EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1299

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z  17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

OJ L 347, 20.12.2013, p. 259–280 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1299/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/259


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1299/2013

z 17 decembri 2013

o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 178,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii Podľa uvedeného článku a podľa článku 174 druhého a tretieho odseku ZFEÚ má EFRR prispievať k zmenšovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a k znižovaniu zaostávania najviac znevýhodnených regiónov, medzi ktorými by sa mala osobitná pozornosť venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovné, cezhraničné a horské regióny.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) stanovuje ustanovenia spoločné pre EFRR, Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 (4) stanovuje osobitné ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré možno financovať z EFRR a vymedzuje ciele uvedených činností. Uvedené nariadenia nie sú v plnej miere prispôsobené osobitným potrebám cieľa Európska územná spolupráca, kde spolupracujú najmenej dva členské štáty alebo jeden členský štát a tretia krajina. Preto je potrebné prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca týkajúce sa rozsahu pôsobnosti, zemepisného pokrytia, finančných zdrojov, tematického zamerania a investičných priorít, programovania, monitorovania a hodnotenia, technickej pomoci, oprávnenosti, riadenia, kontroly a určenia, účasti tretích krajín a finančného hospodárenia.

(3)

S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu politiky súdržnosti Únie by cieľom týchto osobitných ustanovení malo byť dosiahnutie zásadného zjednodušenia pre všetky zúčastnené subjekty, teda pre prijímateľov, programové orgány, príslušné miestne, regionálne a celonárodné orgány v zúčastnených členských štátoch a tretie krajiny, ako aj pre Komisiu.

(4)

S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu.

(5)

Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch ako je napríklad zlá dostupnosť, najmä čo sa týka prepojiteľnosti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a dopravnej infraštruktúry, upadajúce miestne priemyselné odvetvia, nevhodné podnikateľské prostredie, nedostatočné prepojenie medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, nízke úrovne výskumu a inovácie a zavádzanie IKT, znečistenie životného prostredia, predchádzanie rizikám, negatívne postoje voči občanom susednej krajiny, a zameraná na využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničnej oblasti (budovanie cezhraničných výskumných a inovačných zariadení a klastrov, cezhraničná integrácia trhu práce, spolupráca medzi poskytovateľmi vzdelávania vrátane vysokých škôl alebo medzi zdravotnými strediskami), ako aj na posilňovanie procesu spolupráce v záujme zabezpečenia celkového harmonického rozvoja Únie.

(6)

Cieľom nadnárodnej spolupráce by malo byť posilňovanie spolupráce pomocou opatrení podporujúcich integrovaný územný rozvoj prepojený na priority politiky súdržnosti Únie a mala by sa zahrnúť aj námorná cezhraničná spolupráca, ktorá nie zahrnutá v programoch cezhraničnej spolupráce.

(7)

Cieľom medziregionálnej spolupráce by malo byť zvyšovanie účinnosti politiky súdržnosti prostredníctvom podnecovania výmeny skúseností medzi regiónmi, pokiaľ ide o tematické ciele a rozvoj miest vrátane prepojenia vidieka a miest, zlepšovanie vykonávania programov a opatrení v oblasti územnej spolupráce, ako aj podpora analýz vývojových trendov v oblasti územnej súdržnosti prostredníctvom štúdií, zhromažďovania údajov a ďalších opatrení. Výmena skúseností v oblasti tematických cieľov by mala predovšetkým zlepšiť prípravu a vykonávanie operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ale v náležitých prípadoch aj programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca, vrátane podpory vzájomne prospešnej spolupráce medzi klastrami v oblasti inovácií a intenzívneho výskumu a výmeny medzi výskumníkmi a výskumnými inštitúciami v rozvinutých aj menej rozvinutých regiónoch, pričom je potrebné zohľadniť skúsenosti získané pri vykonávaní projektov „Regióny znalostí“ a „Výskumný potenciál konvergenčných a najvzdialenejších regiónov“ v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu.

(8)

Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na tento účel by malo určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (5).

(9)

V rámci cezhraničnej spolupráce by sa mali podporovať regióny nachádzajúce sa na pozemných alebo morských hraniciach. Na základe skúseností z predchádzajúcich programových období by Komisia mala zostaviť zoznam cezhraničných oblastí, ktorým sa má pomoc v rámci cezhraničných programov spolupráce poskytovať jednoduchším spôsobom, prostredníctvom programu spolupráce. Pri zostavovaní tohto zoznamu by Komisia mala brať do úvahy úpravy potrebné na zabezpečenie koherentnosti, najmä s ohľadom na pozemné a morské hranice, a kontinuity programových oblastí stanovených pre programové obdobie 2007 – 2013. Takéto úpravy by mohli zahŕňať zmenšenie alebo rozšírenie existujúcich programových oblastí alebo zníženie alebo zvýšenie počtu programov cezhraničnej spolupráce, a pritom poskytnúť možnosť zemepisného prekrývania.

(10)

Komisia by mala určiť oblasti nadnárodnej spolupráce so zreteľom na opatrenia potrebné na podporu integrovaného územného rozvoja. Pri určovaní uvedených oblastí by Komisia pritom mala zohľadniť skúsenosti získané pri vykonávaní predchádzajúcich programov a v náležitých prípadoch makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti.

(11)

Aby sa zabezpečilo, že všetky regióny v Únii môžu mať prospech z výmeny skúseností a osvedčených postupov, mali by operačné programy medziregionálnej spolupráce zahŕňať celú Úniu.

(12)

Je potrebné naďalej podporovať alebo podľa potreby zavádzať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu so susednými krajinami Únie, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom regionálnej politiky a mala by byť na prospech regiónom členských štátov susediacim s tretími krajinami. EFRR by mal v tomto zmysle prispievať na cezhraničné programy a programy pre morské oblasti prijaté v rámci Nástroja európskeho susedstva (ENI) podľa budúceho legislatívneho aktu Únie týkajúceho sa Nástroja európskeho susedstva na obdobie rokov 2014-2020 („legislatívny akt o ENI“) a Nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) podľa budúceho legislatívneho aktu Únie o predvstupovej pomoci na obdobie rokov 2014-2020 („legislatívny akt o IPA II“).

(13)

Popri intervenciách na vonkajších hraniciach podporovaných z nástrojov vonkajšej politiky Únie a zahŕňajúcich pohraničné regióny vo vnútri Únie aj mimo nej by malo byť možné pre programy spolupráce podporované z EFRR, aby zahŕňali regióny vo vnútri Únie a v určitých prípadoch aj mimo nej, a to v prípade, že sa na regióny mimo Únie nevzťahujú nástroje vonkajšej politiky buď z dôvodu, že nepatria medzi stanovené prijímajúce krajiny, alebo že takéto programy vonkajšej spolupráce nie je možné vypracovať. Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby podpora z EFRR na operácie, ktoré sa vykonávajú na území tretích krajín, bolo najmä v prospech regiónov Únie. V rámci uvedených obmedzení by Komisia mala pri zostavovaní zoznamov oblastí, na ktoré sa vzťahujú cezhraničné a nadnárodné programy, do týchto zoznamov zahrnúť aj regióny v tretích krajinách.

(14)

Je potrebné stanoviť finančné prostriedky pridelené na každú z jednotlivých zložiek cieľa Európskej územnej spolupráce, pričom sa musí zachovať ich výrazné zameranie na cezhraničnú spoluprácu, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu, a potenciál flexibility medzi týmito zložkami dostupný pre členské štáty a zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania určeného na spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

(15)

Aby táto spolupráca bola na prospech regiónov Únie, mal by sa vytvoriť mechanizmus, prostredníctvom ktorého by sa organizovala podpora z EFRR pre nástroje vonkajšej politiky, ako sú ENI a IPA II, a to aj v prípadoch, keď programy vonkajšej politiky nie je možné prijať alebo sa musia zrušiť. Cieľom uvedeného mechanizmu by malo byť dosiahnutie optimálneho fungovania a čo najväčšej možnej koordinácie týchto nástrojov.

(16)

Hlavná časť finančných prostriedkov EFRR vyčlenených na programy cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce by sa mala zameriavať na obmedzený počet tematických cieľov, aby sa maximalizoval vplyv politiky súdržnosti v celej Únii. V rámci programu medziregionálnej spolupráce by zameranie programu na tematické ciele malo byť vyjadrené skôr v cieli každej operácie než v obmedzení počtu tematických cieľov, aby sa medziregionálna spolupráca čo najlepšie využila na posilnenie účinnosti politiky súdržnosti predovšetkým v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v náležitých prípadoch aj v rámci cieľa Európska územná spolupráca. V prípade ostatných programov medziregionálnych spolupráce by tematické zameranie malo vychádzať z ich osobitného rozsahu pôsobnosti.

(17)

Aby sa dosiahli zámery a ciele stanovené v stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, malo by EFRR v rámci cieľa Európska územná spolupráca prispievať k tematickým cieľom rozvoja ekonomiky založenej na znalostiach, výskume a inovácii, a to aj prostredníctvom podpory spolupráce medzi podnikmi, najmä medzi MSP, a prostredníctvom presadzovania zriadenia systémov cezhraničnej výmeny informácií v oblasti IKT; podpory ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje, a to aj prostredníctvom podpory udržateľnej cezhraničnej mobility; stimulovania vysokej zamestnanosti prinášajúcej sociálnu a územnú súdržnosť, a to aj prostredníctvom činností podporujúcich udržateľný cestovný ruch, kultúru a prírodné dedičstvo ako súčasť územnej stratégie s cieľom dosiahnuť rast podporujúci zamestnanosť; a budovania administratívnych kapacít. Zoznam investičných priorít v rámci jednotlivých tematických cieľov by sa však mal prispôsobiť osobitným potrebám cieľa Európskej územnej spolupráce stanovením dodatočných investičných priorít, ktoré v rámci cezhraničnej spolupráce umožnia pokračovanie právnej a administratívnej spolupráce, spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, a spolupráce v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy, začlenenia spoločenstiev a sociálneho začlenenia z cezhraničného hľadiska, prostredníctvom vyvíjania a koordinácie makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti v rámci nadnárodnej spolupráce. Okrem toho by sa v prípade určitých programov medziregionálnej spolupráce mali stanoviť osobitné alebo dodatočné investičné priority, ktoré budú odrážať ich osobitné činnosti.

(18)

V rámci tematického cieľa, ktorým je podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, a vzhľadom na jeho praktický význam je nevyhnutné zabezpečiť, aby v prípade mierového cezhraničného programu PEACE medzi Severným Írskom a pohraničnými grófstvami Írska podporujúcich mier a zmierenie EFRR prispieval aj na podporu sociálnej a hospodárskej stability v dotknutých regiónoch, najmä prostredníctvom opatrení na posilnenie súdržnosti medzi spoločenstvami. Vzhľadom na osobitosť uvedeného cezhraničného programu by sa určité pravidlá výberu operácií uvedené v tomto nariadení na uvedený cezhraničný program nemali uplatňovať.

(19)

Je potrebné, aby sa požiadavky na obsah programov spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca prispôsobili ich osobitným potrebám. Uvedené požiadavky by mali preto zahŕňať aj aspekty, ktoré sú potrebné na ich účinné vykonávanie na území zúčastnených členských štátov, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú orgánov zodpovedných za audit a kontrolu, postup na vytvorenie spoločného sekretariátu a určenie zodpovednosti v prípade finančných korekcií. V prípade, že sa členské štáty a regióny zúčastňujú na makroregionálnych stratégiách a stratégiách pre morské oblasti, v príslušných programoch spolupráce by sa malo stanoviť, ako by intervencie mohli prispieť k napĺňaniu týchto stratégií. Okrem toho by sa vzhľadom na horizontálny charakter programov medziregionálnej spolupráce mal prispôsobiť obsah takýchto programov spolupráce, najmä pokiaľ ide o vymedzenie prijímateľa alebo prijímateľov v rámci súčasných programov INTERACT a ESPON.

(20)

S cieľom posilniť koordináciu podpory programov spolupráce prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré zahŕňajú najvzdialenejšie regióny s možným doplnkovým financovaním z Európskeho rozvojového fondu (ERF), ENI, IPA II a s účasťou Európskej investičnej banky (EIB) by členské štáty a tretie krajiny alebo zámorské krajiny alebo územia (spoločne ďalej len „územia“) zúčastňujúce sa na takýchto programoch spolupráce by mali stanoviť pravidlá pre mechanizmy koordinácie v uvedených programoch.

(21)

Je vhodné zapojiť tretie krajiny alebo územia do prípravného procesu programov spolupráce, ak prijali pozvanie zúčastniť sa na takýchto programoch. V tomto nariadení by sa mali stanoviť osobitné postupy na takéto zapojenie. Odchylne od štandardného postupu by zúčastnené členské štáty mali v prípade programov spolupráce, do ktorých sú zapojené najvzdialenejšie regióny a tretie krajiny alebo územia, pred predložením programov Komisii viesť konzultácie s príslušnými tretími krajinami alebo územiami. S cieľom dosiahnuť, aby zapojenie tretích krajín alebo území do programov spolupráce bolo účinnejšie a pragmatickejšie, malo by tiež byť možné, aby sa súhlas s obsahom programov spolupráce a dohoda o možnom príspevku tretích krajín alebo území vyjadrili vo formálne schválenej zápisnici z konzultačného zasadnutia s takýmito tretími krajinami alebo územiami alebo vo formálne schválenej zápisnici z rokovaní organizácií regionálnej spolupráce. So zreteľom na zásady spoločného riadenia a zjednodušovania by mal byť postup schválenia operačných programov taký, že Komisia schváli len hlavné prvky programov spolupráce, pričom ostatné prvky by mal schváliť zúčastnený členský štát alebo členské štáty. V záujme právnej istoty a transparentnosti je nevyhnutné zabezpečiť, aby v prípadoch, keď zúčastnený členský štát alebo členské štáty vykonajú zmenu nejakého prvku programu spolupráce, ktorá nebola predmetom schválenia Komisiou, riadiaci orgán pre uvedený program takéto zmenené rozhodnutie oznámil Komisii do jedného mesiaca od dátumu prijatia uvedeného zmeneného rozhodnutia.

(22)

V súlade so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu by sa európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi mal zabezpečiť integrovanejší a inkluzívnejší prístup k riešeniu miestnych problémov. Na posilnenie takéhoto prístupu by sa podpora z EFRR v pohraničných regiónoch mala koordinovať s podporou z EPRFV a z ENRF a tam, kde je to vhodné, by do nej mali byť zapojené aj európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) vytvorené na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 (6), pokiaľ je miestny rozvoj jedným z ich cieľov.

(23)

Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 by sa mali objasniť a posilniť podmienky výberu operácií, aby sa zaručilo, že budú vybraté len skutočne spoločné operácie. Vzhľadom na osobitný kontext a osobitosti programov spolupráce medzi najvzdialenejšími regiónmi a tretími krajinami alebo územiami by sa v rámci týchto programov mali stanoviť a upraviť zjednodušené podmienky spolupráce, pokiaľ ide o spracovateľské operácie. Mala by sa vymedziť koncepcia jediných prijímateľov a takýto prijímatelia by mali mať povolené, aby sami vykonávali operácie spolupráce.

(24)

Mali by byť presne určené povinnosti hlavných prijímateľov, ktorí naďalej nesú celkovú zodpovednosť za vykonávanie operácie.

(25)

Požiadavky na správy o vykonávaní by sa mali prispôsobiť kontextu spolupráce a mali by odrážať cyklus vykonávania programu. V záujme správneho riadenia by malo byť možné, aby sa výročné hodnotiace stretnutia vykonali písomne.

(26)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 by riadiaci orgán mal zabezpečiť, aby sa hodnotenie programov spolupráce uskutočnilo na základe plánu hodnotenia a aby zahŕňalo hodnotenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu uvedených programov. Aspoň raz za programové obdobie by sa v hodnotení malo posúdiť, ako poskytnutá podpora prispela k napĺňaniu cieľov programu. Takéto hodnotenia by mali zahŕňať informácie o všetkých navrhovaných úpravách počas programového obdobia.

(27)

Spoločný súbor ukazovateľov výstupov na uľahčenie hodnotenia pokroku vo vykonávaní programu, prispôsobený osobitnému charakteru programov spolupráce by sa mal stanoviť v prílohe k tomuto nariadeniu. Uvedené ukazovatele by mali byť doplnené ukazovateľmi výsledkov a podľa potreby ukazovateľmi výstupov konkrétnych programov.

(28)

Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a s tým súvisiace vyššie administratívne náklady, najmä na kontrolu a preklady, by strop výdavkov na technickú pomoc mal byť vyšší ako ich strop stanovený pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by členské štáty vždy, keď je to možné, mali byť nabádané k tomu, aby znížili administratívnu záťaž súvisiacu s vykonávaním spoločných projektov. Okrem toho by sa na programy spolupráce s obmedzenou podporou z EFRR mala vyčleniť istá minimálna suma na technickú pomoc, ktorá by mohla byť vyššia ako 6 %, v záujme zabezpečenia dostatočného financovania účinných činností v oblasti technickej pomoci.

(29)

Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov nie je vhodné, aby sa v rámci cieľa Európska územná spolupráca uplatňovalo všeobecné pravidlo ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, podľa ktorého každý členský štát má prijať vlastné pravidlá oprávnenosti výdavkov. Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 by sa mala stanoviť presná hierarchia pravidiel oprávnenosti výdavkov s výraznou inklináciou k pravidlám oprávnenosti výdavkov ustanovených na úrovni Únie alebo pre program spolupráce ako celku, aby sa predišlo možným rozporom či nesúladu medzi jednotlivými nariadeniami a medzi nariadeniami a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Komisia by na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 mala najmä prijať pravidlá oprávnenosti výdavkov pre kategórie nákladov stanovené v tomto nariadení.

(30)

Vzhľadom na to, že do vykonávania operácií sú často zapojení pracovníci z viacerých členských štátov, a vzhľadom na počet operácií, v ktorých náklady na zamestnancov predstavujú významnú položku, na náklady zamestnancov by sa mala uplatňovať paušálna sadzba na základe ostatných priamych nákladov na operácie spolupráce, aby vedenie týchto operácií nemuselo robiť individuálne účtovanie.

(31)

Pravidlá flexibility týkajúce sa miesta vykonávania operácií mimo programovej oblasti by sa mali zjednodušiť. Okrem toho treba podporovať a pomocou osobitných opatrení uľahčovať účinnú cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu s tretími krajinami alebo územiami susediacimi s Úniou, ak je takáto spolupráca potrebná na zabezpečenie účinnej podpory pre rozvoj regiónov členských štátov. Preto je vhodné vo výnimočných prípadoch a za určitých podmienok povoliť podporu z EFRR pre operácie vykonávané mimo časti Únie týkajúcej sa programovej oblasti a ba území susediacich tretích krajín, pokiaľ sú uvedené operácie prospešné pre regióny Únie.

(32)

Členské štáty by sa mali nabádať k tomu, aby funkcie riadiaceho orgánu zverili EZÚS alebo aby takéto zoskupenie poverili zodpovednosťou za riadenie tej časti programu spolupráce, ktorá sa vzťahuje na územie patriace do tohto EZÚS.

(33)

Riadiaci orgán by mal zriadiť spoločný sekretariát, ktorý by mal okrem iného poskytovať informácie žiadateľom o pomoc, zaoberať sa projektovými žiadosťami, ako aj pomáhať prijímateľom pri vykonávaní projektov.

(34)

Riadiace orgány by mali byť zodpovedné za funkcie ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 vrátane overovaní týkajúcich sa riadenia s cieľom zaručiť jednotné normy v celej programovej oblasti. Ak je však ako riadiaci orgán určené EZÚS, tieto overovania by mal vykonávať riadiaci orgán alebo by mal byť za ich vykonávanie zodpovedný aspoň v prípade tých členských štátov a tretích krajín alebo území, z ktorých pochádzajú členovia EZÚS, zatiaľ čo kontrolóri by mali pôsobiť iba vo zvyšných členských štátoch a tretích krajinách alebo územiach. Aj v prípade, že ako riadiaci orgán nie je určené EZÚS, zúčastnené členské štáty by mali riadiaci orgán oprávniť na vykonávanie overovaní v celej programovej oblasti.

(35)

Certifikačné orgány by mali byť zodpovedné za funkcie certifikačného orgánu ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. Členské štáty by mali mať možnosť určiť, že riadiaci orgán vykonáva aj funkcie certifikačného orgánu.

(36)

Jediný orgán auditu by mal byť zodpovedný za vykonávanie funkcií orgánu auditu stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, s cieľom zabezpečiť jednotné normy v celej programovej oblasti. Ak to nie je možné, orgánu auditu pre program by mala pomáhať skupina audítorov.

(37)

S cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie, ako aj účinnosť jej politiky súdržnosti by mali mať tretie krajiny možnosť zúčastňovať sa na programoch nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce prostredníctvom príspevkov zo zdrojov IPA II a ENI. Operáciami spolufinancovanými v rámci týchto programov by sa však mali naďalej sledovať ciele politiky súdržnosti, a to aj vtedy, ak sa vykonávajú – či už čiastočne, alebo v celom ich rozsahu – mimo územia Únie. V tejto súvislosti ostáva príspevok k cieľom vonkajších činností Únie len vedľajší, keďže ťažisko programov spolupráce by sa malo stanoviť na základe tematických cieľov a investičných priorít politiky súdržnosti. Na účely zabezpečenia efektívnej účasti tretích krajín na programoch spolupráce, ktoré sú riadené v súlade so zásadou spoločného riadenia, by sa mali stanoviť podmienky vykonávania programu, a to v samotných programoch spolupráce a v prípade potreby aj v dohodách o financovaní uzavretých medzi Komisiou, vládou každej tretej krajiny a členským štátom, ktorý je hostiteľom riadiaceho orgánu príslušného programu spolupráce. Podmienky vykonávania programu by mali byť v súlade s platným právom Únie a v náležitých prípadoch s ustanoveniami vnútroštátneho práva zúčastnených členských štátov, ktoré súvisia s jeho uplatňovaním.

(38)

Mala by sa jasne určiť postupnosť finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v prípade nezrovnalostí, od prijímateľov cez hlavného prijímateľa, riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa prijať ustanovenie o zodpovednosti členských štátov v prípade, kde nie je možné dosiahnuť vymáhanie.

(39)

Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 by sa mala ustanoviť výslovná výnimka pre prepočet výdavkov vzniknutých v inej mene, ako je euro, s použitím mesačného prepočítacieho kurzu platného v deň, ktorý je čo najbližší dňu vzniku výdavkov, alebo v mesiaci, v ktorom sa výdavky predložili na overenie alebo v mesiaci, v ktorom boli výdavky oznámené hlavnému prijímateľovi. Finančné plány, správy a účty týkajúce sa spoločných projektov v rámci programu spolupráce by sa spoločnému sekretariátu, orgánom zodpovedným za program a monitorovaciemu výboru mali predkladať len v eurách. Správnosť prepočtu na inú menu by sa mala overovať.

(40)

S cieľom vymedziť osobitné pravidlá o zmene spoločných ukazovateľov výstupov a o oprávnenosti výdavkov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu zoznamu spoločných ukazovateľov výstupov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu a pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(41)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa zoznamov cezhraničných a nadnárodných oblastí, zoznamu všetkých programov spolupráce a celkovej sumy z podpory z EFRR pre každý program spolupráce, nomenklatúry kategórií intervencie a modelov programov spolupráce a správ o vykonávaní. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(42)

S cieľom prijať rozhodnutia schvaľujúce určité prvky programov spolupráce a akékoľvek následné zmeny týchto prvkov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(43)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na pokračovanie ani na úpravu pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 (8) alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na uvedenú pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy by sa mali naďalej uplatňovať po 31. decembri 2013 na uvedenú pomoc alebo na dotknuté operácie až do ich ukončenia. Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia (ES) č. 1080/2006 by mali ostať v platnosti.

(44)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, ako aj obmedzenosti finančných zdrojov členských štátov a regiónov, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(45)

S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení ustanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovuje rozsah pôsobnosti EFRR so zreteľom na cieľ Európska územná spolupráca a obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa uvedeného cieľa.

2.   Pre cieľ Európska územná spolupráca sa v tomto nariadení vymedzujú prioritné ciele a organizácia EFRR, kritériá oprávnenosti členských štátov a regiónov na pomoc z EFRR, finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii na pomoc z EFRR, a kritériá ich prideľovania.

Obsahuje aj ustanovenia potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania, monitorovania, finančného hospodárenia a účinnej kontroly operačných programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca („programy spolupráce“) vrátane prípadov, keď sa na týchto programoch spolupráce zúčastňujú tretie krajiny.

3.   Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a kapitola I nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 sa uplatňujú na cieľ Európska územná spolupráca a programy spolupráce patriace pod tento cieľ s výnimkou prípadov, keď je to osobitne ustanovené v tomto nariadení alebo keď sa uvedené ustanovenia môžu uplatňovať len na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

Článok 2

Zložky cieľa Európska územná spolupráca

V rámci cieľa Európska územná spolupráca sa z EFRR podporujú tieto zložky:

1)

cezhraničná spolupráca medzi susediacimi regiónmi zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi pozemnými a námornými pohraničnými regiónmi v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi v aspoň jednom členskom štáte a jednej tretej krajine na vonkajších hraniciach Únie, okrem regiónov zahrnutých do programov v rámci vonkajších finančných nástrojov Únie;

2)

nadnárodná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území, do ktorej sú zapojení národní, regionálni alebo miestni partneri a ktorá zahŕňa námornú cezhraničnú spoluprácu v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje cezhraničná spolupráca, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území;

3)

medziregionálna spolupráca na posilnenie účinnosti politiky súdržnosti prostredníctvom podpory:

a)

výmeny skúseností so zameraním na tematické ciele medzi partnermi v celej Únii, a to aj v súvislosti s rozvojom regiónov uvedených v článku 174 ZFEÚ, týkajúce sa identifikácie a šírenia osvedčených postupov s cieľom preniesť ich v prvom rade do operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ale prípadne aj do programov spolupráce;

b)

výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom a šírením osvedčených postupov v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom miest vrátane väzieb medzi mestami a vidiekom;

c)

výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom a šírením osvedčených postupov a inovačných prístupov v súvislosti s uplatňovaním opatrení a programov spolupráce, ako aj s vyžívaním EZÚS;

d)

analýzy vývojových trendov vo vzťahu k cieľom územnej súdržnosti vrátane územných aspektov hospodárskej a sociálnej súdržnosti a harmonického rozvoja územia Únie prostredníctvom štúdií, zberu údajov a ďalších opatrení.

Článok 3

Geografické rozloženie

1.   V prípade cezhraničnej spolupráce sú podporovanými regiónmi regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž všetkých vnútorných a vonkajších pozemných hraníc okrem regiónov, na ktoré sa vzťahujú programy v rámci vonkajších finančných nástrojov Únie, a všetky regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž námorných hraníc, vzdialené od seba najviac 150 km, a to bez toho, aby boli dotknuté prípadné úpravy potrebné na zabezpečenie súdržnosti a kontinuity oblastí programov spolupráce určených na programové obdobie 2007 – 2013.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme rozhodnutie, ktorým stanoví zoznam cezhraničné oblasti určené na podporu v členení podľa programov spolupráce. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 150 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

V uvedenom zozname sa tiež špecifikujú tie regióny na úrovni 3 NUTS v rámci Únie, ktoré sú zohľadnené pri prideľovaní prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu na všetkých vnútorných hraniciach a tých vonkajších hraniciach, na ktoré sa vzťahujú vonkajšie finančné nástroje Únie, ako napríklad ENI podľa legislatívneho aktu o ENI a IPA II podľa legislatívneho aktu o IPA II.

Pri podávaní návrhov programov cezhraničnej spolupráce môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch a s cieľom zabezpečiť súdržnosť cezhraničných oblastí požiadať, aby boli regióny na úrovni 3 NUTS, ktoré nie sú uvedené v rozhodnutí uvedenom v druhom pododseku, doplnené do danej oblasti cezhraničnej spolupráce.

Na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov a zároveň s cieľom uľahčiť najvzdialenejším regiónom cezhraničnú spoluprácu na námorných hraniciach a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prvého pododseku, môže Komisia do rozhodnutia uvedeného v druhom pododseku zaradiť regióny na úrovni 3 NUTS v najvzdialenejších regiónoch pozdĺž námorných hraníc, ktoré oddeľuje viac ako 150 km, medzi cezhraničné oblasti, ktoré môžu čerpať podporu z príslušných prostriedkov týchto členských štátov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3, programy cezhraničnej spolupráce môžu zahŕňať regióny v Nórsku a Švajčiarsku a tiež Lichtenštajnsko, Andorra, Monako a San Marino a tretie krajiny alebo územia susediace s najvzdialenejšími regiónmi, pričom všetky sú ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS.

3.   Na účely nadnárodnej spolupráce prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanoví zoznam nadnárodných oblastí, ktoré majú získať podporu, v členení podľa programov spolupráce a so zahrnutím regiónov na úrovni 2 NUTS, pričom zabezpečí kontinuitu tejto spolupráce vo väčších súvislých oblastiach na základe predchádzajúcich programov a v náležitých prípadoch zohľadní makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 150 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Pri predkladaní návrhov programov nadnárodnej spolupráce môžu členské štáty požiadať, aby sa do danej oblasti nadnárodnej spolupráce začlenili ďalšie regióny na úrovni 2 NUTS susediace s regiónmi uvedenými v rozhodnutí uvedenom v prvom pododseku. Členské štáty takúto žiadosť zdôvodnia.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3, programy nadnárodnej spolupráce môžu zahŕňať regióny z obidvoch týchto tretích krajín alebo území:

a)

tretie krajiny alebo územia uvedené v odseku 2 tohto článku;

b)

Faerské ostrovy a Grónsko.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3, programy nadnárodnej spolupráce môžu zahŕňať aj regióny v tretích krajinách, na ktoré sa vzťahujú vonkajšie finančné nástroje Únie, ako je ENI podľa legislatívneho aktu o ENI vrátane príslušných regiónov Ruskej federácie a IPA II podľa legislatívneho aktu o IPA II. Ročné finančné prostriedky zodpovedajúce podpore uvedených programov z ENI a IPA II sa poskytnú, ak sa v programoch primeraným spôsobom zohľadňujú príslušné ciele vonkajšej spolupráce.

Takéto regióny sú ekvivalentné regiónom na úrovni 2 NUTS.

5.   Na účely medziregionálnej spolupráce podpora z EFRR zahŕňa celé územie Únie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3, sa programy medziregionálnej spolupráce môžu vzťahovať na celé tretie krajiny alebo územia uvedené v odseku 4 prvom pododseku písm. a) a b) tohto článku, alebo na ich časť.

6.   Na informačné účely sa regióny tretích krajín alebo územia, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 2 a 4, uvedú aj v zoznamoch podľa odsekov 1 a 3.

7.   V riadne odôvodnených prípadoch môžu najvzdialenejšie regióny v záujme zvýšenia efektívnosti plnenia programov v rámci jedného programu územnej spolupráce kombinovať sumy z EFRR vyčlenené na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu, vrátane dodatočne pridelených prostriedkov uvedených v článku 4 ods. 2 pri dodržaní príslušných pravidiel pre každú z uvedených pridelených prostriedkov.

Článok 4

Finančné prostriedky na cieľ Európska územná spolupráca

1.   Finančné prostriedky na cieľ Európska územná spolupráca predstavujú 2,75 % z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky z EFRR, ESF a Kohézneho fondu na programové obdobie rokov 2014 – 2020 a ktoré sú stanovené v článku 91 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (t. j. spolu 8 948 259 330 EUR), a sú pridelené takto:

a)

74,05 % (t. j. spolu 6 626 631 760 EUR) na cezhraničnú spoluprácu;

b)

20,36 % (t. j. spolu 1 821 627 570 EUR) na nadnárodnú spoluprácu;

c)

5,59 % (t. j. spolu 500 000 000 EUR) na medziregionálnu spoluprácu.

2.   Na programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca sa najvzdialenejším regiónom vyčlenia prostriedky z EFRR vo výške najmenej 150 % pomoci poskytnutej na programy spolupráce v programovom období rokov 2007 – 2013. Ďalších 50 000 000 EUR sa na spoluprácu najvzdialenejších regiónov vyčlení z rozpočtových prostriedkov na medziregionálnu spoluprácu. Z hľadiska tematického zamerania sa na uvedené ďalšie prostriedky uplatňuje článok 6 ods. 1.

3.   Komisia oznamuje každému členskému štátu jeho každoročný podiel na celkových sumách určených na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu, ako sa uvádzajú v odseku 1 písm. a) a b). Ako kritérium na rozdelenie pre každý členský štát sa použije veľkosť populácie v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 druhom pododseku a v článku 3 ods. 3 prvom pododseku.

Každý členský štát na základe sumy, ktorá mu bola oznámená podľa prvého pododseku, oznámi Komisii, či a ako využil možnosť presunu ustanovenú v článku 5, ako aj výsledné rozdelenie prostriedkov medzi cezhraničnými a nadnárodnými programami, na ktorých sa členský štát zúčastňuje. Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, v ktorom stanoví zoznam všetkých programov spolupráce a uvedie výšku celkovej sumy podpory z EFRR na program. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 150 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

4.   Príspevok z EFRR na programy cezhraničnej spolupráce a programy pre morské oblasti v rámci ENI a na cezhraničné programy v rámci IPA II určí Komisia a príslušné členské štáty. Príspevok z EFRR stanovený pre jednotlivé členské štáty sa nesmie následne prerozdeliť medzi príslušné členské štáty.

5.   Podpora z EFRR na jednotlivé cezhraničné programy a programy pre morskú oblasť v rámci ENI a na cezhraničné programy v rámci IPA II sa poskytne pod podmienkou, že z ENI a z IPA II sa poskytne prinajmenšom ekvivalentná suma. Maximálna výška uvedenej ekvivalentnej sumy je ustanovená v legislatívnom akte o ENI alebo v legislatívnom akte o IPA II.

6.   Ročné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce podpore z EFRR pre cezhraničné programy a programy pre morskú oblasť v rámci ENI a cezhraničné programy v rámci IPA II sa zapíšu do príslušných rozpočtových riadkov pre tieto nástroje v rozpočtovom roku 2014.

7.   V rokoch 2015 a 2016 sa ročný príspevok z EFRR na programy v rámci ENI a IPA II, pre ktorý nebol Komisii do 30. júna predložený žiadny program v rámci cezhraničných programov alebo programov pre morskú oblasť v rámci ENI a v rámci cezhraničných programov v rámci IPA II a ktorý nebol pridelený na iný program predložený v rámci rovnakej kategórie programov vonkajšej spolupráce, pridelí na programy vnútornej cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

Ak budú k 30. júnu 2017 ešte existovať cezhraničné programy a programy pre morské oblasti v rámci ENI a cezhraničné programy v rámci IPA II, ktoré neboli predložené Komisii, celý príspevok z EFRR uvedený v odseku 4 tieto programy na zostávajúce roky do roku 2020, ktorý nebol pridelený na iný schválený program v rámci rovnakej kategórie programov vonkajšej spolupráce, sa pridelí na programy vnútornej cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

8.   Cezhraničné programy a programy pre morské oblasti uvedené v odseku 4, ktoré prijala Komisia, sa zastavia alebo sa v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi znížia prostriedky pridelené na program, najmä ak:

a)

ani jedna partnerská krajina zaradená do programu nepodpísala príslušnú dohodu o financovaní do konca lehoty ustanovenej v legislatívnom akte o ENI alebo v legislatívnom akte o IPA II; alebo

b)

program nie je možné uskutočniť podľa plánu vzhľadom na problémy, ktoré vznikli vo vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami.

V takýchto prípadoch sa príspevok z EFRR uvedený v odseku 4, ktorý zodpovedá dosiaľ nezaviazaným ročným splátkam alebo viazaným ročným splátkam, ktorých viazanosť sa počas dotknutého rozpočtového roka celkom alebo čiastočne zrušila a ktoré neboli prerozdelené na iný program v rámci rovnakej kategórie programov vonkajšej spolupráce, na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov pridelí na programy vnútornej cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

9.   Komisia poskytne výboru zriadenému podľa článku 150 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ročnú súhrnnú správu o finančnom plnení cezhraničných programov a programov pre morské oblasti v rámci ENI a cezhraničných programov v rámci IPA II, na ktoré EFRR prispieva podľa tohto článku.

Článok 5

Možnosť presunu

Každý členský štát môže presunúť maximálne 15 % svojich pridelených finančných prostriedkov pre každú zložku uvedenú v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) z jednej z týchto zložiek na druhú.

KAPITOLA II

Tematické zameranie a investičné priority

Článok 6

Tematické zameranie

1.   Najmenej 80 % prostriedkov z EFRR pridelených na každý cezhraničný program spolupráce a nadnárodný program sa zameriava na maximálne štyri tematické ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Pre programy medziregionálnej spolupráce uvedené v článku 2 bode 3 písm. a) tohto nariadenia sa môžu vybrať všetky tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 7

Investičné priority

1.   EFRR v rámci svojho rozsahu stanoveného v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 prispieva k tematickým cieľom stanoveným v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prostredníctvom jednotných akcií v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Okrem investičných priorít stanovených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 môže EFRR v rámci tematických cieľov uvedených pre každú zložku cieľa Európska územná spolupráca podporovať aj tieto investičné priority:

a)

v rámci cezhraničnej spolupráce;

i)

podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily prostredníctvom: integrácie cezhraničných trhov práce vrátane cezhraničnej mobility, spoločných miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti, informačných a poradenských služieb a spoločného vzdelávania;

ii)

podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii prostredníctvom: presadzovania rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a cezhraničného začleňovania spoločenstiev;

iii)

investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom: prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov;

iv)

posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom: podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami;

b)

v rámci nadnárodnej spolupráce: posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy: rozvoja a koordinácie makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;

c)

v rámci medziregionálnej spolupráce: posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom:

i)

šírenia osvedčených postupov a odborných znalostí a využívania výsledkov výmeny skúseností v oblasti udržateľného rozvoja miest vrátane väzieb medzi mestami a vidiekom podľa článku 2 bode 3 písm. b).

ii)

podpory výmeny skúseností s cieľom posilniť účinnosť programov a opatrení v oblasti územnej spolupráce ako aj prostredníctvom využívania EZÚS podľa článku 2 bode 3 písm. c);

iii)

posilnenia základne poznatkov s cieľom zlepšiť účinnosť politiky súdržnosti a dosiahnuť tematické ciele prostredníctvom analýzy rozvojových trendov podľa článku 2 bode 3 písm. d).

2.   V prípade cezhraničného programu PEACE, a v rámci tematického cieľa, ktorým je podpora sociálneho začleňovania, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii, EFRR tiež prispieva k podpore sociálnej a hospodárskej stability v dotknutých regiónoch, najmä prostredníctvom opatrení na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami.

KAPITOLA III

Programovanie

Článok 8

Obsah, prijímanie a zmena programov spolupráce

1.   Program spolupráce tvoria prioritné osi. Bez toho, aby bol dotknutý článok 59 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedá prioritná os tematickému cieľu a zahŕňa jednu alebo niekoľko investičných priorít uvedeného tematického cieľa v súlade s článkami 6 a 7 tohto nariadenia. Ak je to vhodné a s cieľom zvýšiť jej vplyv a účinnosť prostredníctvom tematicky koherentného integrovaného prístupu k plneniu cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, možno prioritnú os v riadne odôvodnených prípadoch kombinovať s jednou alebo viacerými doplnkovými investičnými prioritami z rôznych tematických cieľov, aby sa dosiahol maximálny v prospech tejto prioritnej osi.

2.   Program spolupráce prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a uvádza sa v ňom:

a)

zdôvodnenie výberu tematických cieľov, zodpovedajúcich investičných priorít a pridelených finančných prostriedkov so zreteľom na spoločný strategický rámec stanovený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 na základe analýzy potrieb v rámci programovej oblasti ako celku a zvolenej stratégie ako reakcie na takéto potreby, pričom v náležitých prípadoch sa zaoberá chýbajúcimi spojeniami v cezhraničnej infraštruktúre a zohľadňuje výsledky hodnotenia ex ante vykonaného v súlade s článkom 55 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

pre každú prioritnú os, ktorá sa netýka technickej pomoci:

i)

investičné priority a zodpovedajúce konkrétne ciele;

ii)

s cieľom posilniť zameranie tvorby programov na výsledky, očakávané výsledky pre konkrétne ciele a zodpovedajúce ukazovatele výsledkov s východiskovou a prípadne kvantifikovanou cieľovou hodnotou v súlade s článkom 16;

iii)

opis druhu činností a príklady činností, ktoré sa majú podporiť v rámci každej investičnej priority, a ich očakávaný príspevok ku konkrétnym cieľom uvedeným v bode i) vrátane zásad výberu operácií a podľa potreby určenia hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov, plánovaného použitia finančných nástrojov a hlavných projektov;

iv)

spoločné a špecifické ukazovatele výstupov pre každú investičnú prioritu, a to vrátane kvantifikovanej cieľovej hodnoty, ktoré by podľa očakávania mali v súlade s článkom 16 prispieť k dosiahnutiu výsledkov;

v)

určenie vykonávacích opatrení, finančných ukazovateľov a ukazovateľov výstupov, ktoré budú čiastkovými a celkovými cieľmi výkonnostného rámca v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia EÚ č. 1303/2013 a prílohou II k uvedenému nariadeniu;

vi)

v prípade potreby súhrn plánovaného využitia technickej pomoci, prípadne vrátane činností na posilňovanie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov, ako aj prijímateľov a v prípade potreby činností na zvýšenie administratívnej kapacity príslušných partnerov, pokiaľ ide o účasť na vykonávaní programov;

vii)

zodpovedajúce kategórie intervencií na základe nomenklatúry prijatej Komisiou a orientačné rozdelenie plánovaných zdrojov;

c)

pre každú prioritnú os týkajúcu sa technickej pomoci:

i)

osobitné ciele;

ii)

očakávané výsledky pre každý konkrétny cieľ a v prípade, že je to objektívne odôvodnené vzhľadom na obsah opatrení, zodpovedajúce ukazovatele výsledkov s východiskovou a cieľovou hodnotou v súlade s článkom 16;

iii)

opis opatrení, ktoré sa majú podporovať, a ich očakávaný príspevok k dosiahnutiu osobitných cieľov uvedených v bode i);

iv)

ukazovatele výstupov, ktoré by podľa očakávania mali prispieť k dosiahnutiu výsledkov;

v)

zodpovedajúce kategórie intervencií na základe nomenklatúry prijatej Komisiou a orientačné rozdelenie plánovaných zdrojov;

Bod ii) sa neuplatňuje, ak príspevok Únie na prioritnú os alebo osi týkajúce sa technickej pomoci v programe spolupráce nepresahuje 15 000 000 EUR;

d)

finančný plán obsahujúci dve tabuľky (bez rozdelenia na jednotlivé zúčastnené členské štáty):

i)

tabuľku, v ktorej sa v súlade s pravidlami miery spolufinancovania, ako je stanovené v článkoch 60, 120 a 121 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, špecifikuje celková suma predpokladaných finančných prostriedkov na podporu z EFRR;

ii)

tabuľku, v ktorej sa pre program spolupráce a pre každú prioritnú os špecifikujú celkové finančné prostriedky na podporu z EFRR a z národného spolufinancovania na celé programové obdobie. Pre prioritné osi, ktoré zlučujú investičné priority rôznych tematických cieľov, tabuľka špecifikuje výšku celkových finančných prostriedkov a národné spolufinancovanie pre každý zodpovedajúci tematický cieľ. Ak sa národné spolufinancovanie zabezpečuje prostredníctvom verejného a súkromného spolufinancovania, spolufinancovanie sa v tabuľke orientačne rozčlení na verejnú a súkromnú časť. Na informačné účely sa v nej uvedie každý príspevok tretej krajiny, ktorá sa na programe podieľa, ako aj predpokladaná finančná účasť EIB;

e)

zoznam dôležitých projektov, ktorých vykonávanie je naplánované počas programového obdobia.

Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa nomenklatúry uvedenej v prvom pododseku písm. b) bode vii) a písm. c) bode v). Uvedené vykonávacie akty prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 150 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Berúc do úvahy obsah a ciele programu spolupráce sa v ňom opisuje integrovaný prístup k územnému rozvoju, vrátane vo vzťahu k regiónom a oblastiam uvedenými v článku 174 ods. 3 ZFEÚ, so zreteľom na partnerské dohody zúčastňujúcich sa členských štátov, pričom uvedie, ako uvedený program spolupráce prispieva k napĺňaniu jeho cieľov a očakávaných výsledkov, a výslovne sa v prípade potreby uvedie:

a)

prístup k využívaniu nástrojov miestneho rozvoja vedeného komunitou a zásad určovania oblastí, v ktorých sa bude vykonávať;

b)

zásady určovania mestských oblastí, v ktorých sa majú vykonávať integrované opatrenia zamerané na udržateľný rozvoj miest, a orientačné prostriedky pridelené z EFRR na podporu takýchto opatrení;

c)

prístup k využívaniu nástroja integrovaných územných investícií uvedených v článku 11 v iných prípadoch ako tých, na ktoré sa vzťahuje písmeno b), a ich orientačné vyčlenenie financií z každej prioritnej osi;

d)

ak sa členské štáty a regióny zúčastňujú na makroregionálnych stratégiách a stratégiách pre morské oblasti, príspevok plánovaných intervencií v rámci programu spolupráce k týmto stratégiám podľa potrieb oblasti programu stanovených príslušnými členskými štátmi, prípadne so zreteľom na strategicky dôležité projekty určené v týchto stratégiách.

4.   V programe spolupráce sa tiež určia:

a)

vykonávacie ustanovenia, ktoré:

i)

stanovia riadiaci orgán, prípadne certifikačný orgán a orgán auditu;

ii)

stanovia orgán alebo orgány určené na vykonávanie kontrolných úloh;

iii)

stanovia orgán alebo orgány určené ako zodpovedné za vykonávanie úloh auditu;

iv)

ustanovia postup na vytvorenie spoločného sekretariátu;

v)

stanovia stručný opis systémov riadenia a kontroly;

vi)

stanovia rozdelenie záväzkov medzi zúčastnené členské štáty v prípade finančných opráv požadovaných riadiacim orgánom alebo Komisiou.

b)

orgán, ktorému má Komisia poukazovať platby;

c)

opatrenia uskutočňované s cieľom zapojiť partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 do prípravy programu spolupráce a úlohy uvedených partnerov pri príprave a vykonávaní programu spolupráce vrátane ich zapojenia do monitorovacieho výboru.

5.   V programe spolupráce sa so zreteľom na obsah partnerskej dohody a s prihliadnutím na inštitucionálny rámec členských štátov tiež stanovujú:

a)

mechanizmy zabezpečujúce účinnú koordináciu medzi EFRR, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka, EMFF a koordináciu s ďalšími finančnými nástrojmi Únie a členských štátov vrátane koordinácie a možnej kombinácie Nástroja na prepájanie Európy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (9), ENI, ERF a IPA II ako aj s EIB, pričom sa zohľadňujú ustanovenia uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, ak sa členské štáty a tretie krajiny alebo územia zúčastňujú na programoch spolupráce, ktoré zahŕňajú využitie rozpočtových prostriedkov EFRR v prospech najvzdialenejších regiónov a zdroje z ERF, a mechanizmov koordinácie na príslušnej úrovni s cieľom uľahčiť účinnú koordináciu pri využívaní uvedených rozpočtových prostriedkov a zdrojov;

b)

súhrnné posúdenie administratívnej záťaže prijímateľov a prípadne plánovaných činností na zníženie uvedenej záťaže vrátane orientačného harmonogramu uvedených činností.

6.   Informácie požadované podľa odseku 2 prvého pododseku písm. a), odseku 2 prvého pododseku písm. b) bodov i) až vii), odseku 3 a odseku 5 písm. a) sa prispôsobia konkrétnemu charakteru programov spolupráce podľa článku 2 bodu 3 písm. b), c) a d).

Informácie požadované podľa odseku 2 prvého pododseku písm. e) a odseku 5 písm. b) nie sú zahrnuté do programov spolupráce podľa článku 2 bodu 3 písm. c) a d).

7.   Každý program spolupráce v prípade potreby a pod podmienkou riadne odôvodneného posúdenia jeho relevantnosti z hľadiska obsahu a cieľov programu príslušných členských štátov zahŕňa opis:

a)

konkrétnych opatrení zameraných na to, aby sa pri výbere operácií zohľadnili požiadavky ochrany životného prostredia, efektívnosť zdrojov, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene, odolnosť voči katastrofám, predchádzanie rizikám a riadenie rizík;

b)

konkrétnych opatrení na podporu rovnakých príležitostí a predchádzanie diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy, navrhovania a uskutočňovania programu spolupráce a najmä vo vzťahu k dostupnosti financovania so zreteľom na potreby rôznych cieľových skupín ohrozených takouto diskrimináciou, a najmä na potrebu zabezpečiť dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím;

c)

príspevku programu spolupráce k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi a v prípade potreby opis opatrení na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti na úrovni programu a na úrovni operácie.

Písmená a) a b) prvého pododseku sa nevzťahujú na programy spolupráce podľa článku 2 bodu 3 písm. b), c) a d).

8.   V programoch spolupráce podľa článku 2 bodu 3) písm. c) a d) sa vymedzuje prijímateľ alebo prijímatelia a môže sa v nich stanoviť aj postup udeľovania finančných prostriedkov.

9.   Zúčastnené členské štáty a prípadne tretie krajiny alebo územia, ak prijali pozvanie zúčastniť sa na programe spolupráce, písomne potvrdia svoj súhlas s obsahom programu spolupráce skôr, ako sa predloží Komisii. Súčasťou tohto súhlasu je aj záväzok všetkých zúčastnených členských štátov, prípadne tretích krajín a území, že poskytnú potrebné spolufinancovanie na vykonávanie programu spolupráce, prípadne záväzok finančného príspevku tretích krajín alebo území.

Odchylne od prvého pododseku v prípade programov spolupráce, na ktorých sa zúčastňujú najvzdialenejšie regióny a tretie krajiny alebo územia, dotknuté členské štáty pred predložením programov spolupráce Komisii konzultujú s príslušnými tretími krajinami alebo územiami. V uvedenom prípade sa súhlas s obsahom programov spolupráce a dohoda, čo sa týka možného príspevku tretích krajín alebo území, môže namiesto toho vyjadriť vo formálne schválenej zápisnici z konzultačných stretnutí s tretími krajinami alebo územiami alebo z rokovaní regionálnych organizácií spolupráce.

10.   Zúčastnené členské štáty a tretie krajiny alebo územia, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe spolupráce, vypracujú program spolupráce v súlade so vzorom prijatým Komisiou.

11.   Komisia prijme vzor uvedený v článku 10 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 150 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

12.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie o schválení všetkých prvkov operačného programu vrátane budúcich zmien, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto článku, a to s výnimkou prvkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 2 písm. b) bodu vii), odseku 2 písm. c) bodu v), odseku 2 písm. e), odseku 4 písm. a) bodu i), odseku 4 písm. c) a odsekov 5 a 7 tohto článku a za ktoré naďalej zodpovedajú zúčastnené členské štáty.

13.   Riadiaci orgán informuje Komisiu o každom rozhodnutí o zmene prvkov programu spolupráce, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Komisie uvedené v odseku 12, do jedného mesiaca od dátumu tohto rozhodnutia o zmene. V rozhodnutí o zmene sa spresní dátum nadobudnutia jeho účinnosti, ktorý nesmie byť skorší ako dátum jeho prijatia.

Článok 9

Spoločný akčný plán

Pokiaľ sa spoločný akčný plán uvedený v článku 104 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonáva v rámci zodpovednosti EZÚS ako prijímateľa, zamestnanci spoločného sekretariátu programu spolupráce a členovia valného zhromaždenia EZÚS sa môžu stať členmi riadiaceho výboru uvedeného v článku 108 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členovia valného zhromaždenia EZÚS netvoria v rámci tohto riadiaceho výboru väčšinu.

Článok 10

Miestny rozvoj vedený komunitou

Miestny rozvoj vedený komunitou podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa môže uskutočňovať prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce za predpokladu, že skupinu pre miestny rozvoj tvoria zástupcovia najmenej dvoch krajín, z ktorých jednou je členský štát.

Článok 11

Integrované územné investície

Pokiaľ ide o programy spolupráce, sprostredkovateľský orgán zodpovedný za vykonávanie riadenia a uskutočňovanie integrovaných územných investícií uvedených v článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je buď právny subjekt zriadený podľa práva jednej zo zúčastnených krajín za predpokladu, že ho zriadili orgány verejnej moci alebo sú ním subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín, alebo je ním EZÚS.

Článok 12

Výber operácií

1.   Operácie v rámci programov spolupráce vyberá monitorovací výbor uvedený v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Uvedený monitorovací výbor môže zriadiť riadiaci výbor, ktorý bude pri výbere operácií konať v rámci jeho zodpovednosti.

2.   Do operácií vybraných v rámci cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce sú zapojení prijímatelia z najmenej dvoch zúčastnených krajín, z ktorých je aspoň jeden z členského štátu. Operácia sa môže uskutočniť v jednej krajine pod podmienkou, že sa preukáže cezhraničný alebo nadnárodný vplyv a prínos.

Operácie v rámci medziregionálnej spolupráce uvedenej v článku 2 bode 3 písm. a) a b) zahŕňajú prijímateľov z najmenej troch krajín, z ktorých najmenej dva sú členské štáty.

Podmienky stanovené v prvom pododseku sa neuplatňujú v prípade operácií v rámci cezhraničného programu PEACE medzi Severným Írskom a pohraničnými grófstvami Írska podporujúcich mier a zmierenie, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2.

3.   Bez ohľadu na odsek 2, môže byť EZÚS alebo iný právny subjekt zriadený podľa zákonov jednej zo zúčastnených krajín jediný prijímateľ podpory operácie za predpokladu, že ho zriadili verejné orgány alebo subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín v prípade cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce alebo z najmenej troch zúčastnených krajín v prípade medziregionálnej spolupráce.

Právny subjekt, ktorý využíva finančný nástroj, prípadne fond fondov, môže byť jediným prijímateľom operácie bez toho, aby sa uplatňovali požiadavky na jeho zloženie uvedené v prvom pododseku.

4.   Prijímatelia spolupracujú pri príprave a vykonávaní operácií. Okrem toho spolupracujú na personálnom zabezpečení alebo financovaní operácií, alebo na oboch uvedených úlohách.

Pre každú operáciu v rámci programov medzi najvzdialenejšími regiónmi a tretími krajinami alebo územiami sú prijímatelia povinní spolupracovať iba v dvoch oblastiach uvedených v prvom pododseku.

5.   Riadiaci orgán poskytne hlavnému alebo jedinému prijímateľovi pre každú operáciu dokument, v ktorom sú uvedené podmienky poskytovania podpory určenej na operáciu, vrátane osobitných požiadaviek týkajúcich sa výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť v rámci operácie poskytnuté, finančný plán a časový limit na realizáciu.

Článok 13

Prijímatelia

1.   Pokiaľ pre operáciu v programe spolupráce existujú dvaja alebo viacerí prijímatelia, určia všetci prijímatelia jedného z nich ako hlavného prijímateľa.

2.   Hlavný prijímateľ:

a)

s ostatnými prijímateľmi vypracuje dohodu obsahujúcu ustanovenia, ktoré medziiným zaručia správne finančné hospodárenie s prostriedkami pridelenými na každú operáciu vrátane postupov na vymáhanie neoprávnene vyplatených súm;

b)

prevezme zodpovednosť za zabezpečenie vykonávania celej operácie;

c)

uistí sa, že výdavky vykazované všetkými prijímateľmi vznikli pri vykonávaní operácie a zodpovedajú činnostiam, na ktorých sa dohodli všetci prijímatelia, a sú v súlade s dokumentom, ktorý poskytne riadiaci orgán podľa článku 12 ods. 5;

d)

zabezpečí, aby výdavky vykazované ostatnými prijímateľmi overil kontrolór alebo kontrolóri v prípade, že toto overenie nevykonáva riadiaci orgán podľa článku 23 ods. 3.

3.   Ak sa v dojednaniach ustanovených v súlade s odsekom 2 písm. a) neuvádza inak, hlavný prijímateľ zabezpečí, aby ostatní prijímatelia dostali celú sumu príspevku z fondov čo najrýchlejšie a v úplnej výške. Nesmie sa odpočítať ani zadržať žiadna suma a nesmie sa uložiť žiadny ďalší osobitný alebo iný poplatok s rovnakým účinkom, ktorý by znížil uvedenú sumu pre ostatných prijímateľov.

4.   Hlavní prijímatelia sa nachádzajú v členskom štáte, ktorý sa zúčastňuje na programe spolupráce. Členské štáty a tretie krajiny alebo územia zúčastňujúce sa na programe spolupráce však môžu súhlasiť s tým, aby sa hlavný prijímateľ nachádzal v tretej krajine alebo na území, ktoré sa zúčastňujú na danom programe spolupráce, pod podmienkou, že riadiaci orgán súhlasí s tým, že hlavný prijímateľ je schopný vykonávať úlohy uvedené v odsekoch 2 a 3, a pod podmienkou, že sa splnia požiadavky riadenia, overovania a auditu.

5.   Jediní prijímatelia sú registrovaní v členskom štáte, ktorý sa zúčastňuje na programe spolupráce. Môžu byť však registrovaní v členskom štáte, ktorý sa nezúčastňuje na programe, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 12 ods. 3.

KAPITOLA IV

Monitorovanie a hodnotenie

Článok 14

Správy o vykonávaní

1.   Riadiaci orgán do 31. mája 2016 a do rovnakého dátumu každého nasledujúceho roku do roku 2022 vrátane predloží Komisii výročnú správu o vykonávaní v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Správa o vykonávaní predložená v roku 2016 sa vzťahuje na rozpočtové roky 2014 a 2015, ako aj na obdobie medzi začiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov a 31. decembrom 2013.

2.   Pre správy predkladané v roku 2017 a 2019 je termínom uvedeným v odseku 1 30. jún.

3.   Vo výročných správach o vykonávaní sa uvádzajú informácie o:

a)

vykonávaní programu spolupráce v súlade s článkom 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

v príslušných prípadoch o pokroku dosiahnutom v rámci prípravy a vykonávania hlavných projektov a spoločných akčných plánov.

4.   Vo výročných správach o vykonávaní predložených v rokoch 2017 a 2019 sa uvedú a vyhodnotia informácie vyžadované na základe článku 50 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a informácie uvedené v odseku 2 tohto článku, ako aj tieto informácie:

a)

o pokroku vo vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení;

b)

výsledky informačných opatrení a opatrení publicity prijatých v rámci komunikačnej stratégie;

c)

zapojenie partnerov do vykonávania, monitorovania a hodnotenia programu spolupráce.

Vo výročných správach o vykonávaní predložených v rokoch 2017 a 2019 sa s výhradou obsahu a cieľov každého programu spolupráce uvedú informácie o a vyhodnotia:

a)

pokrok v uskutočňovaní integrovaného prístupu k rozvoju územia vrátane udržateľného rozvoja miest a miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci programu spolupráce;

b)

pokrok pri vykonávaní činností na posilnenie kapacity orgánov a prijímateľov spravovať a využívať EFRR;

c)

prípadne príspevok ku stratégiám pre makroregióny a morské oblasti;

d)

konkrétne opatrenia prijaté na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a presadzovanie nediskriminácie, najmä pokiaľ ide o dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, a opatrenia vykonané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do programu spolupráce a operácií;

e)

opatrenia na podporu udržateľného rozvoja;

f)

pokrok pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie.

5.   Výročná a záverečná správa o vykonávaní sa vypracúvajú podľa vzorov, ktoré prijala Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 150 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 15

Výročné hodnotenie

Výročné hodnotiace zasadnutia sa organizujú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Ak sa schôdza venovaná výročnému hodnoteniu neorganizuje podľa článku 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, výročné hodnotenie sa môže vykonať písomne.

Článok 16

Ukazovatele pre cieľ Európska územná spolupráca

1.   Spoločné ukazovatele výstupov stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, ukazovatele výsledkov konkrétnych programov a prípadne ukazovatele výstupov konkrétnych programov sa používajú v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom písm. b) bodmi ii) a iv) a písm. c) bodmi ii) a iv) tohto nariadenia.

2.   Pre spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov sa stanovia nulové východiská. Pre uvedené ukazovatele sa stanovia kumulatívne kvantifikované cieľové hodnoty na rok 2023.

3.   V prípade ukazovateľov výsledkov konkrétnych programov, ktoré sa týkajú investičných priorít, sa pri východiskách využívajú najnovšie dostupné údaje a ciele sa stanovia na rok 2023. Ciele možno vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29 prijímať delegované akty na účel zmeny zoznamu spoločných ukazovateľov výstupov stanovených v prílohe, a to s cieľom uskutočniť v odôvodnených prípadoch úpravy v záujme zabezpečenia účinného hodnotenia pokroku dosahovaného pri vykonávaní programu.

Článok 17

Technická pomoc

Výška finančných prostriedkov z EFRR pridelených na technickú pomoc nesmie presiahnuť 6 % celkovej sumy pridelenej na program spolupráce. V prípade programov s celkovou pridelenou sumou nepresahujúcou 50 000 000 EUR je výška finančných prostriedkov z EFRR pridelených na technickú pomoc obmedzená na 7 % z celkovej pridelenej sumy, pričom však nesmie byť nižšia ako 1 500 000 EUR ani vyššia ako 3 000 000 EUR.

KAPITOLA V

Oprávnenosť

Článok 18

Pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce, pokiaľ ide o náklady na zamestnancov, kancelárske a administratívne výdavky, cestovné náklady a náklady na ubytovanie, náklady na externú expertízu a služby a výdavky na vybavenie. Komisia do 22 apríl 2014 oznámi delegované akty prijaté v súlade s článkom 29 súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá oprávnenosti ustanovené v článkoch 65 až 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v nariadení (EÚ) č. 1301/2013, v tomto nariadení alebo v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1 tohto článku, alebo na ich základe, zúčastnené členské štáty v monitorovacom výbore stanovia dodatočné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre program spolupráce ako celok.

3.   Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá oprávnenosti ustanovené v článkoch 65 až 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v nariadení (EÚ) č. 1301/2013, v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1 tohto článku alebo v predpisoch ustanovených spoločne zúčastnenými členskými štátmi v súlade s odsekom 2 tohto článku, alebo na ich základe, uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá členského štátu, v ktorom vznikli výdavky.

Článok 19

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov v rámci operácie možno vypočítať ako paušálnu sumu až do výšky 20 % priamych nákladov na operáciu bez nákladov na zamestnancov.

Článok 20

Oprávnenosť operácií v programoch spolupráce v závislosti od miesta

1.   Operácie v rámci programov spolupráce, s výhradou výnimiek uvedených v odsekoch 2 a 3, sa vykonávajú v tej časti programovej oblasti, ktorej súčasťou je územie Únie („časť programovej oblasti na území Únie“).

2.   Riadiaci orgán môže uznať, že celá operácia alebo jej časť sa vykonáva mimo časti programovej oblasti na území Únie za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

operácia je prínosná pre programovú oblasť;

b)

celková suma pridelená v rámci programu spolupráce na operácie vykonávané mimo časti programovej oblasti na území Únie nepresiahne 20 % pomoci z EFRR na úrovni programu alebo 30 % v prípade programov spolupráce, kde časť programovej oblasti Únie tvoria najodľahlejšie regióny;

c)

povinnosti riadiacich orgánov a orgánov auditu vo vzťahu k riadeniu, kontrole a auditu operácie vykonávajú orgány pre program spolupráce alebo orgány pre program spolupráce uzavrú dohody s orgánmi v členskom štáte alebo v tretej krajine alebo na území, kde sa vykonáva operácia.

3.   Pokiaľ ide o operácie týkajúce sa technickej pomoci alebo činností v oblasti reklamy a budovania kapacít, výdavky môžu vzniknúť mimo časti programovej oblasti na území Únie za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a c).

KAPITOLA VI

Riadenie, kontrola a určenie

Článok 21

Určenie orgánov

1.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, určia na účely článku 123 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 jediný riadiaci orgán; na účely článku 123 ods. 2 uvedeného nariadenia jediný certifikačný orgán; a na účely článku 123 ods. 4 uvedeného nariadenia jediný orgán auditu. Riadiaci orgán a orgán auditu sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte.

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, môžu určiť jediný riadiaci orgán, ktorý je tiež zodpovedný za vykonávanie funkcií certifikačného orgánu. Takýmto určením nie je dotknuté rozdelenie záväzkov v súvislosti s uplatňovaním finančných opráv medzi zúčastnenými členskými štátmi, ako sa ustanovuje v programe spolupráce.

2.   Certifikačný orgán prijíma platby vykonané Komisiou a spravidla vykonáva platby hlavnému prijímateľovi v súlade s článkom 132 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Postup určenia riadiaceho orgánu a prípadne aj certifikačného orgánu podľa článku 124 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykoná členský štát, v ktorom sa daný orgán nachádza.

Článok 22

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, môžu využiť EZÚS na to, aby ho poverili zodpovednosťou za riadenie uvedeného programu spolupráce alebo jeho časti, najmä zveriť mu povinnosti riadiaceho orgánu.

Článok 23

Funkcie riadiaceho orgánu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, vykonáva riadiaci orgán programu spolupráce funkcie ustanovené v článku 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Po konzultácii s členskými štátmi a s akýmikoľvek tretími krajinami, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, riadiaci orgán zriadi spoločný sekretariát.

Spoločný sekretariát pomáha riadiacemu orgánu a monitorovaciemu výboru pri výkone ich funkcií. Spoločný sekretariát takisto poskytuje potenciálnym prijímateľom informácie o možnostiach financovania v rámci programov spolupráce a pomáha prijímateľom pri vykonávaní operácií.

3.   Ak je riadiacim orgánom EZÚS, overovania podľa článku 125 ods. 4 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 1303/2013 vykonáva riadiaci orgán alebo je za ich vykonávanie zodpovedný aspoň pre tie členské štáty a tretie krajiny alebo územia, z ktorých pochádzajú členovia EZÚS.

4.   Ak riadiaci orgán nevykonáva overovania podľa článku 125 ods. 4 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 1303/2013 v celej programovej oblasti alebo ak overovania nevykonáva riadiaci orgán, alebo sa nevykonávajú pod jeho zodpovednosťou v prípade tých členských štátov a tretích krajín alebo území, z ktorých pochádzajú členovia EZÚS v súlade s odsekom 3, každý členský štát alebo každá tretia krajina alebo územie, ak prijalo pozvanie na účasť na programe spolupráce, určí orgán alebo osobu zodpovednú za vykonávanie takýchto overovaní vo vzťahu k prijímateľom na jej území („kontrolór(-i)“).

Kontrolórmi uvedenými v prvom pododseku môžu byť tie isté orgány, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie týchto overovaní pre operačné programy v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti alebo – v prípade tretích krajín – za vykonávanie porovnateľných overovaní v rámci nástrojov vonkajšej politiky Únie.

Riadiaci orgán sa uistí, že určený kontrolór overil výdavky každého prijímateľa, ktorý sa zúčastňuje na operácii.

Každý členský štát zabezpečí, aby sa výdavky prijímateľa dali overiť v období do troch mesiacov od odovzdania dokumentov dotknutým prijímateľom.

Každý členský štát alebo každá tretia krajina, ak prijala pozvanie na účasť na programe spolupráce, zodpovedá za kontroly vykonávané na svojom území.

5.   Ak poskytovanie spolufinancovaných produktov alebo služieb možno overiť len vo vzťahu k celej operácii, toto overenie vykoná riadiaci orgán alebo kontrolór členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavný prijímateľ.

Článok 24

Funkcie certifikačného orgánu

Certifikačný orgán programu spolupráce vykonáva funkcie ustanovené v článku 126 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 25

Funkcie orgánu auditu

1.   Členské štáty a tretie krajiny, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, môžu orgánu auditu povoliť priamo vykonávať úlohy stanovené v článku 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 na celom území, na ktoré sa vzťahuje program spolupráce. Určia, kedy má orgán auditu sprevádzať audítor členského štátu alebo tretej krajiny.

2.   Ak orgán auditu nemá oprávnenie uvedené v odseku 1, pomáha mu skupina audítorov, v ktorej je zástupca každého členského štátu alebo tretej krajiny zúčastňujúcich sa na programe spolupráce a ktorá vykonáva funkcie stanovené v článku 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Každý členský štát alebo každá tretia krajina, ak prijala pozvanie na účasť na programe spolupráce, zodpovedajú za audity vykonávané na ich území.

Každý zástupca z členského štátu alebo tretej krajiny zúčastňujúcich sa na programe spolupráce je zodpovedný za to, že orgánu auditu poskytne faktografické podklady vzťahujúce sa na výdavky na jeho území, ktoré tento orgán potrebuje na vykonanie hodnotenia.

Skupina audítorov sa zriadi do troch mesiacov od rozhodnutia, ktorým sa schváli operačný program. Vypracuje si vlastný rokovací poriadok a predsedá jej orgán auditu pre program spolupráce.

3.   Audítori sú funkčne nezávislí od kontrolórov, ktorí vykonávajú overovanie podľa článku 23.

KAPITOLA VII

Účasť tretích krajín na nadnárodných a medziregionálnych programoch spolupráce

Článok 26

Podmienky vykonávania pre účasť tretích krajín

Príslušné podmienky vykonávania programu, ktorými sa riadi finančné hospodárenie, ako aj tvorba programov, monitorovanie, hodnotenie a kontrola účasti tretích krajín prostredníctvom príspevku zo zdrojov IPA II alebo ENI na nadnárodné alebo medziregionálne programy spolupráce, sa stanovia v príslušnom programe spolupráce a v prípade potreby v dohode o financovaní medzi Komisiou, vládami dotknutých tretích krajín a členským štátom, v ktorom sa nachádza riadiaci orgán daného programu spolupráce. Podmienky vykonávania programu sú v súlade s pravidlami Únie v oblasti politiky súdržnosti.

KAPITOLA VIII

Finančné hospodárenie

Článok 27

Rozpočtové záväzky, platby a vymáhanie

1.   Pomoc z EFRR pre programy spolupráce sa vypláca na jeden účet bez vnútroštátnych podúčtov.

2.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa každá suma vyplatená ako výsledok nezrovnalosti vymáhala od hlavného alebo jediného prijímateľa. Prijímatelia vrátia hlavnému prijímateľovi všetky neoprávnene vyplatené sumy.

3.   Ak sa hlavnému prijímateľovi nepodarí zabezpečiť vrátenie týchto súm od ostatných prijímateľov pomoci alebo ak sa riadiacemu orgánu nepodarí zabezpečiť vrátenie takýchto súm od hlavného alebo jediného prijímateľa, členský štát alebo tretia krajina, na území ktorej sa príslušný prijímateľ nachádza alebo v ktorej je registrovaný EZÚS, nahradí riadiacemu orgánu akúkoľvek sumu neoprávnene vyplatenú tomuto prijímateľovi. Riadiaci orgán je zodpovedný za vrátenie príslušných súm do všeobecného rozpočtu Únie v súlade s rozdelením zodpovednosti medzi zúčastnené členské štáty ustanoveným v programe spolupráce.

Článok 28

Používanie eura

Odchylne od článku 133 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prijímatelia prepočítajú výdavky vzniknuté v inej mene, ako je euro, na eurá, pričom uplatnia mesačný účtovný výmenný kurz Komisie platný v mesiaci, v ktorom výdavky buď:

a)

vznikli,

b)

v ktorom sa predložili na overenie riadiacemu orgánu alebo kontrolórovi v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, alebo

c)

v ktorom boli oznámené hlavnému prijímateľovi.

Zvolená metóda sa stanoví v programe spolupráce a uplatňuje sa v prípade všetkých prijímateľov.

Prepočet overuje riadiaci orgán alebo kontrolór v členskom štáte alebo v tretej krajine, v ktorej sa nachádza prijímateľ.

KAPITOLA IX

Záverečné ustanovenia

Článok 29

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 ods. 4 a v článku 18 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu od 21 decembri 2013 do 31. decembra 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 ods. 4 a v článku 18 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 ods. 4 a článku 18 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 30

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1080/2006 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy sa naďalej uplatňujú po 31. decembri 2013 na túto pomoc alebo na dotknuté operácie až do ich ukončenia. Na účely tohto odseku pomoc zahŕňa operačné programy a veľké projekty.

2.   Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia (ES) č. 1080/2006 pred 1. januárom 2014 zostávajú v platnosti.

Článok 31

Preskúmanie

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2020 v súlade s článkom 178 ZFEÚ.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 4, 27 a 28 sa uplatňujú s účinnosťou od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 49.

(2)  Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 96.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 z 17 decembri 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde na rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 z 17 decembri 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach o cieli Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Pozri stranu 289 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 z 17 decembri 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení (Pozri stranu 303 tohto úradného vestníka).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316 z 11 decembri 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV PRE CIEĽ EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA

 

JEDNOTKA

NÁZOV

Výrobné investície

 

podniky

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

 

podniky

Počet podnikov, ktorým sa poskytujú granty

 

podniky

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje finančná pomoc okrem grantov

 

podniky

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc

 

podniky

Počet podporených nových podnikov

 

podniky

Počet podnikov zúčastňujúcich sa na cezhraničných, medzinárodných alebo medziregionálnych výskumných projektoch

 

organizácie

Počet výskumných inštitúcií zúčastňujúcich sa na cezhraničných, medzinárodných alebo medziregionálnych výskumných projektoch

 

EUR

Súkromné investície rovnocenné verejnej podpore pre podniky (granty)

 

EUR

Súkromné investície rovnocenné verejnej podpore pre podniky (okrem grantov)

 

ekvivalenty plného pracovného času

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch

Udržateľný cestovný ruch

návštevy/rok

Nárast v očakávanom počte návštev podporovaných lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakcií

Infraštruktúra IKT

domácnosti

Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps

Doprava

Železnice

kilometre

Celková dĺžka nových železničných tratí z toho:

 

 

TEN-T

 

kilometre

Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí z toho:

 

TEN-T

Cesty

kilometre

Celková dĺžka novo vybudovaných ciest z toho:

 

 

TEN-T

kilometre

Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest z toho:

 

TEN-T

Mestská hromadná doprava

kilometre

Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky a metro

Vnútrozemské vodné cesty

kilometre

Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných vnútrozemských vodných ciest

Životné prostredie

Tuhý odpad

tony/rok

Zvýšené kapacita recyklácie odpadu

Zásobovanie vodou

osoby

Počet ďalších obyvateľov s prístupom k lepšiemu zásobovaniu vodou

Čistenie odpadových vôd

populačný koeficient

Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd

Predchádzanie rizikám a riadenie rizík

osoby

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech z opatrení na ochranu proti povodniam

 

osoby

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech z opatrení na ochranu pred lesnými požiarmi

Rekultivácia pôdy

hektáre

Celková plocha rekultivovanej pôdy

Príroda a biodiverzita

hektáre

Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany

Výskum a inovácie

 

 

 

ekvivalenty plného pracovného času

Počet nových výskumných pracovníkov v podporených subjektoch

 

ekvivalenty plného pracovného času

Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry

 

podniky

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami

 

EUR

Súkromné investície rovnocenné verejnej podpore v oblasti inovácií a výskumno-vývojových projektov

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Energetika a zmena klímy

 

 

Obnoviteľné zdroje energie

MW

Zvýšená kapacita na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

Energetická efektívnosť

domácnosti

Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie

 

kWh/rok

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

 

odberatelia

Počet dodatočných odberateľov energie napojených na inteligentné siete

Zníženie emisií skleníkových plynov

tony CO2eq

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

Sociálna infraštruktúra

Starostlivosť o deti a vzdelávanie

osoby

Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry

Zdravotníctvo

osoby

Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotným službám

Špecifické ukazovatele rozvoja miest

 

osoby

Počet obyvateľov žijúcich v oblastiach s integrovanou stratégiou rozvoja miest

 

štvorcové metre

Vytvorené alebo rekultivované otvorené priestranstvá v mestských oblastiach

 

štvorcové metre

Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach

 

obytné jednotky

Renovované obydlia v mestských oblastiach

Trh práce a odborná príprava (1)

 

osoby

Počet účastníkov iniciatív cezhraničnej mobility

 

osoby

Počet účastníkov spoločných iniciatív týkajúcich sa miestnej zamestnanosti a spoločnej odbornej prípravy

 

osoby

Počet účastníkov cezhraničných projektov na podporu rovnosti žien a mužov, rovnakých príležitostí a sociálneho začleňovania

 

osoby

Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možností vzdelávania a vyššieho a odborného vzdelávania


(1)  Podľa potreby sa informácie o účastníkoch rozčlenia podľa postavenia účastníkov na trhu práce, pričom sa uvedie, či sú „zamestnaní“, „nezamestnaní“, „dlhodobo nezamestnaní“, „nečinní“ alebo „nečinní a nezúčastňujúci sa na vzdelávaní alebo odbornej príprave“.


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní článku 6 nariadenia o EFRR, článku 15 nariadenia o Európskej územnej spolupráci a článku 4 nariadenia o Kohéznom fonde

Európsky parlament a Rada berú na vedomie uistenie, ktoré poskytla Komisia zákonodarcom EÚ, že spoločné ukazovatele výstupov pre nariadenie o EFRR, nariadenie o Európskej územnej spolupráci a nariadenie o Kohéznom fonde, ktoré majú byť zahrnuté v prílohe ku každému nariadeniu, sú výsledkom dlhodobého prípravného procesu, ktorý zahŕňa hodnotenie expertmi Komisie a členských štátov, a v zásade sa očakáva, že zostanú stabilné.


Top