EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  9. júla 2014 , ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/22 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu a rozhodnutie ECB/2013/36 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/26


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. júla 2014,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/22 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu a rozhodnutie ECB/2013/36 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky

(ECB/2014/32)

(2014/527/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1), a najmä na jeho prílohu I oddiely 1.6, 6.3.1 a 6.3.2,

keďže:

(1)

Obsah rozhodnutí ECB/2013/22 (2) a ECB/2013/36 (3) by sa mal zahrnúť do usmernenia ECB/2013/4 (4), ktoré je kľúčovým právnym predpisom upravujúcim dočasné opatrenia týkajúce sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky.

(2)

V záujme jednoznačnosti a konzistentnosti a s cieľom zjednodušiť rámec Eurosystému pre zábezpeku sa tieto kroky implementujú prostredníctvom prepracovaného znenia usmernenia ECB/2013/4.

(3)

Rozhodnutia ECB/2013/22 a ECB/2013/36 by sa preto mali zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutí ECB/2013/22 a ECB/2013/36

1.   Rozhodnutia ECB/2013/22 a ECB/2013/36 sa zrušujú s účinnosťou od 20. augusta 2014.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutia sa považujú za odkazy na usmernenie ECB/2014/31.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júla 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. júla 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie ECB/2013/22 z 5. júla 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov,ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 27).

(3)  Rozhodnutie ECB/2013/36 z 26. septembra 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystémua akceptovateľnosti zábezpeky (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2013, s. 13).

(4)  Usmernenie ECB/2013/4 z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystémua akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 23).


Top