Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Nepriamo zrušil 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

Na všetky nepreferenčné opatrenia obchodnej politiky vrátane antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa majú uplatňovať nepreferenčné pravidlá pôvodu.

(2)

V článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 sa stanovuje základná zásada, podľa ktorej sa za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého výrobe sa podieľali viaceré krajiny, považuje krajina, v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo prepracovanie, a to v podnikoch na to určených, a ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby.

(3)

Vyhlásenie na prepustenie fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka a ich hlavných komponentov do voľného obehu začalo na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 513/2013 (2) podliehať dočasnému antidumpingovému clu.

(4)

S cieľom zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie dočasného antidumpingového cla je potrebné stanoviť podrobné pravidlo interpretácie zásady článku 24 (EHS) č. 2913/92 na určenie pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú uvedené opatrenia, a to v súvislosti s fotovoltickými modulmi alebo panelmi na báze kryštalického kremíka a s jedným z ich hlavných komponentov, t. j. s fotovoltickými článkami na báze kryštalického kremíka.

(5)

Proces výroby fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka možno rozdeliť do týchto hlavných krokov: výroba kremíkových doštičiek, spracovanie kremíkových doštičiek na fotovoltické články na báze kryštalického kremíka, montáž niekoľkých fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka do fotovoltického modulu alebo panelu na báze kryštalického kremíka.

(6)

Najdôležitejší stupeň výroby fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka je spracovanie kremíkových doštičiek na fotovoltické články na báze kryštalického kremíka. Ide o rozhodujúci stupeň výroby, počas ktorého sa definitívne rozhoduje o spôsobe použitia komponentov panelu alebo modulu a počas ktorého komponenty získajú svoje špecifické vlastnosti.

(7)

Táto úprava by sa preto mala považovať za posledné podstatné spracovanie v procese výroby fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka v súlade s článkom 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Krajinou výroby fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka by preto mala byť krajina nepreferenčného pôvodu fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka.

(8)

Rada rozhodnutím 94/800/ES (3) schválila okrem iného Dohodu o pravidlách pôvodu (WTO-GATT, 1994) pripojenú k záverečnému aktu podpísanému v Marakéši 15. apríla 1994. Podľa zásad stanovených v uvedenej dohode pre pracovný program v oblasti harmonizácie by sa pri určovaní krajiny, v ktorej došlo k poslednému podstatnému spracovaniu tovaru, malo predovšetkým vychádzať z toho, v ktorej krajine proces výroby viedol k zmene nomenklatúrneho zatriedenia tovaru. Iné kritériá, ako napríklad kritérium pridanej hodnoty alebo určenie konkrétneho postupu spracovania, možno použiť, len ak na základe uvedeného kritéria nemožno určiť krajinu poslednej podstatnej úpravy. Je vhodné použiť tie isté zásady v colných právnych predpisoch EÚ.

(9)

Fotovoltické články na báze kryštalického kremíka sú zatriedené do položky 8541 harmonizovaného systému (HS). Fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka sú zatriedené do tej istej položky. Vstupný materiál, t. j. kremíkové doštičky, je zatriedený do položky 3818 HS. Pravidlo založené na zmene nomenklatúrneho zatriedenia tovaru preto primerane vyjadruje posledné podstatné spracovanie fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka. Zároveň vylučuje montáž fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka z článkov na účely určenia pôvodu konečného výrobku, keďže panely aj články sú zatriedené do tej istej položky.

(10)

Pravidlo pôvodu založené na pridanej hodnote, ktoré sa na účely určenia výrobkov, v prípade ktorých je posledným spracovaním postup montáže, zvyčajne kombinuje s pravidlom zmeny nomenklatúrneho zatriedenia tovaru, nie je v prípade fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka vhodné, keďže potrebnú predvídateľnosť a právnu istotu by v prípade týchto konkrétnych výrobkov bolo možné lepšie dosiahnuť určením najdôležitejšieho kroku výroby.

(11)

Ak nie je splnené hlavné pravidlo zmeny nomenklatúrneho zatriedenia tovaru, na určenie pôvodu fotovoltických modulov alebo panelov na báze kryštalického kremíka je potrebné použiť tzv. „zvyškové“ pravidlo. V takom prípade by mal pôvod panelu alebo modulu zodpovedať pôvodu fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka alebo fotovoltických článkov na báze kryštalického kremíka, ktorých hodnota predstavuje hlavný podiel.

(12)

Za určitých podmienok možno do položky 8501 HS zatriediť aj fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka. Pre tieto fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka by sa malo takisto stanoviť podobné pravidlo ako v prípade položky 8541 HS.

(13)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Výbor pre colný kódex nezaujal stanovisko. Vykonávací akt sa považoval za potrebný a predseda predložil návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nezaujal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha 11 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 513/2013 zo 4. júna 2013, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2013, ktorým sa zavádza registrácia tohto dovozu pochádzajúceho alebo odosielaného z Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 152, 5.6.2013, s. 5).

(3)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha 11 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 sa mení takto:

1.

Medzi položky týkajúce sa výrobkov zatriedených pod číselné znaky KN ex 8482 a ex 8520 sa vkladá táto položka:

„Ex85 01

Fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka

Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položky výrobku a materiálov položky 8541.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8501 alebo 8541, pôvodom výrobku je pôvod týchto materiálov.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8501 alebo 8541, ktoré majú pôvod vo viac než jednej krajine, pôvodom výrobku je pôvod materiálov, ktorých hodnota predstavuje hlavný podiel.“

2.

Medzi položky týkajúce sa výrobkov zatriedených pod číselné znaky KN ex 8528 a ex 8542 sa vkladá táto položka:

„Ex85 41

Fotovoltické moduly alebo panely na báze kryštalického kremíka

Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položky výrobku.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8541, pôvodom výrobku je pôvod týchto materiálov.

Ak sa výrobok vyrába z materiálov zatriedených do položky 8541, ktoré majú pôvod vo viac než jednej krajine, pôvodom výrobku je pôvod materiálov, ktorých hodnota predstavuje hlavný podiel.“


Top