Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1318

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1318/2013 z  22. októbra 2013 , ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve

OJ L 340, 17.12.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1318/oj

17.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1318/2013

z 22. októbra 2013,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (3) sa na účely vykonávania niektorých jeho ustanovení prenášajú právomoci na Komisiu. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné tieto vykonávacie právomoci zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“).

(2)

S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1217/2009 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmeny prílohy I v súvislosti s informačnou sieťou poľnohospodárskeho účtovníctva (ďalej len „ISPÚ“) podľa jednotlivých členských štátov, ktorý je uvedený v prílohe I, stanovenie pravidiel určenia medznej hodnoty ekonomickej veľkosti podnikov poskytujúcich údaje a pravidiel stanovenia plánu na výber podnikov poskytujúcich údaje, stanovenie referenčného obdobia pre štandardnú produkciu, vymedzenie všeobecných a hlavných typov výrobného zamerania, určenie hlavných skupín účtovných údajov, ktoré sa majú zbierať, a prijatie všeobecných pravidiel o účtovných údajoch, ktoré sa majú uvádzať vo výkaze poľnohospodárskeho podniku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(3)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1217/2009 a zabrániť diskriminácii medzi poľnohospodármi by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie medznej hodnoty ekonomickej veľkosti podnikov poskytujúcich údaje, stanovenie počtu podnikov poskytujúcich údaje na členský štát a územnú jednotku ISPÚ, stanovenie a aktualizovanie metód a modelov oznamovania plánov výberu Komisii, stanovenie postupov a metód výpočtu uplatniteľných na typológiu Únie, ako aj podrobné pravidlá týkajúce sa činnosti národných komisií pre dátovú sieť a styčných agentúr členských štátov a stanovenie formy a štruktúry výkazu poľnohospodárskeho podniku, ako aj podrobné pravidlá o štandardných poplatkoch týkajúcich sa ISPÚ. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (4).

(4)

V záujme zjednodušenia a na základe skúseností získaných pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1217/2009 by sa niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia mali upraviť alebo vypustiť.

(5)

Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009 sa správy založené na údajoch z ISPÚ každoročne predkladajú Európskemu parlamentu a Rade najmä kvôli ročnému určovaniu cien poľnohospodárskych výrobkov. Takéto správy sa však v praxi už nepredkladajú týmto inštitúciám na uvedený účel. S cieľom zabezpečiť jednoduchý a náležitý prístup k ročným analytickým správam založeným na ISPÚ na využitie inými inštitúciami a verejnosťou by sa malo ustanoviť, že správy vzťahujúce sa na vybrané sektory by sa mali uverejniť na príslušnej webovej stránke.

(6)

V článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009 sa stanovuje maximálny počet podnikov poskytujúcich údaje. Účelom tohto ustanovenia je zaviesť rozpočtový limit týkajúci sa zhromažďovania údajov ISPÚ. Keďže tento rozpočtový limit je v súčasnosti určený postupom, ktorým sa zostavuje a prijíma ročný rozpočet Únie, limit stanovený v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009 už nie je potrebný.

(7)

Kapitola II nariadenia (ES) č. 1217/2009 obsahuje pravidlá o určovaní príjmov poľnohospodárskych podnikov, zatiaľ čo pravidlá upravujúce rozbor hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov sú ustanovené v kapitole III uvedeného nariadenia. Na obidva druhy prieskumov sa vzťahujú v podstate rovnaké pravidlá, je preto v záujme zjednodušenia týchto pravidiel vhodné zlúčiť tieto ustanovenia do jednej kapitoly uplatniteľnej na obidva druhy prieskumov.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1217/2009 obsahuje ďalšie ustanovenia, ktoré už neodzrkadľujú prax podľa uvedeného nariadenia. Komisia konkrétne nevyžaduje od členských štátov, aby podnikom poskytujúcim údaje predkladali zoznam účtovných úradov, aby si tieto podniky mohli zvoliť niektorý z nich, pretože väčšina podnikov má vlastného účtovníka/vlastný účtovný úrad, ktorý poskytuje ISPÚ údaje, alebo údaje zhromažďuje priamo styčná agentúra alebo jej externí zamestnanci. Okrem toho Komisia už nevyžaduje správy o realizácii plánu na výber podnikov poskytujúcich údaje, ktoré schvaľujú národné komisie.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1217/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1217/2009 sa mení takto:

1.

Názov nariadenia sa nahrádza takto:

2.

Názov kapitoly I sa nahrádza takto:

„VYBUDOVANIE INFORMAČNEJ SIETE POĽNOHOSPODÁRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA ÚNIE“.

3.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Aby sa vyhovelo potrebám spoločnej poľnohospodárskej politiky, zriaďuje sa informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva Únie (ďalej len ‚ISPÚ‘ alebo ‚dátová sieť‘) na zber údajov poľnohospodárskeho účtovníctva.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Údaje získané podľa tohto nariadenia slúžia predovšetkým ako podklad na vypracovanie správ predkladaných Komisiou o situácii v poľnohospodárstve a na poľnohospodárskych trhoch, ako aj o príjmoch poľnohospodárskych podnikov v Únii. Tieto správy sa sprístupnia verejnosti na príslušnej webovej stránke.“

4.

Článok 2 sa mení takto:

a)

V písmene a) sa slovo „prevádzkovateľ“ nahrádza výrazom „poľnohospodár“.

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„-b)

‚podnik‘ je poľnohospodársky podnik v súlade s jeho všeobecným použitím v kontexte poľnohospodárskych prieskumov a sčítaní Únie;

b)

‚kategória podniku‘ znamená skupinu poľnohospodárskych podnikov, ktoré patria do tých istých kategórií, pokiaľ ide o typ poľnohospodárskej činnosti a ekonomickú veľkosť, ako sú definované v typológii Únie pre poľnohospodárske podniky;“.

c)

Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

‚územná jednotka informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva‘ alebo ‚územná jednotka ISPÚ‘ predstavuje územie členského štátu alebo ktorúkoľvek jeho časť vymedzenú s ohľadom na výber podnikov poskytujúcich údaje (zoznam takýchto územných jednotiek je uvedený v prílohe I);“.

d)

Dopĺňa sa toto písmeno:

„f)

‚štandardná produkcia‘ znamená štandardnú hodnotu hrubej produkcie.“

5.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

S cieľom zabezpečiť, aby sa zoznam územných jednotiek ISPÚ mohol na žiadosť členského štátu aktualizovať, je Komisia v súlade s článkom 19a splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha I, pokiaľ ide o zoznam územných jednotiek ISPÚ podľa jednotlivých členských štátov.“

6.

Názov kapitoly II sa nahrádza takto:

„ÚDAJE NA URČOVANIE PRÍJMOV POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV A ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV“.

7.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Táto kapitola sa vzťahuje na zhromažďovanie účtovných údajov na účely ročného určovania príjmov poľnohospodárskych podnikov a rozboru hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov.

Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom pravidelných a osobitných prieskumov.“

8.

Článok 5 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Do oblasti prieskumu uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. a) patria tie poľnohospodárske podniky, ktoré majú ekonomickú veľkosť rovnakú alebo väčšiu, než je medzná hodnota vyjadrená v eurách, zodpovedajúca jednej z dolných hraníc tried ekonomickej veľkosti vymedzených v typológii Únie pre poľnohospodárske podniky vymedzenej v článku 5b.

Komisia prijme v súlade s článkom 19a delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá určenia medznej hodnoty uvedenej v prvom pododseku tohto odseku.

Komisia na základe údajov získaných od členských štátov prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia medzné hodnoty uvedené v prvom pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.“

b)

V odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

byť spolu s ostatnými podnikmi a na úrovni každej územnej jednotky ISPÚ reprezentatívny v danej oblasti prieskumu.“

c)

Odseky 3 a 4 sa vypúšťajú.

9.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 5a

1.   Každý členský štát vypracuje plán výberu podnikov poskytujúcich údaje, ktorý zabezpečí reprezentatívnu účtovnú vzorku z danej oblasti prieskumu.

Komisia v súlade s článkom 19a prijme delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá, na základe ktorých majú členské štáty takéto plány vypracovať. Takýmito pravidlami sa zabezpečuje, aby plány výberu podnikov poskytujúcich údaje:

boli vypracované na základe najnovších štatistických údajov,

boli predkladané v súlade s typológiou Únie pre poľnohospodárske podniky a

stanovovalo sa v nich najmä začlenenie podnikov poskytujúcich údaje do jednotlivých kategórií podnikov a podrobné pravidlá ich výberu.

2.   Komisia v súlade s pravidlami prijatými v súlade s odsekom 1 a na základe údajov získaných od členských štátov prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví počet podnikov poskytujúcich údaje na členský štát a územnú jednotku ISPÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.

3.   Počet podnikov poskytujúcich údaje, ktoré sa majú vybrať na územnú jednotku ISPÚ, môže byť najviac o 20 % vyšší alebo nižší ako počet stanovený vo vykonávacích aktoch, ktoré sa prijmú podľa odseku 2, za predpokladu, že sa dodrží celkový počet podnikov poskytujúcich údaje dotknutého členského štátu.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia a aktualizujú modely a metódy týkajúce sa formy a obsahu údajov, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.

Článok 5b

1.   Poľnohospodárske podniky sa klasifikujú jednotným spôsobom podľa typológie Únie pre poľnohospodárske podniky (ďalej len ‚typológia‘) v závislosti od typu ich výrobného zamerania, ich ekonomickej veľkosti a významu iných zárobkových činností, ktoré sú s nimi priamo spojené.

Táto typológia sa používa najmä na predkladanie údajov podľa typu výrobného zamerania a triedy ekonomickej veľkosti, ktoré sa zozbierali prostredníctvom štatistických prieskumov o štruktúre poľnohospodárstva Únie, ako aj prostredníctvom ISPÚ.

2.   Typ výrobného zamerania podniku sa určí podľa relatívneho podielu štandardnej produkcie rôznych výrobných odnoží daného podniku na celkovej štandardnej produkcii podniku.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 19a prijímať delegované akty, ktorými sa stanoví referenčné obdobie pre štandardnú produkciu.

3.   Podniky sa klasifikujú podľa obmedzeného počtu typov poľnohospodárskej činnosti. Určia sa všeobecné typy výrobného zamerania. V závislosti od rozsahu požadovaných informácií sa všeobecné typy výrobného zamerania rozdelia na hlavné typy poľnohospodárskej činnosti.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 19a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia všeobecných a hlavných typov výrobného zamerania.

Určí sa vzťah medzi všeobecnými a hlavnými typmi výrobného zamerania a osobitnými typmi špecializovaného výrobného zamerania, ktoré zodpovedajú hlavným typom poľnohospodárskej činnosti.

4.   Ekonomická veľkosť podniku sa určuje na základe celkovej štandardnej produkcie podniku.

5.   Význam iných zárobkových činností priamo spojených s podnikom, ako sú poľnohospodárske činnosti podniku, sa určuje na základe podielu týchto iných zárobkových činností na produkcii podniku.

6.   Štandardná produkcia a údaje na jej určenie sa predkladajú Komisii (Eurostatu) prostredníctvom styčnej agentúry, ktorú určuje každý členský štát v súlade s článkom 7 alebo orgán, na ktorý sa táto funkcia preniesla.

7.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví:

metóda výpočtu osobitných typov špecializovanej poľnohospodárskej činnosti uvedenej v odseku 3 a metóda priradenia podniku k hlavnému typu výrobného zamerania,

metóda výpočtu ekonomickej veľkosti podniku,

triedy ekonomickej veľkosti podnikov, ako sa uvádza v odseku 1,

metóda výpočtu produkcie podniku a metóda odhadu podielu iných zárobkových činností na tejto produkcii na účely odseku 5,

metóda výpočtu na stanovenie štandardnej produkcie, pokiaľ ide o jednotlivé výrobné činnosti uvedené v odseku 2, postupy zhromažďovania zodpovedajúcich údajov a prostriedky a termíny na predkladanie uvedenej štandardnej produkcie Komisii v súlade s článkom 6.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.“

10.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Za výber podnikov poskytujúcich údaje zodpovedá národná komisia. Na tento účel k jej úlohám patrí najmä schválenie plánu na výber podnikov poskytujúcich údaje.“

b)

V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Členské štáty, ktoré majú niekoľko územných jednotiek ISPÚ, môžu pre každú z územných jednotiek patriacich pod ich právomoc zriadiť regionálny výbor dátovej siete (ďalej len ‚regionálny výbor‘).“

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.“

11.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Každý členský štát vymenuje styčnú agentúru, ktorej povinnosti sú:

a)

informovať národnú komisiu, regionálne výbory a účtovné úrady o regulačnom rámci, ktorý sa na ne vzťahuje, a zabezpečiť jeho riadne uplatňovanie;

b)

vypracovať plán na výber podnikov poskytujúcich údaje, predložiť ho národnej komisii na schválenie a následne ho postúpiť Komisii;

c)

zostaviť:

i)

zoznam podnikov poskytujúcich údaje;

ii)

v prípade potreby zoznam účtovných úradov, ktoré sú ochotné a schopné vypĺňať výkazy poľnohospodárskeho podniku;

d)

zhromažďovať výkazy poľnohospodárskych podnikov, ktoré jej zaslali účtovné úrady;

e)

overiť, či boli výkazy poľnohospodárskych podnikov riadne vyplnené;

f)

postúpiť riadne vyplnené výkazy poľnohospodárskych podnikov Komisii v požadovanom formáte a stanovenej lehote;

g)

zasielať žiadosti o informácie uvedené v článku 17 národnej komisii, regionálnym výborom a účtovným úradom a postúpiť Komisii príslušné odpovede.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.“

12.

V článku 8 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Účtovné údaje poskytované v jednotlivých riadne vyplnených výkazoch poľnohospodárskych podnikov umožňujú:

charakterizovať podnik poskytujúci údaje podľa hlavných prvkov jeho výrobných faktorov,

hodnotiť príjmy poľnohospodárskeho podniku rôznymi spôsobmi,

prostredníctvom kontrol na mieste testovať pravdivosť poskytnutých informácií.

3.   Údaje vo výkaze poľnohospodárskeho podniku sa vzťahujú na jeden poľnohospodársky podnik a jeden účtovný rok – 12 po sebe nasledujúcich mesiacov – a týkajú sa výhradne daného poľnohospodárskeho podniku. Uvedené údaje sa týkajú poľnohospodárskych činností samotného podniku a iných zárobkových činností priamo spojených s podnikom. Pri vypracúvaní výkazu poľnohospodárskeho podniku sa neberú do úvahy žiadne údaje, ktoré sa týkajú akýchkoľvek nepoľnohospodárskych činností poľnohospodára alebo jeho rodinných príslušníkov, alebo dôchodku, dedičstva, súkromných bankových účtov, vlastníctva mimo poľnohospodárskeho podniku, osobných daňových povinností ani súkromného poistenia.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 19a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia hlavných skupín účtovných údajov, ktoré sa majú zbierať, a všeobecných pravidiel zberu údajov.

S cieľom zabezpečiť, aby účtovné údaje zbierané prostredníctvom výkazov poľnohospodárskych podnikov boli porovnateľné vo všetkých podnikoch poskytujúcich údaje, v ktorých sa robí prieskum, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví forma a štruktúra výkazu poľnohospodárskeho podniku a metódy a termíny na predloženie uvedených údajov Komisii.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.“

13.

Články 9 až 15 a článok 18 sa vypúšťajú.

14.

Článok 19 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

štandardný poplatok, splatný členským štátom za predloženie riadne vyplneného a v stanovenej lehote dodaného výkazu poľnohospodárskeho podniku vo výške, ktorá zodpovedá maximálnemu počtu podnikov poskytujúcich údaje stanovenému v článku 5a ods. 2. Ak je celkový počet riadne vyplnených a predložených výkazov poľnohospodárskeho podniku vzťahujúcich sa na územnú jednotku ISPÚ alebo členský štát nižší ako 80 % počtu podnikov poskytujúcich údaje stanoveného pre túto územnú jednotku ISPÚ alebo pre dotknutý členský štát, uplatní sa poplatok vo výške 80 % štandardného poplatku pre každý výkaz poľnohospodárskeho podniku tejto územnej jednotky ISPÚ alebo dotknutého členského štátu;“.

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Náklady na vytvorenie a činnosť národnej komisie, regionálnych výborov a styčných agentúr sa nezahrnú do všeobecného rozpočtu Únie.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví podrobné postupy týkajúce sa štandardného poplatku uvedeného v odseku 1 písm. a). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19b ods. 2.“

15.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 19a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3, článku 5 ods. 1, článku 5a ods. 1, článku 5b ods. 2 a 3 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. decembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3, článku 5 ods. 1, článku 5a ods. 1, článku 5b ods. 2 a 3 a článku 8 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3, článku 5 ods. 1, článku 5a ods. 1, článku 5b ods. 2 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 19b

1.   Komisii pomáha výbor s názvom Výbor pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (5).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

16.

Názov prílohy I sa nahrádza takto:

„Zoznam územných jednotiek ISPÚ uvedených v článku 2 písm. d)“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 149.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. októbra 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“


Top