EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1352/2013

zo 4. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 12 ods. 7,

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 608/2013 sa stanovujú podmienky a postupy na prijatie opatrení colnými orgánmi, ak tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať colnému dohľadu alebo colným kontrolám v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 (2).

(2)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013 môžu osoby a subjekty, ktoré sú na to riadne oprávnené, podať príslušnému colnému útvaru žiadosť, v ktorej žiadajú colné orgány o prijatie opatrenia v súvislosti s týmto tovarom (žiadosť), a môžu takisto požiadať o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie v súlade s predtým schválenou žiadosťou (žiadosť o predĺženie).

(3)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre žiadosť a žiadosť o predĺženie je potrebné stanoviť štandardné formuláre.

(4)

Tieto štandardné formuláre by mali nahradiť formuláre stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1891/2004 (3), ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1383/2003 (4), ktoré sa zrušuje nariadením (EÚ) č. 608/2013.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 by sa preto malo zrušiť.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 608/2013 sa uplatňuje od 1. januára 2014, a preto by sa toto nariadenie malo takisto uplatňovať od rovnakého dátumu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex uvedenom v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadosť o prijatie opatrenia colnými orgánmi, pokiaľ ide o tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva (žiadosť), uvedená v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Žiadosť o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie (žiadosťou o predĺženie), uvedená v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa podáva prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Formuláre uvedené v prílohách I a II sa vyplnia v súlade s pokynmi pre vypĺňanie uvedenými v prílohe III.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, sa formuláre uvedené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu môžu v prípade potreby vyplniť čitateľne rukou.

Tieto formuláre nesmú obsahovať žiadne vymazané slová, prepísané slová a ani iné zmeny a musia byť vyhotovené v dvoch kópiách.

Formuláre vyplnené rukou sa musia vyplniť perom a paličkovým písmom.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1891/2004 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 16).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7).


PRÍLOHA I

Image 1

Text obrazu