EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1379

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

OJ L 354, 28.12.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj

28.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1379/2013

z 11. decembra 2013

o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Do pôsobnosti spoločnej rybárskej politiky patria aj opatrenia týkajúce sa trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry v Únii. Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (ďalej len „spoločná organizácia trhov“) je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej rybárskej politiky a mala by prispievať k plneniu jej cieľov. Vzhľadom na to, že prebieha revízia spoločnej rybárskej politiky, spoločná organizácia trhov by sa mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (4) je potrebné revidovať, aby zohľadňovalo nedostatky zistené pri uplatňovaní v súčasnosti platných ustanovení, najnovší vývoj na trhoch Únie a svetových trhoch a pokrok v oblasti činností rybolovu a akvakultúry.

(3)

Rybolov má osobitný význam pre hospodárstvo pobrežných regiónov Únie vrátane najvzdialenejších regiónov. Vzhľadom na to, že rybolov v týchto regiónoch zabezpečuje rybárom ich živobytie, mali by sa prijať kroky na podporu stability trhov a užšieho vzájomného vzťahu medzi ponukou a dopytom.

(4)

Ustanovenia o spoločnej organizácii trhov by sa mali uplatňovať v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie, najmä so zreteľom na tie záväzky, ktoré vyplývajú z ustanovení Svetovej obchodnej organizácie. Pri obchodovaní s produktmi rybolovu a akvakultúry s tretími krajinami by sa mali zabezpečiť podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže, a to najmä dodržiavaním udržateľnosti a uplatňovaním sociálnych noriem, ktoré sú rovnocenné tým, ktoré sa vzťahujú na produkty Únie.

(5)

Je dôležité, aby riadenie spoločnej organizácie trhov prebiehalo podľa zásad dobrej správy spoločnej rybárskej politiky.

(6)

V záujme úspechu spoločnej organizácie trhov je nevyhnutné, aby spotrebitelia boli prostredníctvom marketingových a vzdelávacích kampaní informovaní o dôležitosti konzumácie rýb a o širokej palete druhov, ktoré sú k dispozícii, ako aj o význame chápania informácií uvedených na označeniach.

(7)

Organizácie výrobcov v odvetví rybolovu a organizácie výrobcov v odvetví akvakultúry (ďalej spolu len „organizácie výrobcov“) sú kľúčové pri dosahovaní cieľov spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov. Je preto potrebné posilniť ich zodpovednosti a poskytnúť potrebnú finančnú podporu, ktorá im umožní zohrávať významnejšiu úlohu pri každodennom riadení rybárstva pri súčasnom dodržiavaní rámca vymedzenom cieľmi spoločnej rybárskej politiky. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby ich členovia vykonávali činnosti rybolovu a akvakultúry udržateľným spôsobom, zlepšovali uvádzanie produktov na trh, zbierali informácie o akvakultúre a zvýšili svoj príjem. Pri dosahovaní týchto cieľov by mali organizácie výrobcov zohľadniť rôzne podmienky odvetví rybolovu a akvakultúry, ktoré prevládajú v Únii, okrem iného aj v najvzdialenejších regiónoch, a to najmä špecifiká maloobjemového rybolovu a extenzívnej akvakultúry. Príslušné vnútroštátne orgány by mali mať možnosť prevziať zodpovednosť za realizáciu týchto cieľov v úzkej spolupráci s organizáciami výrobcov v otázkach riadenia a v prípade potreby i prideľovania kvót a riadenia rybolovného úsilia v závislosti od potrieb jednotlivých druhov rybolovu.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na podnietenie primeranej a reprezentatívnej účasti maloobjemových výrobcov.

(9)

V záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a životaschopnosti organizácií výrobcov by sa mali jasne vymedziť vhodné kritériá ich vytvárania.

(10)

Medziodvetvové organizácie pozostávajúce z rôznych kategórií prevádzkovateľov v odvetví rybolovu a akvakultúry môžu prispieť k zlepšeniu koordinácie obchodných činností s dodávateľským reťazcom a k vytvoreniu opatrení, ktoré sú v záujme celého odvetvia.

(11)

Je vhodné stanoviť spoločné podmienky pre uznávanie organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií členskými štátmi, rozšírenie pravidiel prijatých organizáciami výrobcov a medziodvetvovými organizáciami a rozdelenie nákladov vyplývajúcich z tohto rozšírenia. Rozšírenie pravidiel by malo podliehať schváleniu zo strany Komisie.

(12)

Keďže populácie rýb sú spoločné zdroje, ich udržateľné a efektívne využívanie môžu v určitých prípadoch lepšie dosiahnuť organizácie tvorené členmi z rôznych členských štátov a rôznych regiónov. Preto je tiež potrebné podporiť možnosť založenia organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov na národnej alebo nadnárodnej úrovni, ktoré podľa možnosti vychádzajú z biologicko-geografických regiónov. Takéto organizácie by mali byť partnerstvami zameranými na vytváranie spoločných a záväzných pravidiel a na zabezpečovanie rovnakých podmienok pre všetky zainteresované strany zapojené do rybolovu. Pri zakladaní takýchto organizácií je potrebné zaistiť, že sa budú naďalej riadiť pravidlami hospodárskej súťaže, ako sa stanovuje v tomto nariadení, a že budú rešpektovať potrebu udržiavania prepojenia medzi jednotlivými pobrežnými komunitami a druhmi rybolovu a vodami, ktoré historicky využívajú.

(13)

Komisia by mala nabádať na podporné opatrenia na posilnenie účasti žien v organizáciách výrobcov v odvetví akvakultúry.

(14)

Aby organizácie výrobcov boli schopné viesť svojich členov k udržateľnému rybolovu a akvakultúre, mali by tieto organizácie pripraviť a príslušným orgánom svojich členských štátov predložiť plán produkcie a uvádzania na trh, ktorý obsahuje opatrenia pre ne potrebné na dosiahnutie svojich cieľov.

(15)

V záujme dosiahnutia cieľov spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o odhodené úlovky, je nutné rozšírené používanie selektívneho rybárskeho výstroja, ktoré by bránilo vyloveniu rýb nedosahujúcich požadovanú veľkosť.

(16)

Vzhľadom na nepredvídateľnosť rybolovných činností je vhodné vytvoriť mechanizmus uskladnenia produktov rybolovu na ľudskú spotrebu s cieľom posilniť stabilitu trhov a zvýšiť návratnosť produktov, a to najmä vytváraním pridanej hodnoty. Tento mechanizmus by mal prispievať k stabilizácii a zbližovaniu miestnych trhov v Únii s cieľom splniť ciele vnútorného trhu.

(17)

S cieľom zohľadniť rozdielnosť cien v rámci Únie by mala byť každá organizácia výrobcov v odvetví rybolovu oprávnená navrhnúť cenu, ktorá spustí mechanizmus uskladnenia. Táto spúšťacia cena by sa mala stanoviť tak, aby sa zachovala spravodlivá hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi.

(18)

Vytvorenie a používanie spoločných obchodných noriem by malo umožniť, aby bol trh zásobovaný udržateľnými produktmi, aby sa plne využil potenciál vnútorného trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry, a malo by uľahčiť činnosti uvádzania na trh založené na spravodlivej hospodárskej súťaži, a tak prispieť k zvýšeniu ziskovosti produkcie. Na uvedený účel by sa mali naďalej uplatňovať existujúce obchodné normy.

(19)

Je potrebné zabezpečiť, aby dovážané produkty vstupujúce na trh Únie spĺňali rovnaké požiadavky a obchodné normy, ktoré musia spĺňať výrobcovia Únie.

(20)

V záujme zaručenia vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia majú produkty rybolovu a akvakultúry uvádzané na trh Únie bez ohľadu na ich pôvod by mali spĺňať uplatniteľné pravidlá bezpečnosti potravín a hygieny.

(21)

Je potrebné, aby sa spotrebiteľom poskytovali jasné a úplné informácie okrem iného o pôvode a spôsobe produkcie produktov, aby si mohli fundovane vybrať.

(22)

Používanie environmentálnej značky v prípade produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich tak z Únie, ako aj z krajín mimo Únie, ponúka možnosť poskytovať jasné informácie o ekologickej udržateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. Preto je potrebné, aby Komisia preskúmala možnosť vypracovať a stanoviť minimálne kritériá na vytvorenie environmentálnej značky Únie pre produkty rybolovu a akvakultúry.

(23)

Na účely ochrany spotrebiteľov by príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zodpovedajú za monitorovanie a presadzovanie plnenia povinností stanovených v tomto nariadení, mali v plnej miere využívať dostupné technológie vrátane testovania na základe DNA s cieľom odradiť prevádzkovateľov od falošného označovania úlovkov.

(24)

Pravidlá hospodárskej súťaže súvisiace s dohodami, rozhodnutiami a postupmi uvedenými v článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa mali uplatňovať na produkciu alebo uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, pokiaľ ich uplatňovanie nebráni fungovaniu spoločnej organizácie trhov alebo neohrozuje plnenie cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ.

(25)

Je vhodné stanoviť pravidlá hospodárskej súťaže uplatniteľné na produkciu a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, ktoré zohľadňujú osobitosti odvetvia rybolovu a akvakultúry vrátane roztrieštenosti odvetvia, skutočnosti, že ryby sú spoločným zdrojom, a veľký rozsah dovozu, ktorý by mal podliehať rovnakým pravidlám ako produkty rybolovu a akvakultúry Únie. V záujme zjednodušenia by sa mali do tohto nariadenia začleniť príslušné ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 (5). Nariadenie (ES) č. 1184/2006 by sa preto už nemalo uplatňovať na produkty rybolovu a akvakultúry.

(26)

Je potrebné zlepšiť zber, spracovanie a rozširovanie ekonomických informácií o trhoch s produktmi rybolovu a akvakultúry v Únii.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o lehoty, postupy a formu žiadostí týkajúce sa uznania organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a odňatia tohto uznania; pokiaľ ide o formu, lehoty a postupy, ktoré uplatňujú členské štáty pri informovaní o rozhodnutí o udelení alebo odňatí uznania; pokiaľ ide o formát a postupy, ktoré uplatňujú členské štáty pri oznamovaní pravidiel, ktoré majú byť záväzné pre všetkých výrobcov alebo prevádzkovateľov; pokiaľ ide o formu a štruktúru plánu produkcie a uvádzania na trh ako aj postupov a lehôt na ich predkladanie a schválenie; pokiaľ ide o formu zverejnenia spúšťacích cien členskými štátmi, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(28)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 by sa malo zrušiť. Avšak na zabezpečenie kontinuity pri poskytovaní informácii spotrebiteľom by sa mal jeho článok 4 uplatňovať až do 12. decembra 2014.

(29)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov z dôvodov spoločného charakteru trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov a potreby spoločnej akcie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(30)

Nariadenia (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (ďalej len „spoločná organizácia trhov“).

2.   Spoločnú organizáciu trhov tvoria tieto prvky:

a)

profesijné organizácie;

b)

obchodné normy;

c)

informácie pre spotrebiteľov;

d)

pravidlá hospodárskej súťaže;

e)

získavanie informácií o trhoch.

3.   Spoločnú organizáciu trhov dopĺňa v súvislosti s vonkajšími aspektmi nariadenie Rady (EÚ) č. 1220/2012 (7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1026/2012 (8).

4.   Vykonávanie spoločnej organizácie trhov je oprávnené na finančnú podporu Únie v súlade s budúcim právnym aktom Únie, ktorým sa stanovia podmienky pre finančnú podporu námornej a rybárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Spoločná organizácia trhov sa uplatňuje na produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii.

Článok 3

Ciele

Cieľmi spoločnej organizácie trhov sú ciele stanovené v článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (9).

Článok 4

Zásady

Spoločná organizácia trhov sa riadi zásadami dobrej správy vecí verejných ustanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (10), v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (11), v článkoch 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (12) a v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (13). Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„produkty rybolovu“ sú vodné organizmy pochádzajúce z akejkoľvek rybolovnej činnosti alebo produkty z nich odvodené, ako sa uvádza v prílohe I;

b)

„produkty akvakultúry“ sú vodné organizmy v ktorejkoľvek etape životného cyklu pochádzajúce z akejkoľvek akvakultúrnej činnosti alebo produkty z nich odvodené, ako sa uvádza v prílohe I;

c)

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa výrobné prostriedky na získanie produktov rybolovu alebo akvakultúry s cieľom uviesť ich na trh;

d)

„odvetvie rybolovu a akvakultúry“ je hospodárske odvetvie, ktoré zahŕňa všetky činnosti produkcie, spracovania a uvádzania produktov rybolovu alebo akvakultúry na trh;

e)

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka produktov rybolovu alebo akvakultúry na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu Únie počas obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne;

f)

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie produktu rybolovu alebo akvakultúry na trhu Únie;

g)

„maloobchod“ je manipulácia s potravinami a/alebo ich spracúvanie a ich skladovanie v mieste predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi a zahŕňa distribučné terminály, stravovacie prevádzky, závodné jedálne, inštitucionálne stravovanie, reštaurácie a podobné prevádzky stravovacích služieb, obchody, distribučné centrá v supermarketoch a veľkoobchodné predajne;

h)

„balené produkty rybolovu a akvakultúry“ sú produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré sú „balenou potravinou“ v zmysle článku 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

KAPITOLA II

PROFESIJNÉ ORGANIZÁCIE

ODDIEL I

Zriadenie, ciele a opatrenia

Článok 6

Zriadenie organizácií výrobcov v odvetví rybolovu a organizácií výrobcov v odvetví akvakultúry

1.   Organizácie výrobcov v odvetví rybolovu a organizácie výrobcov v odvetví akvakultúry (ďalej spolu len „organizácie výrobcov“) sa môžu zriaďovať na základe podnetu výrobcov produktov rybolovu alebo akvakultúry v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a uznávať v súlade s ustanoveniami oddielu II.

2.   Pri zriaďovaní organizácií výrobcov sa v príslušných prípadoch zohľadňuje osobitná situácia maloobjemových výrobcov.

3.   Organizáciu výrobcov, ktorá zastupuje činnosti rybolovu i akvakultúry, možno zriadiť ako spoločnú organizáciu výrobcov v odvetviach rybolovu a akvakultúry.

Článok 7

Ciele organizácií výrobcov

1.   Organizácie výrobcov v odvetví rybolovu plnia tieto ciele:

a)

podporovať životaschopné a udržateľné rybolovné činnosti svojich členov v plnom súlade s politikou ochrany, ako sa stanovuje najmä v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v práve v oblasti ochrany životného prostredia, a pritom rešpektovať sociálnu politiku, a ak tak ustanoví dotknutý členský štát, podieľať sa na hospodárení s morskými biologickými zdrojmi;

b)

zabraňovať nechceným úlovkom komerčných populácií a tieto úlovky v čo najväčšej miere znižovať a v prípade potreby ich čo najlepšie využívať, a to bez toho, aby sa vytváral trh pre tie úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

prispievať k sledovateľnosti produktov rybolovu a prístupu k jasným a úplným informáciám pre spotrebiteľov;

d)

prispievať k odstraňovaniu nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu.

2.   Organizácie výrobcov v odvetví akvakultúry plnia tieto ciele:

a)

podporovať udržateľné akvakultúrne činnosti svojich členov poskytovaním príležitostí na ich rozvoj v plnom súlade najmä s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 a s právom v oblasti ochrany životného prostredia, a pritom rešpektovať sociálnu politiku;

b)

zabezpečiť, aby boli činnosti ich členov v súlade s národnými strategickými plánmi uvedenými v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

usilovať sa zabezpečiť, aby kŕmne produkty v oblasti akvakultúry rybolovného pôvodu pochádzali z rybolovu, ktorý sa riadi udržateľne.

3.   Popri cieľoch stanovených v odsekoch 1 a 2 plnia organizácie výrobcov dva alebo viaceré z týchto cieľov:

a)

zlepšovať podmienky pre uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry svojich členov na trh;

b)

zlepšovať hospodárske výnosy;

c)

stabilizovať trhy;

d)

prispievať k zásobovaniu potravinami a presadzovať prísne normy kvality a bezpečnosti potravín a zároveň prispievať k zamestnanosti v pobrežných a vidieckych oblastiach;

e)

znižovať vplyv rybolovu na životné prostredie okrem iného aj prostredníctvom opatrení na zlepšenie selektivity rybárskeho výstroja.

4.   Organizácie výrobcov môžu sledovať aj iné doplnkové ciele.

Článok 8

Opatrenia, ktoré môžu prijímať organizácie výrobcov

1.   Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 7 môžu organizácie výrobcov využívať okrem iného tieto opatrenia:

a)

prispôsobenie produkcie požiadavkám trhu;

b)

distribúcia dodávok správnymi kanálmi a uvádzanie produktov svojich členov na trh;

c)

propagácia produktov rybolovu a akvakultúry Únie svojich členov nediskriminačným spôsobom napríklad využívaním certifikácie, a najmä označení pôvodu, značiek kvality, zemepisného označenia, zaručených tradičných špecialít a zásluh v oblasti udržateľnosti;

d)

kontrola a prijímanie opatrení na zabezpečenie toho, že činnosti ich členov budú v súlade s pravidlami, ktoré príslušná organizácia výrobcov ustanovila;

e)

propagácia programov odbornej prípravy a spolupráce s cieľom podnietiť mladých ľudí k vstupu do odvetvia;

f)

znižovanie vplyvu rybolovu na životné prostredie okrem iného aj prostredníctvom opatrení na zlepšenie selektivity rybárskeho výstroja;

g)

propagovanie používania informačných a komunikačných technológií na zlepšenie uvádzania na trh a cien;

h)

uľahčenie prístupu spotrebiteľov k informáciám o produktoch rybolovu a akvakultúry.

2.   Organizácie výrobcov v odvetví rybolovu môžu využívať aj tieto opatrenia:

a)

kolektívne plánovanie a riadenie rybolovných činností svojich členov v závislosti od organizácie hospodárenia s morskými biologickými zdrojmi členskými štátmi, čo zahŕňa aj tvorbu a vykonávanie opatrení na zlepšenie selektivity rybolovných činností a poskytovanie poradenstva príslušným orgánom;

b)

zabraňovanie nechceným úlovkom a ich minimalizovanie prostredníctvom účasti na tvorbe a uplatňovaní technických opatrení a čo najlepšie využívanie nechcených úlovkov komerčných populácií rýb bez toho, aby sa vytváral trh pre úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, v súlade s článkom 15 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a prípadne s článkom 34 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

riadenie dočasného uskladnenia produktov rybolovu v súlade s článkami 30 a 31 tohto nariadenia.

3.   Organizácie výrobcov v odvetví akvakultúry môžu využívať aj tieto opatrenia:

a)

presadzovanie udržateľných akvakultúrnych činností, najmä pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a zdravie a dobré životné podmienky zvierat;

b)

zber informácií o produktoch uvádzaných na trh vrátane ekonomických informácií o prvom predaji a o prognózach produkcie;

c)

zber informácií týkajúcich sa životného prostredia;

d)

plánovanie riadenia akvakultúrnych činností svojich členov;

e)

podpora programov pre profesionálov na propagáciu produktov udržateľnej akvakultúry.

Článok 9

Zriadenie združení organizácií výrobcov

1.   Združenie organizácií výrobcov sa môže zriadiť na základe podnetu organizácií výrobcov uznaných v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

2.   Ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa uplatňujú na organizácie výrobcov, sa uplatňujú aj na združenia organizácií výrobcov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Článok 10

Ciele združení organizácií výrobcov

1.   Združenia organizácií výrobcov plnia tieto ciele:

a)

efektívnejšie a udržateľnejšie plnenie cieľov členských organizácií výrobcov stanovených v článku 7;

b)

koordinovať a rozvíjať činnosti spoločného záujmu členských organizácií výrobcov.

2.   Združenia organizácií výrobcov sú oprávnené na finančnú podporu v súlade s budúcim právnym aktom Únie, ktorým sa stanovia podmienky pre finančnú podporu námornej a rybárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020.

Článok 11

Zriadenie medziodvetvových organizácií

Medziodvetvové organizácie sa môžu zriadiť na základe podnetu prevádzkovateľov v odvetví produktov rybolovu a akvakultúry v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a uznať v súlade s ustanoveniami oddielu II.

Článok 12

Ciele medziodvetvových organizácií

Medziodvetvové organizácie zlepšujú koordináciu a podmienky sprístupňovania produktov rybolovu a akvakultúry na trhu Únie.

Článok 13

Opatrenia, ktoré môžu prijímať medziodvetvové organizácie

Medziodvetvové organizácie môžu na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 12 využívať tieto opatrenia:

a)

vypracovanie vzorových zmlúv, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie;

b)

propagácia produktov rybolovu a akvakultúry Únie nediskriminačným spôsobom, napríklad využívaním certifikácie, a najmä označení pôvodu, značiek kvality, zemepisných označení, zaručených tradičných špecialít a zásluh v oblasti udržateľnosti;

c)

stanovenie pravidiel produkcie a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

d)

zlepšovanie kvality, poznania a transparentnosti produkcie a trhu, ako aj vykonávanie činností profesionálnej a odbornej prípravy, napríklad v otázkach kvality a sledovateľnosti, bezpečnosti potravín a s cieľom podnecovať výskumné iniciatívy;

e)

vypracovanie výskumných a trhových štúdií a vývoj techník optimalizácie fungovania trhu aj za využitia informačných a komunikačných technológií, ako aj zber socio-ekonomických údajov;

f)

poskytovanie informácií a vykonávanie výskumu, ktoré sú potrebné na zabezpečenie udržateľných dodávok v množstve, kvalite a za cenu, ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu a očakávaniam spotrebiteľov;

g)

propagácia medzi spotrebiteľmi zameraná na druhy z populácií rýb, ktoré sú v udržateľnom stave, majú vysokú výživovú hodnotu a ktorých konzumácia nie je veľmi rozšírená;

h)

kontrola a prijímanie opatrení na dosiahnutie súladu činností svojich členov s pravidlami ustanovenými príslušnou medziodvetvovou organizáciou.

ODDIEL II

Uznávanie

Článok 14

Uznávanie organizácií výrobcov

1.   Členské štáty môžu za organizácie výrobcov uznať všetky skupiny zriadené na základe podnetu výrobcov v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, ktoré požiadajú o toto uznanie, pod podmienkou, že:

a)

spĺňajú zásady stanovené v článku 17 a pravidlá prijaté na účely ich uplatňovania;

b)

sú dostatočne ekonomicky aktívne na území dotknutého členského štátu alebo v jeho časti, najmä pokiaľ ide o počet členov alebo objem produkcie, ktorú je možné uviesť na trh;

c)

majú právnu subjektivitu podľa vnútroštátneho práva príslušného členského štátu, sú v tomto štáte usadené a majú úradné sídlo na jeho území;

d)

sú schopné plniť ciele stanovené v článku 7;

e)

dodržiavajú pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v kapitole V;

f)

nezneužívajú dominantné postavenie na danom trhu; a

g)

poskytnú príslušné údaje o svojich členoch, riadení a zdrojoch financovania.

2.   Organizácie výrobcov uznané pred 29. december 2013 sa považujú za organizácie výrobcov na účely tohto nariadenia a sú viazané jeho ustanoveniami.

Článok 15

Finančná podpora organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov

Opatrenia súvisiace s uvádzaním produktov rybolovu a akvakultúry na trh, ktorých cieľom je vytvoriť alebo reštrukturalizovať organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, možno finančne podporovať v súlade s budúcim právnym aktom Únie, ktorým sa stanovia podmienky pre finančnú podporu námornej a rybárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020.

Článok 16

Uznávanie medziodvetvových organizácií

1.   Členské štáty môžu za medziodvetvové organizácie uznať skupiny prevádzkovateľov usadených na ich území, ktoré požiadajú o toto uznanie, pod podmienkou, že:

a)

spĺňajú zásady stanovené v článku 17 a pravidlá prijaté na účely ich uplatňovania;

b)

predstavujú významný podiel produkcie a buď spracovateľskej činnosti alebo činnosti uvádzania na trh, alebo oboch týchto činností v súvislosti s produktmi rybolovu a akvakultúry alebo produktmi spracovanými z produktov rybolovu a akvakultúry;

c)

samy sa nepodieľajú na produkcii, spracovaní či uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh alebo produktov spracovaných z produktov rybolovu a akvakultúry;

d)

majú právnu subjektivitu podľa vnútroštátneho práva členského štátu, sú v tomto členskom štáte usadené a majú úradné sídlo na jeho území;

e)

sú schopné plniť ciele stanovené v článku 12;

f)

zohľadňujú záujmy spotrebiteľov;

g)

nebránia riadnemu fungovaniu spoločnej organizácie trhov; a

h)

dodržiavajú pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v kapitole V.

2.   Organizácie zriadené pred 29. december 2013 možno uznať za medziodvetvové organizácie na účely tohto nariadenia, ak má dotknutý členský štát za to, že spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa medziodvetvových organizácií.

3.   Medziodvetvové organizácie uznané pred 29. december 2013 sa považujú za medziodvetvové organizácie na účely tohto nariadenia a sú viazané jeho ustanoveniami.

Článok 17

Vnútorné fungovanie organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií

Vnútorné fungovanie organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií uvedených v článkoch 14 a 16 vychádza z týchto zásad:

a)

jej členovia dodržiavajú pravidlá, ktoré organizácia prijala v súvislosti s využívaním rôznych druhov rybolovu, produkciou a uvádzaním na trh;

b)

medzi členmi nedochádza k diskriminácii, najmä z dôvodu štátnej príslušnosti či miesta usadenia;

c)

od členov sa vyberá finančný príspevok na financovanie organizácie;

d)

demokratické fungovanie umožňujúce členom kontrolovať svoju organizáciu a jej rozhodnutia;

e)

ukladanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií za porušenie povinností stanovených vo vnútorných pravidlách príslušnej organizácie, najmä v prípade nezaplatenia finančného príspevku;

f)

vymedzenie pravidiel prijímania nových členov a odňatia členstva;

g)

vymedzenie účtovných a rozpočtových pravidiel potrebných na riadenie organizácie.

Článok 18

Kontroly a odňatie uznania členskými štátmi

1.   Členské štáty v pravidelných intervaloch vykonávajú kontroly s cieľom overiť, či organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky uznania stanovené v článkoch 14 a 16. Ak sa zistí, že tieto podmienky nedodržiavajú, môže sa im uznanie odňať.

2.   Členský štát, na ktorého území sa nachádza úradné sídlo organizácie výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie, ktorá má členov z rozličných členských štátov, alebo združenia organizácií výrobcov uznaných v rôznych členských štátoch, nadviaže administratívnu spoluprácu potrebnú na vykonávanie kontrol činností dotknutej organizácie alebo združenia v spolupráci s ostatnými dotknutými členskými štátmi.

Článok 19

Prideľovanie rybolovných možností

Organizácia výrobcov, ktorej členovia sú štátnymi príslušníkmi rôznych členských štátov, alebo združenie organizácií výrobcov uznané v rôznych členských štátoch musí pri plnení svojich úloh dodržiavať ustanovenia, ktorými sa riadi prideľovanie rybolovných možností členským štátom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 20

Kontroly vykonávané Komisiou

1.   S cieľom zabezpečiť splnenie podmienok uznania organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií stanovených v článkoch 14 a 16, môže Komisia vykonávať kontroly a v prípade potreby požiada, aby členské štáty odňali organizáciám výrobcov alebo medziodvetvovým organizáciám uznanie.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii elektronickými prostriedkami každé rozhodnutie udeliť alebo odňať uznanie. Komisia všetky tieto informácie sprístupňuje verejnosti.

Článok 21

Vykonávacie akty

1.   Komisia prijíma vykonávacie akty, pokiaľ ide o:

a)

lehoty, postupy a formu žiadostí, pokiaľ ide o uznanie organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií podľa článkov 14 a 16 alebo o odňatie tohto uznania podľa článku 18;

b)

formu, lehoty a postupy, ktoré uplatňujú členské štáty pri informovaní Komisie o každom rozhodnutí o udelení alebo odňatí uznania podľa článku 20 ods. 2.

Vykonávacie akty prijaté podľa písmena a) sa podľa potreby prispôsobia špecifikám maloobjemového rybolovu a akvakultúry.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43 ods. 2.

ODDIEL III

Rozšírenie pravidiel

Článok 22

Rozšírenie pravidiel organizácií výrobcov

1.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že pravidlá schválené organizáciou výrobcov sú záväzné pre výrobcov, ktorí nie sú členmi tejto organizácie a ktorí uvádzajú na trh akékoľvek produkty v oblasti, v ktorej je daná organizácia výrobcov reprezentatívna, pod podmienkou, že:

a)

organizácia výrobcov je zriadená na aspoň jeden rok a považuje sa za reprezentatívnu v súvislosti s produkciou a uvádzaním na trh, v príslušných prípadoch vrátane odvetvia maloobjemového a drobného rybolovu, v jednom členskom štáte a predloží žiadosť príslušným vnútroštátnym orgánom;

b)

rozširované pravidlá sa týkajú ktoréhokoľvek z opatrení organizácií výrobcov ustanovených v článku 8 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 8 ods. 2 písm. a) a b) a článku 8 ods. 3 písm. a) až e);

c)

dodržiavajú sa pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v kapitole V.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) sa organizácia výrobcov v odvetví rybolovu považuje za reprezentatívnu, ak v predchádzajúcom roku realizovala aspoň 55 % objemu príslušných produktov uvádzaných na trh v oblasti, v ktorej sa navrhuje rozšírenie pravidiel.

3.   Na účely odseku 1 písm. a) sa organizácia výrobcov v odvetví akvakultúry považuje za reprezentatívnu, ak v predchádzajúcom roku realizovala aspoň 40 % objemu príslušných produktov uvádzaných na trh v oblasti, v ktorej sa navrhuje rozšírenie pravidiel.

4.   Pravidlá, ktoré sa majú rozšíriť na nečlenov, sa uplatňujú na obdobie od 60 dní do 12 mesiacov.

Článok 23

Rozšírenie pravidiel medziodvetvových organizácií

1.   Členský štát môže rozhodnúť, že niektoré z dohôd, rozhodnutí alebo spoločných postupov dohodnutých v rámci medziodvetvovej organizácie sú záväzné v určitej oblasti alebo určitých oblastiach aj pre iných prevádzkovateľov, ktorí nie sú členmi uvedenej organizácie, pod podmienkou, že:

a)

medziodvetvová organizácia zahŕňa aspoň dve z týchto činností a to v rozsahu najmenej 65 % v rámci každej z nich: produkcia, spracovanie alebo uvádzanie príslušného produktu na trh počas predchádzajúceho roka v príslušnej oblasti alebo oblastiach členského štátu a predloží žiadosť príslušným vnútroštátnym orgánom; a

b)

pravidlá rozširované na iných prevádzkovateľov sa týkajú ktoréhokoľvek z opatrení medziodvetvových organizácií stanovených v článku 13 písm. a) až g) a nepoškodzujú iných prevádzkovateľov v dotknutom členskom štáte alebo v Únii.

2.   Rozšírenie pravidiel môže byť záväzné najviac tri roky, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 4.

Článok 24

Zodpovednosť

Ak sa pravidlá rozširujú na nečlenov v súlade s článkami 22 a 23, dotknutý členský štát môže rozhodnúť, že nečlenovia sú zodpovední voči organizácii výrobcov alebo medziodvetvovej organizácii za ekvivalent všetkých alebo časti nákladov vynaložených členmi v dôsledku uplatňovania pravidiel, ktoré boli rozšírené na nečlenov.

Článok 25

Povolenie zo strany Komisie

1.   Členské štáty oznamujú Komisii pravidlá, ktoré majú byť záväzné pre všetkých výrobcov alebo prevádzkovateľov v určitej oblasti alebo v oblastiach podľa článkov 22 a 23.

2.   Komisia prijme rozhodnutie, ktorým povolí rozšírenie pravidiel uvedených v odseku 1 pod podmienkou, že:

a)

sú dodržané ustanovenia článkov 22 a 23;

b)

sú dodržané pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v kapitole V;

c)

rozšírenie neohrozuje voľný obchod; a

d)

nie je ohrozené dosiahnutie cieľov uvedených v článku 39 ZFEÚ.

3.   Do jedného mesiaca od doručenia oznámenia Komisia prijme rozhodnutie, ktorým povolí alebo odmietne povoliť rozšírenie pravidiel, a informuje o tom členské štáty. Ak Komisia neprijme rozhodnutie v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia, rozšírenie pravidiel sa považuje za povolené Komisiou.

4.   Povolené rozšírenie pravidiel možno naďalej uplatňovať po uplynutí počiatočného obdobia, a to aj na základe tichého súhlasu, bez výslovného obnovenia povolenia za predpokladu, že dotknutý členský štát oznámi Komisii aspoň jeden mesiac pred uplynutím tohto počiatočného obdobia dodatočné obdobie uplatňovania, ktoré Komisia buď povolí, alebo proti nemu do jedného mesiaca od doručenia takéhoto oznámenia nevznesie námietky.

Článok 26

Odňatie povolenia

Komisia môže vykonať kontroly a odňať povolenie na rozšírenie pravidiel, ak zistí, že nie je splnená niektorá z požiadaviek na udelenie povolenia. Komisia o tomto odňatí povolenia informuje členské štáty.

Článok 27

Vykonávacie akty

Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa formy a postupu oznamovania uvedeného v článku 27 ods. 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43 ods. 2.

ODDIEL IV

Plánovanie produkcie a uvádzania na trh

Článok 28

Plán produkcie a uvádzania na trh

1.   Každá organizácia výrobcov predloží svojim príslušným vnútroštátnym orgánom na schválenie plán produkcie a uvádzania na trh aspoň pre svoje hlavné druhy uvádzané na trh. Účelom takýchto plánov produkcie a uvádzania na trh je dosiahnutie cieľov stanovených v článkoch 3 a 7.

2.   Plán produkcie a uvádzania na trh obsahuje:

a)

program produkcie pre lovené alebo chované druhy;

b)

stratégiu uvádzania na trh zameranú na zosúladenie množstva, kvality a obchodnej úpravy dodávok s požiadavkami trhu;

c)

opatrenia, ktoré má prijať organizácia výrobcov s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 7;

d)

osobitné predbežné opatrenia na prispôsobenie dodávok druhov, ktoré počas roka obvykle spôsobujú odbytové ťažkosti;

e)

sankcie uplatniteľné na členov, ktorí porušujú rozhodnutia prijaté na účely vykonávania príslušného plánu.

3.   Plán produkcie a uvádzania na trh schvália príslušné vnútroštátne orgány. Po schválení plánu ho organizácia výrobcov bezodkladne vykonáva.

4.   Organizácie výrobcov môžu plán produkcie a uvádzania na trh zrevidovať, pričom v tom prípade ho predkladajú na schválenie príslušným vnútroštátnym orgánom.

5.   Organizácie výrobcov vypracujú výročnú správu o svojej činnosti v rámci plánu produkcie a uvádzania na trh a predložia ju na schválenie svojim príslušným vnútroštátnym orgánom.

6.   Organizácie výrobcov môžu získať finančnú podporu na prípravu a vykonávanie plánov produkcie a uvádzania na trh v súlade s budúcim právnym aktom Únie, ktorým sa stanovia podmienky pre finančnú podporu námornej a rybárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020.

7.   Členské štáty vykonávajú kontroly na zabezpečenie toho, aby si každá organizácia výrobcov plnila povinnosti ustanovené v tomto článku. Ak sa zistí, že si tieto povinnosti neplní, môže dôjsť k odňatiu uznania.

Článok 29

Vykonávacie akty

1.   Komisia prijíma vykonávacie akty, pokiaľ ide o:

a)

formu a štruktúru plánu produkcie a uvádzania na trh uvedeného v článku 28;

b)

postup a lehoty na predloženie plánu produkcie a uvádzania na trh uvedeného v článku 28 organizáciami výrobcov a na jeho schválenie členskými štátmi.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43 ods. 2.

ODDIEL V

Stabilizácia trhov

Článok 30

Mechanizmus uskladnenia

Organizácie výrobcov v odvetví rybolovu môžu získať finančnú podporu na uskladnenie produktov rybolovu uvedených v prílohe II pod podmienkou, že:

a)

sú splnené podmienky pre pomoc na uskladnenie stanovené budúcom právnom akte Únie, ktorým sa stanovia podmienky pre finančnú podporu námornej a rybárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020;

b)

organizácie výrobcov v odvetví rybolovu uviedli produkty na trh, a nenašiel sa pre ne kupec pri spúšťacej cene uvedenej v článku 31;

c)

produkty spĺňajú spoločné obchodné normy stanovené v súlade s článkom 33 a majú primeranú kvalitu na ľudskú spotrebu;

d)

produkty sú stabilizované alebo spracované a uskladnené v nádržiach alebo klietkach zmrazením, a to buď na palube plavidla alebo v zariadení na pevnine, nasolené, sušené, marinované, alebo prípadne varené a pasterizované, bez ohľadu na to, či sú porciované, nakrájané alebo majú prípadne odstránenú hlavu;

e)

produkty sa po uskladnení neskôr znova uvedú na trh na ľudskú spotrebu;

f)

produkty zostávajú uskladnené aspoň päť dní.

Článok 31

Ceny spúšťajúce mechanizmus uskladnenia

1.   Pred začiatkom každého roka môže každá organizácia výrobcov v odvetví rybolovu individuálne navrhnúť cenu spúšťajúcu mechanizmus uskladnenia uvedený v článku 30 pre produkty rybolovu uvedené v prílohe II.

2.   Spúšťacia cena nepresahuje 80 % priemernej váženej ceny príslušného produktu, ktorá bola zaznamenaná v oblasti pôsobnosti dotknutej organizácie výrobcov počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich roku, pre ktorý sa spúšťacia cena stanovuje.

3.   Pri stanovovaní spúšťacej ceny sa zohľadňujú:

a)

trendy produkcie a dopytu;

b)

stabilizácia trhových cien;

c)

konvergencia trhov;

d)

príjmy výrobcov;

e)

záujmy spotrebiteľov.

4.   Členské štáty po preskúmaní návrhov organizácií výrobcov uznaných na ich území stanovia spúšťacie ceny, ktoré majú tieto organizácie výrobcov uplatňovať. Tieto ceny sa stanovujú na základe kritérií uvedených v odsekoch 2 a 3. Ceny sa sprístupňujú verejnosti.

Článok 32

Vykonávacie akty

Komisia prijme vykonávajúce akty týkajúce sa formy zverejnenia spúšťacích cien podľa článku 31 ods. 4 členskými štátmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43 ods. 2.

KAPITOLA III

SPOLOČNÉ OBCHODNÉ NORMY

Článok 33

Stanovenie spoločných obchodných noriem

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 47, možno stanoviť spoločné obchodné normy pre produkty rybolovu uvedené v prílohe I bez ohľadu na ich pôvod (v Únii alebo dovezené) a určené na ľudskú spotrebu.

2.   Normy uvedené v odseku 1 môžu súvisieť s kvalitou, veľkosťou, hmotnosťou, balením, obchodnou úpravou alebo označením produktov, a najmä s:

a)

minimálnymi veľkosťami pri uvádzaní na trh, pri ktorých sa zohľadňujú najlepšie dostupné vedecké odporúčania; takéto minimálne veľkosti pri uvádzaní na trh v prípade potreby zodpovedajú minimálnym ochranným referenčným veľkostiam v súlade s článkom 15 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

špecifikáciami konzervovaných produktov v súlade s požiadavkami na konzerváciu a medzinárodnými záväzkami.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté:

a)

nariadenie (ES) č. 178/2002;

b)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (14);

c)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (15);

d)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (16);

e)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (17);

f)

nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 (18); a

g)

nariadenie (ES) č. 1224/2009.

Článok 34

Dodržiavanie spoločných obchodných noriem

1.   Produkty určené na ľudskú spotrebu, pre ktoré sú stanovené spoločné obchodné normy, sa môžu sprístupňovať na trhu v Únii iba v súlade s týmito normami.

2.   Všetky vylodené produkty rybolovu vrátane tých, ktoré nespĺňajú spoločné obchodné normy, možno používať na iné účely, ako je priama ľudská spotreba, a to aj na produkciu rybacej múčky, rybacieho oleja, krmiva pre spoločenské zvieratá, prídavných látok do potravín, farmaceutík alebo kozmetiky.

KAPITOLA IV

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

Článok 35

Povinné informácie

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 1169/2011, produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v písmenách a), b), c) a e) prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii, možno bez ohľadu na ich pôvod alebo spôsob ich uvádzania na trh ponúkať na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania, iba ak sú na príslušnom označení alebo etikete uvedené tieto informácie:

a)

obchodný a vedecký názov druhu;

b)

spôsob produkcie, konkrétne slová: „… ulovené…“ alebo „… ulovené v sladkých vodách…“ alebo „… odchované…“;

c)

oblasť, v ktorej bol produkt ulovený alebo odchovaný, a kategória rybárskeho výstroja použitého pri rybolove, ako je stanovené v prvom stĺpci prílohy III k tomuto nariadeniu;

d)

či bol produkt rozmrazený;

e)

prípadne dátum minimálnej trvanlivosti.

Požiadavka uvedená v písmene d) sa nevzťahuje na:

a)

zložky konečného produktu;

b)

potraviny, pri ktorých je zmrazovanie technologicky nevyhnutnou súčasťou výrobného procesu;

c)

produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré boli predtým zmrazené z dôvodov ochrany zdravia v súlade s oddielom VIII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

d)

produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré boli rozmrazené pred údením, solením, varením, nakladaním, sušením alebo kombináciou akéhokoľvek z týchto postupov.

2.   V prípade nebalených produktov rybolovu a akvakultúry možno povinné informácie uvedené v odseku 1 poskytovať pri maloobchodnom predaji prostredníctvom komerčných oznamov, ako sú vývesné tabule alebo plagáty.

3.   V prípade, že sa konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania ponúka na predaj zmiešaný produkt pozostávajúci z jedného druhu, ktorý sa však získal rôznymi spôsobmi produkcie, uvedie sa spôsob produkcie každej šarže. V prípade, že sa konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania ponúka na predaj zmiešaný produkt pozostávajúci z jedného druhu, ktorý sa však získal z rôznych oblastí výlovu alebo chovných krajín, uvedie sa aspoň oblasť šarže, ktorá je najreprezentatívnejšia z hľadiska množstva, spolu s označením, že produkty pochádzajú aj z iných oblastí výlovu alebo chovných oblastí.

4.   Členské štáty môžu oslobodiť od požiadaviek uvedených v odseku 1 malé množstvá produktov predávané z rybárskych plavidiel priamo spotrebiteľom pod podmienkou, že ich hodnota nepresahuje hodnotu uvedenú v článku 58 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

5.   Produkty rybolovu a akvakultúry a ich balenia, ktoré boli označené pred 13. decembrom 2014, a ktoré nie sú v súlade s týmto článkom, možno uvádzať na trh do vyčerpania ich zásob.

Článok 36

Predloženie správy o environmentálnej značke

Po konzultácii s členskými štátmi a zainteresovanými stranami Komisia do 1. januára 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti rôznych možností systému environmentálnej značky pre produkty rybolovu a akvakultúry, najmä o zavedení takéhoto systému ako systému v celej Únii a o stanovení minimálnych požiadaviek na používanie environmentálnej značky Únie členskými štátmi.

Článok 37

Obchodný názov

1.   Na účely článku 35 ods. 1 členské štáty vypracujú a uverejnia zoznam obchodných názvov akceptovaných na ich území spolu s ich vedeckými názvami. V zozname sa uvedie:

a)

vedecký názov každého druhu podľa informačného systému FishBase alebo, ak je to relevantné, databázy ASFIS Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO);

b)

obchodný názov:

i)

názov druhu v úradnom jazyku alebo jazykoch príslušného členského štátu;

ii)

v príslušných prípadoch akýkoľvek iný názov alebo názvy, ktoré sú akceptované alebo povolené na miestnej alebo regionálnej úrovni.

2.   Všetky druhy rýb, ktoré predstavujú zložku inej potraviny, možno označiť ako „ryba“, ak sa názov a obchodná úprava takejto potraviny nevzťahuje na konkrétny druh.

3.   Všetky zmeny v zozname obchodných názvov akceptovaných členským štátom sa bezodkladne oznamujú Komisii, ktorá o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 38

Uvádzanie oblasti výlovu alebo produkcie

1.   Informácie o oblasti výlovu alebo produkcie v súlade s článkom 35 ods. 1 písm. c) obsahujú tieto údaje:

a)

v prípade produktu rybolovu uloveného na mori, písomný názov podoblasti alebo divízie uvedený medzi rybolovnými oblasťami FAO, ako aj názov tejto zóny uvedený spôsobom zrozumiteľným pre spotrebiteľa, alebo mapu či piktogram zobrazujúci danú zónu, alebo odchylne od uvedenej požiadavky pri produktoch rybolovu ulovených vo vodách, ktoré nepatria do severovýchodného Atlantiku (rybolovná oblasť FAO 27) a do Stredozemného a Čierneho mora (rybolovná oblasť FAO 37), názov rybolovnej oblasti FAO;

b)

v prípade produktov rybolovu ulovených v sladkých vodách, odkaz na vodný útvar pôvodu v členskom štáte alebo v tretej krajine pôvodu produktu;

c)

v prípade produktov akvakultúry, odkaz na členský štát alebo tretiu krajinu, v ktorej produkt dosiahol viac než polovicu svojej konečnej hmotnosti alebo bol dlhšie než polovicu času chovu, alebo v prípade mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov prešiel konečným štádiom chovu alebo pestovania trvajúcim najmenej šesť mesiacov.

2.   Okrem informácií uvedených v odseku 1 môžu prevádzkovatelia uvádzať aj presnejšiu oblasť výlovu alebo produkcie.

Článok 39

Ďalšie dobrovoľné informácie

1.   Okrem povinných informácií vyžadovaných podľa článku 35 sa môžu dobrovoľne poskytovať aj tieto informácie, ak sú jasné a jednoznačné:

a)

dátum výlovu produktov rybolovu alebo dátum vylovenia produktov akvakultúry;

b)

dátum vylodenia produktov rybolovu alebo informácie o prístave vylodenia produktov;

c)

podrobnejšie informácie o druhu rybárskeho výstroja, ako sa uvádza v druhom stĺpci prílohy III;

d)

v prípade produktov rybolovu ulovených na mori, vlajkový štát plavidla, ktoré tieto produkty vylovilo;

e)

environmentálne informácie;

f)

informácie o etickej alebo sociálnej stránke;

g)

informácie o metódach a postupoch produkcie;

h)

informácie o výživovom zložení produktu.

2.   Môže sa použiť QR (Quick Response) kód, ktorý uvádza niektoré alebo všetky informácie uvedené v článku 35 ods. 1.

3.   Dobrovoľné informácie sa nesmú uvádzať spôsobom, ktorým by sa na označení alebo etikete zmenšil priestor pre povinné informácie.

4.   Neuvádzajú sa žiadne dobrovoľné informácie, ktoré nie je možné overiť.

KAPITOLA V

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Článok 40

Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže

Na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 ZFEÚ, ktoré sa vzťahujú na produkciu alebo uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, sa uplatňujú články 101 až 106 ZFEÚ a ich vykonávacie ustanovenia.

Článok 41

Výnimky z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže

1.   Bez ohľadu na článok 40 tohto nariadenia sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a postupy organizácií výrobcov, ktoré sa týkajú produkcie alebo predaja produktov rybolovu a akvakultúry alebo používania spoločných zariadení na uskladnenie, ošetrenie alebo spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry, a ktoré:

a)

sú potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ;

b)

nestanovujú žiadnu povinnosť účtovať rovnaké ceny;

c)

nevedú ku žiadnej forme rozdelenia trhov v rámci Únie;

d)

nevylučujú hospodársku súťaž a

e)

neodstraňujú hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnému podielu príslušných produktov.

2.   Bez ohľadu na článok 40 tohto nariadenia sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a postupy medziodvetvových organizácií, ktoré:

a)

sú potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ;

b)

nestanovujú žiadnu povinnosť uplatňovať pevnú cenu;

c)

nevedú ku žiadnej forme rozdelenia trhov v rámci Únie;

d)

neuplatňujú rôzne podmienky na ekvivalentné transakcie s inými obchodnými partnermi, a tým ich nedostávajú do konkurenčne nevýhodného postavenia;

e)

neodstraňujú hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnému podielu príslušných produktov a

f)

neobmedzujú hospodársku súťaž spôsobmi, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky.

KAPITOLA VI

ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ O TRHU

Článok 42

Získavanie informácií o trhu

1.   Komisia:

a)

zhromažďuje, analyzuje a šíri ekonomické znalosti a poznatky o trhu Únie s produktmi rybolovu a akvakultúry v rámci dodávateľského reťazca s prihliadnutím na medzinárodné súvislosti;

b)

poskytuje praktickú podporu organizáciám výrobcov a medziodvetvovým organizáciám s cieľom lepšie koordinovať informácie medzi prevádzkovateľmi a spracovateľmi;

c)

pravidelne skúma ceny produktov rybolovu a akvakultúry na trhu Únie v rámci dodávateľského reťazca a analyzuje trendy na trhoch;

d)

uskutočňuje ad hoc štúdie trhu a poskytuje metodiku skúmania tvorby cien.

2.   Na vykonanie odseku 1 Komisia využíva tieto opatrenia:

a)

uľahčenie prístupu k dostupným údajom o produktoch rybolovu a akvakultúry zozbieraným v súlade s právom Únie;

b)

sprístupňovanie trhových informácií, ako sú cenové prieskumy, trhové analýzy a štúdie, zainteresovaným stranám a širokej verejnosti v prístupnej a zrozumiteľnej forme za dodržania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (19).

3.   Členské štáty prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1.

KAPITOLA VII

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 43

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 44

Zmena nariadenia (ES) č. 1184/2006

Článok 1 nariadenia (ES) č. 1184/2006 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú uplatniteľnosti článkov 101 až 106 a článku 108 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v súvislosti s produkciou produktov uvedených v prílohe I k ZFEÚ alebo obchodovaním s nimi, s výnimkou produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (20) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (21).

Článok 45

Zmeny nariadenia (ES) č. 1224/2009

Nariadenie (ES) č. 1224/2009 sa týmto mení takto:

1.

V článku 57 sa v odseku 1 dopĺňajú tieto vety:

„Členské štáty vykonávajú kontroly na zabezpečenie dodržiavania tejto povinnosti. Kontroly možno vykonávať počas všetkých etáp uvádzania na trh a počas prepravy.“;

2.

V článku 58 sa odsek 5 mení takto:

a)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

informácie pre spotrebiteľov stanovené v článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (22);

b)

písmeno h) sa vypúšťa.

Článok 46

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 104/2000 sa týmto zrušuje. Článok 4 sa však uplatňuje do 12. decembra 2014.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 47

Pravidlá stanovujúce spoločné obchodné normy

Pravidlá stanovujúce spoločné obchodné normy, najmä nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 (23), nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 (24), nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 (25), ako aj ďalšie pravidlá prijaté na účely uplatňovania spoločných obchodných noriem, ako napríklad nariadenie Komisie (EHS) č. 3703/85 (26), sa uplatňujú aj naďalej.

Článok 48

Preskúmanie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch uplatňovania tohto nariadenia do 31. decembra 2022.

Článok 49

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014 s výnimkou kapitoly IV a článku 45, ktoré sa uplatňujú od 13. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 183.

(2)  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 20.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 17. októbra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 9. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 7).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1220/2012 z 3. decembra 2012 o obchodných opatreniach na zaručenie zásobovania spracovateľov Únie určitými produktmi rybného hospodárstva v rokoch 2013 až 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 104/2000 a (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 4).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1026/2012 z 25. októbra 2012 o určitých opatreniach na účely ochrany populácie rýb v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 34).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. december 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Pozri stranu 22 tohto úradného vestníka).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. december 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).“.

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. december 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).“;

(23)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z 21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek (Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 79).

(24)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely (Ú. v. ES L 163, 17.6.1992, s. 1).

(25)  Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 z 26. novembra 1996 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1).

(26)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3703/85 z 23. decembra 1985 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby (Ú. v. ES L 351, 28.12.1985, s. 63).


PRÍLOHA I

PRODUKTY RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHOV

Číselný znak KN

Opis tovaru

a)

0301

Živé ryby

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303

Ryby mrazené okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

b)

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú spotrebu

c)

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú spotrebu

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú spotrebu

d)

 

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nevhodné na ľudskú spotrebu

Iné

Produkty z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3:

0511 91 10

Odpad z rýb

0511 91 90

Iné

e)

1212 20 00

Morské chaluhy a iné riasy

f)

 

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb, rafinované alebo nerafinované, ale chemicky nemodifikované:

1504 10

Oleje z rybacej pečene a ich frakcie

1504 20

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb, iné ako oleje z pečene

g)

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

h)

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

i)

1605

Kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

j)

 

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, ako napríklad špagety, makaróny, rezance, cestovinové plátky (lazane), halušky (gnocchi), ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený

1902 20

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

1902 20 10

Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

k)

 

Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú spotrebu; škvarky:

2301 20 00

Múčky, prášky a pelety, z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

l)

 

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá

2309 90

Iné:

ex 2309 90 10

Rozpustné výrobky z rýb


PRÍLOHA II

PRODUKTY RYBOLOVU, KTORÉ PODLIEHAJÚ MECHANIZMU USKLADNENIA

Číselný znak KN

Opis tovaru

0302 22 00

platesa veľká (Pleonectes platessa)

ex 0302 29 90

limanda európska (Limanda limanda)

0302 29 10

kalkany rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

0302 31 10

a

0302 31 90

tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

sleď atlantický (Clupea harengus)

0302 50 10

treska škvrnitá (Gadus morhua)

0302 61 10

sardinka európska (Sardina pilchardus)

ex 0302 61 80

šprota severná (Sprattus sprattus)

0302 62 00

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

treska tmavá (Pollachius virens)

ex 0302 64

makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus

0302 65 20

a

0302 65 50

ostroň bieloškvrný (Squalus acanthias) a žraloky rodu Scyliorhinus

0302 69 31

a

0302 69 33

sebastesy (Sebastes spp.)

0302 69 41

treska merlang (Merlangius merlangus)

0302 69 45

miene (Molva spp.)

0302 69 55

sardely (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

merlúza európska (Merluccius merluccius)

0302 69 81

čertovité (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

koryféna veľká (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

sépie (Sepia officinalis a Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

krevety druhu Crangon crangon a kreveta boreálna (Pandalus borealis)

0302 23 00

soley (Solea spp.)

0306 24 30

krab piesočný (Cancer pagurus)

0306 29 30

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

halibut tmavý (Reinhardtius hipoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

a

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

merlúza rodu Merluccius

0303 79 71

pagel (Dentex dentex a Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

mečiar veľký (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

krevety čelade Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

sépie druhu Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

a

0307 49 38

kalmáre (Loligo spp.)

0307 49 51

gordan šípový (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

osmonohy (Octopus spp.)

0307 99 11

gordany rodu Illex

0303 41 10

tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

tuniak žltopltuvý (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

tuniak pruhovaný (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

iné druhy rodov Thunnus a Euthynnus

ex 0302 29 90

kambala malohlavá (Microstomus kitt)

0302 35 10

a

0302 35 90

tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

treska žltkavá (Pollachius pollachius)

0302 69 75

bramy (Brama spp.)

ex 0302 69 82

treska belasá (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

treska druhu Trisopterus luscus a treska plavá (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

boga okatá (Boops boops)

ex 0302 69 99

spikára štíhla (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

konger európsky (Conger conger)

ex 0302 69 99

trigly (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

stavridy (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

mugily (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

a

ex 0304 19 99

raje (Raja spp.)

ex 0302 69 99

stuhochvost čierny (Lepidopus caudatus a Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

hrebeňovka veľká (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

surmovka vlnitá (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

sultánka pruhovaná (Mullus surmuletus) alebo sultánka nachová (Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

kantar tmavý (Spondyliosoma cantharus)


PRÍLOHA III

INFORMÁCIE O RYBÁRSKOM VÝSTROJI

Povinné informácie o kategórii rybárskeho výstroja

Podrobnejšie informácie o zodpovedajúcom výstroji a kódoch v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 26/2004 (1) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 404/2011 (2)

Záťahové siete

Pobrežné záťahové siete

SB

Dánske záťahové siete

SDN

Škótske záťahové siete

SSC

Párové záťahové siete

SPR

Vlečné siete

Vlečné siete s rozperným rahnom

TBB

Vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov pri dne

OTB

Párové vlečné siete na lov pri dne

PTB

Pelagické vlečné siete s vodiacimi štítmi

OTM

Pelagické párové vlečné siete

PTM

Dvojité vlečné siete s vodiacimi štítmi

OTT

Žiabrovky a podobné siete

Nastavovacie (ukotvené) žiabrovky

GNS

Unášané siete

GND

Obchvatné žiabrovky

GNC

Viacstenné žiabrovky

GTR

Kombinované viacstenné a obyčajné žiabrovky

GTN

Obchvatné siete a čerene

Vakové siete

PS

Lampary

LA

Čerene ovládané z lode

LNB

Pobrežné stacionárne čerene

LNS

Háčiky a lovné šnúry

Ručné lovné šnúry a udice (ovládané ručne)

LHP

Ručné lovné šnúry a udice (mechanizované)

LHM

Osadené lovné šnúry

LLS

Lovné šnúry (unášané)

LLD

Vlečné lovné šnúry

LTL

Dredže

Lodné dredže

DRB

Ručné dredže používané na palube plavidla

DRH

Mechanizované dredže vrátane nasávacích dredžov

HMD

Koše a pasce

Koše (pasce)

FPO


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 104/2000

Toto nariadenie

Článok 1

Články 1 až 5

Články 2 a 3

Články 33 a 34

Článok 4

Články 35 až 39

Článok 5 ods. 1

Články 6, 7 a 8

Článok 5 ods. 2, 3, 4 a článok 6

Články 14, 18 až 21

Článok 7

Články 22 a 24 až 27

Článok 8

Články 9 až 12

Články 28 a 29

Článok 13

Články 11, 12, 13, 16, 18, 20 a 21

Článok 14

Článok 41 ods. 2

Článok 15

Článok 23

Článok 16

Články 24 až 27

Články 17 až 27

Články 30, 31 a 32

Článok 33

Článok 34

Článok 20 ods. 2, články 21 a 32

Článok 35

Článok 36

Článok 37

Článok 43

Články 38 a 39

Článok 43

Článok 40

Článok 41

Článok 48

Článok 42

Články 44, 45 a 46

Článok 43

Článok 49

Článok 40

Článok 41 ods. 1

Článok 42


Top