EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  31. januára 2014 o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro (ECB/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/7


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 31. januára 2014

o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro

(ECB/2014/5)

(2014/434/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Členské štáty, ktorých menou nie je euro, môžu prejaviť záujem zúčastniť sa na jednotnom mechanizme dohľadu (JMD). Na tento účel môžu požiadať Európsku centrálnu banku (ECB) o nadviazanie úzkej spolupráce v súvislosti s úlohami uvedenými v článkoch 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 vo vzťahu k všetkým úverovým inštitúciám usadeným v danom členskom štáte.

(2)

Úzka spolupráca sa nadviaže rozhodnutím ECB za predpokladu, že podmienky ustanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sú splnené.

(3)

Je potrebné spresniť procesné aspekty týkajúce sa a) žiadostí členských štátov, ktorých menou nie je euro (ďalej len „členské štáty mimo eurozóny“), o nadviazanie úzkej spolupráce, b) posúdenie týchto žiadostí zo strany ECB a c) rozhodnutia ECB o nadviazaní úzkej spolupráce s konkrétnym členským štátom.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 tiež upravuje prípady, kedy možno úzku spoluprácu zo strany ECB pozastaviť alebo ukončiť. Je potrebné spresniť procesné aspekty týkajúce sa prípadného pozastavenia a ukončenia úzkej spolupráce,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

HLAVA 1

POSTUP PRE NADVIAZANIE ÚZKEJ SPOLUPRÁCE

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„menej významný dohliadaný subjekt“ je dohliadaný subjekt a) usadený v členskom štáte mimo eurozóny, ktorý je zúčastneným členským štátom v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, a b) ktorý nemá postavenie významného dohliadaného subjektu podľa rozhodnutia ECB založeného na článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

2.

„príslušný vnútroštátny orgán“ je každý príslušný vnútroštátny orgán, ako je vymedzený v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

3.

„určený vnútroštátny orgán“ je určený vnútroštátny orgán, ako je vymedzený v článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

4.

„nezúčastnený členský štát“ je každý členský štát, ktorý nie je zúčastneným členským štátom, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

5.

„žiadajúci členský štát“ je nezúčastnený členský štát, ktorý ECB oznámil v súlade s článkom 2 tohto rozhodnutia svoju žiadosť o nadviazanie úzkej spolupráce podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

6.

„významný dohliadaný subjekt“ je dohliadaný subjekt a) usadený v členskom štáte mimo eurozóny, ktorý je zúčastneným členským štátom, a b) ktorý má postavenie významného dohliadaného subjektu podľa rozhodnutia ECB založeného na článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

7.

„dohliadaný subjekt“ je úverová inštitúcia, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1024/2013, ktorá je usadená v žiadajúcom členskom štáte, ako aj pobočka zriadená v žiadajúcom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte.

Článok 2

Žiadosť o nadviazanie úzkej spolupráce

1.   Nezúčastnený členský štát, ktorý si želá zúčastňovať sa na JMD, požiada ECB o nadviazanie úzkej spolupráce, pričom použije vzor žiadosti uvedený v prílohe I.

2.   Takáto žiadosť sa podáva najmenej päť mesiacov pred dátumom, od ktorého sa nezúčastnený členský štát zamýšľa zúčastňovať na JMD.

Článok 3

Obsah žiadosti o nadviazanie úzkej spolupráce

1.   Žiadosť o nadviazanie úzkej spolupráce obsahuje všetky nasledujúce údaje:

a)

záväzok žiadajúceho členského štátu zabezpečiť, že jeho príslušný vnútroštátny orgán a jeho určený vnútroštátny orgán sa budú riadiť akýmikoľvek pokynmi, usmerneniami alebo požiadavkami vydanými ECB odo dňa nadviazania úzkej spolupráce;

b)

záväzok žiadajúceho členského štátu poskytovať všetky informácie o dohliadaných subjektoch usadených v takomto členskom štáte, ktoré ECB môže požadovať na účely vykonávania komplexného posúdenia týchto dohliadaných subjektov. Žiadajúci členský štát zabezpečí, že informácie potrebné na posúdenie významnosti a vykonávanie komplexného posúdenia úverových inštitúcií usadených v takomto členskom štáte podľa článku 7 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 možno poskytnúť ECB čo najskôr po oznámení žiadosti ECB o nadviazaní úzkej spolupráce;

c)

záväzok, že všetky dôverné informácie požadované ECB na ukončenie jej prípravných činností budú poskytnuté ECB.

2.   K žiadosti o nadviazanie úzkej spolupráce sú priložené všetky nasledujúce dokumenty:

a)

záväzok žiadajúceho členského štátu, že prijme príslušné vnútroštátne právne predpisy s cieľom zabezpečiť, že právne akty prijaté ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sú záväzné a vynútiteľné v žiadajúcom členskom štáte a že jeho príslušný vnútroštátny orgán a jeho určený vnútroštátny orgán sú povinné prijať akékoľvek opatrenie požadované ECB v súvislosti s dohliadanými subjektmi v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

b)

kópia návrhu príslušného vnútroštátneho právneho predpisu, ako aj jeho anglický preklad, a žiadosť o stanovisko ECB k takémuto návrhu právneho predpisu;

c)

záväzok oznámiť ECB dátum nadobudnutia účinnosti príslušného vnútroštátneho právneho predpisu a záväzok poskytnúť potvrdenie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, pričom sa použije vzor uvedený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu. Potvrdenie zahŕňa právne stanovisko, ktoré ECB považuje za dostatočné, potvrdzujúce, že právne akty prijaté ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 budú záväzné a vynútiteľné v žiadajúcom členskom štáte a že príslušná vnútroštátna legislatíva zaväzuje príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán riadiť sa špecifickými pokynmi, usmerneniami, požiadavkami a opatreniami ECB v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi, ako aj všeobecnými pokynmi, usmerneniami, požiadavkami a opatreniami ECB v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi, a to v časovom rámci stanovenom ECB, ak je stanovený.

3.   Žiadajúci členský štát poskytne ECB všetky príslušné dokumenty, ktoré ECB považuje za dôležité na účely posúdenia jeho žiadosti. Žiadajúci členský štát tiež zabezpečí, že ECB sa poskytnú všetky informácie, ktoré ECB považuje za dôležité na účely posúdenia významnosti úverových inštitúcií a pre vykonanie komplexného posúdenia požadovaného nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

Článok 4

Posúdenie žiadosti o nadviazanie úzkej spolupráce zo strany ECB

1.   ECB písomne potvrdí prijatie žiadosti členského štátu o nadviazanie úzkej spolupráce.

2.   ECB môže požadovať akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré považuje za dôležité na účely posúdenia žiadosti členského štátu vrátane informácií na posúdenie významnosti úverových inštitúcií a vykonanie komplexného posúdenia.

Ak žiadajúci členský štát už vykonal komplexné posúdenie úverových inštitúcií usadených v jeho jurisdikcii, poskytne podrobné informácie o jeho výsledkoch. ECB môže rozhodnúť, že nie je potrebné žiadne ďalšie posúdenie za predpokladu, že a) kvalita a metodika posúdenia vykonaného vnútroštátnymi orgánmi zodpovedá normám ECB a b) ECB považuje posúdenie vykonané vnútroštátnymi orgánmi za stále aktuálne a že nedošlo k žiadnej vecnej zmene týkajúcej sa stavu úverových inštitúcií usadených v žiadajúcom členskom štáte, ktorá by vyžadovala ďalšie posúdenie.

3.   Pri posúdení príslušných vnútroštátnych právnych predpisov sa v posudku ECB prihliadne tiež na praktickú implementáciu takýchto právnych predpisov.

4.   Najneskôr tri mesiace od doručenia potvrdenia uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. c) ECB alebo prípadne od doručenia doplňujúcej informácie požadovanej ECB podľa odseku 2, informuje ECB žiadajúci členský štát o svojom predbežnom posúdení. Žiadajúci členský štát má možnosť vyjadriť svoj názor do 20 dní od prijatia predbežného posúdenia. Takáto korešpondencia medzi ECB a žiadajúcim členským štátom je dôverná.

Článok 5

Rozhodnutie o nadviazaní úzkej spolupráce

1.   Ak ECB na základe informácií predložených žiadajúcim členským štátom dôjde k záveru, že tento členský štát spĺňa kritériá ustanovené v článku 7 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 pre nadviazanie úzkej spolupráce a po uzavretí komplexného posúdenia a poskytnutí potvrdenia v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu, prijme ECB rozhodnutie na základe článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ktoré je určené žiadajúcemu členskému štátu a nadviaže úzku spoluprácu.

2.   Rozhodnutie uvedené v odseku 1 uvedie spôsoby, akými sa majú úlohy dohľadu previesť na ECB a dátum začatia úzkej spolupráce, ktorá môže byť prípadne podmienená pokrokom žiadajúceho členského štátu pri implementácii opatrení požadovaných v súvislosti s výsledkami komplexného posúdenia.

3.   Ak ECB na základe informácií predložených žiadajúcim členským štátom dôjde k záveru, že tento členský štát nespĺňa kritériá ustanovené v článku 7 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 alebo ak ECB nie sú doručené informácie potrebné na vykonanie jej posúdenia do jedného roka od oznámenia žiadosti členským štátom, môže prijať rozhodnutie určené žiadajúcemu členskému štátu, ktorým zamietne žiadosť o nadviazanie úzkej spolupráce.

4.   V rozhodnutiach uvedených v odsekoch 1 a 3 sú uvedené dôvody, na ktorých sú založené.

5.   V súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa každé rozhodnutie o nadviazaní úzkej spolupráce uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa po 14 dňoch od jeho uverejnenia.

HLAVA 2

POZASTAVENIE ALEBO UKONČENIE ÚZKEJ SPOLUPRÁCE

Článok 6

Pozastavenie alebo ukončenie

1.   Ak ECB rozhodne o pozastavení úzkej spolupráce podľa článku 7 ods. 5 alebo článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia, objasní účinky takéhoto rozhodnutia o pozastavení a uvedie dátum, od ktorého má pozastavenie nadobudnúť účinnosť, ako aj obdobie, počas ktorého sa pozastavenie uplatňuje. Obdobie pozastavenia nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov. ECB môže toto obdobie predĺžiť vo výnimočných prípadoch, avšak len raz.

2.   Ak dôvody pre pozastavenie podľa článku 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 nie je možné odstrániť alebo ak ECB rozhodne o ukončení úzkej spolupráce, ECB ukončí úzku spoluprácu prijatím nového rozhodnutia na tieto účely.

3.   Ak ECB rozhodne o ukončení úzkej spolupráce podľa článku 7 ods. 5 alebo článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia a objasní účinky takéhoto rozhodnutia o ukončení, ako aj uvedie dátum, od ktorého má ukončenie nadobudnúť účinnosť.

4.   Akékoľvek rozhodnutie ECB o pozastavení alebo ukončení úzkej spolupráce môže tiež upraviť spôsoby platby poplatkov splatných dohliadanými subjektmi, ktoré sa nachádzajú v dotknutom členskom štáte.

5.   Ak členský štát, s ktorým bola nadviazaná úzka spolupráca podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, požiada ECB o ukončenie úzkej spolupráce za podmienok ustanovených v článku 7 ods. 6 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ECB prijme rozhodnutie, ktorým objasní účinky takéhoto rozhodnutia o ukončení, ako aj uvedie dátum, od ktorého ma ukončenie nadobudnúť účinnosť.

6.   Každé rozhodnutie ECB prijaté v súvislosti s dohliadanými subjektmi v členskom štáte, s ktorým bola nadviazaná úzka spolupráca, ktoré nadobudlo účinnosť pred ukončením takejto úzkej spolupráce, zostáva v platnosti napriek ukončeniu úzkej spolupráce.

7.   Rozhodnutia o pozastavení alebo ukončení úzkej spolupráce sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 27. februára 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. januára 2014

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.


PRÍLOHA I

VZOR ŽIADOSTI O NADVIAZANIE ÚZKEJ SPOLUPRÁCE PODĽA ČLÁNKU 7 NARIADENIA (EÚ) č. 1024/2013

Zo strany

[žiadajúci členský štát]

Oznámenie žiadosti o nadviazanie úzkej spolupráce ECB podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013

1.

[Žiadajúci členský štát] týmto žiada o nadviazanie úzkej spolupráce s Európskou centrálnou bankou podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a v súlade s ustanoveniami rozhodnutia ECB/2014/5 z 31. januára 2014 o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro.

2.

[Žiadajúci členský štát] sa týmto zaväzuje:

a)

zabezpečiť, že jeho príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán sa budú riadiť akýmikoľvek pokynmi, usmerneniami, opatreniami alebo požiadavkami vydanými ECB vo vzťahu k dohliadaným subjektom (ako je vymedzené v rozhodnutí ECB/2014/5).

Najmä príslušné vnútroštátne právne predpisy tiež zabezpečia, že príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán sú povinné sa riadiť špecifickými pokynmi, usmerneniami, požiadavkami a opatreniami ECB v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi a všeobecnými pokynmi, usmerneniami, požiadavkami a opatreniami ECB v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi. V tomto ohľade sa [žiadajúci členský štát] týmto zaväzuje

prijať príslušné vnútroštátne právne predpisy s cieľom zabezpečiť, že právne akty prijaté ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sú záväzné a vynútiteľné v [dotknutý členský štát] a že jeho príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán sú povinné prijať akékoľvek opatrenie požadované ECB v súvislosti s dohliadanými subjektmi v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

oznámiť ECB dátum nadobudnutia účinnosti príslušných vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

poskytnúť kedykoľvek po oznámení žiadosti o nadviazanie úzkej spolupráce ECB a pred nadviazaním úzkej spolupráce a na základe žiadosti ECB, ako aj kedykoľvek neskôr, tiež všetky informácie o dohliadaných subjektoch usadených v danom členskom štáte, ktoré Európska centrálna banka môže požadovať na účely vykonávania komplexného posúdenia týchto dohliadaných subjektov vrátane dôverných informácií.

Informácie' ktoré sa majú poskytnúť ECB, zahŕňajú:

i)

kópiu návrhu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov;

ii)

aktuálne informácie o inštitúciách usadených v žiadajúcom členskom štáte obsahujúce minimálne: úplný zoznam nasledujúcich subjektov nachádzajúcich sa v členskom štáte:

úverových inštitúcií,

finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností na najvyššej úrovni konsolidácie dohliadaných skupín a

cezhraničné pobočky úverových inštitúcií z iných krajín,

vrátane údajov o celkových aktívach za každý subjekt.

V prípade úverových inštitúcií, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, a v prípade pobočiek sa poskytne identifikácia ich priamych a konečných materských inštitúcií.

V prípade dohliadaných skupín, ktoré majú ústredie a sú dohliadané v členskom štáte, sa poskytne informácia o zahraničných zložkách ich skupiny.

iii)

kontaktné osoby v príslušnom vnútroštátnom orgáne a určenom vnútroštátnom orgáne, ktorým má ECB zaslať žiadosť o ďalšie informácie.

Za členský štát

[podpis]

Na vedomie:

i)

Európska komisia

ii)

Európsky orgán pre bankovníctvo

iii)

ostatné členské štáty


PRÍLOHA II

VZOR POTVRDENIA PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2 PÍSM. c) NARIADENIA (EÚ) č. 1024/2013

Zo strany

[žiadajúci členský štát]

Európskej centrálnej banke (ECB)

Potvrdenie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 týkajúce sa žiadosti o nadviazanie úzkej spolupráce podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013

[Dotknutý členský štát] týmto potvrdzuje, že prijal príslušné vnútroštátne právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby právne akty prijaté ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 boli záväzné a vynútiteľné v [dotknutý členský štát] a aby jeho príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán boli povinné prijať akékoľvek opatrenie požadované ECB v súvislosti s dohliadanými subjektmi v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a aby tieto príslušné vnútroštátne právne predpisy nadobudli účinnosť [vložiť dátum].

Navyše v prílohe prikladáme právne stanovisko, ktoré potvrdzuje, že príslušné vnútroštátne právne predpisy tiež zabezpečujú, že príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán sú povinné sa riadiť špecifickými pokynmi, usmerneniami, požiadavkami a opatreniami ECB v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi a všeobecnými pokynmi, usmerneniami, požiadavkami a opatreniami ECB v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi.

Za členský štát

[podpis]

Príloha

:

kópia príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prijatých žiadajúcim členským štátom s cieľom zabezpečiť, aby právne akty prijaté ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 boli záväzné a vynútiteľné v [dotknutý členský štát] a aby jeho príslušný vnútroštátny orgán a určený vnútroštátny orgán boli povinné prijať akékoľvek opatrenie požadované ECB v súvislosti s dohliadanými subjektmi v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.


Top