EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1088

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2013 zo 4. novembra 2013 , ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 v súvislosti so žiadosťami o dovozné a vývozné povolenia na výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce halóny na kritické použitie v lietadle

OJ L 293, 5.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1088/oj

5.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1088/2013

zo 4. novembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 v súvislosti so žiadosťami o dovozné a vývozné povolenia na výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce halóny na kritické použitie v lietadle

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä jeho článok 18 ods. 9,

keďže:

(1)

Dovoz a vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitie v lietadle, ktoré sú stanovené v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009, podlieha udeľovaniu povolení.

(2)

V článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009 je stanovený zoznam položiek, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o povolenie. Vzhľadom na mieru podrobnosti uvedeného zoznamu je v praxi potrebné na každý vývoz a každý dovoz osobitné povolenie.

(3)

V prípade výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitie v lietadle, ktoré sú stanovené v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009, vyvoláva povinnosť vlastniť povolenie zvlášť na každý vývoz a dovoz obavy z časových dôvodov špecifických pre odvetvie leteckej dopravy, keďže v niektorých prípadoch je potrebné v krátkom čase udeliť povolenie v snahe zaručiť plynulosť letovej premávky. V porovnaní s inými odvetviami využívajúcimi halóny na kritické použitie sa v odvetví leteckej dopravy vzhľadom na jeho povahu dováža a vyváža oveľa častejšie a tento proces sa často opakuje.

(4)

Dovoz a vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitie v lietadle, ktoré sú stanovené v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009, nepodlieha obmedzeniam množstva, a preto nie je potrebná krížová kontrola kvantitatívnych limitov v osobitných povoleniach na vývoz a dovoz.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa hasiacich prístrojov na palube lietadla sú uvedené v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve, v ktorého prílohách 6 a 8 sú stanovené jednotné minimálne normy na prevádzku a letovú spôsobilosť lietadla, a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (2).

(6)

Preto by sa mal zoznam položiek, ktoré sa musia uviesť v žiadosti o povolenie, len v prípade výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitie v lietadle, ktoré sú stanovené v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009, zjednodušiť, aby bolo možné udeľovanie všeobecných, a nie osobitných povolení na každý dovoz a vývoz.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1005/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009 sa dopĺňa toto písmeno j):

„j)

odchylne od písm. a) až h) v prípade dovozu a vývozu výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitie v lietadle, ktoré sú stanovené v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy VI:

1.

účel a typ výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitie v lietadle, ktoré sú stanovené v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy VI;

2.

typy halónov, ktoré dovážané alebo vyvážané výrobky a zariadenia obsahujú alebo využívajú;

3.

číselný znak dovážaného alebo vyvážaného výrobku a zariadenia v kombinovanej nomenklatúre.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.


Top