľom zhromaždiť plne porovnateľné údaje v rámci sektora peňažných finančných inštitúcií.

Ak je zaužívané vykazovať zostatky úverov očistené o opravné položky, národné centrálne banky majú možnosť vykazovať túto informáciu ako nepovinnú. V takých prípadoch však výpočty podľa rámca TLTRO budú založené na zostatkoch úverov v bilancii očistených o opravné položky (6).

Pre niektoré dodatočné podrobnosti pozri odkaz na opravné položky vo vymedzení pojmu „Kapitál a rezervy“, ktorý je ustanovený v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

b)   akceptovateľné čisté pohľadávky (2)

Tieto kolónky formulára zaznamenávajú čisté pôžičky (transakcie) poskytnuté počas obdobia vykazovania. Údaje sa automaticky vypočítavajú na základe čísiel vykázaných pod podpoložkami, menovite „Poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení“ (2.1) mínus „Splatenia“ (2.2).

Úvery, ktoré sú novoprerokované počas obdobia vykazovania, by sa mali vykazovať ako „Splatenia“ a ako „Poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení“ v čase, keď sa uskutoční nové prerokovanie. Úpravy údajov musia zahŕňať účinky súvisiace s novým prerokovaním úveru.

Reverzné transakcie počas obdobia (t. j. úvery poskytnuté a splatené počas obdobia) by sa mali spravidla vykazovať tak ako „Poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení“, ako aj ako „Splatenia“. V prípade peňažných finančných inštitúcií predkladajúcich ponuky je však možné vylúčiť tieto operácie pri vypĺňaní formulára v miere, v akej to zmierni záťaž spojenú s vykazovaním. V takom prípade by peňažné finančné inštitúcie mali poskytovať informácie v časti formulára „Poznámky“ a údaje o úpravách zostatkov musia tiež vylúčiť účinky súvisiace s týmito reverznými operáciami. Táto výnimka sa nevzťahuje na úvery poskytnuté počas obdobia, kedy sú sekuritizované alebo inak prevedené.

Na dlh z kreditnej karty, revolvingové úvery a prečerpania by sa malo tiež prihliadať. Pre tieto nástroje by sa zmeny v zostatkoch kvôli použitým alebo vybratým sumám počas období vykazovania mali používať ako zástupné údaje pre čisté pohľadávky. Kladné sumy by sa mali vykazovať ako „Poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení“ (2.1), keďže záporné sumy by sa mali vykazovať (s kladným znamienkom) ako „Splatenia“ (2.2).

i)   Poskytnuté úvery v hrubom vyjadrení (2.1)

Táto položka pozostáva z toku nových úverov v hrubom vyjadrení v období vykazovania okrem akýchkoľvek nadobudnutí úverov. Ako je vysvetlené vyššie, vykazujú sa tiež poskytnutý úver, ktorý súvisí s dlhom na kreditnej karte, revolvingové úvery a prečerpania.

Mali by sa tiež zahrnúť čiastky doplnené počas daného obdobia k splatným zostatkom zákazníka, napríklad v dôsledku kapitalizácie úroku (na rozdiel od akumulácie úroku) a poplatky.

ii)   Splatenia (2.2)

Táto položka pozostáva z toku splatení istiny počas obdobia vykazovania okrem tých, ktoré súvisia so sekuritizovanými alebo inak prevedenými úvermi, ktoré nie sú vyčlenené z bilancie. Ako je vysvetlené vyššie, mali by sa vykazovať tiež splatenia týkajúce sa dlhu na kreditnej karte, revolvingových dlhov a prečerpaní.

Platby úrokov súvisiace s naakumulovaným úrokom, ktorý ešte nebol kapitalizovaný, úbytky úverov a iné úpravy zostatkov (vrátane odpisov a znížení hodnoty) by sa nemali vykazovať.

c)   úpravy zostatkov

Tieto kolónky formulára sú určené na vykazovanie zmien v zostatkoch [zníženia (-) a zvýšenia (+)], ktoré sa vyskytujú počas obdobia vykazovania a nesúvisia s čistými pohľadávkami. Takéto zmeny vyplývajú z operácií, akými sú sekuritizácie úverov a iné prevody úverov počas obdobia vykazovania, a z iných úprav týkajúcich sa precenenia kvôli zmenám vo výmenných kurzoch, odpisom/zníženiam hodnoty úverov a reklasifikáciám. Údaje v týchto kolónkach sa automaticky vypočítavajú na základe čísiel vykazovaných pod podpoložkami, menovite „Predaje a nákupy úverov a iné prevody úverov počas obdobia vykazovania“ (3.1) plus „Ostatné úpravy“ (3.2).

i)   predaje a nákupy úverov a iné prevody úverov počas obdobia vykazovania (3.1)

—   čisté toky sekuritizovaných úverov s vplyvom na stavy úverov (3.1A)

Táto položka pozostáva z čistého objemu úverov, ktoré sú sekuritizované počas obdobia vykazovania s vplyvom na vykazované stavy úverov, vypočítanej ako nadobudnutia mínus úbytky. (7). Všetky sekuritizačné činnosti sa musia vykazovať bez ohľadu na to, kde majú dotknuté finančné spoločnosti osobitného účelu rezidentskú príslušnosť. Prevody úverov by mali byť zaznamenané v nominálnej čiastke očistené o odpisy/zníženia hodnoty v čase predaja. Tieto odpisy/zníženia hodnoty by sa mali vykazovať, ak sú identifikovateľné, pod položkou 3.2B vo formulári (pozri nižšie). V prípade peňažných finančných inštitúcií, ktoré vykazujú úvery očistené o opravné položky, by sa prevody mali zaznamenávať v bilančnej hodnote (t. j. nominálnej čiastke očistenej o opravné položky) (8).

Požiadavky časti 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (bloky 1.1 tabuľky 5a o mesačných údajoch a tabuľky 5b o štvrťročných údajoch) zahŕňajú tieto prvky.

Pre podrobnejšie vymedzenie položiek, ktoré sa majú vykazovať, pozri časť 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a oddiel 2.3 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií.

—   čisté toky úverov, ktoré sú inak prevedené s vplyvom na stavy úverov (3.1B)

Táto položka pozostáva z čistej sumy úverov, ktoré ubudli alebo boli nadobudnuté počas obdobia s vplyvom na vykazované stavy úverov v operáciách, ktoré nesúvisia so sekuritizačnými činnosťami, a vypočítava sa ako nadobudnutia mínus ubudnutia. Prevody by sa mali zaznamenať v nominálnej čiastke očistené o odpisy/zníženia hodnoty v čase predaja. Tieto odpisy/zníženia hodnoty by sa mali vykazovať, ak sú identifikovateľné, pod položkou 3.2B vo formulári (pozri nižšie). V prípade peňažných finančných inštitúcií, ktoré vykazujú úvery očistené o opravné položky, by sa prevody mali zaznamenávať v bilančnej hodnote (t. j. nominálnej čiastke očistenej o zostatky opravných položiek).

Požiadavky časti 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) čiastočne zahŕňajú tieto prvky. Bloky 1.2 tabuľky 5a o mesačných údajoch a tabuľky 5b o štvrťročných údajoch zahŕňajú údaje o čistých tokoch úverov, ktoré boli inak prevedené s vplyvom na stavy úverov, pričom sú však vylúčené:

(1)

úvery, ktoré ubudli v prospech inej tuzemskej peňažnej finančnej inštitúcie alebo boli od tejto inštitúcie nadobudnuté vrátane prevodov v rámci skupiny kvôli reštrukturalizácii podniku (napr. prevod skupiny úverov tuzemskou dcérskou peňažnou finančnou inštitúciou materskej peňažnej finančnej inštitúcii) (9),

(2)

úvery prevedené v súvislosti s reorganizáciou v rámci skupiny kvôli zlúčeniam alebo splynutiam, nadobudnutiam alebo rozdeleniam.

Na účely vyplnenia formulára na vykazovanie TLTRO sa musia vykazovať všetky tieto účinky. Pre podrobnejšie vymedzenie položiek, ktoré sa majú vykazovať, pozri časť 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a oddiel 2.3 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií. S ohľadom na „Zmeny v štruktúre sektora peňažných finančných inštitúcií“, oddiel 1.6.3.4 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií (a súvisiaceho oddielu 5.2 prílohy 1.1) ustanovuje podrobný opis prevodov v rámci skupiny, pričom rozlišuje medzi prípadmi, keď sa prevody uskutočnia medzi samostatnými inštitucionálnymi jednotkami (napr. predtým, než jedna alebo viacero inštitucionálnych jednotiek prestanú existovať z dôvodu zlúčenia alebo splynutia alebo z dôvodu nadobudnutia), a prípadmi, keď sa prevody uskutočnia v čase, keď niektoré jednotky prestanú existovať, pričom v takom prípade sa vykoná štatistická reklasifikácia. Na účely vyplnenia formulára na vykazovanie TLTRO sú v oboch prípadoch účinky rovnaké a mali by sa vykazovať pod položkou 3.1C (a nie pod položkou 3.2C).

—   čisté toky úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené bez vplyvu na stavy úverov (3.1C)

Táto položka pozostáva z čistej sumy úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené počas obdobia vykazovania bez vplyvu na vykazované stavy úverov, a vypočítava sa ako nadobudnutia mínus ubudnutia. Prevody by sa mali zaznamenať v nominálnej čiastke očistené o odpisy/zníženia hodnoty v čase predaja. Tieto odpisy/zníženia hodnoty by sa mali vykazovať, ak sú identifikovateľné, pod položkou 3.2B vo formulári (pozri nižšie). V prípade peňažných finančných inštitúcií, ktoré vykazujú úvery očistené o opravné položky, by sa prevody mali zaznamenávať v bilančnej hodnote (t. j. nominálnej čiastke očistenej o zostatky opravných položiek). Do tejto položky nepatria čisté toky týkajúce sa poskytnutia úverov Eurosystému vo forme úverových pohľadávok ako zábezpeky pri úverových operáciách menovej politiky, ktorých výsledkom je prevod bez vyňatia z bilancie.

Požiadavky časti 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) čiastočne zahŕňajú tieto prvky. Bloky 1.2 tabuľky 5a o mesačných údajoch a tabuľky 5b o štvrťročných údajoch zahŕňajú údaje o čistých tokoch úverov, ktoré sú sekuritizované alebo inak prevedené bez vplyvu na stavy úverov, ale úvery domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie nie sú osobitne označené a mali by tak byť osobitne extrahované z internej databázy peňažných finančných inštitúcií. Navyše, ako je uvedené vyššie, z týchto požiadaviek sú vylúčené:

1.

úvery, ktoré ubudli v prospech tuzemských peňažných finančných inštitúcií alebo boli od týchto inštitúcií nadobudnuté vrátane prevodov v rámci skupiny kvôli reštrukturalizácii podniku (napr. prevod skupiny úverov dcérskou spoločnosťou tuzemskej peňažnej finančnej inštitúcie materskej peňažnej finančnej inštitúcii),

2.

úvery prevedené v súvislosti s reorganizáciou v rámci skupiny kvôli zlúčeniam alebo splynutiam, nadobudnutiam alebo rozdeleniam.

Na účely vyplnenia formulára na vykazovanie TLTRO sa musia vykazovať všetky tieto účinky.

Pre podrobnejšie vymedzenie položiek, ktoré majú byť zahrnuté, pozri časť 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a oddiel 2.3 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií.

ii)   ostatné úpravy (3.2)

Údaje o ostatných úpravách sa musia vykazovať za zostatky akceptovateľných úverov v bilancii s výnimkou sekuritizovaných alebo inak prevedených úverov, ktoré nie sú vyčlenené.

—   precenenia kvôli zmenám vo výmenných kurzoch (3.2A)

Pohyby výmenných kurzov voči euru odôvodňujú zmeny v úveroch denominovaných v cudzích menách, ak sú vyjadrené v eurách. Údaje o týchto účinkoch by sa mali vykazovať so záporným (kladným) znamienkom, keď v čistom vyjadrení odôvodňujú zníženie (zvýšenie) zostatkov a sú potrebné s cieľom umožniť úplné zosúladenie medzi čistými pohľadávkami a zmenami v zostatkoch.

Tieto úpravy nie sú zahrnuté v požiadavkách ustanovených nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Na účely vyplnenia formulára na vykazovanie TLTRO, ak údaje (alebo ani približné údaje) nie sú peňažnými finančným inštitúciám ľahko dostupné, môžu sa vypočítať v súlade s usmernením ustanoveným v oddiele 4.2.2 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií. Navrhovaný postup odhadu obmedzuje rozsah výpočtov vo vzťahu k hlavným menám a je založený na nasledujúcich krokoch:

1.

zostatky akceptovateľných úverov na konci mesiaca predchádzajúceho začiatku obdobia a na konci obdobia (položky 1 a 4) sú rozčlenené podľa meny, v ktorej sú denominované, so zameraním na skupiny úverov denominované v GBP, USD, CHF a JPY (ak tieto údaje nie sú ľahko dostupné, možno použiť údaje o celkových zostatkoch v bilancii vrátane sekuritizovaných alebo inak prevedených úverov, ktoré nie sú vyčlenené – položky 1.1 a 4.1),

2.

s každou skupinou úverov sa nakladá takto (príslušné čísla rovníc Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií sú uvedené v zátvorkách):

zostatky na konci mesiaca predchádzajúceho začiatku obdobia vykazovania a na konci obdobia sa prepočítajú do pôvodnej meny, v ktorej boli denominované s použitím zodpovedajúcich nominálnych výmenných kurzov (10) (rovnice [4.2.2] a [4.2.3]),

zmeny v zostatkoch počas referenčného obdobia denominované v cudzej mene sa vypočítajú a prepočítajú spätne na eurá s použitím priemernej hodnoty denných výmenných kurzov počas obdobia vykazovania (rovnica [4.2.4]),

vypočíta sa rozdiel medzi zmenou v zostatkoch prepočítaný na eurá, ako bol vypočítaný podľa predchádzajúcich krokov, a zmenou v zostatkoch v eurách (rovnica [4.2.5], s opačným znamienkom);

3.

konečná úprava výmenného kurzu sa odhadne ako súčet úprav pre každú menu.

Pre dodatočné informácie pozri oddiel 1.6.3.5 a oddiel 4.2.2 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií.

—   odpisy/zníženia hodnoty (3.2B)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) znamenajú „zníženia hodnoty“ priame zníženia účtovnej hodnoty úveru v (štatistickej) bilancii v dôsledku jeho znehodnotenia. Podobne, „odpisy“ znamenajú odpisy celej účtovnej hodnoty úveru, ktorého dôsledkom je jeho odstránenie z bilancie. Účinky znížení hodnoty a odpisov by sa mali vykazovať so záporným (kladným) znamienkom, keď je v čistom vyjadrení ich dôsledkom zníženie (zvýšenie) zostatkov. Tieto údaje sú potrebné s cieľom umožniť úplné zosúladenie medzi čistými pohľadávkami a zmenami v zostatkoch.

S ohľadom na odpisy/zníženia hodnoty týkajúce sa zostatkov v bilancii, možno použiť údaje zostavené v súlade s minimálnymi požiadavkami časti 4 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 2 tabuľky 1A o úpravách vyplývajúcich z precenenia). Oddelenie vplyvu odpisov/znížení hodnoty úverov na sekuritizované alebo inak prevedené úvery, ktoré nie sú vyčlenené, si však vyžaduje údaje osobitne extrahované z interných databáz peňažných finančných inštitúcií.

Údaje o zostatkoch akceptovateľných úverov (položky 1 a 4) sú spravidla opravené o zostatky opravných položiek v prípadoch, keď sú úvery zaznamenané v štatistickej bilancii očistené o opravné položky.

—   V prípadoch, keď účastníci vykazujú položky 1.3 a 4.3, údaje o odpisoch/zníženiach hodnoty úverov by mali zahŕňať zrušenia minulých opravných položiek k úverom, ktoré sa stali (úplne alebo čiastočne) nedobytnými a navyše by mali tiež zahŕňať všetky straty nad rámec opravných položiek, ak to prichádza do úvahy. Podobne, ak je úver, ku ktorému sa tvoria opravné položky, sekuritizovaný alebo inak prevedený, odpisy/zníženia hodnoty sa musia zaznamenávať tak, že sa rovnajú zostatkom opravných položiek, a to s protikladným znamienkom, aby sa rovnali zmene hodnoty v bilancii opravenej o čiastky opravných položiek a hodnotu čistého toku. Opravné položky sa môžu časom meniť v dôsledku nových príspevkov pre prípad znehodnotenia úveru alebo strát z úveru (očistené o možné zrušenia odpisov/znížení hodnoty vrátane tých, ktoré sa uskutočnia vtedy, keď je úver splatený dlžníkom). Takéto zmeny by sa nemali zaznamenávať vo formulári TLTRO ako súčasť odpisov/znížení hodnoty (keďže formulár obsahuje hodnoty neočistené o opravné položky) (11).

Oddelenie vplyvu odpisov/znížení hodnoty úverov na sekuritizované alebo inak prevedené úvery, ktoré nie sú vyčlenené, nie je potrebné, ak osobitné údaje o opravných položkách nemožno extrahovať z interných databáz peňažných finančných inštitúcií.

—   Ak je zaužívané vykazovať zostatky úverov očistené o opravné položky, ale príslušné položky (1.3 a 4.3) týkajúce sa opravných položiek sa nevykazujú (pozri vyššie), odpisy/zníženia hodnoty musia v úverovom portfóliu zahŕňať nové príspevky pre prípad znehodnotenia úveru a strát z úveru (očistené o možné zrušenia odpisov/znížení hodnoty vrátane tých, ktoré sa uskutočnia vtedy, keď je úver splatený dlžníkom) (12).

Nie je potrebné oddeľovať vplyv odpisov/znížení na sekuritizované alebo inak prevedené úvery, ktoré nie sú vyčlenené, ak osobitné údaje o opravných položkách nemožno extrahovať z interných databáz peňažných finančných inštitúcií.

Spravidla tieto položky zahŕňajú tiež precenenia v dôsledku toho, že úvery sa sekuritizujú alebo sú inak prevedené a transakčná hodnota sa odlišuje od nominálnej hodnoty dlžnej sumy v čase uskutočnenia prevodu. Tieto precenenia sa musia vykazovať, ak sú identifikovateľné, a mali by sa vypočítať ako rozdiel medzi transakčnou hodnotou a nominálnou hodnotou dlžnej sumy v čase predaja.

Pre dodatočné informácie pozri časť 4 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a oddiel 1.6.3.3 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií.

—   reklasifikácie (3.2C)

Reklasifikácie zaznamenávajú všetky ostatné účinky, ktoré sa netýkajú čistých pohľadávok, ako je vymedzené vyššie, ale ich dôsledkom sú zmeny v zostatkoch úverov v bilancii s výnimkou sekuritizovaných alebo inak prevedených úverov, ktoré nie sú vyčlenené z bilancie.

Tieto účinky nie sú zahrnuté v požiadavkách ustanovených nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a ich vplyv sa bežne odhaduje na agregovanom základe pri zostavovaní makroekonomických štatistík. Sú však dôležité na úrovni individuálnych inštitúcií (alebo skupín na účely TLTRO) s cieľom zosúladiť čisté pohľadávky a zmeny v zostatkoch.

Tieto účinky sa musia vykazovať s ohľadom na zostatky úverov v bilancii s výnimkou sekuritizovaných alebo inak prevedených úverov, ktoré nie sú vyčlenené, a uplatňuje sa zvyčajná prax zaznamenávania účinkov, ktoré vedú k zníženiam (zvýšeniam) v zostatkoch so záporným (kladným) znamienkom.

1.

Zmeny v sektorovej klasifikácii alebo klasifikácii rezidentskej oblasti dlžníkov, ktorých dôsledkom sú zmeny vo vykázaných zostatkových pozíciách, ktoré nesúvisia s čistými pohľadávkami, a preto je ich potrebné vykazovať (13).

2.

Zmeny v klasifikácii nástroja. Tieto môžu tiež ovplyvniť ukazovatele, ak zostatky úveru rastú (klesajú) kvôli napr. reklasifikácii dlhového cenného papiera (úveru) ako úveru (dlhového cenného papiera).

3.

Úpravy, ktorých dôsledkom je oprava chýb vo vykazovaní.

Účinky, ktoré sa vzťahujú na prevody úverov, ktoré vznikajú v súvislosti s reštrukturalizáciou podnikov a reorganizáciami v rámci skupiny kvôli zlúčeniam alebo splynutiam, prevzatiam a rozdeleniam, sa musia vykazovať pod položkou 3.1.B. Reklasifikácie sa nevyžadujú v súvislosti so zmenami v zložení skupiny na účely TLTRO, keďže v takých prípadoch musia byť formuláre opätovne predložené s prihliadnutím na nové zloženie skupiny na účely TLTRO.

Pre dodatočné informácie pozri oddiel 1.6.3.4 Manuálu na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií; je však potrebné prihliadnuť na rozdiely v konceptoch zvýraznené vyššie na účely odvodenia údajov o reklasifikáciách na úrovni individuálnych inštitúcií.

Image


(1)  Na účely formulára na vykazovanie zahŕňa položka „domácnosti“ neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

(3)  Vykazovanie peňažných finančných inštitúcií podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) začína s účinnosťou od referenčného mesiaca, ktorým je december 2014. Predchádzajúci právny akt, ktorý predstavoval základ pre vykazovanie štatistiky BSI, bolo nariadenie (EÚ) č. 25/2009 (ECB/2008/32). Toto nariadenie sa preto vzťahuje na vykazovanie údajov TLTRO za referenčné obdobia do decembra 2014. Rozdiely medzi obomi nariadeniami však nie sú významné, pokiaľ ide o ich dosah na program TLTRO, s výnimkou vymedzenia pojmu „nefinančné korporácie“ (pozri poznámku pod čiarou).

(4)  Sektorová klasifikácia ústredí a holdingových spoločností nefinančných korporácií v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) sa zmenila v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) s cieľom zohľadniť zmeny v medzinárodných účtovných štandardoch. Podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) sú ústredia a holdingové spoločnosti nefinančných korporácií reklasifikované ako finančné korporácie. Vykazovanie TLTRO musí byť v zásade v súlade s rámcom BSI: s účinnosťou od decembra 2014 by údaje nemali zahŕňať ústredia a holdingové spoločnosti a mali by sa zaslať tomu zodpovedajúce úpravy.

(5)  Pozri „Manuál na zostavovanie štatistiky bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií“, ECB, apríl 2012, ktorý je dostupný na http://www.ecb.europa.eu. Štatistickým vykazovaním úverov sa zaoberá najmä oddiel 2.1.4, s. 76.

(6)  Táto výnimka má tiež dôsledky na vykazovanie údajov o odpisoch/zníženiach hodnoty, ako je vysvetlené nižšie.

(7)  Táto prax uvádzať znamienka [ktorá je v protiklade k požiadavkám nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33)] je v súlade so všeobecnou požiadavkou týkajúcou sa úpravy údajov, ako je uvedené vyššie – menovite účinky, ktoré vedú k zvýšeniam (zníženiam) v zostatkoch sa majú vykazovať s kladným (záporným) znamienkom.

(8)  V zmysle vyššie uvedenej diskusie umožňuje nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) peňažným finančným inštitúciám, aby vykazovali nakúpené úvery v ich transakčnej hodnote (pokiaľ je to vnútroštátna prax uplatňovaná všetkými peňažnými finančnými inštitúciami, ktoré sú rezidentmi v danej krajine). V takých prípadoch sa musia zložky precenenia, ktoré môžu vzniknúť, vykazovať vo vzore formulára pod položkou 3.2B.

(9)  V súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 25/2008 (ECB/2008/32), ktoré majú uplatňovať peňažné finančné inštitúcie pri vykazovaní štatistiky BSI do referenčného mesiaca, ktorým je november 2014, sú všetky prevody medzi peňažnými finančnými inštitúciami eurozóny vylúčené z čistých tokov a nielen tie medzi tuzemskými peňažnými finančnými inštitúciami.

(10)  Mali by sa použiť referenčné výmenné kurzy ECB. Pozri tlačovú správu z 8. júla 1998 o stanovení noriem spoločného trhu, ktorá je dostupná na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu).

(11)  Treba poznamenať, že táto požiadavka sa odlišuje od požiadaviek na vykazovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

(12)  Táto požiadavka je rovnaká ako informácia, ktorá sa má vykazovať peňažnými finančnými inštitúciami podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), ktoré zaznamenávajú úvery očistené o opravné položky.

(13)  Účinky reklasifikácií ústredí a holdingových spoločností nefinančných korporácií ako finančných korporácií, ktoré sa uskutočnia v decembri 2014, by sa mali zaznamenať pod položkou 3.2C.


Top