EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Y0629(01)

Dohoda z  21. júna 2013 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou nie je euro, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie

OJ C 187, 29.6.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 187/1


DOHODA

z 21. júna 2013

medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou nie je euro, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie

2013/C 187/01

1.

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

Knyaz Alexander I Sq. 1

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagreb

HRVATSKA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8–9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

a

2.

Európska centrálna banka (ECB)

(ďalej len „zmluvné strany“)

keďže:

(1)

Európska rada vo svojom uznesení zo 16. júna 1997 (ďalej len „uznesenie“) rozhodla o zriadení mechanizmu výmenných kurzov (ďalej len „ERM II“) na začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999.

(2)

Podľa uznesenia bol ERM II vytvorený, aby pomohol zabezpečiť, že členské štáty, ktorých menou nie je euro a ktoré sa zúčastňujú na ERM II, orientujú svoje politiky smerom k stabilite, podporujú konvergenciu, a tým pomohol členským štátom, ktorých menou nie je euro, v ich snahe prijať euro.

(3)

V dôsledku pristúpenia Chorvátska k Európskej únii sa jej národná centrálna banka (NCB), Hrvatska narodna banka, stane 1. júla 2013 súčasťou Európskeho systému centrálnych bank. Dohoda centrálnych bánk o ERM II by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Zmena a doplnenie dohody centrálnych bánk o ERM II vzhľadom na pristúpenie Chorvátska

Hrvatska narodna banka sa s účinnosťou od 1. júla 2013 stane zmluvnou stranou dohody centrálnych bánk o ERM II.

Článok 2

Nahradenie prílohy II k dohode centrálnych bánk o ERM II

Príloha II k dohode centrálnych bánk o ERM II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tejto dohode.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1.

Touto dohodou sa mení a dopĺňa dohoda centrálnych bank o ERM II s účinnosťou od 1. júla 2013.

3.2.

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom jazyku a náležite podpísaná splnomocnenými zástupcami zmluvných strán. ECB, ktorá si ponechá originál dohody, zašle overenú kópiu originálnu dohody každej NCB členských štátov, ktorých menou je euro, a každej NCB členských štátov, ktorých menou nie je euro. Dohoda sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. júna 2013

Za

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

Za

Hrvatska narodna banka

Za

Českú národnú banku

Za

Danmarks Nationalbank

Za

Latvijas Banka

Za

Lietuvos bankas

Za

Magyar Nemzeti Bank

Za

Narodowy Bank Polski

Za

Banca Națională a României

Za

Sveriges Riksbank

Za

Bank of England

Za

Európsku centrálnu banku


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

HORNÉ HODNOTY NA PRÍSTUP K MECHANIZMU VEĽMI KRÁTKODOBÉHO FINANCOVANIA, KTORÝ JE UVEDENÝ V ČLÁNKOCH 8, 10 a 11 DOHODY CENTRÁLNYCH BÁNK O ERM II

s účinnosťou od 1. júla 2013

(v miliónoch EUR)

Centrálne banky, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody

Horné hraničné hodnoty (1)

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

510

Hrvatska narodna banka

430

Česká národní banka

690

Danmarks Nationalbank

700

Latvijas Banka

330

Lietuvos bankas

370

Magyar Nemzeti Bank

670

Narodowy Bank Polski

1 730

Banca Națională a României

990

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 640

Európska centrálna banka

žiadne


Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro

Horné hraničné hodnoty

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

žiadne

Deutsche Bundesbank

žiadne

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

žiadne

Bank of Greece

žiadne

Banco de España

žiadne

Banque de France

žiadne

Banca d’Italia

žiadne

Central Bank of Cyprus

žiadne

Eesti Pank

žiadne

Banque centrale du Luxembourg

žiadne

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

žiadne

De Nederlandsche Bank

žiadne

Oesterreichische Nationalbank

žiadne

Banco de Portugal

žiadne

Banka Slovenije

žiadne

Národná banka Slovenska

žiadne

Suomen Pankki

žiadne“


(1)  Uvedené sumy sú hypotetické pre centrálne banky, ktoré sa nezúčastňujú na ERM II.


Top