EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1423

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1423/2013 z  20. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 Text s významom pre EHP

OJ L 355, 31.12.2013, p. 60–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Zrušil 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1423/oj

31.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/60


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1423/2013

z 20. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 437 ods. 2 tretí pododsek a článok 492 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 zahŕňa medzinárodne dohodnuté normy tretieho medzinárodného regulačného rámca pre banky Bazilejského výboru pre bankový dohľad (2) (ďalej len „Bazilej III“). Z uvedeného dôvodu a takisto vzhľadom na to, že cieľom požiadaviek na zverejňovanie informácií je prispieť k zvýšeniu transparentnosti v oblasti regulatórneho kapitálu, pravidlá zverejňovania informácií stanovené pre inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3), by mali byť na účely porovnania v súlade s medzinárodným rámcom vyjadreným v „požiadavkách na zverejňovanie informácií o kapitálovej skladbe“ (4) stanovených Bazilejským výborom pre bankový dohľad upraveným tak, aby zohľadňoval regulačný rámec Únie a jeho špecifiká.

(2)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mal stanoviť súbor vzorov pre zverejňovanie informácií. Takéto vzory pre zverejňovanie informácií by mali zahŕňať vzor pre zverejňovanie informácií o vlastných zdrojoch vyjadrujúci podrobnú kapitálovú pozíciu inštitúcie a vzor pre charakteristiky kapitálových nástrojov, ktorý má vyjadriť potrebnú mieru podrobnosti zverejnenia vzhľadom na charakteristiky kapitálových nástrojov inštitúcie.

(3)

Rozsah pôsobnosti konsolidácie na účtovné účely a na regulačné účely sa líši, z čoho vyplývajú rozdiely medzi údajmi použitými na výpočet vlastných zdrojov a údajmi použitými v zverejnených účtovných závierkach, a to najmä pri položkách vlastných zdrojov. S cieľom riešiť rozdielnosť medzi údajmi používanými na výpočet vlastných zdrojov a údajmi používanými v účtovných závierkach inštitúcií je potrebné zverejňovať aj to, ako sa prvky z účtovnej závierky použité na výpočet vlastných zdrojov zmenia v prípade konsolidácie pre regulačné účely. Toto nariadenie by preto malo obsahovať aj metodiku zosúhlasenia so súvahou, ktorá poskytne údaje o zosúhlasení súvahových položiek použitých na výpočet vlastných zdrojov s regulatórnymi vlastnými zdrojmi. Na uvedené účely by sa mala používať súvaha pre regulačné účely, ktorá by zahŕňala iba položky vlastných zdrojov.

(4)

Účtovné závierky niektorých inštitúcií, na ktoré sa vzťahujú tieto požiadavky na zverejňovanie informácií, sú rozsiahle a zložité. Je potrebné stanoviť jednotný prístup, ktorý s cieľom pomôcť inštitúciám dosiahnuť zosúhlasenie so súvahou jasne sleduje vymedzené kroky.

(5)

Ustanovenia tohto nariadenia úzko súvisia, pretože sa venujú otázke zverejnenia položiek vlastných zdrojov. S cieľom zaistiť súdržnosť uvedených ustanovení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť komplexný pohľad a ucelený prístup k týmto ustanoveniam zo strany osôb, ktoré sa nimi musia riadiť, je žiaduce zahrnúť všetky vykonávacie technické predpisy vyžadované v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti so zverejňovaním informácií o vlastných zdrojoch do jedného nariadenia.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 obsahuje značný počet prechodných ustanovení, pokiaľ ide o vlastné zdroje a požiadavky na vlastné zdroje. S cieľom poskytnúť zmysluplný prehľad o stave platobnej schopnosti inštitúcií je náležité zaviesť pre prechodné obdobie odlišný vzor pre zverejňovanie informácií, v ktorom sú premietnuté prechodné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(7)

Keďže nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa začína uplatňovať 1. januára 2014 a keďže inštitúcie budú musieť prispôsobiť svoje systémy s cieľom dodržať súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, malo by sa im na to poskytnúť dostatočne dlhé obdobie.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európskej komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo.

(9)

Európsky orgán pre bankovníctvo uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, zanalyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenej v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné vzory na účely zverejňovania informácií podľa článku 437 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a podľa článku 492 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 2

Úplné zosúhlasenie položiek vlastných zdrojov s účtovnou závierkou overenou audítorom

S cieľom splniť požiadavky na zverejňovanie informácií o úplnom zosúhlasení položiek vlastných zdrojov s účtovnou závierkou overenou audítorom, ako je uvedené v článku 437 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie uplatňujú metodiku uvedenú v prílohe I a zverejňujú informácie o zosúhlasení so súvahou vyplývajúce z uplatňovania tejto metodiky.

Článok 3

Opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 emitovaných inštitúciami

S cieľom splniť požiadavky na zverejňovanie hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 emitovaných inštitúciami, ako je uvedené v článku 437 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie vypĺňajú a zverejňujú vzor pre hlavné charakteristiky kapitálových nástrojov uvedený v prílohe II podľa pokynov uvedených v prílohe III.

Článok 4

Zverejňovanie informácií o povahe a hodnote osobitných položiek vlastných zdrojov

S cieľom splniť požiadavky na zverejňovanie informácií o osobitných položkách vlastných zdrojov uvedených v článku 437 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie vypĺňajú a zverejňujú vzor pre všeobecné zverejňovanie informácií o vlastných zdrojoch uvedený v prílohe IV podľa pokynov uvedených v prílohe V.

Článok 5

Zverejňovanie informácií o povahe a hodnote osobitných položiek vlastných zdrojov počas prechodného obdobia

Odchylne od článku 4 inštitúcie počas obdobia od 31. marca 2014 do 31. decembra 2017 s cieľom splniť požiadavky na zverejňovanie informácií o dodatočných položkách vlastných zdrojov, ako sa stanovuje v článku 492 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie vypĺňajú a zverejňujú vzor pre zverejňovanie informácií o vlastných zdrojoch v prechodnom období uvedený v prílohe VI podľa pokynov uvedených v prílohe VII namiesto vzoru pre všeobecné zverejňovanie vlastných zdrojov uvedeného v prílohe IV podľa pokynov uvedených v prílohe V.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. marca 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

Metodika zosúhlasenia so súvahou

1.

Inštitúcie uplatňujú metodiku opísanú v tejto prílohe s cieľom poskytnúť informácie o zosúhlasení súvahových položiek použitých na výpočet vlastných zdrojov s regulatórnymi vlastnými zdrojmi. Položky vlastných zdrojov v účtovnej závierke overenej audítorom zahŕňajú všetky položky, ktoré sú súčasťou regulatórnych vlastných zdrojov alebo sú od nich odpočítané, a to vrátane vlastného imania, záväzkov, ako je dlh, alebo iných súvahových položiek, ktoré ovplyvňujú regulatórne vlastné zdroje, napr. nehmotné aktíva, goodwill, odložené daňové pohľadávky.

2.

Východiskom pre inštitúcie sú príslušné súvahové položky použité na výpočet vlastných zdrojov v ich zverejnených účtovných závierkach. Účtovná závierka sa považuje za účtovnú závierku overenú audítorom, keď zosúhlasenie prebehlo na základe koncoročnej účtovnej závierky.

3.

Ak inštitúcie spĺňajú povinnosti stanovené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe a ak sa rozsah pôsobnosti konsolidácie alebo metóda konsolidácie použité v súvahe v účtovnej závierke líšia od rozsahu pôsobnosti konsolidácie a metódy konsolidácie požadovaných podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie zverejňujú aj súvahu pre regulačné účely, čo je súvaha zostavená podľa pravidiel prudenciálnej konsolidácie v zmysle prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorá je obmedzená na položky vlastných zdrojov. Súvaha pre regulačné účely musí byť minimálne rovnako podrobná ako súvaha v účtovnej závierke, pokiaľ ide o položky vlastných zdrojov, a jej položky musia byť uvedené vedľa seba s jasným priradením položiek vlastných zdrojov v súvahe v účtovnej závierke. Inštitúcie poskytujú kvalitatívne a kvantitatívne informácie o rozdieloch v položkách vlastných zdrojov z dôvodu rozsahu pôsobnosti a metódy konsolidácie daných dvoch súvah.

4.

Po druhé, inštitúcie musia v súvahe pre regulačné účely rozšíriť položky vlastných zdrojov tak, aby boli všetky komponenty požadované vo vzore na zverejňovanie informácií v prechodnom období alebo vo vzore pre zverejňovanie informácií o vlastných zdrojoch uvedené samostatne. Inštitúcie rozšíria prvky súvahy len do takej miery podrobnosti, ktorá je potrebná na odvodenie komponentov požadovaných vo vzore na zverejňovanie informácií v prechodnom období alebo vo vzore pre zverejňovanie informácií o vlastných zdrojoch.

5.

Po tretie, inštitúcie vykonajú priradenie medzi jednotlivými prvkami vyplývajúcimi z rozšírenia súvahy pre regulačné účely, ako je uvedené v ods. 4 a prvkami zahrnutými vo vzore na zverejňovanie informácií v prechodnom období alebo vo vzore pre zverejňovanie informácií o vlastných zdrojoch.

6.

Ak inštitúcie spĺňajú povinnosti stanovené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe, ale rozsah pôsobnosti konsolidácie a metóda konsolidácie použité pre súvahu v účtovnej závierke sú rovnaké ako rozsah konsolidácie a metóda konsolidácie vymedzené podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a inštitúcie jednoznačne uvedú, že neexistujú rozdiely medzi príslušnými rozsahmi pôsobnosti a metódami konsolidácie, uplatňujú sa len odseky 4 a 5 tejto prílohy na základe súvahy v účtovnej závierke.

7.

Ak inštitúcie spĺňajú povinnosti stanovené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe, odsek 3 tejto prílohy sa neuplatňuje a namiesto toho sa uplatňujú odseky 4 a 5 tejto prílohy na základe súvahy v účtovnej závierke.

8.

Informácie o položkách vlastných zdrojov v rámci zosúhlasenia so súvahou vyplývajúce z uplatňovania metodiky uvedenej v tejto prílohe sa môžu poskytnúť v neauditovanej podobe.

PRÍLOHA II

Vzor pre hlavné charakteristiky kapitálových nástrojov

Image 1

Text obrazu

Image 2

Text obrazu

PRÍLOHA III

Pokyny na vypĺňanie vzoru pre hlavné charakteristiky kapitálových nástrojov

1.

Inštitúcie pri vypĺňaní vzoru pre hlavné charakteristiky kapitálových nástrojov podľa prílohy II používajú pokyny uvedené v tejto prílohe.

2.

Inštitúcie vypĺňajú tento vzor pre tieto kategórie: nástroje vlastného kapitálu Tier 1, nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a nástroje Tier 2.

3.

Vzory obsahujú stĺpce s charakteristikami jednotlivých nástrojov. Keď kapitálové nástroje rovnakej kategórie majú zhodné charakteristiky, inštitúcie môžu vyplniť len jeden stĺpec s informáciami o týchto zhodných charakteristikách a označiť emisie, ktorých sa tieto zhodné charakteristiky týkajú.