Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1034

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2013 z  24. októbra 2013 , ktorým sa schvaľuje fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 20 Text s významom pre EHP

OJ L 283, 25.10.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1034/oj

25.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1034/2013

z 24. októbra 2013,

ktorým sa schvaľuje fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 20

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 (2) sa stanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento zoznam zahŕňa fosfid hlinitý.

(2)

Fosfid hlinitý bol v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES vyhodnotený na používanie vo výrobkoch typu 23 – výrobky na ochranu proti iným stavovcom, ako sa vymedzuje v prílohe V k uvedenej smernici, čo zodpovedá výrobkom typu 20 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Nemecko bolo vymenované ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 23. júla 2010 Komisii správu zodpovedného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa zistenia vyplývajúce z preskúmania začlenili v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 27. septembra 2013 do hodnotiacej správy.

(5)

Z danej správy vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na výrobky typu 23 a obsahujú fosfid hlinitý, možno predpokladať, že vyhovujú požiadavkám stanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES.

(6)

Preto je vhodné schváliť fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín na používanie v biocídnych výrobkoch typu 20.

(7)

Keďže hodnotenie sa netýkalo nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo na takéto materiály vzťahovať.

(8)

Pred schválením účinnej látky by sa mala poskytnúť primeraná lehota, aby sa členské štáty, zainteresované strany a prípadne i Komisia mohli pripraviť na plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 20, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín

Názov IUPAC: Fosfid hlinitý

Číslo EC: 244-088-0

Číslo CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1. júla 2015

30. júna 2025

20

V rámci hodnotenia výrobku je potrebné venovať osobitnú pozornosť expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o schválenie, ktoré však neboli predmetom hodnotenia rizika účinnej látky na úrovni Únie.

Udeľovanie povolení podlieha týmto podmienkam:

1.

Výrobky možno predávať len osobitne školeným odborníkom, ktorí sú ich jedinými používateľmi.

2.

Vzhľadom na zistené riziká, ktorým sú vystavení prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. K týmto opatreniam patrí okrem iného používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, používanie aplikátorov a prezentácia výrobku spôsobom, ktorý znižuje vystavenie prevádzkovateľa na prijateľnú úroveň.

3.

Vzhľadom na zistené riziká pre suchozemské necieľové druhy sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Jedným z týchto opatrení je napríklad neaplikovať výrobky v oblastiach, v ktorých sa okrem cieľových druhov vyskytujú aj iné drobné zemné cicavce.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakým alebo odlišným stupňom čistoty, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012, obsah a závery hodnotiacich správ sú k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top