EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1306

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, p. 549–607 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/549


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013

zo 17. decembra 2013

o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa preskúmali potenciálne výzvy, ciele a smerovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Na základe diskusie o uvedenom oznámení by sa SPP mala zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Táto reforma by sa mala týkať všetkých hlavných nástrojov SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (2). Zo skúseností z vykonávania uvedeného nariadenia vyplýva, že niektoré prvky mechanizmu financovania a monitorovania je potrebné upraviť. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti tejto reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 1290/2005 a nahradiť ho novým znením. Touto reformou by sa takisto mali, pokiaľ je to možné, harmonizovať, zefektívniť a zjednodušiť jeho ustanovenia.

(2)

S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a koordinačných orgánov, povinnosti platobných agentúr vzhľadom na verejnú intervenciu, ako aj pravidlá týkajúce sa obsahu ich riadiacich a kontrolných úloh týchto agentúr, opatrenia, ktoré sa majú financovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len „rozpočet Únie“) v rámci verejnej intervencie, a zhodnotenie operácií v súvislosti s verejnou intervenciou. Uvedené udelenie právomoci by malo tiež zahŕňať výnimky týkajúce sa neoprávnenosti platieb, ktoré platobné agentúry vyplatili prijímateľom pred najskorším možným termínom platby alebo po najneskoršom možnom termíne a vyrovnanie medzi výdavkami a príjmami v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Okrem toho by uvedené udelenie právomoci malo zahŕňať metódy uplatniteľné na záväzky a vyplatenie príslušných súm v prípade, ak rozpočet Únie nebol schválený do začiatku rozpočtového roka alebo ak celková výška plánovaných záväzkov presahuje prah stanovený v článku 170 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3).

Ďalej by uvedené udelenie právomoci malo zahŕňať odloženie mesačných platieb Komisie členským štátom vzhľadom na výdavky z EPZF a plnenie podmienok zníženia alebo pozastavenia priebežných platieb Komisie členským štátom z EPFRV. Navyše by uvedené udelenie právomoci malo zahŕňať pozastavenie mesačných platieb alebo priebežných platieb, v súvislosti s ktorými neboli včas zaslané príslušné štatistické údaje, osobitné povinnosti členských štátov v súvislosti s kontrolami, kritériá a metodiku na uplatňovanie korekcií v kontexte postupu overovania súladu a vymáhanie dlhov. Navyše by uvedené udelenie právomocí malo zahŕňať požiadavky týkajúce sa colných režimov, odňatie pomoci a sankcie za nedodržiavanie podmienok oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva. Takisto by uvedené udelenie právomoci malo zahŕňať trhové opatrenia, pri ktorých môže Komisia pozastaviť mesačné platby, pravidlá týkajúce sa zábezpek a fungovania integrovaného administratívneho a kontrolného systému ako aj opatrenia, na ktoré sa nevzťahuje kontrola transakcií. Rovnako by uvedené udelenie právomoci malo zahŕňať úpravu súm príjmov alebo platieb na takú nižšiu úroveň, pri ktorej by sa normálne obchodné dokumenty podniku nemali podľa tohto nariadenia skúmať, sankcie uložené pri krížovom plnení, požiadavky na kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva, pravidlá o zachovávaní trvalých pasienkov. Napokon by uvedené udelenie právomoci malo zahŕňať pravidlá týkajúce sa určujúcej skutočnosti a výmenného kurzu, ktorý sa má uplatňovať v členských štátoch, ktoré nepoužívajú euro, opatrenia na zabezpečenie uplatňovania práva Únie, ak tento kurz môžu ohroziť mimoriadne menové postupy v súvislosti s národnou menou, pokiaľ ide o obsah spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho rámca opatrení prijatých v rámci SPP a o prechodné opatrenia.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(3)

SPP pozostáva z viacerých opatrení, z ktorých niektoré sa týkajú rozvoja vidieka. Je dôležité zabezpečiť ich financovanie s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov SPP. Vzhľadom na to, že uvedené opatrenia majú niektoré spoločné prvky, ale z viacerých hľadísk sa líšia, ustanoveniami o ich financovaní by sa mal zaoberať rovnaký súbor ustanovení. V prípade potreby by tieto ustanovenia umožňovali rozdielne postupy. Nariadením (ES) č. 1290/2005 boli vytvorené dva európske poľnohospodárske fondy, konkrétne EPZF a EPFRV (ďalej len „fondy“). Uvedené fondy by sa mali zachovať.

(4)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a ustanovenia prijaté podľa neho by sa mali uplatniť na opatrenia ustanovené v tomto nariadení. Toto nariadenie obsahuje najmä ustanovenia týkajúce sa zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi na základe zásad riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie, ako aj ustanovenia o fungovaní akreditovaných orgánov, rozpočtové zásady, ustanovenia, ktoré by sa mali dodržiavať v rámci tohto nariadenia.

(5)

Na zabezpečenie súladu medzi postupmi členských štátov a harmonizovaným uplatňovaním doložky o vyššej moci členskými štátmi by sa v tomto nariadení mali v prípade potreby ustanoviť výnimky pre prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností, ako aj neúplný zoznam možných prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností, ktoré by mali uznávať príslušné vnútroštátne orgány. Uvedené orgány by mali prijímať rozhodnutia o vyššej moci alebo o mimoriadnych okolnostiach v každom jednotlivom prípade na základe relevantných dôkazov a uplatňovať koncept vyššej moci, v zmysle poľnohospodárskeho práva Únie vrátane judikatúry Súdneho dvora.

(6)

Z rozpočtu Únie by sa prostredníctvom fondov mali financovať výdavky na SPP vrátane výdavkov na rozvoj vidieka, či už priamo, alebo v kontexte spoločného riadenia s členskými štátmi. Je potrebné spresniť opatrenia, ktoré možno financovať z fondov.

(7)

Mali by sa vypracovať ustanovenia, ktoré sa týkajú akreditácie platobných agentúr členskými štátmi, zavedenia postupov umožňujúcich získať manažérske vyhlásenia o vierohodnosti a získať certifikácie systémov riadenia a kontroly a overenia ročných účtovných závierok nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť vnútroštátnych kontrol, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia jednotlivých platobných agentúr, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet úradov a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné usporiadanie každého členského štátu. Aby sa vyhlo zbytočným nákladom na reorganizáciu, členským štátom by sa malo umožniť, aby si ponechali všetky platobné agentúry, ktoré boli akreditované pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(8)

Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, je dôležité, aby určil jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe finančných prostriedkov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a rýchlu dostupnosť informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Tento verejný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať opatrenia s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch. Okrem toho by mal uvedený orgán presadzovať a v prípade možnosti zabezpečiť jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel a noriem.

(9)

Iba využívaním platobných agentúr, ktoré boli akreditované členskými štátmi, sa poskytuje primerané ubezpečenie, že sa pred poskytnutím pomoci Únie prijímateľom vykonali potrebné kontroly. Preto by sa malo výslovne stanoviť v tomto nariadení, že z rozpočtu Únie môžu byť uhradené iba výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami.

(10)

S cieľom zvýšiť informovanosť prijímateľov o vzťahu medzi poľnohospodárskymi postupmi a riadením poľnohospodárskych podnikov na jednej strane a normami týkajúcimi sa životného prostredia, zmeny klímy, dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, bezpečnosti potravín, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat na strane druhej, je nevyhnutné pre členské štáty, aby vytvorili komplexný poľnohospodársky poradenský systém, ktorý bude prijímateľom ponúkať poradenstvo. Týmto poľnohospodárskym poradenským systémom by nijakým spôsobom nemala byť dotknutá povinnosť a zodpovednosť prijímateľov dodržiavať uvedené normy. Členské štáty by mali zabezpečiť aj zreteľné rozlišovanie medzi poradenstvom a kontrolami.

(11)

Poľnohospodársky poradenský systém by mal zahŕňať aspoň povinnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku vyplývajúce z noriem a požiadaviek krížového plnenia. Tento systém by mal zahŕňať aj požiadavky, pokiaľ ide o poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie, ako aj udržiavanie poľnohospodárskej plochy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (4) a opatrenia na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú ustanovené v programoch rozvoja vidieka zameraných na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu, trhovú orientáciu a podporu podnikania.

Tento systém by mal tiež zahŕňať požiadavky kladené na prijímateľov členskými štátmi na účely vykonávania konkrétnych ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (5) a na účely vykonávania článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6), najmä požiadavky týkajúce sa dodržiavania všeobecných zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ako sa uvádza v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (7).

(12)

Vstup do poľnohospodárskeho poradenského systému by mal byť pre prijímateľov dobrovoľný. Všetci prijímatelia, dokonca aj poľnohospodári, ktorí nepoberajú pomoc v rámci SPP, by mali mať možnosť využívať tento systém. Členským štátom by sa však malo umožniť, aby stanovili kritériá priority. Vzhľadom na povahu tohto systému je vhodné, aby sa s informáciami získanými v rámci poradenskej činnosti zaobchádzalo ako s dôvernými informáciami, okrem prípadu vážneho porušenia práva Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť účinnosť systému by poradcovia mali byť primerane kvalifikovaní a pravidelne školení.

(13)

Vo vzťahu k EPZF by mala Komisia členským štátom sprístupniť finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami vo forme úhrad na základe zaúčtovania výdavkov vynaložených týmito agentúrami. Kým sa takéto úhrady nevyplatia vo forme mesačných platieb, členské štáty zmobilizujú finančné zdroje v závislosti od potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr. Členské štáty a prijímatelia zapojení do vykonávania SPP by mali znášať ich vlastné administratívne náklady a náklady na zamestnancov.

(14)

Vďaka využitiu agrometeorologického systému a získavaniu a zlepšovaniu satelitných snímok by Komisia mala mať k dispozícii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie sledovania poľnohospodárskych výdavkov a strednodobé a dlhodobé monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov. Na základe skúseností s uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 165/94 (8) by sa do tohto nariadenia mali taktiež začleniť niektoré z jeho ustanovení a nariadenie (ES) č. 165/94 by sa preto malo zrušiť.

(15)

V rámci dodržiavania rozpočtovej disciplíny je potrebné stanoviť ročný strop výdavkov financovaných z EPZF so zreteľom na maximálne sumy stanovené pre uvedený fond vo viacročnom finančnom rámci ustanovenom v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (9).

(16)

Rozpočtová disciplína zároveň ukladá, aby sa ročný strop výdavkov financovaných z EPZF dodržiaval za každých okolností a vo všetkých fázach rozpočtového postupu a plnenia rozpočtu. Je preto potrebné, aby sa vnútroštátny strop priamych platieb na členský štát ustanovený v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 považoval za finančný strop pre tieto priame platby pre daný členský štát a aby úhrady týchto platieb nepresiahli stanovený finančný strop. Rozpočtová disciplína navyše ukladá, aby všetky právne akty Únie v oblasti SPP navrhnuté Komisiou alebo prijaté Úniou alebo Komisiou a financované z EPZF boli v súlade s ročným stropom výdavkov financovaných z uvedeného fondu.

(17)

S cieľom zabezpečiť, aby sumy určené na financovanie SPP boli v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať finančný mechanizmus uvedený v nariadení Rady (ES) č. 73/2009 (10), ktorým sa upravuje výška priamej podpory. V prípade, ak ich Európsky parlament a Rada neurčí do 30. júna kalendárneho roka, na ktorý sa dané úpravy vzťahujú, tieto úpravy by mala byť oprávnená určiť Komisia.

(18)

S cieľom podporiť poľnohospodársky sektor v prípade významných kríz, ktoré ovplyvnia poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu, by sa uplatnením určitého zníženia priamych platieb na začiatku každého roka prostredníctvom mechanizmu finančnej disciplíny mala zriadiť rezerva na krízy.

(19)

V článku 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa ustanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky na akcie uvedené v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia sa môžu preniesť len do nasledujúceho rozpočtového roka a že takýto prenos môže viesť k dodatočnej platbe určenej len konečným prijímateľom, ktorým boli v predchádzajúcom rozpočtovom roku upravené priame platby, ako sa uvádza v článku 25 tohto nariadenia. Následne, ak sa takto do nasledujúceho rozpočtového roka prenášajú rozpočtové prostriedky, vnútroštátne správne orgány by museli platiť dvom skupinám prijímateľov priamych platieb v jednom rozpočtovom roku: na jednej strane z prenesenej nevyužitej sumy finančnej disciplíny kompenzovať poľnohospodárov, ktorí v predchádzajúcom rozpočtovom roku podliehali finančnej disciplíne, a na strane druhej poskytovať priame platby v rozpočtovom roku N tým poľnohospodárom, ktorí o ne požiadali. Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych správnych orgánov, mala by sa ustanoviť výnimka z článku 169 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorou by sa vnútroštátnym správnym orgánom umožnilo uhradiť sumu prenesenú do rozpočtového roku N poľnohospodárom, ktorí podliehali finančnej disciplíne v roku N namiesto poľnohospodárov, ktorí jej podliehali v roku N–1.

(20)

Opatrenia prijaté na určenie finančného príspevku z fondov v súvislosti s výpočtom finančných stropov neovplyvňujú právomoci rozpočtového orgánu určeného ZFEÚ. Uvedené opatrenia by preto mali vychádzať z referenčných súm stanovených v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 19. novembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení a nariadením (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(21)

Rozpočtová disciplína si vyžaduje aj stálu analýzu strednodobej rozpočtovej situácie. Pri predložení návrhu rozpočtu na daný rok by preto Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade svoje prognózy a analýzy a v prípade potreby navrhnúť zákonodarcovi vhodné opatrenia. Navyše je potrebné, aby Komisia stále plne využívala svoju riadiacu právomoc s cieľom zaručiť dodržiavanie ročného stropu a aby v prípade potreby navrhla Európskemu parlamentu a Rade alebo Rade vhodné opatrenia na ozdravenie rozpočtovej situácie. Ak na konci rozpočtového roka nie je z dôvodu žiadostí o úhradu predložených členskými štátmi možné dodržať ročný strop, Komisia by mala mať možnosť prijať opatrenia umožňujúce provizórne prerozdelenie dostupného rozpočtu medzi členské štáty úmerne k ich nevybaveným žiadostiam o úhradu, ako aj opatrenia na zabezpečenie dodržania stropu stanoveného na príslušný rok. Platby za príslušný rok by sa mali zaúčtovať v nasledujúcom rozpočtovom roku a definitívne by sa mala určiť celková výška financovania Úniou pre jednotlivé členské štáty, ako aj kompenzácia medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť dodržanie stanovenej sumy.

(22)

Pri plnení rozpočtu by mala Komisia zaviesť mesačný systém včasného varovania a monitorovania výdavkov v poľnohospodárstve, aby v prípade, že existuje riziko prekročenia ročného stropu, mohla pri najbližšej príležitosti prijať vhodné opatrenia v rámci jej riadiacich právomocí a ak tieto opatrenia nebudú dostatočné, prijať iné opatrenia. Komisia by mala pravidelne predkladať Európskemu parlamentu a Rade správu porovnávajúcu vývoj výdavkov vynaložených do dňa správy s predpokladanými výdavkami a posudzujúcu predpokladané plnenie na zvyšok rozpočtového roka.

(23)

Výmenný kurz používaný Komisiou pri vypracúvaní rozpočtových dokumentov by mal odrážať posledné dostupné informácie pri zohľadnení časového posunu, ktorý nastane medzi vypracovaním dokumentov a ich predložením.

(24)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (11) ustanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú finančnej podpory z fondov, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, vrátane EPFRV. Tieto pravidlá zahŕňajú aj oprávnenosť výdavkov o finančnom hospodárení a systémy riadenia a kontroly. Pokiaľ ide o finančné hospodárenie EPFRV, na účely právnej jasnosti a koherentnosti medzi fondmi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mal by sa uviesť odkaz na príslušné ustanovenia o rozpočtových záväzkoch, termínoch platieb a zrušení záväzkov uvedené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

(25)

Programy rozvoja vidieka sú financované z rozpočtu Únie na základe záväzkov vykonaných v ročných splátkach. Členské štáty by mali mať možnosť čerpať ustanovené finančné prostriedky Únie hneď, ako začnú realizovať programy. V dôsledku toho je preto nevyhnutné zaviesť vhodne obmedzený systém predbežného financovania, ktorým sa zabezpečí stály tok finančných prostriedkov umožňujúci vyplácať platby prijímateľom v rámci programov v primeranom čase.

(26)

Odhliadnuc od predbežného financovania, je potrebné rozlišovať medzi platbami Komisie akreditovaným platobným agentúram priebežnými platbami a platbou na vyplatenie zostatku a určiť podmienky ich vyplácania. Pravidlo automatického zrušenia záväzku by malo prispieť k urýchleniu využívania programov a k riadnemu finančnému hospodáreniu. Pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych rámcov členských štátov s regionálnymi programami stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (12) taktiež poskytujú členským štátom nástroj na zaistenie využívania programov a na riadne finančné hospodárenie.

(27)

Je dôležité vyplatiť pomoc Únie prijímateľom načas, aby ju mohli efektívne použiť. Nedodržiavanie platobných lehôt stanovených v práve Únie členskými štátmi môže prijímateľom spôsobiť vážne problémy a ohroziť ročný rozpočet Únie. Preto by sa pri nedodržaní lehôt na platby výdavky mali vylúčiť z financovania Úniou. Zásada proporcionality stanovená v nariadení (ES) č. 1290/2005 by sa mala zachovať a uplatňovať na oba fondy. S cieľom rešpektovať zásadu proporcionality je potrebné, aby Komisia mohla stanoviť výnimky z tohto všeobecného pravidla.

(28)

V nariadení (ES) č. 1290/2005 sa stanovuje zníženie a pozastavenie mesačných alebo priebežných platieb v rámci fondov. Aj napriek pomerne všeobecnému zneniu uvedených ustanovení sa tieto v praxi uplatňujú predovšetkým na zníženie platieb za nedodržanie platobných lehôt, stropov a podobných „problémov pri zúčtovaní“, ktoré možno jednoducho zistiť vo vyhláseniach o výdavkoch. Uvedené ustanovenia umožňujú aj znížiť a pozastaviť platby v prípade závažných a pretrvávajúcich nedostatkov vo vnútroštátnych kontrolných systémoch. Uloženie takýchto znížení a pozastavení však podlieha skôr obmedzujúcim základným podmienkam zníženia a pozastavenia a stanovujú využívanie osobitného dvojfázového postupu. Európsky parlament a Rada opakovane žiadali Komisiu, aby pozastavila platby pre tie členské štáty, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky. Z týchto dôvodov je potrebné objasniť systém pre zníženia a pozastavenia stanovený v nariadení (ES) č. 1290/2005 a zlúčiť pravidlá týkajúce sa zníženia a pozastavenia platieb pre oba fondy do jedného článku. Mal by sa zachovať systém zníženia v prípade „problémov pri zúčtovaní“ v súlade s existujúcou správnou praxou. Možnosť zníženia alebo pozastavenia platieb v prípade významných a pretrvávajúcich nedostatkov vo vnútroštátnych kontrolných systémoch by sa mala posilniť, aby mala Komisia možnosť rýchlo pozastaviť platby, keď sa zistia vážne nedostatky. Táto možnosť by sa mala navyše rozšíriť tým, že sa do systému vymáhania nezákonných platieb začlení aj nedbalosť.

(29)

Právne predpisy v oblasti poľnohospodárstva vyžadujú, aby členské štáty zasielali informácie o počte vykonaných kontrol a ich výsledkoch v stanovených lehotách. Tieto kontrolné štatistiky sa používajú na určenie miery chýb na úrovni členských štátov a všeobecnejšie na účely kontroly riadenia fondov. Kontrolné štatistiky sú pre Komisiu dôležitým zdrojom informácií, ktoré jej umožňujú uistiť sa o správnom riadení fondov, a sú základným prvkom každoročného vyhlásenia o vierohodnosti. Vzhľadom na zásadnú povahu kontrolných štatistík a s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali svoje povinnosti včasného zasielania, je nutné, aby sa stanovil odstrašujúci prostriedok proti neskorému zasielaniu potrebných údajov, ktorý zodpovedá rozsahu nedostatočných údajov. Je preto potrebné zaviesť tieto ustanovenia, pričom Komisia môže pozastaviť časť mesačných alebo priebežných platieb, pre ktoré neboli včas poskytnuté príslušné štatistické údaje.

(30)

S cieľom umožniť opätovné použitie finančných prostriedkov z fondov je potrebné stanoviť pravidlá pre pripisovanie konkrétnych súm. Zoznam uvedený v nariadení (ES) č. 1290/2005 by sa mal doplniť o sumy oneskorených platieb a schválenia účtovných závierok, pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF. Aj v nariadení Rady (EHS) č. 352/78 (13) sa stanovujú pravidlá o určení súm pochádzajúcich z prepadnutých zábezpek. Uvedené ustanovenia by sa mali harmonizovať a zlúčiť s platnými ustanoveniami o pripísaných príjmoch. Nariadenie (EHS) č. 352/78 by sa preto malo zrušiť.

(31)

V nariadení Rady (ES) č. 814/2000 (14) a jeho vykonávacích predpisoch sa definujú informačné opatrenia v oblasti SPP, ktoré môžu byť financované podľa článku 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005. Nariadenie (ES) č. 814/2000 obsahuje zoznam uvedených opatrení a ich ciele a určuje pravidlá ich financovania a vykonávania príslušných projektov. Od prijatia uvedeného nariadenia boli v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 prijaté pravidlá týkajúce sa grantov a verejného obstarávania. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať aj na informačné opatrenia v rámci SPP. Z dôvodu zjednodušenia a koherentnosti by sa nariadenie (ES) č. 814/2000 malo zrušiť, pričom by sa mali zachovať osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľov a typov opatrení, ktoré sa majú financovať. Tieto opatrenia by zároveň mali zohľadniť, že treba zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a silnejšiu synergiu komunikačných činností z podnetu Komisie, ako aj potrebu zaručiť, aby sa účinne komunikovalo o politických prioritách Únie. Mali by preto zahrnúť aj príslušné informačné opatrenia v oblasti SPP v rámci jednotnej komunikácie, ako sa uvádza v oznámení Komisie: Rozpočet stratégie Európa 2020 („Oznámenie Komisie o rozpočte pre Európu 2020“) – Časť II: Kapitoly politiky.

(32)

Financovanie opatrení a činností požadovaných v rámci SPP sa sčasti uskutočňuje v rámci spoločného riadenia. S cieľom zabezpečiť, aby sa s finančnými prostriedkami Únie náležite hospodárilo, by Komisia mala vykonávať kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami zo strany orgánov členských štátov zodpovedných za vykonávanie platieb. Je potrebné určiť charakter kontrol, ktoré má Komisia vykonávať, a stanoviť podmienky jej zodpovednosti za plnenie rozpočtu, ako aj ujasniť povinnosti členských štátov v oblasti spolupráce.

(33)

S cieľom umožniť Komisii splniť svoju povinnosť kontrolovať v členských štátoch existenciu a správne fungovanie systémov riadenia a kontroly výdavkov Únie sú bez ohľadu na inšpekcie vykonávané členskými štátmi potrebné ustanovenia o kontrolách osobami poverenými Komisiou konať v jej mene, ktoré by mali mať možnosť požiadať členské štáty o pomoc pri práci.

(34)

Na vypracúvanie informácií, ktoré sa majú zasielať Komisii, je potrebné v čo najväčšom rozsahu využívať informačné technológie. Pri kontrolách by Komisia mala mať úplný a okamžitý prístup k informáciám súvisiacim s výdavkami, tak v papierovej podobe, ako aj elektronicky.

(35)

S cieľom nadviazať finančný vzťah medzi akreditovanými platobnými agentúrami a rozpočtom Únie je potrebné, aby Komisia každoročne schvaľovala účtovné závierky týchto platobných agentúr (rozpočtové schvaľovanie účtovných uzávierok). Rozhodnutie o schválení účtovných závierok by sa malo týkať úplnosti, správnosti a pravdivosti účtovníctiev, ale nie súladu výdavkov s právom Únie.

(36)

Komisia je zodpovedná za plnenie rozpočtu Európskej únie v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 317 ZFEÚ. Komisia je splnomocnená rozhodnúť prostredníctvom vykonávacích aktov o tom, či sú výdavky vynaložené členskými štátmi v súlade s právom Únie. Členské štáty by mali mať právo zdôvodniť svoje rozhodnutia o platbách a možnosť využiť zmierovací postup v prípade nezhody medzi nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide o výdavky vynaložené v minulosti, je potrebné stanoviť maximálne obdobie, počas ktorého môže Komisia rozhodnúť o finančných dôsledkoch nesplnenia požiadaviek. Čo sa týka EPFRV, postup na overenie súladu by mal byť v súlade s ustanoveniami o finančných korekciách zo strany Komisie podľa časti 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(37)

V prípade EPZF by sa vymožené sumy mali vrátiť do fondu, pokiaľ výdavky nie sú v súlade s právom Únie a keď na ne neexistovalo nijaké oprávnenie. S cieľom poskytnúť dostatok času na vykonanie všetkých potrebných administratívnych postupov vrátane vnútorných kontrol by členské štáty mali vyžadovať, aby prijímateľ vrátil platby do 18 mesiacov po tom, ako platobná agentúra alebo orgán zodpovedný za vymáhanie schválil prípadne dostal správu o kontrole alebo podobný dokument, v ktorom sa uvádza, že došlo k nezrovnalosti. Pre prípady, v ktorých boli spôsobené nezrovnalosti a suma sa vymáhaním nezískala v plnej výške, je potrebné vytvoriť systém finančnej zodpovednosti. Na tento účel je potrebné ustanoviť postup umožňujúci Komisii chrániť záujmy rozpočtu Únie rozhodnutím účtovať danému členskému štátu časť súm, ktoré sa stratili z dôvodu nezrovnalostí a ktoré sa nevymohli v primeranej lehote. Pravidlá by sa mali uplatňovať v prípade všetkých súm, ktoré sa nevymohli v primeranej lehote. V určitých prípadoch nedbanlivosti členského štátu je tiež náležité účtovať danému členskému štátu plnú sumu. Ak však členské štáty spĺňajú povinnosti, ktoré vyplývajú z ich vnútorných postupov, finančné zaťaženie by sa malo spravodlivo rozdeliť medzi Úniu a daný členský štát. Rovnaké pravidlá by sa mali vzťahovať aj na EPFRV, avšak s výhradou požiadavky, aby sumy získané vymáhaním alebo zrušené v dôsledku nezrovnalostí zostali k dispozícii na schválené programy rozvoja vidieka dotknutého členského štátu vzhľadom na to, že boli pridelené tomuto štátu. Zároveň by sa tiež mali stanoviť ustanovenia o povinnosti členských štátov podávať správy.

(38)

Postupy vymáhania uplatňované členskými štátmi môžu mať za následok oneskorenie vymoženia týchto súm o niekoľko rokov bez akejkoľvek záruky, že k nemu skutočne dôjde. Náklady na tieto postupy môžu byť tiež neúmerné vzhľadom na vymožené alebo vymožiteľné sumy. V dôsledku toho je potrebné v niektorých prípadoch umožniť členským štátom zastaviť postupy vymáhania.

(39)

Na ochranu finančných záujmov rozpočtu Únie je potrebné, aby členské štáty prijali opatrenia s cieľom ubezpečiť sa o tom, že transakcie financované z fondov sa skutočne vykonali a správne realizovali. Tiež je potrebné, aby členské štáty predchádzali všetkým nezrovnalostiam alebo nesplneniam povinností zo strany prijímateľov, zistili ich a účinne riešili. Na tento účel by sa malo uplatňovať nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (15). V prípade porušenia právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva, keď podrobné pravidlá o správnych sankciách nie sú stanovené v právnych aktoch Únie, by členské štáty mali uložiť vnútroštátne sankcie, ktoré by mali byť účinné, odrádzajúce a primerané.

(40)

Malo by sa zabrániť financovaniu aktivít v rámci SPP, ktoré vytvárajú dodatočné náklady na ďalšie oblasti politiky, ktoré patria do všeobecného rozpočtu Európskej únie, najmä životné prostredie a verejné zdravie. Okrem toho by zavádzanie nových platobných systémov a súvisiacich nových systémov monitorovania a sankcií nemalo viesť k ďalším komplikovaným administratívnym postupom a byrokracii.

(41)

Pravidlá týkajúce sa všeobecných zásad vzťahujúce sa na kontroly, odňatia neoprávnených platieb a uloženia sankcií sa nachádzajú v rôznych právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva. Tieto pravidlá by sa mali zoskupiť v rovnakom právnom rámci na horizontálnej úrovni. Mali by zahŕňať povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o administratívne kontroly a kontroly na mieste, ktorých účelom je kontrola súladu s ustanoveniami opatrení SPP, a tiež by mali zahŕňať pravidlá týkajúce sa vymáhania, zníženia a vylúčenia pomoci. Mali by sa stanoviť aj pravidlá týkajúce sa kontroly povinností, ktoré nie sú nevyhnutne spojené s platbou pomoci.

(42)

Rôzne ustanovenia právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva vyžadujú zloženie zábezpeky na zaistenie zaplatenia dlžnej sumy v prípade, že sa nesplní určitá povinnosť. Aby sa posilnil rámec pre zábezpeky, na všetky tieto ustanovenia by sa malo uplatňovať jednotné horizontálne pravidlo.

(43)

Členské štáty by mali prevádzkovať integrovaný administratívny a kontrolný systém („integrovaný systém“) pre niektoré platby stanovené v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 a v nariadení (EÚ) č. 1305/2013. S cieľom zlepšiť účinnosť a monitorovanie podpory Únie by členské štáty mali byť oprávnené využívať tento integrovaný systém pre ostatné režimy podpory Únie.

(44)

Mali by sa zachovať hlavné prvky integrovaného systému, a najmä ustanovenia týkajúce sa počítačovej databázy, systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, žiadostí o pomoc alebo o platby a systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, pričom by sa zohľadnil vývoj politiky, a to predovšetkým zavedenie platieb za poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie, a ekologický prínos krajinných prvkov. S cieľom znížiť administratívnu záťaž a zabezpečiť účinné a efektívne kontroly, členské štáty by mali pri vytváraní uvedených systémov náležite využívať technológiu.

(45)

Na účely vytvorenia referenčnej vrstvy v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sa uplatňuje v oblasti ekologického záujmu, by členské štáty mali mať možnosť zohľadniť konkrétne informácie, ktoré sa môžu vyžadovať od poľnohospodárov v ich žiadostiach na roky 2015 až 2017, ako napríklad identifikáciu krajinných prvkov alebo iných oblastí, ktoré sa môžu označiť ako oblasti ekologického záujmu, a v prípade potreby s uvedením veľkosti takýchto prvkov a iných oblastí.

(46)

Príslušné vnútroštátne orgány by mali prijímateľom vyplácať platby v rámci režimov podpory Únie, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém, v plnej výške, s výhradou akýchkoľvek znížení stanovených v tomto nariadení, a v stanovených lehotách. Na zabezpečenie väčšej pružnosti v spravovaní priamych platieb by sa členským štátom malo umožniť vyplácať platby, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém, až v dvoch splátkach za rok.

(47)

Kontrola obchodných dokumentov podnikov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby, môže byť veľmi účinným prostriedkom dohľadu nad transakciami tvoriacimi súčasť systému financovania z EPZF. Ustanovenia o kontrole obchodných dokumentov sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 485/2008 (16). Táto kontrola dopĺňa iné kontroly, ktoré už členské štáty vykonali. Uvedeným nariadením navyše nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa kontroly, ktoré sú širšie ako ustanovenia v ňom uvedené.

(48)

Podľa nariadenia (ES) č. 485/2008 by členské štáty mali prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie, a najmä na kontrolu skutočnej realizácie a súladu operácií financovaných z EPZF. V záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti by sa príslušné ustanovenia mali zahrnúť do toho istého aktu. Nariadenie (ES) č. 485/2008 by sa teda malo zrušiť.

(49)

Dokumenty, na ktorých základe sa uskutočňuje príslušná kontrola, by sa mali určiť tak, aby bola možná úplná kontrola. Podniky, ktoré majú byť kontrolované, by sa mali vybrať na základe povahy transakcií vykonávaných v rámci ich zodpovednosti a rozloženia podnikov prijímajúcich alebo vykonávajúcich platby podľa sektorov a na základe ich finančného významu v systéme financovania z EPZF.

(50)

Je nutné vymedziť právomoci úradníkov, ktorí sú zodpovední za kontrolu, ako aj povinnosť podnikov sprístupniť im na určité obdobie obchodné dokumenty ako aj poskytovať im informácie, ktoré si môžu vyžiadať. Malo by byť možné v niektorých prípadoch obchodné dokumenty skonfiškovať.

(51)

So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Je rovnako nevyhnutné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém, ktorý sa zameria na podniky, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby a ktoré sú usadené v tretích krajinách.

(52)

Hoci za prijímanie programov kontroly sú zodpovedné členské štáty, je nutné, aby sa tieto programy oznamovali Komisii, aby mohla realizovať svoju koordinačnú a dohliadajúcu úlohu s cieľom zabezpečiť, že tieto programy budú prijaté na základe vhodných kritérií, a zaručiť, že kontrola sa bude zameriavať na sektory alebo podniky s vysokou mierou rizika podvodu. Je nevyhnutné, aby mal každý členský štát osobitný útvar zodpovedný za monitorovanie kontroly obchodných dokumentov podľa tohto nariadenia alebo za koordináciu tejto kontroly. Tieto osobitné útvary by mali byť nezávislé od útvarov vykonávajúcich kontrolu pred platbou. Na informácie získané v priebehu kontrol by sa malo vzťahovať služobné tajomstvo.

(53)

V nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (17), ktoré bolo nahradené nariadením (ES) č. 73/2009, sa stanovuje zásada, že úplné platby niektorých podpôr v rámci SPP prijímateľom by mali byť spojené s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa obhospodarovania pôdy, poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskej činnosti. Uvedená zásada sa následne odrazila v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 (18) a v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 (19).

Ako výsledok systému krížového plnenia musia členské štáty uložiť sankcie v podobe zníženia podpory získanej v rámci SPP alebo vylúčenia z prideľovania podpory úplne alebo čiastočne.

(54)

Uvedený systém krížového plnenia začleňuje do SPP základné normy pre životné prostredie, zmenu klímy, dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, verejné zdravie, zdravie zvierat, zdravie rastlín a dobré životné podmienky zvierat. Cieľom krížového plnenia je prispieť k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom lepšej informovanosti na strane prijímateľov o potrebe dodržiavania týchto základných noriem. Jeho cieľom je tiež prispieť k tomu, aby bola SPP vo väčšom súlade s očakávaniami spoločnosti, a to prostredníctvom zlepšenia súladu tejto politiky s politikou v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Systém krížového plnenia predstavuje neoddeliteľnú súčasť SPP, a preto by sa mal zachovať. Jeho pôsobnosť, ktorá zatiaľ spočíva v samostatných zoznamoch povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, by sa však mala zefektívniť tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť systému krížového plnenia a aby sa viac zviditeľnil. Na tieto účely by sa mali požiadavky a normy sformulovať do jedného zoznamu a zoskupiť podľa oblastí a otázok. Zo skúseností zároveň vyplynulo, že mnoho požiadaviek v rámci rozsahu pôsobnosti krížového plnenia sa dostatočne netýka poľnohospodárskej činnosti alebo plochy podniku alebo sa týka skôr vnútroštátnych orgánov ako prijímateľov. Preto by mal byť uvedený rozsah pôsobnosti upravený. V rokoch 2015 a 2016 by sa okrem toho malo ustanoviť zachovávanie trvalých pasienkov.

(55)

Členské štáty musia plne zaviesť povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia s cieľom zabezpečiť funkčnosť na úrovni poľnohospodárskeho podniku a potrebné rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi.

(56)

Podľa článku 22 smernice 2000/60/ES sa smernica Rady 80/68/EHS (20) zruší 23. decembra 2013. V záujme zachovania rovnakých pravidiel krížového plnenia týkajúcich sa ochrany podzemných vôd, ako sa ustanovujú v smernici 80/68/EHS k poslednému dňu jej účinnosti, je vhodné prispôsobiť rozsah pôsobnosti krížového plnenia a vymedziť normu pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav a zahrnúť pritom požiadavky článkov 4 a 5 uvedenej smernice.

(57)

Systém krížového plnenia zahŕňa určité administratívne obmedzenia pre prijímateľov aj štátne správy, pretože je potrebné zabezpečiť evidenciu, vykonávať kontroly a v prípade potreby uplatňovať sankcie. Tieto sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce. Tieto sankcie by nemali mať vplyv na ostatné sankcie stanovené na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva. V záujme konzistentnosti je vhodné zlúčiť príslušné ustanovenia Únie do jednotného právneho nástroja. V prípade poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, možno usúdiť, že úsilie, ktoré treba vynaložiť v rámci systému krížového plnenia, prevyšuje prínos vyplývajúci z udržania poľnohospodárov v tomto systéme. Z dôvodu zjednodušenia by preto títo poľnohospodári mali byť oslobodení od krížového plnenia, najmä zo systému kontroly a z rizika sankcií vyplývajúcich z krížového plnenia. Touto výnimkou by však nemala byť dotknutá povinnosť dodržiavať platné ustanovenia odvetvového práva alebo možnosť kontroly a uloženia sankcií podľa uvedeného práva.

(58)

Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa vytvoril rámec noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, v rámci ktorého musia členské štáty prijať vnútroštátne normy so zreteľom na osobitosti dotknutých plôch vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov (využitia pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov) a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Cieľom týchto noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy je prispieť k prevencii erózie pôdy, k udržaniu pôdnej organickej hmoty a štruktúry pôdy, zabezpečiť minimálnu úroveň údržby, zabrániť narušeniu biotopov a chrániť a regulovať vodné zdroje. Širší rozsah pôsobnosti systému krížového plnenia stanovený v tomto nariadení by mal preto zahŕňať rámec pre členské štáty na prijatie vnútroštátnych noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav. Rámec Únie by mal zahŕňať aj pravidlá pre lepšie zaobchádzanie s vodou, pôdou, zásobami uhlíka, biodiverzitou a krajinou, ako aj minimálnu úroveň údržby pôdy.

(59)

Prijímatelia by mali jasne vedieť, čo musia dodržiavať, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa krížového plnenia. Na tento účel by členské štáty mali všetky požiadavky a normy, ktoré sú súčasťou týchto pravidiel, oznámiť vyčerpávajúcim, zrozumiteľným a vysvetľujúcim spôsobom, a ak je to možné, aj elektronickou cestou.

(60)

Na účinné uplatňovanie krížového plnenia je potrebné na úrovni prijímateľov overiť, že si plnia svoje povinnosti. Keď sa členský štát rozhodne využiť možnosť neuplatňovať zníženie platieb alebo vylúčenie platieb v prípadoch, keď ide o sumu nižšiu ako 100 EUR, príslušný kontrolný orgán by mal v nasledujúcom roku vo vzorke prijímateľov overiť, či boli príslušné nesplnenia požiadaviek napravené.

(61)

S cieľom zabezpečiť harmonickú spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v oblasti financovania výdavkov SPP a predovšetkým s cieľom umožniť Komisii monitorovať finančné hospodárenie členských štátov a schváliť účtovné závierky akreditovaných platobných agentúr je potrebné, aby členské štáty oznámili určité informácie Komisii alebo aby jej boli k dispozícii.

(62)

Na vypracovanie údajov, ktoré je potrebné zaslať Komisii, a na to, aby Komisia mala úplný a okamžitý prístup k údajom súvisiacim s výdavkami v papierovej aj v elektronickej forme, by sa mali stanoviť vhodné pravidlá oznamovania údajov a ich zasielania, ako aj pravidlá týkajúce sa lehôt.

(63)

Vzhľadom na to, že osobné údaje alebo obchodné tajomstvá môžu byť oznamované v rámci uplatňovania vnútroštátnych kontrolných systémov a overenia súladu, by členské štáty a Komisia mali zabezpečiť dôvernosť informácií získaných v tejto súvislosti.

(64)

V záujme riadneho finančného hospodárenia s rozpočtom Únie a spravodlivého zaobchádzania na úrovni členských štátov aj prijímateľov by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa používania eura.

(65)

Výmenný kurz eura vo vzťahu k národným menám sa v priebehu obdobia, počas ktorého sa vykonáva operácia, môže meniť. Kurz uplatniteľný na príslušné sumy by sa mal preto stanoviť s prihliadnutím na skutočnosť, prostredníctvom ktorej sa dosahuje hospodársky cieľ tejto operácie. Mal by sa uplatniť výmenný kurz zo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Túto určujúcu skutočnosť je potrebné špecifikovať alebo upustiť od jej uplatnenia, a to na základe určitých kritérií a najmä rýchlosti, akou sa prenášajú pohyby meny. Tieto kritériá sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 2799/98 (21), pričom dopĺňajú podobné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1290/2005. V záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti by sa príslušné ustanovenia mali zahrnúť do toho istého aktu a nariadenie (ES) č. 2799/98 by sa preto malo zrušiť.

(66)

Mali by sa ustanoviť osobitné pravidlá na riešenie výnimočných menových situácií, ku ktorým dochádza buď v Únii alebo na svetovom trhu a ktoré si vyžadujú okamžité kroky, aby sa zabezpečilo efektívne fungovanie dohôd stanovených v rámci SPP.

(67)

Členské štáty, ktoré neprijali euro, by mali mať možnosť vyplácať platby na výdavky vyplývajúce z právnych predpisov SPP skôr v eurách ako v národnej mene. Mali by sa prijať osobitné pravidlá, aby sa zabezpečilo, že táto možnosť neprinesie stranám, ktoré uskutočňujú alebo prijímajú platbu, žiadnu neoprávnenú výhodu.

(68)

Každé opatrenie v rámci SPP by malo byť predmetom monitorovania a hodnotenia s cieľom zlepšiť jeho kvalitu a preukázať jeho prínosy. V tejto súvislosti by Komisia mala určiť zoznam ukazovateľov a posúdiť výsledky SPP vo vzťahu k cieľom politiky životaschopnej výroby potravín, trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a územného rozvoja. Predovšetkým pri posudzovaní výsledkov SPP vo vzťahu k cieľu životaschopnej výroby potravín by sa mali zohľadniť všetky príslušné faktory vrátane vývoja vstupných cien. Komisia by mala vytvoriť rámec pre systém spoločného monitorovania a hodnotenia a okrem iného zabezpečiť včasnú dostupnosť relevantných údajov vrátane informácií od členských štátov. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov. Okrem toho sa v oznámení Komisie Rozpočet stratégie Európa 2020 – časť II uvádza, že výdavky súvisiace s klímou by sa mali v celkovom rozpočte Únie zvýšiť aspoň na 20 %, aj vďaka príspevku z rozličných politík. Komisia by preto mala byť schopná posúdiť vplyv podpory poskytovanej Úniou v rámci SPP vo vzťahu k cieľom v oblasti klímy.

(69)

Uplatňuje sa právo Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS (22) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (23).

(70)

Vo svojom rozsudku z 9. novembra 2010 v spojených veciach C-92/09 a 93/09 (24) Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v Land Hessen Súdny dvor vyhlásil článok 42 bod 8b a článok 44a nariadenia (ES) č. 1290/2005 a nariadenie Komisie (ES) č. 259/2008 (25) za neplatné so zreteľom na fyzické osoby, ktoré sú prijímateľmi pomoci z európskych poľnohospodárskych fondov, ukladajú tieto ustanovenia povinnosť zverejňovať osobné údaje o všetkých prijímateľoch bez toho aby sa rozlišovalo na základe relevantných kritérií, ako je napr. obdobie, počas ktorého tieto osoby príslušnú pomoc dostávali, frekvencia tejto pomoci alebo jej typ či výška.

(71)

V nadväznosti na tento rozsudok a dovtedy, kým sa prijmú nové pravidlá zohľadňujúce námietky, ktoré vyjadril Súdny dvor, bolo nariadenie (ES) č. 259/2008 zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 410/2011 (26) tak, aby sa výslovne stanovilo, že povinnosť zverejňovať informácie sa nevzťahuje na fyzické osoby.

(72)

V septembri 2011 zorganizovala Komisia konzultácie zainteresovaných strán, na ktorých sa zišli zástupcovia profesijných poľnohospodárskych alebo obchodných organizácií, zástupcovia potravinárskeho priemyslu a pracovníkov, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti a inštitúcií Únie. V tomto rámci sa navrhli rôzne možnosti, pokiaľ ide o zverejňovanie údajov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré sú prijímateľmi pomoci z poľnohospodárskych fondov Únie, a dodržiavanie zásady proporcionality pri zverejňovaní dotknutých informácií. Na uvedenej konferencii sa diskutovalo o potrebe zverejňovania mien fyzických osôb s cieľom reagovať na cieľ lepšej ochrany finančných záujmov Únie, zvýšiť transparentnosť a vyzdvihnúť úspechy prijímateľov pri zabezpečovaní verejných statkov, ako aj súčasne zabezpečiť, aby uvedené zverejňovanie neprekračovalo rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto legitímnych cieľov.

(73)

Súdny dvor vo svojom rozsudku Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v Land Hessen nespochybnil legitímnosť cieľa, ktorým je posilnenie verejnej kontroly využívania peňazí z fondov. Súdny dvor však zdôraznil potrebu zvážiť spôsoby zverejňovania informácií o dotknutých prijímateľoch, ktoré sú v súlade s cieľom takéhoto zverejňovania a zároveň by spôsobovali čo najmenší zásah do práva prijímateľov na rešpektovanie ich súkromného života vo všeobecnosti, a konkrétne do práva na ochranu ich osobných údajov.

(74)

Cieľ posilniť verejnú kontrolu v súvislosti s jednotlivými prijímateľmi by sa mal analyzovať so zreteľom na nový rámec finančného hospodárenia a kontroly, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2014 a so zreteľom na skúsenosti získané v členských štátoch. V rámci tohto nového rámca nemôžu byť kontroly zo strany vnútroštátnych správnych orgánov vyčerpávajúce, najmä preto, že takmer pre všetky režimy môže byť kontrola na mieste vykonaná iba v súvislosti s obmedzeným počtom osôb. V uvedenom novom rámci sa navyše stanovuje, že členské štáty môžu za určitých podmienok znížiť počet kontrol na mieste. Dostatočný nárast minimálnej miery kontrol by v dnešnej situácii znamenal také ďalšie finančné a administratívne zaťaženie vnútroštátnych správnych orgánov, že tieto správne orgány by to neboli schopné zvládnuť.

(75)

Na základe uvedeného poskytuje zverejňovanie mien prijímateľov finančných prostriedkov z fondov prostriedok na posilnenie verejnej kontroly využívania týchto fondov, a preto užitočne dopĺňa existujúci rámec hospodárenia a kontroly, ktorý je potrebný na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany finančných záujmov Únie. Toto sa dosahuje čiastočne preventívnym a odrádzajúcim účinkom takéhoto zverejňovania, čiastočne prostredníctvom odrádzania jednotlivých prijímateľov od nezákonného správania a čiastočne tiež posilňovaním osobnej zodpovednosti poľnohospodárov za využívanie verejných prostriedkov, ktoré dostávajú.

(76)

V tejto súvislosti by sa mala riadne uznať úloha, ktorú zohráva občianska spoločnosť vrátane médií a mimovládnych organizácií, ako aj ich príspevok k posilňovaniu kontrolného rámca správnych orgánov proti podvodom a proti akémukoľvek zneužívaniu verejných finančných prostriedkov.

(77)

Zverejňovanie príslušných informácií je taktiež v súlade s prístupom stanoveným v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(78)

Cieľ posilniť verejnú kontrolu v súvislosti s jednotlivými prijímateľmi by sa mohol alternatívne dosiahnuť aj prostredníctvom ustanovenia povinnosti členských štátov zabezpečiť verejný prístup k príslušným informáciám na požiadanie a bez zverejňovania. To by však bolo menej účinné a riskovalo by sa vytváranie neželaných rozdielov pri vykonávaní. Vnútroštátnym orgánom by sa preto malo umožniť spoliehať sa v súvislosti s jednotlivými prijímateľmi na verejnú kontrolu prostredníctvom zverejňovania ich mien a iných príslušných údajov.

(79)

Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej kontroly využívania peňazí z fondov, určitá miera informácií o prijímateľoch musí byť daná do pozornosti verejnosti. Tieto informácie by mali obsahovať údaje o totožnosti prijímateľa, poskytnutú sumu a fond, z ktorého sa poskytuje, ako aj účel a povahu daného opatrenia. Tieto informácie by sa mali zverejňovať takým spôsobom, aby to spôsobilo čo najmenší zásah do práva prijímateľov na rešpektovanie ich súkromného života vo všeobecnosti, a najmä práva na ochranu ich osobných údajov, čo sú práva uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(80)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo toto nariadenie v súlade so zásadou proporcionality, zákonodarca preskúmal všetky alternatívne prostriedky dosiahnutia cieľa verejnej kontroly využívania peňazí z fondov, ako sa analyzujú v memorande uvedenom v prílohe k dokumentu Rady 6370/13, a zvolil ten, ktorý by spôsoboval čo najmenší zásah do dotknutých jednotlivých práv.

(81)

Zverejňovanie podrobností o opatrení, ktoré poľnohospodárov oprávňuje na získanie pomoci alebo podpory, ako aj o povahe a účele tejto pomoci alebo podpory verejnosti poskytuje konkrétne informácie o podporovanej činnosti a o účele, na ktorý sa pomoc alebo podpora poskytla. To by prispelo aj k preventívnemu a odrádzajúcemu účinku verejnej kontroly pri ochrane finančných záujmov.

(82)

S cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi sledovaným cieľom verejnej kontroly využívania peňazí z fondov na jednej strane a právom prijímateľov na rešpektovanie ich súkromného života vo všeobecnosti a na ochranu ich osobných údajov na druhej strane, by sa mal zohľadňovať význam podpory. Po rozsiahlej analýze a konzultácii so zainteresovanými stranami bolo zrejmé, že v záujme posilnenia účinnosti takéhoto zverejňovania a obmedzenia zasahovania do práv prijímateľov je nevyhnutné stanoviť prahovú hodnotu vyjadrenú z hľadiska sumy prijatej pomoci, pod ktorou by sa meno prijímateľa nemalo zverejňovať.

(83)

Uvedená prahová hodnota by mala mať charakter de minimis a mala by odrážať výšku režimov podpory zriadených v rámci SPP a vychádzať z nej. Keďže sa však štruktúry poľnohospodárskych odvetví členských štátov podstatne odlišujú a môžu sa významne odlišovať aj od priemernej štruktúry poľnohospodárskych podnikov Únie, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať minimálne prahové hodnoty, ktoré odrážajú ich konkrétnu situáciu. V nariadení (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje jednoduchý a osobitný režim pre malé poľnohospodárske podniky. V článku 63 uvedeného nariadenia sa stanovujú kritériá pre výpočet výšky pomoci. V záujme dôslednosti by sa v prípade, ak členské štáty uplatňujú daný režim, prahová hodnota, ktorá sa berie do úvahy, mala stanoviť v rovnakej výške ako sumy stanovené členským štátom v zmysle článku 63 ods. 1 druhého pododseku alebo článku 63 ods. 2 druhého (EÚ) č. 1307/2013 pododseku uvedeného nariadenia. V prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú uvedený režim neuplatňovať, by sa prahová hodnota, ktorá sa berie do úvahy, mala stanoviť ako maximálna výška možnej pomoci v danom režime, ako sa ustanovuje v článku 63 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. S výnimkou mena by malo zverejnenie pod touto konkrétnou prahovou hodnotu obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré daňovým poplatníkom umožnia získať verný obraz o SPP.

(84)

Sprístupnenie týchto informácií verejnosti v spojení so všeobecnými informáciami pre verejnosť ustanovenými v tomto nariadení zvyšuje transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie v rámci SPP, čím sa prispieva k zviditeľneniu a lepšiemu chápaniu tejto politiky. Umožňuje občanom, aby sa výraznejšie zapojili do rozhodovacieho procesu a zaručuje, že správne orgány majú väčšiu legitimitu, pracujú efektívnejšie a správajú sa zodpovednejšie voči občanom. Dáva občanom do pozornosti konkrétne príklady „verejných statkov“, ktoré poskytuje poľnohospodárstvo, čím podporuje legitimitu štátnej podpory pre odvetvie poľnohospodárstva.

(85)

Preto sa musí zvážiť, aby ustanovenie všeobecného zverejňovania príslušných informácií neprekračovalo rámec toho, čo je potrebné v demokratickej spoločnosti vzhľadom na potrebu chrániť finančné záujmy Únie, ako aj na prvoradý význam cieľa verejnej kontroly využívania peňazí z fondov.

(86)

V záujme splnenia požiadaviek na ochranu údajov by prijímatelia finančných prostriedkov mali byť ešte pred samotným zverejnením informovaní o zverejnení ich údajov. Mali by byť tiež informovaní o tom, že tieto údaje môžu na účely ochrany finančných záujmov Únie spracúvať audítorské a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov. Okrem toho by prijímatelia mali byť informovaní aj o svojich právach podľa smernice 95/46/ES a o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní týchto práv.

(87)

V dôsledku toho by sa v nadväznosti na dôkladnú analýzu a zhodnotenie najvhodnejšieho spôsobu dodržiavania práva na ochranu osobných údajov prijímateľov, a to aj na základe informácií, ktoré poskytla Komisia počas rokovaní o tomto nariadení, mali stanoviť v tomto nariadení nové pravidlá zverejňovania informácií o všetkých prijímateľoch finančných prostriedkov z fondov.

(88)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(89)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi: postupy vydávania, odoberania a skúmania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, ako aj postupy dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr; pravidlá práce a kontrol, z ktorých vychádza manažérske vyhlásenie platobných agentúr, fungovanie koordinačného orgánu a oznamovanie informácií Komisii zo strany tohto koordinačného orgánu; pravidlá týkajúce sa úloh certifikačných orgánov vrátane kontrol a osvedčení a správ spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré majú tieto orgány vypracovať. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (27).

(90)

Vykonávacie právomoci Komisie by mali tiež zahŕňať: zásady auditu, na ktorých sa zakladajú stanoviská certifikačných orgánov, vrátane posúdenia rizika, vnútorných kontrol a požadovanej úrovne informácií relevantných pre audit, metódy auditu, ktoré majú so zreteľom na medzinárodné audítorské normy používať certifikačné orgány na poskytovanie stanovísk, prípadne vrátane používania jednotnej integrovanej vzorky pre každú skupinu osôb a prípadne vrátane možnosti zúčastniť sa kontrol na mieste, ktoré vykonávajú platobné agentúry.

(91)

Mali by tiež zahŕňať: pravidlá jednotnej realizácie poľnohospodárskeho poradenského systému; stanovenie mesačných platieb z EPZF členským štátom; stanovenie súm financovania verejných intervenčných opatrení; opatrenia súvisiace s financovaním získavania satelitných snímok zo strany Komisie potrebných na vykonávanie kontrol a opatrenia prijaté Komisiou prostredníctvom techník diaľkového prieskumu používaných na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov; postup, ktorým Komisia získava tieto satelitné snímky a ktorým monitoruje poľnohospodárske zdroje, rámec upravujúci získavanie, zlepšovanie a využívanie satelitných snímok a meteorologických údajov, ako aj uplatniteľné termíny.

(92)

Mali by tiež zahŕňať: v kontexte postupu rozpočtovej disciplíny miera úpravy pre priame platby aj jej prispôsobenie, ako aj podmienky uplatniteľné na rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 na účely financovania priamych platieb; v kontexte postupu rozpočtovej disciplíny predbežné stanovenie výšky platieb a predbežné rozdelenie dostupných finančných prostriedkov medzi členské štáty.

(93)

Okrem toho by vykonávacie právomoci Komisie mali zahŕňať: stanovenie obdobia, v rámci ktorého musia akreditované platobné agentúry vypracovať a zaslať Komisii priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú programov rozvoja vidieka; zníženie alebo pozastavenie mesačných platieb členským štátom; podrobnosti o vedení samostatných účtovníctiev platobnými agentúrami; osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré sa majú zaevidovať do účtovníctiev vedených platobnými agentúrami; pravidlá financovania a účtovania intervenčných opatrení v podobe verejného skladovania, ako aj ďalších výdavkov financovaných z fondov, podmienky vykonávania automatického zrušenia záväzku, postup a ďalšie praktické dojednania pre správne fungovanie pozastavenia platieb Komisie členským štátom v prípade, že členské štáty predložia informácie neskoro.

(94)

Navyše by vykonávacie právomoci Komisie mali zahŕňať: postupy súvisiace s osobitnými povinnosťami, ktoré musia členské štáty splniť v súvislosti s kontrolami; postupy súvisiace s povinnosťami v oblasti spolupráce, ktoré musia členské štáty splniť v súvislosti s kontrolami na mieste vykonávanými Komisiou a v súvislosti s prístupom k informáciám; postupy a ďalšie praktické opatrenia súvisiace s povinnosťou nahlásiť nezrovnalosti a podvody, podmienky, za ktorých sa uchovávajú podporné dokumenty týkajúce sa vyplatených platieb a dokumenty týkajúce sa vykonávania administratívnych a fyzických kontrol požadovaných podľa práva Únie; schvaľovanie účtovných závierok a overovanie súladu, vylúčenie súm hradených z rozpočtu Únie z financovania zo strany Únie, postupy vymáhania neoprávnených platieb a úrokov a formy, akými majú členské štáty informovať Komisiu v súvislosti s nezrovnalosťami.

(95)

Vykonávacie právomoci Komisie by mali tiež zahŕňať: pravidlá zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania povinností členských štátov v súvislosti s ochranou finančných záujmov Únie, potrebné pravidlá zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania kontrol v Únii, uplatňovanie a výpočet čiastočného alebo úplného odňatia platieb alebo platobných nárokov; vymáhanie neoprávnených platieb a sankcií, a to aj pokiaľ ide o neoprávnene pridelené platobné nároky a uplatňovanie úrokov. Mali by tiež zahŕňať: uplatňovanie a výpočet správnych sankcií, podrobné pravidlá na označenie nesplnenia za menej závažné, pravidlá určovania prípadov, v ktorých si členské štáty môžu z dôvodu povahy sankcií vymožené sankcie ponechať a pozastavenie mesačných platieb členským štátom v konkrétnych prípadoch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

(96)

Vykonávacie právomoci Komisie by mali zahŕňať: formy zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a postup zloženia zábezpeky, jej prijatia a nahradenia pôvodnej zábezpeky; postupy uvoľnenia zábezpeky a oznámenie zo strany členských štátov alebo Komisie v súvislosti so zábezpekou. Mali by tiež zahŕňať pravidlá, ktoré sú v naliehavej situácii nevyhnutné aj odôvodnené na vyriešenie konkrétnych problémov vo vzťahu k platobným lehotám a vyplácaniu preddavkov; pravidlá týkajúce sa žiadostí o pomoc, žiadostí o platbu a žiadostí o platobné nároky vrátane lehoty na predkladanie žiadostí, požiadavky na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach, ustanovenia o zmenách alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, oslobodenie od povinnosti predložiť žiadosti a ustanovenia, ktorými sa členským štátom umožní uplatniť zjednodušené postupy alebo opraviť zrejmé chyby.

(97)

Podobne by vykonávacie právomoci Komisie mali zahŕňať: pravidlá vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu vrátane pravidiel o toleranciách merania pri kontrolách na mieste, technické špecifikácie potrebné na účely jednotného vykonávania integrovaného administratívneho a kontrolného systému; pravidlá pre situácie prevodu podnikov sprevádzané prevodom povinností týkajúcich sa oprávnenosti, pokiaľ ide o danú pomoc, ktoré je ešte potrebné splniť; pravidlá vyplácania preddavkov. Mali by tiež zahŕňať: pravidlá zamerané na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel kontroly obchodných dokumentov; postupy týkajúce sa vlastných databáz členských štátov a analytickej databázy izotopických údajov, ktorá pomôže zisťovať podvody; postupy týkajúce sa vzájomnej spolupráce a pomoci kontrolných orgánov a úradov, pravidlá vykonávania kontrol zhody s obchodnými normami, pravidlá týkajúce sa orgánov zodpovedných za vykonávanie týchto kontrol, ako aj obsahu, frekvencie a obchodnej fázy, na ktorú sa uvedené kontroly vzťahujú.

(98)

Vykonávacie právomoci Komisie by mali tiež zahŕňať: oznámenia, ktoré majú členské štáty poskytovať Komisii v súvislosti s kontrolami označení pôvodu a zemepisných označení a chránených tradičných pojmov; pravidlá týkajúce sa orgánu zodpovedného za overovanie súladu so špecifikáciou výrobku vrátane prípadov, keď sa zemepisná oblasť nachádza v tretej krajine, opatrenia, ktoré majú vykonať členské štáty, aby sa zabránilo nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov, kontroly a overovanie vrátane skúšok, ktoré majú vykonávať členské štáty;

Mali by tiež zahŕňať: pravidlá vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností v oblasti krížového plnenia; podrobné procesné a technické pravidlá týkajúce sa výpočtu a uplatnenia správnych sankcií za nedodržanie požiadaviek v oblasti krížového plnenia; pravidlá oznamovania informácií členských štátov Komisii podľa článku 104 a opatrenia na zabezpečenie uplatňovania práva Únie, ak ho môžu ohroziť mimoriadne menové postupy súvisiace s národnou menou.

(99)

Ďalej by vykonávacie právomoci Komisie mali zahŕňať: súbor špecifických ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie SPP; pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú členské štáty zaslať Komisii na účely monitorovania a hodnotenia SPP; pravidlá týkajúce sa formy a harmonogramu uverejňovania prijímateľov podpory z fondov, jednotného uplatňovania povinnosti informovať prijímateľov o tom, že ich údaje sa zverejnia a spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v súvislosti s uverejňovaním prijímateľov podpory z fondov.

(100)

Pri prijímaní niektorých vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať konzultačný postup. Pokiaľ ide o vykonávacie akty, ktoré obsahujú výpočet sumy Komisiou, tento konzultačný postup Komisii umožňuje plne prevziať zodpovednosť za riadenie rozpočtu a so zreteľom na lehoty a rozpočtové postupy sa zameriava na zvýšenie účinnosti, predvídateľnosti a rýchlosti. Pokiaľ ide o vykonávacie akty v rámci platieb členským štátom a v rámci fungovania postupu schvaľovania účtovných závierok tento konzultačný postup Komisii umožňuje prevziať plnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu a overovanie ročnej účtovnej závierky národných platobných agentúr na účely prijatia takýchto účtovných závierok alebo v prípade výdavkov, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Únie, na účely vylúčenia takýchto výdavkov z financovania Úniou. V iných prípadoch by sa mal pri prijímaní vykonávacích aktov uplatňovať postup preskúmania.

(101)

Komisia by mala byť splnomocnená prijať vykonávacie akty bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, týkajúce sa stanovenia čistého zostatku, ktorý je k dispozícii na výdavky z EPZF, a vyplácania doplnkových platieb alebo zrážok v súvislosti s postupom pre mesačné platby.

(102)

Keďže prechod zo systému podľa nariadenia zrušeného týmto nariadením na systém v tomto nariadení by mohol viesť k praktickým a špecifickým ťažkostiam, je potrebné stanoviť, že Komisia môže prijímať potrebné a riadne odôvodnené opatrenia.

(103)

Z dôvodu naliehavosti prípravy bezproblémového vykonania plánovaných opatrení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(104)

Keďže programové obdobie pre programy rozvoja vidieka, ktoré sa financujú na základe tohto nariadenia, sa začína 1. januára 2014, toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od tohto dátumu. Nakoľko však poľnohospodársky finančný rok sa vzťahuje na vyplatené výdavky a získané príjmy, ktoré platobné agentúry zaúčtovali do rozpočtu pre fondy za rozpočtový rok „N“ začínajúci 16. októbra roku „N-1“ a končiaci 15. októbra roku „N“, ustanovenia týkajúce sa akreditácie a odobratia akreditácie platobným agentúram a koordinačným orgánom a príslušných právomocí Komisie, finančného hospodárenia s fondmi, ako je napríklad rozpočtový strop, rezerva na krízy v poľnohospodárskom sektore, rozpočtová disciplína a pridelenie výdavkov, by sa mali začať uplatňovať od skoršieho dátumu, ktorý zodpovedá začiatku rozpočtového roka 2014 (t.j. 16. októbra 2013). Z toho istého dôvodu by sa ustanovenia týkajúce postupu pre mesačné platby zo strany Komisie členských štátom a dodržiavanie platobných lehôt platobnými agentúrami mali uplatňovať na výdavky, ktoré sa vynaložili od začiatku rozpočtového roku 2014 (t.j. 16. októbra 2013).

(105)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný a prijal stanovisko (28).

(106)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na jeho prepojenie s inými nástrojmi SPP a obmedzené finančné zdroje členských štátov v rozšírenej Únii, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie prostredníctvom viacročnej záruky financovania Úniou a sústredením sa na jeho priority, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

financovania výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) vrátane výdavkov na rozvoj vidieka;

b)

poľnohospodárskeho poradenského systému;

c)

zavedenia systémov riadenia a kontroly členskými štátmi;

d)

systému krížového plnenia;

e)

schvaľovania účtovných závierok.

Článok 2

Pojmy používané v tomto nariadení

1.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„poľnohospodár“ je poľnohospodár v zmysle článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

„poľnohospodárska činnosť“ je poľnohospodárska činnosť v zmysle článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

„poľnohospodárska plocha“ je poľnohospodárska plocha v zmysle článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d)

„podnik“ je podnik v zmysle článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, okrem prípadu ustanoveného v článku 91 ods. 3;

e)

„priame platby“ sú priame platby v zmysle článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

„právne predpisy v oblasti poľnohospodárstva“ sú všetky uplatniteľné akty prijaté v rámci SPP na základe článku 43 ZFEÚ, ako aj v príslušných prípadoch všetky delegované alebo vykonávacie akty prijaté na základe týchto aktov a druhá časť nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a to v rozsahu, v akom sa vzťahuje na EPFRV;

g)

„nezrovnalosť“ je nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95.

2.   Na účely financovania, riadenia a monitorovania SPP, pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:

a)

úmrtie prijímateľa;

b)

dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa;

c)

závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

d)

náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;

e)

epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich;

f)

vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

HLAVA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O POĽNOHOSPODÁRSKYCH FONDOCH

KAPITOLA I

Poľnohospodárske fondy

Článok 3

Fondy financovania poľnohospodárskych výdavkov

1.   S cieľom dosiahnuť ciele SPP stanovené v ZFEÚ sa financovanie rôznych opatrení spadajúcich do rámca tejto politiky vrátane opatrení na rozvoj vidieka zabezpečuje prostredníctvom:

a)

Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“);

b)

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“).

2.   EPZF a EPFRV (ďalej len „fondy“) sú súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len „rozpočet Únie“).

Článok 4

Výdavky EPZF

1.   EPZF sa vykonáva v rámci spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Financujú sa z neho tieto výdavky vynaložené v súlade s právom Únie:

a)

opatrenia zamerané na reguláciu alebo podporu poľnohospodárskych trhov;

b)

priame platby poľnohospodárom v rámci SPP;

c)

finančný príspevok Únie na informačné a propagačné akcie v prospech poľnohospodárskych produktov na vnútornom trhu Únie a v tretích krajinách, ktoré vykonávajú členské štáty na základe iných programov, ako programov uvedených v článku 5, ktoré vybrala Komisia;

d)

finančný príspevok Únie na program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách uvedený v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na opatrenia súvisiace s ochoreniami zvierat a stratou dôvery spotrebiteľov uvedené v článku 155 uvedeného nariadenia.

2.   Z EPZF sa financujú priamym spôsobom a v súlade s právom Únie tieto výdavky:

a)

propagácia poľnohospodárskych výrobkov, vykonávaná priamo Komisiou alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií;

b)

opatrenia prijaté v súlade s právom Únie a určené na zachovanie, charakterizáciu, zber a používanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve;

c)

zavedenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov;

d)

systémy poľnohospodárskeho prieskumu vrátane prieskumov o štruktúre poľnohospodárskych podnikov.

Článok 5

Výdavky EPFRV

EPFRV sa vykonáva v rámci spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Financuje sa z neho finančný príspevok Únie na programy rozvoja vidieka vykonávané v súlade s právom Únie v oblasti podpory rozvoja vidieka.

Článok 6

Ďalšie výdavky vrátane technickej pomoci

Z fondov sa môžu priamym spôsobom na podnet Komisie a/alebo v jej mene financovať príprava, monitorovanie, činnosti administratívnej a technickej podpory, ako aj hodnotenie, audit a kontroly potrebné na vykonávanie SPP. Uvedené opatrenia zahŕňajú najmä:

a)

opatrenia potrebné na analýzu, riadenie, monitorovanie, výmenu informácií a vykonávanie SPP, ako aj opatrenia týkajúce sa zavedenia systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

b)

získavanie satelitných snímok Komisiou potrebných na vykonávanie kontrol v súlade s článkom 21;

c)

opatrenia prijaté Komisiou prostredníctvom techník diaľkového prieskumu Zeme používaných na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v súlade s článkom 22;

d)

opatrenia potrebné na udržanie a vývoj metód a technických prostriedkov na informovanie, prepojenie, monitorovanie a kontrolu finančného riadenia fondov používaných na financovanie SPP;

e)

poskytovanie informácií o SPP v súlade s článkom 45;

f)

štúdie SPP a hodnotenie opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v SPP;

g)

v prípade potreby výkonné agentúry zriadené v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (29), ktoré konajú v súvislosti s SPP;

h)

opatrenia týkajúce sa šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, propagácie spolupráce a výmeny skúseností na úrovni Únie, prijaté v rámci rozvoja vidieka vrátane vytvorenia sieťového prepojenia zainteresovaných strán;

i)

opatrenia potrebné na vytvorenie, registráciu a ochranu log v rámci politík kvality Únie a na ochranu súvisiacich práv duševného vlastníctva, ako aj na rozvoj potrebných informačných technológií.

KAPITOLA II

Platobné agentúry a ostatné orgány

Článok 7

Akreditácia a odobratie akreditácie platobným agentúram a koordinačným orgánom

1.   Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 4 ods. 1 a v článku 5.

S výnimkou platieb sa môže výkon týchto úloh delegovať.

2.   Členské štáty akreditujú ako platobné agentúry útvary alebo orgány, ktorých organizačná štruktúra a systém vnútornej kontroly poskytujú dostatočné záruky, že platby sú zákonné, riadne a náležite zaúčtované. Na tento účel musia platobné agentúry splniť minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií a komunikácie a monitorovania, ktoré Komisia ustanoví podľa článku 8 ods. 1 písm. a).

Každý členský štát so zreteľom na svoje ústavné predpisy obmedzí počet svojich akreditovaných platobných agentúr na najviac jednu na vnútroštátnej úrovni alebo v prípade potreby na jednu na región. Ak sa však platobné agentúry zriadia na regionálnej úrovni, členské štáty okrem toho buď akreditujú platobnú agentúru na celoštátnej úrovni pre režimy pomoci, ktoré musia byť na základe svojej povahy riadené na celoštátnej úrovni, alebo zveria riadenie týchto režimov svojim regionálnym platobným agentúram.

Odchylne od druhého pododseku si členské štáty môžu ponechať všetky platobné agentúry, ktoré boli akreditované pred 20. decembra 2013.

Do konca roku 2016 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní systému platobných agentúr v Únii, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívne návrhy.

3.   Do 15. februára roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru vypracuje:

a)

ročné účtovné závierky pre výdavky vynaložené pri plnení úloh zverených príslušným akreditovaným platobným agentúram spolu s informáciami potrebnými na ich schválenie v súlade s článkom 51;

b)

manažérske vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtovnej závierky a riadneho fungovania systémov vnútornej kontroly na základe objektívnych kritérií, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

c)

každoročné zhrnutie záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a zistených systémových nedostatkov, ako aj nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať alebo sa plánujú.

Komisia môže v mimoriadnych prípadoch na základe oznámenia dotknutého členského štátu posunúť termín 15. februára najneskôr na 1. marca.

4.   Keď je akreditovaná viac ako jedna platobná agentúra, členský štát určí verejný orgán (ďalej len „koordinačný orgán“), ktorý poverí týmito úlohami:

a)

zhromažďovať informácie, ktoré sa majú dať k dispozícii Komisii, a zasielať jej tieto informácie;

b)

prijať či prípadne koordinovať opatrenia v záujme odstránenia akýchkoľvek nedostatkov spoločnej povahy a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch;

c)

podporovať a pokiaľ možno zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie.

Pokiaľ ide o spracovanie finančných informácií uvedených v písmene a) prvého pododseku, koordinačný orgán podlieha osobitnej akreditácii členskými štátmi.

5.   Ak akreditovaná platobná agentúra nedodrží alebo už nedodržiava jedno alebo viacero akreditačných kritérií uvedených v odseku 2, členský štát konajúci z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie odoberie uvedenú akreditáciu, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné zmeny v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti problému.

6.   Platobné agentúry riadia a zabezpečujú kontrolu operácií spojených s verejnou intervenciou, za ktoré sú zodpovedné, a v tejto oblasti nesú celkovú zodpovednosť.

Článok 8

Právomoci Komisie

1.   Na to, aby sa zabezpečilo správne fungovanie systému ustanoveného v článku 7, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111, pokiaľ ide o:

a)

minimálne podmienky akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov uvedených v článku 7 ods. 2 a 4;

b)

povinností platobných agentúr, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, ako aj pravidlá týkajúce sa obsahu ich riadiacich a kontrolných úloh.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

postupov vydávania, odoberania a skúmania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, ako aj postupov pre dohľad nad akreditáciou platobných agentúr;

b)

činností a kontrol, z ktorých vychádza manažérske vyhlásenie platobných agentúr o vierohodnosti;

c)

fungovania koordinačného orgánu a oznamovania informácií Komisii podľa článku 7 ods. 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 9

Certifikačné orgány

1.   Certifikačný orgán je verejný alebo súkromný audítorský orgán určený členským štátom. Ak ide o súkromný audítorský orgán a ak sa to vyžaduje podľa uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva, vyberá ho členský štát prostredníctvom verejného výberového konania. Tento orgán poskytuje stanoviská k úplnosti, presnosti a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky platobnej agentúry, riadnemu fungovaniu jej systému vnútornej kontroly, a k zákonnosti a správnosti výdavkov, v prípade ktorých sa od Komisie žiada úhrada, pričom tieto stanoviská vypracúva v súlade s medzinárodne prijatými normami pre audit. V tomto stanovisku sa uvedie aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti o tvrdeniach uvedených v manažérskom vyhlásení o vierohodnosti.

Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť. Funguje nezávisle od dotknutej platobnej agentúry a dotknutého koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, ktorý túto agentúru akreditoval.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá týkajúce sa úloh certifikačných orgánov, vrátane kontrol a osvedčení a správ spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré majú tieto orgány vypracovať. So zreteľom na potrebu maximálnej účinnosti v súvislosti s testovaním operácií a profesionálnym auditom, sa v súvislosti s integrovaným prístupom vo vykonávacích aktoch stanovia aj:

a)

zásady auditu, na ktorých sa zakladajú stanoviská certifikačných orgánov vrátane posúdenia rizika, vnútorných kontrol a požadovanej úrovne informácií relevantných pre audit;

b)

metódy auditu, ktorú majú so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy používať certifikačné orgány na poskytovanie stanovísk vrátane možnosti použitia jednotnej integrovanej vzorky pre každú populáciu a vrátane možnosti zúčastniť sa kontrol na mieste, ktoré vykonávajú platobné agentúry.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 10

Prijateľnosť platieb realizovaných platobnými agentúrami

Únia môže financovať výdavky uvedené v článku 4 ods. 1 a v článku 5 iba vtedy, ak ich vynaložia akreditované platobné agentúry.

Článok 11

Plné platby prijímateľom

Pokiaľ nie je v práve Únie výslovne stanovené inak, platby súvisiace s financovaním ustanoveným v tomto nariadení sa vyplácajú prijímateľom v plnej výške.

HLAVA III

POĽNOHOSPODÁRSKY PORADENSKÝ SYSTÉM

Článok 12

Zásada a rozsah

1.   Členské štáty zriadia pre prijímateľov poradenský systém o obhospodarovaní pôdy, riadení poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „poľnohospodársky poradenský systém“). Poľnohospodársky poradenský systém prevádzkujú určené orgány verejnej moci a/alebo vybrané súkromné orgány.

2.   Poľnohospodársky poradenský systém zahŕňa aspoň:

a)

povinnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré vyplývajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia, a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy stanovené v hlave VI kapitole I;

b)

poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie v súlade s hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a zachovanie poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

opatrenia na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú ustanovené v programoch rozvoja vidieka na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú orientáciu, ako aj podporu podnikania;

d)

požiadavky na úrovni prijímateľov vymedzené členskými štátmi na účely vykonávania článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES;

e)

požiadavky na úrovni prijímateľov vymedzené členskými štátmi na účely vykonávania článku 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009, najmä požiadavka uvedená v článku 14 smernice 2009/128/ES.

3.   Poľnohospodársky poradenský systém môže okrem toho zahŕňať najmä:

a)

podporu konverzie poľnohospodárskych podnikov a diverzifikácie ich hospodárskej činnosti;

b)

riadenie rizík a zavedenie primeraných preventívnych opatrení na riešenie prírodných katastrof, katastrofických udalostí a ochorení zvierat a rastlín;

c)

minimálne požiadavky stanovené vo vnútroštátnom práve, ako sa uvádza v článku 28 ods. 3 a článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

d)

informácie týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, biodiverzity a ochrany vody, ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Špecifické požiadavky týkajúce sa poľnohospodárskeho poradenského systému

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poradcovia pracujúci v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne absolvovali školenia.

2.   Členské štáty zabezpečia oddelenie medzi poradenstvom a kontrolou. V tejto súvislosti a bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, členské štáty zabezpečia, aby vybrané a určené orgány uvedené v článku 12 ods. 1 neposkytovali nijaké osobné alebo individuálne informácie alebo údaje, ktoré získajú v priebehu svojej poradenskej činnosti, iným osobám, ako je prijímateľ, ktorý spravuje príslušný poľnohospodársky podnik, okrem prípadu nezrovnalosti či porušenia zisteného v priebehu svojej činnosti, pre ktorý vnútroštátne právo alebo právo Únie stanovuje povinnosť informovať verejný orgán, najmä v prípade trestného činu.

3.   Dotknutý vnútroštátny orgán poskytne potenciálnemu prijímateľovi príslušný zoznam vybraných a určených orgánov uvedených v článku 12 ods. 1, a to najmä elektronickými prostriedkami.

Článok 14

Prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému

Prijímatelia a poľnohospodári, ktorí nedostávajú podporu v rámci SPP, môžu dobrovoľne využívať poľnohospodársky poradenský systém.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 99 ods. 2 štvrtý pododsek, členské štáty však môžu na základe objektívnych kritérií určiť kategórie prijímateľov, ktorí majú prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému vrátane sietí, ktoré fungujú s obmedzenými zdrojmi, v zmysle článkov 53, 55 a 56 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, aby boli uprednostnení poľnohospodári, ktorí majú najobmedzenejší prístup k inému poradenskému systému, ako je poľnohospodársky poradenský systém.

Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečí, aby prijímatelia mali prístup k poradenstvu zodpovedajúcemu konkrétnej situácii ich poľnohospodárskeho podniku.

Článok 15

Právomoci Komisie

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá o jednotnej realizácii poľnohospodárskeho poradenského systému, aby sa systém stal plne funkčným.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

HLAVA IV

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE S FONDMI

KAPITOLA I

EPZF

Oddiel 1

Financovanie výdavkov

Článok 16

Rozpočtový strop

1.   Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

2.   V prípade, že sa v práve Únie stanovujú sumy, ktoré sa majú odpočítať od súm uvedených v odseku 1 alebo k nim pripočítať, Komisia prijme vykonávacie akty bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 116, ktorými sa stanoví čistý zostatok, ktorý je k dispozícii na výdavky EPZF na základe údajov nachádzajúcich sa v práve Únie.

Článok 17

Mesačné platby

1.   Komisia členským štátom sprístupňuje rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 4 ods. 1 vo forme mesačných platieb na základe výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami počas referenčného obdobia.

2.   Až do prevodu mesačných platieb Komisiou zabezpečujú prostriedky potrebné na realizáciu výdavkov členské štáty podľa potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr.

Článok 18

Postup vyplácania mesačných platieb

1.   Bez toho, aby bola dotknutá uplatniteľnosť článkov 51 a 52, Komisia vypláca mesačné platby na výdavky vynakladané akreditovanými platobnými agentúrami v priebehu referenčného mesiaca.

2.   Mesačné platby každému členskému štátu sa prevedú najneskôr tretí pracovný deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa výdavky vynaložili. Výdavky členských štátov vynaložené od 1. do 15. októbra sa považujú za výdavky vynaložené v mesiaci október. Výdavky vynaložené od 16. do 31. októbra sa považujú za vynaložené v mesiaci november.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce mesačné platby, ktoré vypláca na základe vyhlásenia o výdavkoch členských štátov a informácií poskytnutých v súlade s článkom článku 102 ods. 1, pričom zohľadňuje zníženia alebo pozastavenia uplatňované podľa článku 41 alebo iné opravy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 116, ktorými sa stanovia doplnkové platby alebo zrážky. V takomto prípade sa o tom na najbližšom zasadnutí informuje výbor uvedený v článku 116 ods. 1.

Článok 19

Administratívne náklady a náklady na zamestnancov

Výdavky týkajúce sa administratívnych nákladov a nákladov na zamestnancov, ktoré vynaložia členské štáty a prijímatelia pomoci z EPZF, sa z fondu nehradia.

Článok 20

Výdavky na verejnú intervenciu

1.   Ak v rámci spoločnej organizácie trhov nie je stanovená suma na jednotku, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, príslušné opatrenie sa financuje z EPZF na základe štandardných súm jednotných pre celú Úniu, najmä v prípade finančných prostriedkov pochádzajúcich z členských štátov a použitých na nákup výrobkov, na materiálové operácie vyplývajúce zo skladovania a v prípade potreby na spracovanie intervenčných výrobkov.

2.   S cieľom zabezpečiť financovanie výdavkov na verejnú intervenciu z EPZF je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 115 delegované akty, ktoré sa týkajú:

a)

typu opatrení, ktoré môže Únia financovať, a podmienok ich úhrad;

b)

podmienok oprávnenosti a spôsobu výpočtu na základe informácií, ktoré platobné agentúry skutočne zistili, alebo na základe paušálnych súm, ktoré určila Komisia, alebo na základe paušálnych alebo nepaušálnych súm, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi v oblasti poľnohospodárstva.

3.   S cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zahrnutými do rozpočtu Únie pre EPZF je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 115 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa hodnotenia operácií spojených s verejnou intervenciou, opatrenia, ktoré je potrebné prijať v prípade straty alebo poškodenia výrobkov vo verejnej intervencii, a pravidlá týkajúce sa stanovenia súm, ktoré sa majú financovať.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí sumy uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Článok 21

Získavanie satelitných snímok

Komisia a členské štáty sa v súlade so špecifikáciou, ktorú vypracuje každý členský štát, dohodnú na zozname satelitných snímok potrebných na vykonávanie kontrol.

Komisia uvedené satelitné snímky bezplatne poskytne kontrolným orgánom alebo poskytovateľom služieb, ktorých tieto orgány oprávnili, aby ich zastupovali.

Komisia zostáva vlastníkom satelitných snímok a po dokončení práce ich získa naspäť. Môže tiež zabezpečiť, aby sa pracovalo na zlepšení techník a pracovných postupov v súvislosti s kontrolou poľnohospodárskych plôch prostredníctvom diaľkového snímania.

Článok 22

Monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov

Cieľom opatrení financovaných podľa článku 6 písm. c) je poskytnúť Komisii prostriedky na:

a)

riadenie poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte;

b)

zabezpečiť agroekonomické a agroenvironmentálne monitorovanie poľnohospodárskej pôdy vrátane agrolesníctva a monitorovanie stavu plodín, aby bolo možné uskutočniť odhady, najmä pokiaľ ide o výnosy a poľnohospodársku produkciu;

c)

zabezpečiť spoločný prístup k takýmto odhadom v medzinárodnom kontexte, ako sú uvedené iniciatívy koordinované organizáciami Organizácie Spojených národov alebo inými medzinárodnými agentúrami;

d)

prispieť k transparentnosti na svetových trhoch a

e)

zabezpečiť technologické monitorovanie agrometeorologického systému.

Opatrenia financované podľa článku 6 písm. c) sa týkajú zberu alebo získavania údajov potrebných na realizáciu a monitorovanie SPP vrátane údajov získaných prostredníctvom satelitov a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry satelitných údajov a webovej stránky, vykonania osobitných štúdií o klimatických podmienkach, diaľkového snímania na pomoc pri monitorovaní zdravia pôdy a aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa tieto opatrenia vykonávajú v spolupráci s laboratóriami a orgánmi členských štátov.

Článok 23

Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví:

a)

pravidlá týkajúce sa financovania podľa článku 6 písm. b) a c),

b)

postup, podľa ktorého sa majú opatrenia uvedené v článkoch 21 a 22 vykonávať s cieľom dosiahnuť stanovené ciele,

c)

rámec pre získavanie, posilnenie a využívanie satelitných snímok a meteorologických údajov, ako aj uplatniteľné termíny.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Oddiel 2

Rozpočtová disciplína

Článok 24

Dodržiavanie stropu

1.   Rozpočtové prostriedky týkajúce sa výdavkov EPZF nepresiahnu počas rozpočtového postupu a počas plnenia rozpočtu sumu uvedenú v článku 16.

Všetky legislatívne nástroje, ktoré navrhla Komisia a ktoré prijal Európsky parlament a Rada, Rada alebo Komisia a ktoré majú vplyv na rozpočet EPZF, sú v súlade so sumou uvedenou v článku 16.

2.   Ak sa v práve Únie stanovuje pre niektorý členský štát finančný strop poľnohospodárskych výdavkov v eurách, takéto výdavky sa mu uhradia v medziach uvedeného stropu stanoveného v eurách a v prípade, ak sa uplatňuje článok 41, upravené podľa potreby.

3.   Vnútroštátne stropy pre priame platby uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 opravené úpravami ustanovenými v článku 26 tohto nariadenia sa považujú za finančné stropy v eurách.

Článok 25

Rezerva na krízu v poľnohospodárskom sektore

Rezerva určená na poskytnutie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor v prípade významnej krízy, ktorá ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu (ďalej len „rezerva na krízu v poľnohospodárskom sektore“), sa zriadi tak, že na začiatku každého roka sa na priame platby uplatní určité zníženie prostredníctvom mechanizmu finančnej disciplíny podľa článku 26.

Celková výška rezervy dosiahne 2 800 miliónov EUR, pričom rovnaké ročné splátky v období rokov 2014 – 2020 dosiahnu 400 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) a začlení sa do okruhu 2 viacročného finančného rámca stanoveného v prílohe k nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

Článok 26

Finančná disciplína

1.   S cieľom zabezpečiť dodržiavanie ročných stropov stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 na financovanie trhových výdavkov a priamych platieb sa určí úroveň úpravy priamych platieb v prípade, že odhady financovania opatrení financovaných v rámci tohto podstropu pre daný rozpočtový rok naznačujú, že daný ročný strop bude prekročený.

2.   Komisia predloží návrh týkajúci sa úrovne úpravy Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorého sa uvedené úpravy týkajú.

3.   Ak Európsky parlament a Rada do 30. júna ktoréhokoľvek roka úroveň úpravy nestanovia, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí úroveň úpravy a bezodkladne o tom informuje Európsky parlament a Radu. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

4.   Komisia môže do 1. decembra na základe nových informácií, ktoré získala, prijať vykonávacie akty, ktorými upraví úroveň úpravy stanovenú v súlade s odsekom 2 alebo 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

5.   Odchylne od článku 169 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 uhradia členské štáty rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 konečným prijímateľom, na ktorých sa v rozpočtovom roku, do ktorého sa rozpočtové prostriedky prenášajú, vzťahuje úroveň úpravy.

Úhrada uvedená v prvom pododseku sa vzťahuje len na konečných prijímateľov v tých členských štátoch, kde sa v predchádzajúcom rozpočtovom roku uplatňovala finančná disciplína.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce podmienky uplatniteľné na rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 na účely financovania výdavkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

7.   Pri uplatňovaní tohto článku sa v rámci určovania úrovne úpravy zahrnie rezervná suma na krízy v poľnohospodárskom sektore uvedená v článku 25. Akákoľvek suma, ktorá sa neposkytne na krízové opatrenia do konca rozpočtového roka, sa vyplatí v súlade s odsekom 5 tohto článku.

Článok 27

Postup rozpočtovej disciplíny

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade zároveň s návrhom rozpočtu na rozpočtový rok N svoje prognózy na rozpočtové roky N - 1, N a N + 1.

2.   Ak sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N javí riziko, že suma uvedená v článku 16 na rozpočtový rok N bude prekročená, Komisia navrhne Európskemu parlamentu a Rade alebo Rade opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržania tejto sumy.

3.   Kedykoľvek, keď sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia sumy uvedenej v článku 16 a že nemôže prijať primerané opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich právomocí, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania tejto sumy. Uvedené opatrenia prijme Rada, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 3 ZFEÚ, alebo Európsky parlament a Rada, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 2 ZFEÚ.

4.   Ak na konci rozpočtového roka N žiadosti členských štátov o úhradu prekračujú alebo môžu prekročiť sumu uvedenú v článku 16, Komisia:

a)

zváži tieto žiadosti v pomere k žiadostiam, ktoré predložili členské štáty, a v rámci disponibilného rozpočtu a prijme vykonávacie akty, ktorými provizórne stanoví výšku platieb na príslušný mesiac;

b)

najneskôr do 28. februára rozpočtového roka N + 1 určí pre všetky členské štáty ich situáciu vzhľadom na financovanie Úniou za rozpočtový rok N;

c)

prijme vykonávacie akty stanovujúce celkovú výšku financovania Úniou rozdelenú medzi členské štáty na základe jednotnej miery financovania Úniou v rámci rozpočtu, ktorý bol k dispozícii na mesačné platby;

d)

najneskôr pri vyplácaní mesačných platieb za mesiac marec roku N + 1 realizuje vyrovnania, ktoré sa majú vykonať s ohľadom na členské štáty.

Vykonávacie akty ustanovené v písmenách a) a c) prvého pododseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Článok 28

Systém včasného varovania a monitorovania

S cieľom zabezpečiť, aby sa rozpočtový strop uvedený v článku 16 nepresiahol, Komisia zavedie mesačný systém včasného varovania a monitorovania, pokiaľ ide o výdavky EPZF.

Na začiatku každého rozpočtového roka Komisia určí na tento účel profily mesačných výdavkov založené v prípade potreby na priemerných mesačných výdavkoch za predchádzajúce tri roky.

Komisia Európskemu parlamentu a Rade pravidelne predkladá správu, v ktorej preskúma vývoj vynaložených výdavkov vo vzťahu k profilom a ktorá obsahuje hodnotenie očakávaného plnenia v aktuálnom rozpočtovom roku.

Článok 29

Referenčné výmenné kurzy

1.   Keď Komisia prijíma návrh rozpočtu alebo opravný list k návrhu rozpočtu, ktorý sa týka poľnohospodárskych výdavkov, použije na odhad rozpočtových prostriedkov EPZF priemerný výmenný kurz eura voči americkému doláru zaznamenaný na trhu za posledný štvrťrok, ktorý končí aspoň 20 dní pred tým, ako Komisia prijme rozpočtový dokument.

2.   Keď Komisia prijíma návrh opravného a doplňujúceho rozpočtu alebo opravný list k nemu, pokiaľ sa uvedené dokumenty týkajú rozpočtových prostriedkov vzťahujúcich sa na opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a), používa:

a)

priemerný výmenný kurz eura voči americkému doláru skutočne zaznamenaný na trhu od 1. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka do konca posledného štvrťroka končiaceho sa aspoň 20 dní pred tým, ako Komisia prijme rozpočtový dokument, a najneskôr 31. júla aktuálneho rozpočtového roka a

b)

priemerný výmenný kurz skutočne zaznamenaný v priebehu posledného štvrťroka končiaceho sa aspoň 20 dní pred tým, ako Komisia prijme rozpočtový dokument na účely prognózy na zvyšok rozpočtového roka.

KAPITOLA II

Epfrv

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia pre epfrv

Článok 30

Predchádzanie dvojitému financovaniu

Na výdavky financované z EPFRV sa nevzťahuje žiadne iné financovanie z rozpočtu Únie.

Článok 31

Ustanovenia uplatňujúce sa na všetky platby

1.   V súlade s článkom 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 platby príspevku z EPFRV zo strany Komisie podľa článku 5 tohto nariadenia neprekročia rozpočtové záväzky.

Tieto platby sa priradia k najskoršiemu otvorenému rozpočtovému záväzku.

2.   Uplatňuje sa článok 84 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Oddiel 2

Financovanie programov rozvoja vidieka

Článok 32

Finančný príspevok z EPFRV

Finančný príspevok z EPFRV na výdavky na programy rozvoja vidieka je stanovený pre každý program v rámci stropov ustanovených právom Únie, ktoré sa týkajú podpory rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV.

Článok 33

Rozpočtové záväzky

Pokiaľ ide o rozpočtové záväzky Únie v súvislosti s programami rozvoja vidieka, uplatňuje sa článok 76 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Oddiel 3

Finančný príspevok na programy rozvoja vidieka

Článok 34

Ustanovenia vzťahujúce sa na platby na programy rozvoja vidieka

1.   Rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 5 sú k dispozícii členským štátom vo forme predbežného financovania, priebežných platieb a platieb zostatku, ako je opísané v tomto oddiele.

2.   Kumulovaný súčet predbežného financovania a priebežných platieb neprekročí 95 % príspevku EPFRV na každý program rozvoja vidieka.

Keď sa dosiahne strop 95 %, členské štáty naďalej predkladajú Komisii žiadosti o platby.

Článok 35

Predbežné financovanie

1.   Komisia po prijatí rozhodnutia, ktorým schváli program rozvoja vidieka, vyplatí členskému štátu počiatočnú sumu predbežného financovania na celé programové obdobie. Táto počiatočná suma predbežného financovania sa vyplatí v splátkach takto:

a)

v roku 2014: 1 % sumy podpory z EPFRV na program na celé programové obdobie a 1,5 % sumy podpory z EPFRV na program na celé programové obdobie, ak členský štát dostával finančnú pomoc od roku 2010 buď v súlade s článkami 122 a 143 ZFEÚ alebo z Európskeho nástroja finančnej stability (ďalej len „ENFS“), alebo dostáva finančnú pomoc k 31. decembru 2013 v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ;

b)

v roku 2015: 1 % sumy podpory z EPFRV na program na celé programové obdobie a 1,5 % sumy podpory z EPFRV na program na celé programové obdobie, ak členský štát dostával finančnú pomoc od roku 2010 buď v súlade s článkami 122 a 143 ZFEÚ alebo z ENFS, alebo dostáva finančnú pomoc k 31. decembru 2014 v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ;

c)

v roku 2016: 1 % sumy podpory z EPFRV na program na celé programové obdobie.

Ak sa program rozvoja vidieka prijme v roku 2015 alebo neskôr, skoršie splátky sa vyplatia v roku takéhoto prijatia.

2.   Celková suma vyplatená v rámci predbežného financovania sa Komisii uhradí, ak sa nevynaložili žiadne výdavky a ak sa v lehote 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia vyplatí prvú splátku zo sumy predbežného financovania, nezašle nijaké vyhlásenie o výdavkoch na program rozvoja vidieka.

3.   Úroky vzniknuté z predbežného financovania sa pripíšu danému programu rozvoja vidieka a odpočítajú sa z výšky verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

4.   Celková suma predbežného financovania bude zúčtovaná v súlade s postupom uvedeným v článku 51 tohto nariadenia pred uzavretím programu rozvoja vidieka.

Článok 36

Priebežné platby

1.   Priebežné platby sa vyplácajú na každý program rozvoja vidieka. Vypočítajú sa použitím miery spolufinancovania každého opatrenia na vynaložené verejné výdavky súvisiace s týmto opatrením, ako sa uvádza v článku 59 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

2.   V závislosti od dostupnosti prostriedkov vypláca Komisia priebežné platby na úhradu výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami pri vykonávaní programov, pričom zohľadní zníženia alebo pozastavenie uplatnené podľa článku 41.

3.   Každú priebežnú platbu vyplatí Komisiou za splnenia týchto požiadaviek:

a)

zaslanie vyhlásenia o výdavkoch podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou Komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. c);

b)

neprekročenie celkovej výšky príspevku EPFRV na každé opatrenie počas celého obdobia, na ktoré sa daný program vzťahuje;

c)

zaslanie poslednej výročnej správy o pokroku týkajúcej sa vykonávania programu rozvoja vidieka Komisii.

4.   Ak nie je niektorá z požiadaviek stanovených v odseku 3 splnená, Komisia bezodkladne informuje akreditovanú platobnú agentúru alebo koordinačný orgán, ak bol určený. Ak nie je splnená niektorá z požiadaviek stanovených v odseku 3 písm. a) alebo c), vyhlásenie o výdavkoch nemožno prijať.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 51 a 52, Komisia vypláca priebežné platby do 45 dní od zaevidovania vyhlásenia o výdavkoch, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v odseku 3 tohto článku.

6.   Akreditované platobné agentúry vypracujú a zašlú Komisii priamo alebo prostredníctvom koordinačného orgánu, ak je určený, priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú programov rozvoja vidieka, za obdobia, ktoré stanoví Komisia.

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce akreditovaným platobným agentúram obdobia na zaslanie týchto priebežných vyhlásení o výdavkoch. Uvedené vykonávacie akty prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Vyhlásenia o výdavkoch pokrývajú výdavky, ktoré vynaložili platobné agentúry počas každého príslušného obdobia. Ale v prípadoch, keď výdavky uvedené v článku 65 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 nemožno vykázať Komisii v danom období z dôvodu zatiaľ neschválenej zmeny programu zo strany Komisie, možno ich vykázať v nasledujúcich obdobiach.

Priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú výdavkov vynaložených od 16. októbra, sa zahrnú do rozpočtu nasledujúceho roka.

7.   Uplatňuje sa článok 83 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 37

Platba zostatku a uzavretie programu

1.   Komisia vyplatí zostatok s výhradou dostupnosti prostriedkov po prijatí poslednej výročnej správy o pokroku týkajúcej sa vykonávania programu rozvoja vidieka, na základe platného finančného plánu, ročnej účtovnej závierky za posledný rok vykonávania príslušného programu rozvoja vidieka a príslušného rozhodnutia o schválení účtovnej závierky. Tieto ročné účtovné závierky sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a zahŕňa výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila až do posledného termínu oprávnenosti výdavkov.

2.   Zostatok sa vyplatí najneskôr šesť mesiacov potom, ako Komisia uzná informácie a dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku za prijateľné a po schválení poslednej ročnej účtovnej závierky. Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 ods. 5, Komisia do šiestich mesiacov zruší viazanosť súm, ktoré po vyplatení zostatku zostali viazané.

3.   Ak sa posledná výročná správa o pokroku a dokumenty potrebné na schválenie účtovnej závierky za posledný rok vykonávania programu Komisii nezašlú v lehote stanovenej v odseku 1, viazanosť zostatku sa automaticky zruší v súlade s článkom 38.

Článok 38

Automatické zrušenie záväzku pri programoch rozvoja vidieka

1.   Komisia automaticky zruší každú časť rozpočtového záväzku na program rozvoja vidieka, ktorá sa nepoužila na predbežné financovanie alebo na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 36 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra tretieho roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

2.   Pre tú časť rozpočtových záväzkov, ktorá je ešte otvorená k poslednému dátumu oprávnenosti výdavkov podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v súvislosti s ktorou nebolo predložené vyhlásenie o výdavkoch do šiestich mesiacov po uvedenom dátume, sa viazanosť automaticky zruší.

3.   V prípade súdneho konania alebo správneho opravného prostriedku s odkladným účinkom je lehota na automatické zrušenie záväzku uvedená v odseku 1 alebo 2, ktorá sa týka sumy zodpovedajúcej daným operáciám, prerušená počas trvania uvedeného konania alebo správneho opravného prostriedku pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu riadne odôvodnené oznámenie do 31. decembra roku N + 3.

4.   Pri výpočte automatického zrušenia záväzku sa nezohľadňuje:

a)

časť rozpočtových záväzkov, ktorá bola predmetom vyhlásenia o výdavkoch, ale ktorej úhradu Komisia znížila alebo pozastavila k 31. decembru roku N + 3;

b)

časť rozpočtových záväzkov, ktorú platobná agentúra nemohla vyplatiť z dôvodu vyššej moci s vážnym vplyvom na vykonávanie programu rozvoja vidieka. Vnútroštátne orgány, ktoré uvádzajú ako dôvod vyššiu moc, musia preukázať jej priame následky na vykonávanie celého programu alebo jeho časti.

Do 31. januára členské štáty informujú Komisiu o výnimkách uvedených v prvom pododseku v prípade súm vykázaných do konca predchádzajúceho roka.

5.   Komisia včas informuje členské štáty, ak existuje riziko automatického zrušenia záväzku. Informuje ich o príslušnej sume vyplývajúcej z informácií, ktoré má k dispozícii. Členské štáty majú lehotu dvoch mesiacov od prijatia tejto informácie, aby odsúhlasili danú sumu alebo vyjadrili svoje pripomienky. Komisia vykoná automatické zrušenie záväzku najneskôr deväť mesiacov po poslednom termíne vyplývajúcom z uplatňovania odsekov 1 až 3.

6.   V prípade automatického zrušenia záväzku sa príspevok EPFRV na príslušný program rozvoja vidieka na daný rok zníži o sumu automaticky zrušeného záväzku. Členský štát vypracuje revidovaný plán financovania, v ktorom zníženie pomoci prerozdelí medzi opatrenia a predloží ho na schválenie Komisii. Ak členský štát tento plán nevypracuje, Komisia úmerne zníži sumy pridelené každému opatreniu.

KAPITOLA III

Spoločné ustanovenia

Článok 39

Poľnohospodársky finančný rok

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia o vyhláseniach o výdavkoch a príjmoch, ktoré sa týkajú verejnej intervencie a ktoré ustanovila Komisia podľa článku 46 ods. 6 písm. a), poľnohospodársky finančný rok sa vzťahuje na vyplatené výdavky a získané príjmy, ktoré platobné agentúry zaúčtovali do rozpočtu fondov za rozpočtový rok „N“ začínajúci 16. októbra roku „N-1“ a končiaci 15. októbra roku „N“.

Článok 40

Dodržiavanie platobných lehôt

Ak sú v práve Únie stanovené platobné lehoty, každá platba, ktorú platobné agentúry vyplatia prijímateľom pred najskorším možným termínom platby a po poslednom možnom termíne platby, nie je oprávnená na financovanie Úniou s výnimkou prípadov, podmienok a obmedzení, ktoré sa stanovia so zreteľom na zásadu proporcionality.

Na to, aby boli výdavky vynaložené pred najskorším možným termínom platby alebo po poslednom možnom termíne platby oprávnené na financovanie zo strany Únie a aby sa obmedzil finančný dosah, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 115 týkajúce sa výnimiek z pravidla uvedeného v prvom odseku.

Článok 41

Zníženie a pozastavenie mesačných a priebežných platieb

1.   Ak vyhlásenia o výdavkoch alebo informácie uvedené v článku 102 umožňujú Komisii určiť, že výdavky vynaložili subjekty, ktoré nie sú akreditovanými platobnými agentúrami, že platobné lehoty alebo finančné stropy stanovené v práve Únie neboli dodržané alebo výdavky neboli vynaložené v súlade s pravidlami Únie, môže Komisia dotknutému členskému štátu znížiť alebo pozastaviť mesačné alebo priebežné platby v rámci vykonávacích aktov týkajúcich sa mesačných platieb uvedených v článku 18 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 36 potom, ako mal členský štát možnosť predložiť svoje pripomienky.

Ak vyhlásenia o výdavkoch alebo informácie uvedené v článku 102 neumožňujú Komisii určiť, či boli výdavky vynaložené v súlade s pravidlami Únie, Komisia požiada dotknutý členský štát, aby poskytol doplňujúce informácie a predložil svoje pripomienky v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní. Ak členský štát neodpovie na žiadosť Komisie v stanovenej lehote alebo ak sa táto odpoveď považuje za neuspokojivú alebo sa v nej preukáže, že výdavky neboli vynaložené v súlade s pravidlami Únie, Komisia môže dotknutému členskému štátu znížiť alebo pozastaviť mesačné alebo priebežné platby v rámci vykonávacích aktov týkajúcich sa mesačných platieb uvedených v článku 18 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 36.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými zníži alebo pozastaví mesačné alebo priebežné platby členskému štátu v prípade, ak jedna alebo viaceré kľúčové zložky príslušného vnútroštátneho kontrolného systému neexistujú alebo nie sú účinné z dôvodu závažnosti alebo pretrvávania zistených nedostatkov alebo podobné závažné nedostatky existujú aj v systéme na vymáhanie neoprávnených platieb a ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

nedostatky uvedené v prvom pododseku majú pretrvávajúcu povahu a boli dôvodom pre najmenej dva vykonávacie akty podľa článku 52 o vylúčení výdavkov dotknutého členského štátu z financovania zo strany Únie; alebo

b)

Komisia dospela k záveru, že dotknutý členský štát nie je schopný v bezprostrednej budúcnosti vykonať potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa má stanoviť po porade s Komisiou.

Zníženie alebo pozastavenie sa v prípade výskytu nedostatkov uplatňuje na príslušné výdavky vynaložené platobnou agentúrou v rámci lehoty, ktorá sa stanoví vo vykonávacích aktoch uvedených v tomto odseku a ktorá neprekročí 12 mesiacov. Ak podmienky na zníženie alebo pozastavenie sú naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedenú lehotu o ďalšie lehoty nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Toto zníženie alebo pozastavenie sa nepredlžuje, ak uvedené podmienky už nie sú splnené.

Vykonávacie akty ustanovené v tomto odseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Komisia pred prijatím vykonávacích aktov uvedených v tomto odseku informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a požiada ho o reakciu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

Vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 18 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 36 sa zohľadnia vykonávacie akty prijaté podľa tohto odseku.

3.   Zníženia a pozastavenia podľa tohto článku sa uplatňujú v súlade so zásadou proporcionality a nie je nimi dotknuté uplatňovanie článkov 51 a 52.

4.   Zníženiami a pozastaveniami podľa tohto článku nie sú dotknuté články 19, 22 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Pozastavenia uvedené v článkoch 19 a 22 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa uplatňujú v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2 tohto článku.

Článok 42

Pozastavenie platieb v prípade neskorého predloženia

Keď sa v právnych predpisoch v poľnohospodárskom odvetví vyžaduje, aby členské štáty v rámci určitej lehoty predložili informácie o počte kontrol vykonaných podľa článku 59 a o ich výsledku, a keď členské štáty túto lehotu prekročia, Komisia môže pozastaviť mesačné platby podľa článku 18 alebo priebežné platby podľa článku 36, pokiaľ Komisia sprístupnila členským štátom v dostatočnom predstihu pred začiatkom referenčného obdobia všetky informácie, formuláre a vysvetlenia potrebné na zostavenie príslušných štatistík. Suma, ktorá sa pozastaví, nepresiahne 1,5 % výdavkov, ku ktorým sa načas nezaslali príslušné štatistické informácie. Pri uplatňovaní tohto pozastavenia Komisia koná v súlade so zásadou proporcionality, pričom zohľadňuje rozsah omeškania. Konkrétne by sa malo zohľadniť, či neskoré predloženie informácií ohrozuje mechanizmus udeľovania absolutória za plnenie ročného rozpočtu. Predtým, ako Komisia pozastaví mesačné platby, písomne to oznámi dotknutému členskému štátu. Komisia uhradí pozastavené sumy, keď od dotknutých členských štátov dostane štatistické informácie, a to za predpokladu, že dátum prijatia nie je neskorší ako 31. január nasledujúceho roka.

Článok 43

Pripísanie príjmov

1.   „Pripísané príjmy“ v zmysle článku 21 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sú:

a)

sumy, ktoré musia byť podľa článku 40 a článku 51, pokiaľ ide o výdavky z EPZF, a podľa článkov 52 a 54 vyplatené do rozpočtu Únie vrátane úrokov z nich;

b)

sumy, ktoré boli získané alebo vymožené podľa časti II hlavy I kapitoly III oddielu III nariadenia (ES) č. 1234/2007;

c)

sumy, ktoré boli získané v dôsledku sankcií v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie v oblasti poľnohospodárstva, ak sa v týchto právnych predpisoch výslovne neuvádza, že tieto sumy si môžu členské štáty ponechať;

d)

sumy zodpovedajúce sankciám uloženým v súlade s pravidlami pre krížové plnenie stanovenými v hlave VI kapitole II, pokiaľ ide o výdavky z EPZF;

e)

akékoľvek zábezpeky, kaucie alebo záruky poskytnuté na základe práva Únie prijatého v rámci SPP s výnimkou rozvoja vidieka a neskôr prepadnuté. Členské štáty si však ponechávajú prepadnuté zábezpeky zložené pri vydávaní vývozných a dovozných licencií alebo v rámci verejnej súťaže iba na účely zabezpečenia predloženia serióznych ponúk uchádzačmi.

2.   Sumy uvedené v odseku 1 sa prevedú do rozpočtu Únie a v prípade opätovného použitia sa použijú výlučne na financovanie výdavkov z EPZF alebo EPFRV.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje mutatis mutandis na pripísaný príjem uvedený v odseku 1.

4.   Pokiaľ ide o EPZF, články 170 a 171 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa uplatňujú mutatis mutandis na vedenie účtov pripísaných príjmov uvedených v tomto nariadení.

Článok 44

Vedenie samostatných účtovníctiev

Každá platobná agentúra vedie súbor samostatných účtovníctiev pre rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu Únie pre fondy.

Článok 45

Informačné opatrenia

1.   Cieľom poskytovania informácií financovaných podľa článku 6 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o obsahu a cieľoch tejto politiky, prostredníctvom informačných kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v období po krízach, informovať poľnohospodárov a ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach, podporovať európsky model poľnohospodárstva, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Poskytuje jednotné, objektívne a komplexné informácie, a to aj v Únii aj mimo nej, s cieľom poskytnúť o SPP presný celkový obraz.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 pozostávajú z:

a)

ročných pracovných programov alebo iných osobitných opatrení predložených tretími stranami;

b)

činností vykonávaných z podnetu Komisie.

Uvedené opatrenia vyžadované zo zákona alebo tie opatrenia, ktoré sú už financované v rámci iného opatrenia Únie, sú vylúčené.

Na účely vykonávania činností uvedených v písmene b) môžu Komisii pomáhať externí odborníci.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku zároveň prispievajú ku korporátnej komunikácie politických priorít Únie, pokiaľ tieto priority súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

3.   Do 31. októbra každého roka Komisia uverejní výzvu na predloženie návrhov so zreteľom na podmienky stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.   Výbor uvedený v článku 116 ods. 1 je informovaný o opatreniach plánovaných a prijatých podľa tohto článku.

5.   Komisia každé dva roky predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 46

Právomoci Komisie

1.   S cieľom zohľadniť príjmy, ktoré platobné agentúry získali pre rozpočet Únie pri vyplácaní platieb na základe vyhlásení o výdavkoch predkladaných členskými štátmi, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 115 delegované akty týkajúce sa podmienok, za ktorých sa určité typy výdavkov a príjmov v rámci fondov majú kompenzovať.

2.   S cieľom umožniť spravodlivé rozdelenie dostupných rozpočtových prostriedkov medzi členské štáty v prípade, že rozpočet Únie nebol schválený do začiatku rozpočtového roka alebo ak celková výška plánovaných záväzkov presahuje prah stanovený v článku 170 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 115 tohto nariadenia delegované akty týkajúce sa metódy uplatniteľnej na záväzky a vyplatenie daných súm.

3.   S cieľom overiť súlad údajov, ktoré oznamujú členské štáty v súvislosti s výdavkami, alebo iných informácií ustanovených v tomto nariadení, sa Komisia splnomocňuje prijímať v prípade nesplnenia povinnosti informovať Komisiu podľa článku 102 delegované akty v súlade s článkom 115, pokiaľ ide o odloženie mesačných platieb členským štátom podľa článku 42 v súvislosti s výdavkami v rámci EPFRV a ktorými sa stanovia podmienky, podľa ktorých zníži alebo pozastaví priebežné platby členským štátom v rámci EPZF podľa uvedeného článku.

4.   S cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady proporcionality pri uplatňovaní článku 42 je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 115, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa:

a)

zoznamu opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 42;

b)

miery pozastavenia platieb podľa uvedeného článku.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktoré stanovia ďalšie pravidlá o povinnosti ustanovenej v článku 44, ako aj osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré sa majú zaúčtovať do účtovníctiev vedených platobnými agentúrami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá týkajúce sa:

a)

financovania a účtovania intervenčných opatrení v podobe verejného skladovania, ako aj ďalších výdavkov financovaných z fondov;

b)

podmienok vykonávania postupu automatického zrušenia záväzku;

c)

postupu a iných praktických spôsobov v súvislosti s riadnym fungovaním mechanizmu ustanoveného v článku 42.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

KAPITOLA IV

Schvaľovanie účtovných závierok

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 47

Kontroly na mieste vykonávané Komisiou

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo článku 287 ZFEÚ, ako aj všetky kontroly organizované na základe článku 322 ZFEÚ alebo na základe nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (30), môže Komisia v členských štátoch organizovať kontroly na mieste, najmä s cieľom overiť:

a)

súlad administratívnych postupov s pravidlami Únie;

b)

existenciu potrebných podporných dokumentov a ich zhody s operáciami financovanými z EPZF alebo EPFRV;

c)

podmienky, za akých sa realizujú a kontrolujú operácie financované z EPZF alebo EPFRV;

d)

či platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá stanovené v článku 7 ods. 2, a či členský štát správne uplatňuje ustanovenia článku 7 ods. 5.

Osoby splnomocnené Komisiou na vykonávanie kontrol na mieste v jej mene alebo zástupcovia Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré boli na nich prenesené, majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a uložených na elektronických nosičoch a vzťahujúcich sa na výdavky financované z EPZF alebo EPFRV.

Právomoc vykonávať kontroly na mieste sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa niektoré úkony vyhradzujú zástupcom, ktorí sú osobitne určení vo vnútroštátnom práve. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (31) a nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 sa osoby splnomocnené Komisiou konať v jej mene nezúčastňujú okrem iného na domových prehliadkach ani na úradných vypočutiach osôb na základe práva dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

2.   Komisia v dostatočnom predstihu pred vykonaním kontroly na mieste upozorní príslušný členský štát alebo členský štát, na ktorého území sa má kontrola vykonať, a to s prihliadnutím na administratívny vplyv na platobné agentúry pri organizovaní kontrol. Na takejto kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia z dotknutého členského štátu.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom členského štátu vykonávajú príslušné orgány tohto členského štátu dodatočné kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na týchto kontrolách sa môžu zúčastniť aj zástupcovia Komisie alebo osoby splnomocnené Komisiou konať v jej mene.

Na účely zlepšenia kontrol môže Komisia so súhlasom príslušných členských štátov požiadať v súvislosti s určitými kontrolami a vyšetrovaniami o pomoc orgány týchto členských štátov.

Článok 48

Prístup k informáciám

1.   Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie potrebné na bezproblémové fungovanie fondov a prijmú všetky vhodné opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za vhodné v súvislosti s riadením financovania Úniou vrátane kontrol na mieste.

2.   Členské štáty na požiadanie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijali na účel vykonávania právnych aktov Únie týkajúcich sa SPP, ak tieto akty majú finančný vplyv na EPZF alebo EPFRV.

3.   Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie o zistených nezrovnalostiach a prípadoch podozrenia z podvodu, ako aj informácie o krokoch podniknutých podľa oddielu III tejto kapitoly na vymáhanie neoprávnených platieb v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi.

Článok 49

Prístup k dokumentom

Akreditované platobné agentúry uchovávajú podporné dokumenty týkajúce sa vyplatených platieb a dokumenty týkajúce sa vykonávania administratívnych a fyzických kontrol požadovaných podľa práva Únie a sprístupňujú tieto dokumenty a informácie Komisii. Uvedené podporné dokumenty sa môžu uchovávať v elektronickej podobe za podmienok, ktoré stanoví Komisia na základe článku 50 ods. 2.

V prípade, že tieto dokumenty uchováva orgán konajúci z poverenia platobnej agentúry a zodpovedný za povoľovanie výdavkov, tento orgán zasiela akreditovanej platobnej agentúre správy o počte vykonaných kontrol, o ich obsahu a o opatreniach prijatých s ohľadom na ich výsledky.

Článok 50

Právomoci Komisie

1.   S cieľom zaistiť správne a účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa kontrol na mieste a prístupu k dokumentom a informáciám uvedených v tejto kapitole sa Komisia splnomocňuje v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné povinnosti členských štátov podľa tejto kapitoly.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá o:

a)

postupoch súvisiacich s osobitnými povinnosťami, ktoré musia členské štáty splniť v súvislosti s kontrolami stanovenými v tejto kapitole;

b)

postupoch súvisiacich s povinnosťami v oblasti spolupráce, ktoré musia členské štáty splniť pri vykonávaní článkov 47 a 48;

c)

postupoch a ostatných praktických dojednaniach týkajúcich sa oznamovacej povinnosti podľa článku 48 ods. 3;

d)

podmienkach, za ktorých sa podporné dokumenty uvedené v článku 49 uchovávajú, vrátane ich podoby a dĺžky ich uchovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Oddiel II

Schvaľovanie

Článok 51

Schvaľovanie účtovných závierok

Do 31. mája roka nasledujúceho po danom rozpočtovom roku a na základe informácií predložených v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. c) Komisia prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o schválení účtovných závierok akreditovaných platobných agentúr. Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na úplnosť, presnosť a pravdivosť predložených ročných účtovných závierok a nie je nimi dotknutý obsah rozhodnutí prijatých neskôr na základe článku 52.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Článok 52

Overenie súladu

1.   V prípade, ak Komisia zistí, že výdavky spadajúce do rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 1 a článku 5 neboli vynaložené v súlade s právom Únie, a v prípade EPFRV neboli vynaložené v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom uvedeným v článku 85 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, ktoré sa majú vylúčiť z financovania Úniou. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

2.   Komisia posúdi sumy, ktoré sa majú vylúčiť, na základe závažnosti zistenej nezlučiteľnosti. Komisia náležite zohľadní charakter porušenia, ako aj finančnú ujmu spôsobenú Únii. Vylúčenie stanoví na základe identifikácie súm, ktoré neboli oprávnene vynaložené, a v prípade, že tieto sumy nie je možné identifikovať vynaložením primeraného úsilia, môže uplatniť extrapolované alebo paušálne korekcie. Paušálne korekcie sa uplatňujú len vtedy, ak vzhľadom na povahu prípadu alebo z dôvodu, že členský štát neposkytol Komisii potrebné informácie, nie je možné pri primeranom úsilí presnejšie určiť finančnú škodu spôsobenú Únii.

3.   Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí financovania sa písomne oznámia výsledky kontrol Komisie, ako aj odpovede dotknutého členského štátu, po čom sa obe strany pokúsia dospieť k dohode o opatreniach, ktoré je potrebné prijať. V tejto fáze postupu sa členským štátom umožní preukázať, že skutočný rozsah nesúladu je menší, ako vyplýva z posúdenia Komisie.

V prípade, že sa nedospeje k dohode, členský štát môže požiadať o začatie konania s cieľom zosúladiť postoje oboch strán v lehote štyroch mesiacov. Správa o výsledku tohto konania sa predloží Komisii. Komisia zohľadní odporúčania v tejto správe pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí financovania a odôvodní svoje rozhodnutie, ak sa rozhodne uvedené odporúčania nezohľadniť.

4.   Financovanie sa nemôže zamietnuť v prípade:

a)

výdavkov uvedených v článku 4 ods. 1, ktoré sa vynaložili viac ako 24 mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich kontrol;

b)

výdavkov týkajúcich sa viacročných opatrení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 1 alebo do rozsahu pôsobnosti programov uvedených v článku 5, pri ktorých posledná povinnosť prijímateľovi vznikla viac ako 24 mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich kontrol;

c)

výdavkov týkajúcich sa opatrení v programoch uvedených v článku 5, iných, ako sú uvedené v písmene b) tohto odseku, pre ktoré platobná agentúra vyplatila platbu alebo prípadne konečnú platbu viac ako 24 mesiacov pred tým, ako Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich kontrol.

5.   Odsek 4 sa neuplatňuje v prípade:

a)

nezrovnalostí, na ktoré sa vzťahuje oddiel III tejto kapitoly;

b)

vnútroštátnej pomoci, v súvislosti s ktorou Komisia začala konanie ustanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ, alebo v prípade porušení, v súvislosti s ktorými Komisia zaslala dotknutému členskému štátu formálnu výzvu v súlade s článkom 258 ZFEÚ;

c)

porušení povinností členských štátov podľa hlavy V kapitoly III tohto nariadenia pod podmienkou, že Komisia členskému štátu písomne oznámi výsledky svojej kontroly do 12 mesiacov po doručení správy členského štátu o výsledkoch jeho kontrol príslušných výdavkov.

Článok 53

Právomoci Komisie

1.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá o:

a)

schvaľovaní účtovných závierok podľa článku 51, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím rozhodnutia a jeho vykonaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať;

b)

overení súladu podľa článku 52, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím rozhodnutia a jeho vykonaním, vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj zmierovacieho konania stanoveného v uvedenom článku vrátane zriadenia, úloh, zloženia a pracovných podmienok zmierovacieho orgánu.

2.   Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

3.   S cieľom umožniť Komisii chrániť finančné záujmy Únie a zabezpečiť účinné uplatňovanie ustanovení o overovaní súladu podľa článku 52 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 115, pokiaľ ide o kritériá a metodiku uplatňovania korekcií.

Oddiel III

Nezrovnalosti

Článok 54

Spoločné ustanovenia

1.   Členské štáty v prípade akýchkoľvek neoprávnených platieb v dôsledku nezrovnalosti alebo nedbanlivosti požiadajú prijímateľa o ich vrátenie do 18 mesiacov po tom, ako platobná agentúra alebo orgán zodpovedný za vymáhanie schválil prípadne dostal správu o kontrole alebo podobný dokument, v ktorom sa uvádza, že došlo k nezrovnalosti. Príslušné sumy sa v čase požiadania o vrátenie platieb zaznamenajú v účtovnej knihe dlžníkov platobnej agentúry.

2.   Ak k vymoženiu nedošlo do štyroch rokov od dátumu žiadosti o vrátenie prostriedkov alebo do ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom pojednávania vnútroštátneho súdu, znáša 50 % finančných dôsledkov spojených s nevymožením príslušný členský štát a 50 % sa hradí z rozpočtu Únie bez toho, aby bola dotknutá požiadavka, aby príslušný členský štát pokračoval vo vymáhacom konaní v súlade s článkom 58.

Ak sa v rámci vymáhacieho konania správnym alebo súdnym rozhodnutím s konečnou platnosťou určí, že nedošlo k nijakej nezrovnalosti, dotknutý členský štát vykáže fondom finančné zaťaženie, ktoré znášal podľa prvého pododseku, ako výdavok.

Ak však z dôvodu, ktorý nemožno pripísať dotknutému členskému štátu, nemožno finančné prostriedky vymôcť v lehote uvedenej v prvom pododseku a suma, ktorá sa má vymôcť, presahuje 1 milión EUR, môže Komisia na žiadosť členského štátu predĺžiť uvedenú lehotu najviac o polovicu pôvodnej lehoty.

3.   Členský štát sa môže z riadne opodstatnených dôvodov rozhodnúť, že nebude pokračovať vo vymáhaní. Takéto rozhodnutie sa môže prijať iba v týchto prípadoch:

a)

ak súhrn vynaložených nákladov a predpokladaných ďalších nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma, táto podmienka sa považuje za splnenú v prípade:

i)

ak suma, ktorá sa má vymôcť od prijímateľa v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie, bez úrokov nepresahuje 100 EUR; alebo

ii)

ak suma, ktorá sa má vymôcť od prijímateľa v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie, je bez úrokov medzi 100 EUR a 150 EUR a dotknutý členský štát uplatňuje vo svojom vnútroštátnom práve na nevymáhanie dlhov voči štátu rovnakú alebo vyššiu sumu, ako je suma, ktorá sa má vymôcť;

b)

ak vymáhanie nie je možné z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť, ktorá sa zaznamenala a uznala na základe vnútroštátneho práva.

Keď sa rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku prijme predtým, ako sa na zostávajúcu sumu začnú vzťahovať pravidlá uvedené v odseku 2, finančné dôsledky vyplývajúce z nevymoženia tejto sumy sa hradia z rozpočtu Únie.

4.   Členské štáty uvedú sumy, ktoré majú znášať podľa odseku 2 tohto článku, v ročnej účtovnej závierke, ktorá sa má zaslať Komisii podľa článku 102 ods. 1 písm. c) bodu iv). Komisia overí, či sa tak stalo, a vykoná všetky potrebné úpravy vykonávacieho aktu uvedeného v článku 51.

5.   Komisia môže za predpokladu, že dodržala postup stanovený v článku 52 ods. 3, prijať vykonávacie akty, ktorými vylúči z financovania Úniou sumy, ktoré sa majú hradiť z rozpočtu Únie, v týchto prípadoch:

a)

ak členský štát nedodržal lehoty uvedené v odseku 1;

b)

ak sa domnieva, že rozhodnutie nepokračovať vo vymáhaní, ktoré prijal členský štát podľa odseku 3, nie je opodstatnené;

c)

ak sa domnieva, že nezrovnalosť alebo nevymoženie vyplývajú z nezrovnalosti alebo nedbanlivosti zo strany správnych orgánov alebo iného oficiálneho orgánu členského štátu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Článok 55

Osobitné ustanovenia pre EPZF

Sumy vymožené po tom, ako vznikla nezrovnalosť alebo došlo k nedbanlivosti, a úroky s nimi spojené sa prevedú platobnej agentúre, ktorá ich zaúčtuje ako príjem pripísaný do EPZF k mesiacu ich reálneho prijatia.

Pri pripísaní finančných prostriedkov do rozpočtu Únie podľa prvého odseku si členský štát môže ponechať 20 % zodpovedajúcich súm ako paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie okrem prípadov týkajúcich sa nezrovnalosti alebo nedbanlivostí pripísateľných správnym orgánom alebo iným oficiálnym orgánom tohto členského štátu.

Článok 56

Osobitné ustanovenia pre EPFRV

Ak sa zistia nezrovnalosti alebo nedbanlivosť v operáciách alebo programoch súvisiacich s rozvojom vidieka, členské štáty úplne alebo čiastočne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zistených nezrovnalostí, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia príslušnému programu. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu v rámci toho istého programu rozvoja vidieka a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky nepridelia na operácie, ktoré boli predmetom finančnej úpravy. Po uzavretí programu rozvoja vidieka členský štát vráti vymožené sumy do rozpočtu Únie.

Článok 57

Právomoci Komisie

1.   S cieľom zabezpečiť správne a účinné uplatňovanie ustanovení o podmienkach vymáhania neoprávnených platieb a úrokov z nich je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o osobitné povinnosti členských štátov.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá o:

a)

postupoch vymáhania neoprávnených platieb a úrokov, ako sa uvádza v tomto oddiele, a postupov informovania Komisie o sumách, ktoré sa zatiaľ nevymohli;

b)

formách, akými majú členské štáty informovať Komisiu v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tomto oddiele.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

HLAVA V

SYSTÉMY KONTROLY A SANKCIE

KAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

Článok 58

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Členské štáty prijímajú v rámci SPP všetky právne predpisy, regulačné a správne opatrenia, ako aj všetky ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Únie, najmä na:

a)

kontrolu zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov;

b)

zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a výnosy, ako aj primeranosť opatrení;

c)

predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom, ich zistenie a nápravu;

d)

zavádzanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s právom Únie, prípadne vnútroštátnym právom, a podľa potreby na začatie súdneho konania;

e)

vymáhanie neoprávnených platieb a úrokov a podľa potreby na začatie súdneho konania.

2.   Členské štáty zavedú účinné systémy riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich režimy podpory Únie, a tak minimalizovať riziko finančnej ujmy pre Úniu.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o ustanoveniach a opatreniach prijatých podľa odsekov 1 a 2.

Akékoľvek podmienky, ktoré členské štáty stanovia navyše k podmienkam stanoveným v pravidlách Únie na získanie podpory financovanej z EPZF alebo EPFRV, musia byť overiteľné.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia potrebné pravidlá na účely jednotného uplatňovania tohto článku v súvislosti s:

a)

postupmi, lehotami, výmenami informácií v súvislosti s povinnosťami stanovenými v odsekoch 1 a 2;

b)

informovaním Komisie zo strany členských štátov v súvislosti s povinnosťou stanovenou v odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 59

Všeobecné zásady kontroly

1.   Pokiaľ nie je stanovené inak, systém zavedený členskými štátmi v súlade s článkom 58 ods. 2, zahŕňa systematickú administratívnu kontrolu všetkých žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu. Uvedený systém dopĺňajú kontroly na mieste.

2.   Pokiaľ ide o kontroly na mieste, zodpovedný orgán vyberie z celkového súboru žiadateľov kontrolnú vzorku, ktorá sa v prípade potreby skladá z náhodnej časti, aby získal reprezentatívnu mieru výskytu chýb, a z rizikovej časti, ktorá sa zameria na oblasti s najväčším rizikom výskytu chýb.

3.   Zodpovedný orgán vypracuje o každej kontrole na mieste správu.

4.   V prípade potreby sa všetky kontroly na mieste ustanovené v pravidlách Únie, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej pomoci a podpory rozvoja vidieka, vykonávajú súčasne.

5.   Členské štáty zabezpečia určitú minimálnu úroveň kontrol na mieste potrebnú na účinné riadenie rizík a túto minimálnu úroveň v prípade potreby zvyšujú. Členské štáty môžu znížiť uvedenú minimálnu úroveň v prípade, že systémy riadenia a kontroly fungujú správne a miera chybovosti dosahuje prijateľnú úroveň.

6.   V prípadoch, ktoré ustanoví Komisia na základe článku 62 ods. 2 písm. h), je možné žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu alebo akékoľvek iné oznámenia, požiadavky či žiadosti je možné po predložení opraviť a upraviť v prípade zrejmých chýb, ktoré uzná príslušný orgán.

7.   Žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu sa zamietne, ak prijímateľ alebo jeho zástupca zabráni vykonaniu kontroly na mieste, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo mimoriadnych okolností.

Článok 60

Doložka o obchádzaní

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, na základe právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva sa neposkytnú nijaké výhody v prospech fyzických alebo právnických osôb, pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi uvedených právnych predpisov sa podmienky požadované na získanie takýchto výhod umelo vytvorili.

Článok 61

Zlučiteľnosť režimov podpory na účely kontroly v sektore vinohradníctva a vinárstva

Na účely uplatňovania režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty zabezpečia, aby boli administratívne a kontrolné postupy, ktoré sa na tieto režimy uplatňujú, zlučiteľné s integrovaným systémom podľa kapitoly II tejto hlavy, pokiaľ ide o tieto prvky:

a)

počítačovú databázu;

b)

systémy identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

c)

administratívne kontroly.

Tieto postupy umožnia spoločné fungovanie alebo výmenu údajov s integrovaným systémom.

Článok 62

Právomoci Komisie v oblasti kontrol

1.   S cieľom zabezpečiť správne a účinné vykonávanie kontrol a overovanie podmienok oprávnenosti účinným, súdržným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty ktorými ustanoví, keď si to vyžaduje dobré riadenie systému, ďalšie požiadavky, pokiaľ ide o colné režimy, a najmä o tie, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (32).

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá potrebné na jednotné uplatňovanie tejto kapitoly a najmä:

a)

pravidlá týkajúce sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o dodržiavanie povinností, záväzkov a kritérií oprávnenosti vyplývajúcich z uplatňovania práva Únie;

b)

pravidlá o minimálnej úrovni kontrol na mieste a o povinnosti zvýšiť ju alebo možnosti znížiť ju v zmysle článku 59 ods. 5;

c)

pravidlá a metódy uplatniteľné na podávanie správ o vykonávaných kontrolách a overovaniach a o ich výsledkoch;

d)

orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol zhody, ako aj obsahu, početnosti a fázy uvedenia na trh, na ktorú sa uvedené kontroly vzťahujú;

e)

pokiaľ ide o konope podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pravidiel týkajúcich sa osobitných kontrolných opatrení a metód na určovanie hladín tetrahydrokanabinolu;

f)

pokiaľ ide o bavlnu podľa článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, systému kontrol schválených medziodvetvových organizácií;

g)

pokiaľ ide o víno podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pravidiel meraní plôch, ako aj pravidiel súvisiacich s kontrolami a pravidlami pre osobitné finančné postupy na zlepšenie kontrol;

h)

prípadov, v ktorých je možné po predložení opraviť a upraviť žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu alebo akékoľvek iné oznámenia, požiadavky či žiadosti uvedené v článku 59 ods. 6;

i)

testov a metód, ktoré sa majú použiť na účel stanovenia oprávnenosti výrobkov na verejnú intervenciu a súkromné skladovanie, ako aj uplatňovania verejnej súťaže pre verejné intervencie a súkromné skladovanie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 63

Neoprávnené platby a správne sankcie

1.   Ak sa zistí, že prijímateľ nespĺňa kritériá oprávnenosti, záväzky alebo iné povinnosti týkajúce sa podmienok pre poskytovanie pomoci alebo podpory, ako sa stanovuje v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, pomoc sa nevyplatí alebo odníma v plnej miere alebo čiastočne a v prípade potreby sa príslušné platobné nároky uvedené v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 nepridelia alebo sa odnímu.

2.   Navyše, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, členské štáty uložia aj správne sankcie v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 64 a článku 77. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia hlavy VI článkov 91 až 101.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 54 ods. 3, sumy vrátane úrokov s nimi spojených a platobné nároky dotknuté odňatím pomoci podľa odseku 1 a sankciami podľa odseku 2 sa vymôžu.

4.   Komisia v súlade s článkom 115 prijíma delegované akty, stanovujúce podmienky čiastočného alebo úplného odňatia uvedeného v odseku 1.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce podrobné procesné a technické pravidlá týkajúce sa:

a)

uplatňovania a výpočtu čiastočného alebo plného odňatia pomoci uvedeného odseku 1;

b)

vymáhania neoprávnených platieb a sankcií, a to aj pokiaľ ide o neoprávnene pridelené platobné nároky a uplatňovanie úrokov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 64

Uplatňovanie správnych sankcií

1.   Pokiaľ ide o správne sankcie uvedené v článku 63 ods. 2, tento článok sa uplatňuje v prípade nesplnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva s výnimkou prípadov, ktoré sa uvádzajú v tejto hlave kapitole II článkoch 67 až 78 a hlave VI článkoch 91 až 101, a prípadov, na ktoré sa vzťahujú sankcie ustanovené v článku 89 ods. 3 a 4.

2.   Správne sankcie sa neuložia:

a)

ak je nesplnenie zapríčinené vyššou mocou;

b)

ak je nesplnenie zapríčinené zjavnými chybami, ako sa uvádza v článku 59 ods. 6;

c)

ak je nesplnenie zapríčinené chybou príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak túto chybu osoba dotknutá správnou sankciou nemohla odhaliť pri náležitej starostlivosti;

d)

ak dotknutá osoba môže príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, že nie je zodpovedná za nesplnenie povinností uvedených v odseku 1, alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí o tom, že dotknutá osoba nie je zodpovedná;

e)

ak je nesplnenie menej závažné, a to aj keď je vyjadrené vo forme prahovej hodnoty, čo Komisia stanoví v súlade s odsekom 7 písm. b);

f)

ostatné prípady, v ktorých je uloženie sankcie neprimerané, čo určí Komisia v súlade s odsekom 6 písm. b).

3.   Správne sankcie sa môžu uložiť prijímateľovi pomoci alebo podpory a na iným fyzickým alebo právnickým osobám vrátane skupín alebo združení takýchto prijímateľov alebo iných osôb, ktoré sú viazané povinnosťami ustanovenými v pravidlách uvedených v odseku 1.

4.   Správne sankcie môžu mať jednu z týchto foriem:

a)

zníženie sumy pomoci alebo podpory, ktorá sa má vyplatiť v súvislosti so žiadosťou o pomoc alebo žiadosťou o platbu, ktorej sa týka nesplnenie, alebo v súvislosti s ďalšími žiadosťami; avšak pokiaľ ide o podporu rozvoja vidieka, uvedeným ustanovením nie je dotknutá možnosť pozastavenia podpory, ak je možné domnievať sa, že prijímateľ napraví nesplnenie v primeranom čase;

b)

vyplatenie sumy vypočítanej na základe kvantitatívnej povahy a/alebo doby trvania nesplnenia;

c)

pozastavenie alebo odňatie schválenia, uznania alebo povolenia;

d)

vylúčenie z práva zúčastňovať sa na režime pomoci alebo príslušnom podpornom alebo inom opatrení alebo z práva na ich využívanie;

5.   Správne sankcie sú primerané a odstupňované v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nesplnenia, a sú takto obmedzené:

a)

suma správnej sankcie, ako sa uvádza v odseku 4 písm. a), neprekročí 200 % sumy žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu;

b)

bez ohľadu na písmeno a), pokiaľ ide o rozvoj vidieka, suma správnej sankcie, ako sa uvádza v odseku 4 písm. a), neprekročí 100 % oprávnenej sumy;

c)

suma správnej sankcie, ako sa uvádza v odseku 4 písm. b), neprekročí sumu porovnateľnú s percentom uvedeným v písmene a) tohto odseku;

d)

pozastavenie, odňatie alebo vylúčenie uvedené v odseku 4 písm. c) a d) sa môže stanoviť najviac na tri po sebe nasledujúce roky, ktoré sa môžu v prípade ďalšieho nesplnenia obnoviť.

6.   S cieľom zohľadniť na jednej strane odrádzajúci účinok poplatkov a sankcií, ktoré sa majú uložiť, a na druhej strane osobitosti každého režimu pomoci alebo podporného opatrenia v rámci právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty:

a)

určujúce pri každom režime pomoci alebo podpornom opatrení a dotknutej osobe v zmysle odseku 3 zo zoznamu ustanoveného v odseku 4 a v rámci obmedzení ustanovených v odseku 5 správnu sankciu, a určujúce osobitnú sadzbu, ktorú majú uložiť členské štáty, vrátane prípadov nevyčísliteľného nesplnenia;

b)

určujúce prípady, v ktorých sa správne sankcie neuložia, ako sa uvádza v odseku 2 písm. f).

7.   Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce podrobné procesné a technické pravidlá na jednotné vykonávanie tohto článku a najmä:

a)

pravidlá na uplatňovanie a výpočet správnych sankcií;

b)

podrobné pravidlá na označenie nesplnenia za menej závažné, vrátane určenia kvantitatívnej prahovej hodnoty, ktorá je vyjadrená ako nominálna hodnota alebo percento oprávnenej sumy pomoci alebo podpory, pričom táto prahová hodnota v oblasti podpory rozvoja vidieka nie je nižšia ako 3 % a vo všetkých ďalších oblastiach pomoci alebo podpory nie je nižšia ako 1 %;

c)

pravidlá určovania prípadov, v ktorých si členské štáty môžu z dôvodu povahy sankcií vymožené sankcie ponechať.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 65

Pozastavenie platieb členským štátom v konkrétnych prípadoch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

1.   Ak sa v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 vyžaduje, aby členské štáty v rámci stanovenej lehoty predložili konkrétne informácie, a keď členské štáty tieto informácie nepošlú v rámci uvedenej lehoty alebo vôbec, alebo pošlú nesprávne informácie, Komisia môže pozastaviť mesačné platby podľa článku 18, pokiaľ Komisia včas sprístupnila členským štátom všetky potrebné informácie, formuláre a vysvetlenia. Suma, ktorá sa má pozastaviť, súvisí s výdavkami na trhové opatrenia, pri ktorých sa požadované informácie neposlali, neposlali včas alebo boli nesprávne.

2.   S cieľom zaistiť dodržiavanie zásady proporcionality pri uplatňovaní odseku 1 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 115 týkajúce sa trhových opatrení spadajúcich pod pozastavenie platieb a sadzby a lehoty pozastavenia platieb v zmysle odseku 1.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce podrobné pravidlá pre postupy a iné praktické opatrenia v súvislosti s riadnym fungovaním pozastavenia mesačných platieb uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 66

Zábezpeky

1.   Ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, členské štáty môžu požiadať o zloženie zábezpeky, ktorá bude zárukou, že sa peňažná suma vyplatí príslušnému orgánu alebo prepadne v jeho prospech, ak sa nesplní určitá povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva.

2.   Okrem prípadov vyššej moci zábezpeka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa určitá povinnosť nesplní alebo sa splní iba čiastočne.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty ustanovujúce pravidlá, ktorými sa zabezpečí nediskriminačné zaobchádzanie, rovnosť a dodržiavanie proporcionality pri skladaní zábezpeky, a ktorými:

a)

špecifikuje stranu nesúcu zodpovednosť v prípade nesplnenia povinnosti;

b)

ustanoví osobitné situácie, keď môže príslušný orgán upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky;

c)

ustanoví podmienky vzťahujúce sa na zábezpeku, ktorá sa má zložiť, a na ručiteľa a podmienky na zloženie a uvoľnenie zábezpeky;

d)

ustanoví osobitné podmienky týkajúce sa zábezpeky zloženej v súvislosti s platbou preddavkov;

e)

určí dôsledky porušenia záväzkov, na ktorých základe bola zložená zábezpeka, ako sa ustanovuje v odseku 1, a to vrátane prepadnutia zábezpeky, miery zníženia, ktorú treba uplatniť na uvoľnenie zábezpeky v prípade náhrad, povolení, ponúk, verejných súťaží alebo osobitných žiadostí a vtedy, keď povinnosť, na ktorú sa táto zábezpeka vzťahuje, nebola splnená buď vôbec alebo ani čiastočne, a to s prihliadnutím na povahu daného záväzku, na množstvo, v súvislosti s ktorým bol záväzok porušený, na čas prekračujúci lehotu, počas ktorej mal byť záväzok splnený, a na lehotu, počas ktorej bol predložený doklad potvrdzujúci splnenie záväzku.

4.   Komisia môže p prijať vykonávacie akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

formy zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a postupu zloženia zábezpeky, jej prijatia a nahradenia pôvodnej zábezpeky;

b)

postupov uvoľnenia zábezpeky;

c)

oznámení, ktoré majú vykonať členské štáty a Komisia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

KAPITOLA II

Integrovaný administratívny a kontrolný systém

Článok 67

Rozsah pôsobnosti a použité termíny

1.   Každý členský štát zriadi a prevádzkuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“).

2.   Integrovaný systém sa uplatňuje na režimy podpory uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a na podporu poskytnutú v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkami 28 až 31, 33, 34 a 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, prípadne v súlade s článkom 35 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Táto kapitola sa však nevzťahuje na opatrenia uvedené v článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Nevzťahuje sa ani na opatrenia podľa článku 21 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o náklady na zriadenie.

3.   V nevyhnutnej miere sa integrovaný systém uplatňuje aj na kontrolu krížového plnenia ustanoveného v hlave VI.

4.   Na účely tejto kapitoly:

a)

„poľnohospodársky pozemok“ je súvislá plocha pôdy, ktorú deklaroval jeden poľnohospodár a na ktorej sa pestuje najviac jedna skupina plodín; ak sa však v kontexte nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v rámci skupiny plodín vyžaduje osobitné vyhlásenie o využití plochy, toto osobitné využitie v prípade potreby ďalej vymedzuje poľnohospodársky pozemok; členské štáty môžu ustanoviť doplňujúce kritériá na ďalšie vymedzenie poľnohospodárskeho pozemku;

b)

„priama platba na plochu“ je režim základných platieb, režim jednotných platieb na plochu a redistributívna platba, ako sa uvádza v hlave III kapitole 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedená v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platba na plochy s prírodnými prekážkami uvedená v hlave III kapitole 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platba pre mladých poľnohospodárov uvedená v hlave III kapitole 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, dobrovoľná viazaná podpora uvedená v hlave IV kapitole 1 v prípade, že sa podpora vypláca na hektár, osobitná platba na bavlnu uvedená v hlave IV kapitole 2, režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie uvedené v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (33) v prípade, že sa podpora vypláca na hektár; a osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori uvedené v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (34) v prípade, že sa podpora vypláca na hektár.

Článok 68

Prvky integrovaného systému

1.   Integrovaný systém zahŕňa tieto prvky:

a)

počítačovú databázu;

b)

systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

c)

systém identifikácie a evidencie platobných nárokov;

d)

žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu;

e)

integrovaný kontrolný systém;

f)

jednotný systém zaznamenávania totožnosti každého prijímateľa podpory uvedenej v článku 67 ods. 2, ktorý predloží žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu.

2.   V prípade potreby integrovaný systém zahŕňa systém na identifikáciu a registráciu zvierat zriadený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (35) a nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (36).

3.   Bez toho, aby boli dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, môže Komisia v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a využívania integrovaného systému požiadať o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo, ak by oň požiadali.

4.   Členské štáty prijmú všetky ďalšie opatrenia vyžadované na správne uplatňovanie integrovaného systému a poskytnú si vzájomnú pomoc potrebnú na účely kontrol vyžadovaných podľa tohto nariadenia.

Článok 69

Počítačová databáza

1.   Do počítačovej databázy (ďalej len „databáza“) sa za každého prijímateľa podpory uvedenej v článku 67 ods. 2 zaznamenávajú údaje získané zo žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu.

Uvedená databáza umožňuje najmä prístup prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu k údajom za aktuálne kalendárne a/alebo hospodárske roky a za predchádzajúcich desať takýchto rokov. V prípade, keď je úroveň podpory poľnohospodárov ovplyvnená údajmi za skoršie kalendárne alebo hospodárske roky počnúc rokom 2000, sa v databáze umožní prístup aj k údajom týkajúcim sa týchto rokov. Databáza umožňuje aj priamu a bezprostrednú konzultáciu údajov, ktoré sa týkajú aspoň štyroch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a v prípade údajov týkajúcich sa „trvalých pasienkov“ vymedzených v článku 2 písm. c) pôvodného znenia nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 (37) a na obdobie od dátumu jeho uplatňovania „trvalého trávneho porastu a trvalých pasienkov“ vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 aspoň piatich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

Odchylne od druhého pododseku sú členské štáty, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004 alebo po roku 2004, povinné zabezpečiť konzultáciu údajov len od roku svojho pristúpenia.

2.   Členské štáty môžu vytvárať decentralizované databázy pod podmienkou, že tieto databázy, ako aj administratívne postupy na zaznamenávanie a sprístupňovanie údajov sú upravované tak, aby boli rovnaké na celom území členského štátu a boli vzájomne kompatibilné, aby bolo možné vykonávať krížové kontroly.

Článok 70

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

1.   Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov sa vytvorí na základe máp, katastrálnych dokumentov alebo iných kartografických zdrojov. Použijú sa techniky automatizovaného geografického informačného systému vrátane leteckého alebo kozmického ortozobrazovania s homogénnou úrovňou zaručujúcou aspoň takú presnosť ako kartografické zobrazenie v mierke 1:10 000 a od roku 2016 v mierke 1:5 000, pričom sa zohľadní tvar a stav pozemku. Toto sa zabezpečí v súlade s platnými normami Únie.

Bez ohľadu na prvý pododsek, členské štáty môžu pokračovať vo využívaní takýchto techník vrátane leteckého alebo ortometrického zobrazovania homogénnej úrovne zaručujúcej aspoň presnosť kartografického zobrazenia v mierke 1:10 000 v prípade, ak boli získané na základe dlhodobých zmlúv dohodnutých pred novembrom 2012.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov obsahoval referenčnú úroveň s cieľom upraviť oblasti ekologického záujmu. Uvedená referenčná úroveň, sa týka najmä príslušných osobitných záväzkov a/alebo environmentálnych certifikačných systémov uvedených v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, rovnocenné postupom v článku 46 uvedeného nariadenia, a to skôr ako budú najneskôr na účely roku 2018 k dispozícii formuláre na podávanie žiadostí v zmysle článku 72 tohto nariadenia pre platby týkajúce sa poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie v zmysle článkov 43 až 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 71

Systém identifikácie a evidencie platobných nárokov

1.   Systém identifikácie a evidencie platobných nárokov umožňuje overovanie nárokov a krížové kontroly so žiadosťami o pomoc a systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

2.   Systém uvedený v odseku 1 umožní prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu priamy a bezprostredný prístup k údajom aspoň za ostatné štyri po sebe nasledujúce kalendárne roky.

Článok 72

Žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu

1.   Prijímateľ podpory uvedenej v článku 67 ods. 2 každý rok predloží žiadosť o priamu platbu alebo žiadosť o platbu za príslušnú plochu a opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa zvierat, pričom v prípade potreby uvedie:

a)

všetky poľnohospodárske pozemky poľnohospodárskeho podniku, ako aj nepoľnohospodársku plochu, na ktoré sa požaduje podpora v súlade s článkom 67 ods. 2;

b)

platobné nároky, ktoré nahlasuje na účely aktivácie;

c)

všetky ďalšie informácie stanovené týmto nariadením alebo požadované so zreteľom na vykonávanie príslušných právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva alebo príslušným členským štátom.

Pokiaľ ide o priame platby na plochu, každý členský štát stanoví minimálnu veľkosť poľnohospodárskych pozemkov, v súvislosti s ktorými možno predložiť žiadosť. Minimálna veľkosť však nesmie prekročiť 0,3 ha.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) môžu členské štáty rozhodnúť, že poľnohospodárske pozemky s plochou do 0,1 ha, pri ktorých sa nepodala žiadosť o platbu, sa nemusia nahlásiť v prípade, že takéto pozemky nepresahujú celkovo 1 ha a/alebo môžu rozhodnúť, že poľnohospodár, ktorý nepožiada o žiadne priame platby na plochu, nemusí nahlásiť svoje poľnohospodárske pozemky v prípade, že celková plocha týchto pozemkov nepresahuje 1 ha. Poľnohospodár vo všetkých prípadoch vo svojej žiadosti uvedie, že disponuje poľnohospodárskymi pozemkami, a na žiadosť príslušných orgánov uvedie ich polohu.

3.   Členské štáty poskytnú, okrem iného elektronicky, vopred pripravené formuláre, v ktorých sa vychádza z plôch určených v predchádzajúcom roku, ako aj grafické materiály uvádzajúce polohu týchto plôch.

Členský štát môže rozhodnúť, že žiadosť o pomoc a žiadosť o platbu:

a)

sú platné, ak prijímateľ potvrdí, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v žiadosti o pomoc a v žiadosti o platbu nevykonali žiadne zmeny;

b)

musí obsahovať len zmeny v porovnaní so žiadosťou o pomoc a žiadosťou o platbu predloženou v predchádzajúcom roku.

Pokiaľ však ide o režim pre malých poľnohospodárov ustanovený v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, táto možnosť sa poskytne všetkým dotknutým poľnohospodárom.

4.   Členský štát môže rozhodnúť, že jediná žiadosť zahŕňa niekoľko režimov podpory a podporných opatrení alebo všetky režimy podpory a podporné opatrenia uvedené v článku 67, alebo iné režimy podpory a podporné opatrenia.

5.   Odchylne od nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (38), sa výpočet dátumu podania alebo zmeny a doplnenia žiadosti o pomoc, žiadosti o platbu alebo akýchkoľvek podporných dokumentov, zmlúv a vyhlásení podľa tejto kapitoly prispôsobí osobitným požiadavkám integrovaného systému. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel uplatniteľných na lehoty, dátumy a termíny, keď konečným dátumom na predloženie žiadostí alebo zmien je deň pracovného pokoja, sobota alebo nedeľa.

Článok 73

Systém identifikácie prijímateľov

Jednotný systém na zaznamenanie totožnosti každého prijímateľa podpory uvedenej v článku 67 ods. 2 zaručí, že všetky žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu od rovnakého prijímateľa bude možné ako také identifikovať.

Článok 74

Overenie podmienok oprávnenosti a zníženia

1.   Členské štáty v súlade s článkom 59 vykonávajú prostredníctvom platobných agentúr alebo orgánov nimi poverených administratívne kontroly žiadostí o pomoc s cieľom overiť oprávnenosť podmienok na poskytnutie pomoci. Tieto kontroly sa doplnia kontrolami na mieste.

2.   Na účely kontrol na mieste vypracujú členské štáty plán výberu poľnohospodárskych podnikov a/alebo prijímateľov.

3.   Členské štáty môžu na uskutočňovanie kontrol poľnohospodárskych pozemkov na mieste využívať techniky diaľkového snímania a globálny navigačný satelitný systém (GNSS).

4.   V prípade nesplnenia podmienok oprávnenosti sa uplatňuje článok 63.

Článok 75

Platby prijímateľom

1.   Platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 sa vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú maximálne v dvoch splátkach.

Bez ohľadu na prvý a druhý pododsek, členské štáty môžu pred 1. decembrom, ale najskôr od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby, a až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2.

Tento odsek sa uplatňuje v súvislosti s podporou pridelenou v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2, vzhľadom na žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu predložené od roku 2018, okrem prípadov vyplatenia preddavkov až do výšky 75 % ustanovených v treťom pododseku tohto odseku.

2.   Platby uvedené v odseku 1 sa uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74.

Odchylne od prvého pododseku sa preddavky na podporu pridelené v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2, môžu vyplatiť po ukončení administratívnych kontrol podľa článku 59 ods. 1.

3.   V prípade naliehavej situácie Komisia prijme na vyriešenie konkrétnych problémov vo vzťahu k uplatňovaniu tohto článku vykonávacie akty, ktoré sú nevyhnutné aj odôvodnené. Takéto vykonávacie akty sa v striktne potrebnej miere a počas striktne potrebného obdobia môžu odchyľovať od odsekov 1 a 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 76

Delegované právomoci

1.   S cieľom zabezpečiť, aby sa integrovaný systém ustanovený v tejto kapitole vykonával účinným, koherentným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

osobitných vymedzení potrebných na zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania integrovaného systému okrem tých, ktoré sa ustanovujú v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 a nariadení (EÚ) č. 1305/2013;

b)

v súvislosti s článkami 67 až 75 sa pravidlá o ďalších opatreniach potrebných na zabezpečenie súladu s požiadavkami na kontrolu ustanovenými v tomto nariadení alebo v právnych predpisoch v poľnohospodárskom odvetví, ktoré majú členské štáty prijať vo vzťahu k výrobcom, službám, orgánom, organizáciám alebo iným hospodárskym subjektom, ako sú bitúnky alebo združenia zapojené do procesu získavania pomoci, a to v prípade, ak sa v tomto nariadení neustanovujú príslušné správne sankcie, sa v čo najväčšom rozsahu mutatis mutandis riadia ustanoveniami o sankciách ustanovených v článku 77 ods. 1 až 5.

2.   S cieľom zabezpečiť správne rozdelenie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo žiadostí o pomoc stanovených v článku 72 oprávneným prijímateľom a umožniť overenie toho, či si plnia povinnosti, ktoré s tým súvisia, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

základných prvkov, technických pravidiel vrátane tých na aktualizáciu príslušných mier tolerancie pri referenčných pozemkoch, berúc do úvahy tvar a stav daného pozemku vrátane pravidiel o zahrnutí krajinných prvkov nachádzajúcich sa v blízkosti pozemku, ako aj kvalitatívnych požiadaviek na identifikačný systém poľnohospodárskych pozemkov ustanovený v článku 70 a na identifikáciu prijímateľov podľa článku 73;

b)

základných prvkov, technických pravidiel a kvalitatívnych požiadaviek na systém identifikácie a evidencie platobných nárokov ustanovený v článku 71;

c)

pravidiel na stanovenie vymedzenia základu pre výpočet pomoci vrátane pravidiel riešenia určitých prípadov, v ktorých sú na oprávnených plochách krajinné prvky alebo stromy; takéto pravidlá umožnia členským štátom pri oblastiach s trvalým trávnym porastom automaticky považovať roztrúsené krajinné prvky a stromy, ktorých celková plocha nepresahuje určité percento referenčného pozemku, za súčasť oprávnenej plochy, bez toho, aby mali povinnosť ich najprv na uvedený účel zmapovať.

Článok 77

Uplatňovanie správnych sankcií

1.   Pokiaľ ide o správne sankcie uvedené v článku 63 ods. 2, tento článok sa uplatňuje v prípade nesplnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa podpory uvedených v článku 67 ods. 2.

2.   Správne sankcie sa neuložia:

a)

ak je nesplnenie zapríčinené vyššou mocou;

b)

ak je nesplnenie zapríčinené zjavnými chybami, ako sa uvádza v článku 59 ods. 6;

c)

ak je nesplnenie zapríčinené chybou príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak túto chybu osoba dotknutá správnou sankciou nemohla odhaliť pri náležitej starostlivosti;

d)

ak dotknutá osoba môže príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, že nie je zodpovedná za nesplnenie povinností uvedených v odseku 1, alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí o tom, že dotknutá osoba nie je zodpovedná;

e)

ak je nesplnenie menej závažné, a to aj vo forme prahovej hodnoty, čo Komisia určí v súlade s odsekom 7 písm. b);

f)

v ostatných prípadoch, v ktorých je uloženie sankcie neprimerané, čo určí Komisia v súlade s odsekom 7 písm. b).

3.   Správne sankcie sa môžu uložiť prijímateľom pomoci alebo podpory vrátane ich skupín alebo združení, ktorí sú viazaní povinnosťami ustanovenými v pravidlách uvedených v odseku 1.

4.   Správne sankcie môžu mať tieto formy:

a)

zníženie sumy pomoci alebo podpory, ktorá sa vyplatila alebo sa má vyplatiť v súvislosti so žiadosťami o pomoc alebo žiadosťami o platbu, ktorých sa týka nesplnenie, a/alebo v súvislosti so žiadosťami o pomoc alebo so žiadosťami o platbu za predchádzajúce alebo nasledujúce roky;

b)

vyplatenie sumy vypočítanej na základe kvantitatívnej povahy a/alebo doby trvania nesplnenia;

c)

vylúčenie z práva zúčastňovať sa na režime pomoci alebo príslušnom podpornom opatrení.

5.   Správne sankcie sú primerané a odstupňované v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nesplnenia a sú takto obmedzené:

a)

suma správnej sankcie pre daný rok, ako sa uvádza v odseku 4 písm. a), neprekročí 100 % sumy žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu;

b)

suma správnej sankcie za daný rok, ako sa uvádza v odseku 4 písm. b), neprekročí 100 % sumy žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, na ktoré sa uplatňuje sankcia;

c)

vylúčenie uvedené v odseku 4 písm. c) sa môže stanoviť najviac na tri po sebe nasledujúce roky, ktoré sa môže v prípade akéhokoľvek ďalšieho nesplnenia opäť uplatniť.

6.   Bez ohľadu na odseky 4 a 5, pokiaľ ide o platbu uvedenú v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, nadobúdajú správne sankcie formu zníženia sumy platieb, ktoré sa realizovali alebo majú realizovať podľa uvedeného nariadenia.

Správne sankcie uvedené v tomto odseku sú primerané a odstupňované podľa závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania dotknutého neplnenia povinností.

Výška takýchto správnych sankcií v danom roku nepresiahne za prvé dva roky uplatňovania hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (roky 2015 a 2016) 0 % zo sumy platby uvedenej v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, na ktorú by bol poľnohospodár oprávnený, ak by splnil podmienky na jej vyplatenie, 20 % za tretí rok jej uplatňovania (rok 2017) a 25 % od štvrtého roka jej uplatňovania (rok 2018).

7.   S cieľom zohľadniť na jednej strane odrádzajúci účinok sankcií, ktoré sa majú uložiť, a na druhej strane osobitosti každého režimu pomoci alebo podporného opatrenia uvedeného v článku 67 ods. 2 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty:

a)

určujúce pri každom režime pomoci alebo podpornom opatrení a dotknutej osobe v zmysle odseku 3 zo zoznamu ustanoveného v odseku 4 a v rámci obmedzení ustanovených v odsekoch 5 a 6, správnu sankciu a stanovujúce osobitnú sadzbu, ktorú majú uložiť členské štáty, vrátane prípadov nevyčísliteľného nesplnenia;

b)

určujúce prípady, v ktorých sa správne sankcie neuložia, ako sa uvádza v odseku 2 písm. f).

8.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví podrobné procesné a technické pravidlá na jednotné uplatňovanie tohto článku, pokiaľ ide o:

a)

pravidlá na uplatňovanie a výpočet správnych sankcií;

b)

podrobné pravidlá na označenie nesplnenia za menej závažné vrátane určenia kvantitatívnej prahovej hodnoty, ktorá je vyjadrená ako nominálna hodnota alebo percento oprávnenej sumy pomoci alebo podpory, pričom však táto prahová hodnota nie je nižšia ako 0,5 %.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 78

Vykonávacie právomoci

Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce:

a)

základné prvky, technické pravidlá a kvalitatívne požiadavky na počítačovú databázu ustanovenú v článku 69;

b)

pravidlá týkajúce sa žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu podľa článku 72 a žiadostí o platobné nároky vrátane konečného termínu na predkladanie žiadostí, požiadaviek na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach, ustanovenia o zmenách alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, ustanovenia o oslobodení od povinnosti predložiť žiadosti o pomoc a ustanovenia, ktorými sa členským štátom umožní uplatniť zjednodušené postupy alebo opraviť zrejmé chyby;

c)

pravidlá vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu, vrátane pravidiel o toleranciách merania pri kontrolách na mieste;

d)

technické špecifikácie potrebné na účely jednotného vykonávania tejto kapitoly;

e)

pravidlá pre situácie prevodu podnikov sprevádzané prevodom povinností týkajúcich sa oprávnenosti, pokiaľ ide o danú pomoc, ktoré je ešte potrebné splniť;

f)

pravidlá vyplácania preddavkov uvedených v článku 75.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

KAPITOLA III

Kontrola transakcií

Článok 79

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tejto kapitole sa ustanovujú osobitné pravidlá pre kontrolu obchodných dokumentov tých subjektov, ktoré prijímajú alebo uskutočňujú platby vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo na systém financovania z EPZF, alebo ich zástupcov (ďalej len „podniky“) s cieľom zistiť, či boli operácie tvoriace časť systému financovania z EPZF naozaj uskutočnené a či boli uskutočnené správne.

2.   Táto kapitola sa nevzťahuje na opatrenia zahrnuté do integrovaného systému uvedeného v kapitole II tejto hlavy. S cieľom reagovať na zmeny v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva a zabezpečiť účinnosť systému kontrol ex post stanoveného v tejto kapitole je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty ustanovujúce zoznam opatrení, ktoré z dôvodu požiadaviek na ich vypracovanie a kontrolu nie sú vhodné na ďalšie kontroly ex post prostredníctvom kontroly obchodných dokumentov, a preto sa ich netýka takáto kontrola podľa tejto kapitoly.

3.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„obchodný dokument“ znamená všetky účtovné knihy, registre, potvrdenky a súvisiace podporné dokumenty, účtovníctvo, záznamy o výrobe a kvalite a korešpondenciu, ktorá sa týka obchodnej činnosti podniku, ako aj obchodné údaje v akejkoľvek podobe vrátane elektronickej, pokiaľ sa tieto dokumenty alebo údaje priamo alebo nepriamo týkajú transakcií uvedených v odseku 1;

b)

„tretia strana“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo spojená s transakciami, ktoré sa vykonávajú v rámci systému financovania z EPZF.

Článok 80

Kontrola zo strany členských štátov

1.   Členské štáty vykonávajú systematickú kontrolu obchodných dokumentov podnikov, pričom prihliadajú na povahu transakcií, ktoré sa majú kontrolovať. Členské štáty zabezpečia, aby výber podnikov, ktoré sa budú kontrolovať, poskytol čo možno najlepšiu záruku účinnosti opatrení na predchádzanie a zisťovanie nezrovnalostí. Pri výbere sa okrem iného vezme do úvahy význam podnikov z finančného hľadiska v danom systéme a ostatné rizikové faktory.

2.   Vo vhodných prípadoch sa kontrola ustanovená v odseku 1 rozšíri aj na fyzické a právnické osoby, s ktorými sú podniky v spojení, a na všetky ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu byť relevantné pre sledovanie cieľov stanovených v článku 81.

3.   Kontrolami vykonávanými podľa tejto kapitoly nie sú dotknuté kontroly vykonávané na základe článkov 47 a 48.

Článok 81

Ciele kontroly

1.   Presnosť primárnych údajov podrobovaných kontrole sa overuje viacerými krížovými kontrolami vrátane obchodných dokumentov tretích strán, ak je to potrebné, v závislosti od stupňa prítomného rizika, ktoré zahŕňajú:

a)

porovnania s obchodnými dokumentmi dodávateľov, zákazníkov, dopravcov a iných tretích strán;

b)

prípadne fyzické kontroly zamerané na množstvo a povahu zásob;

c)

porovnanie so záznamami finančných tokov vedúcich k transakciám vykonávaným v rámci systému financovania z EPZF alebo z nich vyplývajúcich a

d)

kontroly vzťahujúce sa na účtovníctvo alebo záznamy o finančných pohyboch, ktoré dokazujú, že v čase kontroly sú podkladové dokumenty v držbe platobnej agentúry pre vyplatenie pomoci prijímateľovi presné.

2.   Najmä, ak majú podniky povinnosť viesť účtovníctvo o skladových zásobách v súlade s predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi, zahŕňa kontrola tohto účtovníctva, ak je to vhodné, porovnanie s obchodnými dokumentmi a prípadne so skutočným stavom zásob.

3.   Pri výbere transakcií, ktoré sa majú kontrolovať, sa v plnej miere berie do úvahy miera existujúceho rizika.

Článok 82

Prístup k obchodným dokumentom

1.   Osoby zodpovedné za podnik alebo tretia strana zabezpečia, aby sa úradníkom povereným vykonávaním kontroly alebo osobám, ktoré sú splnomocnené na jej vykonanie v ich mene, poskytli všetky obchodné dokumenty a ďalšie informácie. Elektronicky uchovávané údaje sa poskytujú na vhodnom nosiči.

2.   Úradníci poverení vykonávaním kontroly alebo osoby, ktoré sú splnomocnené na jej vykonanie v ich mene, si môžu vyžiadať poskytnutie výňatkov alebo kópií dokumentov uvedených v odseku 1.

3.   Pokiaľ sa počas kontroly vykonávanej podľa tejto kapitoly obchodné dokumenty uchovávané podnikom označia za neadekvátne na účely kontroly, podniku sa nariadi, aby v budúcnosti viedol dané záznamy tak, ako to požaduje členský štát zodpovedný za kontrolu, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v iných nariadeniach, ktoré sa týkajú príslušného odvetvia.

Členské štáty určia dátum, od ktorého treba takéto záznamy zriadiť.

Pokiaľ sú všetky obchodné dokumenty požadované na kontrolu podľa tejto kapitoly alebo ich časť umiestnené v podniku tej istej obchodnej skupiny, toho istého konzorcia alebo združenia podnikov riadených na zjednotenej úrovni ako kontrolovaný podnik, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho, podnik sprístupní tieto obchodné dokumenty úradníkom zodpovedným za kontrolu, a to na mieste a v čase, ktoré určia členské štáty zodpovedné za vykonanie kontroly.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby úradníci poverení vykonávaním kontroly boli tiež oprávnení skonfiškovať alebo dať skonfiškovať obchodné dokumenty. Toto právo sa uplatňuje s náležitým ohľadom na príslušné vnútroštátne ustanovenia a nie je ním dotknuté uplatňovanie pravidiel, ktorými sa upravujú konania v trestných veciach týkajúcich sa konfiškácie dokumentov.

Článok 83

Vzájomná pomoc

1.   Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní kontrol stanovených v tejto kapitole v týchto prípadoch:

a)

ak podnik alebo tretia strana sú usadené v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom bola alebo mala byť predmetná platba zaplatená alebo prijatá;

b)

ak podnik alebo tretia strana sú usadené v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom možno nájsť dokumenty a informácie potrebné na kontrolu.

Komisia môže koordinovať spoločné činnosti, ktoré zahŕňajú vzájomnú pomoc medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi.

2.   Počas prvých troch mesiacov, ktoré nasledujú po rozpočtovom roku EPZF, v ktorom bola platba vykonaná, členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, pre ktoré bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba danej sumy v danom členskom štáte.

3.   Ak sa v inom členskom štáte požadujú ďalšie informácie ako súčasť kontroly podniku v súlade s článkom 80 a najmä ako súčasť krížových kontrol v súlade s článkom 81, môže sa požiadať o osobitnú kontrolu, pričom sa uvedú dôvody danej žiadosti. Prehľad týchto osobitných žiadostí sa odošle štvrťročne Komisii do jedného mesiaca po ukončení každého štvrťroka. Komisia môže požiadať o poskytnutie kópií jednotlivých žiadostí.

Kontrola sa uskutoční najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti o kontrolu, výsledky tejto kontroly sa bezodkladne oznámia žiadajúcemu členskému štátu a Komisii. Oznámenie Komisii sa uskutočňuje štvrťročne do jedného mesiaca po ukončení každého štvrťroka.

Článok 84

Plánovanie

1.   Členské štáty vypracujú plán kontrol, ktoré sa majú uskutočniť podľa článku 80 v priebehu nasledujúceho kontrolného obdobia.

2.   Do 15. apríla každého roka členské štáty zašlú Komisii svoj plán kontrol uvedený v odseku 1 a bližšie určia:

a)

počet podnikov, v ktorých sa vykoná kontrola, a ich rozčlenenie podľa sektorov na základe súm, ktoré s nimi súvisia;

b)

kritériá sledované pri vypracovaní plánu kontrol.

3.   Členské štáty splnia plány, ktoré vypracovali a zaslali Komisii, ak k nim Komisia nepodá v lehote ôsmich týždňov pripomienky.

4.   Odsek 3 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny plánu, ktoré predložia členské štáty.

5.   Komisia môže v ktorejkoľvek fáze požiadať o zaradenie určitej kategórie podnikov do plánu členského štátu.

6.   Podniky, ktoré celkovo prijali alebo vyplatili menej ako 40 000 EUR, sú kontrolované v súlade s touto kapitolou len na základe špecifických dôvodov, ktoré uvedú členské štáty vo svojom ročnom pláne podľa odseku 1 alebo Komisia v akomkoľvek návrhu na zmenu uvedeného plánu. S cieľom zohľadniť hospodársky rozvoj je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 115 delegované akty týkajúce sa úpravy prahu 40 000 EUR.

Článok 85

Osobitné útvary

1.   V každom členskom štáte je sledovaním uplatňovania tejto kapitoly poverený osobitný útvar. Tieto útvary sú zodpovedné konkrétne za:

a)

vykonávanie kontrol ustanovených v tejto kapitole úradníkmi priamo zamestnanými týmto osobitným útvarom alebo

b)

koordináciu a všeobecný dohľad nad kontrolami vykonávanými úradníkmi patriacimi k iným útvarom.

Členské štáty môžu tiež stanoviť, že kontroly, ktoré sa majú vykonávať podľa tejto kapitoly, sa rozdelia medzi osobitné útvary a iné vnútroštátne útvary pod podmienkou, že osobitný útvar je zodpovedný za ich koordináciu.

2.   Útvar alebo útvary zodpovedné za uplatňovanie tejto kapitoly sú organizované tak, aby boli nezávislé od útvarov alebo oddelení útvarov zodpovedných za platby a kontroly pred uskutočnením platby.

3.   S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tejto kapitoly prijme osobitný útvar uvedený v odseku 1 všetky potrebné opatrenia a dotknutý členský štát ho poverí všetkými právomocami potrebnými na vykonávanie úloh uvedených v tejto kapitole.

4.   Členské štáty prijmú primerané opatrenia na potrestanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tejto kapitoly.

Článok 86

Správy

1.   Pred 1. januárom, ktorý nasleduje po kontrolnom období, zašlú členské štáty Komisii podrobnú správu o uplatňovaní tejto kapitoly.

2.   Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú názory na uplatňovanie tejto kapitoly.

Článok 87

Prístup Komisie k informáciám a kontrola vykonávaná Komisiou

1.   V súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi majú úradníci Komisie prístup k všetkým dokumentom vypracovaným na účely kontroly organizovanej na základe tejto kapitoly alebo v jej dôsledku, ako aj k zhromaždeným údajom vrátane údajov uložených v systémoch spracovania údajov. Tieto údaje sa na požiadanie poskytnú na vhodnom nosiči.

2.   Kontrola uvedená v článku 80 vykonávajú úradníci členských štátov. Na tejto kontrole sa môžu zúčastňovať úradníci Komisie. Títo nemajú kontrolné právomoci, ktorými disponujú vnútroštátni úradníci. Majú však prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokumentom ako úradníci členských štátov.

3.   V prípade kontroly vykonávanej podľa článku 83 môžu byť úradníci žiadajúceho členského štátu so súhlasom požiadaného členského štátu prítomní na kontrole v požiadanom členskom štáte a mať prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokumentom ako úradníci dotknutého členského štátu.

Úradníci žiadajúceho členského štátu, ktorí sú prítomní na kontrole v požiadanom členskom štáte, sú kedykoľvek schopní predložiť dôkaz svojej úradnej moci. Kontrolu vždy vykonávajú úradníci požiadaného členského štátu.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a (Euratom, ES) č. 2185/96, pokiaľ vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa trestného konania vyhradzujú isté úkony úradníkom osobitne určeným vnútroštátnym právom, úradníci Komisie ani úradníci členského štátu uvedení v odseku 3 sa na týchto úkonoch nezúčastnia. V nijakom prípade sa nezúčastnia najmä na domových prehliadkach alebo úradnom vypočúvaní osôb v kontexte trestného práva dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

Článok 88

Právomoci Komisie

Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v Únii, a to najmä v týchto oblastiach:

a)

vykonávanie kontrol uvedených v článku 80, pokiaľ ide o výber podnikov, hĺbku a harmonogram kontroly;

b)

uchovanie obchodných dokumentov a typy dokumentov, ktoré je potrebné uchovať, alebo údaje, ktoré sa majú zaznamenať;

c)

vykonávanie a koordinácia spoločných činností uvedených v článku 83 ods. 1;

d)

podrobnosti a špecifikácie týkajúce sa obsahu, formy a spôsobu podávania žiadostí, obsahu, formy a spôsobov oznamovania, predkladania a výmeny informácií požadovaných v rámci tejto kapitoly;

e)

podmienky a spôsoby uverejňovania alebo špecifické pravidlá a podmienky na šírenie alebo sprístupňovanie informácií potrebných v rámci tohto nariadenia zo strany Komisie príslušným orgánom členských štátov;

f)

povinnosti osobitného útvaru uvedeného v článku 85;

g)

obsah správ uvedených v článku 86.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

KAPITOLA IV

Ostatné ustanovenia o kontrolách a sankciách

Článok 89

Ostatné kontroly a sankcie týkajúce sa pravidiel uvádzania na trh

1.   Členské štáty prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že výrobky uvedené v článku 119 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré nie sú označené v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia, sa nebudú uvádzať na trh alebo sa z neho stiahnu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia, ktoré môže Komisia prijať, dovozy výrobkov uvedených v článku 189 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 do Únie podliehajú kontrolám, aby bolo možné určiť, či sa splnili podmienky stanovené v odseku 1 uvedeného článku.

3.   Členské štáty vykonávajú kontroly na základe analýzy rizika, aby preverili, či sú výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v súlade s pravidlami ustanovenými v časti II hlave II kapitole I oddiele I nariadenia (EÚ) č 1308/2013, a v relevantných prípadoch uplatnia správne sankcie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté akty týkajúce sa sektora vinohradníctva a vinárstva prijaté na základe článku 64 v prípade porušenia pravidiel Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva, uplatnia členské štáty primerané, účinné a odradzujúce správne sankcie. Takéto sankcie sa neuplatňujú v prípadoch ustanovených v článku 64 ods. 2 písm. a) až d), a ak je nesplnenie menej závažné.

5.   S cieľom chrániť finančné prostriedky Únie a identitu, provenienciu a kvalitu vína v Únii je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 115 delegované akty, pokiaľ ide o:

a)

vytvorenie analytickej databázy izotopických údajov, ktorá pomôže zisťovať podvody a ktorá sa vytvorí na základe vzoriek zozbieraných členskými štátmi;

b)

pravidlá o kontrolných orgánoch a ich vzájomnej pomoci;

c)

pravidlá spoločného využívania zistení členských štátov.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie akty ustanovujúce všetky opatrenia potrebné na:

a)

postupy týkajúce sa vlastných databáz členských štátov a analytickej databázy izotopických údajov, ktorá pomôže zisťovať podvody;

b)

postupy týkajúce sa vzájomnej spolupráce a pomoci kontrolných orgánov a úradov;

c)

pokiaľ ide o povinnosť ustanovenú v odseku 3, pravidlá vykonávania kontrol zhody s obchodnými normami, pravidlá týkajúce sa orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol zhody, ako aj obsahu, početnosti a fázy uvedenia na trh, na ktorú sa uvedené kontroly vzťahujú.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 90

Kontroly súvisiace s označením pôvodu a zemepisným označením a chránenými tradičnými pojmami

1.   Členské štáty vykonávajú nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie kontrol týkajúcich sa povinností ustanovených v časti 2 hlave II kapitole I oddiele II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v súlade s kritériami ustanovenými v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (39) a zaistí, aby mal každý hospodársky subjekt, ktorý tieto povinnosti spĺňa, nárok na to, aby sa naň vzťahoval systém kontrol.

3.   V rámci Únie príslušný orgán uvedený v odseku 2 alebo jeden či viac kontrolných orgánov v zmysle článku 2 druhého pododseku bodu 5 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktorý vykonáva činnosť certifikačného orgánu pre výrobky v súlade s kritériami stanovenými v článku 5 uvedeného nariadenia, zabezpečia každoročné overovanie súladu so špecifikáciou výrobku, počas výroby alebo školenia vína alebo po jeho školení.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa:

a)

oznámení, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii;

b)

pravidiel týkajúcich sa orgánu zodpovedného za overovanie súladu so špecifikáciou výrobku vrátane prípadov, keď sa zemepisná oblasť nachádza v tretej krajine;

c)

opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty, aby sa zabránilo nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov;

d)

kontrol a overovaní vrátane skúšok, ktoré majú vykonávať členské štáty.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

HLAVA VI

KRÍŽOVÉ PLNENIE

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti

Článok 91

Všeobecná zásada

1.   Keď prijímateľ uvedený v článku 92 nedodržiava pravidlá krížového plnenia stanovené v článku 93, uloží sa mu správnu sankcia.

2.   Správna sankcia uvedená v odseku 1 sa uplatňuje len vtedy, ak je nedodržanie pravidiel výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pripísať príslušnému prijímateľovi, a ak je splnená aspoň jedna z týchto dodatočných podmienok:

a)

nedodržanie sa týka poľnohospodárskej činnosti prijímateľa;

b)

ide o plochu podniku prijímateľa.

Ak však ide o lesné plochy, táto pokuta sa neuplatňuje, pokiaľ sa pre danú plochu nežiada o podporu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) a článkami 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

3.   Na účely tejto hlavy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„podnik“ sú všetky výrobné jednotky a plochy spravované prijímateľom uvedeným v článku 92, ktoré sa nachádzajú na území rovnakého členského štátu;

b)

„požiadavka“ je každá jednotlivá povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia podľa práva Únie, ktorá je uvedená v prílohe II a ustanovená v danom akte a ktorá sa vo svojej podstate líši od akejkoľvek inej požiadavky uvedenej v rovnakom akte.

Článok 92

Dotknutí prijímatelia

Článok 91 sa vzťahuje na prijímateľov priamych platieb podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platieb podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ročných prémií podľa článku 21 ods. 1 písm. a) a b), článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Článok 91 sa však nevzťahuje na prijímateľov, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Sankcia stanovená v uvedenom článku sa neuplatňuje ani na podporu uvedenú v článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Článok 93

Pravidlá krížového plnenia

1.   Pravidlá krížového plnenia pozostávajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia podľa práva Únie a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy stanovených na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré sa týkajú týchto oblastí:

a)

životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy;

b)

verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín;

c)

dobré životné podmienky zvierat.

2.   Právne akty uvedené v prílohe II pokiaľ ide o povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia sa uplatňujú v znení, ktoré je v účinnosti, a v prípade smerníc v znení transponovanom členskými štátmi.

3.   Okrem toho pravidlá o krížovom plnení na roky 2015 a 2016 zahŕňajú aj zachovávanie trvalých pasienkov. Členské štáty, ktoré boli členmi Únie 1. januára 2004 zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky k dátumu určenom na podanie žiadostí o pomoc na plochu na rok 2003, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Členské štáty, ktoré sa stali členmi Únie v roku 2004, zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky 1. mája 2004, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky 1. januára 2007, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Chorvátsko zabezpečí, aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky 1. júla 2013, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na pôdu, na ktorej sú trvalé pasienky a ktorá sa má zalesniť, ak toto zalesnenie rešpektuje životné prostredie a nie je určené na sadenie vianočných stromčekov a rýchlo rastúcich druhov pestovaných v krátkom čase.

4.   S cieľom zohľadniť odsek 3 je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 115 delegované akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa zachovania trvalých pasienkov, najmä aby sa zabezpečilo, že sa na úrovni poľnohospodárov prijmú opatrenia na zachovanie pôdy s trvalými pasienkami vrátane splnenia jednotlivých povinností, ako je napríklad povinnosť zmeniť plochy na trvalé pasienky, keď sa zistí, že podiel pôdy s trvalými pasienkami klesá.

Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie povinností členských štátov na jednej strane a jednotlivých poľnohospodárov na strane druhej, pokiaľ ide o zachovanie trvalých pasienkov, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty na stanovenie podmienok a metód na určenie podielu trvalých pasienkov k poľnohospodárskej pôde, ktorý je nutné zachovať.

5.   Na účely odsekov 3 a 4 sú „trvalé pasienky“ trvalé pasienky v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. c) pôvodného znenia nariadenia (ES) č. 1120/2009.

Článok 94

Povinnosti členských štátov týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu

Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda vrátane pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty vymedzia pre prijímateľov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu na základe prílohy II, pričom zohľadnia osobitosti dotknutých oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

Členské štáty nevymedzia minimálne požiadavky, ktoré sa neustanovujú v prílohe II.

Článok 95

Informácie prijímateľom

Členské štáty poskytnú príslušným prijímateľom, v prípade potreby elektronicky, zoznam požiadaviek a noriem, ktoré sa majú uplatňovať na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ako aj jasné a presné informácie o nich.

KAPITOLA II

Systém kontroly a správne sankcie v súvislosti s krížovým plnením

Článok 96

Kontroly krížového plnenia

1.   Členské štáty v prípade potreby použijú integrovaný systém stanovený v hlave V kapitole II a najmä v článku 68 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f).

Členské štáty môžu na zabezpečenie dodržiavania pravidiel krížového plnenia využiť svoje existujúce administratívne a kontrolné systémy.

Tieto systémy a najmä systém identifikácie a registrácie zvierat zriadený v súlade so smernicou Rady 2008/71/ES (40), ako aj s nariadeniami (ES) č. 1760/2000 a (ES) č. 21/2004, sú v súlade s integrovaným systémom uvedeným v hlave V kapitole II tohto nariadenia.

2.   V závislosti od príslušných požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí krížového plnenia môžu členské štáty rozhodnúť o vykonávaní administratívnych kontrol, najmä tých, ktoré sa už ustanovujú v rámci kontrolných systémov uplatniteľných na príslušné požiadavky, normy, akty alebo oblasti krížového plnenia.

3.   Členské štáty vykonávajú kontroly na mieste, aby preverili, či prijímateľ plní povinnosti ustanovené v tejto hlave.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce pravidlá vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností uvedených v tejto hlave vrátane pravidiel umožňujúcich, aby sa v analýze rizika zohľadnili tieto faktory:

a)

účasť poľnohospodárov v poľnohospodárskom poradenskom systéme ustanovenom v hlave III tohto nariadenia;

b)

účasť poľnohospodárov v certifikačnom systéme, ak sa vzťahuje na príslušné požiadavky a normy.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Článok 97

Uplatnenie správnej sankcie

1.   Správne sankcie ustanovené v článku 91 sa uložia v prípade nedodržiavania pravidiel krížového plnenia kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len „príslušný kalendárny rok“) a toto nedodržiavanie je možné priamo pripísať prijímateľovi, ktorý v príslušnom kalendárnom roku predložil žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu.

Prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis na prijímateľov, v prípade ktorých sa zistilo, že nedodržiavajú pravidlá krížového plnenia, a to kedykoľvek v priebehu troch rokov od 1. januára roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola poskytnutá prvá platba v rámci programov podpory na reštrukturalizáciu a konverziu, alebo kedykoľvek počas jedného roka od 1. januára roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola poskytnutá platba v rámci programov podpory na zelený zber uvedených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „príslušné roky“).

2.   V prípadoch, keď sa pôda prevádza počas príslušného kalendárneho roka alebo príslušných rokov, odsek 1 sa uplatňuje aj na prípady, keď je toto nedodržiavanie pravidiel dôsledkom konania alebo opomenutia, ktoré je možné priamo pripísať osobe, na ktorú alebo od ktorej sa poľnohospodárska pôda previedla. Odchylne od prvej vety sa v prípade, ak osoba, ktorej možno priamo pripísať takéto konanie alebo opomenutie, predložila v príslušnom kalendárnom roku alebo príslušných rokoch žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu, správna sankcia sa uloží na základe celkovej výšky platieb uvedených v článku 92, ktoré sa tejto osobe poskytli alebo sa jej majú poskytnúť.

Na účely tohto odseku je „prevod“ akýkoľvek druh transakcie, ktorou poľnohospodárska pôda prestáva byť k dispozícii prevádzajúcej osobe.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 a so zreteľom na pravidlá, ktoré sa príjmu podľa článku 101, členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť správnu sankciu vo výške 100 EUR alebo menej na prijímateľa a kalendárny rok.

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť ustanovenú v prvom pododseku, v nasledujúcom roku prijme príslušný orgán pri vzorke prijímateľov opatrenia potrebné na overenie, či prijímateľ vykonal nápravu zisteného príslušného nedodržiavania pravidiel. Takéto zistenie a povinnosť vykonať nápravné opatrenie sa oznámi prijímateľovi.

4.   Uloženie správnej sankcie nemá vplyv na zákonnosť a správnosť platieb, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 98

Uplatnenie správnej sankcie v prípade Bulharska, Chorvátska a Rumunska

V prípade Bulharska a Rumunska sa správne sankcie uvedené v článku 91, pokiaľ ide o povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat uvedené v prílohe II, uplatňujú najneskôr od 1. januára 2016.

Pokiaľ ide o povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia (statutory management requirements - SMR) uvedené v prílohe II, uplatnia sa v prípade Chorvátska sankcie uvedené v článku 91 podľa tohto harmonogramu:

a)

od 1. januára 2014, pokiaľ ide o SMR 1 až SMR 3 a SMR 6 až SMR 8;

b)

od 1. januára 2016, pokiaľ ide o SMR 4, SMR 5, SMR 9 a SMR 10;

c)

od 1. januára 2018, pokiaľ ide o SMR 11 až SMR 13;

Článok 99

Výpočet výšky správnej sankcie

1.   Správna sankcia ustanovená v článku 91 sa uplatňuje prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v článku 92, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príslušnému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadní závažnosť, rozsah, trvanie a opakovanie zisteného nesplnenia podmienok, ako aj kritériá stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   V prípade neúmyselného nedodržania pravidiel z dôvodu nedbanlivosti nepresiahne miera zníženia 5 % a pri opakovanom nedodržaní pravidiel nepresiahne 15 %.

Členské štáty môžu zriadiť systém včasného varovania pre prípady nedodržania pravidiel, ktoré vzhľadom na jeho malú závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie v riadne odôvodnených prípadoch k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak sa členský štát rozhodne využiť túto možnosť, príslušný orgán pošle prijímateľovi včasné varovanie, v ktorom upozorní prijímateľa na zistenie a na povinnosť prijať nápravné opatrenia. Ak sa pri následnej kontrole konštatuje, že k náprave nedošlo, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní spätne.

Prípady nedodržania pravidiel, ktoré predstavujú priame riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, však vždy vedú k zníženiu alebo vylúčeniu.

Členské štáty môžu poskytnúť prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému prijímateľom, ktorí dostali včasné varovanie po prvýkrát.

3.   V prípade úmyselného nesplnenia podmienok nie je miera zníženia v zásade nižšia ako 20 % a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z jedného alebo viacerých režimov pomoci a môže sa uplatňovať jeden alebo viac kalendárnych rokov.

4.   V každom prípade nie je celková výška znížení a vylúčení za jeden kalendárny rok vyššia ako celková suma uvedená v prvom pododseku odseku 1.

Článok 100

Sumy vyplývajúce z krížového plnenia

Členské štáty si môžu ponechať 25 % súm vyplývajúcich z uplatňovania znížení alebo vylúčení uvedených v článku 99.

Článok 101

Právomoci Komisie v súvislosti s uplatňovaním a výpočtom výšky správnych sankcií

1.   S cieľom zabezpečiť správne rozdelenie finančných prostriedkov oprávneným prijímateľom a na vykonávanie krížového plnenia účinným, súdržným a nediskriminačným spôsobom je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 115 delegované akty:

a)

stanovujúce harmonizovaný základ pre výpočet výšky správnych sankcií z dôvodu krížového plnenia, ako sa uvádza v článku 99, pričom sa zohľadnia zníženia vyplývajúce z finančnej disciplíny;

b)

stanovujúce podmienky uplatňovania a výpočtu výšky správnych sankcií z dôvodu krížového plnenia vrátane prípadov nedodržania pravidiel, ktoré možno priamo pripísať dotknutému prijímateľovi.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce podrobné procesné a technické pravidlá týkajúce sa výpočtu a uplatnenia správnych sankcií uvedených v článkoch 97 až 99, a to aj pokiaľ ide o prijímateľov pozostávajúcich zo skupín osôb podľa článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

HLAVA VII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Komunikácia

Článok 102

Oznamovanie informácií

1.   Okrem ustanovení odvetvových nariadení zasielajú členské štáty Komisii tieto informácie, vyhlásenia a dokumenty:

a)

týkajúce sa akreditovaných platobných agentúr a akreditovaných koordinačných orgánov:

i)

doklad o udelení akreditácie;

ii)

ich funkciu (akreditovaná platobná agentúra alebo akreditovaný koordinačný orgán);

iii)

prípadne odobratie ich akreditácie;

b)

týkajúce sa certifikačných orgánov:

i)

ich názov;

ii)

ich adresu;

c)

týkajúce sa opatrení v súvislosti s operáciami financovanými z fondov:

i)

vyhlásenia o výdavkoch, ktoré slúžia aj ako žiadosti o platbu, podpísané akreditovanou platobnou agentúrou alebo akreditovaným koordinačným orgánom a doplnené náležitými informáciami;

ii)

odhady ich finančných požiadaviek, pokiaľ ide o EPZF, a pokiaľ ide o EPFRV, aktualizáciu predpokladaných vyhlásení o výdavkoch, ktoré sa predložia v priebehu roka, a predpokladané vyhlásenia o výdavkoch na nasledujúci rozpočtový rok;

iii)

manažérskeho vyhlásenia o vierohodnosti a ročné účtovné závierky akreditovaných platobných agentúr;

iv)

ročný prehľad výsledkov všetkých dostupných auditov a kontrol vykonaných v súlade s harmonogramom a podrobnými ustanoveniami stanovenými v osobitných pravidlách pre daný sektor.

Ročné účtovné závierky akreditovaných platobných agentúr, ktoré sa týkajú výdavkov EPFRV, sa predkladajú na úrovni každého programu.

2.   Členské štáty podrobne informujú Komisiu o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav podľa článku 94 a o detailoch poľnohospodárskeho poradenského systému podľa hlavy III.

3.   Členský štát pravidelne informuje Komisiu o uplatňovaní integrovaného systému podľa hlavy V kapitoly II. Komisia organizuje k tejto téme výmenu názorov s členskými štátmi.

Článok 103

Dôvernosť

1.   Členské štáty a Komisia prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti informácií poskytnutých alebo získaných v rámci opatrení týkajúcich sa inšpekcie a schvaľovania účtovných závierok vykonávaných podľa tohto nariadenia.

Pri týchto informáciách sa uplatňujú pravidlá ustanovené v článku 8 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa súdneho konania, sa na informácie zozbierané počas kontroly podľa hlavy V kapitoly III vzťahuje služobné tajomstvo. Nesmú sa oznámiť iným osobám okrem tých, ktoré ich z dôvodu svojich povinností v členských štátoch alebo inštitúciách Únie musia poznať na účely plnenia uvedených povinností.

Článok 104

Právomoci Komisie

Komisia môže prijať vykonávacie akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

formy, obsahu, intervalov, lehôt a podmienok zasielania alebo sprístupňovania týchto informácií Komisii:

i)

vyhlásení o výdavkoch a odhadov výdavkov, ako aj ich aktualizácií vrátane pripísaných príjmov;

ii)

manažérskych vyhlásení o vierohodnosti a ročných účtovných závierok akreditovaných platobných agentúr, ako aj výsledkov všetkých dostupných uskutočnených auditov a kontrol;

iii)

správ o certifikácii účtovných závierok;

iv)

názvov a identifikačných údajov akreditovaných platobných agentúr, akreditovaných koordinačných orgánov a certifikačných orgánov;

v)

podmienok zohľadňovania a uhradenia výdavkov financovaných z fondov;

vi)

oznámení o finančných úpravách, ktoré vykonávajú členské štáty v rámci operácií alebo programov rozvoja vidieka, a súhrnných správ o vymáhacích konaniach, ktoré členské štáty začali v dôsledku nezrovnalostí;

vii)

informácií o opatreniach prijatých podľa článku 58;

b)

podmienok výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi a zavedenia informačných systémov vrátane typu, formy a obsahu údajov, ktoré majú tieto systémy spracovať, a zodpovedajúcich pravidiel ich uchovávania;

c)

oznámení členských štátov Komisii o informáciách, dokumentoch, štatistických údajoch a správach, ako aj termínov a metód ich oznamovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

KAPITOLA II

Používanie eura

Článok 105

Všeobecné zásady

1.   Sumy uvedené v rozhodnutiach Komisie, ktorými sa prijímajú programy rozvoja vidieka, sumy viazaných prostriedkov a platieb Komisie, ako aj sumy potvrdených alebo certifikovaných výdavkov a sumy vo vyhláseniach o výdavkoch členských štátov sa vyjadrujú a vyplácajú v eurách.

2.   Ceny a sumy stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva sa vyjadrujú v eurách.

Poskytujú alebo vyberajú sa v eurách v členských štátoch, ktoré prijali euro, a v národnej mene v tých členských štátoch, ktoré euro neprijali.

Článok 106

Výmenný kurz a určujúca skutočnosť

1.   Ceny a sumy uvedené v článku 105 ods. 2 sa v tých členských štátoch, ktoré neprijali euro, prepočítajú na národnú menu pomocou výmenného kurzu.

2.   Určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz je:

a)

ukončenie colných dovozných alebo vývozných formálnych náležitostí v prípade súm získaných alebo poskytnutých v obchode s tretími krajinami;

b)

skutočnosť, pomocou ktorej sa hospodársky cieľ operácie dosahuje vo všetkých ostatných prípadoch.

3.   Keď prijímateľ dostane priamu platbu podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v inej mene ako euro, členské štáty prepočítajú sumu pomoci vyjadrenú v eurách na národnú menu na základe najaktuálnejšieho výmenného kurzu, ktorý stanovila Európska centrálna banka pred 1. októbrom roku, na ktorý sa pomoc poskytuje.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že toto prepočítanie vykonajú na základe priemeru výmenných kurzov stanovených Európskou centrálnou bankou počas mesiaca predchádzajúceho 1. októbru roka, na ktorý sa pomoc poskytuje. Členské štáty, ktoré si zvolia uvedenú možnosť, stanovia a zverejnia uvedený priemer pred 1. decembrom daného roka.

4.   Pokiaľ ide o EPZF, pri vypracúvaní vyhlásení o výdavkoch členské štáty, ktoré neprijali euro, uplatnia v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly rovnaký výmenný kurz ako výmenný kurz, ktorý použili pri platbách prijímateľom alebo pri získavaní príjmov.

5.   S cieľom špecifikovať určujúcu skutočnosť podľa odseku 2 alebo ju stanoviť z osobitných dôvodov súvisiacich s organizáciou trhu alebo danou sumou, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty obsahujúce pravidlá týkajúce sa uvedených určujúcich skutočností a výmenného kurzu, ktorý sa má použiť. Konkrétna určujúca skutočnosť sa stanoví s prihliadnutím na tieto kritériá:

a)

skutočná uplatniteľnosť úprav výmenného kurzu, hneď ako to je možné;

b)

podobnosť určujúcich skutočností pri analogických operáciách, ktoré sa vykonali v rámci organizácie trhu;

c)

konzistentnosť určujúcich skutočností v prípade rôznych cien a súm súvisiacich s organizáciou trhu;

d)

uskutočniteľnosť a efektívnosť kontrol uplatňovania vhodných výmenných kurzov.

6.   S cieľom zabrániť tomu, aby členské štáty, ktoré neprijali euro, uplatňovali rozdielne výmenné kurzy pri zaúčtovaní získaných príjmov alebo pomoci vyplatenej prijímateľom v inej mene ako euro na jednej strane a pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch platobnou agentúrou na druhej strane, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu uplatniteľného pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch a pri zaznamenávaní operácií verejného skladovania do účtovníctva platobnej agentúry.

Článok 107

Ochranné opatrenia a výnimky

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty zabezpečujúce uplatňovanie práva Únie v prípade, ak je pravdepodobné, že ho mimoriadne menové postupy súvisiace s národnou menou ohrozia. Uvedené vykonávacie opatrenia sa môžu odchýliť od platných pravidiel len na obdobie, ktoré je absolútne nevyhnutné.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom.

2.   V prípade, že mimoriadne menové postupy týkajúce sa národnej meny môžu ohroziť uplatňovanie práva Únie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty, ktoré sa odchyľujú od tohto oddielu, a to najmä v týchto prípadoch:

a)

ak krajina používa neobvyklé techniky výmeny, ako sú napríklad viaceré výmenné kurzy, alebo realizuje barterové dohody;

b)

ak krajiny majú meny, ktoré nie sú kótované na oficiálnych zahraničných devízových trhoch, alebo ak je pravdepodobné, že trend v takýchto menách bude narúšať obchod.

Článok 108

Používanie eura členskými štátmi, ktoré neprijali euro

1.   Ak členský štát, ktorý neprijal euro, uprednostní platbu výdavkov vyplývajúcich z právnych predpisov v poľnohospodárskom odvetví v eurách pred platbou vo svojej národnej mene, daný členský štát prijme opatrenia, ktorými zaistí, aby používanie eura neposkytovalo systematickú výhodu v porovnaní s použitím národnej meny.

2.   Členský štát informuje Komisiu o plánovaných opatreniach predtým, ako nadobudnú účinnosť. Opatrenia nemôžu nadobudnúť účinnosť, pokiaľ Komisia neoznámi svoj súhlas s nimi.

KAPITOLA III

Podávanie správ a hodnotenie

Článok 109

Ročná finančná správa

Komisia vypracuje do konca septembra každého roka nasledujúceho po rozpočtovom roku finančnú správu o správe fondov počas predchádzajúceho rozpočtového roku a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 110

Monitorovanie a hodnotenie SPP

1.   Stanoví sa spoločný monitorovací a hodnotiaci rámec so zámerom zmerať výkonnosť SPP, a najmä:

a)

priamych platieb ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1307/2013;

b)

trhových opatrení ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013;

c)

opatrení na rozvoj vidieka ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a

d)

ustanovení tohto nariadenia.

Komisia monitoruje tieto politické opatrenia na základe správ členských štátov v súlade s pravidlami stanovenými v nariadeniach uvedených v prvom pododseku. Komisia vypracuje viacročný hodnotiaci plán s pravidelnými hodnoteniami špecifických nástrojov, ktoré bude vykonávať.

S cieľom zabezpečiť účinné meranie výkonnosti je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o obsah a vytvorenie uvedeného rámca.

2.   Výkonnosť opatrení SPP, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa meria vo vzťahu k týmto cieľom:

a)

životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien;

b)

udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu;

c)

vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast a chudobu vo vidieckych oblastiach.

Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce súbor špecifických ukazovateľov pre ciele uvedené v prvom pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

Ukazovatele súvisia so štruktúrou a cieľmi politiky a umožňujú posúdiť pokrok, účinnosť a efektívnosť politiky vzhľadom na ciele.

3.   Monitorovací a hodnotiaci rámec odráža štruktúru SPP v týchto smeroch:

a)

pre priame platby ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1307/2013, trhové opatrenia ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a ustanovenia tohto nariadenia Komisia monitoruje tieto nástroje na základe správ členských štátov v súlade s pravidlami stanovenými v týchto nariadeniach. Komisia vytvorí viacročný hodnotiaci plán s pravidelným hodnotením špecifických nástrojov, ktoré sa vykoná pod jej vedením. Hodnotenia vykonajú vo vhodnom čase nezávislí hodnotitelia;

b)

monitorovanie a hodnotenie intervencie v rámci politiky rozvoja vidieka sa vykoná v súlade s článkami 67 až 79 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Komisia zabezpečí, aby sa kombinovaný dosah všetkých nástrojov SPP uvedených v odseku 1 meral a posudzoval vo vzťahu k spoločným cieľom podľa odseku 2. Výkonnosť SPP pri dosahovaní spoločných cieľov sa meria a posudzuje na základe spoločných ukazovateľov dosahu a pri dosahovaní konkrétnych cieľov na základe ukazovateľov výsledku. Na základe dôkazov získaných z hodnotení SPP vrátane hodnotení programov rozvoja vidieka, ako aj ďalších príslušných zdrojov informácií Komisia pripraví správy o meraní a posúdení spoločnej výkonnosti všetkých nástrojov SPP.

4.   Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie príslušných opatrení. Pokiaľ je to možné, takéto informácie vychádzajú zo zavedených zdrojov údajov, ako je napríklad informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (Farm Accountancy Data Network) a Eurostat.

Komisia zohľadní potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi, v prípade potreby najmä ich prípadné využitie na štatistické účely.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zaslať členské štáty, pričom zohľadní potrebu vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa potrieb, pokiaľ ide o údaje, a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

5.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade úvodnú správu o vykonávaní tohto článku vrátane prvých výsledkov týkajúcich sa výkonnosti SPP do 31. decembra 2018. Druhá správa vrátane posúdenia výkonnosti SPP sa predloží do 31. decembra 2021.

KAPITOLA IV

Transparentnosť

Článok 111

Zverejňovanie prijímateľov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa každoročne následne zverejňovali prijímatelia pomoci z fondov. Zverejnenie obsahuje:

a)

bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek článku 112 tohto nariadenia, meno prijímateľa, a to takto:

i)

meno a priezvisko, ak je prijímateľom fyzická osoba;

ii)

úplný právny názov v zaregistrovanej podobe, ak je prijímateľom právnická osoba s autonómnou právnou subjektivitou podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu;

iii)

úplný názov združenia v zaregistrovanej podobe alebo inak oficiálne uznanej podobe, ak je prijímateľom združenie bez vlastnej právnej subjektivity;

b)

obec, v ktorej má prijímateľ sídlo alebo je zaregistrovaný, prípadne poštové smerovacie číslo alebo jeho časť, ktoré túto obec identifikujú;

c)

objemy platieb zodpovedajúce každému opatreniu financovanému z fondov, ktoré jednotliví prijímatelia dostali v dotknutom rozpočtovom roku;

d)

povahu a opis opatrení financovaných z každého z fondov a na základe ktorých sa poskytli platby uvedené v písmene c).

Informácie uvedené v prvom pododseku sa sprístupnia na jednej webovej stránke na členský štát. Dostupné zostanú počas dvoch rokov od dátumu ich pôvodného uverejnenia.

2.   Pokiaľ ide o platby zodpovedajúce opatreniam financovaným z EPFRV ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. c), zodpovedajú sumy, ktoré sa uverejňujú, celkovému verejnému financovaniu vrátane príspevku Únie aj vnútroštátneho príspevku.

Článok 112

Prahové hodnoty

Členské štáty neuverejnia meno prijímateľa, ako sa stanovuje v článku 111 ods. 1 prvom podoseku písm. a) tohto nariadenia v týchto situáciách:

a)

v prípade, že členské štáty zavádzajú režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovnaká alebo nižšia ako suma, ktorú stanoví uvedený členský štát podľa článku 63 ods. 1 druhého pododseku alebo článku 63 ods. 2 druhého pododseku uvedeného nariadenia;

b)

v prípade, že členské štáty nezriaďujú režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovnaká alebo nižšia ako 1 250 EUR.

V prípade, na ktorý sa vzťahuje písmeno a) prvého pododseku, sumy, ktoré stanovia členské štáty podľa článku 63 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a ktoré sa oznámia Komisii podľa uvedeného nariadenia, zverejní Komisia v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 114.

Ak sa uplatňuje prvý odsek tohto článku, uverejnia členské štáty informácie uvedené v článku 111 ods. 1 prvom pododseku písm. b), c) a d) a prijímateľ sa označí kódom. O podobe tohto kódu rozhodnú členské štáty.

Článok 113

Informovanie prijímateľov

Členské štáty informujú prijímateľov, že ich údaje sa zverejnia v súlade s článkom 111 a že tieto údaje môžu na účely ochrany finančných záujmov Únie spracúvať audítorské a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov.

Pokiaľ ide o osobné údaje, členské štáty informujú v súlade s požiadavkami smernice 95/46/ES prijímateľov o ich právach podľa pravidiel ochrany údajov a o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní týchto práv.

Článok 114

Právomoci Komisie

Komisia prijme vykonávacie akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

podoby vrátane spôsobu prezentácie podľa opatrenia a časového rozvrhu uverejňovania plánovaného v článkoch 111 a 112;

b)

jednotného uplatňovania článku 113;

c)

spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 116 ods. 3.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 115

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 a 120 za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 a 120 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 a 120 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 a 120 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 116

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor nazvaný Výbor pre poľnohospodárske fondy. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Na účely článkov 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 a 104 v otázkach týkajúcich sa priamych platieb, rozvoja vidieka a/alebo spoločnej organizácie trhov Komisii pomáha Výbor pre poľnohospodárske fondy, Výbor pre priame platby, Výbor pre rozvoj vidieka a/alebo Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, zriadené týmto nariadením, nariadením (EÚ) č. 1307/2013, nariadením (EÚ) č. 1305/2013, a nariadením (EÚ) č. 1308/2013. Uvedené výbory sú výbormi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

V prípade aktov uvedených v článku 8, keď výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 117

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

1.   Členské štáty a Komisia zhromažďujú osobné údaje na účely vykonávania svojich príslušných povinností riadenia, kontroly a auditu, ako aj monitorovania a hodnotenia podľa tohto nariadenia, najmä povinností stanovených v hlave II kapitole II, hlave III, hlave IV kapitole III a IV, hlave V, hlave VI a v hlave VII kapitole III, ako aj na štatistické účely, pričom tieto údaje nespracúvajú spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

2.   Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely monitorovania a hodnotenia podľa hlavy VII kapitoly III, ako aj na štatistické účely, tieto údaje sú anonymné a spracúvajú sa iba v agregovanej podobe.

3.   Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s pravidlami ustanovenými v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001. Konkrétne, takéto údaje sa neuchovávajú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov, dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa tieto údaje zhromaždili alebo sa ďalej spracúvajú, s prihliadnutím na minimálne doby uchovávania stanovené v uplatniteľnom vnútroštátnom práve a práve Únie.

4.   Členské štáty informujú subjekty údajov o tom, že vnútroštátne orgány a orgány Únie môžu v súlade s odsekom 1 spracúvať ich osobné údaje a že v tejto súvislosti majú práva stanovené v pravidlách ochrany údajov uvedených v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001.

5.   Na tento článok sa vzťahujú články 111 až 114.

Článok 118

Úroveň vykonávania

Členské štáty zodpovedajú za vykonávanie programov a plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia na takej úrovni, akú považujú za vhodnú, a to v súlade s inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom členského štátu a v súlade s týmto nariadením a inými príslušnými pravidlami Únie.

Článok 119

Zrušenie

1.   Nariadenia (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 sa zrušujú.

Článok 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a príslušné vykonávacie pravidlá sa však uplatňujú až do 31. decembra 2014.

2.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 120

Prechodné opatrenia

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod z ustanovení uvedených v zrušených nariadeniach, ktoré sa uvádzajú v článku 118, na ustanovenia tohto nariadenia je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o prípady, v ktorých sa môžu uplatniť výnimky z pravidiel ustanovených v tomto nariadení, ako aj doplnenia týchto pravidiel.

Článok 121

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

2.   Nasledujúce ustanovenia sa však uplatňujú takto:

a)

články 7, 8, 16, 25, 26 a 43 od 16. októbra 2013;

b)

články 18 a 40 v súvislosti s vynaloženými výdavkami od 16. októbra 2013;

c)

článok 52 od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. JUKNA


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 116.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 637/2008 a (ES) č. 73/2009 (Pozri stranu 608 tohto úradného vestníka).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 165/94 z 24. januára 1994 o spolufinancovaní detekčných kontrol Spoločenstvom (Ú. v. ES L 24, 29.1.1994, s. 6).

(9)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 Pozri stranu 884 tohto úradného vestníka.

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Pozri stranu 487 tohto úradného vestníka).

(13)  Nariadenie Rady (EHS) č. 352/78 z 20. februára 1978 o pripisovaní zábezpek, kaucií a záruk, ktoré sa poskytli v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a následne prepadli (Ú. v. ES L 50, 22.2.1978, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 814/2000 zo 17. apríla 2000 o informačných opatreniach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 7).

(15)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 143, 3.6.2008, s. 1).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005, s. 1).

(19)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(20)  Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami (Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43).

(21)  Nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(24)  [2010] ECR I-11063.

(25)  Nariadenie Komisie (ES) č. 259/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 28).

(26)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 108, 28.4.2011, s. 24).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(28)  Ú. v. EÚ C 35, 9.2.2012, s. 1.

(29)  Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).

(30)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(33)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(35)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(36)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(37)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1).

(38)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(40)  Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31).


PRÍLOHA I

INFORMÁCIE V OBLASTI ZMIERŇOVANIA ZMENY KLÍMY A ADAPTÁCIE NA ŇU, BIODIVERZITY A OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV PODĽA ČLÁNKU 12 ODS. 3 PÍSM. D)

Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu:

informácie o potenciálnom vplyve zmeny klímy v príslušných regiónoch a emisií skleníkových plynov z príslušných poľnohospodárskych postupov a o príspevku poľnohospodárskeho odvetvia k zmierňovaniu zmeny klímy prostredníctvom zdokonalených poľnohospodárskych a agro-lesníckych postupov a prostredníctvom rozvoja projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch a zdokonalenia energetickej efektívnosti v poľnohospodárskych podnikoch,

informácie, ktoré pomáhajú poľnohospodárom plánovať, ako najlepšie investovať do zvýšenia odolnosti ich poľnohospodárskych systémov proti klíme, a o tom, ako môžu na tento účel použiť fondy Únie; najmä informácie o prispôsobení poľnohospodárskej pôdy klimatickým výkyvom a dlhodobejším zmenám a informácie o tom, ako zaviesť praktické agronomické opatrenia na zvýšenie odolnosti poľnohospodárskych systémov voči povodniam a suchám, ako aj informácie o tom ako zlepšiť a optimalizovať úrovne uhlíka v pôde.

Biodiverzita:

informácie o pozitívnom vzájomnom vzťahu medzi biodiverzitou a odolnosťou agroekosystému a o šírení rizika a tiež prepojenia medzi monokultúrami a náchylnosťou na zlyhanie/poškodenie plodín škodcami a extrémnymi poveternostnými udalosťami,

informácie o tom, ako najlepšie predchádzať šíreniu cudzích invazívnych druhov, a prečo je to dôležité na účinné fungovanie ekosystému a odolnosť voči zmene klímy vrátane informácií o prístupe k financovaniu na režimy eradikácie, ak z nej vyplývajú ďalšie náklady.

Ochrana vodných zdrojov:

informácie o trvalo udržateľných nízkoobjemových systémoch zavlažovania a o tom, ako optimalizovať systémy zásobované dažďovou vodou na podporu efektívneho využívania vody,

informácie o znížení používania vody v poľnohospodárstve vrátane výberu plodín, zlepšenia pôdneho humusu na zvýšenie zadržiavania vody a zníženie potreby zavlažovania.

Všeobecné:

výmena najlepších postupov, odbornej prípravy a budovania kapacít (vzťahuje sa na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, biodiverzitu a ochranu vodných zdrojov uvedenými vyššie v tejto prílohe).


PRÍLOHA II

PRAVIDLÁ KRÍŽOVÉHO PLNENIA PODĽA ČLÁNKU 93

SMR

:

Povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia

GAEC

:

Normy pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy


Oblasť

Hlavná otázka

Požiadavky a normy

Životné prostredie, zmena klímy, dobrý poľnohospodársky stav pôdy

Voda

SMR 1

Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1)

Články 4 a 5

GAEC 1

Vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov (1)

 

GAEC 2

Ak používanie vody na zavlažovanie podlieha udeleniu povolenia, dodržiavanie schvaľovacích postupov

 

GAEC 3

Ochrana podzemných vôd proti znečisteniu: zákaz priameho vypúšťania nebezpečných látok do podzemných vôd a opatrenia na predchádzanie priameho znečistenia podzemných vôd prostredníctvom vypúšťania nebezpečných látok na pôdu a ich presakovania cez pôdu, pričom tieto nebezpečné látky sa uvádzajú v prílohe k smernici 80/68/EHS v znení platnom k poslednému dňu jej účinnosti, pokiaľ ide o poľnohospodársku činnosť.

 

Pôda a zásoby uhlíka

GAEC 4

Minimálne pokrytie pôdy

 

GAEC 5

Minimálne obhospodarovanie pôdy odrážajúce špecifické miestne podmienky s cieľom obmedziť eróziu

 

GAEC 6

Udržiavanie množstva organickej hmoty v pôde pomocou vhodných postupov vrátane zákazu vypaľovania ornej pôdy so strniskom, pokiaľ nie je dôvodom zabezpečenie zdravia rastlín (2)

 

Biodiverzita

SMR 2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7)

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2 písm. b), článok 4 ods. 1, 2 a 4

SMR 3

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7)

Článok 6 ods. 1 a 2

Krajina, minimálna miera udržiavania

GAEC 7

Zachovanie krajinných prvkov, vo vhodných prípadoch vrátane živých plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, v skupine alebo izolovane, medzí a terás vrátane zákazu strihania živých plotov a stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva a v období hniezdenia a prípadné opatrenia na vyhnutie sa inváznym druhom rastlín

 

Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín

Bezpečnosť potravín

SMR 4

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1)

Články 14 a 15, článok17 ods. 1 (3) a články 18, 19 a 20

SMR 5

Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3)

Článok 3 písm. a), b), d) a e) a články 4, 5 a 7

Identifikácia a registrácia zvierat

SMR 6

Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31)

Články 3, 4 a 5

SMR 7

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1)

Články 4 a 7

SMR 8

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8)

Články 3, 4 a 5

Choroby zvierat

SMR 9

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1)

Články 7, 11, 12, 13 a 15

Prípravky na ochranu rastlín

SMR 10

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1)

Článok 55, prvá a druhá veta

Dobré životné podmienky zvierat

Dobré životné podmienky zvierat

SMR 11

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7)

Články 3 a 4

SMR 12

Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5)

Články 3 a 4

SMR 13

Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23)

Článok 4


(1)  Nárazníkové zóny na účely požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy musia spĺňať v rámci ohrozených pásiem určených podľa článku 3 ods. 2 smernice 91/676/EHS aj mimo nich aspoň požiadavky súvisiace s podmienkami aplikácie hnojív na pôdu v blízkosti vodných tokov uvedenými v bode A.4 prílohy II k smernici 91/676/EHS, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s akčnými programami členských štátov vypracovanými podľa článku 5 ods. 4 smernice 91/676/EHS.

(2)  Táto požiadavka sa môže obmedziť na všeobecný zákaz vypaľovania ornej pôdy so strniskom, ale členský štát sa môže rozhodnúť stanoviť ďalšie požiadavky.

(3)  Vykonáva sa najmä:

článkom 14 nariadenia (ES) č. 470/2009 a prílohou k nariadeniu (ES) č. 37/2010,

nariadením (ES) č. 852/2004: článok 4 ods. 1 a príloha I časť A (časť II bod 4 písm. g), h) a j), bod 5 písm. f) a h), bod 6; časť III bod 8 písm. a), b), d) a e), bod 9 písm. a) a c),

nariadením (ES) č. 853/2004: článok 3 ods. 1 a príloha III oddiel IX kapitola 1 (časť I bod 1 písm. b), c), d) a e); časť I bod 2 písm. a) body i), ii) a iii), písm. b) body i) a ii), písm. c); časť I bod 3; časť I bod 4; časť I bod 5; časť II A body 1, 2, 3 a 4; časť II B bod 1 písm. a) a d), bod 2, bod 4 písm. a) a b), príloha III oddiel X kapitola 1 bod 1,

nariadením (ES) č. 183/2005: článok 5 ods. 1 a príloha I časť A (časť I bod 4 písm. e) a g);časť II bod 2 písm. a), b) a e); článok 5 ods. 5 a príloha III (body 1 a 2), článok 5 ods. 6 a

nariadením (ES) č. 396/2005: článok 18.


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

1.   Nariadenie (EHS) č. 352/78

Nariadenie (EHS) č. 352/78

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 43 ods. 1 písm. e)

Článok 2

Článok 43 ods. 2

Článok 3

Článok 46 ods. 1

Článok 4

Článok 5

Článok 6


2.   Nariadenie (ES) č. 2799/98

Nariadenie (ES) č. 2799/98

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 2

Článok 105 ods. 2 a článok 106

Článok 3

Článok 106

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 107

Článok 8

Článok 108

Článok 9

Článok 10

Článok 11


3.   Nariadenie (ES) č. 814/2000

Nariadenie (ES) č. 814/2000

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 45 ods. 1

Článok 2

Článok 45 ods. 2

Článok 3

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 45 ods. 5

Článok 9

Článok 10

Článok 45 ods. 4 a článok 116

Článok 11


4.   Nariadenie (ES) č. 1290/2005

Nariadenie (ES) č. 1290/2005

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 102

Článok 9

Článok 58

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 16

Článok 13

Článok 19

Článok 14

Článok 17

Článok 15

Článok 18

Článok 16

Článok 40

Článok 17

Článok 41 ods. 1

Článok 17a

Článok 41 ods. 2

Článok 18

Článok 24

Článok 19

Článok 27

Článok 20

Článok 28

Článok 21

Článok 29

Článok 22

Článok 32

Článok 23

Článok 33

Článok 24

Článok 34

Článok 25

Článok 35

Článok 26

Článok 36

Článok 27

Článok 41 ods. 1

Článok 27a

Článok 41 ods. 2

Článok 28

Článok 37

Článok 29

Článok 38

Článok 30

Článok 51

Článok 31

Článok 52

Článok 32

Články 54 a 55

Článok 33

Články 54 a 56

Článok 34

Článok 43

Článok 35

Článok 36

Článok 48

Článok 37

Článok 47

Článok 38

Článok 39

Článok 40

Článok 41

Článok 116

Článok 42

Článok 43

Článok 109

Článok 44

Článok 103

Článok 44a

Článok 113 ods. 1

Článok 45

Článok 105 ods. 1 a článok 106 ods. 3 a ods. 4

Článok 46

Článok 47

Článok 119

Článok 48

Článok 120

Článok 49

Článok 121


5.   Nariadenie (ES) č. 485/2008

Nariadenie (ES) č. 485/2008

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 79

Článok 2

Článok 80

Článok 3

Článok 81

Článok 4

Článok 5

Článok 82 odseky 1, 2 a 3

Článok 6

Článok 82 ods. 4

Článok 7

Článok 83

Článok 8

Článok 103 ods. 2

Článok 9

Článok 86

Článok 10

Článok 84

Článok 11

Článok 85

Článok 12

Článok 106 ods. 3

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 87

Článok 16

Článok 17


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady ku krížovému plneniu

Rada a Európsky Parlament vyzývajú Komisiu, aby monitorovala v členských štátoch transpozíciu a vykonanie smernice 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov, a aby po vykonaní týchto smerníc vo všetkých členských štátoch a po identifikácii povinností, ktoré sú priamo uplatniteľné na poľnohospodárov, prípadne predložila legislatívny návrh, ktorým sa zmení toto nariadenie s cieľom zahrnúť príslušné časti uvedených smerníc do systému krížového plnenia.


Top