EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1292

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z  11. decembra 2013 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, p. 174–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; Nepriamo zrušil 32021R0819

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1292/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/174


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1292/2013

z 11. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu pripisuje významnú úlohu Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu (ďalej len „EIT“), ktorý prispieva k viacerým hlavným iniciatívam.

(2)

V období rokov 2014 až 2020 by mal EIT prostredníctvom integrácie vedomostného trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie prispievať k cieľom programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu, ktorý je zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (3) (ďalej len „program Horizont 2020“).

(3)

S cieľom zabezpečiť konzistentný rámec pre účastníkov programu Horizont 2020 by sa na EIT malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (4) (ďalej len „pravidlá účasti“).

(4)

V pravidlách účasti sú vymedzené pravidlá týkajúce sa správy práv duševného vlastníctva.

(5)

Pravidlá týkajúce sa združovania tretích krajín sú vymedzené v programe Horizont 2020.

(6)

EIT by mal podporovať podnikanie činnosťami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie. Predovšetkým by mal podporovať excelentné vzdelávanie v oblasti podnikania a zakladanie nových podnikov a osamostatnených častí podnikov.

(7)

EIT by mal priamo zapojiť zástupcov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a ostatné zainteresované strany z celého inovačného reťazca, pričom by vznikali priaznivé účinky na obidvoch stranách. Aby sa taký dialóg a výmena stali systematickejšími, mala by sa vytvoriť platforma zainteresovaných strán EIT, ktorá by zapojila širšiu komunitu zainteresovaných strán do riešenia horizontálnych otázok. EIT by mal takisto vykonávať informačné a komunikačné činnosti zamerané na príslušné zainteresované strany.

(8)

EIT by mal podporovať primerane vyváženú účasť medzi rôznymi aktérmi vedomostného trojuholníka zapojenými do znalostných a inovačných spoločenstiev (ďalej len „ZIS“). Okrem toho by mal presadzovať výraznú účasť súkromného sektora, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“).

(9)

Mal by sa vymedziť rozsah príspevku EIT k ZIS a mali by sa objasniť zdroje finančných prostriedkov ZIS.

(10)

Malo by sa zjednodušiť zloženie orgánov EIT. Malo by sa zracionalizovať fungovanie správnej rady EIT a mali by sa podrobnejšie objasniť príslušné úlohy a povinnosti správnej rady a riaditeľa.

(11)

Na základe podmienok vymedzených v strategickom inovačnom programe v súlade s otvoreným, transparentným a konkurencieschopným postupom by sa malo iniciovať zriadenie nových ZIS vrátane ich prioritných oblastí, organizácie a časového harmonogramu výberového procesu.

(12)

ZIS by mali rozšíriť svoje vzdelávacie činnosti tak, aby posilnili základňu zručností v celej Únii prostredníctvom zabezpečovania kurzov odborného vzdelávania a ďalších príslušných kurzov odbornej prípravy.

(13)

Spolupráca medzi Komisiou a EIT v oblasti organizácie monitorovania a hodnotení ZIS je potrebná s cieľom zabezpečiť súdržnosť s celkovým systémom monitorovania a hodnotenia na úrovni Únie. Predovšetkým by mali byť jasne vymedzené zásady monitorovania ZIS a EIT.

(14)

ZIS by sa mali usilovať o súčinnosť s príslušnými iniciatívami Únie, národnými a regionálnymi iniciatívami.

(15)

Na zabezpečenie širšej účasti organizácií z rôznych členských štátov v ZIS by sa mali vytvoriť partnerské organizácie aspoň v troch rôznych členských štátoch.

(16)

EIT a ZIS by mali rozvíjať činnosti dosahu a šíriť osvedčené postupy, a to aj prostredníctvom regionálneho inovačného programu.

(17)

Pred začatím výberového postupu ZIS by EIT mal prijať kritériá a postupy financovania, monitorovania a hodnotenia činností ZIS.

(18)

V trojročnom pracovnom programe ZIS by sa malo vziať do úvahy stanovisko Komisie týkajúce sa osobitných cieľov EIT vymedzených v programe Horizont 2020 a jeho doplnkovosť s politikami a nástrojmi Únie.

(19)

EIT sa v rámci programu Horizont 2020 bude zaoberať otázkou začlenenia výdavkov súvisiacich so zmenou klímy, ako je vymedzené v programe Horizont 2020.

(20)

Hodnotenie EIT by malo včas poskytnúť vstupné údaje pre hodnotenie programu Horizont 2020 v rokoch 2017 a 2023.

(21)

Komisia by mala posilniť svoju úlohu pri monitorovaní vykonávania osobitných stránok činností EIT.

(22)

Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na celé obdobie trvania programu Horizont 2020, ktoré predstavuje hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (5) počas ročného rozpočtového postupu. Finančný príspevok na činnosti EIT by sa mal poskytnúť z programu Horizont 2020.

(23)

Napriek pôvodným očakávaniam, nadácia EIT nebude dostávať priamy príspevok z rozpočtu Únie a preto by sa na ňu nemal vzťahovať postup Únie udelenia absolutória.

(24)

Z dôvodov jasnosti by sa príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (6) mala nahradiť novou prílohou.

(25)

Nariadenie (ES) č. 294/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 294/2008 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

bod 1 sa nahrádza takto:

„1.   „inovácia“: je proces vrátane jeho výsledku, ktorým sa novými myšlienkami reaguje na spoločenské alebo hospodárske potreby a dopyt a vytvárajú sa nové výrobky, služby alebo podnikateľské a organizačné modely, ktoré sa úspešne uvádzajú na existujúci trh alebo sú schopné vytvoriť nové trhy a ktoré sú spoločnosti na prospech;“;

b)

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.   „znalostné a inovačné spoločenstvo“: (ďalej len „ZIS“) je autonómne partnerstvo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných organizácií, podnikov a iných strán zainteresovaných do inovačného procesu, ktoré má formu strategickej siete založenej na spoločnom strednodobom až dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme splnenia výziev EIT a prispievania k dosiahnutiu cieľov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (7) („Horizont 2020“), a to bez ohľadu na jej presnú právnu formu;

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu 2014-2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104.).“;"

c)

bod 3 sa nahrádza takto:

„3.   „stredisko spoločného umiestnenia“: je geografická oblasť, v ktorej sídlia hlavní partneri vedomostného trojuholníka, čo im umožňuje ľahko spolu komunikovať, a ktorá slúži ako kontaktné miesto pre činnosti ZIS v tejto oblasti;“;

d)

bod 4 sa vypúšťa;

e)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.   „partnerská organizácia“: je akákoľvek organizácia, ktorá je členom ZIS, a môže zahŕňať najmä inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné organizácie, verejnoprávne alebo súkromné podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie, regionálne a miestne orgány, nadácie a neziskové organizácie;“;

f)

bod 9 sa nahrádza takto:

„9.   „strategický inovačný program“: (ďalej len „SIP“) je strategický dokument, v ktorom sa uvádzajú prioritné oblasti a dlhodobá stratégia EIT pre budúce iniciatívy vrátane prehľadu plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie počas siedmich rokov;“;

g)

dopĺňa sa tento bod:

„9a.   „regionálny inovačný program“: je program dosahu zameraný na partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými organizáciami, podnikmi a ďalšími zúčastnenými stranami s cieľom podporovať inováciu v celej Únii;“;

h)

dopĺňajú sa tieto body:

„10.   „platforma zainteresovaných strán“: je platforma otvorená pre zástupcov vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, organizované záujmové skupiny a individuálne subjekty z oblasti podnikania, vysokoškolského vzdelávania, výskumu, zo združení, z organizácií občianskej spoločnosti a klastrových organizácií, ako aj pre ostatné zainteresované strany z celého vedomostného trojuholníka;

11.   „činnosti ZIS s pridanou hodnotou“: sú činnosti vykonávané partnerskými organizáciami alebo prípadne právnymi subjektmi ZIS, ktoré prispievajú k integrácii vedomostného trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie vrátane činností ZIS spojených so zriaďovaním, administratívou a koordináciou a k dosiahnutiu celkových cieľov EIT.“.

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Poslanie a ciele

Poslaním EIT je prispievať k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti Európy posilňovaním inovačnej kapacity členských štátov a Únie s cieľom reagovať na hlavné výzvy, ktorým čelí európska spoločnosť. Toto poslanie plní prostredníctvom presadzovania súčinnosti a spolupráce medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie na najvyššej úrovni a prostredníctvom ich integrácie, a to aj podporou podnikania.

Všeobecné ciele, osobitné ciele a ukazovatele výsledkov EIT na obdobie rokov 2014 až 2020 sú vymedzené v programe Horizont 2020.“.

3.

Článok 4 ods. 1 sa mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

správna rada zložená z členov na vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu, inovácie a podnikania. Zodpovedá za usmerňovanie činností EIT, výber, vymenúvanie a hodnotenie ZIS a za všetky ostatné strategické rozhodnutia. Pomáha jej výkonný výbor;“;

b)

písmeno b) sa vypúšťa;

c)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

riaditeľ vymenovaný správnou radou, ktorý sa správnej rade zodpovedá za administratívne riadenie a finančné hospodárenie EIT a je zákonným zástupcom EIT;“.

4.

Článok 5 ods. 1 sa mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

v súlade so SIP stanovuje svoje hlavné priority a činnosti;“;

b)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

vyberá a vymenúva ZIS v prioritných oblastiach v súlade s článkom 7 a dohodou vymedzuje ich práva a povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne hodnotí ich činnosti, zabezpečuje primeranú úroveň koordinácie a umožňuje komunikáciu a tematickú spoluprácu medzi ZIS;“;

c)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

podporuje šírenie osvedčených postupov integrácie vedomostného trojuholníka, a to aj medzi ZIS, v záujme vytvorenia spoločnej kultúry inovácie a prenosu znalostí a nabáda na účasť na činnostiach dosahu, a to aj na regionálnom inovačnom programe;“;

d)

písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)

podporuje multidisciplinárne prístupy k inovácii vrátane integrácie technologických, spoločenských a netechnologických riešení, organizačných prístupov a nových obchodných modelov;“;

e)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„i)

podľa potreby zabezpečuje dopĺňanie sa a súčinnosť medzi činnosťami EIT a inými programami Únie;

j)

presadzuje ZIS ako vynikajúcich partnerov v oblasti inovácie v rámci Únie aj mimo nej;

k)

zriaďuje fórum zainteresovaných strán s cieľom informovať o činnostiach EIT, o jeho skúsenostiach, osvedčených postupoch a prínose k politikám a cieľom Únie v oblasti inovácie, výskumu a vzdelávania a umožniť zainteresovaným stranám, aby vyjadrili svoje názory. Zasadnutie fóra zainteresovaných strán sa zvoláva aspoň raz ročne. Zástupcovia členských štátov sa v rámci zasadnutia fóra zainteresovaných strán stretávajú v osobitnom zložení, aby zabezpečili primeranú komunikáciu a tok informácií s EIT a aby boli informovaní o dosiahnutých úspechoch, poskytovali EIT a ZIS poradenstvo a vymieňali si s nimi skúsenosti. Zástupcovia členských štátov, ktorí sa stretávajú v osobitnom zložení v rámci fóra zainteresovaných strán, zabezpečia tiež vhodnú súčinnosť a vzájomné dopĺňanie sa činností EIT a ZIS a národných programov a iniciatív, a to vrátane potenciálneho spolufinancovania činností ZIS na vnútroštátnej úrovni.“.

5.

Článok 6 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa mení takto:

i)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

priekopnícky výskum zameraný na inováciu v oblastiach kľúčového hospodárskeho a spoločenského záujmu, ktorý vychádza z výsledkov európskeho a vnútroštátneho výskumu, s potenciálom posilniť konkurencieschopnosť Európy na medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia hlavných výziev, ktorým čelí európska spoločnosť;“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na magisterskej a doktorandskej úrovni, ako aj kurzy odborného vzdelávania v odboroch, ktoré majú potenciál napĺňať budúce sociálno-ekonomické potreby Európy a ktoré rozširujú základňu talentov Únie, podporujú rozvoj zručností spojených s inováciou, zdokonaľovanie manažérskych a podnikateľských zručností a mobilitu výskumných pracovníkov a študentov a presadzujú spoločné využívanie znalostí, mentorstvo a vytváranie sietí medzi osobami, ktoré získali titul alebo absolvovali kurz odbornej prípravy EIT;“;

iii)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

činnosti dosahu a šírenie najlepších postupov v oblasti inovácie s dôrazom na rozvoj spolupráce medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a podnikaním vrátane sektorov služieb a financií;“;

iv)

dopĺňa sa toto písmeno:

„e)

v prípade potreby sa usilovať o súčinnosť a vzájomné dopĺňanie sa činností ZIS a existujúcich európskych, vnútroštátnych a regionálnych programov.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   ZIS majú značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide o vymedzenie svojej vnútornej organizácie a zloženia, ako aj svojho presného programu a pracovných metód. ZIS predovšetkým:

a)

stanovia opatrenia v oblasti riadenia, ktoré odzrkadľujú vedomostný trojuholník vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie;

b)

majú za cieľ byť otvorené pre nových členov, kedykoľvek predstavujú pre partnerstvo pridanú hodnotu;

c)

fungujú otvoreným a transparentným spôsobom v súlade so svojimi vnútornými pravidlami;

d)

stanovia obchodné plány s cieľmi a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti;

e)

vypracujú stratégie pre finančnú udržateľnosť.“.

6.

Článok 7 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   EIT vyberá a určuje partnerstvo, ktoré sa má stať ZIS, na základe konkurenčného, otvoreného a transparentného postupu. Podrobné kritériá výberu ZIS, ktoré vychádzajú zo zásad excelentnosti a inovačnej relevantnosti, prijíma a zverejňuje EIT. Na výberovom procese sa zúčastňujú externí a nezávislí experti.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   EIT iniciuje výber a vymenovanie ZIS podľa prioritných oblastí a harmonogramu vymedzeného v SIP.“;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V súlade so zásadami uvedenými v odseku 1 zahŕňajú kritériá výberu na určovanie ZIS okrem iného:

a)

súčasnú a potenciálnu inovačnú kapacitu vrátane podnikania v rámci partnerstva, ako aj jeho excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie;

b)

kapacitu partnerstva na dosahovanie cieľov SIP, čím sa prispeje k dosiahnutiu všeobecného cieľa a priorít programu Horizont 2020;

c)

multidisciplinárny prístup k inovácii vrátane začlenenia technologických, spoločenských a netechnologických riešení;

d)

kapacitu partnerstva na zabezpečenie udržateľného a dlhodobého sebestačného financovania vrátane výrazného a rastúceho príspevku súkromného sektora, priemyslu a služieb;

e)

primerane vyváženú účasť na partnerstve organizácií, ktoré sú aktívne vo vedomostnom trojuholníku vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie;

f)

predloženie plánu správy duševného vlastníctva, ktorý zodpovedá dotknutému sektoru, vrátane spôsobu, akým sa zohľadnili príspevky jednotlivých partnerských organizácií;

g)

opatrenia na podporu účasti súkromného sektora a spolupráce s ním vrátane finančného sektora a najmä MSP, ako aj vytváranie nových podnikov, osamostatnených častí podnikov a MSP so zámerom komerčne využívať výsledky činností ZIS;

h)

v náležitých prípadoch pripravenosť vypracovať konkrétne opatrenia zamerané na interakciu a spoluprácu s verejným sektorom a tretím sektorom;

i)

pripravenosť komunikovať s ostatnými organizáciami a sieťami mimo ZIS s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a excelentnosť;

j)

pripravenosť vypracovať konkrétne návrhy na súčinnosť s iniciatívami Únie a ostatnými príslušnými iniciatívami.“;

d)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Minimálnou podmienkou na vytvorenie ZIS je účasť aspoň troch partnerských organizácií so sídlom v aspoň troch rôznych členských štátoch. Všetky takéto partnerské organizácie musia byť navzájom nezávislé v zmysle článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (8).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81.).“;"

e)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Okrem podmienky stanovenej v odseku 3, musia byť aspoň dve tretiny partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, usadené v členských štátoch. Súčasťou každého ZIS musí byť aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a jedna súkromná spoločnosť.“;

f)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Pred iniciovaním výberového postupu na výber nových ZIS EIT prijme a zverejní kritériá a postupy financovania, monitorovania a hodnotenia činností ZIS. Zástupcovia členských štátov, ktorí sa stretávajú v osobitnom zložení v rámci fóra zainteresovaných strán, sú o nich urýchlene informovaní.“.

7.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 7a

Zásady hodnotenia a monitorovania ZIS

EIT v spolupráci s Komisiou organizuje priebežné monitorovanie a pravidelné externé hodnotenia výstupov, výsledkov a vplyvu každého ZIS na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených okrem iného v nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a SIP. Správa o výsledkoch takéhoto monitorovania a hodnotenia sa predloží Európskemu parlamentu a Rade a zverejní sa.

Článok 7b

Trvanie, pokračovanie a ukončenie činnosti ZIS

1.   V závislosti od výsledkov neustáleho monitorovania a pravidelných hodnotení a osobitostí jednotlivých oblastí má ZIS zvyčajne trvanie sedem až pätnásť rokov.

2.   EIT môže zaviesť rámcovú dohodu o partnerstve so ZIS na počiatočné obdobie siedmich rokov.

3.   Správna rada môže rozhodnúť o predĺžení platnosti rámcovej dohody o partnerstve so ZIS nad rámec pôvodne stanoveného obdobia, a to v medziach finančného krytia uvedeného v článku 19, ak je to najvhodnejší spôsob, ako splniť ciele EIT.

4.   Ak sa pri hodnoteniach ZIS zistia nedostatočné výsledky, správna rada prijme náležité opatrenia, ktorými môže byť aj zníženie, úprava alebo zrušenie finančnej podpory alebo ukončenie dohody.“.

8.

V článku 8 ods. 2 sa vkladá toto písmeno:

„aa)

šíriť najlepšie postupy v oblasti horizontálnych otázok;“.

9.

Článok 10 sa vypúšťa.

10.

Článok 13 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   EIT zverejní pred vydaním výziev na predkladanie návrhov na výber ZIS rokovací poriadok, osobitné rozpočtové pravidlá uvedené v článku 21 ods. 1 a podrobné kritériá výberu ZIS uvedené v článku 7.“.

11.

Článok 14 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   ZIS sú financované najmä z týchto zdrojov:

a)

príspevky partnerských organizácií, ktoré tvoria podstatný zdroj financovania;

b)

dobrovoľné príspevky členských štátov, tretích krajín alebo verejných orgánov v rámci členských štátov a tretích krajín;

c)

príspevky medzinárodných subjektov alebo inštitúcií;

d)

výnosy z vlastných aktív a vlastnej činnosti ZIS a licenčných poplatkov za práva duševného vlastníctva;

e)

kapitálové dotácie vrátane tých, ktoré spravuje nadácia EIT;

f)

dedičstvá, dary a príspevky od jednotlivcov, inštitúcií, nadácií alebo akýchkoľvek iných vnútroštátnych orgánov;

g)

príspevok z EIT;

h)

finančné nástroje vrátane nástrojov financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie.

Príspevky môžu zahŕňať aj vecné príspevky.“.

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Príspevok EIT pre ZIS môže pokryť až 100 % celkových oprávnených nákladov na činnosti s pridanou hodnotou ZIS.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„6.   Príspevok EIT v priemere nepresiahne 25 % celkových finančných prostriedkov ZIS.

7.   EIT zavedie konkurenčný mechanizmus revízie na účely prideľovania primeraného podielu svojho ročného finančného príspevku pre ZIS. Zahrnie posúdenie obchodných plánov a výkonnosti ZIS na základe merania v rámci priebežného monitorovania.“.

12.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Plánovanie a podávanie správ

1.   EIT prijme priebežný trojročný pracovný program vychádzajúci zo SIP po jeho prijatí, obsahujúci stanovenie hlavných priorít a plánovaných iniciatív EIT a ZIS vrátane odhadu finančných potrieb a zdrojov. Obsahuje tiež vhodné ukazovatele na účely monitorovania činností ZIS a EIT, pričom sa uplatní prístup zameraný na výsledky. Predbežný priebežný trojročný pracovný program predkladá EIT Komisii do 31. decembra roka, ktorý končí dva roky pred nadobudnutím účinnosti príslušného trojročného pracovného programu (rok N - 2).

Komisia poskytne stanovisko so zreteľom na osobitné ciele EIT vymedzené v programe Horizont 2020 a jeho doplnkovosť s politikami a nástrojmi Únie do troch mesiacov od predloženia pracovného programu. EIT náležite zohľadní stanovisko Komisie a v prípade nesúhlasu odôvodní svoju pozíciu. Konečný pracovný program zašle EIT na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Riaditeľ na požiadanie predloží príslušnému výboru Európskeho parlamentu konečný pracovný program;

2.   EIT prijme do 30. júna každého roka výročnú správu. V tejto správe sa uvedú činnosti, ktoré vykonali EIT a ZIS v predchádzajúcom kalendárnom roku, a zhodnotia sa výsledky z hľadiska stanovených cieľov, ukazovateľov a harmonogramu, riziká súvisiace s vykonanými činnosťami, využitie zdrojov a celkové fungovanie EIT. EIT zašle výročnú správu Európskemu parlamentu a Rade a aspoň raz do roka ich informuje o svojich činnostiach, prínose k programu Horizont 2020 a k politikám a cieľom Únie v oblasti inovácie, výskumu a vzdelávania.“.

13.

Článok 16 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa číslo „päť“ nahrádza číslom „tri“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Komisia môže vykonávať ďalšie hodnotenia tém alebo námetov strategického významu s pomocou nezávislých odborníkov, ktorí skúmajú pokrok, ktorý dosiahol EIT pri plnení stanovených cieľov, určujú faktory prispievajúce k vykonávaniu činností a stanovujú najlepšie postupy. Komisia pri vykonávaní týchto činností v plnej miere zohľadní administratívny vplyv na EIT a ZIS.“.

14.

Článok 17 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V SIP sa vymedzia prioritné oblasti a dlhodobá stratégia pre EIT a posúdi sa v ňom jeho sociálno-ekonomický vplyv a kapacita na vytváranie najlepšej inovačnej pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia výsledky monitorovania a hodnotenia EIT uvedeného v článku 16.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   SIP obsahuje analýzu potenciálnej a primeranej súčinnosti a komplementárnosti medzi činnosťami EIT a ďalšími iniciatívami, nástrojmi a programami Únie.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Európsky parlament a Rada prijmú na základe návrhu Komisie SIP v súlade s článkom 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.

15.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Rozpočtové záväzky

1.   Finančné krytie z programu Horizont 2020 na vykonávanie tohto nariadenia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 sa stanovuje na 2 711,4 miliónov EUR v bežných cenách.

2.   Uvedená suma predstavuje hlavnú referenčnú sumu pre Európsky parlament a Radu počas rozpočtového postupu, v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (9).

3.   Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach finančného rámca. Finančný príspevok EIT na činnosť ZIS sa poskytuje v rámci tohto finančného krytia.

(9)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.“."

16.

Článok 20 sa mení takto:

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Správna rada prijme návrh odhadu spolu s návrhom plánu pracovných miest a predbežným priebežným trojročným pracovným programom a zašle ich Komisii do 31. decembra roku N-2.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Na základe tohto odhadu Komisia zaznamená do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre výšku dotácie, akou má byť zaťažený všeobecný rozpočet.“.

17.

Článok 21 sa mení takto

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Finančný príspevok určený pre EIT sa uplatňuje v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013 a nariadením (EÚ) č. 1291/2013.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Európsky parlament na odporúčanie Rady do 15. mája roku N + 2 udeľuje absolutórium za rok N riaditeľovi v súvislosti s plnením rozpočtu EIT.“.

18.

Článok 22 ods. 4 sa vypúšťa.

19.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

Ukončenie činnosti EIT

V prípade ukončenia činnosti EIT sa jeho likvidácia uskutoční pod dohľadom Komisie v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. V dohodách so ZIS a v právnom akte o založení nadácie EIT sa uvedú vhodné ustanovenia pre takúto situáciu.“.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (ES) č. 294/2008 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 122.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020), Pozri stranu 104 Ú. v. EÚ.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (Pozri stranu 81 Ú. v. EÚ).

(5)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008 o zriadení Európskeho inovačného a technologického inštitútu (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Stanovy Európskeho inovačného a technologického inštitútu

ODDIEL 1

ZLOŽENIE SPRÁVNEJ RADY

1.

Správna rada sa skladá z vymenovaných členov a volených členov.

2.

Správna rada má 12 vymenovaných členov, ktorých vymenovala Komisia a u ktorých je rovnováha medzi členmi so skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Majú štvorročné neobnoviteľné funkčné obdobie.

Vždy, keď je to potrebné, správna rada predkladá Komisii návrh na vymenovanie nového(-ých) člena(-ov). Kandidát(-i) sa vyberá(-ajú) na základe výsledku transparentného a otvoreného postupu, ktorý zahŕňa konzultácie so zainteresovanými stranami.

Komisia prihliada na rovnováhu medzi skúsenosťami z oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu, inovácie a podnikania, ako aj na rovnováhu medzi ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a na oceňovanie prostredia pre vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inováciu v celej Únii.

Komisia vymenuje člena(-ov) a informuje Európsky parlament a Radu o výberovom postupe a konečnom vymenovaní týchto členov správnej rady.

V prípade, ak vymenovaný člen nie je schopný dokončiť svoje funkčné obdobie, rovnakým postupom, ako sa použil pri tomto nespôsobilom členovi, sa vymenuje náhradný člen, aby dokončil jeho funkčné obdobie. Náhradného člena, ktorý vykonával funkciu kratšie než dva roky, môže Komisia na žiadosť správnej rady opätovne vymenovať na ďalšie obdobie štyroch rokov.

Počas prechodného obdobia členovia rady, ktorí boli pôvodne vymenovaní na obdobie šiestich rokov, ukončia svoje funkčné obdobie. Dovtedy bude mať rada 18 vymenovaných členov. Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia správna rada so súhlasom Komisie vyberie jednu tretinu z dvanástich členov vymenovaných v roku 2012 na funkčné obdobie dvoch rokov, jednu tretinu na obdobie štyroch rokov a jednu tretinu na obdobie šiestich rokov.

Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže Komisia z vlastnej iniciatívy a v záujme zachovania integrity správnej rady ukončiť funkčné obdobie člena rady.

3.

V správnej rade sú traja volení členovia, ktorých volia ZIS spomedzi svojich partnerských organizácií. Majú dvojročné funkčné obdobie, ktoré sa môže raz obnoviť. Ich funkčné obdobie sa skončí, ak odídu zo ZIS.

Podmienky a postupy voľby a nahradenia volených členov schváli správna rada na základe návrhu riaditeľa. Týmto mechanizmom sa zabezpečuje vhodné zastúpenie rôznorodosti a zohľadňuje sa vývoj ZIS.

Počas prechodného obdobia volení členovia rady, ktorí boli pôvodne zvolení na obdobie troch rokov, ukončia svoje funkčné obdobie. Dovtedy má rada štyroch volených členov.

4.

Členovia správnej rady konajú v záujme EIT a chránia jeho ciele, poslanie, identitu, samostatnosť a súdržnosť nezávislým a transparentným spôsobom.

ODDIEL 2

POVINNOSTI SPRÁVNEJ RADY

Správna rada a prijíma potrebné strategické rozhodnutia, najmä:

a)

na základe návrhu riaditeľa prijíma návrh strategického inovačného programu (SIP) EIT, trojročný priebežný pracovný program, jeho rozpočet, jeho ročnú účtovnú závierku a súvahu a jeho výročnú správu o činnosti;

b)

na základe návrhu riaditeľa prijíma kritériá a postupy financovania, monitorovania a hodnotenia činností ZIS;

c)

prijíma postup výberu ZIS;

d)

vyberá a vymenúva partnerstvo za ZIS alebo ak je to vhodné, takéto vymenovanie ruší;

e)

zabezpečuje priebežné hodnotenie činností ZIS;

f)

prijíma svoj rokovací poriadok vrátane rokovacieho poriadku výkonného výboru, ako aj osobitné rozpočtové pravidlá EIT;

g)

so súhlasom Komisie stanovuje primerané odmeny pre členov správnej rady a výkonného výboru; takéto odmeny sa stanovujú v porovnaní s podobnými odmenami v členských štátoch;

h)

prijíma postup na výber výkonného výboru a riaditeľa;

i)

vymenúva a v prípade potreby aj odvoláva riaditeľa a vykonáva disciplinárnu právomoc voči riaditeľovi;

j)

vymenúva účtovníka a členov výkonného výboru;

k)

prijíma kódex správania v súvislosti s konfliktom záujmov;

l)

v prípade potreby ustanovuje poradné skupiny, ktoré môžu mať stanovené obdobie trvania;

m)

zriaďuje funkciu vnútorného auditu v súlade s nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 (1);

n)

je splnomocnená zriadiť nadáciu so špecifickým cieľom propagovať a podporovať činnosti EIT;

o)

rozhodne o jazykovej politike EIT, pričom zohľadní existujúce zásady o viacjazyčnosti a praktické potreby jeho fungovania;

p)

propaguje EIT na celom svete s cieľom zvýšiť jeho príťažlivosť a vytvoriť z neho subjekt svetovej úrovne pre excelentnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a inovácii.

ODDIEL 3

ČINNOSŤ SPRÁVNEJ RADY

1.

Správna rada si zvolí svojho predsedu spomedzi vymenovaných členov. Funkčné obdobie predsedu je dva roky a môže sa raz obnoviť.

2.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, správna rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou členov, ktorí majú hlasovacie právo.

Rozhodnutia podľa oddielu 2 písm. a), b), c), i) a o) a odseku 1 tohto oddielu si však vyžadujú dvojtretinovú väčšinu jej členov, ktorí majú hlasovacie právo.

3.

Volení členovia nesmú hlasovať o rozhodnutiach podľa oddielu 2 písm. b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) a p).

4.

Správna rada sa stretáva na riadnom zasadnutí najmenej tri razy za rok a na mimoriadnom zasadnutí, keď ho zvolá jej predseda alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých jej členov.

5.

Správnej rade pomáha výkonný výbor. Výkonný výbor sa skladá z troch vymenovaných členov a predsedu správnej rady, ktorý predsedá aj výkonnému výboru. Troch členov okrem predsedu vyberá správna rada spomedzi svojich vymenovaných členov. Správna rada môže delegovať určité úlohy na výkonný výbor.

ODDIEL 4

RIADITEĽ

1.

Riaditeľ je osoba s odbornými znalosťami a výbornou povesťou v oblastiach, v ktorých EIT pôsobí. Riaditeľa vymenúva správna rada na funkčné obdobie štyroch rokov. Správna rada môže toto funkčné obdobie predĺžiť raz o obdobie ďalších štyroch rokov, keď usúdi, že je to v najlepšom záujme EIT.

2.

Riaditeľ je zodpovedný za činnosť a za každodenné riadenie EIT a je jeho zákonným zástupcom. Riaditeľ sa zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne predkladá správy o vývoji činností EIT.

3.

Riaditeľ najmä:

a)

organizuje a riadi činnosti EIT;

b)

podporuje správnu radu a výkonný výbor v ich práci a zabezpečuje sekretariát pre ich zasadnutia a poskytuje všetky informácie potrebné na výkon ich povinností;

c)

pripravuje návrh SIP, predbežný priebežný trojročný pracovný program, návrh výročnej správy a návrh ročného rozpočtu, ktoré predloží správnej rade;

d)

pripravuje a dohliada na postup pri výbere ZIS a zabezpečuje, aby sa jednotlivé fázy tohto postupu uskutočňovali transparentne a objektívne;

e)

pripravuje, dojednáva a uzatvára zmluvné dohody so ZIS;

f)

organizuje fórum zainteresovaných strán vrátane zástupcov členských štátov, ktorí sa stretávajú v osobitnom zložení;

g)

zabezpečuje vykonávanie efektívnych postupov monitorovania a hodnotenia v súvislosti s činnosťou EIT v súlade s článkom 16 tohto nariadenia;

h)

zodpovedá za administratívne a finančné záležitosti vrátane plnenia rozpočtu EIT, náležite zohľadňujúc rady od vnútorného auditu;

i)

zodpovedá za všetky personálne záležitosti;

j)

predkladá vnútornému auditu a následne prostredníctvom výkonného výboru aj správnej rade návrh ročnej účtovnej závierky a súvahy;

k)

zabezpečuje, aby sa plnili povinnosti EIT týkajúce sa zmlúv a dohôd, ktoré EIT uzatvára;

l)

zabezpečuje účinnú komunikáciu s inštitúciami Únie;

m)

koná v záujme EIT a chráni jeho ciele, poslanie, identitu, samostatnosť a súdržnosť nezávislým a transparentným spôsobom.

ODDIEL 5

ZAMESTNANCI EIT

1.

Zamestnancami EIT sú zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo EIT na základe zmlúv na dobu určitú. Na riaditeľa a zamestnancov EIT sa vzťahujú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

2.

Do EIT sa môžu na obmedzené obdobie vyslať experti. Správna rada prijme ustanovenia, ktoré umožnia vyslaným expertom pracovať v EIT a ktorými sa vymedzia ich práva a povinnosti.

3.

EIT uplatňuje vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré sú zverené orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy s jeho zamestnancami.

4.

Od zamestnanca sa môže požadovať, aby v plnej výške alebo čiastočne nahradil všetku škodu, ktorú spôsobil inštitútu EIT v dôsledku závažného porušenia svojich povinností v priebehu plnenia svojich povinností alebo v súvislosti s ich plnením.


(1)  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72).


Top