EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 z  24. septembra 2013 , ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (prepracované znenie) (ECB/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/51


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1072/2013

z 24. septembra 2013,

ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (prepracované znenie)

(ECB/2013/34)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 63/2002 z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2001/18) (2), bolo podstatne zmenené a doplnené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny a doplnenia, najmä v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (3), v záujme jasnosti by sa malo prepracovať.

(2)

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) vyžaduje na plnenie svojich úloh tvorbu štatistiky úrokových sadzieb, ktoré peňažné finančné inštitúcie s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu uplatňujú na vklady prijímané od domácností a nefinančných korporácií a na úvery poskytované domácnostiam a nefinančným korporáciám. Hlavným cieľom tvorby tejto štatistiky je poskytnúť Európskej centrálnej banke (ECB) ucelený, podrobný a harmonizovaný štatistický obraz úrovne úrokových sadzieb uplatňovaných týmito inštitúciami a ich zmien v čase. Tieto úrokové sadzby predstavujú posledný článok transmisného mechanizmu menovej politiky utváranej na základe zmien oficiálnych úrokových sadzieb, a preto sú nevyhnutným predpokladom pre spoľahlivú analýzu menového vývoja v členských štátoch, ktorých menou je euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“). Informácie o vývoji úrokových sadzieb sú súčasne potrebné pre ESCB, aby mohol prispievať k plynulému uskutočňovaniu politík uplatňovaných príslušnými orgánmi v oblasti obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému.

(3)

Od ECB sa vyžaduje, aby v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a na základe podmienok ustanovených v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) vydávala nariadenia v rozsahu potrebnom na plnenie úloh ESCB, ktoré sa vymedzujú v štatúte ESCB a v niektorých prípadoch sa ustanovujú v predpisoch prijímaných Radou podľa článku 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(4)

V článku 5.1 štatútu ESCB sa od ECB vyžaduje, aby s pomocou národných centrálnych bánk zbierala štatistické informácie potrebné na plnenie úloh ESCB buď od príslušných vnútroštátnych orgánov, alebo priamo od hospodárskych subjektov. V článku 5.2 štatútu ESCB sa ustanovuje, že národné centrálne banky v možnom rozsahu vykonávajú úlohy uvedené v článku 5.1.

(5)

Môže byť nevyhnutné – a môže to znížiť záťaž spojenú s vykazovaním –, aby národné centrálne banky zbierali od aktuálnej spravodajskej skupiny štatistické informácie potrebné na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie ako súčasť širšieho rámca štatistického vykazovania, ktorý národné centrálne banky zavádzajú v rámci vlastných právomocí podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva alebo podľa zavedenej praxe a ktorý slúži na iné štatistické účely, ak to neohrozí plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie. V záujme podpory transparentnosti je v týchto prípadoch vhodné informovať spravodajské jednotky, že sa údaje zbierajú na iné štatistické účely. V osobitných prípadoch sa na účely plnenia svojich požiadaviek môže ECB spoľahnúť na štatistické informácie zbierané na tieto iné účely.

(6)

Po prijatí nariadenia (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) došlo k zlepšeniu systému vykazovania úrokových sadzieb úverov domácnostiam a nefinančným korporáciám a metód výberu aktuálnej spravodajskej skupiny, a tieto zlepšenia je preto potrebné vziať do úvahy pri pokynoch na získavanie vzoriek a požiadavkách na štatistické vykazovanie.

(7)

Je to tiež potrebné z dôvodu, aby ECB mohla poskytovať analytickú a štatistickú podporu Európskemu výboru pre systémové riziká v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (4).

(8)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa vyžaduje, aby ECB stanovila aktuálnu spravodajskú skupinu z okruhu referenčnej spravodajskej skupiny a aby minimalizovala súvisiacu záťaž spojenú s vykazovaním. Vzhľadom na osobitosti sektora peňažných finančných inštitúcií v každom členskom štáte eurozóny sa konečná voľba metódy výberu v súvislosti s aktuálnou spravodajskou skupinou ponecháva na národné centrálne banky. Cieľom je znížiť záťaž spojenú s vykazovaním a súčasne zabezpečiť veľmi kvalitnú štatistiku. V článku 5 ods. 1 sa ustanovuje, že ECB môže prijímať nariadenia na vymedzenie a ukladanie svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie aktuálnej spravodajskej skupine členských štátov eurozóny. V článku 6 ods. 4 sa ustanovuje, že ECB môže prijímať nariadenia upravujúce podmienky, na základe ktorých sa môže uplatňovať právo overovať štatistické informácie alebo uskutočňovať povinný zber štatistických informácií.

(9)

V článku 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že členské štáty si samy organizujú záležitosti v oblasti štatistiky a v plnej miere spolupracujú s ESCB, aby sa zabezpečilo plnenie povinností vyplývajúcich z článku 5 štatútu ESCB.

(10)

Hoci sa uznáva, že nariadenia prijaté ECB podľa článku 34.1 štatútu ESCB neudeľujú žiadne práva ani neukladajú žiadne povinnosti členským štátom, ktorých menou nie je euro (ďalej len „členské štáty mimo eurozóny“), článok 5 štatútu ESCB sa vzťahuje na členské štáty eurozóny, ako aj na členské štáty mimo eurozóny. V odôvodnení 17 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa pripomína, že článok 5 štatútu ESCB spolu s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii znamená povinnosť navrhnúť a vykonávať na vnútroštátnej úrovni všetky opatrenia, ktoré členské štáty mimo eurozóny považujú za primerané na realizáciu zberu štatistických informácií potrebných na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať členskými štátmi eurozóny.

(11)

Mali by sa uplatňovať normy ochrany a používania dôverných štatistických informácií ustanovené v článku 8 nariadenia (ES) č. 2533/98.

(12)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že ECB má právomoc ukladať sankcie spravodajským jednotkám, ktoré nesplnili požiadavky na štatistické vykazovanie ustanovené v nariadeniach a rozhodnutiach ECB,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

pojmy „spravodajské jednotky“ a „rezident“ majú rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98;

2.

„domácnosťami“ sa rozumie sektor domácností a sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (spojené S.14 a S.15) vymedzené v revidovanom európskom systéme účtov (ďalej len „ESA 2010“) ustanovenom v nariadení (EÚ) č. 549/2013;

3.

„nefinančnými korporáciami“ sa rozumie sektor nefinančných korporácií (S.11) vymedzený v ESA 2010;

4.

„peňažné finančné inštitúcie“ majú rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (5);

5.

„štatistikou úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií“ sa rozumie štatistika týkajúca sa tých úrokových sadzieb, ktoré uplatňujú rezidentské peňažné finančné inštitúcie s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu vo vzťahu ku vkladom denominovaným v eurách, prijímaným od domácností a nefinančných korporácií, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny, a k úverom denominovaným v eurách, poskytovaným domácnostiam a nefinančným korporáciám, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny. „Štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií“ zahŕňa zodpovedajúce objemy nových obchodov spočívajúce vo vkladoch a úveroch denominovaných v eurách, ako aj objemy nových obchodov spočívajúce v novoprerokovaných úveroch;

6.

„fondy peňažného trhu“ majú rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2008/32) (6);

7.

„referenčnou spravodajskou skupinou“ sa rozumejú rezidentské peňažné finančné inštitúcie s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, ktoré prijímajú vklady denominované v eurách od domácností a/alebo nefinančných korporácií, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny, a/alebo poskytujú úvery denominované v eurách domácnostiam a/alebo nefinančným korporáciám, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny;

8.

„inštitúciou v zostatkovej časti“ sa rozumie malá peňažná finančná inštitúcia s výnimkou centrálnej banky alebo fondu peňažného trhu, ktorej bola udelená výnimka podľa článku 4.

Článok 2

Aktuálna spravodajská skupina

1.   Aktuálnu spravodajskú skupinu tvoria peňažné finančné inštitúcie s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, ktoré sú rezidentmi a ktoré si vyberajú národné centrálne banky z referenčnej spravodajskej skupiny. Národné centrálne banky vyberú aktuálnu spravodajskú skupiny na základe celého súboru alebo vzorky.

2.   V prípade vzorky rozdelia národné centrálne banky referenčnú spravodajskú skupinu do homogénnych vrstiev a potom buď vyberú aktuálnu spravodajskú skupinu náhodne z každej vrstvy, alebo z každej vrstvy vyberú najväčšie inštitúcie.

3.   V prípade náhodného výberu vzorky musí byť minimálna veľkosť vnútroštátnej vzorky taká, aby pri nej najväčšia náhodná chyba na vnútroštátnej úrovni v priemere nepresahovala 10 bázických bodov na úrovni spoľahlivosti 90 %. Ak boli vybrané najväčšie inštitúcie, minimálna veľkosť vnútroštátnej vzorky musí zodpovedať podobnej úrovni kvalitatívneho opatrenia na základe funkcie odhadovanej strednej absolútnej hodnoty chýb.

4.   Národné centrálne banky uplatňujú pri výbere aktuálnej spravodajskej skupiny takisto vzorce a kritériá uvedené v usmernení ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (7).

5.   Každá národná centrálna banka informuje svoje rezidentské spravodajské jednotky o svojich požiadavkách na štatistické vykazovanie podľa národných postupov.

6.   Rada guvernérov je oprávnená kontrolovať súlad s týmto článkom.

Článok 3

Požiadavky na štatistické vykazovanie

1.   Na účely pravidelnej tvorby štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií vykazuje aktuálna spravodajská skupina mesačné štatistické informácie týkajúce sa nových obchodov a zostatkov národnej centrálnej banke členského štátu, ktorého je daná spravodajská jednotka rezidentom. Požadované štatistické informácie sú uvedené v prílohe I.

2.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú režim vykazovania, ktorý má aktuálna spravodajská skupina dodržiavať, v súlade s národnými požiadavkami. Národné centrálne banky zabezpečujú, aby tento spravodajský režim poskytoval požadované štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sa ustanovujú v odseku 3.

3.   Požadované štatistické informácie sa vykazujú v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, tak ako sa uvádza v prílohe II.

4.   Národné centrálne banky vykazujú agregované národné mesačné štatistické informácie do ECB do konca pracovného času 19. pracovného dňa nasledujúceho po referenčnom mesiaci.

5.   V súlade s rozhodnutím ECB/2010/10 z 19. augusta 2010 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (8) môže ECB ukladať sankcie spravodajským agentom, ktorí nedodržiavajú požiadavky na štatistické vykazovanie uvedené v tomto nariadení.

Článok 4

Výnimky

1.   Ak sa spravodajské jednotky vyberajú na základe celého súboru, národné centrálne banky môžu udeliť výnimky týkajúce sa periodicity vykazovania malým peňažným finančným inštitúciám s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, ak spoločný príspevok týchto spravodajských jednotiek k vnútroštátnej bilancii peňažných finančných inštitúcií nepresiahne 5 %, pokiaľ ide o zostatky vypočítané v súlade s nariadením 1071/2013 ECB/2013/33. Namiesto mesačného vykazovania môžu inštitúcie v zostatkovej časti vykazovať štatistiku úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií štvrťročne.

2.   Národné centrálne banky kontrolujú plnenie podmienok uvedených v odseku 1 každý rok včas na to, aby udelili alebo odňali, ak je to potrebné, akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku každého roka.

3.   Inštitúcie v zostatkovej časti sa môžu rozhodnúť, že nevyužijú výnimky a namiesto toho budú plniť úplné požiadavky na štatistické vykazovanie.

4.   Na dopĺňanie údajov na základe odhadov na 100 % pokrytie si národné centrálne banky môžu zvoliť postup na prenášanie vykazovaných údajov do chýbajúceho obdobia pri uplatnení vhodných techník odhadovania, tak aby sa zohľadnili tendencie vývoja údajov alebo sezónne výkyvy. Národné centrálne banky monitorujú počet inštitúcií v zostatkovej časti každý rok.

Článok 5

Overovanie a povinný zber

Právo overovať alebo zbierať povinne informácie, ktoré sú spravodajské jednotky povinné poskytovať podľa tohto nariadenia, uplatňujú národné centrálne banky bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB uplatniť toto právo samostatne. Národné centrálne banky uplatňujú toto právo najmä vtedy, ak spravodajská jednotka nespĺňa minimálne normy pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie uvedené v prílohe II.

Článok 6

Začiatok vykazovania

Prvé vykazovanie podľa tohto nariadenia sa začína údajmi za december 2014.

Článok 7

Zrušovacie ustanovenie

1.   Nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2015.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe IV.

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. septembra 2013.

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.

(5)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.

(7)  Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 226, 28.8.2010, s. 48.


PRÍLOHA I

SYSTÉM VYKAZOVANIA PRE ŠTATISTIKU ÚROKOVÝCH SADZIEB PEŇAŽNÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

ČASŤ 1

Druh sadzby

I.    Dohodnutá ročná sadzba

Všeobecná zásada

1.

Typ sadzby, ktorú spravodajské jednotky poskytujú za všetky kategórie nástrojov pre vklady a úvery týkajúce sa nových obchodov a zostatkov, je ročná dohodnutá miera [annualised agreed rate (ďalej len „RDM“)]. Táto je vymedzená ako úroková sadzba, ktorá je individuálne dohodnutá medzi spravodajskou jednotkou a domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou na vklad alebo úver, premenená na ročný základ a stanovená v percentách za rok. RDM zahŕňa všetky úrokové platby z vkladov a úverov, ale žiadne ďalšie finančné platby, ktoré by sa mohli uplatniť. Disážio, ktoré je vymedzené ako rozdiel medzi nominálnou sumou úveru a sumou prijatou klientom, sa považuje za úrokovú platbu na začiatku zmluvy (čas t0), a preto má byť premietnuté v RDM.

2.

Ak sa platby úrokov dohodnuté medzi spravodajskou jednotkou a domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou kapitalizujú v pravidelných intervaloch počas roka, napríklad mesačne alebo štvrťročne, a nie raz ročne, dohodnutá sadzba sa premieňa na ročnú sadzbu pomocou vzorca na výpočet dohodnutej ročnej sadzby:

Formula

pričom:

x

je RDM,

rag

je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi spravodajskou jednotkou a domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou na vklad alebo úver za predpokladu, že dátumy kapitalizácie úrokov vkladu a všetkých platieb a splátok úveru sú stanovené v pravidelných intervaloch počas roka, a

n

je počet období kapitalizácie úrokov za vklad a období platieb (splátok) za úver za rok, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

3.

Národné centrálne banky môžu od svojich spravodajských jednotiek vyžadovať, aby za všetky alebo niektoré vkladové a úverové nástroje vzťahujúce sa na nové obchody a zostatky poskytli úzko definovanú efektívnu mieru [narrowly defined effective rate (ďalej len „ÚDEM“)] namiesto RDM. ÚDEM je vymedzená ako úroková sadzba na ročnej báze, ktorá vyrovnáva súčasnú hodnotu všetkých iných záväzkov ako finančné platby (vklady alebo úvery, platby alebo splátky, platby úrokov), budúcich alebo jestvujúcich, dohodnutých medzi spravodajskými jednotkami a domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou. ÚDEM sa rovná prvku úrokovej sadzby z ročnej percentuálnej miery nákladov [annual percentage rate of charge (ďalej len „RPMN“)], ktorá je vymedzená v článku 3 písm. i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (1). ÚDEM využíva postupnú aproximáciu, a preto sa môže uplatňovať na každý druh vkladu alebo úveru, kým RDM využíva matematický vzorec vymedzený v odseku 2, a preto ju možno uplatniť len na vklady a úvery s pravidelnou kapitalizáciou úrokových platieb. Všetky ostatné požiadavky sú identické, čo znamená, že odkazy na RDM uvedené v ďalšej časti tejto prílohy sa vzťahujú aj na ÚDEM.

Prístup k daniam, dotáciám a regulačným opatreniam

4.

Úrokové platby zahrnuté v RDM vyjadrujú to, čo spravodajská jednotka platí z vkladov a dostáva z úverov. Ak sa suma zaplatená jednou stranou a prijatá druhou stranou odlišuje, pre úrokovú sadzbu vykazovanú na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií je rozhodujúce hľadisko spravodajskej jednotky.

5.

Úrokové sadzby sa podľa tejto zásady evidujú na hrubom základe pred platbou dane, keďže úrokové sadzby pred zdanením vyjadrujú, čo spravodajské jednotky platia za vklady a dostávajú za úvery.

6.

Okrem toho sa dotácie poskytnuté domácnostiam alebo nefinančným korporáciám tretími osobami neberú do úvahy pri určovaní úrokovej platby, keďže dotácie neplatí ani neprijíma spravodajská jednotka.

7.

Zvýhodnené sadzby, ktoré spravodajské jednotky uplatňujú voči svojim zamestnancom, sa zahŕňajú do štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií.

8.

Ak na úrokové platby majú vplyv regulačné opatrenia, napríklad stropy úrokovej sadzby alebo zákaz odmeňovania denných vkladov, tieto sú premietnuté do štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií. Akákoľvek zmena pravidiel stanovujúcich regulačné opatrenia, napríklad úroveň nariadených úrokových sadzieb alebo strop úrokovej sadzby, sa vykazuje v štatistike úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií ako zmena úrokovej sadzby.

II.    Ročná percentuálna miera nákladov

9.

Spravodajské jednotky okrem RDM uvádzajú za nové obchody vo vzťahu k spotrebným úverom a úverom pre domácnosti na bývanie aj RPMN, t. j.:

jednu RPMN za spotrebiteľské úvery, ktoré predstavujú nové obchody (pozri ukazovateľ 30 v dodatku 2) a

jednu RPMN za úvery pre domácnosti na bývanie, ktoré predstavujú nové obchody (pozri ukazovateľ 31 v dodatku 2) (2).

10.

RPMN zahŕňa „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom“, ktoré sú vymedzené v článku 3 písm. g) smernice 2008/48/ES. Tieto celkové náklady sa skladajú z prvku úrokovej sadzby a prvku ostatných (súvisiacich) nákladov, ako sú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov atď.

11.

Zloženie prvku ostatných nákladov sa môže v jednotlivých štátoch odlišovať, pretože pojmy v smernici 2008/48/ES sa uplatňujú rozdielne a pretože vnútroštátne finančné systémy a postupy zabezpečovania úverov sú odlišné.

III.    Konvencia

12.

Spravodajské jednotky používajú na zostavovanie RDM štandardný rok s 365 dňami, t. j. účinok dodatočného dňa v priestupných rokoch sa neberie do úvahy.

ČASŤ 2

Rozsah pokrytia obchodov

13.

Spravodajské jednotky poskytujú štatistiku úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií týkajúcu sa zostatkov a nových obchodov.

IV.    Úrokové sadzby pre zostatky

14.

Zostatky sú vymedzené ako stav všetkých vkladov vložených domácnosťami a nefinančnými korporáciami do spravodajskej jednotky a stav všetkých úverov poskytnutých spravodajskou jednotkou domácnostiam a nefinančným korporáciám.

15.

Úroková sadzba pre zostatky vyjadruje úroveň váženej priemernej úrokovej sadzby, ktorá sa vzťahuje na stav vkladov alebo úverov v príslušnej kategórii nástrojov k referenčnému časovému bodu vymedzenému v odseku 29. Vážená priemerná úroková sadzba je suma RDM vynásobená príslušnými zostatkami a vydelená celkovými zostatkami. Zahŕňa všetky zostatky zo zmlúv, ktoré boli dohodnuté vo všetkých obdobiach pred referenčným dátumom.

V.    Nové obchody tvorené vkladmi splatnými na požiadanie, vkladmi s výpovednou lehotou, pohľadávkami z kreditnej karty a revolvingovými úvermi a prečerpaniami

16.

V prípade vkladov splatných na požiadanie, vkladov s výpovednou lehotou, pohľadávok z kreditnej karty a revolvingových úverov a prečerpaní, ako sú vymedzené v odsekoch 46 až 49 a 55, sa pojem nových obchodov vzťahuje na celý stav. Ako ukazovateľ nových obchodov tvorených vkladmi splatnými na požiadanie, vkladmi s výpovednou lehotou, pohľadávkami z kreditnej karty a revolvingovými úvermi a prečerpaniami sa preto používa debetný alebo kreditný zostatok, t. j. suma splatná v referenčnom časovom bode vymedzenom v odseku 32.

17.

Úrokové sadzby vkladov splatných na požiadanie, vkladov s výpovednou lehotou, pohľadávok z kreditnej karty a revolvingových úverov a prečerpaní odrážajú úroveň váženej priemernej úrokovej sadzby vzťahujúcej sa na stav týchto účtov v referenčnom časovom bode vymedzenom v odseku 32. Zahŕňajú súčasné bilančné pozície všetkých neskončených zmlúv, ktoré boli uzatvorené vo všetkých obdobiach pred referenčným dátumom.

18.

Spravodajské jednotky pri výpočte úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií pre účty, ktoré v závislosti od svojho zostatku môžu byť buď vkladom, alebo úverom, musia rozlišovať obdobia s kreditným zostatkom a obdobia s debetným zostatkom. Spravodajské jednotky vykazujú vážené priemerné úrokové sadzby vzťahujúce sa na kreditné zostatky ako vklady splatné na požiadanie a vážené priemerné úrokové sadzby vzťahujúce sa na debetné zostatky ako prečerpania. Nevykazujú vážené priemerné úrokové sadzby spájajúce (nízke) sadzby za vklady splatné na požiadanie a (vysoké) sadzby za prečerpania.

VI.    Nové obchody v kategóriách iných nástrojov ako vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, pohľadávky z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania

19.

Nasledujúce odseky 20 až 27 sa vzťahujú na vklady s dohodnutou splatnosťou, dohody o spätnej kúpe (repoobchody) a všetky úvery okrem revolvingových úverov a prečerpaní, ako aj pohľadávok z kreditnej karty, ako sú vymedzené v odsekoch 46 až 49 a 55. Odseky 22 a 23 o novoprerokovaných úveroch sa týkajú len iných úverov ako revolvingových úverov, prečerpaní a pohľadávok z kreditnej karty.

20.

Nový obchod je vymedzený ako akákoľvek nová zmluva medzi domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou a spravodajskou jednotkou. Novými zmluvami sú:

všetky finančné zmluvy, ktoré prvýkrát špecifikujú úrokovú sadzbu vkladu alebo úveru, a

všetky nové prerokovania existujúcich vkladových a úverových zmlúv, ako sú vymedzené v odseku 21.

21.

Nové prerokovanie predstavuje aktívnu účasť domácnosti alebo nefinančnej korporácie pri úprave podmienok existujúcej vkladovej alebo úverovej zmluvy vrátane úrokovej sadzby. Preto rozšírenia a iné úpravy podmienok, ktoré sa uskutočňujú automaticky, t. j. bez aktívnej účasti domácnosti alebo nefinančnej korporácie, nie sú novým prerokovaním.

22.

Pre osobitné vykazovanie objemov nových obchodov novoprerokovaných úverov pre domácnosti alebo nefinančné korporácie v rámci štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií nové prerokovanie predstavuje nové obchodné úvery, iné ako pohľadávky z kreditnej karty, revolvingové úvery a prečerpania, ktoré už sú v bilancii spravodajskej jednotky na konci mesiaca predchádzajúceho referenčnému mesiacu.

23.

Úvery na reštrukturalizáciu dlhov nie sú ako také vylúčené z novoprerokovaných úverov. Ak však reštrukturalizácia zahŕňa nové prerokovanie úrokovej sadzby a v dôsledku toho sa poskytne úver so sadzbou, ktorá je nižšia, ako sa bežne poskytuje na trhu, ako je to uvedené v odseku 28, nemala by byť zahrnutá do novoprerokovaných úverov ani do nových obchodov.

24.

Sadzba nového obchodu vyjadruje váženú priemernú úrokovú sadzbu uplatňovanú na vklady a úvery v príslušnej kategórii nástrojov vo vzťahu k novým dohodám uzatvoreným medzi domácnosťami alebo nefinančnými korporáciami a spravodajskými jednotkami počas referenčného časového obdobia vymedzeného v odseku 35.

25.

Zmeny pohyblivých úrokových sadzieb v zmysle automatických úprav úrokovej sadzby vykonávaných spravodajskou jednotkou nepredstavujú nové dohody, a preto sa nepovažujú za nový obchod. Tieto zmeny pohyblivých sadzieb sa preto pri jestvujúcich zmluvách nezachytávajú do sadzieb nových obchodov, ale len do priemerných sadzieb pre zostatky.

26.

Zmena z fixnej úrokovej sadzby na pohyblivú alebo naopak (v čase t1) počas platnosti zmluvy, ktorá bola dohodnutá na začiatku zmluvy (čas t0), nepredstavuje novú dohodu, ale súčasť podmienok úveru stanovených v čase t0. Preto sa nepovažuje za nový obchod.

27.

Vo vzťahu k domácnosti alebo nefinančnej korporácii sa zvyčajne očakáva, že si vyberie iný úver ako revolvingový úver alebo prečerpanie v plnom rozsahu na začiatku zmluvy. Môže však vybrať úver po častiach v časoch t1, t2, t3, atď. namiesto toho, aby vzala úplnú sumu na začiatku zmluvy (čas t0). Skutočnosť, že úver sa berie po častiach, je pre štatistiku úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií irelevantná. Do štatistiky úrokových sadzieb nových obchodov peňažných finančných inštitúcií sa zachytáva dohoda medzi domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou a spravodajskou jednotkou v čase t0, ktorá zahŕňa úrokovú sadzbu a úplnú sumu úveru. Ak sa nové prerokovanie podmienok úveru uskutoční po čase t0, vykazuje sa pod novoprerokovanými úvermi plná suma poskytnutá, ale ešte nesplatená do momentu nového prerokovania.

VII.    Prístup k nedobytným úverom a úverom na reštrukturalizáciu dlhu, ktoré sú výhodnejšie, ako sa bežne poskytujú na trhu

28.

Nedobytné úvery a úvery na reštrukturalizáciu dlhu, ktoré sú poskytnuté so sadzbami výhodnejšími, ako sa bežne poskytujú na trhu, sa nezahŕňajú do vážených priemerných úrokových sadzieb ani do objemov nových obchodov. Nedobytné úvery sú vymedzené v súlade s prílohou II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a celková hodnota úveru, ktorý je čiastočne alebo úplne klasifikovaný ako nedobytný úver, je vylúčená zo štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií. Úvery na reštrukturalizáciu dlhu, t. j. reštrukturalizáciu týkajúcu sa dlžníkov vo finančnej núdzi, sa vymedzia v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi vymedzeniami.

ČASŤ 3

Referečný časový bod

VIII.    Referenčný časový bod pre úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre zostatky

29.

Národné centrálne banky rozhodujú, či sa na vnútroštátnej úrovni úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre zostatky, t. j. ukazovatele 1 až 26 uvedené v dodatku 1, zostavujú ako snímka momentálneho stavu na konci referenčného obdobia, alebo ako implicitná sadzba vzťahujúca sa na priemer za toto obdobie. Zaznamenávaným obdobím je jeden mesiac.

30.

Úrokové sadzby pre zostatky ako snímka koncomesačných údajov sa počítajú ako vážené priemery úrokových sadzieb uplatňovaných na stav vkladov a úverov k určitému časového bodu v posledný deň mesiaca. Spravodajská jednotka v tomto časovom bode zbiera úrokové sadzby a súvisiace sumy za všetky splatné vklady prijaté od domácností a nefinančných korporácií a úvery poskytnuté domácnostiam a nefinančným korporáciám a zostavuje váženú priemernú úrokovú sadzbu za každú kategóriu nástrojov. Úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre zostatky, ktoré sa zostavujú ako snímka stavu koncomesačných údajov, zahŕňajú na rozdiel od mesačných priemerov len tie zmluvy, ktoré v čase zberu údajov ešte trvajú.

31.

Úrokové sadzby pre zostatky ako implicitné sadzby vzťahujúce sa na priemer za mesiac sa vypočítajú ako podiel, kde čitateľom je naakumulovaný úrok z vkladov a z úverov počas referenčného mesiaca a menovateľom je priemerný stav počas referenčného mesiaca. Spravodajská jednotka na konci referenčného mesiaca vykazuje za každú kategóriu nástrojov naakumulovaný úrok vyplatený alebo prijatý počas mesiaca a priemerný stav vkladov a úverov počas toho istého mesiaca. Úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre zostatky, ktoré sa zostavujú ako mesačné priemery, zahŕňajú na rozdiel od snímky stavu koncomesačných údajov tiež zmluvy, ktoré existovali v určitom čase počas mesiaca, ale na konci mesiaca už netrvajú. Priemerný stav vkladov a úverov počas referenčného mesiaca sa optimálne zostavuje ako priemer denných stavov počas mesiaca. Minimálnou normou je, aby sa priemerný mesačný stav odvodzoval z denných zostatkov nestálych kategórií nástrojov, t. j. aspoň v prípade vkladov splatných na požiadanie, vkladov s výpovednou lehotou, úročených úverov z kreditnej karty a revolvingových úverov a prečerpaní. Pri všetkých ostatných kategóriách nástrojov sa priemerný mesačný stav odvodzuje z týždenných alebo častejších zostatkov.

IX.    Referenčný časový bod pre nové obchody tvorené vkladmi splatnými na požiadanie, vkladmi s výpovednou lehotou, úročenými úvermi z kreditnej karty a revolvingovými úvermi a prečerpaniami

32.

Národné centrálne banky rozhodujú, či sa na vnútroštátnej úrovni úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania, t. j. ukazovatele 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 a 36 uvedené v dodatku 2 zostavujú ako snímka stavu údajov na konci referenčného obdobia alebo ako implicitné sadzby vzťahujúce sa na priemer za toto obdobie. Zaznamenávaným obdobím je jeden mesiac.

33.

Analogicky k zostavovaniu úrokových sadzieb pre zostatky uvedené v dodatku 1 sa úrokové sadzby pre vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania zostavujú jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)

vypočíta sa snímka koncomesačných údajov, t. j. vážené priemery úrokových sadzieb, ktoré sa vzťahujú na stav týchto vkladov k určitému časovému bodu v posledný deň mesiaca. Spravodajská jednotka v tom čase zbiera úrokové sadzby a príslušné sumy za všetky vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania vo vzťahu k domácnostiam a nefinančným korporáciám a zostavuje váženú priemernú úrokovú sadzbu pre každú kategóriu nástrojov. Úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre zostatky, ktoré sa zostavujú ako snímka stavu koncomesačných údajov, zahŕňajú na rozdiel od mesačných priemerov len tie zmluvy, ktoré v čase zberu údajov ešte trvajú;

b)

vypočítajú sa implicitné sadzby vzťahujúce sa na priemer za mesiac, t. j. podiely, kde čitateľom je naakumulovaný úrok z vkladov a z úverov počas mesiaca a menovateľom je priemer denných stavov. Spravodajská jednotka na konci mesiaca vykazuje za vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania naakumulované úroky vyplatené alebo prijaté počas mesiaca a priemerný stav vkladov a úverov počas toho istého mesiaca. Pre vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania sa priemerný mesačný stav odvodzuje z denných zostatkov. Úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre zostatky, ktoré sa zostavujú ako mesačné priemery, zahŕňajú na rozdiel od snímky stavu koncomesačných údajov tiež zmluvy, ktoré existovali v určitom čase počas mesiaca, ale na konci mesiaca už netrvajú.

34.

Ak sa úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií zostavujú ako snímka stavu koncomesačných údajov, v prípade účtov, ktoré v závislosti od ich zostatku môžu byť vkladom alebo úverom, určuje iba zostatok v určitom čase posledného dňa v mesiaci, či je účet v danom mesiaci vklad splatný na požiadanie, alebo prečerpanie. Ak sa úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií počítajú ako implicitná sadzba vzťahujúca sa na priemer mesiaca, hodnotí sa každý deň bez ohľadu na to, či je účet vkladom, alebo úverom. Na odvodenie priemerných mesačných stavov sa v menovateli implicitných sadzieb potom vypočíta priemer denných kreditných zostatkov a denných debetných zostatkov. Taktiež v tokoch v čitateli sa rozlišujú naakumulované úroky z vkladov a z úverov. Spravodajské jednotky nevykazujú vážené priemerné úrokové sadzby spájajúce (nízke) sadzby za vklady splatné na požiadanie a (vysoké) sadzby za prečerpanie.

X.    Referenčný časový bod pre nové obchody (iné ako vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, pohľadávky z kreditnej karty, revolvingové úvery a prečerpania)

35.

Úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre nové obchody, iné ako vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, pohľadávky z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania, t. j. všetky ukazovatele uvedené v dodatku 2 okrem ukazovateľov 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 a 36, sa vypočítajú ako priemer za obdobie. Zaznamenávaným obdobím je (celý) jeden mesiac.

36.

Spravodajské jednotky vypočítajú sadzbu nových obchodov za každú kategóriu nástrojov ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb pre nové obchodné operácie v kategórii nástrojov počas referenčného mesiaca. Tieto úrokové sadzby, ktoré sa vzťahujú na priemer mesiaca, sa zasielajú NCB členského štátu, ktorého menou je euro (ďalej len „členský štát eurozóny“) a ktorého je spravodajská jednotka rezidentom, spolu so sumou nových obchodov vykonaných počas vykazovaného mesiaca za každú kategóriu nástrojov. Spravodajské jednotky sú povinné zohľadniť nové obchodné operácie vykonané počas celého mesiaca.

37.

Pre ukazovatele týkajúce sa novoprerokovaných úverov domácnostiam a nefinančným korporáciám, t. j. pre ukazovatele 88 až 91 opísané v dodatku 2, sa vyžadujú len informácie o objemoch nových obchodov. Všetky nové prerokovania existujúcich vkladových a úverových zmlúv, ako sú vymedzené v odsekoch 22 až 27, sa berú do úvahy, aj keď sa tá istá zmluva počas referenčného mesiaca opätovne prerokuje viac ako raz.

ČASŤ 4

Kategórie nástrojov

XI.    Všeobecné ustanovenia

38.

Spravodajské jednotky poskytujú štatistiku úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií o zostatkoch za kategórie nástrojov uvedené v dodatku 1 a o nových obchodoch za kategórie nástrojov uvedené v dodatku 2. Ako je vymedzené v odseku 16, úrokové sadzby pre vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, revolvingové úvery a prečerpania a úročené úvery z kreditnej karty sú úrokové sadzby pre nové obchody, hoci sa pojem nových obchodov vzťahuje na celý stav, a preto sú zahrnuté v dodatku 2.

39.

Kategórie nástrojov uvedené v dodatkoch 1 a 2 sa neuplatňujú na vnútroštátnej úrovni niektorého členského štátu eurozóny, a preto sa nezohľadňujú, ak rezidentské úverové a iné inštitúcie vôbec neponúkajú produkty, ktoré patria do tejto kategórie pre domácnosti a nefinančné korporácie. Údaje sa poskytujú, ak existujú nejaké obchody, akokoľvek sú obmedzené.

40.

Za každú kategóriu nástrojov vymedzenú v dodatkoch 1 a 2 a uplatňujúcu sa v bankových obchodoch rezidentských úverových inštitúcií a iných inštitúcií s domácnosťami a nefinančnými korporáciami, ktoré sú rezidentmi členských štátov eurozóny, sa štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií zostavuje na základe všetkých úrokových sadzieb vzťahujúcich sa na všetky produkty, ktoré patria do tejto kategórie nástrojov. To znamená, že národné centrálne banky nesmú vymedziť súbor vnútroštátnych produktov v každej kategórii nástrojov, za ktorú sa má zbierať štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií; namiesto toho sa zahŕňajú sadzby všetkých produktov ponúkaných každou zo spravodajských jednotiek. Ako je uvedené v článku 16 usmernenia ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (3), národné centrálne banky nemusia zahrnúť do vzorky každý produkt, ktorý existuje na vnútroštátnej úrovni. Nesmú však vylúčiť celú kategóriu nástrojov na základe toho, že s ňou spojené sumy sú veľmi malé. Preto ak kategóriu nástrojov ponúka len jedna inštitúcia, táto inštitúcia je zastúpená vo vzorke. Ak kategória nástrojov v členskom štáte eurozóny neexistuje v čase začiatočného výberu vzorky, ale nový produkt, ktorý patrí do tejto kategórie, zavedie jedna inštitúcia neskôr, táto inštitúcia sa zahrnie do vzorky v čase nasledujúcej kontroly reprezentatívnosti. Ak sa na vnútroštátnej úrovni v existujúcej kategórii nástrojov vytvorí nový produkt, inštitúcie ho vo vzorke zahrnú do svojho nasledujúceho vykazovania, keďže všetky spravodajské jednotky sú povinné vykazovať všetky svoje produkty.

41.

Výnimkou z princípu rozsahu pokrytia všetkých úrokových sadzieb, ktoré sa vzťahujú na všetky produkty, sú úrokové sadzby pre nedobytné úvery a pre úvery na reštrukturalizáciu dlhov. Ako je uvedené v odseku 28, všetky nedobytné úvery a úvery na reštrukturalizáciu dlhov za sadzby nižšie, ako sú trhové podmienky, t. j. vzťahujúce sa na dlžníkov vo finančnej núdzi, sú vylúčené zo štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií.

XII.    Členenie podľa meny

42.

Štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií zahŕňa úrokové sadzby uplatňované spravodajskou skupinou. Údaje o vkladoch a úveroch v inej mene ako euro sa nevyžadujú na úrovni všetkých členských štátov eurozóny. Toto je premietnuté v dodatkoch 1 a 2, v ktorých sa všetky ukazovatele týkajú vkladov a úverov denominovaných v eurách.

XIII.    Členenie podľa sektora

43.

Členenie podľa sektora s výnimkou repoobchodov sa vzťahuje na všetky vklady a úvery vyžadované pre štatistiku úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií. Dodatky 1 a 2 preto rozlišujú ukazovatele vo vzťahu k domácnostiam (vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam) (4) a vo vzťahu k nefinančným korporáciám (5). Okrem toho sa vykazuje osobitný údaj pre podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom/partnerstvá bez právnej subjektivity ako súčasť domácností, ale iba v rámci nových obchodných úverov na „iné účely“. Národné centrálne banky môžu upustiť od osobitného označovania úverov pre podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom, ak takéto úvery predstavujú menej ako 5 % celkových úverov poskytnutých domácnostiam členského štátu eurozóny v podobe zostatkov vypočítaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

44.

Ukazovateľ 5 v dodatku 1 a ukazovateľ 11 v dodatku 2 sa vzťahujú na repoobchody. Hoci platby za repoobchody nie sú vo všetkých členských štátoch eurozóny nezávislé od sektora, ktorý ich drží, v prípade repoobchodov sa na úrovni všetkých členských štátov eurozóny nevyžaduje členenie podľa sektora na domácnosti a nefinančné korporácie. Ďalej sa na úrovni všetkých členských štátov eurozóny nevyžaduje členenie podľa splatnosti, keďže sa predpokladá, že repoobchody sú prevažne veľmi krátkodobé. Úroková sadzba peňažných finančných inštitúcií pre repoobchody sa uplatňuje bez rozlišovania na oba sektory.

45.

Ukazovatele 5 a 6 v dodatku 2 sa vzťahujú na vklady s výpovednou lehotou, ktoré sú držané domácnosťami. Úroková sadzba a váha pre vklady s výpovednou lehotou sa však na úrovni všetkých členských štátov eurozóny vzťahuje tak na vklady s výpovednou lehotou držané domácnosťami, ako aj na vklady držané nefinančnými korporáciami, t. j. oba sektory sa síce zlúčia, ale priradia sa k domácnostiam. Na úrovni všetkých členských štátov eurozóny sa nevyžaduje členenie podľa sektora.

XIV.    Členenie podľa druhu nástroja

46.

Ak sa neustanovuje inak v nasledujúcich odsekoch 47 až 55, členenie úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií podľa nástroja a vymedzenie druhov nástrojov sa zhodujú s kategóriami aktív a pasív, ktoré sa uvádzajú v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

47.

Úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií pre vklady splatné na požiadanie, t. j. ukazovatele 1 a 7 v dodatku 2, zahŕňajú všetky vklady splatné na požiadanie bez ohľadu na to, či sú úročené. Vklady splatné na požiadanie s nulovým úrokom sa preto zaznamenávajú v štatistike úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií.

48.

Revolvingové úvery a prečerpania, t. j. ukazovatele 12 a 23 v dodatku 2, majú na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií rovnaký význam, ako je vymedzený v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), bez ohľadu na začiatočné obdobie fixácie ich úrokovej sadzby. Pokuty za prečerpanie, ktoré sa uplatňujú ako súčasť ostatných nákladov, napríklad vo forme osobitných poplatkov, sa nezahŕňajú do RDM vymedzenej v odseku 1, pretože tento druh sadzby sa vzťahuje len na úrokovú sadzbu úverov. Úvery vykazované v tejto kategórii sa nevykazujú v žiadnej inej kategórii nových obchodov.

49.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií sú pohľadávky z kreditnej karty vymedzené rovnako ako v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). V ukazovateľoch 32 a 36 sa vykazujú len údaje týkajúce sa úročených úverov z kreditnej karty. Úroková sadzba bezúročných úverov z kreditnej karty sa nevykazuje samostatne, keďže z jej pojmu vyplýva, že je to 0 %. Splatné bezúročné úvery z kreditnej karty sú však súčasťou štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií týkajúcej sa zostatkov spolu so splatnými úročenými úvermi z kreditnej karty. Ani úročené, ani bezúročné úvery z kreditnej karty sa nevykazujú podľa akýchkoľvek iných ukazovateľov nového obchodu.

50.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií zahŕňajú nové obchodné úvery poskytnuté nefinančným korporáciám (s výnimkou revolvingových úverov a prečerpaní a pohľadávok z kreditnej karty), t. j. ukazovatele 37 až 54, 80, 82, 84 a 91 v dodatku 2 všetky iné úvery ako pohľadávky z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania poskytnuté podnikom bez ohľadu na ich výšku, kým ukazovatele 62 až 79, 81, 83 a 85 sa vzťahujú na zabezpečené úvery vymedzené v odseku 64. Úvery poskytnuté nefinančným korporáciám, ktoré sa v dodatku 1 vzťahujú k zostatkom, sú vymedzené rovnako ako v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a zahŕňajú revolvingové úvery a prečerpania a pohľadávky z kreditnej karty.

51.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií sú nové obchodné úvery poskytnuté domácnostiam na spotrebu, t. j. ukazovatele 13 až 15, 30 a 88 v dodatku 2 vymedzené ako iné úvery ako pohľadávky z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania poskytnuté na účely osobnej spotreby tovarov a služieb, kým ukazovatele 55 až 57 sa vzťahujú na zabezpečené úvery vymedzené v odseku 64. Úvery na spotrebu, ktoré sa v dodatku 1 vzťahujú na zostatky, sú vymedzené rovnako ako v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a zahŕňajú revolvingové úvery a prečerpania a pohľadávky z kreditnej karty.

52.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií sú nové obchodné úvery poskytnuté pre domácnosti na bývanie, t. j. ukazovatele 16 až 19, 31 a 89 v dodatku 2 vymedzené ako iné úvery ako revolvingové úvery a prečerpania alebo pohľadávky z kreditnej karty, ktoré sú poskytnuté na účely investovania do kúpy nehnuteľnosti, vrátane vylepšovania garáží a domov (rekonštrukcie), kým ukazovatele 58 až 61 sa vzťahujú na zabezpečené úvery vymedzené v odseku 64. Úvery pre domácnosti na bývanie, ktoré sa v dodatku 1 vzťahujú na zostatky, sú vymedzené rovnako ako v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a zahŕňajú revolvingové úvery a prečerpania a pohľadávky z kreditnej karty.

53.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií sú nové obchodné úvery pre domácnosti na iné účely, t. j. ukazovatele 20 až 22, 33 až 35 a 90 v dodatku 2, vymedzené ako iné úvery ako revolvingové úvery a prečerpania alebo pohľadávky z kreditnej karty poskytnuté na účely, ako napr. obchodné účely, konsolidáciu dlhov, vzdelávanie atď. Ostatné úvery pre domácnosti, ktoré sa v dodatku 1 vzťahujú na zostatky, sú vymedzené rovnako ako v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a zahŕňajú revolvingové úvery a prečerpania a pohľadávky z kreditnej karty.

54.

V prípade úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií týkajúcich sa zostatkov zahŕňajú spolu úvery na spotrebu, úvery domácnostiam na bývanie a ostatné úvery pre domácnosti na iné účely všetky úvery poskytnuté domácnostiam rezidentskými úverovými a inými inštitúciami vrátane revolvingových úverov a prečerpaní a pohľadávok z kreditnej karty.

55.

V prípade úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií týkajúcich sa nových obchodov zahŕňajú úročené úvery z kreditnej karty, revolvingové úvery a prečerpania, úvery pre domácnosti na spotrebu, na bývanie a na iné účely všetky úvery okrem bezúročného úveru z kreditnej karty poskytnuté domácnostiam rezidentskými úverovými a inými inštitúciami. Bezúročné úvery z kreditnej karty sa osobitne nevykazujú v štatistike úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií týkajúcich sa nových obchodov, ale sú zahrnuté ako súčasť zodpovedajúcej položky zostatku.

XV.    Členenie podľa kategórie výšky sumy

56.

V prípade ostatných úverov pre nefinančné korporácie, t. j. ukazovateľov 37 až 54 a 62 až 85 v dodatku 2 sa rozlišujú tri kategórie výšky sumy: a) „do 0,25 milióna EUR vrátane“; b) „od 0,25 milióna EUR do 1 milióna EUR vrátane“ a c) „nad 1 milión EUR“. Výška sumy predstavuje jedinú úverovú transakciu považovanú za nový obchod, a nie všetky obchody medzi nefinančnou korporáciou a spravodajskou jednotkou.

XVI.    Členenie podľa pôvodnej a zostatkovej doby splatnosti, výpovednej lehoty, lehoty na zmenu úrokovej sadzby alebo začiatočnej fixácie sadzby

57.

V závislosti od druhu nástroja a od toho, či sa úrokové sadzby peňažných finančných inštitúcií týkajú zostatkov alebo nových obchodov, štatistika poskytuje členenie podľa pôvodnej a zostatkovej doby splatnosti, výpovednej lehoty, lehoty na zmenu úrokovej sadzby a/alebo začiatočného obdobia fixácie sadzby. Tieto členenia sa vzťahujú na časové pásma alebo intervaly, napríklad úroková sadzba pre vklad s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov predstavuje priemernú sadzbu pre všetky vklady s dohodnutou pôvodnou splatnosťou medzi dvoma dňami a maximálne dvoma rokmi, váženú veľkosťou vkladu.

58.

Členenie podľa pôvodnej a zostatkovej doby splatnosti, ako aj výpovednej lehoty a lehoty na zmenu úrokovej sadzby je v súlade s pojmami vymedzenými v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Členenie podľa pôvodnej splatnosti sa vzťahuje na všetky kategórie vkladov okrem repoobchodov týkajúcich sa zostatkov a všetkých kategórií úverov, ako je ustanovené v dodatku 1. Členenie podľa pôvodnej splatnosti v kombinácii so zostatkovou dobou splatnosti a najbližšou zmenou úrokovej sadzby sa uplatňuje na ukazovatele 15 až 26, ako sú vymedzené v dodatku I. Členenie podľa pôvodnej splatnosti sa vzťahuje tiež na nové obchody s vkladmi s dohodnutou splatnosťou a členenie podľa výpovednej lehoty na nové obchody s vkladmi s výpovednou lehotou, ako je ustanovené v dodatku 2. Samostatné údaje o úveroch pre nefinančné korporácie so začiatočným obdobím fixácie úrokovej sadzby do jedného roka v kombinácii s pôvodnou splatnosťou nad jeden rok sa vykazujú pre každú veľkostnú úverovú skupinu uvedenú v odseku 56, ako je ustanovené v dodatku 2.

59.

Úverové úrokové sadzby pre nové obchody okrem ukazovateľov 88 až 91 vzťahujúcich sa na novo prerokované úvery v dodatku 2 sa členia podľa začiatočného obdobia fixácie úrokovej sadzby uvedeného v zmluve. Začiatočné obdobie fixácie je na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií vymedzené ako vopred určené časové obdobie na začiatku zmluvy, počas ktorého sa nemení hodnota úrokovej sadzby. Začiatočné obdobie fixácie môže byť kratšie alebo rovnajúce sa pôvodnej splatnosti úveru. Hodnota úrokovej sadzby sa považuje za nemeniteľnú len vtedy, ak sa vymedzí ako konkrétna úroveň, napríklad ako 10 % alebo ako hodnota pripočítaná k referenčnej sadzbe v určitom čase, napríklad ako 6-mesačný EURIBOR plus 2 percentuálne body v určitý deň a čas. Ak sa na začiatku zmluvy pre určité časové obdobie dohodne postup výpočtu úverovej sadzby medzi domácnosťou alebo nefinančnou korporáciou a spravodajskou jednotkou, napríklad 6-mesačný EURIBOR plus 2 percentuálne body počas troch rokov, za začiatočné obdobie fixácie sadzby sa nepovažujú tri roky, ale šesť mesiacov, keďže hodnota úrokovej sadzby sa môže meniť každých šesť mesiacov počas týchto troch rokov. Štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií za nové úverové obchody vyjadruje len úrokovú sadzbu, ktorá je dohodnutá pre začiatočné obdobie fixácie na začiatku zmluvy, alebo po novom prerokovaní úveru. Ak sa úroková sadzba po tomto začiatočnom období fixácie automaticky zmení na pohyblivú sadzbu, toto sa neodrazí v úrokových sadzbách peňažných finančných inštitúcií pre nové obchody, ale len v sadzbách pre zostatky.

60.

Pri úveroch pre domácnosti sa rozlišujú tieto obdobia začiatočnej fixácie sadzby:

 

Pri úveroch pre domácnosti na spotrebu a na iné účely:

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do jedného roka vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad jeden rok a do päť rokov vrátane a

začiatočná fixácia sadzby nad päť rokov.

 

Pri úveroch pre domácnosti na bývanie:

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do jedného roka vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad jeden rok a do päť rokov vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad päť rokov a do desať rokov vrátane a

začiatočná fixácia sadzby nad desať rokov.

61.

Pri úveroch pre nefinančné korporácie do 0,25 milióna EUR, nad 0,25 milióna EUR do 1 milióna EUR a nad 1 milión EUR sa rozlišujú tieto obdobia začiatočnej fixácie sadzby:

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do troch mesiacov vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad tri mesiace a do jedného roka vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad jeden rok a do troch rokov vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad tri roky a do päť rokov vrátane,

začiatočná fixácia sadzby nad päť rokov a do desať rokov vrátane a

začiatočná fixácia sadzby nad desať rokov.

62.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií je „pohyblivá sadzba“ vymedzená ako úroková sadzba, ktorá podlieha neustálej (t. j. dennej) revízii alebo voľnému uváženiu peňažných finančných inštitúcií s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu.

XVII.    Členenie podľa úverov zabezpečených kolaterálom a/alebo zárukami

63.

Úvery pre domácnosti a nefinančné korporácie zabezpečené kolaterálom a/alebo zárukami sa na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií okrem toho vykazujú osobitne pre všetky kategórie nových obchodov s výnimkou pohľadávok z kreditnej karty, revolvingových úverov a prečerpaní a úverov na iné účely. Navyše sa pre ukazovatele týkajúce sa objemov nových obchodov novoprerokovaných úverov nevyžaduje členenie podľa kolaterálov/záruk.

64.

Na účely štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií zahŕňa členenie úverov podľa kolaterálov/záruk celkovú sumu úverov pre nové obchody, ktoré sú zabezpečené kolaterálom pomocou techniky „vecného zabezpečenia“ vymedzenej v článku 4 ods. 1 bode 58 a článkoch 197 až 200 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (6) a/alebo zabezpečené zárukou pomocou techniky „osobného zabezpečenia“ vymedzenej v článku 4 ods. 1 bode 59 a článkoch 201, 202 a 203 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 tak, že hodnota kolaterálu a/alebo záruky je vyššia alebo sa rovná celkovej výške úveru. Ak peňažné finančné inštitúcie s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu používajú systém odlišný od „štandardizovaného prístupu“ vymedzeného v nariadení (EÚ) č. 575/2013 na účely dohľadu, môže taktiež použiť rovnaký prístup pri vykazovaní úverov, ktoré sú zahrnuté v tomto členení.

ČASŤ 5

Spravodajské povinnosti

65.

Pri odvodzovaní agregátov vzťahujúcich sa na všetky členské štáty eurozóny sa na každú kategóriu nástrojov uvedenú v dodatkoch 1 a 2 vzťahujú tri úrovne agregácie.

XVIII.    Štatistické informácie na úrovni spravodajských jednotiek

66.

Prvú úroveň agregácie vykonávajú spravodajské jednotky, ako je vymedzené v odsekoch 67 až 72. Národné centrálne banky však môžu požiadať spravodajské jednotky, aby poskytli tiež údaje na úrovni individuálnych vkladov a úverov. Údaje sa vykazujú NCB členského štátu eurozóny, ktorého je spravodajská jednotka rezidentom.

67.

Ak sa úrokové sadzby pre zostatky, t. j. ukazovatele 1 až 26 v dodatku 1, zostavujú ako snímka stavu koncomesačných údajov, spravodajské jednotky poskytujú za každú z kategórií nástrojov váženú priemernú úrokovú sadzbu vzťahujúcu sa na posledný deň mesiaca.

68.

Ak sa úrokové sadzby pre zostatky, t. j. ukazovatele 1 až 26 v dodatku 1, zostavujú ako implicitné sadzby týkajúce sa priemeru za mesiac, spravodajské jednotky poskytujú za každú z kategórií nástrojov naakumulované úroky vyplatené alebo prijaté počas mesiaca a stav vkladov a úverov počas toho istého mesiaca.

69.

Ak sa úrokové sadzby pre vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania, t. j. ukazovatele 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 a 36 v dodatku 2, zostavujú ako snímka stavu koncomesačných údajov, spravodajské jednotky poskytujú za každú z kategórií nástrojov váženú priemernú úrokovú sadzbu vzťahujúcu sa na posledný deň mesiaca.

70.

Ak sa úrokové sadzby pre vklady splatné na požiadanie, vklady s výpovednou lehotou, úročené úvery z kreditnej karty a revolvingové úvery a prečerpania, t. j. ukazovatele 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 a 36 v dodatku 2, zostavujú ako implicitné sadzby týkajúce sa priemeru za mesiac, spravodajské jednotky poskytujú za každú z kategórií nástrojov naakumulované úroky vyplatené alebo prijaté počas mesiaca a priemerný stav vkladov a úverov počas toho istého mesiaca.

71.

Spravodajské jednotky za každú z kategórií nástrojov pre nové obchody, t. j. ukazovatele 2 až 4, 8 až 11, 13 až 22 a 30 a 31, 33 až 35 a 37 až 85 v dodatku 2, poskytujú váženú priemernú úrokovú sadzbu. Spravodajské jednotky poskytujú okrem toho pre každý z ukazovateľov 2 až 4, 8 až 11, 13 až 22, 33 až 35 a 37 až 85 v dodatku 2 sumu nových obchodov uskutočnených v každej kategórii nástrojov počas mesiaca. Pre kategórie nástrojov, ktoré sa týkajú novoprerokovaných úverov domácnostiam a nefinančným korporáciám (ukazovatele 88 až 91 v dodatku 2) sa vyžadujú len informácie o objemoch nových obchodov.

72.

Úverové a iné inštitúcie, ktoré majú povolenie od NCB vykazovať štatistiku úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií spolu ako skupina, sa považujú za jednu spravodajskú jednotku a poskytujú údaje uvedené v odsekoch 67 až 71 za skupinu ako celok. Tieto spravodajské jednotky okrem toho poskytujú každý rok za každú kategóriu nástrojov počet spravodajských inštitúcií v skupine a rozptyl úrokových sadzieb v rámci týchto inštitúcií. Počet spravodajských inštitúcií v skupine a rozptyl sa vzťahujú na mesiac október a tieto údaje sa zasielajú s údajmi za október.

XIX.    Vnútroštátne vážené priemerné úrokové sadzby a agregované výsledky pre členské štáty eurozóny

73.

Druhú úroveň agregácie vykonávajú národné centrálne banky. Agregujú úrokové sadzby a súvisiace sumy obchodov za všetky svoje vnútroštátne spravodajské jednotky do vnútroštátnej váženej priemernej úrokovej sadzby za každú kategóriu nástrojov. Tieto údaje sa vykazujú Európskej centrálnej banke (ďalej len „ECB“). Konečnú úroveň agregácie kategórií nástrojov za každý jednotlivý členský štát eurozóny na úroveň všetkých členských štátov eurozóny vykonáva ECB.


(1)  Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66.

(2)  Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky na spotrebné úvery a úvery pre domácnosti na bývanie vo vzťahu k neziskovým inštitúciám slúžiacim domácnostiam.

(3)  Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1.

(4)  Spojený S.14 a S.15 v zmysle ESA 2010 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej unii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(5)  S.11 v zmysle ESA 2010.

(6)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

Dodatok 1

Kategórie nástrojov pre úrokové sadzby týkajúce sa zostatkov

RDM alebo ÚDEM sa vykazujú mesačne pre každú kategóriu uvedenú v tabuľke 1.

Tabuľka 1

 

Sektor

Druh nástroja

Pôvodná splatnosť

Zostatková doba splatnosti

Zmena úrokovej sadzby

Ukazovateľ zostatkov

Spravodajská povinnosť

Vklady v EUR

od domácností

s dohodnutou splatnosťou

do 2 rokov

 

 

1

RDM

nad 2 roky

 

 

2

RDM

od nefinan čných korporácií

s dohodnutou splatnosťou

do 2 rokov

 

 

3

RDM

nad 2 roky

 

 

4

RDM

Repoobchody

 

 

5

RDM

Úvery v EUR

pre domácnosti

na bývanie

do 1 roka

 

 

6

RDM

od 1 roka do 5 rokov

 

 

7

RDM

nad 5 rokov

 

 

8

RDM

na spotrebu a iné účely

do 1 roka

 

 

9

RDM

od 1 roka do 5 rokov

 

 

10

RDM

nad 5 rokov

 

 

11

RDM

Spolu

nad 1 rok

 

 

15

RDM

do 1 roka

 

16

RDM

nad 1 rok

v nasledujúcich 12 mesiacoch

17

RDM

nad 2 roky

 

 

18

RDM

do 2 rokov

 

19

RDM

nad 2 roky

v nasledujúcich 24 mesiacoch

20

RDM

pre nefinančné korporácie

do 1 roka

 

 

12

RDM

od 1 roka do 5 rokov

 

 

13

RDM

nad 5 rokov

 

 

14

RDM

nad 1 rok

 

 

21

RDM

do 1 roka

 

22

RDM

nad 1 rok

v nasledujúcich dvanástich mesiacoch

23

RDM

nad 2 roky

 

 

24

RDM

do dvoch rokov

 

25

RDM

nad 2 roky

v nasledujúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch

26

RDM

Dodatok 2

RDM alebo ÚDEM sa vykazujú mesačne pre kategórie uvedené v tabuľkách 2, 3 a 4. RDM sa vykazuje spolu s objemom príslušného obchodu, ak je uvedená v tabuľke slovom, „suma“. Pre kategórie týkajúce sa novoprerokovaných úverov v tabuľke 6 sa vyžadujú len informácie o objemoch nových obchodov.

Kategórie v tabuľkách 2 (okrem ukazovateľov 33 až 35), 3, 5 a 6 sú navzájom exkluzívne v každej tabuľke. Preto úver vykázaný v rámci ktoréhokoľvek ukazovateľa v tabuľke 2 (okrem ukazovateľov 33 až 35) a/alebo v tabuľke 3 a/alebo tabuľke 5 a/alebo tabuľke 6 sa nevykazuje opätovne v rámci iného ukazovateľa v rovnakej tabuľke okrem úverov vykazovaných v rámci ukazovateľov 33 až 35, ktoré sú taktiež vykazované v rámci ukazovateľov 20 až 22.

Všetky úvery vykazované v ktorejkoľvek kategórii v tabuľke 3 sa musia objaviť v zodpovedajúcich kategóriách tabuliek 2. V prípade ukazovateľov v tabuľke 4 sú čiastočnými ukazovateľmi tabuliek 2, a ak sú zabezpečené, tabuľky 3; preto sa akýkoľvek úver vykázaný v tabuľke 4 musí objaviť v príslušných tabuľkách 2 a 3. Úvery vykazované v ktorejkoľvek z kategórií v tabuľke 6 sa musia objaviť aj v príslušnej kategórii v tabuľke 2 a v príslušných tabuľkách 3 a 4.

Tabuľka 5 predstavuje iba RPMN. Úvery zaznamenané v tabuľke 5 sú zaznamenané tiež v príslušných tabuľkách 2, 3, 4 a 6, pričom sa berie do úvahy rozdielna metodológia RPMN, tak ako je uvedená v odseku 9.

Pojem nového obchodu sa vzťahuje na celý stav, t. j. zostatky v prípade vkladov splatných na požiadanie, vkladov s výpovednou lehotou, revolvingových úverov a prečerpaní a úročených úverov z kreditnej karty, t. j. indikátorov 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.

Tabuľka 2

 

Sektor

Druh nástroja

Pôvodná splatnosť, výpovedná lehota, začiatočná fixácia sadzby

Ukazovateľ nových obchodov

Spravodajská povinnosť

Vklady v EUR

od domácností

vklady splatné na požiadanie

1

RDM

s dohodnutou splatnosťou

do 1 roka splatnosti

2

RDM, suma

od 1 roka do 2 rokov splatnosti

3

RDM, suma

nad 2 roky splatnosti

4

RDM, suma

s výpovednou lehotou (1)

do 3 mesiacov

5

RDM

nad 3 mesiace

6

RDM

od nefinančných korporácií

vklady splatné na požiadanie

7

RDM

s dohodnutou splatnosťou

do 1 roka splatnosti

8

RDM, suma

od 1 roka do 2 rokov splatnosti

9

RDM, suma

nad 2 roky splatnosti

10

RDM, suma

repoobchody

11

RDM, suma

Úvery v EUR

pre domácnosti

revolvingové úvery a prečerpania

12

RDM

úročené úvery z kreditnej karty

32

RDM

na spotrebu

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka

13

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 5 rokov

14

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 5 rokov

15

RDM, suma

na bývanie

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka

16

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 5 rokov

17

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 rokov do 10 rokov

18

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

19

RDM, suma

na iné účely

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka

20

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 5 rokov

21

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 5 rokov

22

RDM, suma

na iné účely, z toho: podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka

33

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 5 rokov

34

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 5 rokov

35

RDM, suma

 

pre nefinančné korporácie

revolvingové úvery a prečerpania

23

RDM

úročené úvery z kreditnej karty

36

RDM

úvery v hodnote do 0,25 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 3 mesiacov

37

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 mesiacov do 1 roka

38

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 3 rokov

39

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 rokov do 5 rokov

40

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 rokov do 10 rokov

41

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

42

RDM, suma

úvery v hodnote od 0,25 mil. EUR do 1 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 3 mesiacov

43

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 mesiacov do 1 roka

44

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 3 rokov

45

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 rokov do 5 rokov

46

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 rokov do 10 rokov

47

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

48

RDM, suma

úvery v hodnote nad 1 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 3 mesiacov

49

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 mesiacov do 1 roka

50

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 3 rokov

51

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 rokov do 5 rokov

52

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 rokov do 10 rokov

53

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

54

RDM, suma


Tabuľka 3

Úvery pre nové obchody s kolaterálom a/alebo zárukou

 

Sektor

Druh nástroja

Začiatočná fixácia úrokovej sadzby

Ukazovateľ nových obchodov

Spravodajská povinnosť

Úvery v EUR

pre domácnosti

na spotrebu

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka

55

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 5 rokov

56

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 5 rokov

57

RDM, suma

na bývanie

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka

58

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 5 rokov

59

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 do 10 rokov

60

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

61

RDM, suma

 

pre nefinančné korporácie

úvery v hodnote do 0,25 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 3 mesiacov

62

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 mesiacov do 1 roka

63

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 3 rokov

64

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 rokov do 5 rokov

65

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 do 10 rokov

66

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

67

RDM, suma

úvery v hodnote od 0,25 mil. EUR do 1 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 3 mesiacov

68

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 mesiacov do 1 roka

69

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 3 rokov

70

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 rokov do 5 rokov

71

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 rokov do 10 rokov

72

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

73

RDM, suma

úvery v hodnote nad 1 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 3 mesiacov

74

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 mesiacov do 1 roka

75

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 1 roka do 3 rokov

76

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 3 rokov do 5 rokov

77

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby od 5 rokov do 10 rokov

78

RDM, suma

začiatočná fixácia sadzby nad 10 rokov

79

RDM, suma


Tabuľka 4

Úvery pre nové obchody nefinančným korporáciám so začiatočnou fixáciou sadzby do 1 roka a pôvodnou splatnosťou nad 1 rok

 

Sektor

Druh nástroja

Všetky úvery/úvery zabezpečené kolaterálom/zárukou podľa pôvodnej splatnosti

Ukazovateľ nových obchodov

Spravodajská povinnosť

Úvery v EUR

pre nefinančné korporácie

úvery v hodnote do 0,25 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok

80

RDM, suma

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok, len úvery zabezpečené kolaterálom/zárukou

81

RDM, suma

úvery v hodnote od 0,25 mil. EUR do 1 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka, s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok

82

RDM, suma

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka, s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok, len úvery zabezpečené kolaterálom/zárukou

83

RDM, suma

úvery v hodnote nad 1 mil. EUR

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok

84

RDM, suma

pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do 1 roka, s pôvodnou splatnosťou nad 1 rok, len úvery zabezpečené kolaterálom/zárukou

85

RDM, suma


Tabuľka 5

Úvery pre nové obchody poskytované domácnostiam

 

Sektor

Druh nástroja

Všetky úvery

Ukazovateľ nových obchodov

Spravodajská povinnosť

Úvery v EUR

pre domácnosti

na spotrebu

RPMN

30

RPMN

na bývanie

RPMN

31

RPMN


Tabuľka 6

Novoprerokované úvery pre nové obchody

 

Sektor

Druh nástroja

Pôvodná splatnosť, výpovedná lehota, začiatočné obdobie fixácie úrokovej sadzby

Ukazovateľ nových obchodov

Spravodajská povinnosť

Úvery v EUR

pre domácnosti

na spotrebu

celkovo

88

suma

na bývanie

celkovo

89

suma

na iné účely

celkovo

90

suma

pre nefinančné korporácie

celkovo

91

suma


(1)  V prípade tejto kategórie nástrojov sa domácnosti a nefinančné spoločnosti zlučujú a priraďujú do sektora domácností.


PRÍLOHA II

Spravodajské jednotky musia splniť tieto minimálne normy, aby spĺňali požiadavky na štatistické vykazovanie Európskej centrálnej banky (ECB).

1.

Minimálne normy pre prenos:

a)

vykazovať sa musí včas a v termínoch určených NCB členského štátu eurozóny, ktorého rezidentom je spravodajská jednotka (ďalej len „príslušná NCB);

b)

forma a formát štatistických správ musia byť v súlade s technickými požiadavkami na spravodajstvo, určenými príslušnou NCB;

c)

spravodajská jednotka musí poskytnúť podrobnosti o jednej alebo viacerých kontaktných osobách príslušnej NCB;

d)

musia sa dodržiavať technické špecifikácie pre prenos údajov príslušnej NCB.

2.

Minimálne normy pre presnosť:

a)

štatistické informácie musia byť správne;

b)

spravodajské jednotky musia byť schopné poskytnúť informácie o vývoji, ktorý naznačujú prenesené údaje;

c)

štatistické informácie musia byť úplné a nemôžu obsahovať stále a štrukturálne medzery; jestvujúce medzery by sa mali priznať, vysvetliť príslušnej NCB a prípadne čo najskôr prekonať;

d)

spravodajské jednotky musia dodržiavať veličiny, postup zaokrúhľovania a desatinné miesta stanovené príslušnou NCB na technický prenos údajov.

3.

Minimálne normy pre súlad s pojmami:

a)

štatistické informácie musia byť v súlade s definíciami a klasifikáciami obsiahnutými v tomto nariadení;

b)

v prípade odchýlok od týchto definícií a klasifikácií spravodajské jednotky musia pravidelne monitorovať a kvantifikovať rozdiel medzi použitou mierou a mierou nachádzajúcou sa v tomto nariadení a

c)

spravodajské jednotky musia byť schopné vysvetliť vynechané miesta v prenesených údajoch v porovnaní s číslami za predchádzajúce obdobia.

4.

Minimálne normy pre revízie:

Musia sa dodržiavať zásady a postupy pre revízie stanovené ECB a príslušnou NCB. K revíziám odchyľujúcim sa od pravidelných revízií musia byť pripojené vysvetľujúce poznámky.


PRÍLOHA III

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NÁSLEDNÝCH ZMIEN A DOPLNENÍ

(uvedené v článku 7)

Nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18)

(Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 24).

Zmenené a doplnené týmito nariadeniami:

 

Nariadenie (ES) č. 2181/2004 (ECB/2004/21)

(Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42).

 

Nariadenie (ES) č. 290/2009 (ECB/2009/7)

(Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 75).

 

Nariadenie (EÚ) č. 674/2010 (ECB/2010/7)

(Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2010, s. 23).


PRÍLOHA IV

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18)

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

 

článok 2 ods. 2

 

článok 2 ods. 3

 

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 6

článok 3

článok 3

 

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

 

článok 8

článok 7

článok 9

príloha I (1)

 

príloha II

príloha I

príloha III

príloha II

 

príloha III

príloha IV

 


(1)  Má sa zahrnúť do usmernenia ECB, ktorým sa prepracuje usmernenie ECB/2007/9.


Top