Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1309

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 z  17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855–864 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1309/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/855


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1309/2013

z 17. decembra 2013

o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Európska rada 26. marca 2010 odsúhlasila návrh Komisie zrealizovať novú stratégiu na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Jednou z troch priorít stratégie Európa 2020 je inkluzívny rast pomocou posilnenia ľudí prostredníctvom vysokej miery zamestnanosti, investovania do zručností, boja s chudobou a modernizácie trhov práce, systémov vzdelávania a sociálnej ochrany s cieľom pomôcť ľuďom predvídať a riadiť zmeny a vytvárať inkluzívnu, súdržnú spoločnosť. Prekonanie negatívnych dôsledkov globalizácie si tiež vyžaduje vytváranie pracovných miest v celej Únii a rozhodnú politiku podpory rastu.

(2)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 (3) na obdobie trvania viacročného finančného rámca od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. EGF umožňuje Únii preukázať solidaritu pracovníkom, ktorí boli prepustení z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie a svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a umožňuje aj podporiť prijímateľov na menších trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o kolektívne žiadosti zahŕňajúce malé a stredné podniky (MSP), aj keď je počet prepustených pracovníkov pod bežnou prahovou hodnotou pre mobilizáciu EGF.

(3)

Komisia vo svojom oznámení z 29. júna 2011 pod názvom „Rozpočet stratégie Európa 2020“ uznáva úlohu EGF ako flexibilného fondu, ktorého cieľ je podporiť pracovníkov, ktorí stratili prácu, a pomôcť im čo najskôr nájsť ďalšiu prácu. Únia by mala počas trvania viacročného finančného rámca od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu s cieľom uľahčiť prepusteným pracovníkom opätovné začlenenie do zamestnania v takých oblastiach, sektoroch a na takých územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na jeho cieľ, ktorým je poskytnúť podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, by EGF mal zostať mimo viacročného finančného rámca.

(4)

Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1927/2006 sa rozšíril v roku 2009 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 (4) ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy s cieľom zahrnúť pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. S cieľom umožniť EGF, aby zasiahol v prebiehajúcich alebo budúcich krízových situáciách, by mal jeho rozsah pôsobnosti zahŕňať aj prepúšťanie vyplývajúce zo závažného narušenia hospodárstva spôsobeného pokračovaním svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009, alebo novou svetovou finančnou a hospodárskou krízou.

(5)

Európske stredisko pre sledovanie zmien, ktoré sídli v Európskej nadácii na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline, pomáha Komisii a členským štátom s kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou s cieľom pomôcť pri hodnotení trendov globalizácie a využitia EGF.

(6)

S cieľom zachovať európsky charakter EGF by sa žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď počet prepustených pracovníkov dosiahne minimálnu prahovú hodnotu. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny, alebo za výnimočných okolností sa však žiadosti môžu predkladať aj v prípade nižšieho počtu prepustených pracovníkov.

(7)

Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF nezávisle od typu ich pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru. Preto by sa za prijímateľov EGF na účely tohto nariadenia mali pokladať prepustení pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť skončila.

(8)

EGF by mal dočasne poskytovať pomoc mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy s bydliskom v regiónoch oprávnených v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, nakoľko uvedené regióny neprimerane postihlo rozsiahle prepúšťanie.

(9)

Finančné príspevky z EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do udržateľného zamestnania, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti. Preto by sa malo obmedziť zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného súboru personalizovaných služieb. Podniky by sa mali nabádať k tomu, aby poskytovali spolufinancovanie na opatrenia podporované v rámci EGF.

(10)

Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby bol čo najväčší počet prijímateľov zúčastňujúcich sa na týchto opatreniach čo najskôr v priebehu šesťmesačného obdobia. predtým ako sa má predložiť záverečná správa o využívaní finančného príspevku, opätovne začlenený do udržateľného zamestnania.

(11)

Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane mladých a starších nezamestnaných osôb a tých, ktorí sú ohrození chudobou, keďže tieto skupiny osôb čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy a globalizácie.

(12)

Pri vykonávaní EGF by sa mali dodržiavať a presadzovať zásady rodovej rovnosti a nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a sú zakotvené v stratégii Európa 2020.

(13)

S cieľom efektívne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF. Predkladanie dodatočných informácií by malo byť časovo obmedzené.

(14)

V záujme prijímateľov a orgánov zodpovedných za vykonávanie opatrení by žiadajúce členské štáty mali všetkých aktérov zapojených do procesu predkladania žiadosti informovať o stave spracovania žiadosti.

(15)

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by finančné príspevky z EGF nemali nahrádzať ale podľa možnosti by mali dopĺňať podporné opatrenia, ktoré sú pre prijímateľov dostupné z fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie.

(16)

Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch.

(17)

S cieľom vyjadriť solidaritu Únie s prepustenými pracovníkmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť skončila, by sa mala miera spolufinancovania stanoviť na 60 % na náklady balíka a jeho vykonávanie.

(18)

Aby sa uľahčilo vykonávanie tohto nariadenia, výdavky by mali byť oprávnené buď od dátumu, kedy členský štát začne poskytovať personalizované služby alebo od dátumu, kedy členskému štátu vzniknú administratívne výdavky na využívanie EGF.

(19)

S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú najmä počas prvých mesiacov každého roka, ak sú možnosti presunov z iných rozpočtových riadkov mimoriadne obmedzené, by sa v rámci ročného rozpočtového postupu mala v rozpočtovom riadku EGF uvoľniť primeraná suma platobných rozpočtových prostriedkov.

(20)

Rozpočtový rámec EGF sa stanovuje v Medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení (5) (ďalej len „medziinštitucionálna dohoda“).

(21)

V záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF.

(22)

V prípade zatvorenia podniku sa prepusteným pracovníkom uvedeného podniku môže pomôcť pri prevzatí niektorých alebo všetkých jeho činností a členský štát, v ktorom sa podnik nachádza, môže poskytnúť ako zálohu prostriedky, ktoré si realizácia tohto kroku naliehavo vyžaduje.

(23)

Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o vykonávaní EGF.

(24)

Členské štáty by však mali zostať zodpovedné za využívanie finančného príspevku, ako aj za riadenie a kontrolu opatrení, ktoré Únia finančne podporuje, v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) (6). Členské štáty by mali odôvodniť použitie finančného príspevku prijatého z EGF. Vzhľadom na krátke obdobie vykonávania operácií EGF by povinnosti týkajúce sa podávania správ mali odrážať osobitnú povahu zásahov v rámci EGF. Preto je potrebné v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa podávania správ odchýliť sa od nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovaných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na obdobie viacročného finančného rámca od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Cieľom EGF je prispievať k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rastu a podporovať udržateľnú zamestnanosť v Únii tým, že umožní Únii prejaviť solidaritu a poskytnúť podporu tým pracovníkom, ktorí boli prepustení alebo samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých činnosť skončila z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie alebo z dôvodu pokračovania svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009, či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

Cieľom opatrení, na ktoré sa vzťahujú finančné príspevky z EGF, je zabezpečiť, aby si čo najväčší počet prijímateľov zapojených do týchto opatrení našiel čo najskôr v priebehu šesťmesačného obdobia, predtým ako sa má predložiť záverečná správa uvedená v článku 18 ods. 1, udržateľné zamestnanie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na žiadosti členských štátov o finančné príspevky z EGF na opatrenia zamerané na:

(a)

pracovníkov, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, ktorá sa prejavila najmä podstatným nárastom dovozu do Únie, výraznou zmenou v obchodovaní Únie s tovarom alebo so službami, rýchlym znižovaním trhového podielu Únie v danom sektore alebo premiestnením činností do tretích krajín, pokiaľ takéto prepúšťanie má výrazný nepriaznivý dosah na miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo;

(b)

pracovníkov ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré ukončili činnosť z dôvodu pokračujúcej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009, alebo z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia je „prijímateľ“:

(a)

pracovník, ktorého pracovný pomer skončil predčasne z dôvodu prepustenia alebo končí počas referenčného obdobia stanoveného v článku 4 a nie je obnovený;

(b)

samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zamestnávala najviac 10 prepustených pracovníkov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktorej činnosť skončila v, za predpokladu, že uvedená činnosť bola preukázateľne závislá od dotknutého podniku v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo že v súlade s článkom 4 ods. 1 psím. b) samostatne zárobkovo činná osoba pôsobila v jednom z dotknutých hospodárskych sektorov.

Článok 4

Kritériá zásahu

1.   Finančný príspevok z EGF sa poskytuje vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 a ich výsledkom bude:

(a)

aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, vrátane pracovníkov, ktorí boli u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov prepustení, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov skončila;

(b)

aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť skončila v referenčnom období deviatich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky fungujú v rovnakom hospodárskom sektore vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revízia 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne 2 NUTS, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne 2 NUTS za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 500.

2.   Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o kolektívne žiadosti zahŕňajúce MSP, riadne zdôvodnených žiadajúcim členským štátom môže byť žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku považovaná za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a) alebo b) nie sú v plnej miere splnené, ak má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo. Žiadajúci členský štát určí, ktoré kritériá zásahu stanovené v odseku 1 písm. a) a b) nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročnej maximálnej sumy EGF.

Článok 5

Stanovenie počtu prepustených pracovníkov a ukončených činností

1.   Žiadajúci členský štát opíše použitú metódu výpočtu počtu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb uvedených v článku 3 na účel článku 4.

2.   Žiadajúci členský štát vypočíta počet uvedený v odseku 1 vychádzajúc z jedného z nasledujúcich dátumov:

a)

dátumu, keď zamestnávateľ v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 98/59/ES (7) písomne oznámi príslušnému verejnému orgánu plánované kolektívne prepúšťanie; v tomto prípade žiadajúci členský štát poskytne Komisii dodatočné informácie o príslušnom počte prepustených pracovníkov podľa článku 4 ods. 1 tohto nariadenia predtým, ako Komisia vykoná posúdenie;

b)

dátumu individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou prepúšťa alebo ukončuje pracovný pomer pracovníka;

c)

dátumu ukončenia pracovného pomeru de facto alebo uplynutia doby, na ktorú bol uzavretý;

d)

ukončenia pridelenia do užívateľského podniku, alebo

e)

v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby od dátumu ukončenia činností v súlade s vnútroštátnym právom alebo správnymi predpismi.

Článok 6

Oprávnení prijímatelia

1.   Žiadajúci členský štát môže poskytnúť personalizované služby, ktoré sú spolufinancované z EGF, oprávneným prijímateľom, medzi ktorých môžu patriť:

a)

pracovníci prepustení a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť skončila, na základe výpočtu v súlade s článkom 5 v priebehu referenčného obdobia stanoveného v článku 4;

b)

pracovníci prepustení a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť skončila, na základe výpočtu v súlade s článkom 5 pred referenčným obdobím stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. a) alebo

c)

pracovníci prepustení a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť skončila v prípadoch, keď sa žiadosť v zmysle článku 4 ods. 2 odchyľuje od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a).

Pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby uvedené v prvom pododseku písmenách b) a c) sa pokladajú za oprávnených za predpokladu, že boli prepustení alebo skončili činnosť po všeobecnom oznámení o plánovanom prepúšťaní a za predpokladu, že možno preukázať jednoznačnú príčinnú súvislosť s udalosťou, ktorej dôsledkom bolo prepúšťanie počas referenčného obdobia.

2.   Odchylne od článku 2 môže žiadajúci členský štát do 31. decembra 2017 poskytovať personalizované služby, ktoré sú spolufinancované z EGF, mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a k dátumu predloženia žiadosti majú menej ako 25 rokov, alebo, ak tak členské štáty rozhodnú, menej ako 30 rokov, ktorých počet zodpovedá cieľovému počtu prijímateľov, pričom uprednostní mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy pred prepustenými pracovníkmi alebo osobami, ktorých činnosť skončila, za predpokladu, že aspoň určitý počet prepustení v zmysle článku 3 nastane v regiónoch úrovne 2 NUTS oprávnených v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podpora sa môže poskytovať mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy vo veku do 25 rokov, alebo, ak tak členské štáty rozhodnú, menej ako 30 rokov, v tých regiónoch úrovne 2 NUTS, ktoré sú oprávnené v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Článok 7

Oprávnené opatrenia

1.   Finančný príspevok z EGF sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného súboru personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov a najmä znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Koordinovaný súbor personalizovaných služieb môže zahŕňať najmä:

a)

individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a osvedčovania nadobudnutých skúseností, pomoc pri hľadaní práce, poradenstvo týkajúce sa zamestnania, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc pre samostatnú zárobkovú činnosť, založenie podniku a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu;

b)

osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevok na mobilitu, príspevky na pobyt alebo odbornú prípravu (vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť);

c)

opatrenia na podporu najmä znevýhodnených, starších a mladých nezamestnaných osôb, ktoré im pomôžu zostať na trhu práce alebo sa naň vrátiť.

Náklady na opatrenia podľa písmena b) nesmú prekročiť 35 % celkových nákladov na koordinovaný súbor personalizovaných služieb uvedených v tomto odseku.

Náklady súvisiace s investíciami pre samostatnú zárobkovú činnosť, založenie podniku a prevzatie podniku zamestnancami nesmú prekročiť 15 000 EUR.

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

2.   Na príspevok z EGF nie sú oprávnené tieto opatrenia:

a)

osobitné časovo obmedzené opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b), ktorých podmienkou nie je aktívna účasť dotknutých prijímateľov na procese hľadania práce alebo odbornej prípravy;

b)

opatrenia, za ktoré sú zodpovedné podniky na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd.

Opatrenia podporované z EGF nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

3.   Koordinovaný balík personalizovaných služieb sa navrhne po porade s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami, alebo sociálnymi partnermi.

4.   Z iniciatívy žiadajúceho členského štátu možno udeliť finančný príspevok z EGF na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovanosťou a propagáciou, kontrolou a podávaním správ.

Článok 8

Žiadosti

1.   Žiadajúci členský štát predloží žiadosť Komisii do 12 týždňov od dátumu splnenia kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 alebo 2.

2.   Do dvoch týždňov od dátumu predloženia žiadosti alebo v prípadne od dátumu, keď Komisia dostala preklad žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr, informuje Komisia o doručení žiadosti a členskému štátu oznámi akékoľvek dodatočné informácie, ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti.

3.   Ak Komisia požaduje takéto dodatočné informácie, členský štát odpovie do šiestich týždňov od dátumu oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto lehotu predĺži o dva týždne na základe odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu.

4.   Komisia na základe informácií, ktoré poskytne členský štát, posúdi, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, do 12 týždňov od prijatia úplnej žiadosti alebo v prípade potreby prekladu žiadosti. Ak Komisia nemôže vo výnimočných prípadoch dodržať túto lehotu, poskytne písomné odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody omeškania.

5.   Úplná žiadosť obsahuje tieto informácie:

a)

odôvodnenú analýzu súvislosti medzi prepúšťaním alebo ukončením činnosti a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo vážnym narušením miestneho, regionálneho a národného hospodárstva spôsobeného globalizáciou alebo pokračujúcou svetovou finančnou a hospodárskou krízou alebo novou svetovou finančnou a hospodárskou krízou. Táto analýza je založená na štatistických údajoch a iných informáciách na najvhodnejšom stupni, ktorým možno preukázať splnenie kritérií zásahu stanovených v článku 4;

b)

potvrdenie o tom, že prepúšťajúci podnik v prípade, že po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, si splnil právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a že prijal primerané opatrenia týkajúce sa jeho zamestnancov;

c)

posúdenie počtu prepustených v súlade s článkom 5 a vysvetlenie okolností, ktoré viedli k nárastu tohto počtu;

d)

prípadnú identifikáciu prepúšťajúcich podnikov, dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, sektorov, ako aj kategórií dotknutých prijímateľov rozdelených podľa pohlavia a veku;

e)

očakávaný účinok prepúšťania na miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo a zamestnanosť;

f)

opis koordinovaného balíka personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane predovšetkým akýchkoľvek opatrení, ktorými sa podporujú iniciatívy zamerané na podporu znevýhodnených, starších a mladých prijímateľov;

g)

informácie vysvetľujúce, ako balík opatrení dopĺňa opatrenia financované inými vnútroštátnymi fondmi alebo fondmi Únie, ako aj informácie o opatreniach, ktoré sú povinné pre príslušné podniky na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

h)

odhadovaný rozpočet na každý prvok koordinovaného súboru personalizovaných služieb na podporu dotknutých prijímateľov a na všetky činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovanosťou a propagáciou, kontrolou a podávaním správ;

i)

dátumy, kedy začali fungovať personalizované služby pre dotknutých prijímateľov a činnosti na využívanie EGF, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 4, alebo dátumy, kedy mali začať fungovať;

j)

postupy pre konzultácie s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami, alebo so sociálnymi partnermi, ako aj miestnymi a regionálnymi orgánmi, alebo prípadne inými relevantnými organizáciami;

k)

vyhlásenie o zhode požadovanej podpory EGF s procesnými a hmotnoprávnymi normami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj vyhlásenie, v ktorom je vysvetlené, prečo personalizované služby nenahrádzajú opatrenia, za ktoré sú zodpovedné podniky na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

l)

zdroje vnútroštátnych zálohových platieb alebo spolufinancovania a podľa okolností iného financovania.

Článok 9

Doplnkovosť, dodržiavanie predpisov a koordinácia

1.   Finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré zodpovedajú na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd podniky.

2.   Podpora pre dotknutých prijímateľov dopĺňa opatrenia členských štátov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane opatrení spolufinancovaných z prostriedkov Únie.

3.   Finančný príspevok z EGF je obmedzený na to, čo je potrebné na preukázanie solidarity a poskytnutie dočasnej, jednorazovej podpory jednotlivým dotknutým prijímateľom. Opatrenia podporované prostredníctvom EGF sú v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

4.   Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov Únie.

5.   Žiadajúci členský štát zabezpečuje, aby sa na špecifické opatrenia, na ktoré sa poskytuje príspevok z EGF, neposkytovala pomoc aj z iných finančných nástrojov Únie.

Článok 10

Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby boli podporované počas rôznych stupňov využívania finančného príspevku z EGF. Komisia a členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas rôznych stupňov využívania finančného príspevku z EGF a v rámci prístupu k nemu.

Článok 11

Technická pomoc na podnet Komisie

1.   Na podnet Komisie sa môže na financovanie aktivít súvisiacich s prípravou, monitorovaním, zberom údajov a tvorbou vedomostnej základne pre využívanie EGF použiť maximálne 0,5 % maximálnej ročnej sumy EGF. Môžu sa takisto použiť na financovanie administratívnej a technickej podpory, informačných a komunikačných činností, ako aj činností súvisiacich s auditom, kontrolou a hodnotením, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Európsky parlament a Rada poskytnú na začiatku každého roka na návrh Komisie sumu na technickú pomoc v medziach limitu stanoveného v odseku 1.

3.   Úlohy uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ako aj s jeho vykonávacími pravidlami, ktoré sa vzťahujú na tento spôsob plnenia rozpočtu.

4.   Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom pre využívanie, monitorovanie a hodnotenie EGF. Komisia by mala poskytnúť informácie, ako aj jasné usmernenia týkajúce sa používania EGF aj európskym a vnútroštátnym sociálnym partnerom.

Článok 12

Informovanosť, komunikácia a propagácia

1.   Žiadajúce členské štáty poskytujú a zverejňujú informácie o financovaných opatreniach. Takéto informácie sú určené dotknutým prijímateľom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti. Vyzdvihujú úlohu Únie a zabezpečujú zviditeľnenie príspevku z EGF.

2.   Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, ktorou sa poskytnú aktualizované informácie o EGF, pokyny k podávaniu žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach, a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe.

3.   Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami na základe jej skúseností s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby občania Únie a pracovníci mali informácie o EGF. Komisia každé dva roky informuje o využívaní EGF podľa krajiny a podľa sektora.

4.   Zdroje vyčlenené na komunikačné opatrenia v zmysle tohto nariadenia takisto prispievajú k spoločnej komunikácii týkajúcej sa politických priorít Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

Článok 13

Stanovenie finančného príspevku

1.   Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa článku 8 a najmä vzhľadom na počet dotknutých prijímateľov, zhodnotí navrhované opatrenia a odhadované náklady a čo najrýchlejšie navrhne výšku prípadného finančného príspevku z EGF, ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov. Suma nesmie prekročiť 60 % celkových odhadnutých nákladov uvedených v článku 8 ods. 5 písm. h).

2.   Ak Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 8 dospeje k záveru, že podmienky pre finančný príspevok v rámci tohto nariadenia sú splnené, začne ihneď postupovať podľa článku 15.

3.   V prípade, že Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 8 dospeje k záveru, že podmienky udelenia finančného príspevku podľa tohto nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to oznámi žiadajúcemu členskému štátu.

Článok 14

Oprávnenosť výdavkov

1.   Výdavky sú oprávnené na finančný príspevok z EGF od dátumov stanovených v žiadosti podľa článku 8 ods. 5 písm. i), keď dotknutý členský štát začína alebo má začať poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom alebo vzniknú administratívne výdavky na využívanie EGF v súlade s článkom 7 ods. 1 a 4.

2.   V prípade grantov sa primerane uplatnia články 67 a 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1303/2013 (8) a článok 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1304/2013 (9) ako aj akékoľvek delegované akty prijaté Komisiou podľa uvedených nariadení,.

Článok 15

Rozpočtový postup

1.   Opatrenia pre EGF sú v súlade s bodom 13 medziinštitucionálnej dohody.

2.   Rozpočtové prostriedky týkajúce sa EGF sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

3.   Komisia na jednej strane a Európsky parlament a Rada na druhej strane sa snažia minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu EGF.

4.   Ak Komisia dospeje k záveru, že sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku z EGF, predloží návrh na ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EGF prijmú spoločne Európsky parlament a Rada do jedného mesiaca od dátumu, keď bola daná záležitosť postúpená Európskemu parlamentu a Rade. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov EGF Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presuny týkajúce sa EGF sa vykonajú v súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

5.   Súčasne s prijatím návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov EGF prijíma Komisia rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť dňom, keď Európsky parlament a Rada prijmú rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EGF.

6.   Návrh na rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EGF podľa odseku 4 obsahuje:

a)

posúdenie vykonané v súlade s článkom 8 ods. 4 spolu s prehľadom informácií, na ktorých sa posúdenie zakladá;

b)

dôkaz o tom, že kritériá stanovené v článkoch 4 a 9 sú splnené; a

(c)

odôvodnenie navrhovaných súm.

Článok 16

Platba a použitie finančného príspevku

1.   Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku v súlade s článkom 15 ods. 5 Komisia vyplatí finančný príspevok dotknutému členskému štátu formou jednorazovej zálohovej platby vo výške 100 %, a to v zásade do 15 dní. Zálohová platba sa vyúčtuje keď dôjde k ukončeniu poskytovania finančného príspevku v súlade s článkom 18 ods. 2.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa využíva na základe zdieľaného hospodárenia v súlade s článkom 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Podrobné technické podmienky financovania stanovuje Komisia v rozhodnutí o finančnom príspevku uvedenom v článku 15 ods. 5.

4.   Členský štát vykoná oprávnené opatrenia stanovené v článku 7 čo najskôr, a najneskôr do 24 mesiacov od dátumu predloženia žiadosti podľa článku 8 ods. 1.

Členský štát môže rozhodnúť, že odloží začiatok vykonávania oprávnených opatrení až o tri mesiace od dátumu predloženia žiadosti. V prípade takéhoto odloženia sa oprávnené opatrenia vykonajú v priebehu 24 mesiacov od dátumu začatia, ktorý členský štát uviedol v žiadosti.

Ak sa prijímateľ zúčastňuje na vzdelávacom kurze alebo na kurze odbornej prípravy trvajúcom dva alebo viac rokov, poplatky za takýto kurz sa môžu pokryť zo spolufinancovania EGF do dátumu, ku ktorému sa má predložiť záverečná správa uvedená v článku 18 ods. 1, pod podmienkou, že príslušné poplatky boli zaplatené pred týmto dátumom.

5.   Pri vykonávaní opatrení zahrnutých v súbore personalizovaných služieb môže dotknutý členský štát predložiť Komisii návrh na zmenu zahrnutých opatrení pridaním iných oprávnených opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) a c) za predpokladu, že takéto zmeny sú náležite odôvodnené, a celková suma neprekračuje finančný príspevok uvedený v článku 15 ods. 5. Komisia posúdi navrhované zmeny a v prípade súhlasu o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný členský štát.

6.   Výdavky podľa článku 7 ods. 4 sú oprávnené do termínu podania záverečnej správy.

Článok 17

Používanie eura

V žiadostiach, rozhodnutiach o finančných príspevkoch a v správach v rámci tohto nariadenia, ako aj v akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentoch, sa všetky sumy vyjadrujú v eurách.

Článok 18

Záverečná správa a ukončenie

1.   Najneskôr šesť mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v článku 16 ods. 4 predkladá dotknutý členský štát Komisii záverečnú správu o využívaní finančného príspevku vrátane informácií:

a)

o druhu opatrení a hlavných výstupoch,

b)

o názvoch agentúr vykonávajúcich súbor opatrení v členskom štáte,

c)

o charakteristikách dotknutých prijímateľov a ich pracovnom statuse,

d)

o tom, či podnik, s výnimkou mikropodnikov a MSP, bol v predchádzajúcich piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci alebo predchádzajúceho financovania z Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych fondov Únie;

e)

vyhlásenie, v ktorom sa odôvodňujú výdavky a v ktorom sa podľa možnosti uvádza doplnkovosť opatrení s opatreniami financovanými z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Vždy, keď je to možné, sú údaje týkajúce prijímateľov rozčlenené podľa pohlavia.

2.   Najneskôr šesť mesiacov po tom, ako Komisia dostane všetky informácie vyžadované podľa odseku 1, ukončí finančné prispievanie stanovením konečnej sumy finančného príspevku z EGF a prípadného splatného zostatku pre dotknutý členský štát v súlade s článkom 22.

Článok 19

Dvojročná správa

1.   Do 1. augusta 2015 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú kvalitatívnu a kvantitatívnu súhrnnú správu o činnostiach podľa tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1927/2006 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Táto správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o miere opätovného začlenenia prijímateľov pomoci v jednotlivých členských štátoch a doplnkovosti takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä ESF, a informácie o ukončení poskytnutých finančných príspevkov. Mali by sa v nej zdokumentovať aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo obmedzené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo preto, že neboli oprávnené.

2.   Správa sa pre informáciu zasiela Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

Článok 20

Hodnotenie

1.   Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy a v úzkej spolupráci s členskými štátmi:

a)

do 30. júna 2017 strednodobé hodnotenie efektívnosti a trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov;

b)

do 31. decembra 2021 hodnotenie ex post s pomocou externých odborníkov s cieľom zistiť vplyv EGF a jeho pridanú hodnotu.

2.   Výsledky hodnotení uvedených v odseku 1 sa pre informáciu zasielajú Európskemu parlamentu, Rade, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom. Odporúčania vyplývajúce z hodnotení by sa mali zohľadniť pri vypracúvaní nových programov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

3.   Hodnotenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú údaje o počte žiadostí a pokrývajú plnenie EGF podľa krajiny a podľa sektora, aby bolo možné posúdiť, či sa prostriedky z EGF dostávajú ku svojim cieľovým prijímateľom.

Článok 21

Riadenie a finančná kontrola

1.   Za riadenie opatrení podporovaných z EGF a za ich finančnú kontrolu sú v prvom rade zodpovedné členské štáty, bez toho, aby tým bola dotknutá zodpovednosť Komisie za plnenie všeobecného rozpočtu Únie. Na tieto účely opatrenia, ktoré členské štáty prijímajú, zahŕňajú:

a)

overenie, či riadiace a kontrolné opatrenia boli prijaté a vykonávané tak, aby sa zabezpečilo, že použitie fondov Únie prebieha efektívne a správne, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

b)

overenie, či sa financované opatrenia vykonávajú náležitým spôsobom;

c)

zabezpečenie, aby boli financované výdavky podložené podpornou dokumentáciou, ktorá sa dá overiť, a realizované zákonným a správnym spôsobom;

d)

predchádzanie nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a nápravu, ako sa vymedzuje v článku 122 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1303/2013, a prípadné vymáhanie neoprávnene vyplatených súm aj s úrokmi z omeškania. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých takýchto nezrovnalostiach, ako aj o priebežnom pokroku súvisiacich administratívnych a súdnych konaní.

2.   Členské štáty určia orgány zodpovedné za riadenie a kontrolu opatrení podporovaných z EGF v súlade s článkom 59 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách a v súlade s kritériami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1303/2013. Tieto určené orgány poskytujú Komisii informácie stanovené v článku 59 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách o využívaní finančného príspevku pri predkladaní záverečnej správy uvedenej v článku 18 tohto nariadenia.

3.   Keď sa zistí nezrovnalosť, členské štáty vykonajú potrebné finančné opravy. Opravy vykonávané členskými štátmi spočívajú v zrušení celého finančného príspevku alebo jeho časti. Členské štáty vymáhajú úhradu akejkoľvek sumy neoprávnene vyplatenej na základe zistenej nezrovnalosti, uhrádza ju Komisii, a ak túto sumu neuhradí príslušný členský štát v stanovenej lehote, vyberá sa úrok z omeškania.

4.   Komisia v rámci svojej zodpovednosti za plnenie všeobecného rozpočtu Únie podniká všetky kroky potrebné na overenie, či sú financované opatrenia vykonávané v súlade so zásadami riadneho a efektívneho finančného hospodárenia. Žiadajúci členský štát zodpovedá za zabezpečenie toho, že má riadne fungujúce riadiace a kontrolné systémy. Komisia sa ubezpečí, že tieto systémy sú zavedené do praxe.

Na uvedené účely a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Dvora audítorov alebo kontroly vykonávané členským štátom v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, môžu úradníci alebo zamestnanci Komisie na mieste vykonávať kontroly opatrení financovaných z EGF vrátane náhodných kontrol, ktoré budú oznámené najmenej jeden pracovný deň vopred. Komisia o kontrolách informuje žiadajúci členský štát, aby jej mohol poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Úradníci alebo zamestnanci dotknutého členského štátu sa takýchto kontrol môžu zúčastniť.

5.   Členské štáty zabezpečujú, aby bola celá podporná dokumentácia, ktorá sa týka realizovaných výdavkov, uchovaná pre potreby Komisie a Dvora audítorov počas troch rokov po ukončení finančného príspevku poskytnutého z EGF.

Článok 22

Vrátenie finančného príspevku

1.   Ak sú skutočné náklady na opatrenie menšie než oznámená odhadovaná suma podľa článku 15, Komisia prijme rozhodnutie pomocou vykonávacieho aktu, ktorým od dotknutého členského štátu vyžiada vrátenie zodpovedajúcej sumy z prijatého finančného príspevku.

2.   Ak dotknutý členský štát nesplnil povinnosti uvedené v rozhodnutí o finančnom príspevku, prijme Komisia potrebné opatrenia formou prijatia vykonávacieho aktu, na základe ktorého od uvedeného členského štátu vyžiada vrátenie celého prijatého finančného príspevku alebo jeho časti.

3.   Pred prijatím rozhodnutia podľa odsekov 1 alebo 2 Komisia prípad náležite preskúma a najmä poskytne dotknutému členskému štátu lehotu na predloženie pripomienok.

4.   Ak Komisia po ukončení nevyhnutných overení dospeje k záveru, že členský štát nedodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z článku 21 ods. 1, v prípade, že sa nedosiahla dohoda a členský štát nevykonal opravy v lehote stanovenej Komisiou, rozhodne Komisia pri zohľadnení všetkých pripomienok členského štátu do troch mesiacov od konca obdobia uvedeného v odseku 3 o uskutočnení potrebných finančných opráv zrušením celého finančného príspevku z EGF alebo jeho časti na príslušné opatrenie. Každá suma neoprávnene vyplatená na základe zistenej nezrovnalosti sa vymáha, a ak suma nie je uhradená dotknutým členským štátom v stanovenej lehote, vyberajú sa úroky z omeškania.

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1927/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Bez ohľadu na prvý odsek sa naďalej uplatňuje na žiadosti predložené do 31. decembra 2013.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na všetky žiadosti predložené medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 42.

(2)  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 159.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1303/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde zahrnuté do spoločného strategického rámca, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka.).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenie Rady (ES) č. 1081/2006 (Pozri stranu 470 tohto úradného vestníka.).


Top