EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1023

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z  22. októbra 2013 , ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie

OJ L 287, 29.10.2013, p. 15–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1023/oj

29.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/15


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1023/2013

z 22. októbra 2013,

ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 336,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie predložený po porade s Výborom pre služobný poriadok,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora (1),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Európska únia a jej viac ako 50 inštitúcií a agentúr by mali naďalej disponovať vysoko kvalitnou európskou verejnou správou, aby mohli dosahovať svoje ciele, realizovať svoje politiky a aktivity a vykonávať svoje úlohy na najvyššej možnej úrovni v súlade so zmluvami s cieľom čeliť vnútorným aj vonkajším výzvam, ktoré na nich čakajú v budúcnosti, a slúžiť občanom Únie.

(2)

V dôsledku toho je potrebné zabezpečiť rámec pre pritiahnutie, prijímanie a udržanie si vysoko kvalifikovaných a viacjazyčných zamestnancov, vyberaných na čo najširšom geografickom základe spomedzi občanov členských štátov a s primeraným zohľadnením rodovej vyváženosti, ktorí sú nezávislí a spĺňajú najvyššie profesijné normy, a umožniť týmto zamestnancom, aby plnili svoje povinnosti čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. V tomto zmysle je potrebné prekonať súčasné ťažkosti inštitúcií pri prijímaní úradníkov alebo zamestnancov z určitých členských štátov.

(3)

Vzhľadom na rozsah európskej verejnej služby v porovnaní s cieľmi Únie a počtom jej obyvateľov by znižovanie počtu zamestnancov v inštitúciách a agentúrach Únie nemalo viesť k žiadnemu narušeniu vykonávania ich úloh, povinností a funkcií v súlade so záväzkami a právomocami podľa zmlúv. V tejto súvislosti je potrebná transparentnosť nákladov na zamestnancov každej inštitúcie a agentúry pri všetkých kategóriách zamestnancov, ktoré tieto inštitúcie a agentúry zamestnávajú.

(4)

Od európskej verejnej služby sa očakáva, že bude dodržiavať najvyššie normy profesionálnej etiky a zostane za každých okolností nezávislá. Na tento účel je potrebné ďalej objasniť hlavu II služobného poriadku (4), v ktorej je ustanovený rámec pre práva a povinnosti. Úradníci alebo bývalí úradníci by mali byť v prípade akéhokoľvek porušenia týchto záväzkov disciplinárne stíhaní.

(5)

Hodnota európskej verejnej služby spočíva aj v jej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktorú možno zabezpečiť iba pri zaistení správnej rovnováhy, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť úradníkov. Prijímaním do služobného pomeru a vymenovaním by sa malo zabezpečiť, aby boli zamestnanci zamestnávaní na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov všetkých členských štátov Únie, avšak bez toho, aby sa pracovné miesta vyhradili pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu. Na tento účel a s cieľom riešiť možnú výraznú nerovnováhu medzi štátnymi príslušnosťami úradníkov, ktorá nie je odôvodnená objektívnymi kritériami, by každá inštitúcia mala mať možnosť prijať odôvodnené a primerané opatrenia. Výsledkom týchto opatrení by nikdy nemali byť iné kritériá prijímania do služobného pomeru, než sú kritériá založené na zásluhách. Komisia by mala Európsky parlament a Radu informovať o tom, ako inštitúcie vykonávajú tieto primerané opatrenia.

(6)

S cieľom uľahčiť prijímanie zamestnancov na čo najširšom geografickom základe by sa inštitúcie mali snažiť podporovať viacjazyčné a multikultúrne vzdelávanie pre deti svojich zamestnancov. Je žiaduce, aby sa príspevok Únie k financovaniu európskych škôl, ktorý určí rozpočtový orgán v súlade s príslušnými pravidlami, účtoval na ťarchu rozpočtu Únie. V prípade, že je to v záujme fungovania inštitúcií potrebné, Komisia by mala mať možnosť požiadať zodpovedné orgány o prehodnotenie umiestnenia novej európskej školy.

(7)

Širším cieľom by mala byť optimalizácia riadenia ľudských zdrojov v európskej verejnej službe vyznačujúcej sa excelentnosťou, spôsobilosťou, nezávislosťou, lojálnosťou, nestrannosťou a stálosťou, ako aj kultúrnou a jazykovou rozmanitosťou a atraktívnymi podmienkami pri prijímaní do služobného pomeru.

(8)

Úradníci by mali odpracovať deväťmesačnú skúšobnú dobu. Pri rozhodovaní o trvalom prijatí úradníka by mal menovací orgán zohľadňovať správu o skúšobnej dobe vypracovanú na konci tejto doby a správanie sa úradníka v skúšobnej dobe so zreteľom na jeho povinnosti podľa služobného poriadku. Ak je práca úradníka v skúšobnej dobe zjavne neuspokojivá, malo by byť možné kedykoľvek o ňom vypracovať správu. Inak by sa mala správa vypracovať na konci skúšobnej doby.

(9)

V záujme zabezpečenia toho, aby sa kúpna sila úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie vyvíjala súbežne s kúpnou silou štátnych zamestnancov ústredných štátnych správ členských štátov, je dôležité dodržiavať zásadu mechanizmu viacročnej aktualizácie platov, známeho ako „metóda“, zabezpečením jeho uplatňovania do konca roku 2023 s preskúmaním na začiatku roku 2022, pričom sa zároveň zahrnie mechanizmus na dočasné predĺženie platnosti metódy. Okrem toho by sa v záujme odstránenia ťažkostí, ktoré sa v minulosti pri uplatňovaní metódy vyskytli, mala ustanoviť taká metóda, ktorá by umožnila každý rok automaticky aktualizovať všetky platy, dôchodky a príspevky, spolu s automatickou krízovou doložkou. Na tento účel by sa príslušné sumy uvedené v služobnom poriadku a Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie mali považovať za referenčné sumy, ktoré sa budú pravidelne a automaticky aktualizovať. Tieto aktualizované sumy by mala Komisia uverejniť pre informáciu v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. Tento mechanizmus aktualizácie by sa mal rovnako používať vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je ustanovená takáto aktualizácia.

(10)

Je dôležité zabezpečiť kvalitu štatistických údajov používaných pri aktualizácii odmien a dôchodkov. Národné štatistické úrady alebo iné príslušné orgány v členských štátoch by mali v súlade so zásadou nestrannosti zhromažďovať údaje na vnútroštátnej úrovni a posielať ich Eurostatu.

(11)

Potenciálne výhody pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie vyplývajúce z uplatňovania metódy by sa mali vykompenzovať obnovením používania systému „dane“. Uplatňovanie solidárnej dane možno podobne ako v prípade metódy dočasne predĺžiť. Za súčasných okolností sa zdá byť vhodné zvýšiť solidárnu daň v porovnaní s úrovňou osobitného príspevku platnou v rokoch 2004 až 2012 a ustanoviť progresívnejšiu sadzbu. Cieľom je zohľadniť mimoriadne náročnú hospodársku a sociálnu situáciu v Únii a jej dôsledky na verejné financie v celej Únii. Potreba konsolidovať verejné financie v Únii, a to aj z krátkodobého hľadiska, si vyžaduje, aby zamestnanci inštitúcií Únie vyvinuli urýchlené a osobitné úsilie týkajúce sa solidarity. Táto solidárna daň by sa preto mala uplatňovať na všetkých úradníkov a ostatných zamestnancov Únie od 1. januára 2014.

(12)

Európska rada vo svojich záveroch z 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci upozornila, že potreba konsolidovať verejné financie v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte si vyžaduje osobitné úsilie zo strany každého orgánu verejnej správy a jeho zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť a účinnosť a prispôsobiť sa meniacemu sa hospodárskemu prostrediu. V tejto výzve v skutočnosti potvrdila cieľ návrhu Komisie z roku 2011 na zmenu Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a ktorého zámerom je zabezpečiť nákladovú účinnosť, a uznala, že problémy, ktorým v súčasnosti Európska únia čelí, si vyžadujú vynakladanie mimoriadneho úsilia zo strany všetkých orgánov štátnej správy a všetkých jej zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť a prispôsobiť sa meniacemu sa hospodárskemu a sociálnemu prostrediu v Európe. Európska rada navyše požadovala, aby sa ako súčasť reformy služobného poriadku pozastavila úprava odmien a dôchodkov všetkých zamestnancov inštitúcií Únie, ktorá sa vykonáva prostredníctvom metódy, na dva roky a aby sa ako súčasť reformy metódy úpravy platov opätovne zaviedla nová solidárna daň.

(13)

S ohľadom na tieto závery a s cieľom reagovať na budúce rozpočtové obmedzenia, ako aj preukázať solidaritu európskej verejnej služby s prísnymi opatreniami, ktoré členské štáty prijali v dôsledku bezpríkladnej finančnej krízy a osobitne ťažkej sociálnej a hospodárskej situácie v členských štátoch a Únii ako celku, je potrebné ustanoviť pozastavenie tejto metódy na dva roky pre všetky odmeny, dôchodky a príspevky úradníkov a uplatňovať solidárnu daň napriek tomuto pozastaveniu.

(14)

Demografické zmeny a meniaca sa veková štruktúra dotknutého obyvateľstva vyžadujú, aby sa zvýšil vek odchodu do dôchodku, ale za podmienky prijatia prechodných opatrení pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ktorí už sú v služobnom pomere. Tieto prechodné opatrenia sú potrebné na účely rešpektovania nadobudnutých práv úradníkov, ktorí už sú v služobnom pomere a ktorí prispievali do fiktívneho dôchodkového fondu pre úradníkov Európskej únie. Mala by sa tiež zvýšiť flexibilita veku odchodu do dôchodku, a to tým, že sa zamestnancom uľahčí dobrovoľné pokračovanie v práci až do veku 67 rokov a že sa im za výnimočných okolností a za osobitných podmienok umožní pracovať až do veku 70 rokov.

(15)

Keďže dôchodkový systém Európskej únie je v poistno-matematickej rovnováhe a táto rovnováha sa musí zachovať v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, zamestnancom v služobnom pomere pred 1. januárom 2014 by sa mala poskytnúť kompenzácia za ich dôchodkové príspevky prostredníctvom takých prechodných opatrení, akými je upravená prírastková miera za roky aktívneho služobného pomeru odpracované po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku (barcelonská iniciatíva), a uplatňovaním polovičného zníženia v prípade predčasného odchodu do dôchodku vo veku od 60 rokov do dosiahnutia zákonného veku odchodu do dôchodku.

(16)

Všeobecne prijatá poistno-matematická prax vyžaduje, aby sa pre úrokové sadzby a rast platov využili skúsenosti získané za posledných 20 až 40 rokov, s cieľom zabezpečiť rovnováhu dôchodkových systémov. Preto by sa mali pohyblivé priemery pre úrokové sadzby a rast platov rozšíriť na 30 rokov so sedemročným prechodným obdobím.

(17)

Rada požiadala Komisiu, aby vypracovala štúdiu a predložila príslušné návrhy k článku 5 ods. 4, prílohe I oddiele A a článku 45 ods. 1 služobného poriadku s cieľom ustanoviť jednoznačné prepojenie medzi zodpovednosťou a platovou triedou a na účely kladenia väčšieho dôrazu na stupeň zodpovednosti pri porovnávaní zásluh v súvislosti s povýšením.

(18)

Berúc do úvahy túto požiadavku je vhodné, aby povýšenie do vyššej platovej triedy bolo podmienené osobnou angažovanosťou, zlepšovaním zručností a schopností a vykonávaním povinností, ktorých význam odôvodňuje vymenovanie úradníka do tejto vyššej platovej triedy.

(19)

Služobný postup vo funkčných skupinách AD a AST by sa mal reštrukturalizovať takým spôsobom, aby boli najvyššie platové triedy vyhradené pre obmedzený počet úradníkov nesúcich zodpovednosť najvyššieho stupňa. Administrátori preto môžu postúpiť iba do platovej triedy AD 12, pokiaľ nie sú vymenovaní na osobitné pracovné miesto nad touto platovou triedou, a platové triedy AD 13 a 14 by mali byť vyhradené pre zamestnancov, ktorých postavenie nesie významnú zodpovednosť. Podobne môžu byť úradníci v platovej triede AST 9 povýšení do platovej triedy AST 10 len v súlade s postupom ustanoveným v článku 4 a v článku 29 ods. 1 služobného poriadku.

(20)

S cieľom ešte viac prispôsobiť profesionálne zloženie zamestnancov v súčasnej skupine AST rôznym stupňom zodpovednosti a ako nevyhnutný príspevok na zníženie administratívnych výdavkov by sa mala vytvoriť nová funkčná skupina „AST/SC“ pre tajomníkov a administratívnych pracovníkov. Platy a sadzby uplatniteľné pri povýšení by mali byť v primeranom súlade so stupňom zodpovednosti a výškou odmeny. Takým spôsobom bude možné zachovať stabilnú a súdržnú európsku verejnú službu. Komisia by mala posúdiť rozsah a účinky zavedenia tejto novej funkčnej skupiny, pričom by mala osobitne zohľadniť situáciu žien, aby bolo možné zaručiť zachovanie stabilnej a komplexnej európskej verejnej služby, a mala by o výsledkoch tohto posúdenia podať správu.

(21)

S cieľom umožniť rýchlejšie povýšenie vysoko výkonných zamestnancov sa zachováva požiadavka odpracovať aspoň dva roky v platovej triede pred povýšením úradníka do ďalšej platovej triedy. Každá inštitúcia by mala zabezpečiť, aby jej vnútorná politika v oblasti ľudských zdrojov využívala možnosti, ktoré ustanovuje služobný poriadok, s cieľom umožniť vhodný služobný postup úradníkom, ktorí majú veľký potenciál a vysokú výkonnosť.

(22)

Pracovná doba uplatňovaná v inštitúciách by sa mala zosúladiť s pracovnou dobou platnou v určitých členských štátoch Európskej únie, aby sa vykompenzovalo zníženie počtu zamestnancov v inštitúciách. V rámci tohto zosúladenia by sa mala zohľadniť pracovná doba uplatňovaná vo verejnej službe v členských štátoch. Zavedenie minimálneho počtu pracovných hodín za týždeň zabezpečí, že zamestnanci inštitúcií budú schopní niesť pracovné zaťaženie vyplývajúce z politických cieľov Európskej únie, a zároveň zosúladí pracovné podmienky v inštitúciách v záujme solidarity v celej verejnej službe Únie.

(23)

Mechanizmy pružného pracovného času predstavujú významný prvok modernej a účinnej verejnej správy poskytujúci pracovné podmienky priaznivé pre rodinný život a umožňujúci dosiahnutie vhodnej rodovej rovnováhy v rámci inštitúcií. Preto je potrebné uviesť v služobnom poriadku výslovný odkaz na tieto mechanizmy.

(24)

Pravidlá týkajúce sa času na cestu a ročného preplácania cestovných výdavkov medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu by sa mali zmodernizovať, zracionalizovať a prepojiť s expatriáciou, aby sa ich uplatňovanie stalo jednoduchším a transparentnejším. Predovšetkým by sa mal ročný čas na cestu nahradiť dovolenkou na návštevu domova a obmedziť maximálne na dva a pol dňa.

(25)

Podobne by sa mali zjednodušiť pravidlá preplácania nákladov na sťahovanie, aby sa uľahčilo ich uplatňovanie tak pre administratívu, ako aj pre dotknutých zamestnancov. V tejto súvislosti by sa mali zaviesť maximálne limity nákladov, ktoré zohľadňujú rodinnú situáciu úradníka alebo zamestnanca, priemerné náklady na sťahovanie a súvisiace poistenie.

(26)

Niektorí zamestnanci musia často odchádzať na služobné cesty do hlavných pracovísk ich inštitúcie. Táto skutočnosť sa v súčasnosti v pravidlách o služobných cestách dostatočne nezohľadňuje. Preto by sa mali tieto pravidlá upraviť tak, aby v týchto prípadoch umožňovali preplatenie nákladov na ubytovanie na základe paušálnej sumy.

(27)

Je vhodné modernizovať pracovné podmienky pre zamestnancov zamestnaných v tretích krajinách a zabezpečiť ich väčšiu nákladovú účinnosť pri súčasnom vytváraní úspor nákladov. Mal by sa tiež upraviť nárok na riadnu dovolenku a mala by sa ustanoviť možnosť zahrnúť širokú škálu parametrov na stanovenie príspevku na životné podmienky bez toho, aby to malo vplyv na celkový cieľ vytvárania úspor nákladov. Mali by sa prehodnotiť podmienky poskytovania príspevku na ubytovanie s cieľom lepšie zohľadniť miestne podmienky a znížiť administratívnu záťaž.

(28)

Je vhodné zabezpečiť pružnejší rámec pre zamestnávanie zmluvných zamestnancov. Inštitúcie Únie by preto mali mať možnosť prijímať zmluvných zamestnancov na maximálne obdobie šiestich rokov na účely vykonávania úloh pod dohľadom úradníkov alebo dočasných zamestnancov. Okrem toho, napriek tomu, že drvivá väčšina úradníkov sa aj naďalej prijíma na základe verejného výberového konania, inštitúcie by mali byť oprávnené organizovať interné výberové konania, ktoré by výnimočne a za osobitných podmienok mohli byť otvorené pre zmluvných zamestnancov.

(29)

Mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia, ktoré by umožňovali postupné uplatňovanie nových pravidiel a opatrení a zároveň rešpektovanie nadobudnutých práv a oprávnených očakávaní zamestnancov prijatých pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien služobného poriadku.

(30)

Podobne ako ostatní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, patria aj zamestnanci agentúr do dôchodkového systému Únie. Agentúry, ktoré sú úplne samofinancované, v súčasnosti odvádzajú do tohto systému príspevok zamestnávateľov. Agentúry, ktoré sú čiastočne financované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, by mali v záujme zaistenia rozpočtovej transparentnosti a vyváženejšieho rozdelenia záťaže platiť túto časť príspevkov zamestnávateľa, ktorá zodpovedá pomernej časti medzi príjmami agentúry bez dotácie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a jej celkovými príjmami. Vzhľadom na to, že toto nové ustanovenie by si mohlo vyžiadať úpravu príslušných pravidiel o poplatkoch, ktoré vyberajú agentúry, malo by sa uplatňovať až od 1. januára 2016. V prípade potreby by Komisia mala predložiť návrhy na úpravu týchto pravidiel.

(31)

Pravidlá prijaté Komisiou na účely vykonávania služobného poriadku by sa mali v záujme zjednodušenia a jednotnej personálnej politiky analogicky uplatňovať aj na agentúry. Na prípadné zohľadnenie osobitnej situácie agentúr by však agentúry mali mať možnosť požiadať Komisiu o povolenie prijať odlišné vykonávacie pravidlá než sú pravidlá prijaté Komisiou alebo neuplatňovať pravidlá Komisie vôbec.

(32)

Mal by sa zriadiť register všetkých pravidiel prijatých na účely vykonávania služobného poriadku a tento register by mal spravovať Súdny dvor Európskej únie. Tento register, do ktorého by mali môcť nahliadnuť všetky inštitúcie, agentúry a členské štáty, umožní dosiahnutie transparentnosti a podporí jednotné uplatňovanie služobného poriadku.

(33)

Na účely zosúladenia a objasnenia pravidiel o prijímaní vykonávacích ustanovení a vzhľadom na ich vnútorný a administratívny charakter je vhodné udeliť príslušné rozhodovacie právomoci menovaciemu orgánu a orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy.

(34)

Vzhľadom na vysoký počet dočasných zamestnancov v agentúrach a vzhľadom na potrebu vymedziť zhodnú personálnu politiku je nevyhnutné vytvoriť novú kategóriu dočasných zamestnancov a stanoviť osobitné pravidlá pre túto kategóriu.

(35)

Komisia by mala aj naďalej monitorovať rozpočtovú situáciu spoločného systému zdravotného poistenia a v prípade štrukturálnej nerovnováhy systému prijať všetky potrebné opatrenia.

(36)

V článku 15 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa ustanovuje, že určité údaje o úradníkoch a ostatných zamestnancoch sa oznamujú vládam členských štátov.

(37)

S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v služobnom poriadku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o určité aspekty pracovných podmienok. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie sa mení takto:

1.

Článok 1d sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa slovo „Orgány“ nahrádza slovami „Menovacie orgány inštitúcií“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Na účely odseku 1 sa za zdravotne postihnutú osobu považuje osoba s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť jej plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti, rovnocennému s ostatnými. Postihnutie sa určí v súlade s postupom stanoveným v článku 33.

Zdravotne postihnutá osoba spĺňa podmienky stanovené v článku 28 písm. e), ak dokáže plniť základné pracovné funkcie po vykonaní vhodných úprav.

Pod pojmom „vhodné úpravy“ sa vo vzťahu k základným pracovným funkciám rozumejú vhodné opatrenia, ak sú potrebné, ktoré umožňujú zdravotne postihnutej osobe získať prístup k zamestnaniu, účasť alebo postup v zamestnaní, prípadne účasť na odbornej príprave, pokiaľ tieto opatrenia nepredstavujú neprimerané zaťaženie pre zamestnávateľa.

Zásada rovnakého zaobchádzania nebráni menovacím orgánom inštitúcií, aby ponechali v účinnosti alebo prijali opatrenia ustanovujúce osobitné výhody, aby uľahčili osobám so zdravotným postihnutím vykonávanie pracovnej činnosti, alebo aby zabránili znevýhodneniu v ich povolaní, alebo poskytli kompenzáciu za takéto znevýhodnenie.“.

2.

V článku 1e sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Úradníci v aktívnom pracovnom pomere majú prístup k opatreniam sociálneho charakteru vrátane osobitných opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života schváleným inštitúciami a k službám poskytovaným orgánmi sociálnej starostlivosti uvedenými v článku 9. Bývalí úradníci môžu mať prístup k obmedzeným osobitným opatreniam sociálnej povahy.“.

3.

Článok 5 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pracovné miesta, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok, sa zatriedia podľa charakteru a významu zodpovedajúcich povinností do funkčnej skupiny administrátorov (ďalej len „AD“), funkčnej skupiny asistentov (ďalej len „AST“) a funkčnej skupiny tajomníkov a administratívnych pracovníkov (ďalej len „AST/SC“).“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Funkčná skupina AD obsahuje dvanásť platových tried zodpovedajúcich riadiacim, koncepčným a analytickým úlohám, ako aj jazykovedným a vedeckým úlohám. Funkčná skupina AST obsahuje jedenásť platových tried zodpovedajúcich výkonným a technickým úlohám. Funkčná skupina AST/SC obsahuje šesť platových tried zodpovedajúcich kancelárskym a tajomníckym úlohám.“;

c)

v odseku 3 písm. a) sa za slová „vo funkčnej skupine AST“ vkladajú slová „a funkčnej skupine AST/SC“;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Tabuľka, v ktorej sú uvedené typy pracovných miest, sa nachádza v prílohe I oddiele A. Podľa tejto tabuľky môže menovací orgán každej inštitúcie po porade s Výborom pre služobný poriadok podrobnejšie vymedziť povinnosti a právomoci spojené s každým typom pracovného miesta.“.

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Počet pracovných miest v každej platovej triede a v každej funkčnej skupine sa uvádza v pláne pracovných miest pripojenom k rozpočtovému oddielu každej inštitúcie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá zásada povýšenia podľa zásluh stanovená v článku 45, tento plán zabezpečí, aby počet voľných pracovných miest v každej platovej triede plánu pracovných miest k 1. januáru každého roka zodpovedal pre každú inštitúciu počtu úradníkov v nižšej platovej triede, ktorí boli v aktívnom pracovnom pomere k 1. januáru predchádzajúceho roka, vynásobenému sadzbami stanovenými pre túto platovú triedu v prílohe I oddiele B. Tieto sadzby sa uplatňujú na základe päťročného priemeru od 1. januára 2014.

3.   Sadzby stanovené v prílohe I oddiele B sú súčasťou správy uvedenej v článku 113.

4.   Súčasťou správy uvedenej v článku 113 je vykonávanie ustanovení týkajúcich sa funkčnej skupiny AST/SC a prechodných opatrení stanovených v článku 31 prílohy XIII, pričom sa zohľadní vývoj potrieb zamestnancov na vykonávanie tajomníckych a kancelárskych úloh vo všetkých inštitúciách a vývoj trvalých a dočasných pracovných miest vo funkčných skupinách AST a AST/SC.“.

5.

Článok 9 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1a, sa v každej inštitúcii zriadi:

výbor zamestnancov, ktorý môže byť rozdelený do sekcií pre rôzne miesta výkonu práce,

jeden alebo viac spoločných výborov v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

jedna alebo viac disciplinárnych komisií v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

jeden alebo viac spoločných poradných výborov pre otázky odbornej nespôsobilosti v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

výbor pre správy, ak je potrebný,

posudková komisia pre otázky invalidity,

ktoré budú vykonávať funkcie stanovené týmto služobným poriadkom.“;

b)

odsek 1a sa nahrádza takto:

„1.   Na uplatňovanie niektorých ustanovení tohto služobného poriadku sa môže zriadiť jeden spoločný výbor pre dve alebo viac inštitúcií. Ostatné výbory uvedené v odseku 1 a disciplinárna komisia sa môžu zriadiť ako spoločné orgány pre dve alebo viac agentúr.“;

c)

v odseku 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Agentúry sa môžu odchýliť od ustanovení článku 1 prílohy II, pokiaľ ide o členstvo vo výboroch zamestnancov, na účely zohľadnenia zloženia svojich zamestnancov. Agentúry môžu rozhodnúť, že nevymenujú náhradníkov do spoločného výboru alebo do výborov uvedených v článku 2 prílohy II.“.

6.

V článku 10 prvom odseku druhej vete sa slovo „inštitúcie“ nahrádza slovami „menovacie orgány inštitúcií“.

7.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Úradník vykonáva svoje povinnosti a správa sa výlučne v súlade so záujmami Únie. Nevyžaduje ani neprijíma pokyny od vlády, orgánu, organizácie alebo osôb mimo svojej inštitúcie. Pridelené povinnosti si plní vecne, nestranne a so zreteľom na svoju povinnosť lojality voči Únii.

Úradník bez povolenia menovacieho orgánu neprijme od žiadnej vlády ani od žiadneho iného zdroja mimo inštitúcie, ku ktorej patrí, žiadnu poctu, vyznamenanie, láskavosť, dar ani platbu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ich nezíska za služby poskytnuté pred jeho vymenovaním alebo počas mimoriadnej dovolenky na vojenskú alebo inú štátnu službu a vo vzťahu k takejto službe.

Pred prijatím úradníka menovací orgán preskúma, či má uchádzač nejaký osobný záujem, ktorý by mohol narušiť jeho nezávislosť, alebo či má nejaký iný konflikt záujmov. Na tento účel uchádzač prostredníctvom osobitného formulára informuje menovací orgán o každom skutočnom alebo potenciálnom konflikte záujmov. V takýchto prípadoch to menovací orgán vezme do úvahy v riadne odôvodnenom stanovisku. V prípade potreby menovací orgán prijme opatrenia uvedené v článku 11a ods. 2.

Tento článok sa analogicky uplatňuje na úradníkov, ktorí sa vracajú z pracovného voľna z osobných dôvodov.“.

8.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Úradník je aj po odchode zo služby viazaný povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijatie niektorých funkcií alebo výhod.

Úradníci, ktorí majú v úmysle do dvoch rokov od svojho odchodu zo služby vykonávať zárobkovú alebo nezárobkovú pracovnú činnosť, musia o tom informovať svoju inštitúciu s použitím osobitného formulára. Ak táto činnosť súvisí s prácou, ktorú úradník vykonával počas posledných troch rokov služby, a mohla by viesť ku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcie, menovací orgán mu môže so zreteľom na záujmy služby buď zakázať vykonávanie tejto činnosti, alebo vydať súhlas za podmienok, ktoré pokladá za primerané. Menovací orgán po konzultácii so spoločným výborom oznámi svoje rozhodnutie do 30 pracovných dní od prijatia uvedenej informácie. Ak sa takéto oznámenie nevykoná do skončenia tejto lehoty, pokladá sa to za nepriamy súhlas.

V prípade bývalých vysokých úradníkov, ako sú vymedzení vo vykonávacích opatreniach, menovací orgán im v zásade zakáže vykonávať počas 12 mesiacov po odchode zo služby činnosť v oblasti lobovania alebo zastupovania vo vzťahu k zamestnancom ich predchádzajúcej inštitúcie pre svoj podnik, pre svojich klientov alebo zamestnávateľov vo veciach, za ktoré boli zodpovední počas posledných troch rokov služby.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5) každá inštitúcia zverejní každoročne informácie o vykonávaní tretieho odseku vrátane zoznamu posudzovaných prípadov.

9.

V článku 18 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Všetky práva na akékoľvek písomnosti alebo iné práce vytvorené ktorýmkoľvek úradníkom pri plnení jeho povinností sú majetkom Európskej únie, ak takéto písomnosti alebo práce súvisia s jej činnosťou, alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ak takéto písomnosti alebo práce súvisia s činnosťou tohto spoločenstva. Únia alebo prípadne Európske spoločenstvo pre atómovú energiu majú právo na povinné nadobudnutie autorských práv vyplývajúcich z takýchto prác.“.

10.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Úradník neposkytne bez povolenia menovacieho orgánu zo žiadneho dôvodu v žiadnom súdnom konaní informácie, o ktorých vie v dôsledku plnenia svojich povinností. Povolenie sa zamietne, len ak to vyžadujú záujmy Únie, a toto zamietnutie nemá za následok trestnoprávne dôsledky pre dotknutého úradníka. Úradník zostane viazaný touto povinnosťou aj po odchode zo služby.

Ustanovenia prvého odseku sa nevzťahujú na úradníka alebo bývalého úradníka vypovedajúceho pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pred disciplinárnou komisiou inštitúcie vo veci, ktorá sa týka zamestnanca alebo bývalého zamestnanca Európskej únie.“.

11.

V článku 21a sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Úradník, ktorý informuje svojich nadriadených o pokynoch, ktoré pokladá za neštandardné alebo o ktorých sa domnieva, že by mohli viesť k vážnym problémom, nesmie byť z tohto dôvodu vystavený zaujatému zaobchádzaniu.“.

12.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22c

V súlade s článkami 24 a 90 každá inštitúcia zavedie postup zaobchádzania so sťažnosťami úradníkov, ktoré sa týkajú spôsobu, akým sa s nimi zaobchádza po splnení si povinností podľa článku 22a alebo článku 22b alebo v dôsledku splnenia si týchto povinností. Dotknutá inštitúcia zabezpečí, aby boli tieto sťažnosti vybavované dôverne, a ak si to budú okolnosti vyžadovať, pred uplynutím lehôt stanovených v článku 90.

Menovací orgán každej inštitúcie zavedie interné pravidlá, ktoré sa okrem iného týkajú:

poskytovania informácií úradníkom, ako je uvedené v článku 22a ods. 1 alebo v článku 22b, o zaobchádzaní so záležitosťami, ktoré oznámili,

ochrany oprávnených záujmov týchto úradníkov a ich súkromia a

postupu spracúvania sťažností uvedených v prvom odseku tohto článku.“.

13.

V článku 26a sa slovo „inštitúcie“ nahrádza slovami „menovacie orgány inštitúcií“.

14.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Cieľom prijímania do služobného pomeru je zabezpečiť pre inštitúciu služby úradníkov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom možnom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Únie. Žiadne pracovné miesta sa nevyhradia pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu.

Zásada rovnosti občanov Únie umožňuje každej inštitúcii prijímať vhodné opatrenia na základe pozorovania výraznej nerovnováhy medzi štátnymi príslušnosťami úradníkov, ktorá nie je odôvodnená objektívnymi kritériami. Tieto vhodné opatrenia musia byť odôvodnené a nesmú nikdy viesť k iným kritériám prijímania do služobného pomeru ako tým, ktoré sú založené na zásluhách. Menovací orgán dotknutej inštitúcie prijme pred prijatím takýchto vhodných opatrení všeobecné ustanovenia na vykonanie tohto odseku v súlade s článkom 110.

Po uplynutí trojročného obdobia, ktoré začína plynúť 1. januára 2014, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní druhého odseku.

S cieľom uľahčiť prijímanie do služobného pomeru na čo najširšom geografickom základe sa inštitúcie snažia podporovať viacjazyčné a multikultúrne vzdelávanie detí svojich zamestnancov.“.

15.

V článku 29 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pred obsadením voľného pracovného miesta v inštitúcii menovací orgán najprv posúdi:

a)

či dané pracovné miesto môže byť obsadené:

i)

preložením alebo

ii)

vymenovaním podľa článku 45a, alebo

iii)

povýšením

v rámci inštitúcie;

b)

či žiadosti o preloženie boli prijaté od úradníkov rovnakej platovej triedy v iných inštitúciách; a/alebo

c)

či nebolo možné obsadiť voľné pracovné miesto podľa možností uvedených v písmenách a) a b), či je potrebné zvážiť zoznam vhodných uchádzačov v zmysle článku 30, v prípade potreby pri zohľadnení príslušných ustanovení týkajúcich sa vhodných uchádzačov podľa prílohy III; a/alebo

d)

či je potrebné vypísať interné výberové konanie v rámci inštitúcie, na ktorom sa budú môcť zúčastniť len úradníci a dočasní zamestnanci vymedzení v článku 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie;

alebo sa riadiť postupom pre výberové konania na základe odborných predpokladov alebo skúšok, alebo odborných predpokladov a skúšok zároveň. Postup pri výberovom konaní je ustanovený v prílohe III.

Tento postup sa môže použiť aj na účely vytvorenia rezervy pre budúce prijímanie do služobného pomeru.

Zachovávajúc zásadu, že drvivá väčšina úradníkov sa má prijímať na základe verejného výberového konania, menovací orgán môže odchylne od písmena d) a iba vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o uskutočnení interného výberového konania inštitúcie, ktoré bude otvorené aj pre zmluvných zamestnancov uvedených v článkoch 3a a 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Na týchto zmluvných zamestnancov sa vzťahujú obmedzenia v súvislosti s touto možnosťou, ako je stanovené v článku 82 ods. 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a v súvislosti s osobitnými úlohami, ktoré mohli plniť ako zmluvní zamestnanci.“.

16.

Článok 30 sa nahrádza takto:

„Článok 30

Menovací orgán vymenuje výberovú komisiu pre každé výberové konanie. Táto komisia vypracuje zoznam vhodných uchádzačov.

Menovací orgán rozhodne, ktorí z týchto uchádzačov budú vymenovaní na voľné pracovné miesta.

Títo uchádzači majú prístup k príslušným informáciám o vhodných voľných pracovných miestach uverejnených inštitúciami a agentúrami.“.

17.

V článku 31 ods. 2 prvý pododsek sa prvá veta nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 2, úradníci sú prijímaní do služobného pomeru len do platových tried SC 1 až SC 2, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 8.“.

18.

V článku 32 treťom odseku sa slovo „orgánom“ nahrádza slovami „menovacím orgánom každej inštitúcie“.

19.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

1.   Pred prijatím do trvalého pracovného pomeru musia úradníci odpracovať deväťmesačnú skúšobnú dobu. Rozhodnutie prijať úradníka do trvalého pracovného pomeru sa prijme na základe správy uvedenej v odseku 3, ako aj na základe faktorov dostupných menovaciemu orgánu a ktoré sa týkajú správania úradníka v skúšobnej dobe, pokiaľ ide o ustanovenia hlavy II.

Ak počas skúšobnej doby nemôže úradník v dôsledku choroby, materskej dovolenky podľa článku 58 alebo úrazu plniť svoje povinnosti nepretržite aspoň počas jedného mesiaca, menovací orgán môže predĺžiť jeho skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie. Celková dĺžka skúšobnej doby v žiadnom prípade nepresiahne 15 mesiacov.

2.   Správa o úradníkovi v skúšobnej dobe môže byť vypracovaná kedykoľvek pred skončením skúšobnej doby, ak je jeho práca zjavne neuspokojivá.

Táto správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť svoje písomné pripomienky do ôsmich pracovných dní. Priamy nadriadený úradníka v skúšobnej dobe bezodkladne predloží správu a pripomienky menovaciemu orgánu, ktorý do troch týždňov získa vyjadrenie spoločného výboru pre správy o potrebných opatreniach. Menovací orgán môže rozhodnúť o prepustení úradníka v skúšobnej dobe pred skončením skúšobnej doby s jednomesačnou výpovednou dobou alebo môže úradníka na zostávajúcu časť skúšobnej doby prideliť do iného oddelenia.

3.   Najneskôr mesiac pred skončením skúšobnej doby sa vypracuje správa o spôsobilosti úradníka v skúšobnej dobe plniť si povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho výkonnosti a správaní v službe. Táto správa sa poskytne úradníkovi v skúšobnej dobe, ktorý má právo predložiť svoje pripomienky písomne do ôsmich pracovných dní.

Ak sa odporučí prepustenie alebo za výnimočných okolností predĺženie skúšobnej doby v súlade s článkom 1, priamy nadriadený úradníka v skúšobnej dobe bezodkladne predloží správu a pripomienky menovaciemu orgánu, ktorý do troch týždňov prekonzultuje potrebné opatrenia so spoločným výborom pre správy.

Úradník v skúšobnej dobe, ktorého práca alebo správanie nesplnili požiadavky na prijatie do trvalého pracovného pomeru na príslušnom pracovnom mieste, bude prepustený.

4.   Ak prepustený úradník v skúšobnej dobe nie je schopný okamžite pokračovať v pracovnej činnosti inde, dostane kompenzáciu vo výške trojmesačného základného platu, ak odpracoval viac ako jeden rok služby, vo výške dvojmesačného základného platu, ak odpracoval aspoň šesť mesiacov služby, a vo výške jednomesačného základného platu, ak odpracoval menej ako šesť mesiacov služby.

5.   Odseky 2, 3 a 4 sa neuplatňujú v prípade úradníkov, ktorí odstúpia z funkcie pred uplynutím ich skúšobnej doby.“.

20.

V článku 35 sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

pracovné voľno zo služobných dôvodov.“.

21.

V článku 37 písm. b) druhej zarážke sa slovo „orgánmi“ nahrádza slovami „menovacími orgánmi inštitúcií“.

22.

Článok 40 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Článok 12b sa uplatňuje aj počas pracovného voľna z osobných dôvodov. Povolenie podľa článku 12b sa úradníkovi neposkytne na účely jeho zapojenia do zárobkovej alebo nezárobkovej pracovnej činnosti, ktorá zahŕňa lobovanie alebo zastupovanie vo vzťahu k jeho inštitúcii a ktorá by mohla viesť k existencii či možnosti vzniku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcie.“;

b)

v odseku 2 druhom pododseku sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „12 rokov“;

c)

v odseku 2 sa tretí pododsek mení takto:

i)

bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

sprevádzať svoju manželku alebo svojho manžela, pričom aj ten či táto je úradníkom alebo iným zamestnancom Únie, ktorý(á) si počas plnenia svojich povinností musí zriadiť svoje trvalé bydlisko v takej vzdialenosti od miesta zamestnania žiadateľa, že zriadenie ich spoločnej domácnosti na tomto mieste by prekážalo žiadateľovi v plnení jeho povinností, alebo“;

ii)

dopĺňa sa tento bod:

„iii)

pomáhať svojej manželke alebo svojmu manželovi, príbuznému vo vzostupnej línii, príbuznému v zostupnej línii, bratovi alebo sestre v prípade lekársky potvrdeného závažného ochorenia alebo zdravotného postihnutia,“.

23.

Článok 42a sa nahrádza takto:

„Článok 42a

Úradník má na každé dieťa nárok najviac na šesť mesiacov rodičovskej dovolenky bez základného platu, pričom túto dovolenku si vyberie počas prvých dvanástich rokov po narodení alebo osvojení dieťaťa. Trvanie dovolenky môže byť zdvojnásobené pre osamelých rodičov uznaných podľa všeobecných vykonávacích ustanovení, ktoré schválil menovací orgán každej inštitúcie, a pre rodičov nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením, ktoré potvrdil lekár inštitúcie. Minimálna dovolenka čerpaná kedykoľvek nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

Počas rodičovskej dovolenky členstvo úradníka v systéme sociálneho zabezpečenia zostáva; nadobudnutie práva na dôchodok, prídavku na nezaopatrené dieťa a príspevku na vzdelanie zostáva zachované. Úradník si zachová svoje pracovné miesto a má naďalej nárok na postup do vyššieho platového stupňa alebo vyššej platovej triedy. Dovolenka sa môže čerpať v celom alebo polovičnom rozsahu. Ak sa rodičovská dovolenka čerpá v polovičnom rozsahu, maximálna dĺžka dovolenky stanovená v prvom odseku sa zdvojnásobí. Počas rodičovskej dovolenky majú úradníci nárok na príspevok vo výške 911,73 EUR mesačne alebo 50 % tejto sumy, ak čerpajú dovolenku v polovičnom rozsahu, ale nesmú vykonávať žiadnu inú zárobkovú pracovnú činnosť. Celý príspevok do systému sociálneho zabezpečenia uvedený v článkoch 72 a 73 zaplatí inštitúcia a vypočítava sa zo základného platu úradníka. V prípade čerpania dovolenky v polovičnom rozsahu sa však toto ustanovenie uplatňuje len na rozdiel medzi celým základným platom a pomerne zníženým základným platom. Pre časť skutočne prijatého základného platu sa príspevok úradníka vypočíta pomocou rovnakých percentuálnych sadzieb, ako keby bol zamestnaný na plný úväzok.

Príspevok je 1 215,63 EUR mesačne alebo 50 % z tejto sumy, ak úradník čerpá dovolenku v polovičnom rozsahu, pre osamelých rodičov a rodičov nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením, ktoré potvrdil lekár, ako je uvedené v prvom odseku, a počas prvých troch mesiacov rodičovskej dovolenky, ak túto dovolenku čerpá otec počas materskej dovolenky alebo niektorý z rodičov ihneď po materskej dovolenke, alebo v priebehu, alebo bezprostredne po skončení dovolenky v prípade osvojenia dieťaťa.

Rodičovská dovolenka môže byť predĺžená o ďalších šesť mesiacov s príspevkom obmedzeným na 50 % zo sumy uvedenej v druhom odseku. Pre osamelých rodičov, ako je uvedené v prvom odseku, môže byť rodičovská dovolenka predĺžená o ďalších dvanásť mesiacov s príspevkom obmedzeným na 50 % zo sumy uvedenej v treťom odseku.

Sumy uvedené v tomto článku sa upravujú podľa výšky odmeny.“.

24.

V hlave III sa v kapitole 2 dopĺňa tento oddiel:

Oddiel 7

Pracovné voľno zo služobných dôvodov

Článok 42c

Najskôr päť rokov pred dosiahnutím svojho veku odchodu do dôchodku môže úradník, ktorý odpracoval v službe najmenej desať rokov, nastúpiť rozhodnutím menovacieho orgánu na pracovné voľno zo služobných dôvodov pre organizačné potreby spojené so získavaním nových spôsobilostí v rámci inštitúcií.

Celkový počet úradníkov, ktorí majú pracovné voľno zo služobných dôvodov, nepresiahne každý rok 5 % z úradníkov vo všetkých inštitúciách, ktorí odišli do dôchodku v predchádzajúcom roku. Takto vypočítaný celkový počet sa pridelí každej inštitúcii podľa jej príslušného počtu úradníkov k 31. decembru predchádzajúceho roku. Výsledok takéhoto pridelenia sa zaokrúhli nahor na najbližšie celé číslo v každej inštitúcii.

Toto pracovné voľno nepredstavuje disciplinárne opatrenie.

Trvanie pracovného voľna v zásade zodpovedá obdobiu, pokým úradník nedosiahne vek odchodu do dôchodku. Vo výnimočných situáciách však menovací orgán môže rozhodnúť, že toto pracovné voľno ukončí a úradníka opätovne dosadí na jeho pracovné miesto.

Keď úradník, ktorý má pracovné voľno zo služobných dôvodov, dosiahne vek odchodu do dôchodku, automaticky odíde do dôchodku.

Pracovné voľno zo služobných dôvodov sa riadi týmito pravidlami:

a)

na pracovné miesto, ktoré zastával úradník, môže byť vymenovaný iný úradník;

b)

úradník, ktorý má pracovné voľno zo služobných dôvodov, nemá nárok na postup do vyššieho platového stupňa alebo vyššej platovej triedy.

Úradník, ktorý dostal toto pracovné voľno, dostane príspevok vypočítaný v súlade s prílohou IV.

Na žiadosť úradníka sa z tohto príspevku platia príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia vypočítané na základe uvedeného príspevku. V takomto prípade sa obdobie služby úradníka, ktorý nastúpil na pracovné voľno zo služobných dôvodov, zohľadňuje na účely výpočtu rokov služby potrebných pre odchod do dôchodku v zmysle článku 2 prílohy VIII.

Na príspevok sa neuplatní opravný koeficient.“.

25.

Článok 43 sa nahrádza takto:

„Článok 43

Spôsobilosť, výkonnosť a správanie každého úradníka v službe sú predmetom pravidelnej ročnej správy vypracovanej menovacím orgánom každej inštitúcie v súlade s článkom 110. V tejto správe sa uvedie, či úroveň výkonnosti úradníka bola uspokojivá alebo nie. Menovací orgán každej inštitúcie určí ustanovenia o práve podať odvolanie v rámci postupu na predkladanie správ, ktoré musí byť uplatnené pred podaním sťažnosti uvedenej v článku 90 ods. 2.

Od platovej triedy AST 5 môže správa obsahovať aj stanovisko, či má úradník na základe svojej výkonnosti predpoklady pre vykonávanie funkcie administrátora.

Správa sa poskytuje danému úradníkovi. Úradník má právo predložiť k nej akékoľvek pripomienky, ktoré pokladá za dôležité.“.

26.

Článok 44 sa nahrádza takto:

„Článok 44

Úradník, ktorý je na jednom platovom stupni v rámci svojej platovej triedy dva roky, automaticky postúpi na nasledujúci stupeň v tejto triede, s výnimkou prípadu, že jeho výkonnosť bola podľa poslednej výročnej správy uvedenej v článku 43 vyhodnotená ako neuspokojivá. Úradník postúpi do ďalšieho platového stupňa vo svojej platovej triede po najviac štyroch rokoch, s výnimkou prípadu uplatnenia postupu uvedeného v článku 51 ods. 1.

Ak je úradník vymenovaný za vedúceho útvaru, riaditeľa alebo generálneho riaditeľa v tej istej platovej triede a ak svoje povinnosti plnil uspokojivo v zmysle článku 43 počas prvých deviatich mesiacov po svojom vymenovaní, je so spätnou platnosťou povýšený o jeden platový stupeň v platovej triede, ktorú mal v čase nadobudnutia platnosti vymenovania. Toto povýšenie vedie k zvýšeniu jeho základného mesačného platu, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozdielu medzi prvým a druhým platovým stupňom v každej platovej triede. Ak zvýšenie platu je nižšie alebo ak úradník je v tom čase už v poslednom platovom stupni svojej platovej triedy, prizná sa mu zvýšenie základného platu zabezpečujúce zvýšenie medzi prvým a druhým platovým stupňom do dňa, keď nadobudne účinnosť jeho nasledujúce povýšenie.“.

27.

Článok 45 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   O povýšení rozhoduje menovací orgán podľa článku 6 ods. 2. Pokiaľ sa neuplatňuje postup stanovený v článku 4 a článku 29 ods. 1, úradníci môžu byť povýšení, len ak zastávajú funkciu, ktorá zodpovedá jednému z typov pracovných miest uvedených v prílohe I oddiele A pre nasledujúcu vyššiu platovú triedu. Povýšenie sa vykonáva vymenovaním úradníka do nasledujúcej vyššej platovej triedy vo funkčnej skupine, do ktorej patrí. Povýšenie sa vykonáva výhradne výberom spomedzi úradníkov, ktorí odpracovali aspoň dva roky vo svojej platovej triede, po vyhodnotení porovnateľných zásluh úradníkov, ktorí spĺňajú požiadavky na povýšenie. Pri hodnotení porovnateľných zásluh menovací orgán vezme do úvahy najmä správy o úradníkoch, používanie iných jazykov pri plnení ich povinností než jazyka, o dôkladnej znalosti ktorého predložili dôkaz podľa článku 28 písm. f), a úroveň nimi vykonávaných povinností.“;

b)

v odseku 2 prvej vete sa slová „článku 55 Zmluvy o Európskej únii“ nahrádzajú slovami „článku 55 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii“;

c)

v odseku 2 druhej vete sa slovo „Inštitúcie“ nahrádza slovami „Menovacie orgány inštitúcií“.

28.

Článok 45a sa mení takto:

a)

v odseku 2 prvom pododseku sa slová „pravidelných správ o nich“ nahrádzajú slovami „výročných správ“;

b)

v odseku 5 sa slovo „Inštitúcie“ nahrádza slovami „Menovací orgán každej inštitúcie“.

29.

V článku 48 treťom odseku sa slová „funkčnej skupine AST“ nahrádzajú slovami „funkčných skupinách AST a AST/SC“.

30.

V článku 50 ôsmom odseku sa číslica „55“ nahrádza číslicou „58“.

31.

Článok 51 sa nahrádza takto:

„Článok 51

1.   Menovací orgán každej inštitúcie určí postupy pre včasné a dostatočné zistenie, riešenie a nápravu prípadov nespôsobilosti.

Menovací orgán každej inštitúcie pri prijímaní vnútorných ustanovení dodržiava tieto požiadavky:

a)

úradník, ktorý na základe troch po sebe nasledujúcich neuspokojivých výročných správ uvedených v článku 43 stále nepreukazuje žiaden pokrok v oblasti svojej odbornej spôsobilosti, bude preradený do platovej triedy nižšej o jednu triedu. Ak dve nasledujúce výročne správy budú stále preukazovať neuspokojivú výkonnosť, bude úradník prepustený;

b)

každý návrh na preradenie úradníka do nižšej platovej triedy alebo na prepustenie musí obsahovať dôvody, na ktorých je založený, a musí byť oznámený príslušnému úradníkovi. Návrh menovacieho orgánu sa predloží spoločnému poradnému výboru stanovenému v článku 9 ods. 6.

2.   Úradník má právo získať svoj úplný osobný spis a vyhotoviť si kópie všetkých dokumentov týkajúcich sa daného postupu. Na prípravu obhajoby má aspoň 15 dní, najviac však 30 dní odo dňa prijatia návrhu. Môže mu pomáhať osoba, ktorú si sám vyberie. Úradník môže predložiť písomné pripomienky. Spoločný poradný výbor ho vypočuje. Úradník si môže prizvať aj svedkov.

3.   Inštitúcia je pred spoločným poradným výborom zastúpená úradníkom, ktorého na tento účel určí menovací orgán. Tento úradník má rovnaké práva ako dotknutý úradník.

4.   Na základe návrhu podľa odseku 1 písm. b) a všetkých písomných a ústnych vyhlásení dotknutého úradníka alebo svedkov spoločný poradný výbor vydá väčšinovým rozhodnutím odôvodnené stanovisko určujúce opatrenie, ktoré pokladá za primerané z hľadiska skutočností zistených na jeho žiadosť. Toto stanovisko predloží menovaciemu orgánu a dotknutému úradníkovi do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu záležitosť bola postúpená. Predseda nehlasuje o rozhodnutiach spoločného poradného výboru, s výnimkou procesných záležitostí a rovnakého počtu hlasov.

5.   Úradník prepustený pre nespôsobilosť má počas obdobia vymedzeného v odseku 6 nárok na mesačný príspevok v prípade prepustenia, ktorý zodpovedá základnému mesačnému platu úradníka v prvom platovom stupni platovej triedy AST 1. Úradník má počas rovnakého obdobia aj nárok na rodinné prídavky ustanovené v článku 67. Príspevok na domácnosť sa vypočíta zo základného mesačného platu úradníka v platovej triede AST 1 v súlade s článkom 1 prílohy VII.

Príspevok sa nezaplatí, ak úradník odstúpi z funkcie po začatí konania uvedeného v odsekoch 1 a 2, alebo ak má nárok na bezprostrednú výplatu plnej výšky dôchodku. Ak má nárok na dávku v nezamestnanosti z národného systému nezamestnanosti, výška tejto dávky sa odpočíta od uvedeného príspevku.

6.   Obdobie, počas ktorého sa budú uskutočňovať platby uvedené v odseku 5, bude:

a)

tri mesiace, ak úradník odpracoval menej ako päť rokov v službe ku dňu prijatia rozhodnutia o jeho prepustení;

b)

šesť mesiacov, ak úradník odpracoval v službe aspoň päť rokov, ale menej ako 10 rokov;

c)

deväť mesiacov, ak úradník odpracoval v službe aspoň 10 rokov, ale menej ako 20 rokov;

d)

12 mesiacov, ak úradník odpracoval v službe aspoň 20 rokov.

7.   Úradníci, ktorí sú preradení do nižšej platovej triedy pre nespôsobilosť, môžu po uplynutí šiestich rokov požiadať, aby boli z ich osobných spisov všetky zmienky o tomto opatrení odstránené.

8.   Úradníci majú nárok na náhradu odôvodnených výdavkov, ktoré vynaložili z vlastného podnetu v priebehu konania, vrátane poplatkov obhajcovi, ktorý nepatrí k inštitúcii, ak konanie uvedené v tomto článku skončí bez prijatia rozhodnutia o prepustení alebo preradení do nižšej platovej triedy.“.

32.

Článok 52 sa nahrádza takto:

„Článok 52

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 50, úradník odchádza do dôchodku:

a)

buď automaticky v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne vek 66 rokov; alebo

b)

na vlastnú žiadosť v posledný deň mesiaca, v ktorom podal žiadosť, ak dosiahol vek odchodu do dôchodku alebo je vo veku medzi 58 rokmi a vekom odchodu do dôchodku a spĺňa požiadavky pre bezodkladnú výplatu dôchodku podľa článku 9 prílohy VIII. Článok 48 druhý odsek druhá veta sa uplatňuje podobne.

Úradník však môže na vlastnú žiadosť, a ak to menovací orgán pokladá za odôvodnené v záujme služby, pokračovať v práci až do veku 67 rokov alebo výnimočne do veku 70 rokov a v tom prípade odíde do dôchodku automaticky v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne tento vek.

Ak sa menovací orgán rozhodne povoliť úradníkovi zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí veku 66 rokov, toto povolenie sa udelí najviac na obdobie jedného roka. Na žiadosť úradníka možno toto rozhodnutie obnoviť.“.

33.

Článok 55 sa mení takto:

a)

odseky sa očíslujú;

b)

v druhom odseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Bežný pracovný týždeň trvá 40 až 42 hodín, pričom počet hodín pracovného dňa určí menovací orgán.“;

c)

v treťom odseku sa druhá veta nahrádza takto:

Menovací orgán každej inštitúcie určí podrobné predpisy na uplatňovanie tohto odseku po porade s výborom zamestnancov.“;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Menovací orgán každej inštitúcie môže zaviesť opatrenia týkajúce sa pružného pracovného času. V rámci týchto opatrení sa celé pracovné dni neposkytujú pre úradníkov platovej triedy AD/AST 9 alebo vyššej. Tieto opatrenia sa nevzťahujú na úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 44 druhého odseku. Títo úradníci riadia svoj pracovný čas po dohode so svojimi nadriadenými.“.

34.

V článku 55a sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Úradník má nárok na povolenie v týchto prípadoch:

a)

aby sa mohol starať o nezaopatrené dieťa mladšie ako 9 rokov;

b)

aby sa mohol starať o nezaopatrené dieťa vo veku od 9 do 12 rokov, ak skrátenie pracovného času nepresahuje 20 % normálneho pracovného času;

c)

aby sa mohol starať o nezaopatrené dieťa do veku 14 rokov, ak je úradník osamelým rodičom;

d)

aby sa v prípade vážnych ťažkostí mohol starať o nezaopatrené dieťa, pokým nedosiahne vek 14 rokov, ak skrátenie pracovného času nepresahuje 5 % normálneho pracovného času. V takom prípade sa prvé dva odseky článku 3 prílohy IVa neuplatňujú. V prípade, že sú obaja rodičia zamestnaní v službe Únie, iba jeden z nich má nárok na takéto skrátenie pracovného času;

e)

aby sa mohol starať o vážne chorú alebo zdravotne postihnutú manželku alebo manžela, príbuzného vo vzostupnej línii, príbuzného v zostupnej línii, brata alebo sestru;

f)

aby sa mohol zúčastniť na ďalšej odbornej príprave, alebo

g)

od dosiahnutia veku 58 rokov, počas posledných troch rokov predtým, ako dosiahne vek odchodu do dôchodku.

Ak je čiastočný úväzok požadovaný z dôvodu účasti na ďalšej odbornej príprave, alebo počas posledných troch rokov pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, ale nie pred dosiahnutím veku 58 rokov, môže menovací orgán odmietnuť vydať povolenie alebo odložiť dátum jeho účinnosti len v mimoriadnych prípadoch a zo závažných služobných dôvodov.

Ak sa tento nárok na povolenie uplatňuje z dôvodu starostlivosti o vážne chorú alebo zdravotne postihnutú manželku alebo manžela, príbuzného vo vzostupnej línii, príbuzného v zostupnej línii, brata alebo sestru, alebo z dôvodu účasti na ďalšej odbornej príprave, všetky tieto obdobia spolu nemôžu presiahnuť päť rokov počas služobnej kariéry príslušného úradníka.“.

35.

V článku 56 sa tretí odsek nahrádza takto:

„V súlade s ustanovením prílohy VI úradníci v platových triedach SC 1 až SC 6 a platových triedach AST 1 až AST 4 majú za odpracované nadčasy nárok na náhradné voľno alebo na odmenu, ak požiadavky služby neumožňujú čerpanie náhradného voľna počas dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom boli nadčasy odpracované.“.

36.

V článku 56a sa druhý odsek nahrádza takto:

„Komisia po porade s Výborom pre služobný poriadok stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky, a určí podmienky udeľovania týchto príspevkov a ich sadzby.“.

37.

V článku 56b sa druhý odsek nahrádza takto:

„Komisia po porade s Výborom pre služobný poriadok stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky, podmienky udeľovania týchto príspevkov a ich sadzby.“.

38.

V článku 56c sa druhý odsek nahrádza takto:

„Komisia po porade s Výborom pre služobný poriadok stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto osobitné príspevky, podmienky udeľovania týchto príspevkov a ich sadzby.“.

39.

V článku 57 sa v prvom odseku slovo „orgánov“ nahrádza slovami „menovacích orgánov inštitúcií“.

40.

Článok 58 sa nahrádza takto:

„Článok 58

Tehotné ženy majú po predložení lekárskeho potvrdenia okrem nároku na dovolenku podľa článku 57 navyše nárok na 20 týždňov dovolenky. Táto dovolenka sa začína najskôr šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu uvedeným v lekárskom potvrdení a skončí najskôr 14 týždňov po termíne pôrodu. V prípade viacnásobného alebo predčasného pôrodu alebo pôrodu dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením je dĺžka dovolenky 24 týždňov. Predčasný pôrod je na účely tohto ustanovenia pôrod, ktorý sa uskutoční pred koncom 34. týždňa tehotenstva.“.

41.

Článok 61 sa nahrádza takto:

„Článok 61

Zoznamy sviatkov sa vypracujú na základe dohody medzi menovacími orgánmi inštitúcií Únie po porade s Výborom pre služobný poriadok“.

42.

Článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63

Odmena úradníka je vyjadrená v eurách. Vypláca sa v mene krajiny, v ktorej úradník plní svoje povinnosti, alebo v eurách.

Odmena vyplatená v inej mene ako v eurách sa vypočíta na základe výmenných kurzov používaných pri plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie k 1. júlu príslušného roku.

Výmenné kurzy sa aktualizujú každý rok so spätnou platnosťou v čase ročnej aktualizácie odmien ustanovenej v článku 65.“.

43.

Článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64

Odmena úradníka vyjadrená v eurách sa po povinných zrážkach uvedených v tomto služobnom poriadku alebo v akýchkoľvek vykonávacích nariadeniach určí pomocou opravného koeficientu, ktorý je vyšší, nižší alebo rovný 100 %, v závislosti od životných podmienok v jednotlivých miestach výkonu práce.

Opravné koeficienty sa vytvárajú či rušia a každý rok aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely aktualizácie sa všetky hodnoty považujú za referenčné hodnoty. Komisia na účely informovania uverejní aktualizované hodnoty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

V Belgicku a Luxembursku sa nepoužije žiaden opravný koeficient, a to s ohľadom na osobitnú referenčnú úlohu týchto miest výkonu práce ako hlavných a pôvodných sídiel väčšiny inštitúcií.“.

44.

Článok 65 sa nahrádza takto:

„Článok 65

1.   Odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie sa aktualizujú každý rok pri zohľadnení hospodárskej a sociálnej politiky Únie. Do úvahy sa vezmú najmä všetky zvýšenia platov vo verejnej službe členských štátov a potreby prijatia nových úradníkov. Aktualizácia odmien sa vykonáva v súlade s prílohou XI. Táto aktualizácia sa uskutoční pred koncom každého roku na základe správy Komisie vychádzajúcej zo štatistických údajov pripravených Štatistickým úradom Európskej únie po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov; štatistické údaje odzrkadľujú situáciu v jednotlivých členských štátoch k 1. júlu. Táto správa obsahuje údaje týkajúce sa rozpočtového vplyvu odmien a dôchodkov úradníkov Únie. Postupuje sa Európskemu parlamentu a Rade.

Sumy uvedené v článku 42a druhom a treťom odseku, článkoch 66 a 69, článku 1 ods. 1, článku 2 ods. 1, článku 3 ods. 1 a 2, článku 4 ods. 1, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 1 prílohy VII a článku 8 ods. 2 prílohy XIII a sumy uvedené v pôvodnom článku 4a prílohy VII sa aktualizujú v súlade s článkom 18 ods. 1 prílohy XIII, sumy uvedené v článku 24 ods. 3, článku 28a ods. 3 druhom pododseku, článku 28a ods. 7, článkoch 93 a 94, článku 96 ods. 3 druhom pododseku a článku 96 ods. 7, článkoch 133, 134 a 136 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, sumy uvedené v článku 1 ods. 1 prvom pododseku nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (6) a koeficient pre sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (7) sa aktualizujú každý rok v súlade s prílohou XI. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované sumy v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

2.   V prípade podstatnej zmeny životných nákladov sa sumy uvedené v odseku 1 a opravné koeficienty uvedené v článku 64 aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované sumy a opravné koeficienty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

3.   Sumy uvedené v odseku 1 a opravné koeficienty uvedené v článku 64 sa považujú za také sumy a opravné koeficienty, ktorých skutočná hodnota v určitom časovom bode podlieha aktualizácii bez toho, aby bol na to potrebný iný právny akt.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 5 a 6 prílohy XI, aktualizácia uvedená v odsekoch 1 a 2 sa nevykonáva v rokoch 2013 a 2014.

45.

Článok 66 sa mení takto:

a)

v prvom odseku sa úvodná veta nahrádza takto:

„V nasledujúcej tabuľke sú stanovené základné mesačné platy pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčných skupinách AD a AST:“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„V nasledujúcej tabuľke sú stanovené základné mesačné platy pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčnej skupine AST/SC:

 

Stupeň

Platová trieda

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17“

46.

Článok 66a sa nahrádza takto:

„Článok 66a

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 a na účely zohľadnenia uplatňovania metódy aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 3, dočasné opatrenie týkajúce sa odmien, ktoré Únia platí zamestnancom v aktívnom pracovnom pomere, známe ako „solidárna daň“, sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.

2.   Sadzba tejto solidárnej dane, ktorá sa použije pre základ definovaný v odseku 3, je 6 %. Od platovej triedy AD 15, platový stupeň 2 a vyššie sa však uplatňuje sadzba 7 %.

3.

a)

Základom pre solidárnu daň je základný plat používaný na výpočet odmeny, po odpočítaní týchto položiek:

i)

príspevkov na sociálne zabezpečenie a dôchodok a dane, pred odpočítaním solidárnej dane, ktoré zaplatí úradník bez nezaopatrených osôb v rovnakej platovej triede a v rovnakom platovom stupni podľa článku 2 prílohy VII, a

ii)

sumy zodpovedajúcej základnému platu úradníka v platovej triede AST 1, platový stupeň 1.

b)

Zložky použité na určenie základu pre solidárnu daň sa vyjadrujú v eurách a vážia koeficientom 100.

4.   Solidárna daň sa odvádza mesačne zo zdroja príjmu; príjmy z dane sa vykážu ako príjmy všeobecného rozpočtu Európskej únie.“.

47.

V článku 67 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Príspevok na nezaopatrené dieťa môže byť zdvojnásobený na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu vychádzajúceho z lekárskych dokladov, ktoré potvrdzujú, že príslušné dieťa je zdravotne postihnuté alebo má dlhodobé ochorenie, z čoho pre úradníka vyplývajú vysoké finančné výdavky.“.

48.

Článok 72 sa mení takto:

a)

v odseku 1 prvom pododseku sa v prvej vete slovo „orgánmi“ nahrádza slovami „menovacími orgánmi každej inštitúcie“ a v odseku 1 treťom pododseku sa slovo „inštitúcie“ v príslušných pádoch a čísle nahrádza slovami „menovacie orgány inštitúcií“ v príslušných pádoch a čísle;

b)

v odseku 2 sa slová „do veku 63 rokov“ nahrádzajú slovami „do veku odchodu do dôchodku“;

c)

v odseku 2a sa v bodoch i) a ii) slová „pred dosiahnutím veku 63 rokov“ nahrádzajú slovami „pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku“;

d)

v odseku 2b sa slová „platovej triede 1“ nahrádzajú slovami „platovej triede AST 1“.

49.

V článku 73 sa v odseku 1 slovo „orgánov“ nahrádza slovami „menovacích orgánov inštitúcií“.

50.

V článku 76a sa v druhej vete slovo „inštitúciami“ nahrádza slovami „menovacími orgánmi inštitúcií“.

51.

Článok 77 sa nahrádza takto:

„Článok 77

Úradník, ktorý ukončil aspoň 10-ročnú službu, má nárok na starobný dôchodok. Na tento dôchodok má však nárok bez ohľadu na dĺžku služby, ak presiahol vek odchodu do dôchodku, ak nemohol byť opätovne vymenovaný na svoje pracovné miesto počas obdobia zaradenia mimo činnej služby alebo ak odišiel do dôchodku v záujme služby.

Maximálny starobný dôchodok je 70 % z posledného základného platu vyplateného v rámci poslednej platovej triedy, v ktorej bol úradník zaradený aspoň jeden rok. 1,80 % z tohto posledného základného platu sa zaplatí úradníkovi za každý rok služby uznaný podľa článku 3 prílohy VIII.

Avšak v prípade úradníkov, ktorí pracujú ako asistenti osoby vykonávajúcej funkciu ustanovenú v Zmluve o Európskej únii alebo v Zmluve o fungovaní Európskej únie, voleného predsedu jednej z inštitúcií alebo jedného z orgánov Únie alebo voleného predsedu jednej z politických skupín v Európskom parlamente, nárok na dôchodok zodpovedajúci počtu služobných rokov potrebných na odchod do dôchodku a získaný počas práce v tejto funkcii sa vypočíta na základe posledného základného platu, ktorý úradník poberal počas tohto obdobia, ak je tento základný plat vyšší ako plat použitý ako základ na účely druhého odseku tohto článku.

Starobný dôchodok nesmie byť nižší ako 4 % výšky životného minima za rok služby.

Vek odchodu do dôchodku je 66 rokov.

Od 1. januára 2014 sa každých päť rokov vykoná prehodnotenie veku odchodu do dôchodku na základe správy, ktorú Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade. V správe sa posúdi predovšetkým vývoj veku odchodu do dôchodku zamestnancov verejnej služby členských štátov a vývoj priemernej dĺžky života úradníkov inštitúcií.

V prípade potreby navrhne Komisia zmenu veku odchodu do dôchodku v súlade so závermi tejto správy, pričom osobitnú pozornosť venuje vývoju v členských štátoch.“.

52.

Článok 78 sa nahrádza takto:

„Článok 78

Úradník má nárok za podmienok stanovených v článkoch 13 až 16 prílohy VIII na invalidný dôchodok v prípade celkovej trvalej invalidity, ktorá mu bráni v plnení povinností zodpovedajúcich pracovnému miestu v jeho funkčnej skupine.

Článok 52 sa uplatňuje obdobne na príjemcov podpory v invalidite. Ak príjemca podpory v invalidite odíde do dôchodku pred dosiahnutím veku 66 rokov bez toho, aby dosiahol nárok na maximálny dôchodok, uplatňujú sa všeobecné predpisy o starobných dôchodkoch. Výška starobného dôchodku vychádza z výšky platu pre platovú triedu a platový stupeň, v ktorých bol úradník zaradený, keď sa stal invalidom.

Výška podpory v invalidite zodpovedá 70 % posledného základného platu úradníka. Nesmie byť však nižšia ako životné minimum.

Z podpory v invalidite sa platia príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia, vypočítané na základe uvedenej podpory.

Ak invalidita vznikne v dôsledku úrazu počas plnenia alebo v súvislosti s plnením pracovných povinností úradníka, choroby z povolania, verejnej prospešnej činnosti alebo ohrozenia vlastného života pri záchrane iného ľudského života, podpora v invalidite nesmie byť nižšia ako 120 % výšky životného minima. V takýchto prípadoch sa príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia zaplatia v plnej výške z rozpočtu inštitúcie alebo orgánu uvedeného v článku 1b.“.

53.

V článku 80 sa šiesty odsek nahrádza takto:

„Nárok ustanovený v prvom, druhom a treťom odseku sa uplatní v prípade úmrtia bývalého úradníka, ktorý má nárok na príspevok podľa článku 50 služobného poriadku, článku 5 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (8), článku 3 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 (9) alebo článku 3 nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73 (10), a v prípade úmrtia bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal o odloženie svojho starobného dôchodku k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dovŕšil vek odchodu do dôchodku.

54.

V článku 81a sa odsek 1 mení takto:

a)

v písmene b) sa slová „vek 65 rokov“ nahrádzajú slovami „vek 66 rokov“;

b)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

v prípade úmrtia bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal, aby bol jeho starobný dôchodok odložený k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol vek odchodu do dôchodku, výšku starobného dôchodku, na ktorú by mal nárok vo veku odchodu do dôchodku v prípade, ak by bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b)“;

c)

v písmene e) sa slová „príspevok podľa článku 41 alebo článku 50“ nahrádzajú slovami „príspevok podľa článku 41, 42c alebo 50“.

55.

V článku 82 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak sa odmeny aktualizujú v súlade s článkom 65 ods. 1, rovnako sa aktualizujú aj dôchodky.“.

56.

V článku 83 ods. 1 sa vypúšťa druhý pododsek.

57.

V článku 83a sa odseky 2, 3, 4 a 5 nahrádzajú takto:

„2.   Agentúry, ktoré nedostávajú dotáciu zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, zaplatia do tohto rozpočtu celú sumu príspevkov potrebných na financovanie systému. Agentúry, ktoré sú čiastočne financované z tohto rozpočtu, zaplatia od 1. januára 2016 časť príspevkov zamestnávateľa, ktorá zodpovedá podielu príjmov agentúry bez dotácie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a jej celkových príjmov.

3.   Rovnováha systému dôchodkového zabezpečenia sa zaručí vekom odchodu do dôchodku a sadzbou príspevkov do systému. Pri príležitosti poistno-matematického hodnotenia, ktoré sa uskutoční každých päť rokov podľa prílohy XII, sa sadzba príspevkov do systému dôchodkového zabezpečenia aktualizuje s cieľom zabezpečiť rovnováhu systému.

4.   Komisia každý rok aktualizuje poistno-matematické hodnotenie uvedené v odseku 3 v súlade s článkom 1 ods. 2 prílohy XII. Ak sa preukáže, že medzi sadzbou príspevkov uplatňovanou v danom čase a sadzbou požadovanou na zachovanie poistno-matematickej rovnováhy existuje rozdiel v hodnote minimálne 0,25 bodov, sadzba sa upraví v súlade s opatreniami stanovenými v prílohe XII.

5.   Na účely odsekov 3 a 4 tohto článku sa aktualizuje referenčný údaj stanovený v článku 83 ods. 2. Komisia na účely informovania uverejní výslednú aktualizovanú sadzbu príspevkov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.“.

58.

Hlava VIII sa vypúšťa.

59.

Článok 110 sa nahrádza takto:

„Článok 110

1.   Všeobecné vykonávacie ustanovenia k tomuto služobnému poriadku prijíma menovací orgán každej inštitúcie po porade s Výborom zamestnancov a Výborom pre služobný poriadok.

2.   Vykonávacie predpisy prijaté Komisiou na účely vykonávania tohto služobného poriadku vrátane všeobecných vykonávacích ustanovení uvedených v odseku 1 sa analogicky vzťahujú aj na agentúry. Preto Komisia informuje agentúry o každom takomto vykonávacom predpise okamžite po jeho prijatí.

Tieto vykonávacie predpisy nadobúdajú účinnosť v agentúrach deväť mesiacov po nadobudnutí ich účinnosti v Komisii alebo deväť mesiacov po dátume, keď Komisia informovala agentúry o prijatí príslušného vykonávacieho predpisu, podľa toho, ktorý dátum je neskorší. Odchylne od uvedeného môže agentúra rozhodnúť o tom, že takéto vykonávacie predpisy nadobudnú účinnosť skôr.

Odchylne od toho však môže agentúra pred uplynutím deväťmesačného obdobia uvedeného v druhom pododseku tohto odseku a po porade s Výborom zamestnancov predložiť Komisii na schválenie vykonávacie predpisy, ktoré sa líšia od vykonávacích predpisov prijatých Komisiou. Za rovnakých podmienok môže agentúra požiadať Komisiu o súhlas s neuplatňovaním určitých z týchto vykonávacích predpisov. V tomto prípade Komisia môže namiesto schválenia alebo zamietnutia žiadosti požiadať agentúru o to, aby jej predložila na schválenie vykonávacie predpisy, ktoré sa líšia od vykonávacích predpisov prijatých Komisiou.

Plynutie deväťmesačnej lehoty uvedenej v druhom pododseku tohto odseku sa pozastaví od dátumu, keď agentúra požiada Komisiu o schválenie, až do dátumu, keď Komisia vyjadrí svoje stanovisko.

Agentúra takisto môže po porade so svojím Výborom zamestnancov predložiť Komisii na schválenie vykonávacie predpisy, ktoré sa týkajú iných oblastí ako vykonávacie predpisy, ktoré prijala Komisia.

Na účely prijatia vykonávacích predpisov zastupuje agentúry správna rada alebo rovnocenný orgán uvedený v akte Únie, ktorým sa agentúry zriaďujú.

3.   Na účely prijímania predpisov dohodou medzi inštitúciami sa agentúry za inštitúcie nepovažujú. Komisia však tieto predpisy pred ich prijatím prerokuje s agentúrami.

4.   Zamestnanci dostanú na vedomie vykonávacie predpisy tohto služobného poriadku vrátane všeobecných vykonávacích ustanovení uvedených v odseku 1, ako aj predpisy prijaté na základe dohody medzi menovacími orgánmi inštitúcií.

5.   Administratívne oddelenia inštitúcií a agentúr navzájom pravidelne konzultujú uplatňovanie tohto služobného poriadku. Agentúry sú na týchto konzultáciách zastúpené spoločne v súlade s predpismi, ktoré sa pevne stanovia na základe ich vzájomnej dohody.

6.   Súdny dvor Európskej únie vedie register predpisov prijatých menovacím orgánom každej inštitúcie na účely vykonávania tohto služobného poriadku, ako aj predpisov prijatých agentúrami, ktoré sa odchyľujú od predpisov prijatých Komisiou, v súlade s postupom uvedeným v odseku 2, vrátane všetkých zmien týchto predpisov. Inštitúcie a agentúry majú priamy prístup k tomuto registru a plné právo meniť svoje vlastné predpisy. Členské štáty majú k tomuto registru priamy prístup. Navyše, každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o predpisoch prijatých menovacím orgánom každej inštitúcie na účely vykonávania tohto služobného poriadku.“.

60.

Dopĺňajú sa tieto články:

„Článok 111

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 112 prijímať delegované akty týkajúce sa určitých aspektov pracovných podmienok, určitých aspektov vykonávania predpisov o odmeňovaní a systému sociálneho zabezpečenia.

Článok 112

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 56a, 56b a 56c služobného poriadku, v článku 13 ods. 3 jeho prílohy VII a v článku 9 jeho prílohy XI a v článku 28a ods. 11 a článku 96 ods. 11 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 2014.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 56a, 56b a 56c služobného poriadku, v článku 13 ods. 3 jeho prílohy VII a v článku 9 jeho prílohy XI a v článku 28a ods. 11 a článku 96 ods. 11 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 56a, 56b a 56c služobného poriadku, článku 13 ods. 3 jeho prílohy VII alebo článku 9 jeho prílohy XI alebo článkov 28a ods. 11 alebo článku 96 ods. 11 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 113

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2020 správu, v ktorej zhodnotí fungovanie tohto služobného poriadku.“.

61.

Príloha I sa mení takto:

a)

oddiel A sa nahrádza takto:

„A.   Typy pracovných miest v každej funkčnej skupine, ako je stanovené v článku 5 ods. 4

1.   Funkčná skupina AD

Generálny riaditeľ

AD 15 - AD 16

Riaditeľ

AD 14 - AD 15

Poradca alebo rovnocenná pozícia

AD 13- AD 14

Vedúci útvaru alebo rovnocenná pozícia

AD 9 - AD 14

Administrátor

AD 5 - AD 12


2.   Funkčná skupina AST

Samostatný asistent

vykonáva administratívne, technické alebo vzdelávacie činnosti, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň samostatnosti, a nesie významnú zodpovednosť, pokiaľ ide o riadenie zamestnancov, plnenie rozpočtu alebo politickú koordináciu.

AST 10 – AST 11

Asistent

vykonáva administratívne, technické alebo vzdelávacie činnosti, ktoré si vyžadujú určitý stupeň samostatnosti, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel a predpisov alebo všeobecných pokynov, alebo zastáva funkciu osobného asistenta člena inštitúcie, vedúceho kabinetu člena alebo (zástupcu) generálneho riaditeľa alebo vyššieho vedúceho pracovníka rovnocenného postavenia.

AST 1 – AST 9


3.   Funkčná skupina AST/SC

Tajomník/administratívny pracovník

vykonáva tajomnícke a kancelárske úlohy, riadi kanceláriu a vykonáva ďalšie rovnocenné úlohy, ktoré si vyžadujú určitý stupeň samostatnosti (11)

SC 1 – SC 6

b)

oddiel B sa nahrádza takto:

„B.   Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti priemernej kariéry

1.

Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti priemernej kariéry vo funkčných skupinách AST a AD:

Platová trieda

Asistenti

Administrátori

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2.

Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti primeranej kariéry vo funkčnej skupine AST/SC:

Platová trieda

Tajomníci/administratívni pracovníci

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %“

62.

Príloha II sa mení takto:

a)

v článku 1 prvom odseku sa v druhej vete slovo „Orgán“ nahrádza slovami „Menovací orgán každej inštitúcie“;

b)

v článku 1 druhom odseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Menovací orgán každej inštitúcie však môže rozhodnúť, že podmienky pre zvolenie budú určené podľa preferencií zamestnancov inštitúcie, vyjadrenými v referende.“;

c)

v článku 1 sa v štvrtom odseku slová „oboch funkčných skupín“ nahrádzajú slovami „troch funkčných skupín“;

d)

v článku 2 druhom odseku sa v prvej zarážke vypúšťajú slová „treťom pododseku“.

63.

Jediný článok prílohy IV sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa v druhom pododseku slová „63 rokov“ nahrádzajú slovami „66 rokov“;

b)

v odseku 1 sa vypúšťa tretí pododsek;

c)

v odseku 3 v tabuľke sa v poslednom riadku slová „59 až 64“ nahrádza slovami „59 až 65“;

d)

v odseku 4 sa v štvrtom pododseku slová „63. roku svojho života“ nahrádzajú slovami „66. roku svojho života“.

64.

Príloha IVa sa mení takto:

a)

v článku 1 druhom odseku sa slová „článku 55a ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „článku 55a ods. 2 písm. g)“;

b)

v článku 4 prvom odseku slová „úradníci starší ako 55 rokov, ktorí môžu pracovať na polovičný úväzok pri príprave na odchod do dôchodku“ nahrádzajú slovami „úradníci, ktorým je v súlade s článkom 55a ods. 2 písm. g) služobného poriadku povolené pracovať na polovičný úväzok“.

65.

Príloha V sa mení takto:

a)

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Okrem riadnej dovolenky môže byť úradníkovi poskytnutá na základe žiadosti mimoriadna dovolenka. Mimoriadna dovolenka sa poskytuje najmä v nasledujúcich prípadoch a v uvedenom rozsahu:

svadba úradníka: štyri dni,

zmena bydliska úradníka: najviac dva dni,

vážne ochorenie manžela/manželky: najviac tri dni,

úmrtie manžela/manželky: štyri dni,

závažné ochorenie príbuzného vo vzostupnej línii: najviac dva dni,

úmrtie príbuzného vo vzostupnej línii: dva dni,

svadba dieťaťa: dva dni,

narodenie dieťaťa: 10 dní, ktoré musia byť vyčerpané počas 14 týždňov po narodení,

narodenie zdravotne postihnutého alebo vážne chorého dieťaťa: 20 dní, ktoré musia byť vyčerpané počas 14 týždňov po narodení;

úmrtie manželky počas materskej dovolenky: počet dní zodpovedajúci zvyšku materskej dovolenky; ak zosnulá manželka nie je úradníčkou, zostávajúca materská dovolenka sa určuje analogicky na základe ustanovení článku 58 služobného poriadku,

závažné ochorenie dieťaťa: najviac dva dni,

veľmi vážne ochorenie dieťaťa potvrdené lekárom alebo hospitalizácia dieťaťa mladšieho ako 12 rokov: najviac päť dní,

úmrtie dieťaťa: štyri dni,

osvojenie dieťaťa: 20 týždňov, s predĺžením na 24 týždňov v prípade osvojenia zdravotne postihnutého dieťaťa:

Každé osvojené dieťa znamená priznanie nároku iba na jedno obdobie mimoriadnej dovolenky, ktorá sa môže rozdeliť medzi adoptívnych rodičov, ak sú obidvaja úradníkmi. Poskytuje sa len v prípade, ak manžel/manželka úradníka vykonáva zárobkovú činnosť aspoň na polovičný úväzok. Ak manžel/manželka pracuje mimo inštitúcií Únie a má nárok na porovnateľnú dovolenku, zodpovedajúci počet dní sa odpočíta z počtu dní, na ktoré má úradník nárok.

Menovací orgán môže v prípade potreby poskytnúť dodatočnú mimoriadnu dovolenku, keď vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej sa uskutočňuje osvojovacie konanie a ktorá nie je krajinou zamestnania úradníka osvojujúceho si dieťa, vyžadujú prítomnosť jedného alebo oboch adoptívnych rodičov.

Mimoriadna dovolenka v rozsahu 10 dní sa udeľuje, ak úradník nevyužíva celú mimoriadnu dovolenku v trvaní 20 až 24 týždňov z dôvodu uvedeného v prvej vete tejto zarážky; táto dodatočná mimoriadna dovolenka sa poskytuje len raz na každé osvojené dieťa.

Inštitúcia môže poskytnúť mimoriadnu dovolenku aj v prípade ďalšieho vzdelávania, a to v rámci obmedzení stanovených v programe ďalšieho vzdelávania, ktorý vypracovala inštitúcia v súlade s článkom 24a služobného poriadku.

Mimoriadnu dovolenku možno úradníkom poskytnúť aj výnimočne v prípade mimoriadnych pracovných úloh, ktoré sú nad rámec bežných povinností úradníka. Takáto mimoriadna dovolenka sa poskytne najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď menovací orgán prijal rozhodnutie o výnimočnom charaktere práce úradníka.

Na účely tohto článku sa slobodný partner úradníka považuje za manžela/manželku, ak sú splnené prvé tri podmienky z článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII.

Ak sa poskytne mimoriadna dovolenka v súlade s týmto oddielom, každý čas na cestu sa určí na základe osobitného rozhodnutia, v ktorom sa berú do úvahy konkrétne potreby.“;

b)

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Úradníci, ktorí majú nárok na príspevok na expatriáciu alebo na zahraničné bydlisko, majú každý rok nárok na dva a pol dňa dodatočnej dovolenky na návštevu svojej domovskej krajiny.

Prvý odsek sa uplatňuje na úradníkov, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza na území členských štátov. Ak sa miesto výkonu práce nachádza mimo tohto územia, dĺžka dovolenky na návštevu domova sa určí na základe osobitného rozhodnutia pri zohľadnení konkrétnych potrieb.“.

66.

Príloha VI sa mení takto:

a)

článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Úradník v platových triedach SC 1 až SC 6 alebo platových triedach AST 1 až AST 4 má v rámci obmedzení stanovených v článku 56 služobného poriadku právo vybrať si za odpracované nadčasy náhradné voľno alebo právo dostať odmenu, a to za týchto podmienok:

a)

za každú hodinu nadčasov má nárok na jeden a pol hodiny náhradného voľna; ak sa hodina nadčasu odpracuje medzi 22.00 h a 7.00 h alebo v nedeľu alebo v štátny sviatok, vzniká nárok na dve hodiny náhradného voľna; pri poskytovaní náhradného voľna sa berú do úvahy požiadavky služby a preferencie príslušného úradníka;

b)

ak požiadavky služby neumožňujú čerpanie náhradného voľna počas dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, počas ktorého boli nadčasy odpracované, menovací orgán povolí za nenahradené nadčasy čerpať odmenu vo výške 0,56 % základného mesačného platu za každú hodinu nadčasov na základe uvedenom v písmene a);

c)

pre vznik nároku na náhradné voľno alebo odmenu za jednu hodinu nadčasov je potrebné odpracovať navyše viac než 30 minút.“;

b)

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tejto prílohy sa odmena za nadčasy odpracované niektorými skupinami úradníkov v platových triedach SC 1 až SC 6 a AST 1 až AST 4 za osobitných podmienok môže zaplatiť vo forme pevného príspevku, ktorého výšku a podmienky určí menovací orgán po porade so spoločným výborom.“.

67.

Príloha VII sa mení takto:

a)

v článku 1 ods. 3 sa slová „triedy 3“ nahrádzajú slovami „platovej triedy AST 3“;

b)

v článku 3 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Nárok na tento príspevok vznikne prvým dňom mesiaca, v ktorom dieťa začne navštevovať vzdelávacie zariadenie prvého stupňa, a zanikne na konci mesiaca, v ktorom dieťa ukončí vzdelávanie, alebo na konci mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 26 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.“;

c)

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Úradník má nárok na vyplatenie paušálnej sumy zodpovedajúcej cestovným nákladom na seba, svojho manžela/svoju manželku a jeho nezaopatrené osoby skutočne žijúce v jeho domácnosti:

a)

pri vymenovaní z miesta, kde bol prijatý do služobného pomeru, na miesto, kde je zamestnaný;

b)

po ukončení služobného pomeru v zmysle článku 47 služobného poriadku z miesta, kde je zamestnaný, na miesto pôvodu vymedzené v odseku 4 tohto článku;

c)

pri každom preložení vyžadujúcom zmenu jeho miesta výkonu práce.

V prípade úmrtia úradníka má pozostalý manžel/manželka a nezaopatrené osoby nárok na vyplatenie paušálnej sumy za rovnakých podmienok.

Cestovné výdavky na deti mladšie ako dva roky počas celého kalendárneho roku sa nenahrádzajú.

2.   Vyplatenie paušálnej sumy vychádza z príspevku na kilometer geografickej vzdialenosti medzi miestami uvedenými v odseku 1.

Príspevky na kilometrovné sú:

0 EUR za každý km od

0 do 200 km

0,1895 EUR za každý km od

201 do 1 000 km

0,3158 EUR za každý km od

1 001 do 2 000 km

0,1895 EUR za každý km od

2 001 do 3 000 km

0,0631 EUR za každý km od

3 001 do 4 000 km

0,0305 EUR za každý km od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý km nad

10 000 km

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

94,74 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 od 600 km do 1 200 km,

189,46 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 väčšia ako 1 200 km.

Výška uvedených príspevkov na kilometrovné a doplnkových paušálnych príplatkov sa každý rok aktualizuje v rovnakom pomere ako odmena.

3.   Odchylne od odseku 2 sa cestovné výdavky, ktoré súvisia so sťahovaním v dôsledku zmeny medzi miestom výkonu práce v rámci územia členských štátov Európskej únie a miestom výkonu práce mimo tohto územia alebo so sťahovaním v dôsledku zmeny medzi miestami výkonu práce mimo tohto územia nahradia vo forme paušálnej platby vychádzajúcej z ceny letenky v triede, ktorá je bezprostredne vyššia ako ekonomická trieda.

4.   Miesto pôvodu úradníka sa určí pri jeho vymenovaní, pričom sa zvyčajne berie do úvahy miesto, kde sa nachádzal pri prijatí do služobného pomeru, alebo, na základe výslovnej a riadne odôvodnenej žiadosti, centrum jeho záujmov. Takto určené miesto pôvodu môže byť počas trvania služobného pomeru úradníka alebo po jeho odchode zo služby zmenené na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu. Počas trvania jeho služobného pomeru sa však takéto rozhodnutie prijme len v mimoriadnych prípadoch a na základe príslušných podporných dôkazov, ktoré úradník predloží.

Dôsledkom takejto zmeny však nebude to, aby sa za centrum záujmov úradníka určilo miesto nachádzajúce sa mimo územia členských štátov Únie alebo mimo krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie a území členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu.“;

d)

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Úradníci, ktorí majú nárok na príspevok na expatriáciu alebo na zahraničné bydlisko, majú v každom kalendárnom roku v rámci obmedzení stanovených v odseku 2 nárok na vyplatenie paušálnej sumy zodpovedajúcej cestovným výdavkom z miesta výkonu práce na miesto pôvodu vymedzené v článku 7 pre seba a, ak majú nárok na príspevok na domácnosť, pre manžela/manželku a nezaopatrené osoby v zmysle článku 2.

Ak sú manžel a manželka obidvaja úradníkmi Európskej únie, každý z nich má nárok získať pre seba a pre nezaopatrené osoby paušálnu náhradu cestovných výdavkov v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami; každá nezaopatrená osoba má nárok len na jednu platbu. Platba na nezaopatrené deti sa stanoví na žiadosť manžela alebo manželky na základe miesta pôvodu jedného z nich.

Ak úradník uzavrie v danom roku manželstvo a tým získa nárok na príspevok na domácnosť, cestovné výdavky, ktoré majú byť zaplatené manželovi/manželke, sa vypočítajú pomerne pre obdobie odo dňa uzatvorenia manželstva do konca roka.

Žiadna zmena základu výpočtu, ktorá môže byť výsledkom zmien v rodinnom stave po dátume výplaty príslušných súm, neznamená pre dotknutého úradníka povinnosť vrátiť prijatú platbu.

Cestovné výdavky na deti mladšie ako dva roky počas celého kalendárneho roku sa nenahrádzajú.

2.   Paušálna platba vychádza z príspevku na kilometer geografickej vzdialenosti medzi miestom výkonu práce úradníka a jeho miestom pôvodu.

Ak sa miesto pôvodu vymedzené v článku 7 nachádza mimo územia členských štátov Únie alebo mimo krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie a území členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu, paušálna platba vychádza z príspevku na kilometer geografickej vzdialenosti medzi miestom výkonu práce úradníka a hlavným mestom členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom. Úradníci, ktorých miesto pôvodu sa nachádza mimo územia členských štátov Únie alebo mimo krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie a území členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu, a ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov, nemajú nárok na paušálnu platbu.

Príspevky na kilometrovné sú:

0 EUR za každý km od

0 do 200 km

0,3790 EUR za každý km od

201 do 1 000 km

0,6316 EUR za každý km od

1 001 do 2 000 km

0,3790 EUR za každý km od

2 001 do 3 000 km

0,1262 EUR za každý km od

3 001 do 4 000 km

0,0609 EUR za každý km od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý km nad

10 000 km.

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

189,48 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 600 km do 1 200 km,

378,93 EUR ak je geografická vzdialenosť medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu väčšia ako 1 200 km.

Uvedené príspevky na kilometrovné a doplnkové paušálne príplatky sa aktualizujú každý rok v rovnakom pomere ako odmeny.

3.   Úradník, ktorého služobný pomer skončí v priebehu kalendárneho roku z iného dôvodu ako z dôvodu úmrtia, alebo ktorý strávi časť roka na pracovnom voľne z osobných dôvodov, má v prípade, že v príslušnom roku strávil v aktívnom pracovnom pomere v inštitúcii Únie menej ako deväť mesiacov, nárok len na časť paušálnej platby uvedenej v odsekoch 1 a 2, vypočítanú podľa času, ktorý strávil v aktívnom pracovnom pomere.

4.   Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú na úradníkov, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza na území členských štátov. Úradníci, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza mimo územia členských štátov, majú pre seba a, ak majú nárok na príspevok na domácnosť, aj pre svojich manželov/manželky a ostatné nezaopatrené osoby v zmysle článku 2, v každom kalendárnom roku nárok na paušálnu náhradu cestovných výdavkov na miesto pôvodu alebo na náhradu cestovných výdavkov na iné miesto, ak tieto výdavky nepresahujú výdavky na cestu na miesto pôvodu. Ak manžel/manželka a osoby uvedené v článku 2 ods. 2 nežijú s úradníkom na mieste výkonu práce, majú každý kalendárny rok nárok na náhradu cestovných výdavkov z miesta pôvodu na miesto výkonu práce alebo na iné miesto, ak tieto výdavky nepresahujú výdavky na cestu z miesta pôvodu na miesto výkonu práce.

Táto paušálna platba vychádza z ceny letenky v ekonomickej triede.“;

e)

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Úradník, ktorý musí zmeniť miesto svojho bydliska, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku po prijatí do služobného pomeru, alebo pri následnej zmene miesta výkonu práce počas služobného pomeru, a ktorému tie isté výdavky neboli nahradené z iného zdroja, má v rámci limitov nákladov nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti so sťahovaním nábytku a osobných vecí, vrátane nákladov na poistenie proti bežným rizikám (predovšetkým proti poškodeniu, krádeži a požiaru).

V limitných hodnotách sa zohľadňuje rodinná situácia úradníka v čase sťahovania a priemerné náklady na sťahovanie a súvisiace poistenie.

Na účely vykonávania tohto odseku prijme menovací orgán všeobecné vykonávacie ustanovenia.

2.   Po ukončení služobného pomeru alebo pri úmrtí úradníka sa nahradia výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so sťahovaním z jeho miesta výkonu práce na jeho miesto pôvodu, a to v rámci limitov uvedených v odseku 1. Ak bol zosnulý úradník slobodný, výdavky sa nahradia jeho oprávneným dedičom.

3.   V prípade úradníka v trvalom služobnom pomere sa sťahovanie musí uskutočniť do jedného roku od uplynutia skúšobnej lehoty. V prípade ukončenia služobného pomeru sa musí sťahovanie uskutočniť do troch rokov, ako je ustanovené v článku 6 ods. 4 druhom pododseku. Výdavky na sťahovanie, ktoré vzniknú po uplynutí lehôt uvedených v tomto odseku, sa nahradia len v mimoriadnych prípadoch na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu.“;

f)

článok 13 sa mení takto:

i)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia každé dva roky reviduje sadzby stanovené v odseku 2 písm. a). Táto revízia sa vykonáva na základe správy o cenách hotelového ubytovania, reštauračných a stravovacích služieb s prihliadnutím na indexy vývoja týchto cien. Na účely tejto revízie Komisia koná prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 služobného poriadku.“;

ii)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Odchylne od odseku 1 sa náklady na ubytovanie, ktoré vznikli úradníkom počas služobnej cesty do hlavných pracovísk ich inštitúcie podľa protokolu č. 6 k Zmluve o fungovaní Európskej únie, môžu nahradiť na základe paušálnej sumy, ktorá neprekročí maximálnu sumu stanovenú pre príslušný členský štát.“;

g)

v článku 13a sa slová „jednotlivé inštitúcie“ nahrádzajú slovami „menovacie orgány jednotlivých inštitúcií“;

h)

článok 17 sa mení takto:

i)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Platba sa vykoná každému úradníkovi na mieste a v mene krajiny, kde vykonáva svoje povinnosti, alebo na žiadosť úradníka v eurách v banke v rámci Európskej únie.“;

ii)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Za podmienok stanovených v predpisoch vydaných na základe spoločnej dohody menovacími orgánmi každej inštitúcie a po porade s Výborom pre služobný poriadok môžu úradníci požiadať o osobitný pravidelný prevod časti svojej odmeny.“;

iii)

v odseku 3 sa v prvej vete za slová „sa vykonávajú“ vkladajú slová „v mene príslušného členského štátu“;

iv)

v odseku 4 sa v prvej vete za slová „iného členského štátu“ vkladajú slová „v miestnej mene“.

68.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

v článku 3 sa v písmene b) slová „podľa článkov 41 a 50“ nahrádzajú slovami „podľa článkov 41, 42c a 50“;

b)

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 tejto prílohy, úradníci, ktorí zostanú v služobnom pomere po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku, majú nárok na zvýšenie dôchodku zodpovedajúce 1,5 % základného platu, ktorý sa vzal do úvahy pri výpočte ich dôchodku za každý rok odpracovaný po dosiahnutí tohto veku pod podmienkou, že ich celkový dôchodok vrátane zvýšenia nepresiahne 70 % ich posledného základného platu uvedeného v druhom alebo treťom odseku článku 77 služobného poriadku.

Toto zvýšenie sa poskytne aj v prípade úmrtia úradníka, ktorý zostal v služobnom pomere po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku.“;

c)

v článku 6 sa slová „v prvom platovom stupni platovej triedy 1“ nahrádzajú slovami „v prvom platovom stupni platovej triedy AST 1“;

d)

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Úradník, ktorý odíde zo služobného pomeru pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, môže požiadať, aby jeho starobný dôchodok:

a)

bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek odchodu do dôchodku, alebo

b)

bol vyplácaný okamžite pod podmienkou, že príslušný úradník nemá menej ako 58 rokov. V tomto prípade sa starobný dôchodok zníži o sumu vypočítanú na základe veku, ktorý úradník dosiahne v čase, keď začne čerpať dôchodok.

Za každý rok, ktorý predchádza roku, v ktorom by úradník získal nárok na starobný dôchodok v zmysle článku 77 služobného poriadku, sa tento dôchodok zníži o 3,5 %. Ak rozdiel medzi vekom nadobudnutia nároku na starobný dôchodok v zmysle článku 77 služobného poriadku a vekom príslušnej osoby v tom čase presahuje určitý počet rokov, k zníženiu sa pripočíta ďalší rok.“;

e)

v článku 11 ods. 2 sa v druhom pododseku slovo „inštitúcia“ nahrádza slovami „menovací orgán inštitúcie“;

f)

článok 12 sa mení takto:

i)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Úradník v nižšom veku ako veku odchodu do dôchodku, ktorého služobný pomer sa skončí inak než z dôvodu úmrtia alebo invalidity a ktorý nemá nárok na okamžitý alebo odložený starobný dôchodok, má pri odchode zo služby:

a)

nárok na výplatu odchodného vo výške trojnásobku súm zrazených z jeho základného platu na príspevky na dôchodok, po odpočítaní všetkých súm zaplatených podľa článkov 42 a 112 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ak odpracoval menej ako jeden rok služby a neuplatnil postup stanovený v článku 11 ods. 2;

b)

v ostatných prípadoch nárok na dávky stanovené v článku 11 ods. 1 alebo na výplatu poistno-matematického ekvivalentu týchto dávok do súkromnej poisťovne alebo do súkromného penzijného fondu podľa jeho výberu pod podmienkou, že táto poisťovňa alebo tento fond zaručí, že:

i)

kapitál nebude vyplatený späť;

ii)

mesačný príjem sa bude vyplácať najskôr od veku 60 rokov a najneskôr od veku 66 rokov;

iii)

bude zabezpečené ich zahrnutie do dedičstva alebo do pozostalostných dôchodkov;

iv)

prevod do inej poisťovne alebo iného fondu bude povolený len v prípade, ak tento fond spĺňa podmienky stanovené v bodoch i), ii) a iii).“;

ii)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 písm. b), úradníci v nižšom veku ako veku odchodu do dôchodku, ktorí odo dňa, keď sa ujali svojich pracovných povinností, odvádzajú platby na účely vzniku alebo zachovania dôchodkových práv do vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia, súkromného systému poistenia alebo penzijného fondu podľa svojho výberu, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, pričom ich služobný pomer sa skončí z iných dôvodov ako z dôvodu úmrtia alebo invalidity bez toho, aby im vznikol nárok na okamžitý alebo odložený starobný dôchodok, majú pri odchode zo služby nárok na odchodné zodpovedajúce poistno-matematickej hodnote ich dôchodkových práv získaných počas služby v inštitúciách. V takýchto prípadoch sa platby vyplatené na účely vzniku alebo zachovania ich práv na dôchodok v rámci vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia pri uplatnení článkov 42 alebo 112 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov odpočítajú od odchodného.“;

g)

v článku 15 sa slová „vek 63 rokov“ nahrádzajú slovami „vek odchodu do dôchodku“;

h)

v článku 18a sa slová „veku 63 rokov“ a „vek 63 rokov“ nahrádzajú slovami „veku odchodu do dôchodku“ a „vek odchodu do dôchodku“;

i)

v článku 27 sa v druhom odseku slovo „upravovaná“ nahrádza slovom „aktualizovaná“;

j)

článok 45 sa mení takto:

i)

v treťom odseku sa slová „členskom štáte bydliska“ nahrádzajú slovami „Európskej únii“;

ii)

v štvrtom odseku sa v prvej vete za slovo „banky“ vkladajú slová „v Európskej únii alebo“;

iii)

v štvrtom odseku sa v druhej vete vypúšťajú slová „v eurách do banky v krajine, kde inštitúcia má svoje hlavné sídlo, alebo“.

69.

Príloha IX sa mení takto:

a)

v článku 2 sa v odseku 3 slovo „Inštitúcie prijmú“ nahrádza slovami „Menovací orgán každej inštitúcie prijme“;

b)

v článku 5 ods. 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„V každej inštitúcii sa zriadi disciplinárna komisia, ďalej len „komisia“, pokiaľ dve alebo viac agentúr v súlade s článkom 9 ods. 1a služobného poriadku nerozhodnú o zriadení spoločnej komisie.“;

c)

článok 30 sa nahrádza takto:

„Článok 30

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 3, menovací orgán každej inštitúcie schváli, ak to pokladá za vhodné, po porade s Výborom zamestnancov vykonávacie opatrenia k tejto prílohe.“.

70.

Príloha X sa mení takto:

a)

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Úradník má za každý kalendárny rok nárok na riadnu dovolenku v trvaní dvoch pracovných dní za každý mesiac služby.

Bez ohľadu na prvý odsek tohto článku úradníci už vyslaní do tretej krajiny k 1. januáru 2014 majú nárok na:

tri pracovné dni od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014;

dva a pol pracovného dňa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.“;

b)

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

V roku, v ktorom úradník začne alebo prestane plniť svoje pracovné povinnosti v tretej krajine, má nárok na dovolenku v trvaní dvoch pracovných dní za každý ukončený mesiac služby, nárok na dovolenku v trvaní dvoch pracovných dní za každý nedokončený mesiac pozostávajúci z viac ako 15 dní a nárok na dovolenku v trvaní jeden pracovný deň za každý nedokončený mesiac pozostávajúci z 15 dní alebo menej ako 15 dní.

Ak úradník z dôvodov, ktoré nesúvisia s požiadavkami jeho služby, do konca bežného kalendárneho roka nevyčerpá svoj nárok na riadnu dovolenku, do nasledujúceho roka si môže preniesť maximálne 14 pracovných dní“;

c)

v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

„Úradníci, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích kurzoch podľa článku 24a služobného poriadku a ktorým bola schválená dovolenka na zotavenie podľa prvého odseku tohto článku, spoja podľa možnosti obdobie svojho vzdelávacieho kurzu s dovolenkou na zotavenie.“;

d)

v článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Riadna dovolenka sa môže čerpať naraz alebo v niekoľkých obdobiach, podľa želania úradníka a s prihliadnutím na požiadavky služby. Musí však zahŕňať aspoň jedno obdobie dvoch po sebe nasledujúcich týždňov.“;

e)

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Príspevok na životné podmienky sa určí podľa miesta výkonu práce úradníka ako percento z referenčnej sumy. Táto referenčná suma zahŕňa celkový základný plat po pripočítaní príspevku na expatriáciu, príspevku na domácnosť a príspevku na nezaopatrené dieťa a odpočítaní povinných zrážok uvedených v služobnom poriadku alebo v jeho vykonávacích predpisoch.

Ak je úradník zamestnaný v krajine, ktorej životné podmienky možno považovať za rovnocenné s bežnými životnými podmienkami v Európskej únii, tento príspevok sa nevypláca.

V prípade ostatných miest výkonu práce sa príspevok na životné podmienky určí okrem iného na základe zohľadnenia týchto parametrov:

zdravotné a nemocničné podmienky,

bezpečnosť,

klíma,

stupeň izolácie,

iné miestne životné podmienky.

Príspevok na životné podmienky určený pre každé miesto výkonu práce každý rok posúdi a v prípade potreby upraví menovací orgán po získaní stanoviska od výboru zamestnancov.

Menovací orgán môže prijať rozhodnutie o poskytnutí dodatočného príplatku nad rámec príspevku na životné podmienky v prípadoch, keď bol úradník pridelený na viac než jedno pracovné miesto považované za náročné alebo veľmi náročné. Tento dodatočný príplatok nepresiahne 5 % z referenčnej sumy uvedenej v prvom pododseku a menovací orgán svoje individuálne rozhodnutia náležite odôvodní s cieľom dodržať zásadu rovnakého zaobchádzania, pričom vychádza z úrovne náročnosti predchádzajúceho pridelenia.

2.   Ak životné podmienky v mieste výkonu práce vystavujú úradníka osobnému nebezpečenstvu, vyplatí sa mu dočasný dodatočný príspevok na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu. Tento príspevok sa určí ako percento z referenčnej sumy uvedenej v prvom pododseku odseku 1:

ak orgán odporučí svojim zamestnancom, aby v mieste výkonu práce neubytovali svoje rodiny alebo iné nezaopatrené osoby, pod podmienkou, že sa týmto odporúčaním riadia;

ak orgán rozhodne o dočasnom znížení počtu zamestnancov pôsobiacich v mieste výkonu práce.

V náležite odôvodnených prípadoch môže menovací orgán tiež rozhodnúť, že pracovné miesto vylučuje ubytovanie rodiny zamestnanca. Uvedený príspevok sa vyplatí zamestnancom, ktorí toto rozhodnutie dodržia.

3.   O podrobných ustanoveniach týkajúcich sa uplatňovania tohto článku rozhodne menovací orgán.“;

f)

v článku 11 sa v prvej vete slovo „Belgicku“ nahrádza slovami „Európskej únii“;

g)

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Aby sa v čo najväčšej možnej miere zaistila pre úradníkov rovnaká kúpna sila bez ohľadu na ich miesto výkonu práce, opravné koeficienty uvedené v článku 12 sa raz za rok aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely aktualizácie sa všetky hodnoty považujú za referenčné hodnoty. Komisia na účely informovania uverejní aktualizované hodnoty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

Ak sa však v prípade danej krajiny zistí, že zmena životných nákladov meraných pomocou opravného koeficientu a príslušného výmenného kurzu presiahla 5 % od poslednej aktualizácie, uskutoční sa predbežná aktualizácia opravného koeficientu v súlade s postupom stanoveným v prvom odseku.“;

h)

článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Na základe zoznamu krajín, ktorý zostaví menovací orgán, a v prípade, ak inštitúcia neposkytne úradníkovi ubytovanie, menovací orgán buď zaplatí úradníkovi príspevok na ubytovanie alebo uhradí nájomné, ktoré úradník zaplatil.

Príspevok na ubytovanie sa uhradí na základe predloženia zmluvy o prenájme s výnimkou prípadu, ak sa menovací orgán rozhodne túto požiadavku neuplatňovať z odôvodnených príčin súvisiacich s postupmi a miestnymi podmienkami v mieste výkonu práce v dotknutej tretej krajine. Príspevok na ubytovanie sa vypočíta v prvom rade v závislosti od úrovne povinností úradníka a následne podľa zloženia jeho nezaopatrenej rodiny.

Nájomné sa nahrádza, ak ubytovanie výslovne schválil menovací orgán a ak zodpovedá v prvom rade úrovni povinností úradníka a následne zloženiu jeho nezaopatrenej rodiny.

Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku stanoví menovací orgán. Tento príspevok na ubytovanie v žiadnom prípade neprevyšuje náklady vynaložené úradníkom.“.

71.

Príloha XI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XI

VYKONÁVACIE PREDPISY K ČLÁNKOM 64 A 65 SLUŽOBNÉHO PORIADKU

KAPITOLA 1

ROČNÁ AKTUALIZÁCIA ODMIEN STANOVENÁ V ČLÁNKU 65 ODS. 1 SLUŽOBNÉHO PORIADKU

Oddiel 1

Faktory zohľadňované pri ročných aktualizáciách

Článok 1

1.   Správa Štatistického úradu Európskej únie (Eurostat)

Na účely aktualizácie ustanovenej v článku 65 ods. 1 služobného poriadku a v článku 13 prílohy X Eurostat vypracuje každý rok do konca októbra správu o zmenách životných nákladov v Belgicku a Luxembursku, o ekonomických paritách medzi Bruselom a niektorými miestami v členských štátoch a v prípade potreby v tretích krajinách a o zmenách kúpnej sily platov v štátnych správach jednotlivých štátov.

2.   Zmeny životných nákladov v Belgicku a Luxembursku

Na meranie zmien životných nákladov pre úradníkov Európskej únie v Belgicku a v Luxembursku Eurostat vypracuje index. Tento index (ďalej len „spoločný index“) sa vypočíta priradením váhy vnútroštátnej inflácie (meranej podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v prípade Belgicka a indexu spotrebiteľských cien v prípade Luxemburska) od júna predchádzajúceho roku do júna bežného roku podľa rozloženia zamestnancov slúžiacich v týchto členských štátoch.

3.   Zmeny životných nákladov mimo Bruselu

a)

Eurostat na základe dohody s národnými štatistickými úradmi alebo inými príslušnými orgánmi v členských štátoch, ako sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (12) (ďalej len „národné štatistické úrady alebo iné príslušné orgány v členských štátoch“) vypočíta ekonomické parity, ktoré určujú ekvivalenciu kúpnej sily:

i)

platov úradníkov Únie slúžiacich v hlavných mestách členských štátov (s výnimkou Holandska, kde sa namiesto Amsterdamu používa Haag) a na niektorých iných miestach výkonu práce v porovnaní s Bruselom;

ii)

dôchodkov úradníkov vyplácaných v členských štátoch v porovnaní s Belgickom.

b)

Ekonomické parity sa uvádzajú každý rok za mesiac jún.

c)

Ekonomické parity sa vypočítajú tak, aby sa každý základný prvok mohol aktualizovať dva razy za rok a skontrolovať na základe priameho prieskumu aspoň raz za päť rokov. Eurostat aktualizuje ekonomické parity na základe zmeny harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien členských štátov a najvhodnejších indexov podľa definície pracovnej skupiny pre články 64 a 65 služobného poriadku podľa článku 13.

d)

Mimo územia Belgicka a Luxemburska sa zmeny životných nákladov počas referenčného obdobia merajú pomocou implicitných indexov. Tieto indexy sa vypočítajú tak, že spoločný index sa vynásobí zmenou ekonomickej parity.

4.   Zmeny kúpnej sily platov štátnych zamestnancov v ústrednej štátnej správe (špecifické ukazovatele)

a)

Na účely merania percentuálnej zmeny kúpnej sily platov v štátnych službách jednotlivých štátov smerom nahol alebo nadol, na základe informácií poskytnutých príslušnými národnými štatistickými úradmi alebo inými príslušnými orgánmi členských štátov Eurostat do konca septembra vypočíta špecifické ukazovatele odrážajúce zmeny reálnej odmeny štátnych zamestnancov v ústrednej štátnej správe od júla predchádzajúceho roka do júla bežného roka. Oba by mali obsahovať jednu dvanástinu všetkých ročne vyplácaných zložiek.

Špecifické ukazovatele majú dve formy:

i)

jeden ukazovateľ pre každú z funkčných skupín vymedzených v služobnom poriadku;

ii)

priemerný ukazovateľ stanovený tak, aby odrážal počet štátnych zamestnancov jednotlivých štátov zodpovedajúci každej funkčnej skupine.

Každý z týchto ukazovateľov sa stanovuje v reálnej hrubej a reálnej čistej hodnote. Pri prechode od hrubej k čistej hodnote sa vezmú do úvahy povinné zrážky a všeobecné daňové faktory.

Pri určovaní hrubých a čistých ukazovateľov pre celú Európsku úniu Eurostat použije vzorku zloženú z týchto členských štátov: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Európsky parlament a Rada, konajúc na návrh Komisie podľa článku 336 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, môžu schváliť novú vzorku, ktorá predstavuje aspoň 75 % hrubého domáceho produktu (HDP) Únie a ktorá sa bude uplatňovať od roka nasledujúceho po jej schválení. Výsledky za každú krajinu sa určujú v pomere k jej celkovému národnému HDP meranému pomocou parít kúpnej sily uvedených v najnovšej štatistike, ktorá je uverejnená v súlade s platnými definíciami národných účtov v Európskom systéme účtov.

b)

Národné štatistické úrady alebo iné príslušné orgány členských štátov poskytnú Eurostatu na jeho žiadosť ďalšie informácie, ktoré pokladá za potrebné na stanovenie špecifického ukazovateľa presne merajúceho zmeny kúpnej sily štátnych zamestnancov jednotlivých štátov.

Ak po ďalšej porade s národnými štatistickými úradmi alebo inými príslušnými orgánmi v členských štátoch Eurostat zistí štatistické odchýlky v získaných informáciách alebo usúdi, že nie je možné stanoviť ukazovatele, ktoré merajú so štatistickou presnosťou zmeny reálnych príjmov štátnych zamestnancov v danom členskom štáte, oznámi to Komisii a poskytne jej všetky podklady potrebné na vypracovanie posúdenia.

c)

Okrem špecifických ukazovateľov Eurostat vypočíta príslušné kontrolné ukazovatele. Jeden takýto ukazovateľ sa predkladá vo forme údajov o reálnych funkčných požitkoch na štátneho zamestnanca v ústrednej štátnej správe, pričom sa stanoví v súlade s platnými definíciami národných účtov v Európskom systéme účtov.

K správe Eurostatu o špecifických ukazovateľoch sa prikladajú vysvetlenia rozdielov medzi týmito ukazovateľmi a kontrolnými ukazovateľmi uvedenými v tomto písmene.

Článok 2

Na účely článku 15 tejto prílohy Komisia pravidelne posudzuje potreby inštitúcií ohľadom prijímania zamestnancov.

Oddiel 2

Ročná aktualizácia odmien a dôchodkov

Článok 3

1.

Podľa článku 65 služobného poriadku a na základe kritérií stanovených v oddiele 1 tejto prílohy sa pred koncom každého roku aktualizujú odmeny a dôchodky s účinnosťou od 1. júla.

2.

Aktualizácia sa vykoná vynásobením spoločného indexu špecifickým ukazovateľom. Aktualizácia sa vyjadrí v čistej hodnote ako jednotná paušálna percentuálna sadzba.

3.

Výška takto stanovenej aktualizácie sa podľa nasledujúcej metódy zapracuje do tabuliek základných platov uvedených v článku 66 služobného poriadku a v prílohe XIII k služobnému poriadku a v článkoch 20, 93 a 133 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov:

a)

čistá odmena a čistý dôchodok bez opravného koeficientu sa zvýšia alebo znížia o vyššie uvedenú aktualizáciu;

b)

zostaví sa nová tabuľka základných platov vypočítaním hrubej hodnoty, ktorá po odpočítaní dane podľa odseku 4 a povinných zrážok príspevkov na sociálne a dôchodkové zabezpečenie zodpovedá čistej sume;

c)

pri prevode čistých súm na hrubé sumy sa vychádza zo situácie slobodného úradníka, ktorý nepoberá príspevky a prídavky uvedené v služobnom poriadku.

4.

Na účely uplatňovania nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 sa sumy uvedené v článku 4 uvedeného nariadenia vynásobia koeficientom zloženým z:

a)

koeficientu vyplývajúceho z predchádzajúcej aktualizácie a/alebo

b)

miery aktualizácie odmien uvedenej v odseku 2.

5.

V Belgicku a Luxembursku sa nepoužije žiaden opravný koeficient. Opravné koeficienty vzťahujúce sa:

a)

na platy úradníkov Európskej únie pôsobiacich v iných členských štátoch a na niektorých iných miestach výkonu práce,

b)

odchylne od článku 82 ods. 1 služobného poriadku, na dôchodky Európskej únie vyplácané v ostatných členských štátoch, pokiaľ ide o časť zodpovedajúcu právam získaným pred 1. májom 2004,

sa stanovia na základe pomerov príslušných ekonomických parít uvedených v článku 1 tejto prílohy a výmenných kurzov pre príslušné krajiny uvedených v článku 63 služobného poriadku.

Uplatňujú sa postupy stanovené v článku 8 tejto prílohy týkajúce sa spätného uplatňovania opravných koeficientov v miestach výkonu práce s vysokou mierou inflácie.

6.

Inštitúcie vykonajú zodpovedajúcu aktualizáciu, t. j. smerom nadol alebo nahor, odmien a dôchodkov úradníkov, bývalých úradníkov a ostatných dotknutých osôb so spätnou platnosťou za obdobie medzi dňom nadobudnutia účinnosti a dňom nadobudnutia platnosti ďalšej aktualizácie.

Ak si táto spätná aktualizácia vyžaduje vrátenie preplatkov, toto vrátenie môže byť rozložené na obdobie najviac 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti ďalšej ročnej aktualizácie.

KAPITOLA 2

PRIEBEŽNÉ AKTUALIZÁCIE ODMIEN A DÔCHODKOV (ČLÁNOK 65 ODS. 2 SLUŽOBNÉHO PORIADKU)

Článok 4

1.

Priebežné aktualizácie odmien a dôchodkov podľa článku 65 ods. 2 služobného poriadku, ktoré nadobudnú účinnosť k 1. januáru, sa vykonajú v prípade podstatnej zmeny životných nákladov v čase medzi júnom a decembrom (na základe prahu citlivosti vymedzeného v článku 6 tejto prílohy) a s primeranou rezervou s ohľadom na prognózu zmeny kúpnej sily v priebehu aktuálneho ročného referenčného obdobia.

2.

Tieto priebežné aktualizácie sa vezmú do úvahy pri ročnej aktualizácii platov.

Článok 5

1.

Každý rok v marci vypracuje Eurostat prognózu zmeny kúpnej sily za príslušné obdobie na základe informácií poskytnutých na zasadaní uvedenom v článku 13 tejto prílohy.

Ak je výsledkom tejto prognózy záporná percentuálna hodnota, polovica z tejto hodnoty sa vezme do úvahy pri výpočte priebežnej aktualizácie.

2.

Zmena životných nákladov pre Belgicko a Luxembursko sa meria spoločným indexom za obdobie od júna do decembra predchádzajúceho kalendárneho roka.

3.

Pre každé miesto, pre ktoré bol stanovený opravný koeficient (okrem Belgicka a Luxemburska), sa pre december vypočíta odhad ekonomických parít uvedených v článku 1 ods. 3. Zmena životných nákladov sa vypočíta podľa pravidiel stanovených v článku 1 ods. 3.

Článok 6

1.

Prah citlivosti pre šesťmesačné obdobie uvedené v článku 5 ods. 2 tejto prílohy je stanovený ako percento zodpovedajúce 6 % za obdobie 12 mesiacov.

2.

Tento prah sa použije v súlade s nasledujúcim postupom pri zohľadnení článku 5 ods. 1 druhého pododseku tejto prílohy:

a)

ak sa v Belgicku alebo v Luxembursku dosiahne alebo prekročí prah citlivosti (meraný spoločným indexom v čase od júna do decembra), odmeny pre všetky miesta sa aktualizujú podľa postupu ročnej aktualizácie,

b)

ak sa v Belgicku alebo v Luxembursku nedosiahne prah citlivosti, aktualizujú sa len opravné koeficienty pre miesta, na ktorých zmena životných nákladov (meraná implicitnými indexmi od júna do decembra) presiahla prah.

Článok 7

Na účely článku 6 tejto prílohy:

Výškou aktualizácie je spoločný index, v prípade potreby vynásobený polovicou prognózy špecifického ukazovateľa, ak je táto prognóza záporná.

Opravné koeficienty sa stanovia ako pomer medzi relevantnou ekonomickou paritou a výmenným kurzom uvedeným v článku 63 služobného poriadku, vynásobený – ak sa pre Belgicko a Luxembursko nedosiahne prah pre aktualizáciu – hodnotou aktualizácie.

KAPITOLA 3

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI OPRAVNÉHO KOEFICIENTU (MIESTA VÝKONU PRÁCE S VYSOKÝM ZVÝŠENÍM ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV)

Článok 8

1.

Pre miesta s vysokým zvýšením životných nákladov (meraným zmenou implicitných indexov) opravný koeficient nadobudne účinnosť pred 1. januárom v prípade priebežnej aktualizácie, alebo 1. júla v prípade ročnej aktualizácie. Cieľom je dosiahnuť, aby sa strata kúpnej sily vyrovnala strate kúpnej sily, ku ktorej by došlo v mieste výkonu práce, kde by zmena životných nákladov zodpovedala prahu citlivosti.

2.

Dátumy nadobudnutia účinnosti ročnej aktualizácie:

a)

16. máj pre miesta výkonu práce s mierou inflácie vyššou ako 6 % a

b)

1. máj pre miesta výkonu práce s mierou inflácie vyššou ako 10 %.

3.

Dátumy nadobudnutia účinnosti priebežnej aktualizácie:

a)

16. november pre miesta výkonu práce s mierou inflácie vyššou ako 6 % a

b)

1. november pre miesta výkonu práce s mierou inflácie vyššou ako 10 %.

KAPITOLA 4

STANOVENIE A ZRUŠENIE OPRAVNÝCH KOEFICIENTOV (ČLÁNOK 64 SLUŽOBNÉHO PORIADKU)

Článok 9

1.

Príslušné orgány dotknutých členských štátov, správa inštitúcie Únie alebo zástupcovia úradníkov Únie v danom mieste výkonu práce môžu požiadať o stanovenie opravného koeficientu špecifického pre toto miesto.

Takáto žiadosť by mala byť podložená objektívnymi skutočnosťami, ktoré poukazujú na značný rozdiel v životných nákladoch, ku ktorému došlo počas niekoľkých rokov, medzi týmto miestom výkonu práce a hlavným mestom dotknutého členského štátu (s výnimkou Holandska, kde sa namiesto na Amsterdam odkazuje na Haag). Ak Eurostat potvrdí, že rozdiel je značný (viac ako 5 %) a trvalý, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 služobného poriadku prijme opravný koeficient pre toto miesto.

2.

Komisia rozhodne prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 služobného poriadku o zrušení uplatňovania opravného koeficientu špecifického pre určité miesto. V tomto prípade sa rozhodnutie zakladá na jednom z týchto dôvodov:

a)

žiadosť predložená príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu, správou inštitúcie Únie alebo zástupcami úradníkov Únie v danom mieste výkonu práce, z ktorej vyplýva, že životné náklady v danom mieste sa už významne nelíšia (menej ako 2 %) od životných nákladov hlavného mesta dotknutého členského štátu. Toto priblíženie by malo byť dlhodobo udržateľné a potvrdené Eurostatom;

b)

skutočnosť, že na tomto mieste už nie sú zamestnaní žiadni úradníci a dočasní zamestnanci Únie.

KAPITOLA 5

DOLOŽKA O ZMIERŇOVANÍ A VÝNIMKE

Článok 10

Na hodnotu špecifického ukazovateľa používanú na ročnú aktualizáciu sa vzťahuje horná limitná hodnota 2 % a dolná limitná hodnota – 2 %. Ak hodnota špecifického ukazovateľa prekročí hornú limitnú hodnotu alebo je nižšia ako dolná limitná hodnota, použije sa na výpočet hodnoty aktualizácie limitná hodnota.

Prvý odsek sa neuplatňuje, ak sa uplatňuje článok 11.

Zvyšok ročnej aktualizácie vyplývajúci z rozdielu medzi hodnotou aktualizácie vypočítanou pomocou špecifického ukazovateľa a hodnotou aktualizácie vypočítanou s limitnou hodnotou sa uplatňuje od 1. apríla nasledujúceho roku.

Článok 11

1.

Ak podľa prognózy Komisie dôjde k poklesu reálneho HDP v Únii za bežný rok a špecifický ukazovateľ je pozitívny, na výpočet hodnoty aktualizácie sa použije iba časť špecifického ukazovateľa. Zvyšok hodnoty aktualizácie zodpovedajúci zvyšku špecifického ukazovateľa sa uplatňuje od neskoršieho dátumu v nasledujúcom roku. Tento zvyšok hodnoty aktualizácie sa neberie do úvahy na účely článku 10. Hodnota HDP v Únii, dôsledky v prípade rozdelenia špecifického ukazovateľa a dátum uplatňovania sú stanovené podľa nasledujúcej tabuľky:

HDP v Únii

Dôsledky špecifického ukazovateľa

Dátum platby druhej časti

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

1. apríl roku n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

1. apríl roku n + 1

menej ako – 3 %

0 %

2.

V prípade, že vznikne rozdiel medzi prognózou uvedenou v odseku 1 a konečnými údajmi o HDP v Únii, ktoré poskytne Komisia, a tieto konečné údaje by modifikovali dôsledky stanovené v tabuľke podľa odseku 1, vykonajú sa v súlade s uvedenou tabuľkou potrebné korekcie vrátane retroaktívnych úprav, a to buď pozitívne alebo negatívne.

3.

Komisia uverejní na účely informovania všetky aktualizované referenčné sumy vyplývajúc z korekcie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov po vykonaní korekcie.

4.

Ak uplatňovanie odsekov 1 a 2 viedlo k tomu, že hodnota špecifického ukazovateľa neslúžila na aktualizáciu odmien a dôchodkov, táto hodnota bude tvoriť základ pre výpočet budúcej aktualizácie, keď sa kumulatívny nárast HDP v Únii meraný od roku, keď sa uplatnil odsek 1 alebo 2, dostane do kladných hodnôt. V každom prípade sa na hodnotu uvedenú v prvej vete vzťahujú analogicky limitné hodnoty a zásady stanovené v článku 10 tejto prílohy. Vývoj HDP v Únii meria na tieto účely pravidelne Eurostat.

5.

Ak je to relevantné, právne dôsledky vyplývajúce z uplatnenia článku 10 a tohto článku sú naďalej v plnej miere účinné aj po uplynutí doby platnosti tejto prílohy uvedenej v článku 15.

KAPITOLA 6

ÚLOHA EUROSTATU A VZŤAHY S NÁRODNÝMI ŠTATISTICKÝMI ÚRADMI A INÝMI PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Článok 12

Úlohou Eurostatu je sledovať kvalitu základných údajov a štatistických metód používaných pri vytváraní faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri aktualizácii odmien. Predovšetkým vykoná všetky posúdenia a vypracuje všetky štúdie potrebné pre toto sledovanie.

Článok 13

Každý rok v marci zvolá Eurostat zasadnutie pracovnej skupiny zloženej z odborníkov z národných štatistických úradov alebo iných príslušných orgánov v členských štátoch, nazvanej „pracovná skupina pre článok 64 a článok 65 služobného poriadku“.

Na tomto zasadnutí sa preskúma štatistická metodika a jej uplatňovanie, pokiaľ ide o špecifické a kontrolné ukazovatele, spoločný index a ekonomické parity.

Poskytnú sa aj informácie potrebné na vypracovanie prognózy o zmene kúpnej sily na účely priebežnej aktualizácie odmien, spolu s údajmi o pracovnej dobe v orgánoch ústrednej štátnej správy.

Článok 14

Na požiadanie Eurostatu ho členské štáty informujú o všetkých faktoroch s priamym alebo nepriamym vplyvom na zloženie a zmeny odmien zamestnancov ústrednej štátnej správy.

KAPITOLA 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A DOLOŽKA O PRESKÚMANÍ

Článok 15

1.

Ustanovenia tejto prílohy sa uplatňujú od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.

2.

Do 31. marca 2022 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu. V tejto správe sa zohľadní prieskum uskutočnený podľa článku 2 tejto prílohy a posúdi sa najmä, či je vývoj kúpnej sily odmien a dôchodkov úradníkov Únie v súlade so zmenami kúpnej sily platov v ústrednej štátnej správe. Na základe tejto správy Komisia v prípade potreby predloží návrh na zmenu tejto prílohy, ako aj článku 66a služobného poriadku na základe článku 336 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.

Kým Európsky parlament a Rada neprijmú nariadenie na základe návrhu Komisie, táto príloha a článok 66a služobného poriadku sa budú naďalej prechodne uplatňovať aj po uplynutí dátumov platnosti stanovených v odseku 1 tohto článku a v článku 66a služobného poriadku.

4.

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade do konca roku 2018 predbežnú správu o uplatňovaní tejto prílohy a článku 66a služobného poriadku.“.

72.

Príloha XII sa mení takto:

a)

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Každá aktualizácia výšky príspevku nadobúda účinnosť 1. júla, v rovnakom čase ako ročná aktualizácia odmeny podľa článku 65 služobného poriadku. Žiadnou aktualizáciou sa výška príspevku nezmení o viac ako jeden percentuálny bod nad alebo pod platnú sadzbu predchádzajúceho roka.

2.   Rozdiel zistený medzi aktualizáciou sadzby príspevku, ktorá by vyplynula z poistno-matematického výpočtu, a aktualizáciou vyplývajúcou zo zmeny uvedenej v poslednej vete odseku 1 sa nikdy nevracia, a teda ani nezohľadňuje v neskorších poistno-matematických výpočtoch. Sadzba príspevku, ktorá by vyplynula z poistno-matematického výpočtu, sa uvádza v hodnotiacej správe stanovenej v článku 1 tejto prílohy.“;

b)

v článku 4 sa v odseku 6 slová „12-ročného“ nahrádzajú slovami „30-ročného“;

c)

v článku 10 sa v odseku 2 a v článku 11 sa v odseku 2 slová „12 rokov“ nahrádzajú slovami „30 rokov“;

d)

vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Na účely uplatňovania článku 4 ods. 6, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 tejto prílohy sa do roku 2020 vypočíta pohyblivý priemer na základe tohto časového harmonogramu:

 

v roku 2014 – 16 rokov

 

v roku 2015 – 18 rokov

 

v roku 2016 – 20 rokov

 

v roku 2017 – 22 rokov

 

v roku 2018 – 24 rokov

 

v roku 2019 – 26 rokov

 

v roku 2020 – 28 rokov“;

e)

článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Sadzba v článkoch 4 a 8 prílohy VIII na výpočet zloženého úroku je skutočnou sadzbou uvedenou v článku 10 tejto prílohy a v prípade potreby bude aktualizovaná pri päťročnom poistno-matematickom hodnotení.

Na účely aktualizácie sa sadzba uvedená v článkoch 4 a 8 prílohy VIII považuje za referenčnú sadzbu. Komisia uverejní aktualizovanú skutočnú sadzbu na účely informovania v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie“;

f)

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

1.   V roku 2022 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu. V tejto správe sa zohľadňujú dôsledky tejto prílohy na rozpočet a posúdi sa poistno-matematická rovnováha systému dôchodkového zabezpečenia. Komisia v prípade potreby predloží na základe uvedenej správy návrh na zmenu tejto prílohy.

2.   V roku 2018 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu o uplatňovaní tejto prílohy.“.

73.

Príloha XIII sa mení takto:

a)

v článku 7 ods. 2 sa v treťom pododseku slovo „úprave“ nahrádza slovom „aktualizácii“;

b)

články 10, 14 až 17 a článok 18 ods. 2 sa vypúšťajú;

c)

v článku 18 ods. 1 sa slovo „upravia“ nahrádza slovom „aktualizujú“ a slovo „úprava“ sa nahrádza slovom „aktualizácia“;

d)

článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1023/2013 (13), články 63, 64, 65, 82 a 83a služobného poriadku, jeho prílohy XI a XII a článok 20 ods. 1 a články 64, 92 a 132 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré boli v platnosti pred 1.11.2013, zostávajú naďalej v platnosti výlučne na účely akýchkoľvek úprav potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie podľa článku 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní uvedených článkov.

e)

článok 20 sa mení takto:

i)

odsek 2 sa vypúšťa;

ii)

v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ich dôchodky podliehajú opravnému koeficientu, len ak sa trvalé bydlisko úradníka zhoduje s jeho posledným miestom výkonu práce alebo krajinou jeho miesta pôvodu v zmysle článku 7 ods. 4 prílohy VII. Úradníci poberajúci dôchodok môžu z rodinných alebo zdravotných dôvodov požiadať menovací orgán o zmenu miesta ich pôvodu; toto rozhodnutie sa prijme potom, keď príslušný úradník predloží potrebné podporné doklady.“;

iii)

v odseku 4 sa vypúšťa posledná veta;

f)

článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Bez ohľadu na článok 77 druhý odsek druhú vetu služobného poriadku, úradníci, ktorí nastúpili do služobného pomeru pred 1. májom 2004, majú nárok na 2 % zo svojho platu uvedeného v danom článku za každý rok služby započítateľný pre odchod do dôchodku, vypočítané v súlade s článkom 3 prílohy VIII.

Úradníci, ktorí nastúpili do služobného pomeru v období od 1. mája 2004 do 30. decembra 2013, majú nárok na 1,9 % zo svojho platu uvedeného v danom článku za každý rok služby započítateľný pre odchod do dôchodku, vypočítané v súlade s článkom 3 prílohy VIII.“;

g)

článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

1.   Úradníci, ktorí k 1. máju 2004 odpracovali 20 rokov a viac služby, majú nárok na starobný dôchodok pri dosiahnutí veku 60 rokov.

Úradníci, ktorí k 1. máju 2014 majú 35 rokov alebo viac a ktorí nastúpili do služobného pomeru pred 1. januárom 2014, majú nárok na starobný dôchodok pri dosiahnutí veku uvedenom v nasledujúcej tabuľke:

Vek k 1. máju 2014

Vek odchodu do dôchodku

Vek k 1. máju 2014

Vek odchodu do dôchodku

60 rokov a viac

60 rokov

47 rokov

62 rokov 6 mesiacov

59 rokov

60 rokov 2 mesiace

46 rokov

62 rokov 8 mesiacov

58 rokov

60 rokov 4 mesiace

45 rokov

62 rokov 10 mesiacov

57 rokov

60 rokov 6 mesiacov

44 rokov

63 rokov 2 mesiace

56 rokov

60 rokov 8 mesiacov

43 rokov

63 rokov 4 mesiace

55 rokov

61 rokov

42 rokov

63 rokov 6 mesiacov

54 rokov

61 rokov 2 mesiace

41 rokov

63 rokov 8 mesiacov

53 rokov

61 rokov 4 mesiace

40 rokov

63 rokov 10 mesiacov

52 rokov

61 rokov 6 mesiacov

39 rokov

64 rokov 3 mesiace

51 rokov

61 rokov 8 mesiacov

38 rokov

64 rokov 4 mesiace

50 rokov

61 rokov 11 mesiacov

37 rokov

64 rokov 5 mesiacov

49 rokov

62 rokov 2 mesiace

36 rokov

64 rokov 6 mesiacov

48 rokov

62 rokov 4 mesiace

35 rokov

64 rokov 8 mesiacov

Úradníci, ktorí k 1. máju 2014 majú menej ako 35 rokov, majú nárok na starobný dôchodok pri dosiahnutí veku 65 rokov.

Avšak v prípade úradníkov, ktorí k 1. máju 2014 majú 45 rokov alebo viac a ktorí nastúpili do služobného pomeru v období od 1. mája 2004 do 31. decembra 2013, zostáva vek odchodu do dôchodku 63 rokov.

V prípade úradníkov, ktorí nastúpili do služobného pomeru pred 1. januárom 2014, sa vek odchodu do dôchodku na účely všetkých odkazov na vek odchodu do dôchodku v tomto služobnom poriadku stanoví v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, ak v tomto služobnom poriadku nie je stanovené inak.

2.   Bez ohľadu na článok 2 prílohy VIII úradníci, ktorí nastúpili do služobného pomeru pred 1. januárom 2014 a zostanú v služobnom pomere po dosiahnutí veku, kedy by získali nárok na starobný dôchodok, majú nárok na dodatočné zvýšenie ich posledného základného platu o 2,5 % za každý rok odpracovaný po dosiahnutí tohto veku, ak celková výška ich dôchodku nepresiahne 70 % z posledného základného platu v zmysle článku 77 druhého alebo prípadne tretieho odseku služobného poriadku.

V prípade úradníkov, ktorí k 1. máju 2004 mali 50 rokov a viac alebo odpracovali 20 rokov a viac v službe, však zvýšenie dôchodku uvedené v predchádzajúcom pododseku predstavuje minimálne 5 % sumy dôchodkových práv nadobudnutých vo veku 60 rokov.

Zvýšenie sa poskytuje aj v prípade úmrtia, ak úradník zostal v služobnom pomere po dosiahnutí veku, v ktorom získal nárok na starobný dôchodok.

Ak v súlade s prílohou IVa úradník, ktorý nastúpi do služobného pomeru pred 1. januárom 2014 a pracuje na čiastočný úväzok, prispieva do systému dôchodkového zabezpečenia v pomere k odpracovanému času, zvýšenie nárokov na dôchodok stanovené v tomto článku sa uplatňuje len v rovnakom pomere.

3.   Ak úradník odíde do dôchodku pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku stanoveného v tomto článku, na obdobie medzi vekom 60 rokov a vekom odchodu do dôchodku sa uplatňuje len polovičné zníženie stanovené v článku 9 písm. b) prílohy VIII.

4.   Odchylne od jediného článku odseku 1 druhého pododseku prílohy IV úradník, na ktorého sa v súlade s odsekom 1 vzťahuje vek odchodu do dôchodku nižší ako 65 rokov, dostáva príspevok stanovený v uvedenej prílohe za podmienok stanovených tamtiež až do dňa, keď úradník dosiahne vek odchodu do dôchodku.

Nad tento vek až do veku 65 rokov úradník ďalej dostáva príspevok, kým nedosiahne maximálnu výšku starobného dôchodku, ak sa neuplatňuje článok 42c služobného poriadku.“;

h)

článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

1.   Ak sa uplatňuje článok 52 písm. a) služobného poriadku a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 50, úradník, ktorý bol v služobnom pomere pred 1. januárom 2014, automaticky odchádza do dôchodku v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne vek 65 rokov. V prípade úradníkov, ktorí boli v služobnom pomere pred 1. januárom 2014, sa slová „vek 66 rokov“ v príslušnom páde v článku 78 druhom odseku a článku 81a ods. 1 písm. b) služobného poriadku a v článku 12 ods. 1) písm. b) prílohy VIII rozumejú ako slová „vek 65 rokov“ v príslušnom páde.

2.   Bez ohľadu na článok 52 služobného poriadku úradníci, ktorí nastúpili do služobného pomeru pred 1. januárom 2014 a ukončili ho pred dosiahnutím veku, v ktorom by nadobudli nárok na starobný dôchodok v súlade s článkom 22 tejto prílohy, môžu požiadať o uplatnenie článku 9 písm. b) prílohy VIII

a)

do 31. decembra 2015 od veku 55 rokov,

b)

do 31. decembra 2016 od veku 57 rokov.

3.   Odchylne od ôsmeho odseku článku 50 služobného poriadku má úradník, ktorý odíde do dôchodku v služobnom záujme v súlade s článkom 50 prvým odsekom služobného poriadku, nárok na vyplácanie dôchodku podľa článku 9 prílohy VIII podľa tejto tabuľky:

Dátum rozhodnutia podľa článku 50 prvý odsek

Vek

Do 31. decembra 2016

55 rokov

Po 31. decembri 2016

58 rokov“;

i)

vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

V prípade dôchodku stanoveného pred 1. januárom 2014 sa nárok príjemcu na dôchodok aj po tomto dni stanovuje v súlade s pravidlami, ktoré sa uplatňovali v čase pôvodného stanovenia nároku. To isté platí v prípade krytia v rámci spoločného systému nemocenského poistenia.“;

j)

článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

1.   Zamestnanci uvedení v článku 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, s ktorými bola podpísaná zmluva k 1. máju 2004 a sú vymenovaní za úradníkov po tomto dátume a pred 1. januárom 2014, majú pri odchode do dôchodku nárok na poistno-matematickú úpravu práv na dôchodok, ktoré získali ako dočasní zamestnanci, pričom sa berie do úvahy zmena ich veku odchodu do dôchodku, ako je uvedené v článku 77 služobného poriadku.

2.   Zamestnanci uvedení v článkoch 2, 3a a 3b podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorí pracujú na základe zmluvy k 1. januáru 2014 a ktorí sú po tomto dátume vymenovaní za úradníkov, majú pri odchode do dôchodku nárok na poistno-matematickú úpravu práv na dôchodok, ktoré získali ako dočasní alebo zmluvní zamestnanci, pričom sa berie do úvahy zmena ich veku odchodu do dôchodku, ako je uvedené v článku 77 služobného poriadku, pokiaľ majú k 1. máju 2014 aspoň 35 rokov.“;

k)

dopĺňa sa tento oddiel:

Oddiel 5

Článok 30

1.   Odchylne od prílohy I oddielu A bodu 2 sa na úradníkov, ktorí boli k 31. decembru 2013 v služobnom pomere, uplatňuje nasledujúca tabuľka typov pracovných miest vo funkčnej skupine AD:

Generálny riaditeľ

AD 15 – AD 16

Riaditeľ

AD 14 – AD 15

Vedúci útvaru alebo rovnocenná pozícia

AD 9 – AD 14

Poradca alebo rovnocenná pozícia

AD 13 – AD 14

Samostatný administrátor v prechodnom období

AD 14

Administrátor v prechodnom období

AD 13

Administrátor

AD 5 – AD 12

2.   S účinnosťou od 1. januára 2014 menovací orgán zaradí úradníkov, ktorí boli k 31. decembru 2013 v služobnom pomere, vo funkčnej skupine AD do jednotlivých typov pracovných miest takto:

a)

úradníci, ktorí boli k 31. decembru 2013 v platovej triede AD 14 a ktorí neboli riaditeľmi alebo v rovnocennej pozícii, vedúcimi útvaru alebo v rovnocennej pozícii ani poradcami alebo v rovnocennej pozícii, sa zaradia na pracovné miesto typu „samostatný administrátor v prechodnom období“;

b)

úradníci, ktorí boli k 31. decembru 2013 v platovej triede AD 13 a ktorí neboli vedúcimi útvaru alebo v rovnocennej pozícii ani poradcami alebo v rovnocennej pozícii, sa zaradia na pracovné miesto typu „administrátor v prechodnom období“;

c)

úradníci, ktorí boli k 31. decembru 2013 v platovej triede AD 9 až AD 14 a ktorí boli vedúcimi útvaru alebo v rovnocennej pozícii, sa zaradia na pracovné miesto typu „vedúci útvaru alebo rovnocenná pozícia“;

d)

úradníci, ktorí boli k 31. decembru 2013 v platovej triede AD 13 alebo AD 14 a ktorí boli poradcami alebo v rovnocennej pozícii, sa zaradia na pracovné miesto typu „poradca alebo rovnocenná pozícia“;

e)

úradníci, ktorí boli k 31. decembru 2013 v platovej triede AD 5 až AD 12 a ktorí neboli vedúcim útvaru alebo v rovnocennej pozícii, sa zaradia na pracovné miesto typu „administrátor“.

3.   Odchylne od odseku 2 úradníkov v platových triedach AD 9 až AD 14 poverených osobitnými úlohami môže menovací orgán pred 31. decembrom 2015 zaradiť na pracovné miesto typu „vedúci útvaru alebo rovnocenná pozícia“ alebo „poradca alebo rovnocenná pozícia“. Každý menovací orgán prijme ustanovenia na uplatňovanie tohto článku. Celkový počet úradníkov využívajúcich tieto ustanovenia však neprekročí 5 % úradníkov vo funkčnej skupine AD k 31. decembru 2013.

4.   Priradenie k typu pracovného miesta je platné dovtedy, kým úradník nie je pridelený do novej funkcie, ktorá zodpovedá inému typu pracovného miesta.

5.   Za predpokladu, že úradníci v platovej triede AD 12 stupni 5, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v článku 44 prvom odseku, sú na pracovnom mieste administrátora, od 1. januára 2016 sa im zvýši základný plat o rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede AD 12 stupňu 4 a platovej triede AD 12 stupňu 3.

6.   Za predpokladu, že úradníci v platovej triede AD 12 stupni 5, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článku 44 prvom odseku, sú na pracovnom mieste administrátora a využívajú opatrenie uvedené v odseku 5, po dvoch rokoch sa im dodatočne zvýši základný plat o rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede AD 12 stupňu 5 a platovej triede AD 12 stupňu 4.

7.   Odchylne od odseku 5 pre úradníkov v platovej triede AD 12, ktorí sú na pracovnom mieste administrátora a boli prijatí pred 1. májom 2004 a ktorí neboli od 1. mája 2004 do 31. decembra 2013 povýšení, platia tieto ustanovenia:

a)

za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 44 prvom odseku, úradníkom zaradeným do platového stupňa 8 sa od 1. januára 2016 zvýši základný plat o rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede AD 12 stupňu 4 a platovej triede AD 12 stupňu 3;

b)

za predpokladu, že úradníci zaradení do platového stupňa 8 využívajú opatrenie uvedené v písmene a), zvýši sa im po dvoch rokoch dodatočne základný plat o rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede AD 12 stupňu 5 a platovej triede AD 12 stupňu 4.

8.   Za predpokladu, že úradníci v platovej triede AD 13 stupni 5, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článku 44 prvom odseku, sú na pracovnom mieste administrátora v prechodnom období, od 1. januára 2016 sa im zvýši základný plat o rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede AD 13 stupňu 4 a platovej triede AD 13 stupňu 3.

9.   Za predpokladu, že úradníci v platovej triede AD 13 stupni 5, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článku 44 prvom odseku, sú na pracovnom mieste administrátora v prechodnom období a využívajú opatrenie uvedené v odseku 8, po dvoch rokoch sa im dodatočne zvýši základný plat o rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede AD 13 stupňu 5 a platovej triede AD 13 stupňu 4.

10.   Úradníci, ktorým sa zvýšil základný plat podľa odsekov 5 až 9 a ktorí sú následne vymenovaní do funkcie vedúceho útvaru alebo rovnocennej pozície alebo poradcu či rovnocennej pozície v rovnakej platovej triede, naďalej dostávajú zvýšený základný plat.

11.   Odchylne od prvej vety článku 46 úradníci, ktorí boli vymenovaní do najbližšej vyššej platovej triedy a ktorým sa zvýšil základný plat podľa odsekov 5, 6, 8 a 9, sa zaradia do druhého stupňa tejto triedy. Stratia výhodu zvýšenia základného platu ustanovenú v odsekoch 5, 6, 8 a 9.

12.   Zvýšenie základného platu v odseku 7 sa nezaplatí po povýšení a nezahŕňa sa do základu, ktorý sa používa na určenie zvýšenia základného mesačného platu uvedeného v článku 7 ods. 5 tejto prílohy.

Článok 31

1.   Odchylne od prílohy I oddielu A bodu 2 sa na úradníkov, ktorí boli k 31. decembru 2013 v služobnom pomere, uplatňuje nasledujúca tabuľka typov pracovných miest vo funkčnej skupine AST:

Samostatný asistent v prechodnom období

AST 10 – AST 11

Asistent v prechodnom období

AST 1 – AST 9

Administratívny asistent v prechodnom období

AST 1 – AST 7

Pomocný zamestnanec v prechodnom období

AST 1 – AST 5

2.   S účinnosťou od 1. januára 2014 menovací orgán zaradí úradníkov, ktorí boli k 31. decembru 2013 v služobnom pomere vo funkčnej skupine AST, do jednotlivých typov pracovných miest takto:

a)

úradníci, ktorí boli k 31. decembru 2013 v platovej triede AST 10 alebo AST 11, sú zaradení na pracovné miesto typu „samostatný asistent v prechodnom období“;

b)

úradníci, na ktorých sa nevzťahuje písmeno a) a ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do bývalej kategórie B, alebo ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do bývalých kategórií C alebo D a stali sa členmi funkčnej skupiny AST bez obmedzenia, a tiež úradníci skupiny AST prijatí od 1. mája 2004 sú zaradení na pracovné miesto typu „asistent v prechodnom období“;

c)

úradníci, na ktorých sa nevzťahujú písmená a) a b) a ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do bývalej kategórie C, sú zaradení na pracovné miesto typu „administratívny asistent v prechodnom období“;

d)

úradníci, na ktorých sa nevzťahujú písmená a) a b) a ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do bývalej kategórie D, sú zaradení na pracovné miesto typu „pomocný zamestnanec v prechodnom období“.

3.   Priradenie k typu pracovného miesta je platné dovtedy, kým úradník nie je priradený do novej funkcie, ktorá zodpovedá inému typu pracovného miesta. Administratívni asistenti v prechodnom období a pomocní zamestnanci v prechodnom období môžu byť priradení na pracovné miesto typu asistenta, ako je vymedzené v prílohe I oddiele A, iba v súlade s postupom stanoveným v článku 4 a v článku 29 ods. 1 služobného poriadku. Povýšenie je možné len v rámci služobných postupov zodpovedajúcich jednotlivým typom pracovných miest uvedených v odseku 1.

4.   Odchylne od článku 6 ods. 1 služobného poriadku a od prílohy I oddielu B sa počet voľných pracovných miest v nasledujúcej vyššej platovej triede potrebných na účely povýšenia pre pomocných zamestnancov v prechodnom období vypočíta samostatne. Uplatňujú sa tieto multiplikačné sadzby:

 

Platová trieda

Sadzba

Pomocní zamestnanci v prechodnom období

5

4

10 %

3

22 %

2

22 %

1

Pokiaľ ide o pomocných zamestnancov v prechodnom období, na účely povýšenia (článok 45 ods. 1 služobného poriadku) sa medzi oprávnenými úradníkmi rovnakej platovej triedy a zaradenia posudzujú porovnateľné zásluhy.

5.   Administratívni asistenti v prechodnom období a pomocní zamestnanci v prechodnom období, ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do bývalých kategórií C alebo D, majú podľa prílohy VI naďalej nárok na náhradné voľno alebo na odmenu, ak požiadavky služby neumožňujú čerpanie náhradného voľna počas dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom boli nadčasy odpracované.

6.   Úradníci, ktorí boli na základe článku 55a ods. 2 písm. g) služobného poriadku a článku 4 prílohy IVa k služobnému poriadku oprávnení pracovať na čiastočný úväzok počas obdobia začínajúceho pred 1. januárom 2014 a pokračujúceho po tomto dátume, môžu naďalej vykonávať prácu na čiastočný úväzok za tých istých podmienok počas maximálneho celkového obdobia piatich rokov.

7.   V prípade úradníkov, ktorých vek odchodu do dôchodku v súlade s článkom 22 tejto prílohy je nižší ako 65 rokov, môže trojročné obdobie uvedené v článku 55a ods. 2 písm. g) služobného poriadku presiahnuť ich vek odchodu do dôchodku, no nie 65 rokov veku.

Článok 32

Odchylne od článku 1 štvrtého odseku prvej vety prílohy II k služobnému poriadku nemusí byť zabezpečené zastúpenie funkčnej skupiny AST/SC vo výbore zamestnancov do ďalších volieb nového výboru zamestnancov, v ktorom môžu byť zamestnanci AST/SC zastúpení.

Článok 33

Odchylne od článku 40 ods. 2 služobného poriadku, keď bol úradník k 31. decembru 2013 na dovolenke z osobných dôvodov viac ako 10 rokov počas celej pracovnej kariéry, celková dĺžka pracovného voľna z osobných dôvodov nemôže presiahnuť 15 rokov počas celej pracovnej kariéry úradníka.“.

Článok 2

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie sa menia takto:

1.

V článku 1 sa vypúšťa druhá zarážka.

2.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

zamestnanci prijatí na pracovné miesto, ktoré je uvedené v zozname pracovných miest pripojenom k rozpočtovému oddielu určitej agentúry podľa článku 1a ods. 2 služobného poriadku, a ktorých rozpočtový orgán zaradil ako dočasných, s výnimkou vedúcich agentúr a zástupcov vedúcich agentúr podľa aktu Únie, ktorým sa agentúra zriaďuje, a úradníkov vyslaných v služobnom záujme do niektorej agentúry.“.

3.

Článok 3 sa vypúšťa.

4.

V článku 3b písm. b) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

Úradníci alebo dočasní zamestnanci vo funkčných skupinách AST/SC a AST;“.

5.

V článku 8 sa v prvom odseku slová „článok 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „článok 2 písm. a) alebo článok 2 písm. f)“.

6.

V článku 10 sa vypúšťa odsek 4.

7.

Článok 11 sa mení takto:

a)

v prvom odseku sa v prvej vete slová „článkov 11 až 26“ nahrádzajú slovami „článkov 11 až 26a“;

b)

v treťom odseku sa slová „v druhom odseku“ nahrádzajú slovami „v treťom odseku“.

8.

Článok 12 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Cieľom prijímania dočasných zamestnancov je zabezpečiť pre inštitúciu služby osôb s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijímaných na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Únie.

Dočasní zamestnanci sa vyberajú bez ohľadu na ich rasu, politické, filozofické alebo náboženské presvedčenie, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu a bez ohľadu na ich manželský stav alebo rodinnú situáciu.

Žiadne pracovné miesta sa nevyhradia pre štátnych príslušníkov niektorého členského štátu. Zásada rovnosti občanov Únie však umožňuje každej inštitúcii prijímať vhodné opatrenia na základe pozorovania výraznej nerovnováhy medzi štátnymi príslušnosťami dočasných zamestnancov, ktorá nie je odôvodnená objektívnymi kritériami. Tieto vhodné opatrenia musia byť odôvodnené a nesmú nikdy viesť k iným kritériám prijímania do zamestnania ako tým, ktoré sú založené na zásluhách. Pred prijatím takýchto vhodných opatrení orgán uvedený v článku 6 prvom odseku prijme všeobecné ustanovenia vykonávajúce tento odsek v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

Po uplynutí trojročného obdobia, ktoré začína plynúť 1. januára 2014, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní predchádzajúceho pododseku.

S cieľom uľahčiť prijímanie pracovníkov na čo najširšom geografickom základe sa inštitúcie snažia podporovať viacjazyčné a multikultúrne vzdelávanie detí svojich zamestnancov“;

b)

v odseku 5 sa slová „každá inštitúcia“ nahrádzajú slovami „orgán uvedený v článku 6 prvom odseku“.

9.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

1.   Dočasný zamestnanec odpracuje deväťmesačnú skúšobnú dobu.

Ak dočasný zamestnanec počas tejto skúšobnej doby nemôže z dôvodu choroby, materskej dovolenky podľa článku 58 služobného poriadku alebo úrazu plniť svoje povinnosti počas nepretržitého obdobia v dĺžke aspoň jedného mesiaca, orgán uvedený v článku 6 prvom odseku môže predĺžiť jeho skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie. Celková dĺžka skúšobnej doby v žiadnom prípade nepresiahne 15 mesiacov.

2.   Správa o dočasnom zamestnancovi sa môže vypracovať kedykoľvek pred skončením skúšobnej doby, ak je jeho práca zjavne nedostatočná.

Táto správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť svoje písomné pripomienky do ôsmich pracovných dní. Správu a pripomienky odovzdá priamy nadriadený dočasného zamestnanca bezodkladne orgánu uvedenému v článku 6 prvom odseku. Na základe tejto správy môže orgán uvedený v článku 6 prvom odseku rozhodnúť o prepustení dočasného zamestnanca pred uplynutím skúšobnej doby s jednomesačnou výpovednou dobou, alebo môže priradiť dočasného zamestnanca na zvyšný čas skúšobnej doby do iného oddelenia.

3.   Aspoň mesiac pred uplynutím skúšobnej doby sa vypracuje správa o spôsobilosti dočasného zamestnanca plniť povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho výkonnosti a správaní v službe. Táto správa sa poskytne dočasnému zamestnancovi, ktorý má právo predložiť svoje písomné pripomienky do ôsmich pracovných dní.

V prípade návrhu na prepustenie alebo vo výnimočných prípadoch na predĺženie skúšobnej doby v súlade s odsekom 1 priamy nadriadený dočasného zamestnanca bezodkladne odovzdá správu a pripomienky orgánu uvedenému v článku 6 prvom odseku.

Dočasný zamestnanec, ktorého práca alebo správanie sa ukázali ako nevyhovujúce pre jeho zotrvanie na pracovnom mieste, bude prepustený.

Konečné rozhodnutie sa prijme na základe správy uvedenej v tomto odseku, ako aj na základe faktorov, ktoré má k dispozícii orgán uvedený v článku 6 prvom odseku a ktoré sa týkajú správania dočasného zamestnanca, pričom sa berú do úvahy ustanovenia hlavy II rokovacieho poriadku.

4.   Prepustený dočasný zamestnanec má nárok na odmenu zodpovedajúcu jednej tretine jeho základnej mzdy za každý mesiac odpracovanej skúšobnej doby.“.

10.

V článku 15 ods. 1 sa v prvom pododseku dopĺňa táto veta:

„Dočasní zamestnanci zaradení do tried v súlade s kritériami na zaradenie prijatými orgánom uvedeným v článku 6 prvom odseku si zachovajú započítanú prax v rámci daného platového stupňa dosiahnutú v tejto funkcii, ak budú vymenovaní za dočasných zamestnancov v rovnakej triede bezprostredne po skončení predchádzajúceho obdobia ich dočasnej služby.“.

11.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Články 42a, 42b a 55 až 61 služobného poriadku, týkajúce sa dovolenky, pracovného času, nadčasu, práce na zmeny, pohotovosti na pracovisku alebo doma a štátnych sviatkov, sa uplatňujú analogicky. Osobitná dovolenka, rodičovská a rodinná dovolenka sa nepredlžujú nad obdobie trvania zmluvy. Okrem toho sa články 41, 42, 45 a 46 služobného poriadku uplatňujú analogicky na dočasných zamestnancov uvedených v článku 29 prílohy XIII k služobnému poriadku, bez ohľadu na dátum ich prijatia.

Pracovné voľno zo zdravotných dôvodov s nárokom na náhradu mzdy, ustanovené v článku 59 služobného poriadku, však nesmie presiahnuť tri mesiace alebo obdobie odpracované dočasným zamestnancom, ak je toto druhé obdobie dlhšie. Toto pracovné voľno nesmie presiahnuť dobu platnosti jeho zmluvy.

Po uplynutí týchto lehôt zamestnancovi, ktorého zmluva je ešte platná, bez ohľadu na to, že nie je schopný pokračovať v plnení svojich povinností, sa poskytne pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy.

Ak však zamestnanec ochorie na chorobu z povolania alebo utrpí úraz pri plnení svojich povinností, prináleží mu naďalej plná mzda počas celého obdobia práceneschopnosti, až kým mu nebude priznaný invalidný dôchodok podľa článku 33.“.

12.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

V mimoriadnych prípadoch môže byť dočasnému zamestnancovi na jeho žiadosť poskytnuté pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy z vážnych osobných dôvodov. Článok 12b služobného poriadku sa uplatňuje aj počas pracovného voľna bez nároku na náhradu mzdy z osobných dôvodov.

Povolenie podľa článku 12b sa dočasnému zamestnancovi neposkytuje na účely jeho zapojenia do zárobkovej alebo nezárobkovej pracovnej činnosti, ktorá zahŕňa lobovanie alebo zastupovanie vo vzťahu k jeho inštitúcii a ktorá by mohla viesť k existencii či možnosti vzniku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcie.

Orgán uvedený v článku 6 prvom odseku určí dĺžku takéhoto pracovného voľna, ktoré nesmie presiahnuť jednu štvrtinu obdobia, ktoré zamestnanec už odpracoval, alebo:

tri mesiace, ak je zamestnanec zamestnaný menej ako štyri roky,

dvanásť mesiacov vo všetkých ostatných prípadoch.

Obdobie pracovného voľna poskytnutého v súlade s prvým odsekom sa nezapočíta na účely uplatňovania článku 44 prvého odseku služobného poriadku.

Počas pracovného voľna dočasného zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy je jeho členstvo v systéme sociálneho zabezpečenia podľa článku 28 prerušené.

Dočasný zamestnanec, ktorý nie je zárobkovo činný, však môže najneskôr jeden mesiac po mesiaci, v ktorom nastúpi na pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy, požiadať o zachovanie svojho poistenia rizík uvedených v článku 28, ak uhradí polovicu nákladov na príspevky stanovené v uvedenom článku počas trvania jeho pracovného voľna; príspevok sa vypočíta podľa jeho posledného základného platu.

Dočasný zamestnanec, pre ktorého platí článok 2 písm. c) alebo d) a ktorý preukáže, že nemôže nadobudnúť dôchodkové práva v rámci iného dôchodkového systému, môže okrem toho požiadať o povolenie nadobúdať ďalšie dôchodkové práva počas celého obdobia pracovného voľna bez nároku na náhradu mzdy, ak uhradí náklady na príspevok zodpovedajúce trojnásobku sadzby stanovenej v článku 41; príspevky sa vypočítajú podľa základného platu pre jeho triedu a stupeň.

Ženy, ktorých materská dovolenka sa začína pred skončením platnosti ich zmluvy, majú nárok na materskú dovolenku a materské príspevky.“.

13.

Článok 20 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa slovo „úprav“ nahrádza slovom „aktualizácií“;

b)

v odseku 3 sa slová „osobitnom príspevku“ nahrádzajú slovami „solidárnej dani“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Článok 44 služobného poriadku sa analogicky uplatňuje na dočasných zamestnancov.“.

14.

Článok 28a sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa v poslednej vete slovo „upravujú“ nahrádza slovom „aktualizujú“;

b)

v odseku 10 sa slová „orgánmi Únie“ nahrádza slovami „orgánmi inštitúcií uvedenými v článku 6 prvom odseku“;

c)

odsek 11 sa nahrádza takto:

„Každé dva roky Komisia predkladá správu o finančnom stave systému poistenia v nezamestnanosti. Komisia môže nezávisle od tejto správy prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 služobného poriadku upraviť príspevky stanovené v odseku 7 tohto článku, ak je to potrebné v záujme rovnováhy systému.“.

15.

V článku 33 ods. 1 sa v druhom pododseku slová „veku 65 rokov“ nahrádzajú slovami „veku 66 rokov“.

16.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Oprávnené osoby po zosnulom zamestnancovi, uvedené v kapitole 4 prílohy VIII k služobnému poriadku, majú nárok na pozostalostný dôchodok uvedený v článkoch 35 až 38.

V prípade úmrtia bývalého zamestnanca, ktorý poberal podporu v invalidite, alebo bývalého zamestnanca podľa článku 2 písm. a), c) d), e) alebo f), ktorý poberal starobný dôchodok alebo ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal, aby bol jeho starobný dôchodok odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek odchodu do dôchodku, majú oprávnené osoby po zosnulom zamestnancovi, uvedené v kapitole 4 prílohy VIII k služobnému poriadku, nárok na pozostalostný dôchodok ustanovený v uvedenej prílohe.

Ak je miesto pobytu dočasného zamestnanca alebo bývalého dočasného zamestnanca poberajúceho podporu v invalidite alebo starobný dôchodok, alebo bývalého dočasného zamestnanca, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal, aby bol jeho starobný dôchodok odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek odchodu do dôchodku, neznáme dlhšie ako jeden rok, uplatnia sa ustanovenia kapitol 5 a 6 prílohy VIII k služobnému poriadku, týkajúce sa dočasných dôchodkov, analogicky na jeho manžela/manželku a osoby uznané za jeho nezaopatrené osoby.“.

17.

V článku 36 prvom odseku sa v tretej vete slová „článku 2 písm. a), c) alebo d)“ nahrádzajú slovami „článku 2 písm. a), c), d), e) alebo f)“.

18.

V článku 37 sa v štvrtom odseku slová „vek 63 rokov“ a „veku 63 rokov“ nahrádzajú slovami „vek odchodu do dôchodku“ a „veku odchodu do dôchodku“ a slová „článku 2 písm. a), c) alebo d)“ sa nahrádzajú slovami „článku 2 písm. a), c), d), e) alebo f)“.

19.

V článku 39 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Po odchode zo služby má zamestnanec v zmysle článku 2 nárok na starobný dôchodok, prevod poistno-matematického ekvivalentu alebo na výplatu odchodného v súlade s kapitolou 3 hlavy V a prílohou VIII k služobnému poriadku. Ak má zamestnanec nárok na starobný dôchodok, jeho práva na dôchodok sa znížia v pomere k sumám vyplateným v súlade s článkom 42.“.

20.

V článku 42 sa prvý odsek nahrádza takto:

„V súlade s podmienkami, ktoré určí orgán uvedený v článku 6 prvom odseku, môže zamestnanec požiadať tento orgán o vykonanie všetkých platieb, ktoré sa od neho požadujú, aby si vytvoril alebo ponechal dôchodkové práva vo svojej krajine pôvodu.“.

21.

Článok 47 sa nahrádza takto:

„Článok 47

Okrem zániku v prípade úmrtia, pracovný pomer dočasných zamestnancov zaniká:

a)

na konci mesiaca, v ktorom zamestnanec dosiahne vek 66 rokov, alebo prípadne v deň stanovený v súlade s článkom 52 druhým a tretím pododsekom služobného poriadku; alebo

b)

ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

i)

dňom uvedeným v zmluve;

ii)

na konci výpovednej doby uvedenej v zmluve, ktorá umožňuje zamestnancovi alebo inštitúcii jej predčasné ukončenie. Výpovedná doba nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná doba je jeden mesiac a najdlhšia tri mesiace. Pre dočasných zamestnancov, ktorých zmluvy boli predĺžené, je najdlhšia výpovedná doba šesť mesiacov. Výpovedná doba však nezačína plynúť počas tehotenstva preukázaného lekárskym potvrdením, materskej dovolenky alebo práceneschopnosti pod podmienkou, že táto práceneschopnosť nepresiahne tri mesiace. S výhradou vyššie uvedených obmedzení sa navyše počas tehotenstva preukázaného lekárskym potvrdením, materskej dovolenky alebo práceneschopnosti plynutie tejto doby prerušuje. Ak inštitúcia vypovie zmluvu, zamestnanec má nárok na kompenzáciu vo výške jednej tretiny jeho základného platu za obdobie medzi dňom skončenia plnenia jeho povinností a dňom skončenia platnosti jeho zmluvy;

iii)

ak už zamestnanec nespĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 2 písm. a), s možnosťou povolenia výnimky z tohto ustanovenia. Ak výnimka nie je povolená, uplatňuje sa výpovedná doba uvedená v bode ii); alebo

c)

ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú:

i)

na konci výpovednej doby ustanovenej v zmluve; výpovedná doba nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý dokončený rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná doba je tri mesiace a najdlhšia je 10 mesiacov. Výpovedná doba však nezačína plynúť počas tehotenstva preukázaného lekárskym potvrdením, materskej dovolenky alebo práceneschopnosti pod podmienkou, že táto práceneschopnosť nepresiahne tri mesiace. S výhradou vyššie uvedených obmedzení sa navyše počas tehotenstva preukázaného lekárskym potvrdením, materskej dovolenky alebo práceneschopnosti plynutie tejto doby prerušuje; alebo

ii)

ak už zamestnanec nespĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 2 písm. a), s možnosťou povolenia výnimky z tohto ustanovenia. Ak výnimka nie je povolená, uplatňuje sa výpovedná doba uvedená v bode i).“.

22.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 48a

V ktoromkoľvek volebnom období sa môže analogicky uplatniť článok 50 služobného poriadku maximálne na päť samostatných dočasných zamestnancov politických skupín v Európskom parlamente, ktorí sú v platovej triede AD 15 alebo AD 16, za predpokladu, že dosiahli vek 55 rokov, majú odpracovaných 20 rokov služby v inštitúciách a najmenej 2,5 roka započítanej praxe vo svojej poslednej platovej triede.“.

23.

V článku 50c sa vypúšťa odsek 2.

24.

V hlave II sa dopĺňa táto kapitola:

„KAPITOLA 11

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE DOČASNÝCH ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 PÍSM. F)

Článok 51

Článok 37 s výnimkou prvého odseku písm. b) a článok 38 služobného poriadku sa uplatňujú analogicky na dočasných zamestnancov uvedených v článku 2 písm. f).

Článok 52

Odchylne od článku 17 tretieho odseku sa môže dočasným zamestnancom uvedeným v článku 2 písm. f) so zmluvou na dobu neurčitú, nezávisle od ich postavenia, poskytnúť pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy na obdobie neprekračujúce jeden rok.

Celkové obdobie takéhoto pracovného voľna nesmie prekročiť 12 rokov počas celej zamestnancovej kariéry.

Na pracovné miesto dočasného zamestnanca sa môže prijať iná osoba.

Po ukončení pracovného voľna musí byť dočasný zamestnanec opätovne umiestnený na prvé pracovné miesto zodpovedajúce jeho platovej triede, ktoré sa uvoľní v jeho funkčnej skupine, ak spĺňa požiadavky na toto miesto. Ak odmietne ponúknuté miesto, zachová si právo na opätovné umiestnenie, keď sa uvoľní ďalšie pracovné miesto zodpovedajúce jeho platovej triede v jeho funkčnej skupine za rovnakých podmienok. Ak odmietne druhý raz, inštitúcia môže ukončiť služobný pomer bez výpovednej doby. Kým zamestnanec nie je opätovne umiestnený alebo vyslaný, zostáva na pracovnom voľne z osobných dôvodov bez nároku na náhradu mzdy.

Článok 53

Dočasní zamestnanci uvedení v článku 2 písm. f) sa prijímajú na základe výberového konania organizovaného jednou alebo viacerými agentúrami. Európsky úrad pre výber pracovníkov na žiadosť príslušnej agentúry alebo agentúr poskytne agentúram pomoc, predovšetkým vymedzením obsahu testov a organizovaním výberového konania. Európsky úrad pre výber pracovníkov zabezpečuje transparentnosť výberového konania.

V prípade externého výberového konania sa dočasní zamestnanci uvedení v článku 2 písm. f) prijímajú len do platových tried SC1 až SC2, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 8. Agentúra však môže vo vhodných a opodstatnených prípadoch povoliť prijatie do platovej triedy AD 9, AD 10, AD 11 alebo výnimočne aj do platovej triedy AD 12 na pracovné miesta so zodpovedajúcimi povinnosťami a v medziach schváleného plánu pracovných miest. Celkový počet prijatí do platových tried AD 9 až AD 12 v jednej agentúre neprekročí 20 % celkového počtu prijatí dočasných zamestnancov do funkčnej skupiny AD, vypočítaného za nepretržité päťročné obdobie.

Článok 54

V prípade dočasných zamestnancov uvedených v článku 2 písm. f) sa zaradenie do najbližšej vyššej platovej triedy uskutočňuje výhradne výberom spomedzi zamestnancov, ktorí spĺňajú minimálnu prax dvoch rokov vo svojej platovej triede, po zhodnotení porovnateľných zásluh týchto dočasných zamestnancov a správ o nich. Článok 45 ods. 1 posledná veta a článok 45 ods. 2 služobného poriadku sa uplatňujú analogicky. Nesmú sa prekročiť multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti priemernej kariéry stanovené pre úradníkov v oddiele B prílohy I k služobnému poriadku.

V súlade s článkom 110 služobného poriadku každá agentúra prijme všeobecné vykonávacie ustanovenia pre tento článok.

Článok 55

Ak dočasný zamestnanec uvedený v článku 2 písm. f) prejde po internom zverejnení pracovného miesta na nové pracovné miesto v rámci svojej funkčnej skupiny, nezaradí sa do platovej triedy alebo stupňa, ktoré by boli nižšie ako jeho predchádzajúce pracovné miesto, pod podmienkou, že jeho platová trieda je jednou z platových tried uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Rovnaké ustanovenia sa analogicky uplatňujú vtedy, keď takýto dočasný zamestnanec uzatvorí novú zmluvu s agentúrou okamžite po predchádzajúcej zmluve tohto dočasného zamestnanca s inou agentúrou.

Článok 56

V súlade s článkom 110 ods. 2 služobného poriadku každá agentúra prijme všeobecné ustanovenia o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri prijímaní a využívaní dočasných zamestnancov uvedených v článku 2 písm. f).“.

25.

Hlava III sa vypúšťa.

26.

V článku 79 ods. 2 sa slová „Každá inštitúcia“ nahrádzajú slovami „Orgán uvedený v článku 6 prvom odseku“.

27.

Článok 80 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na základe tejto tabuľky môže orgán uvedený v článku 6 prvom odseku každej inštitúcie, agentúry alebo subjektu uvedeného v článku 3a po porade s Výborom pre služobný poriadok podrobnejšie vymedziť právomoci súvisiace s jednotlivými typmi povinností.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Články 1d a 1e služobného poriadku sa uplatňujú analogicky.“.

28.

Článok 82 sa mení takto:

a)

v odseku 6 sa slová „Každá inštitúcia“ nahrádzajú slovami „Orgán uvedený v článku 6 prvom odseku“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„7.   Zmluvní zamestnanci vo funkčných skupinách II, III a IV môžu dostať súhlas na účasť v interných výberových konaniach iba po dokončení troch rokov služby v inštitúcii. Zmluvní zamestnanci vo funkčnej skupine II sa môžu zúčastniť len na výberových konaniach do platových tried SC 1 až 2, vo funkčnej skupine III do platových tried AST 1 až 2 a vo funkčnej skupine IV do platových tried AST 1 až 4 alebo do platových tried AD 5 až 6. Celkový počet uchádzačov, ktorí sú zmluvnými zamestnancami a ktorí sú vymenovaní na voľné pracovné miesta v ktorejkoľvek z týchto platových tried, nikdy nepresiahne 5 % celkového počtu zamestnancov vymenovaných do týchto funkčných skupín ročne v súlade s článkom 30 druhým odsekom služobného poriadku.“.

29.

Článok 84 sa nahrádza takto:

„Článok 84

1.   Zmluvný zamestnanec, ktorého zmluva je uzatvorená aspoň na jeden rok, pracuje v skúšobnej dobe počas prvých šiestich mesiacov pracovného pomeru, ak je zaradený do funkčnej skupiny I, a počas prvých deviatich mesiacov, ak je zaradený do ktorejkoľvek inej funkčnej skupiny.

Ak počas tejto skúšobnej doby zmluvný zamestnanec nemôže z dôvodu choroby, materskej dovolenky podľa článku 58 služobného poriadku alebo úrazu plniť svoje povinnosti počas nepretržitého obdobia v trvaní aspoň jedného mesiaca, orgán uvedený v článku 6 prvom odseku môže predĺžiť jeho skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie. Celková dĺžka skúšobnej doby v žiadnom prípade nepresiahne 15 mesiacov.

2.   Správa o zmluvnom zamestnancovi sa môže vypracovať kedykoľvek pred skončením skúšobnej doby, ak je jeho práca zjavne nedostatočná.

Táto správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť svoje písomné pripomienky do ôsmich pracovných dní. Priamy nadriadený zmluvného zamestnanca bezodkladne odovzdá správu a pripomienky orgánu uvedenému v článku 6 prvom odseku. Na základe tejto správy môže orgán uvedený v článku 6 prvom odseku rozhodnúť o prepustení zmluvného zamestnanca pred uplynutím skúšobnej doby s jednomesačnou výpovednou dobou, alebo môže priradiť zmluvného zamestnanca na zvyšný čas skúšobnej doby do iného oddelenia.

3.   Aspoň mesiac pred uplynutím skúšobnej doby sa vypracuje správa o spôsobilosti zmluvného zamestnanca plniť povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho výkonnosti a správaní v službe. Táto správa sa poskytne zmluvnému zamestnancovi, ktorý má právo predložiť svoje písomné pripomienky do ôsmich pracovných dní.

V prípade návrhu na prepustenie alebo vo výnimočných prípadoch na predĺženie skúšobnej doby v súlade s odsekom 1 priamy nadriadený zmluvného zamestnanca bezodkladne odovzdá správu a pripomienky orgánu uvedenému v článku 6 prvom odseku.

Zmluvný zamestnanec, ktorého práca alebo správanie sa ukázali ako nevyhovujúce pre jeho zotrvanie na danom pracovnom mieste, bude prepustený.

Konečné rozhodnutie sa prijme na základe správy uvedenej v tomto odseku, ako aj na základe faktorov, ktoré má k dispozícii orgán uvedený v článku 6 prvom odseku a ktoré sa týkajú správania zmluvného zamestnanca, pričom sa berú do úvahy ustanovenia hlavy II služobného poriadku.

4.   Prepustený zmluvný zamestnanec má nárok na odmenu zodpovedajúcu jednej tretine jeho základnej mzdy za každý mesiac odpracovanej skúšobnej doby.“.

30.

V článku 85 ods. 3 sa slová „článku 314 Zmluvy o ES“ nahrádzajú slovami „článku 55 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii“.

31.

V článku 86 sa odsek 1 mení takto:

a)

v druhom pododseku sa dopĺňa táto veta:

„Článok 32 druhý odsek služobného poriadku sa však uplatňuje analogicky na zmluvných zamestnancov prijímaných do platovej triedy 1.“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Prijmú sa všeobecné vykonávacie ustanovenia na uplatňovanie tohto odseku v súlade s článkom 110 služobného poriadku.“.

32.

V článku 88 prvom odseku sa v písmene b) slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „šesť rokov“.

33.

Článok 91 sa nahrádza takto:

„Článok 91

Články 16 až 18 sa uplatňujú analogicky.

Článok 55 ods. 4 druhá veta služobného poriadku sa neuplatňuje analogicky v prípade zmluvných zamestnancov.

Za odpracovaný nadčas nemajú zmluvní zamestnanci vo funkčných skupinách III a IV žiadny nárok na kompenzáciu ani odmenu.

Podľa podmienok stanovených v prílohe VI služobného poriadku majú zmluvní zamestnanci vo funkčných skupinách I a II za odpracovaný nadčas nárok buď na náhradné voľno, alebo na odmenu, ak požiadavky služby neumožňujú čerpanie náhradného voľna počas dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bol nadčas odpracovaný.“.

34.

V článku 95 sa slová „veku 63 rokov“ nahrádzajú slovami „veku odchodu do dôchodku“.

35.

Článok 96 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa slovo „upravujú“ nahrádza slovom „aktualizujú“;

b)

odsek 11 sa nahrádza takto:

„11.   Každé dva roky Komisia predkladá správu o finančnom stave systému poistenia v nezamestnanosti. Komisia môže nezávisle od tejto správy prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 služobného poriadku upraviť príspevky stanovené v odseku 7, ak je to potrebné v záujme rovnováhy systému.“.

36.

V článku 101 ods. 1 druhom pododseku sa v druhej vete slová „veku 65 rokov“ nahrádzajú slovami „veku 66 rokov“.

37.

Článok 103 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade úmrtia bývalého zmluvného zamestnanca, ktorý poberal podporu v invalidite, alebo bývalého zmluvného zamestnanca, ktorý poberal starobný dôchodok alebo ktorý ukončil pracovný pomer pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek odchodu do dôchodku, oprávnené osoby po zosnulom bývalom zmluvnom zamestnancovi, uvedené v kapitole 4 prílohy VIII k služobnému poriadku, majú nárok na pozostalostný dôchodok ustanovený v uvedenej prílohe.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak je miesto pobytu zmluvného zamestnanca alebo bývalého zmluvného zamestnanca poberajúceho podporu v invalidite alebo starobný dôchodok, alebo bývalého zmluvného zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek odchodu do dôchodku, neznáme dlhšie ako jeden rok, ustanovenia kapitol 5 a 6 prílohy VIII k služobnému poriadku, ktoré sa týkajú dočasných dôchodkov, sa uplatňujú analogicky na jeho manželku/manžela a osoby uznané za osoby jeho nezaopatrené osoby.“.

38.

V článku 106 ods. 4 sa slová „veku 63 rokov“ a „vek 63 rokov“ nahrádzajú slovami „veku odchodu do dôchodku“ a „vek odchodu do dôchodku“.

39.

V článku 120 sa slová „každý orgán“ nahrádzajú slovami „orgán uvedený v článku 6 prvom odseku“.

40.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 132a

V súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v článku 125 ods. 1 a na výslovnú žiadosť príslušného poslanca alebo poslancov, ktorým akreditovaní asistenti pomáhajú, môže byť týmto akreditovaným asistentom poslancov vyplatený z príspevku na asistentskú výpomoc príslušného poslanca iba raz buď príspevok na usídlenie, alebo príspevok na presťahovanie na základe dôkazov, že bola nutná zmena miesta bydliska. Výška príspevku nepresiahne mesačný základný plat asistenta.“.

41.

Článok 139 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa mení takto:

i)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

na konci mesiaca, v ktorom akreditovaný asistent poslanca dosiahne vek 66 rokov, alebo výnimočne v deň stanovený v súlade s článkom 52 druhým a tretím pododsekom služobného poriadku;“;

ii)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

so zreteľom na skutočnosť, že dôvera je základom pracovného vzťahu medzi poslancom a jeho akreditovaným asistentom, na konci výpovednej doby uvedenej v zmluve, ktorá dáva akreditovanému asistentovi poslanca alebo Európskemu parlamentu, ktorý koná na žiadosť poslanca alebo poslancov Európskeho parlamentu, ktorému(-ým) sa akreditovaný asistent poslanca zaviazal pomáhať, právo ukončiť zmluvu pred skončením jej platnosti. Výpovedná doba nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná doba je jeden mesiac a najdlhšia tri mesiace. Výpovedná doba však nezačne plynúť počas tehotenstva preukázaného lekárskym potvrdením, materskej dovolenky alebo práceneschopnosti pod podmienkou, že táto práceneschopnosť nepresiahne tri mesiace. S výhradou týchto obmedzení sa navyše počas tehotenstva preukázaného lekárskym potvrdením, materskej dovolenky alebo práceneschopnosti plynutie tejto doby prerušuje;“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Vykonávacie opatrenia uvedené v článku 125 ods. 1 stanovujú zmierovacie konanie, ktoré sa použije pred skončením platnosti zmluvy akreditovaného asistenta poslanca na žiadosť poslanca alebo poslancov Európskeho parlamentu, pre ktorého(-ých) bol tento asistent prijatý, alebo na žiadosť dotknutého asistenta v súlade s odsekom 1 písm. d) a odsekom 3.“.

42.

V článku 141 sa slová „každý orgán“ nahrádzajú slovami „orgán uvedený v článku 6 prvom odseku“.

43.

Dopĺňa sa tento článok:

„Článok 142a

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2020 správu, v ktorej posúdi fungovanie týchto podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.“.

44.

Príloha sa mení takto:

a)

v článku 1 sa v odseku 1 dopĺňajú tieto vety:

„Článok 21, článok 22 s výnimkou odseku 4, článok 23, článok 24a a článok 31 ods. 6 a 7 uvedenej prílohy sa uplatňujú analogicky na ostatných zamestnancov zamestnaných k 31. decembru 2013. Článok 30 a článok 31 ods. 1, 2, 3 a 5 uvedenej prílohy sa analogicky uplatňujú na dočasných zamestnancov zamestnaných k 31. decembru 2013. V prípade zmluvných zamestnancov, ktorí nastúpili do služby pred 1. januárom 2014, sa slová „vek 66 rokov“ v príslušnom páde v článku 33 ods. 1 druhom pododseku, v článku 47 písm. a), v článku 101 ods. 1 druhom pododseku a v článku 139 ods. 1 písm. b) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov rozumejú ako slová „vek 65 rokov“ v príslušnom páde.“;

b)

dopĺňa sa tento článok:

„Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa zmluvy dočasných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov a ktorí boli v agentúre v služobnom pomere k 31. decembru 2013, menia bez výberového konania na zmluvy podľa článku 2 písm. f) týchto podmienok zamestnávania. Zmluvné podmienky zostávajú v ostatnom rozsahu nezmenené. Tento článok sa nevzťahuje na zmluvy dočasných zamestnancov prijatých do funkcie riaditeľov agentúr alebo zástupcov riaditeľov agentúr, ako je uvedené v akte Únie, ktorým sa agentúra zriaďuje, ani na úradníkov, ktorí boli vyslaní do agentúry v služobnom záujme.“.

Článok 3

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2014 s výnimkou článku 1 bodu 44 a článku 1 bodu 73 písm. d), ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stanovisko z 22. marca 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 205, 12.7.2012, s. 1.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. júla 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. októbra 2013.

(4)  Služobný poriadok úradníkov Európskej únie stanovený v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.)“.

(6)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).“.

(8)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 zo 4. decembra 1972, ktorým sa zavádzajú osobitné dočasné opatrenia uplatniteľné na prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev v dôsledku pristúpenia nových členských štátov a na ukončenie služobného pomeru úradníkov týchto spoločenstiev (Ú. v. ES L 272, 5.12.1972, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73 zo 4. júna 1973, ktoré uvádza osobitné dočasné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Európskych spoločenstiev platených z výskumných a investičných fondov (Ú. v. ES L 155, 11.6.1973, s. 1).“.

(11)  Počet pracovných miest parlamentných ceremoniárov v Európskom parlamente nesmie byť vyšší ako 85.“;

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1023/2013, 22. októbra 2013 ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. ES 287 L , 29.10.2013, s. 15)“;


Top