EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1352/2013

zo 4. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 12 ods. 7,

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa stanovujú podmienky a postupy na prijatie opatrení colnými orgánmi, ak tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať colnému dohľadu alebo colným kontrolám v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 (2).

(2)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013 môžu osoby a subjekty, ktoré sú na to riadne oprávnené, podať príslušnému colnému útvaru žiadosť, v ktorej žiadajú colné orgány o prijatie opatrenia v súvislosti s týmto tovarom (žiadosť), a môžu takisto požiadať o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie v súlade s predtým schválenou žiadosťou (žiadosť o predĺženie).

(3)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre žiadosť a žiadosť o predĺženie je potrebné stanoviť štandardné formuláre.

(4)

Tieto štandardné formuláre by mali nahradiť formuláre stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1891/2004 (3), ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1383/2003 (4), ktoré sa zrušuje nariadením (EÚ) č. 608/2013.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 by sa preto malo zrušiť.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 608/2013 sa uplatňuje od 1. januára 2014, a preto by sa toto nariadenie malo takisto uplatňovať od rovnakého dátumu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex uvedenom v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadosť o prijatie opatrenia colnými orgánmi, pokiaľ ide o tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva (žiadosť), uvedená v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Žiadosť o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie (žiadosťou o predĺženie), uvedená v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Formuláre uvedené v prílohách I a II sa vyplnia v súlade s pokynmi pre vypĺňanie uvedenými v prílohe III.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, sa formuláre uvedené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu môžu v prípade potreby vyplniť čitateľne rukou.

Tieto formuláre nesmú obsahovať žiadne vymazané slová, prepísané slová a ani iné zmeny a musia byť vyhotovené v dvoch kópiách.

Formuláre vyplnené rukou sa musia vyplniť perom a paličkovým písmom.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1891/2004 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 16).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7).


PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

POKYNY NA VYPĹŇANIE

I.   ŠPECIFIKÁCIE ODSEKOV VO FORMULÁRI ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA UVEDENOM V PRÍLOHE I, KTORÝ VYPĹŇA ŽIADATEĽ

Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sú povinné a musia byť vyplnené.

Ak sú v odseku jedno alebo viaceré polia označené symbolom plus (+), je potrebné vyplniť aspoň jedno z polí.

Do odsekov označených „na úradné použitie“ sa nevypĺňajú žiadne údaje.

Odsek 1:   Žiadateľ

Do tohto odseku sa uvedú údaje o žiadateľovi. Obsahuje informácie o mene, úplnej adrese žiadateľa, jeho telefónnom čísle, čísle mobilného telefónu alebo faxu. Žiadateľ môže, ak je to vhodné, uviesť svoje daňové identifikačné číslo, prípadne iné vnútroštátne registračné číslo a svoje číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI), ktoré je jedinečným číslom pre celú Úniu a prideľuje ho colný orgán členského štátu hospodárskym subjektom zapojeným do colných činností. Žiadateľ môže prípadne uviesť svoju e-mailovú adresu a adresu svojej webovej lokality.

Odsek 2:   Žiadosť na úrovni Únie/vnútroštátna žiadosť

Označí sa príslušné políčko podľa toho, či ide o vnútroštátnu žiadosť alebo žiadosť na úrovni Únie, ako sa uvádza v bodoch 10 a 11 článku 2 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Odsek 3:   Status žiadateľa

Označí sa príslušné políčko podľa toho, aký je status žiadateľa v zmysle článku 3 nariadenia (EÚ) č. 608/2013. Žiadosť musí obsahovať doklady, ktoré príslušnému colnému útvaru preukazujú, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť.

Odsek 4:   Zástupca podávajúci žiadosť v mene žiadateľa

Ak žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom zástupcu, v tomto odseku sa uvedú podrobnosti týkajúce sa tohto zástupcu. V žiadosti sa uvedú dôkazy preukazujúce oprávnenie konať ako zástupca v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa žiadosť podáva, pričom sa označí príslušné políčko.

Odsek 5:   Druh práva, ktoré je predmetom žiadosti

Druhy práva duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať, sa uvedú označením príslušného políčka.

Odsek 6:   Členský štát alebo v prípade žiadosti na úrovni Únie členské štáty, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colnými orgánmi

Členský štát alebo v prípade žiadosti na úrovni Únie členské štáty, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colnými orgánmi, sa označia v príslušnom políčku.

Odsek 7:   Zástupca pre právne záležitosti

Údaje o zástupcovi zodpovednom za právne záležitosti určenom žiadateľom sa uvedú v tomto odseku.

Odsek 8:   Zástupca pre technické záležitosti

Ak je zástupca pre technické záležitosti odlišný od zástupcu uvedeného v odseku 7, uvedú sa v tomto odseku údaje o zástupcovi pre technické záležitosti.

Odsek 9:   Údaje o určených zástupcoch pre právne a technické záležitosti v prípade žiadosti na úrovni Únie

V prípade žiadosti na úrovni Únie sa údaje o zástupcovi alebo zástupcoch určených žiadateľom pre technické a právne záležitosti v členských štátoch uvedených v odseku 6 uvedú v samostatnej prílohe, ktorá musí obsahovať prvky informácií požadované v odsekoch 7 a 8. V prípade, ak bol zástupca určený pre viac ako jeden členský štát, musí byť jasne uvedené, pre ktoré členské štáty bol určený.

Odsek 10:   Postup v prípade malých zásielok

Ak žiadateľ žiada o použitie postupu zničenia tovaru v malých zásielkach v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, je potrebné označiť tento odsek.

Odsek 11:   Zoznam práv, ktoré sú predmetom žiadosti

V tomto odseku sa uvedú informácie o práve alebo právach, ktoré sa majú presadzovať.

V stĺpci „Č.“ sa uvedú poradové čísla všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom žiadosti.

V stĺpci „Druh práva“ sa uvedie druh práva duševného vlastníctva príslušnou skratkou, ktorá je uvedená v zátvorke v odseku 5.

V stĺpci „Zoznam tovaru, ktorého sa práva týkajú“ sa uvedie druhu tovaru, na ktorý sa vzťahujú príslušné práva duševného vlastníctva, a v súvislosti s ktorými žiadateľ žiada o ich presadenie colnými orgánmi.

Políčko „Dôvernosť informácií“ v odsekoch 12 – 28

Toto políčko sa označí, ak žiadateľ žiada, aby boli informácie, ktoré poskytol v odsekoch 12 – 28, považované za dôverné v zmysle článku 31 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Strana 2:   Informácie o pravom tovare v odsekoch 12 – 19

Žiadateľ uvedie v odsekoch 12 – 19 podľa potreby špecifické a technické údaje o pravom tovare, informácie potrebné na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, a údaje relevantné na to, aby colné orgány mohli uskutočniť analýzu a posúdenie rizika porušenia dotknutých práv duševného vlastníctva.

Odsek 12:   Údaje o tovare

Odsek 12 obsahuje opis pravého tovaru vrátane vzhľadu, grafických symbolov, jeho číselného znaku kombinovanej nomenklatúry a hodnoty na vnútornom trhu EÚ. Žiadateľ v prípade potreby poskytne fotografie tovaru. Informácie musia byť usporiadané podľa jednotlivých druhov tovaru alebo rôzneho sortimentu tovaru.

Odsek 13:   Charakteristické znaky tovaru

Odsek 13 obsahuje informácie o charakteristických vlastnostiach pravého tovaru, ako sú označenia, etikety, ochranné prúžky, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy, pričom sa uvedie presné umiestnenie týchto prvkov na tovare a ich vzhľad.

Odsek 14:   Miesto výroby

Odsek 14 obsahuje informácie o mieste výroby pravého tovaru.

Odsek 15:   Zúčastnené spoločnosti

Odsek 15 obsahuje informácie o schválených dovozcoch, dodávateľoch, výrobcoch, dopravcoch, príjemcoch alebo vývozcoch. Informácie musia byť usporiadané podľa jednotlivých druhov tovaru.

Odsek 16:   Obchodníci

Odsek 16 obsahuje informácie o osobách alebo subjektoch oprávnených obchodovať s výrobkami, s ktorými je spojené používanie práv duševného vlastníctva, v súvislosti s ktorými sa žiada o presadzovanie. Tieto informácie budú zahŕňať názov, adresu a registračné čísla, napríklad číslo EORI, týchto osôb alebo subjektov. Zahrnú sa sem rovnako aj informácie o tom, ako môžu držitelia licencie preukázať svoje povolenie na používanie predmetných práv duševného vlastníctva.

Odsek 17:   Podrobnosti o colnom vybavení tovaru a informácie o jeho distribúcii

Odsek 17 obsahuje informácie o distribučných kanáloch pravého tovaru, ako napr. informácie týkajúce sa centrálnych skladov, špedičných oddelení, dopravných prostriedkov, dopravných trás a dodávok, ako aj colných režimov a úradov, kde sa uskutočňuje colné vybavenie pravého tovaru.

Odsek 18:   Obaly

Tento odsek obsahuje informácie týkajúce sa obalu pravého tovaru, ako napríklad informácie o:

a)

druhu obalov označenom v súlade s príslušnými kódmi podľa prílohy 38 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (1);

b)

typických charakteristikách obalov (napríklad označenia, etikety, ochranné prúžky, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy) vrátane presného umiestnenia týchto prvkov na obale;

c)

osobitostiach návrhu obalu (farba, tvar);

d)

ak je to vhodné, fotografiách tohto tovaru.

Odsek 19:   Sprievodné doklady

Odsek 19 obsahuje informácie o sprievodných dokladoch k pravému tovaru, ako sú brožúry, prevádzkové pokyny, záručné doklady alebo iné podobné doklady.

Strana 3:   Informácie o tovare porušujúcom práva duševného vlastníctva v odsekoch 20 – 27

Žiadateľ uvedie v odsekoch 20 – 27 podľa potreby údaje relevantné na to, aby colné orgány mohli uskutočniť analýzu a posúdenie rizika porušenia práv duševného vlastníctva.

Odsek 20:   Údaje o tovare

Odsek 20 obsahuje opis tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva (tovar porušujúci práva) vrátane vzhľadu a grafických symbolov. Žiadateľ v prípade potreby poskytne fotografie tohto tovaru. Informácie musia byť usporiadané podľa jednotlivých druhov tovaru alebo rôzneho sortimentu tovaru.

Odsek 21:   Charakteristické znaky tovaru

Odsek 21 obsahuje informácie o charakteristických vlastnostiach tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva, ako sú označenia, etikety, ochranné prúžky, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy, pričom sa uvedie presné umiestnenie týchto prvkov na tovare a ich vzhľad.

Odsek 22:   Miesto výroby

Odsek 22 obsahuje informácie o známom alebo predpokladanom mieste výroby, pôvode a dodávke tovaru porušujúceho práva.

Odsek 23:   Zúčastnené spoločnosti

Odsek 23 obsahuje informácie o dovozcoch, dodávateľoch, výrobcoch, dopravcoch, príjemcoch alebo vývozcoch, ktorí sú podozriví z účasti na porušení príslušného práva duševného vlastníctva.

Odsek 24:   Obchodníci

Odsek 24 obsahuje informácie o osobách alebo subjektoch, ktoré nie sú oprávnené obchodovať s výrobkami, s ktorými je spojené používanie práv duševného vlastníctva, v súvislosti s ktorými sa žiada o presadzovanie, a ktoré v minulosti obchodovali s danými výrobkami v Únii.

Odsek 25:   Informácie o distribúcii tovaru

Odsek 25 obsahuje informácie o distribučných kanáloch tovaru porušujúceho práva, ako napr. informácie týkajúce sa skladov, špedičných oddelení, dopravných prostriedkov, dopravných trás a dodávok, ako aj colných režimov a úradov, kde sa uskutočňuje colné vybavenie tovaru porušujúceho práva.

Odsek 26:   Obaly

Tento odsek obsahuje informácie o obaloch tovaru porušujúceho práva, ako napríklad informácie o:

a)

druhu obalov označenom v súlade s príslušnými kódmi podľa prílohy 38 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93;

b)

typických charakteristikách obalov (napríklad označenia, etikety, hologramy, tlačidlá, visačky a čiarové kódy) vrátane presného umiestnenia týchto prvkov na obale;

c)

osobitostiach návrhu obalu (farba, tvar);

d)

ak je to vhodné, fotografiách tohto tovaru.

Odsek 27:   Sprievodné doklady

Odsek 27 obsahuje informácie o sprievodných dokladoch k tovaru porušujúcemu práva, ako sú brožúry, prevádzkové pokyny, záručné doklady alebo iné podobné doklady.

Odsek 28:   Doplňujúce informácie

Žiadateľ môže poskytnúť v odseku 28 akékoľvek ďalšie informácie relevantné na to, aby colné orgány mohli uskutočniť analýzu a posúdenie rizika príslušného porušenia práva duševného vlastníctva, napr. osobitné informácie týkajúce sa plánovaných dodávok tovaru podozrivého z porušovania práva vrátane špecifických a podrobných informácií o spôsobe prepravy, kontajneroch a dotknutých osobách.

Odsek 29:   Záväzky

Nemeňte uvedené znenie ani neuvádzajte žiadne údaje v tomto odseku.

Odsek 30:   Podpis

V odseku 30 žiadateľ alebo zástupca žiadateľa uvedený v odseku 4 uvedie miesto a dátum vyplnenia žiadosti a podpíše ju. Meno podpísanej osoby musí byť uvedené veľkými tlačenými písmenami.

II.   ŠPECIFIKÁCIE ODSEKOV VO FORMULÁRI ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE UVEDENOM V PRÍLOHE II, KTORÝ VYPLNÍ DRŽTIEĽ ROZHODNUTIA

Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sú povinné a musia byť vyplnené.

Ak sú v odseku jedno alebo viaceré polia označené symbolom plus (+), je potrebné vyplniť aspoň jedno z nich.

Do odsekov označených „na úradné použitie“ sa nevypĺňajú žiadne údaje.

Odsek 1:   Údaje o držiteľovi rozhodnutia

V tomto odseku sa uvedú podrobnosti o držiteľovi rozhodnutia.

Odsek 2:   Žiadosť o predĺženie

V tomto odseku sa uvedie registračné číslo žiadosti vrátane prvých dvoch číslic, ktoré predstavujú 2-miestny alfabetický kód krajiny ISO členského štátu, ktorý žiadosť schválil. Držiteľ rozhodnutia uvedie, či požaduje zmenu informácií uvedených v žiadosti, pričom označí príslušné políčko.

Odsek 3:   Podpis

V odseku 3 držiteľ rozhodnutia alebo zástupca držiteľa rozhodnutia uvedie miesto a dátum vyplnenia žiadosti a podpíše ju. Meno podpísanej osoby musí byť uvedené veľkými tlačenými písmenami.


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top