EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1152

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1152/2013 z  19. novembra 2013 , ktorým sa opravuje maďarské znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách Text s významom pre EHP

OJ L 311, 20.11.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 311, 20.11.2013, p. 1–163 (HU)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1152/oj

20.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1152/2013

z 19. novembra 2013,

ktorým sa opravuje maďarské znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10, článok 30 ods. 1 a článok 30 ods. 5,

keďže:

(1)

Maďarské znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 (2) obsahuje niekoľko chýb, ktoré by sa mali opraviť. Na ostatné jazykové znenia sa oprava nevzťahuje.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 1129/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týka sa iba maďarského znenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2011, s. 1.


Top