Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1001

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013 , ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

OJ L 290, 31.10.2013, p. 1–901 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1001/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1001/2013

zo 4. októbra 2013,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho články 9 a 12,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa zaviedla nomenklatúra tovaru, ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“, tak aby zároveň spĺňala požiadavky Spoločného colného sadzobníka, ako aj štatistiky o zahraničnom obchode Spoločenstva a ostatných politík Spoločenstva týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

(2)

V záujme zjednodušenia právnych predpisov je vhodné kombinovanú nomenklatúru aktualizovať a prispôsobiť jej štruktúru.

(3)

Je potrebné zmeniť kombinovanú nomenklatúru tak, aby sa v nej zohľadňovali: zmeny súvisiace s požiadavkami týkajúcimi sa štatistiky a obchodnej politiky, zmeny vykonané v záujme splnenia medzinárodných záväzkov, technologický a obchodný vývoj a potrebu zosúladiť alebo objasniť texty.

(4)

V súlade s článkom 12 nariadenia (EHS) č. 2658/87 by sa príloha I k uvedenému nariadeniu mala nahradiť s účinnosťou od 1. januára 2014 úplnou verziou kombinovanej nomenklatúry spolu s autonómnymi a zmluvnými colnými sadzbami, ktoré vyplývajú z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. októbra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA I

KOMBINOVANÁ NOMENKLATÚRA

OBSAH

PRVÁ ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oddiel I – Všeobecné pravidlá

A.

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

B.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

C.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

Oddiel II – Osobitné ustanovenia

A.

Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

B.

Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

C.

Farmaceutické výrobky

D.

Štandardná colná sadzba

E.

Obaly a obalové materiály

F.

Zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

Znaky, skratky a symboly

Doplnkové jednotky

DRUHÁ ČASŤ – ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

Kapitola

Trieda I

Živé zvieratá; živočíšne výrobky

1.

Živé zvieratá

2.

Mäso a jedlé mäsové droby

3.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

4.

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

5.

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Trieda II

Rastlinné výrobky

6.

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

7.

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

8.

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

9.

Káva, čaj, maté a koreniny

10.

Obilniny

11.

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

12.

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

13.

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

14.

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Trieda III

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

15.

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

Trieda IV

Pripravené potraviny; nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; tabak a vyrobené náhradky tabaku

16.

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

17.

Cukor a cukrovinky

18.

Kakao a prípravky z kakaa

19.

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

20.

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín

21.

Rôzne jedlé prípravky

22.

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

23.

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

24.

Tabak a vyrobené náhradky tabaku

Trieda V

Nerastné výrobky

25.

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

26.

Rudy, trosky a popoly

27.

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

Trieda VI

Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzného priemyslu

28.

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

29.

Organické chemikálie

30.

Farmaceutické výrobky

31.

Hnojivá

32.

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

33.

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

34.

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry

35.

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

36.

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

37.

Fotografický alebo kinematografický tovar

38.

Rôzne chemické výrobky

Trieda VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z neho

39.

Plasty a výrobky z nich

40.

Kaučuk a výrobky z neho

Trieda VIII

Surové kože a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

41.

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

42.

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

43.

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

Trieda IX

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

44.

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

45.

Korok a výrobky z korku

46.

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

Trieda X

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich

47.

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

48.

Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky

49.

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Trieda XI

Textílie a textilné výrobky

50.

Hodváb

51.

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

52.

Bavlna

53.

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

54.

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov

55.

Chemické strižné vlákna

56.

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

57.

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

58.

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

59.

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

60.

Pletené alebo háčkované textílie

61.

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

62.

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

63.

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

Trieda XII

Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety z neho vyrobené; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

64.

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov

65.

Pokrývky hlavy a ich časti

66.

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

67.

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

Trieda XIII

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar

68.

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

69.

Keramické výrobky

70.

Sklo a sklenený tovar

Trieda XIV

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince

71.

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

Trieda XV

Základné kovy a predmety zo základných kovov

72.

Železo a oceľ

73.

Predmety zo železa alebo z ocele

74.

Meď a predmety z nej

75.

Nikel a predmety z neho

76.

Hliník a predmety z neho

77.

(Je voľná, určená pre prípadnú potrebu harmonizovaného systému)

78.

Olovo a predmety z neho

79.

Zinok a predmety z neho

80.

Cín a predmety z neho

81.

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich

82.

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

83.

Rôzne predmety zo základného kovu

Trieda XVI

Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo takéhoto tovaru

84.

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

85.

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov

Trieda XVII

Vozidlá, lietadlá, plavidlá a pridružené dopravné zariadenia

86.

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

87.

Vozidlá, iné ako želeničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo

88.

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

89.

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

Trieda XVIII

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo

90.

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo

91.

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

92.

Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Trieda XIX

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

93.

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Trieda XX

Rôzne výrobky

94.

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

95.

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

96.

Rôzne výrobky

Trieda XXI

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

97.

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

98.

Kompletné priemyselné podniky

99.

Mimoriadne číselné znaky kombinovanej nomenklatúry

TRETIA ČASŤ – PRÍLOHY K COLNÉMU SADZOBNÍKU

Oddiel I – Poľnohospodárske prílohy

Príloha 1

Poľnohospodárske zložky (EA), doplnkové clá na cukor (AD S/Z) a doplnkové clá na múku (AD F/M)

Príloha 2

Výrobky, na ktoré sa uplatňuje vstupná cena

Oddiel II – Zoznamy farmaceutických látok, ktoré nepodliehajú clu

Príloha 3

Zoznam medzinárodných nevlastníckych názvov (INN) ustanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou pre farmaceutické látky, ktoré sú oslobodené od cla

Príloha 4

Zoznam predpôn a prípon, ktoré v kombinácii s látkami INN prílohy 3 opisujú soli, estery alebo hydráty látok INN; tieto soli, estery a hydráty sú oslobodené od cla za podmienky, že sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN

Príloha 5

Soli, estery a hydráty látok INN, ktoré nie sú zatriedené do rovnakej položky HS ako samotná látka INN a ktoré sú oslobodené od cla

Príloha 6

Zoznam farmaceutických medziproduktov, t. j. zlúčenín používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, ktoré sú oslobodené od cla

Oddiel III

Príloha 7

(Je voľná, určená pre prípadnú potrebu harmonizovaného systému)

Oddiel IV – Zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

Príloha 8

Tovar nevhodný na spotrebu (zoznam denaturačných prostriedkov)

Príloha 9

Osvedčenia

Príloha 10

Štatistické kódy TARIC

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

A.   Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Zatrieďovanie tovaru do kombinovanej nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

1.

Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa zatriedenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo kapitolám, a ak tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich ustanovení.

2.

a)

Každé uvedenie výrobku v položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený, ak v stave a za podmienok, za akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokončený výrobok, má podstatný charakter kompletného alebo hotového výrobku. Vzťahuje sa aj na taký kompletný alebo hotový výrobok (alebo ktorý sa použitím tohto pravidla zatriedi ako kompletný alebo hotový), ktorý je predkladaný v nezmontovanom alebo rozmontovanom stave.

b)

Každá zmienka o materiáli alebo látke v položke sa vzťahuje aj na zmesi alebo kombinácie tohto materiálu alebo tejto látky s ostatnými materiálmi alebo látkami. Každá zmienka o tovare z daného materiálu alebo látky sa vzťahuje aj na tovar pozostávajúci úplne alebo čiastočne z takéhoto materiálu alebo látky. Zatriedenie tovaru pozostávajúceho z viac ako jedného materiálu alebo látky sa vykoná podľa zásad uvedených v pravidle 3.

3.

Ak má byť tovar podľa pravidla 2 písm. b) alebo z nejakých iných dôvodov prima facie zatriedený do dvoch alebo viacerých položiek, zatriedenie sa vykoná takto:

a)

položka s najšpecifickejším opisom musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším opisom. Ak sa však dve alebo viac položiek, a to každá z nich, vzťahujú na časť materiálov alebo látok, ktoré tvoria zmiešaný alebo zložený výrobok, alebo len na časť výrobkov zo súpravy dodávanej na predaj v malom, tieto položky sa považujú vo vzťahu k týmto výrobkom za rovnako špecifické, aj ak jedna z nich obsahuje úplnejší alebo presnejší opis tovaru;

b)

zmesi, tovar zložený z rôznych materiálov alebo skladajúci sa z rôznych komponentov a tovar dodávaný v súpravách na predaj v malom, ktoré sa nemôžu zatriediť podľa pravidla 3 písm. a), sa zatriedia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva podstatný charakter, ak je možné ho určiť;

c)

ak sa tovar nemôže zatriediť podľa pravidla 3 písm. a) alebo b), zatriedi sa do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy.

4.

Tovar, ktorý nemožno zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do položky, do ktorej patrí tovar jemu najpodobnejší.

5.

Okrem vyššie uvedených ustanovení sa na uvedený tovar uplatnia nasledujúce pravidlá:

a)

puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace nástroje, náhrdelníky a podobné schránky špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súpravy výrobkov, vhodné na dlhodobé použitie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú určené, sa zatrieďujú spolu s týmito výrobkami, ak sa s nimi bežne predávajú. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na schránky, ktoré dávajú celku podstatný charakter;

b)

s výnimkou ustanovení pravidla 5 písm. a) sa obalové materiály a obalové schránky (1) predložené spolu s tovarom zatriedia s tovarom, ak sa bežne používajú na balenie takéhoto druhu tovaru. Toto ustanovenie však nie je záväzné, ak je zrejmé, že obalové materiály alebo obalové schránky sú vhodné na opakované použitie.

6.

Na právne účely sa zatriedenie tovaru do podpoložiek položky určuje podľa znenia týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a mutatis mutandis podľa vyššie uvedených pravidiel pod podmienkou, že porovnateľné sú len podpoložky rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.

B.   Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

1.

Colné sadzby uplatniteľné na dovezený tovar pôvodom z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo s ktorými má Európska únia uzavreté dohody obsahujúce doložku najvyšších výhod, sú zmluvné colné sadzby uvedené v stĺpci 3 v zozname colných sadzieb. Ak z kontextu nevyplýva inak, tieto zmluvné colné sadzby sa uplatnia na tovar, ktorý je dovezený z ktoréhokoľvek tretieho štátu a ktorý je iný ako vyššie uvedený tovar.

Zmluvné colné sadzby uvedené v stĺpci 3 sú uplatniteľné od 1. januára 2014.

Ak sú všeobecné colné sadzby nižšie ako zmluvné colné sadzby, uplatnia sa všeobecné clá, ktoré sú uvedené v poznámke pod čiarou.

2.

Odsek 1 sa neuplatní, ak sú ustanovené osobitné všeobecné colné sadzby v súvislosti s tovarom pôvodom z určitých krajín alebo ak sú podľa dohôd uplatniteľné preferenčné colné sadzby.

3.

Odseky 1 a 2 nevylučujú možnosť, aby členské štáty uplatnili iné colné sadzby, než sú uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, ak je uplatnenie takýchto colných sadzieb opodstatnené podľa práva Európskej únie.

4.

Colné sadzby vyjadrené ako percentá sú valorickými colnými sadzbami (sadzba ad valorem).

5.

Symbol „EA“ vyjadruje, že z príslušného tovaru sa vymeria clo s „poľnohospodárskou zložkou“ stanovenou v súlade s prílohou 1.

6.

Symbol „AD S/Z“ alebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 vyjadruje, že maximálna colná sadzba pozostáva z valorickej sadzby (sadzby ad valorem) a doplnkového cla vymeraného pre určité druhy cukru alebo múku. Toto doplnkové clo sa stanovuje v súlade s ustanoveniami prílohy 1.

7.

V kapitole 22 symbol „€/% vol/hl“ znamená, že špecifická colná sadzba vyjadrená v eurách sa vypočíta pre každé objemové percento alkoholu v hektolitri. Preto sa colná sadzba pre alkoholický nápoj obsahujúci 40 % alkoholu vymeria takto:

„1 €/% vol/hl“ = € 1 × 40, čo je sadzba 40 € na hektoliter, alebo

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, čo je sadzba 45 € na hektoliter.

Ak je okrem toho uvedená minimálna hodnota (MIN), napríklad „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že colná sadzba vypočítaná na základe vyššie uvedeného pravidla sa porovná s minimálnou sadzbou, napríklad „9 €/hl“, a uplatní sa vyššia z týchto dvoch sadzieb.

C.   Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

1.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, ustanovenia týkajúce sa colnej hodnoty sa uplatnia nielen na určenie hodnoty pre výmer valorického cla (ad valorem), ale aj hodnôt, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek.

2.

Spoplatniteľná hmotnosť v prípade tovaru, z ktorého sa clo vymeriava podľa hmotnosti, a hmotnosti, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek, znamenajú:

a)

v prípade odkazu na „hrubá hmotnosť (brutto)“ celkovú hmotnosť tovaru a všetkých obalových materiálov a obalových schránok;

b)

v prípade odkazu na „čistá hmotnosť (netto)“ alebo jednoducho na „hmotnosť“ bez bližšieho určenia, hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalových schránok akéhokoľvek druhu.

3.

Ekvivalent hodnoty €, vyjadrený v národných menách, pre iné ako účastnícke členské štáty, ako sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 974/98 (2) (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“), sa stanovuje v súlade s článkom 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (3).

4.

Tovar spĺňajúci podmienky pre zvýhodnené sadzobné zaobchádzani z dôvodu jeho konečného použitia:

Ak dovozné clo uplatniteľné podľa dohôd o konečnom použití na tovar s osobitným konečným použitím nie je nižšie ako to, ktoré by sa inak na tovar uplatnilo, uvedený tovar sa zatriedi do čiselného znaku zodpovedajúcemu konečnému použitiu a články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) sa neuplatnia.

ODDIEL II

OSOBITNÉ USTANOVENIA

A.   Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

1.

Clá budú pozastavené v súvislosti s tovarom určeným na zapracovanie do lodí, člnov alebo ostatných plavidiel uvedených v nasledujúcej tabuľke na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na upevnenie na takýchto lodiach, člnoch alebo ostatných plavidlách, alebo na ich vybavenie.

2.

Clá budú pozastavené v súvislosti s:

a)

tovarom určeným na zapracovanie do vrtných alebo ťažobných plošín:

1.

pevných, podpoložka ex 8430 49, prevádzkovaných vo výsostných vodách členských štátov alebo mimo nich, alebo

2.

plávajúcich alebo ponorných, podpoložky 8905 20,

na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na vybavenie uvedených plošín.

Taký tovar, ako je napríklad motorové palivo, mazivá a plyn, ktorý je potrebný na prevádzku strojov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú nepretržite a ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou plošín, a tovar, ktorý sa používa na palube pri stavbe, oprave, údržbe, prestavbe alebo vybavení týchto plošín, sa taktiež považuje za tovar použitý na zapracovanie do vrtných alebo ťažobných plošín;

b)

rúrami, rúrkami, potrubiami, káblami a ich spojovacími časťami spájajúcimi tieto vrtné alebo ťažobné plošiny s pevninou.

Číselný znak KN

Opis tovaru

(1)

(2)

8901

Lode na osobnú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov

8901 10

–  Lode na osobnú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá určené prevažne na prepravu osôb; trajektové lode všetkých druhov

8901 10 10

– –  Na námornú plavbu

8901 20

–  Cisternové lode

8901 20 10

– –  Na námornú plavbu

8901 30

–  Chladiarenské plavidlá, iné ako v podpoložke 8901 20

8901 30 10

– –  Na námornú plavbu

8901 90

–  Ostatné plavidlá na nákladnú dopravu a ostatné plavidlá na prepravu osôb a nákladu súčasne

8901 90 10

– –  Na námornú plavbu

8902 00

Rybárske plavidlá; rybárske spracovateľské lode a ostatné plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie produktov rybolovu

8902 00 10

–  Na námornú plavbu

8903

Jachty a ostatné plavidlá na zábavu alebo šport; veslové člny a kanoe

 

–  Ostatné

8903 91

– –  Plachetnice, tiež s pomocným motorom

8903 91 10

– – –  Na námornú plavbu

8903 92

– –  Motorové člny, iné ako s prívesným motorom

8903 92 10

– – –  Na námornú plavbu

8904 00

Ťažné a tlačné lode

8904 00 10

–  Ťažné lode

 

–  Tlačné lode

8904 00 91

– –  Na námornú plavbu

8905

Majákové plavidlá, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, pri ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky; plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny

8905 10

–  Plávajúce bagre

8905 10 10

– –  Na námornú plavbu

8905 90

–  Ostatné

8905 90 10

– –  Na námornú plavbu

8906

Ostatné plavidlá, vrátane vojnových lodí a záchranných člnov iných ako veslových člnov

8906 10 00

–  Vojnové lode

 

–  Ostatné

8906 90 10

– –  Na námornú plavbu

3.

Pozastavenia ciel podliehajú podmienkam ustanoveným v príslušných ustanoveniach Európskej únie týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru.

B.   Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre:

civilné lietadlá,

určitý tovar určený na použitie v civilných lietadlách a na zapracovanie do nich pri ich výrobe, oprave, údržbe, prestavbe, úprave alebo rekonštrukcii,

pozemné prístroje pre letecký výcvik a ich časti a súčasti, určené na civilné použitie.

Tento tovar je zatriedený do položiek a podpoložiek uvedených v tabuľkách v odseku 5.

2.

Na účely uplatnenia prvej a druhej zarážky odseku 1 termín „civilné lietadlá“ znamená lietadlá iné ako lietadlá používané v členských štátoch na vojenskú alebo podobnú službu, ktoré sú zaregistrované ako vojenské alebo necivilné.

3.

Na účely uplatnenia druhej zarážky odseku 1 sa termín „na použitie v civilných lietadlách“ vzťahuje na tovar určený na použitie v pozemných prístrojoch pre letecký výcvik na civilné použitie.

4.

Oslobodenie od cla podlieha podmienkam ustanoveným v príslušných ustanoveniach Európskej únie týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1)].

5.

Tovar spĺňajúci podmienky na takéto oslobodenie od cla je zatriedený do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

V prípade nasledujúcich podpoložiek sa oslobodenie od cla poskytne iba na tovar určený na použitie v civilných lietadlách opísaný v stĺpci 2:

Podpoložka

Opis tovaru

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

S pripojeným príslušenstvom (fitingy)

4008 29

Tvarované profily, rezané na mieru

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Na technické použitie

4504 90, 4823 90

Tesnenie, tesniace podložky a ostatné upchávky

6812 80

Iné ako odevy, odevné doplnky, obuv a pokrývky hlavy, papier, lepenka, plsť alebo lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v listoch alebo kotúčoch

6813 20, 6813 81, 6813 89

So základom z azbestu alebo ostatných minerálnych látok

7007 21

Ochranné sklá, nezarámované

7312 10, 7312 90

S pripojeným príslušenstvom alebo dohotovené výrobky

7322 90

Ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (okrem ich častí a súčastí)

7324 90

Sanitárny tovar (okrem jeho častí a súčastí)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8108 90

Rúry a rúrky, s pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8415 90

Klimatizačných strojov a prístrojov podpoložiek 8415 81, 8415 82 alebo 8415 83

8419 90

Časti a súčasti výmenníkov tepla

8479 89

Hydropneumatické batérie (akumulátory); mechanické spúšťače na tlakové prepínače; špeciálne navrhnuté toaletné jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanizmy bez elektrického pohonu; motory spúšťačov (štartérov) bez elektrického pohonu; pneumatické štartéry na prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny; stierače bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule bez elektrického pohonu

8501 20, 8501 40

S výkonom presahujúcim 735 W, ale nepresahujúcim 150 kW

8501 31

S výkonom presahujúcim 735 W, dynamá

8501 33

Motory s výkonom nepresahujúcim 150 kW a generátory

8501 34

Generátory s výkonom presahujúcim 375 kW

8501 51

S výkonom presahujúcim 735 W

8501 53

S výkonom nepresahujúcim 150 kW

8516 80 20

Spojené len s jednoduchým izolovaným rámom a elektrickým pripojením, používané na odstraňovanie námraz a proti vytváraniu námraz

8517 69 31, 8517 69 39

Na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické prístroje

8522 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo viacerých častí alebo kusov spolu k sebe pripevnených alebo spojených, na prístroje patriace do podpoložiek 8519 81 95 a 8519 89 90

8529 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo viacerých častí alebo kusov spolu k sebe pripevnených alebo spojených, na prístroje patriace do položky 8526

8543 70 90

Letové zapisovače, elektrické synchronizátory a prevodníky, rozmrazovače a odhmlievače s elektrickými odpormi

8543 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo viacerých častí alebo kusov spolu k sebe pripevnených alebo spojených, pre letové zapisovače

8803 90 90

Vrátane vetroňov

9014 90

Prístrojov a zariadení podpoložiek 9014 10 alebo 9014 20

9020 00

Okrem častí a súčastí

9029 10

Elektrické alebo elektronické otáčkomery

9029 90

Na otáčkomery, indikátory rýchlosti a tachometre

9031 90

Podpoložky 9031 80

9109 10, 9109 90

So šírkou alebo priemerom nepresahujúcimi 50 mm

9401 10

Nepotiahnuté usňou

9405 10, 9405 60

Z plastov alebo zo základného kovu

9405 92, 9405 99

Výrobkov podpoložiek 9405 10 alebo 9405 60, z plastov alebo zo základného kovu

6.

Tovar uvedený v odseku 5 je v systéme TARIC zahrnutý do podpoložiek s odkazom na poznámku pod čiarou „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Európskej únie [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1)].“.

C.   Farmaceutické výrobky

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre farmaceutické výrobky týchto kategórií:

1.

farmaceutické látky, na ktoré sa vzťahuje CAS RN (registračné čísla služby pre chemické abstrakty) a medzinárodný nevlastnícky názov (INN) uvedené v prílohe 3;

2.

soli, estery a hydráty látok INN, ktoré sú opísané kombináciou látok INN z prílohy 3 s predponami alebo príponami prílohy 4, ak sú tieto výrobky zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN;

3.

soli, estery a hydráty látok INN, ktoré sú uvedené v prílohe 5 a ktoré nie sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN;

4.

farmaceutické medziprodukty, t. j. zlúčeniny druhu používaného na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje CAS RN a chemické názvy uvedené v prílohe 6.

2.

Osobitné prípady:

1.

INN sa vzťahuje len na tie látky, ktoré sú opísané v zoznamoch odporúčaných a navrhovaných látok INN uverejňovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ak je počet látok, na ktoré sa vzťahuje INN, nižší ako počet látok, na ktoré sa vzťahuje CAS RN, podmienky na bezcolné zaobchádzanie spĺňajú len tie látky, na ktoré sa vzťahuje INN;

2.

ak je niektorý výrobok z prílohy 3 alebo prílohy 6 identifikovaný pomocou CAS RN zodpovedajúceho konkrétnemu izoméru, podmienky na bezcolné zaobchádzanie spĺňa len tento izomér;

3.

dvojnásobné deriváty (soli, estery a hydráty) látok INN identifikované kombináciou látok INN uvedených v prílohe 3 s predponami alebo príponami uvedenými v prílohe 4 spĺňajú podmienky na bezcolné zaobchádzanie pod podmienkou, že sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN:

príklad: alanín metyl ester, hydrochlorid;

4.

ak látka INN z prílohy 3 je soľ (alebo ester), žiadna iná soľ (alebo ester) kyseliny zodpovedajúca látke INN nemôže spĺňať podmienky na bezcolné zaobchádzanie:

príklad: oxoprenoát draslíka (INN): bez cla

oxoprenoát sodíka: s clom

D.   Štandardná colná sadzba

1.

Clo sa vymeria ako jednotná sadzba vo výške 2,5 % z hodnoty tovaru:

ktorý tvorí obsah zásielky posielanej jednou súkromnou osobou inej alebo

ktorý je obsahom osobnej batožiny cestujúcich,

ak takýto dovoz nie je obchodného charakteru.

Jednotná 2,5 %-ná colná sadzba sa uplatňuje, ak skutočná hodnota tovaru, z ktorého sa platí dovozné clo, nie je vyššia ako 700 € na zásielku alebo na cestujúceho.

Táto jednotná sadzba sa neuplatňuje na tovar, pre ktorý je v zozname colných sadzieb colná sadzba „bez cla“, a na tovar v zásielke alebo osobnej batožine cestujúcich zatriedený do kapitoly 24, ak jeho množstvo prevyšuje množstvá ustanovené v článku 27 alebo podľa článku 41 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (4).

2.

Dovoz sa považuje za dovoz neobchodného charakteru, ak:

a)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou inej, takéto zásielky:

sú príležitostného charakteru,

obsahujú tovar výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, ktorý svojím charakterom alebo množstvom nenaznačuje obchodný záujem,

odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne;

b)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, ak:

je príležitostného charakteru a

pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín, alebo tovar dovážaný ako darčeky; charakter a množstvo tovaru nesmú naznačovať, že je dovážaný z obchodných dôvodov.

3.

Jednotná colná sadzba sa neuplatní na tovar dovážaný za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba ešte pred uplatnením jednotnej sadzby na tento tovar požiadala, aby sa na tovar vymeralo príslušné clo zodpovedajúce tomuto druhu tovaru. V takom prípade všetok tovar, ktorý sa nachádza v zásielke, podlieha dovoznému clu príslušnému pre tento druh tovaru bez toho, aby bol dotknutý bezcolný vstup ustanovený podľa článkov 25 až 27 a 41 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

Na účely prvého pododseku termín „dovozné clá“ znamená clá a poplatky, ktoré majú rovnaký účinok, a ostatné dovozné poplatky ustanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo podľa osobitných dohovorov uplatniteľných na určitý tovar získaný spracovaním poľnohospodárskych produktov.

4.

Nezúčastnené členské štáty môžu zaokrúhliť sumu v národných menách získanú prepočítaním sumy 700 €.

5.

Nezúčastnené členské štáty môžu ponechať ekvivalent v národnej mene zo sumy 700 € nezmenený, ak v čase ročnej úpravy ustanovenej v článku 18 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, prepočet tejto sumy, pred zaokrúhlením ustanoveným v odseku 4, má za následok zmenu menšiu ako 5 % ekvivalentu v národnej mene alebo zníženie.

E.   Obaly a obalové materiály

Na obaly a obalové materiály uvedené vo všeobecnom pravidle 5 písm. a) a b) na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktoré sú prepúšťané do režimu voľný obeh zároveň s tovarom, ktorý obsahujú alebo s ktorým sú predložené, sa uplatnia nasledujúce ustanovenia.

1.

Ak sú obaly a obalové materiály zatriedené s tovarom v súlade s ustanoveniami všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu:

a)

clo sa z nich vymeria rovnakou colnou sadzbou ako za tovar:

ak takýto tovar podlieha colnej sadzbe ad valorem alebo

ak sa započítavajú do spoplatniteľnej hmotnosti tovaru;

b)

sú prepustené bez cla:

ak je tovar oslobodený od cla, alebo

ak sa clo vymeriava inak ako použitím hmotnosti alebo hodnoty tovaru, alebo

ak sa hmotnosť obalov a obalových materiálov nezahŕňa do spoplatniteľnej hmotnosti tovaru.

2.

Ak obaly a obalové materiály, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a) a b), obsahujú tovar alebo sú predkladané spolu s tovarom niekoľkých rozdielnych tarifných opisov, na účely určenia ich spoplatniteľnej hmotnosti alebo hodnoty sa hmotnosť a hodnota obalov a obalových materiálov rozdelí medzi všetok tovar obsiahnutý v zásielke úmerne hmotnosti alebo hodnote tohto tovaru.

F.   Zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

1.

Za určitých podmienok sa ustanovuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru na:

tovar nevhodný na konzumáciu,

osivá,

mlynárske plátno, nedohotovené,

určité druhy čerstvého stolového hrozna, tabak a dusičnany.

Tieto druhy tovaru patria do podpoložiek (5), na ktoré sa vzťahuje táto poznámka pod čiarou: „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v oddiele II písm. F úvodných ustanovení.“ alebo „Táto zvýhodnená colná sadzba podlieha splneniu formalít a podmienok ustanovených v oddiele II písm. F úvodných ustanovení.“.

2.

Tovar nevhodný na konzumáciu, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu jeho povahy, je uvedený v prílohe 8 s odkazom na položku, do ktorej je zatriedený spolu s opisom a množstvom použitých denaturačných prostriedkov. Takýto tovar sa považuje za nevhodný na konzumáciu, ak tovar, ktorý sa má denaturovať a denaturačné prostriedky sú homogénne zmiešané a ich oddelenie nie je ekonomicky uskutočniteľné.

3.

Nižšie uvedený tovar sa zatriedi do príslušných položiek pre sadbu alebo siatie, ak je v súlade s príslušnými ustanoveniami Európskej únie:

pre sladkú kukuricu, špaldu, hybridnú kukuricu, ryžu a cirok [smernica Rady 66/402/EHS (6)]

pre zemiaky na sadbu [smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 (7)],

pre olejnaté semená a olejnaté plody [smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 (8)].

Ak hybridná sladká kukurica, špalda, hybridná kukurica, ryža, hybridný cirok alebo olejnaté semená a olejnaté plody sú takého druhu, na ktorý sa nevzťahujú poľnohospodárske ustanovenia, zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu ich povahy sa prizná, ak sa preukáže, že tovar je skutočne určený na siatie.

4.

Mlynárskemu plátnu, nedohotovenému, sa prizná zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie pod podmienkou, že tovar je nezmazateľne označený spôsobom umožňujúcim jeho identifikáciu ako plátno určené na mlynárske alebo podobné priemyselné účely.

5.

Čerstvému stolovému hroznu, tabaku a dusičnanom sa poskytne zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie pri predložení riadne potvrdeného osvedčenia. Vzory a ustanovenia upravujúce vydávanie osvedčení sú uvedené v prílohe 9.

ZNAKY, SKRATKY A SYMBOLY

označuje nové číselné znaky

označuje číselné znaky používané v predchádzajúcom roku, ale ktoré sa vzťahovali na iný tovar

AD F/M

doplnkové clo na múku

AD S/Z

doplnkové clo na cukor

b/f

fľaša demižón

cm/s

centimeter(-re) za sekundu

EA

poľnohospodárska zložka

euro

INN

medzinárodný nevlastnícky názov

INNM

upravený medzinárodný nevlastnícky názov

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram hrubej hmotnosti (brutto)

kg/net

kilogram čistej hmotnosti (netto)

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg/net mas

kilogram čistej hmotnosti sušiny

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

minimum

ml/g

mililiter(-re) na gram

mm/s

milimeter(-re) za sekundu

RON

oktánové číslo

Poznámka:

Číslo položky v hranatej zátvorke v stĺpci l v zozname colných sadzieb znamená, že položka bola zrušená (napr. položka [1519]). Ak je v prílohe k zoznamu colných sadzieb odkaz na prílohu v hranatej zátvorke, znamená to, že obsah tejto prílohy bol zrušený (napr. [Príloha 7]).

DOPLNKOVÉ JEDNOTKY

c/k

karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

počet buniek

ct/l

prepravná kapacita / nosnosť v tonách (9)

g

gram

gi F/S

gram štiepiteľných izotopov

kg H2O2

kilogram peroxidu vodíka

kg K2O

kilogram oxidu draselného

kg KOH

kilogram hydroxidu draselného

kg met.am.

kilogram metylamínu

kg N

kilogram dusíka

kg NaOH

kilogram hydroxidu sodného

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg P2O5

kilogram oxidu fosforečného

kg 90 % sdt

kilogram látky 90 % suchej

kg U

kilogram uránu

1 000 kWh

1 000 kilowatthodín

l

liter

1 000 l

1 000 litrov

l alc. 100 %

liter čistého (100 %) alkoholu

m

meter

m2

štvorcový meter

m3

kubický meter

1 000 m3

1 000 kubických metrov

pa

počet párov

p/st

počet kusov

100 p/st

sto kusov

1 000 p/st

tisíc kusov

TJ

terajoule (spaľovacie teplo)

žiadna doplnková jednotka

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

TRIEDA I

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Poznámky

1.

Akákoľvek zmienka v tejto triede o určitom rode alebo druhu zvierat, ak kontext nevyžaduje inak, sa vzťahuje aj na mláďatá toho druhu alebo rodu.

2.

Ak kontext nevyžaduje inak, v celej nomenklatúre sa termín „sušené“ vzťahuje aj na výrobky, ktoré boli dehydratované, odparené alebo vysušené mrazom.

KAPITOLA 1

ŽIVÉ ZVIERATÁ

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly patria všetky živé zvieratá, okrem:

a)

rýb a kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov položky 0301, 0306, 0307 alebo 0308;

b)

kultúr mikroorganizmov a ostatných výrobkov položky 3002 a

c)

zvierat položky 9508.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

 

 

 

–  Kone

 

 

0101 21 00

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (11)

bez cla

p/st

0101 29

– –  Ostatné

 

 

0101 29 10

– – –  Jatočné (12)

bez cla

p/st

0101 29 90

– – –  Ostatné

11,5

p/st

0101 30 00

–  Somáre

7,7

p/st

0101 90 00

–  Ostatné

10,9

p/st

0102

Živé hovädzie zvieratá

 

 

 

–  Dobytok

 

 

0102 21

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

bez cla

p/st

0102 21 30

– – –  Kravy

bez cla

p/st

0102 21 90

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0102 29

– –  Ostatné

 

 

0102 29 05

– – –  Podrodu Bibos alebo podrodu Poephagus

bez cla

p/st

 

– – –  Ostatné

 

 

0102 29 10

– – – –  S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  S hmotnosťou presahujúcou 300 kg

 

 

 

– – – – –  Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Kravy

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Ostatné

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Byvoly

 

 

0102 31 00

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (13)

bez cla

p/st

0102 39

– –  Ostatné

 

 

0102 39 10

– – –  Domáce druhy

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0102 90

–  Ostatné

 

 

0102 90 20

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (13)

bez cla

p/st

 

– –  Ostatné

 

 

0102 90 91

– – –  Domáce druhy

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0103

Živé svine

 

 

0103 10 00

–  Plemenné čistokrvné zvieratá (14)

bez cla

p/st

 

–  Ostatné

 

 

0103 91

– –  Vážiace menej ako 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Domáce druhy

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0103 92

– –  Vážiace 50 kg alebo viac

 

 

 

– – –  Domáce druhy

 

 

0103 92 11

– – – –  Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou najmenej 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Ostatné

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0104

Živé ovce a kozy

 

 

0104 10

–  Ovce

 

 

0104 10 10

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (15)

bez cla

p/st

 

– –  Ostatné

 

 

0104 10 30

– – –  Jahňatá (do jedného roka veku)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Ostatné

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Kozy

 

 

0104 20 10

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Ostatné

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

 

 

 

–  Vážiaca najviac 185 g

 

 

0105 11

– –  Hydina druhu Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

 

0105 11 11

– – – –  Na znášanie vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Ostatné

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Ostatná

 

 

0105 11 91

– – – –  Na znášanie vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Ostatná

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Moriaky a morky

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Kačice

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Husi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Perličky

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Ostatná

 

 

0105 94 00

– –  Hydina druhu Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Ostatná

 

 

0105 99 10

– – –  Kačice

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Husi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Moriaky a morky

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perličky

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostatné živé zvieratá

 

 

 

–  Cicavce

 

 

0106 11 00

– –  Primáty

bez cla

p/st

0106 12 00

– –  Veľryby, delfíny a sviňuchy (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia); tulene, uškatce a mrože (cicavce podradu Pinnipedia)

bez cla

p/st

0106 13 00

– –  Ťavy a ostatné ťavovité (Camelidae)

bez cla

p/st

0106 14

– –  Králiky a zajace

 

 

0106 14 10

– – –  Domáce králiky

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Ostatné

bez cla

0106 19 00

– –  Ostatné

bez cla

0106 20 00

–  Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

bez cla

p/st

 

–  Vtáky

 

 

0106 31 00

– –  Dravé vtáky

bez cla

p/st

0106 32 00

– –  Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

bez cla

p/st

0106 33 00

– –  Pštrosy; emu (Dromaius novaehollandiae)

bez cla

p/st

0106 39

– –  Ostatné

 

 

0106 39 10

– – –  Holuby

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Ostatné

bez cla

 

–  Hmyz

 

 

0106 41 00

– –  Včely

bez cla

0106 49 00

– –  Ostatné

bez cla

0106 90 00

–  Ostatné

bez cla

KAPITOLA 2

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210, nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú konzumáciu;

b)

črevá, mechúre alebo žalúdky zvierat (položka 0504) alebo zvieracia krv (položka 0511 alebo 3002), alebo

c)

živočíšne tuky, iné ako výrobky položky 0209 (kapitola 15).

Doplnkové poznámky

1.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy z hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážané s hlavami alebo bez hláv, s nohami alebo bez nôh a s ostatnými drobami alebo bez nich. Ak sa trupy dovážajú bez hláv, musia byť hlavy od trupov oddelené na mieste atloido-okcipitálneho kĺbu. Ak sa dovážajú bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo-metakarpálnych alebo tarzo-metatarzálnych kĺbov; „trup“ zahŕňa prednú časť trupu so všetkými kosťami a krkom, karé s plieckom s viac ako desiatimi pármi rebier;

b)

„polovičky trupov z hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: výrobok získaný symetrickým rozdelením celého trupu stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí; „polovička trupu“ zahŕňa prednú časť polovičky trupu so všetkými kosťami a krkom, karé s plieckom, s viac ako desiatimi rebrami;

c)

„kompenzované štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 20 a 0202 20 10: časti skladajúce sa:

z predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri desiatom rebre; a „zadných štvrtín“, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a sviečkovicu, rozdelených pri treťom rebre, alebo

z predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri piatom rebre, s pripojenou slabinou a hruďou; a zadných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a sviečkovicu, rozdelených pri ôsmom rozrezanom rebre.

Predné štvrtiny a zadné štvrtiny tvoriace „kompenzované štvrtiny“ musia byť predkladané na colné konanie súčasne a v rovnakom počte, s celkovou hmotnosťou predných štvrtín zhodnou s celkovou hmotnosťou zadných štvrtín; toleruje sa však rozdiel medzi hmotnosťami týchto dvoch častí zásielky, ak tento rozdiel nepresahuje 5 % hmotnosti ťažšej časti (predných štvrtín alebo zadných štvrtín);

d)

„neoddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: prednú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, minimálne so štyrmi pármi rebier a maximálne s desiatimi pármi rebier (prvé štyri páry rebier musia byť v celku, ostatné môžu byť rozdelené), s bokom alebo bez boka;

e)

„oddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: prednú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, minimálne so štyrmi rebrami a maximálne desiatimi rebrami (prvé štyri rebrá musia byť v celku, ostatné môžu byť rozdelené), s bokom alebo bez boka;

f)

„neoddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadnú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov (filé), minimálne s tromi pármi celých alebo rozdelených rebier, s kolenom alebo bez kolena a s bokom alebo bez boka;

g)

„oddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadnú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov (filé), minimálne s tromi celými alebo rozdelenými rebrami, s kolenom alebo bez kolena a s bokom alebo bez boka;

h)

1.

„predná časť, lopatka a pliecko“ na účely podpoložky 0202 30 50: chrbtovú časť prednej štvrtiny, vrátane hornej časti pliecka, získanú z prednej štvrtiny minimálne so štyrmi rebrami a maximálne s desiatimi rebrami rezom pozdĺž línie prechádzajúcej bodom, v ktorom sa prvé rebro spája s prvým segmentom hrudnej kosti, k bodu ohybu bránice na desiatom rebre;

2.

„kusy hrude“ na účely podpoložky 0202 30 50: spodnú časť prednej štvrtiny, ktorá zahŕňa strednú časť hrude a vrchnú časť hrude.

B.

Produkty uvedené v doplnkových poznámkach 1 A písm. a) až g) k tejto kapitole môžu byť predkladané s chrbtovou kosťou alebo bez nej.

C.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v doplnkovej poznámke 1 A sa berú do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá spojené s chrbtovou kosťou. Ak je chrbtová kosť odstránená, berú sa do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá, ktoré by boli spojené s chrbtovou kosťou.

2.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy alebo polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0203 11 10 a 0203 21 10: zabité svine, vo forme trupov z domácich svíň, po odkrvení a vyvrhnutí, z ktorých boli odstránené štetiny a paznechty. Polovičky trupov získané rozdelením celých trupov stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov cez alebo pozdĺž hrudnej kosti a cez zrast ischio-ohanbových kostí. Trupy a polovičky trupov môžu byť bez hlavy alebo s hlavou, lalokom, nožičkami, vnútorným sadlom, obličkami, chvostom alebo bránicou alebo bez nich. Polovičky trupov môžu byť s miechou, mozgom alebo jazykom alebo bez nich. Trupy alebo polovičky trupov z prasníc môžu byť s mliečnymi žľazami alebo bez nich;

b)

„stehná“ na účely podpoložiek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadnú (chvostovú) časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa kosti, s nožičkou, kolenom, kožou alebo podkožným tukom alebo bez nich.

Stehno je oddelené od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňalo najviac posledný bedrový stavec;

c)

„predné časti“ na účely podpoložiek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: prednú (kraniálnu) časť polovičky trupu bez hlavy, s lalokom alebo bez laloka, vrátane kostí, s nožičkou, kolenom, kožou alebo podkožným tukom alebo bez nich.

Predná časť je oddelená od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňala najviac piaty chrbtový stavec.

Horný (chrbtový) diel prednej časti, tiež s lopatkou a priliehajúcimi svalmi (krkovička v čerstvom alebo šál v nasolenom stave), sa považuje kus chrbta, keď je oddelený od spodného (brušného) dielu prednej časti, nanajvýš rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

d)

„pliecka“ na účely podpoložiek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodný diel prednej časti, tiež s lopatkou a priliehajúcimi svalmi, vrátane kostí, s nožičkou, kolenom, kožou alebo podkožným tukom alebo bez nich.

Lopatková kosť s priliehajúcimi svalmi predkladaná samostatne zostáva zatriedená v tejto podpoložke ako časť pliecka;

e)

„chrbty“ na účely podpoložiek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horný diel polovičky trupu siahajúci od prvého krčného stavca až po chvostové stavce, vrátane kostí, s pravou sviečkovicou, lopatkou, podkožným tukom, kožou alebo bez nich.

Chrbát je oddelený od spodného dielu polovičky trupu rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

f)

„bôčiky“ na účely podpoložiek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodný diel polovičky trupu nachádzajúci sa medzi stehnom a plieckom, bežne známy ako „prerastené“, s kosťami alebo bez kostí, ale s kožou a podkožným tukom;

g)

„slaninové boky“ na účely podpoložky 0210 19 10: polovičky trupu svine bez hlavy, lícnych častí, laloka, nožičiek, chvosta, vnútorného sadla, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bránice;

h)

„predné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 10: slaninový bok bez stehna, tiež vykostený;

ij)

„zadné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez prednej časti, tiež vykostený;

k)

„stredy“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez stehna a prednej časti, tiež vykostený.

Táto podpoložka zahŕňa tiež rezy stredov obsahujúce tkanivo z chrbta a bôčika v prirodzenom pomere k celému stredu.

B.

Kusy, ktoré vznikli delením uvedeným v doplnkovej poznámke 2 A písm. f), patria do rovnakých podpoložiek, len ak obsahujú kožu a podkožný tuk.

Ak kusy patriace do podpoložiek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 sú získané zo slaninového boku, z ktorého už boli odstránené kosti uvedené v doplnkovej poznámke 2 A písm. g), rez by mal byť vedený podľa doplnkovej poznámky 2 A písm. b), c) a d); v každom prípade tieto kusy alebo časti z nich musia obsahovať kosti.

C.

Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahŕňajú najmä hlavy alebo polovice hláv domácich svíň, tiež bez mozgov, lícnych častí alebo jazykov a ich častí.

Hlava je oddelená od zvyšku polovičky trupu nasledovne:

rovným rezom paralelným s lebkou; alebo

rezom paralelným s lebkou po rovinu očí a ďalej smerujúcim šikmo dolu k prednej časti hlavy, čím lalok zostáva pripojený k polovičke trupu.

Lícne časti, rypák a uši, ako aj mäso pripojené k hlave, najmä k jej zadnej časti, sa považujú za časti hláv. Avšak kusy mäsa prednej časti bez kostí predkladané samostatné (podhrdliny, laloky alebo podhrdliny a laloky spolu) patria do podpoložky 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 alebo 0210 19 81, podľa prípadu.

D.

Na účely podpoložiek 0209 10 11 a 0209 10 19 termín „ podkožný prasací tuk“ znamená tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou svine a prilieha k nej nezávisle od časti svine, z ktorej pochádza; v každom prípade musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.

Tieto podpoložky zahŕňajú tiež podkožný prasací tuk, z ktorého bola koža odstránená.

E.

Na účely podpoložiek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 sa za „sušené alebo údené“ považujú výrobky, v ktorých pomer voda/bielkoviny v mäse (obsah dusíka × 6,25) je 2,8 alebo menej. Obsah dusíka sa stanovuje podľa metódy ISO 937–1978.

3.

A.

Na účely položky 0204 nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážane s hlavami alebo bez hláv, s nohami alebo bez nôh a s ostatnými drobami alebo bez nich. Ak sú trupy dovážené bez hláv, musia byť hlavy od nich oddelené na mieste atloido-okcipitálneho kĺbu. Ak sú dovážené bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo-metakarpálnych alebo tarzo-metatarzálnych kĺbov;

b)

„polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: produkt získaný symetrickým rozdelením celého trupu stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí;

c)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: prednú časť trupu, s hruďou alebo bez hrude, vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť, minimálne s piatimi a maximálne so siedmimi pármi rebier v celku alebo rozdelenými;

d)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: prednú časť polovičky trupu, s hruďou alebo bez hrude, vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť, minimálne s piatimi a maximálne so siedmimi rebrami v celku alebo rozdelenými;

e)

„chrbty a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšnú časť trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín, s obličkami alebo bez obličiek; chrbty oddelené od karé musia zahŕňať minimálne päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbtov musia zahŕňať minimálne päť párov rebier v celku alebo rozdelených;

f)

„chrbát a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšnú časť polovičky trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín, s obličkami alebo bez obličiek; chrbát oddelený od karé musí zahŕňať minimálne päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbta musí zahŕňať minimálne päť rebier v celku alebo rozdelených;

g)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadnú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohy, rozdelenú kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom bedrovom stavci priamo pod bedrovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci cez prednú časť bedrovej kosti k zrastu ischio-ohanbovej kosti;

h)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadnú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohy rozdelenú kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom bedrovom stavci priamo pod bedrovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci cez prednú časť bedrovej kosti k zrastu ischio-ohanbovej kosti.

B.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v odseku 3 A sa berú do úvahy len rebrá spojené s chrbtovou kosťou.

4.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„hydinové kusy, nevykostené“ na účely podpoložiek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 44 21 až 0207 44 61, 0207 45 21 až 0207 45 61, 0207 54 21 až 0207 54 61, 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61: kusy v nich špecifikované, obsahujúce všetky kosti.

Hydinové kusy uvedené v písmene a), ktoré sú čiastočne vykostené, sú zatriedené do podpoložiek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 alebo 0207 60 81;

b)

„polovičky“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: polovičky hydinových trupov, získané pozdĺžnym rezom v rovine pozdĺž prsnej kosti a chrbtovej kosti;

c)

„štvrtiny“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: štvrtiny so stehnom alebo štvrtiny s prsiami, získané priečnym rezom polovičky;

d)

„celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ na účely podpoložiek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 a 0207 60 31: hydinové kusy pozostávajúce z ramennej kosti a kostí predlaktia spolu s príslušným svalstvom. Špičky obsahujúce karpálne kosti môžu, ale nemusia, byť odstránené. Rez sa robí v kĺbe;

e)

„prsia“ na účely podpoložiek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 a 0207 60 51: hydinové kusy pozostávajúce z prsnej kosti a rebier rozložených po jej oboch stranách spolu s príslušným svalstvom;

f)

„stehná“ na účely podpoložiek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 a 0207 60 61: hydinové kusy pozostávajúce zo stehennej kosti, holennej kosti a ihlice spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

g)

„dolné časti morčacích stehien“ na účely podpoložiek 0207 26 60 a 0207 27 60: kusy moriakov a moriek, pozostávajúce z holenných kostí a ihlíc spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

h)

„morčacie stehná, iné ako dolné časti stehien“ na účely podpoložiek 0207 26 70 a 0207 27 70: kusy moriakov a moriek, obsahujúce stehennú kosť spolu s príslušným svalstvom alebo stehennú kosť, holennú kosť a ihlicu spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

ij)

„kačacie alebo husacie paletá“ na účely podpoložiek 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 a 0207 55 71: ošklbané a úplne vypitvané kačice alebo husi, bez hláv alebo nôžok, bez kostí trupu (prsná kosť, rebrá, chrbtová kosť a krížová kosť), ale so stehennými, holennými a ramennými kosťami.

5.

Na zmesi patriace do tejto kapitoly sa uplatňuje colná sadzba nasledovne:

a)

pri zmesiach, kde jedna zo zložiek predstavuje najmenej 90 % hmotnosti, sa uplatní colná sadzba uplatniteľná na túto zložku;

b)

pri ostatných zmesiach sa uplatní colná sadzba tej zložky, za ktorú je dovozné clo najvyššie.

6.

a)

Nevarené ochutené mäso patrí do kapitoly 16. „Ochuteným mäsom“ sa rozumie nevarené mäso, ktoré bolo ochutené vnútri hĺbkovo alebo po celom povrchu výrobku ochucovadlami buď viditeľnými voľným okom alebo zreteľné chuťovo rozlíšiteľnými.

b)

Výrobky patriace do položky 0210, ku ktorým boli pridané ochucovadlá počas procesu ich prípravy, zostávajú zatriedené v tejto položke za predpokladu, že pridanie ochucovadiel nezmenilo ich charakter.

7.

Na účely podpoložiek 0210 11 až 0210 93 termín „mäso a jedlé mäsové droby, solené alebo v slanom náleve“ znamená mäso a jedlé mäsové droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach, s celkovým hmotnostným obsahom soli 1,2 % alebo viac za predpokladu, že dlhodobá konzervácia je zabezpečená nasolením. Na účely podpoložky 0210 99 termín „mäso a jedlé mäsové droby, solené alebo v slanom náleve“ znamená mäso a jedlé mäsové droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach, s celkovým hmotnostným obsahom soli 1,2 % alebo viac.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0201 10 00

–  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0201 20 20

– –  „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Ostatné

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Vykostené

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0202 10 00

–  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0202 20 10

– –  „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Ostatné

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Vykostené

 

 

0202 30 10

– –  Predné štvrtiny, celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ štvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu, celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Ostatné

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

–  Čerstvé alebo chladené

 

 

0203 11

– –  Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 11 10

– – –  Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 12

– –  Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 12 11

– – – –  Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 19

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 19 11

– – – –  Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Ostatné

 

 

0203 19 55

– – – – –  Vykostené

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Ostatné

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Ostatné

bez cla

 

–  Mrazené

 

 

0203 21

– –  Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 21 10

– – –  Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 22

– –  Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 22 11

– – – –  Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 29

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 29 11

– – – –  Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Ostatné

 

 

0203 29 55

– – – – –  Vykostené

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Ostatné

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Ostatné

bez cla

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0204 10 00

–  Trupy a polovičky trupov z jahniat, čerstvé alebo chladené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené

 

 

0204 21 00

– –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 22 10

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Ostatné

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Trupy a polovičky trupov z jahniat, mrazené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Ostatné mäso z oviec, mrazené

 

 

0204 41 00

– –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 42 10

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Ostatné

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Vykostené

 

 

0204 43 10

– – –  Z jahniat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Ostatné

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Mäso z kôz

 

 

 

– –  Čerstvé alebo chladené

 

 

0204 50 11

– – –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Ostatné

 

 

0204 50 31

– – – –  Kusy nevykostené

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Kusy vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Mrazené

 

 

0204 50 51

– – –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Ostatné

 

 

0204 50 71

– – – –  Kusy nevykostené

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Kusy vykostené

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0205 00 20

–  Čerstvé alebo chladené

5,1

0205 00 80

–  Mrazené

5,1

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0206 10

–  Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 10 10

– –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (12)

bez cla

 

– –  Ostatné

 

 

0206 10 95

– – –  Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Ostatné

bez cla

 

–  Z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0206 21 00

– –  Jazyky

bez cla

0206 22 00

– –  Pečene

bez cla

0206 29

– –  Ostatné

 

 

0206 29 10

– – –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (12)

bez cla

 

– – –  Ostatné

 

 

0206 29 91

– – – –  Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Ostatné

bez cla

0206 30 00

–  Zo svíň, čerstvé alebo chladené

bez cla

 

–  Zo svíň, mrazené

 

 

0206 41 00

– –  Pečene

bez cla

0206 49 00

– –  Ostatné

bez cla

0206 80

–  Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 80 10

– –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (12)

bez cla

 

– –  Ostatné

 

 

0206 80 91

– – –  Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 80 99

– – –  Z oviec a kôz

bez cla

0206 90

–  Ostatné, mrazené

 

 

0206 90 10

– –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (12)

bez cla

 

– –  Ostatné

 

 

0206 90 91

– – –  Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 90 99

– – –  Z oviec a kôz

bez cla

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

–  Z hydiny druhu Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 11 10

– – –  Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, známe ako „kurčatá 83 %“

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  V celku, mrazené

 

 

0207 12 10

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 13 10

– – – –  Vykostené

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 13 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Ostatné

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Droby

 

 

0207 13 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 13 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Kusy a droby, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 14 10

– – – –  Vykostené

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 14 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Ostatné

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Droby

 

 

0207 14 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 14 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z moriakov a moriek

 

 

0207 24

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 24 10

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  V celku, mrazené

 

 

0207 25 10

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 26 10

– – – –  Vykostené

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 26 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Stehná a kusy z nich

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Ostatné

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Ostatné

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Droby

 

 

0207 26 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 26 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Kusy a droby, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 27 10

– – – –  Vykostené

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 27 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Stehná a kusy z nich

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Ostatné

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Ostatné

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Droby

 

 

0207 27 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 27 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z kačíc

 

 

0207 41

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 41 20

– – –  Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „kačice 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  V celku, mrazené

 

 

0207 42 30

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Pečene z kŕmnych kačíc, čerstvé alebo chladené

bez cla

0207 44

– –  Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 44 10

– – – –  Vykostené

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 44 21

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Prsia a kusy z nich

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

0207 44 91

– – – –  Pečene, iné ako pečene z kŕmnych kačíc

6,4

0207 44 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Ostatné, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 45 10

– – – –  Vykostené

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 45 21

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Prsia a kusy z nich

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Pečene

 

 

0207 45 93

– – – – –  Pečene z kŕmnych kačíc

bez cla

0207 45 95

– – – – –  Ostatné

6,4

0207 45 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z husí

 

 

0207 51

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 51 10

– – –  Ošklbané, odkrvené, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  V celku, mrazené

 

 

0207 52 10

– – –  Ošklbané, odkrvené, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Pečene z kŕmnych husí, čerstvé alebo chladené

bez cla

0207 54

– –  Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 54 10

– – – –  Vykostené

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 54 21

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Prsia a kusy z nich

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Stehná a kusy z nich

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Husacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

0207 54 91

– – – –  Pečene, iné ako pečene z kŕmnych husí

6,4

0207 54 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Ostatné, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 55 10

– – – –  Vykostené

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 55 21

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Prsia a kusy z nich

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Stehná a kusy z nich

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Husacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Pečene

 

 

0207 55 93

– – – – –  Pečene z kŕmnych husí

bez cla

0207 55 95

– – – – –  Ostatné

6,4

0207 55 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Z perličiek

 

 

0207 60 05

– –  V celku, čerstvé, chladené alebo mrazené

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Ostatné, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 60 10

– – – –  Vykostené

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 60 21

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Prsia a kusy z nich

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

0207 60 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 60 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0208 10

–  Z králikov alebo zajacov

 

 

0208 10 10

– –  Z domácich králikov

6,4

0208 10 90

– –  Ostatné

bez cla

0208 30 00

–  Z primátov

9

0208 40

–  Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleňov, uškatcov a mrožov (cicavce podradu Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Mäso z veľrýb

6,4

0208 40 20

– –  Mäso z tuleňov

6,4

0208 40 80

– –  Ostatné

9

0208 50 00

–  Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

9

0208 60 00

–  Z tiav a ostatných ťavovitých zvierat (Camelidae)

9

0208 90

–  Ostatné

 

 

0208 90 10

– –  Z domácich holubov

6,4

0208 90 30

– –  Zo zveriny, inej ako z králikov alebo zajacov

bez cla

0208 90 60

– –  Zo sobov

9

0208 90 70

– –  Žabacie stehienka

6,4

0208 90 98

– –  Ostatné

9

0209

Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený ani inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

 

 

0209 10

–  Z prasiat

 

 

 

– –  Podkožný prasací tuk

 

 

0209 10 11

– – –  Čerstvý, chladený, mrazený, solený alebo v slanom náleve

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Sušený alebo údený

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Prasací tuk, iný ako tuk podpoložky 0209 10 11 alebo 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Ostatné

41,5 €/100 kg/net

0210

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

 

 

 

–  Mäso zo svíň

 

 

0210 11

– –  Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

 

– – – –  Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 11 11

– – – – –  Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Sušené alebo údené

 

 

0210 11 31

– – – – –  Stehná a kusy z nich

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Pliecka a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Ostatné

15,4

0210 12

– –  Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0210 12 11

– – – –  Solené alebo v slanom náleve

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Sušené alebo údené

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Ostatné

15,4

0210 19

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

 

– – – –  Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 19 10

– – – – –  Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Zadné tri štvrtiny alebo stredy

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Chrbty a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Ostatné

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Sušené alebo údené

 

 

0210 19 60

– – – – –  Predné časti a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Chrbty a kusy z nich

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Ostatné

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Vykostené

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Ostatné

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Ostatné

15,4

0210 20

–  Mäso z hovädzích zvierat

 

 

0210 20 10

– –  Nevykostené

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Vykostené

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo mäsových drobov

 

 

0210 91 00

– –  Z primátov

15,4

0210 92

– –  Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleňov, uškatcov a mrožov (cicavce podradu Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

15,4

 

– – –  Ostatné

 

 

0210 92 91

– – – –  Mäso

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Droby

15,4

0210 92 99

– – – –  Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

15,4

0210 99

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Mäso

 

 

0210 99 10

– – – –  Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

6,4

 

– – – –  Z oviec a kôz

 

 

0210 99 21

– – – – –  Nevykostené

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Vykostené

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Zo sobov

15,4

0210 99 39

– – – –  Ostatné

130 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Z domácich svíň

 

 

0210 99 41

– – – – –  Pečene

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Ostatné

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Z hovädzích zvierat

 

 

0210 99 51

– – – – –  Hrubá bránica a tenká bránica

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Ostatné

12,8

 

– – – –  Ostatné

 

 

 

– – – – –  Hydinová pečeň

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, solené alebo v slanom náleve

bez cla

0210 99 79

– – – – – –  Ostatné

6,4

0210 99 85

– – – – –  Ostatné

15,4

0210 99 90

– – –  Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITOLA 3

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

Poznámky

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

cicavce položky 0106;

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečení, ikier a mliečia) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce, mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu buď z dôvodu druhu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (kapitola 5); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301), alebo

d)

kaviár alebo náhradky kaviáru pripravené z rybích ikier (položka 1604).

2.

V tejto kapitole termín „pelety“ znamená výrobky, ktoré sú aglomerované buď priamo lisovaním alebo pridaním malého množstva spojiva.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Živé ryby

 

 

 

–  Ozdobné ryby

 

 

0301 11 00

– –  Sladkovodné ryby

bez cla

0301 19 00

– –  Ostatné

7,5

 

–  Ostatné živé ryby

 

 

0301 91

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Ostatné

12

0301 92

– –  Úhory (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  S dĺžkou menej ako 12 cm

bez cla

0301 92 30

– – –  S dĺžkou 12 cm alebo viac, ale menej ako 20 cm

bez cla

0301 92 90

– – –  S dĺžkou 20 cm alebo viac

bez cla

0301 93 00

– –  Kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  Tuniak modroplutvý atlantický a tichomorský (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Tuniak modroplutvý atlantický (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Tuniak modroplutvý tichomorský (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Sladkovodné ryby

 

 

0301 99 11

– – – –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  Ostatné

8

0301 99 85

– – –  Ostatné

16

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

 

 

 

–  Lososovité ryby, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 11

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový), s hlavami a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Ostatné

12

0302 13 00

– –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Ostatné

8

 

–  Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 21

– –  Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Morské jazyky (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Kambala veľká (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Ostatné

 

 

0302 29 10

– – –  Kambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Ostatné

15

 

–  Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 31

– –  Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0302 32

– –  Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0302 33

– –  Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

0302 33 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Ostatné

22 (10)

0302 34

– –  Tuniak veľkooký (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0302 35

– –  Tuniak modroplutvý atlantický a tichomorský (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Tuniak modroplutvý atlantický (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Ostatný

22 (10)

 

– – –  Tuniak modroplutvý tichomorský (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Ostatný

22 (10)

0302 36

– –  Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0302 39

– –  Ostatné

 

 

0302 39 20

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Ostatné

22 (10)

 

–  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardely (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavridy (Trachurus spp.), kobia severná (Rachycentron canadum) a mečiar obyčajný (Xiphias gladius), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 41 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Sardely (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Šproty (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Stavridy (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Stavrida ostroboká (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Stavrida druhu Trachurus murphyi

15

0302 45 90

– – –  Ostatné

15

0302 46 00

– –  Kobia severná (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

15

 

–  Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridaea Muraenolepididae, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 51

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Druhu Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Ostatné

12

0302 52 00

– –  Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Ostatné

15 (10)

0302 54 90

– – –  Merlúzy rodu Urophycis

15

0302 55 00

– –  Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Tresky modrasté (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Ostatné

 

 

0302 59 10

– – –  Treska polárna (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Treska európska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Miene (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Ostatné

15

 

–  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 71 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0302 79 00

– –  Ostatné

8

 

–  Ostatné ryby, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 81

– –  Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0302 81 10

– – –  Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0302 81 20

– – –  Žraloky druhu Scyliorhinus spp.

6

0302 81 30

– – –  Žralok sleďový (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  Ostatné

8

0302 82 00

– –  Rajotvaré (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Ostrieže (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Ostriež morský (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Ostatné

15

0302 85

– –  Zubaticovité (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Zubatice (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  Pražma zlatá (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Ostatné

15

0302 89

– –  Ostatné

 

 

0302 89 10

– – –  Sladkovodné ryby

8

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] uvedené v podpoložke 0302 33

 

 

0302 89 21

– – – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Ostatné

22 (10)

 

– – – –  Sebastesy (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Sebastes červený (Sebastes marinus)

7,5

0302 89 39

– – – – –  Ostatné

7,5

0302 89 40

– – – –  Pražmy (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Čerty morské (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Treska kráľovská (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Ostatné

15

0302 90 00

–  Pečene, ikry a mliečie

10

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

 

 

 

–  Lososovité ryby, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 11 00

– –  Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Ostatné lososy tichomorské (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový), s hlavou a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1 kg

12

0303 14 90

– – –  Ostatné

12

0303 19 00

– –  Ostatné

9 (10)

 

–  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 23 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0303 29 00

– –  Ostatné

8

 

–  Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 31

– –  Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Morské jazyky (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Kambala veľká (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Ostatné

 

 

0303 39 10

– – –  Platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ryby rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Ryby druhu Pelotreis flavilatus alebo Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Ostatné

15

 

–  Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 41

– –  Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0303 42

– –  Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

 

 

 

– – – –  Celý

 

 

0303 42 12

– – – – –  S hmotnosťou každého kusa viac ako 10 kg

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  Ostatný

20 (18)  (10)

 

– – – –  Ostatný

 

 

0303 42 42

– – – – –  S hmotnosťou každého kusa viac ako 10 kg

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  Ostatný

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0303 43

– –  Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

0303 43 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Ostatné

22 (10)

0303 44

– –  Tuniak veľkooký (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0303 45

– –  Tuniak modroplutvý atlantický a tichomorský (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Tuniak modroplutvý atlantický (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Ostatný

22 (10)

 

– – –  Tuniak modroplutvý tichomorský (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Ostatný

22 (10)

0303 46

– –  Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Ostatný

22 (10)

0303 49

– –  Ostatné

 

 

0303 49 20

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Ostatné

22 (10)

 

–  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavridy (Trachurus spp.), kobia severná (Rachycentron canadum) a mečiar obyčajný (Xiphias gladius), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 51 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardinka európska (Sardina pilchardus)

23

0303 53 30

– – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Šproty (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Makrela atlantická (Scomber scombrus) alebo makrela japonská (Scomber japonicus)

 (21)

0303 54 90

– – –  Makrela austrálska (Scomber australasicus)

15

0303 55

– –  Stavridy (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Stavrida ostroboká (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Stavrida druhu Trachurus murphyi

15

0303 55 90

– – –  Ostatné

15

0303 56 00

– –  Kobia severná (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

7,5

 

–  Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 63

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Druhu Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Druhu Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Druhu Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Merlúza argentínska (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Ostatné

15 (10)

0303 66 90

– – –  Merlúzy rodu Urophycis

15

0303 67 00

– –  Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Tresky modrasté (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Treska modrastá (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Treska modrastá južná (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Ostatné

 

 

0303 69 10

– – –  Treska polárna (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Treska európska (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Hoki novozélandský (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Miene (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Ostatné

15

 

–  Ostatné ryby, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 81

– –  Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0303 81 10

– – –  Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0303 81 20

– – –  Žraloky druhu Scyliorhinus spp

6

0303 81 30

– – –  Žralok sleďový (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  Ostatné

8

0303 82 00

– –  Rajotvaré (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Ostrieže (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Ostriež morský (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Ostatné

15

0303 89

– –  Ostatné

 

 

0303 89 10

– – –  Sladkovodné ryby

8

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] uvedené v podpoložke 0303 43

 

 

0303 89 21

– – – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Ostatné

22 (10)

 

– – – –  Sebastesy (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Sebastes červený (Sebastes marinus)

7,5

0303 89 39

– – – – –  Ostatné

7,5

0303 89 40

– – – –  Ryby druhu Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 45

– – – –  Sardely (Engraulis spp.)

15

0303 89 50

– – – –  Zubatice (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  Pražma zlatá (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Pražmy (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Čerty morské (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Treska kráľovská (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Ostatné

15

0303 90

–  Pečene, ikry a mliečie

 

 

0303 90 10

– –  Tuhé a jemné ikry a mliečie na výrobu kyseliny deoxyribonukleovej alebo protamínsulfátu (12)

bez cla

0303 90 90

– –  Ostatné

10

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

–  Čerstvé alebo chladené filé z tilapií (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhorov (Anguilla spp.), ostrieža nílskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Ostriež nílsky (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Ostatné

9

 

–  Čerstvé alebo chladené filé z ostatných rýb

 

 

0304 41 00

– –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruha dúhového), s hmotnosťou každého kusa viac ako 400 g

12

0304 42 50

– – –  Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Ostatné

12

0304 43 00

– –  Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)

18

0304 44

– –  Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polárna (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  Treska tmavá (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Ostatné

18

0304 45 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

18

0304 49

– –  Ostatné

 

 

0304 49 10

– – –  Sladkovodné ryby

9

 

– – –  Ostatné

 

 

0304 49 50

– – – –  Sebastesy (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Ostatné

18

 

–  Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

0304 51 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Lososovité

8

0304 53 00

– –  Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0304 59

– –  Ostatné

 

 

0304 59 10

– – –  Sladkovodné ryby

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0304 59 50

– – – –  Priečne rezy zo sleďov

 (19)

0304 59 90

– – – –  Ostatné

15 (10)

 

–  Mrazené filé z tilapií (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhorov (Anguilla spp.), ostrieža nílskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Ostriež nílsky (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Ostatné

9

 

–  Mrazené filé z rýb čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae

 

 

0304 71

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Treska druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Ostatné

7,5

0304 72 00

– –  Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Merlúza argentínska (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  Ostatné

6,1

0304 74 90

– – –  Merlúzy rodu Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Ostatné

 

 

0304 79 10

– – –  Treska polárna (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Hoki novozélandský (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Miene (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  Ostatné

15

 

–  Mrazené filé z ostatných rýb

 

 

0304 81 00

– –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruha dúhového), s hmotnosťou každého kusa viac ako 400 g

12

0304 82 50

– – –  Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  Ostatné

12

0304 83

– –  Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Kambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  Ostatné

15

0304 84 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

0304 89

– –  Ostatné

 

 

0304 89 10

– – –  Sladkovodné ryby

9

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Sebastesy (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Sebastes červený (Sebastes marinus)

7,5

0304 89 29

– – – – –  Ostatné

7,5

0304 89 30

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] uvedené v podpoložke 0304 87 00

18

 

– – – –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a rýb druhu Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  Makrela austrálska (Scomber australasicus)

15

0304 89 49

– – – – –  Ostatné

15

 

– – – –  Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0304 89 51

– – – – –  Žralok ostnatý (Squalus acanthias) a žraloky druhu Scyliorhinus spp.

7,5

0304 89 55

– – – – –  Žralok sleďový (Lamna nasus)

7,5

0304 89 59

– – – – –  Ostatné žraloky

7,5

0304 89 60

– – – –  Čerty morské (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  Ostatné

15 (10)

 

–  Ostatné, zmrazené

 

 

0304 91 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  Ostatné

8

0304 94

– –  Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  Ostatné

7,5

0304 95

– –  Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, iné ako treska aljašská (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polárna (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  Treska druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  Treska druhu Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  Ostatné

7,5

0304 95 30

– – – –  Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Merlúzy rodu Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  Tresky modrasté (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  Ostatné

7,5

0304 99

– –  Ostatné

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Ostatné

 

 

0304 99 21

– – – –  Sladkovodné ryby

8

 

– – – –  Ostatné

 

 

0304 99 23

– – – – –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Sebastesy (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Kambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Pražmy (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Čerty morské (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Ostatné

7,5

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0305 10 00

–  Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

13

0305 20 00

–  Pečene, ikry a mliečie z rýb, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve

11

 

–  Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

 

 

0305 31 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polárna (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  Treska druhu Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  Ostatné

20

0305 32 90

– – –  Ostatné

16

0305 39

– –  Ostatné

 

 

0305 39 10

– – –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), solené alebo v slanom náleve

15

0305 39 50

– – –  Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides), solený alebo v slanom náleve

15

0305 39 90

– – –  Ostatné

16

 

–  Údené ryby, vrátane filé, okrem jedlých rybích drobov

 

 

0305 41 00

– –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Úhory (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  Ostatné

14

0305 49

– –  Ostatné

 

 

0305 49 10

– – –  Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Ostatné

14

 

–  Sušené ryby, okrem jedlých rybích drobov, tiež solené, ale neúdené

 

 

0305 51

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Sušené, nesolené

13 (10)

0305 51 90

– – –  Sušené, solené

13 (10)

0305 59

– –  Ostatné

 

 

0305 59 10

– – –  Treska polárna (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 59 30

– – –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Sardely (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Ostatné

12

 

–  Ryby, solené, ale nesušené ani neúdené, a ryby v slanom náleve, okrem jedlých rybích drobov

 

 

0305 61 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Sardely (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)

12

0305 69

– –  Ostatné

 

 

0305 69 10

– – –  Treska polárna (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 69 30

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Ostatné

12

 

–  Rybie plutvy, hlavy, chvosty, žalúdky a ostatné jedlé rybie droby

 

 

0305 71

– –  Žraločie plutvy

 

 

0305 71 10

– – –  Údené

14

0305 71 90

– – –  Ostatné

12

0305 72 00

– –  Rybie hlavy, chvosty a žalúdky

13

0305 79 00

– –  Ostatné

13

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené kôrovce, tiež v pancieroch, tiež varené pred údením alebo počas údenia; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

 

–  Mrazené

 

 

0306 11

– –  Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 05

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 11 10

– – – –  Langustie chvostíky

12,5

0306 11 90

– – – –  Ostatné

12,5

0306 12

– –  Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 12 05

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 12 10

– – – –  Celé

6

0306 12 90

– – – –  Ostatné

16

0306 14

– –  Kraby

 

 

0306 14 05

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 14 10

– – – –  Kraby druhov Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – – –  Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – – –  Ostatné

7,5

0306 15

– –  Homáre nórske (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 15 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0306 15 90

– – –  Ostatné

12

0306 16

– –  Studenomilné krevety a garnáty (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 16 91

– – – –  Krevety druhu Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – –  Ostatné

12

0306 17

– –  Ostatné krevety a garnáty

 

 

0306 17 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 17 91

– – – –  Krevety ružové hlbinné (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – – –  Krevety rodu Penaeus

12

0306 17 93

– – – –  Krevety čeľade Pandalidae, okrem kreviet rodu Pandalus

12

0306 17 94

– – – –  Krevety rodu Crangon, okrem kreviet druhu Crangon crangon

18

0306 17 99

– – – –  Ostatné

12

0306 19

– –  Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 19 05

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 19 10

– – – –  Sladkovodné raky

7,5

0306 19 90

– – – –  Ostatné

12

 

–  Nemrazené

 

 

0306 21

– –  Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 21 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0306 21 90

– – –  Ostatné

12,5

0306 22

– –  Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Živé

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 22 30

– – – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – – –  Ostatné

 

 

0306 22 91

– – – – –  Celé

8

0306 22 99

– – – – –  Ostatné

10

0306 24

– –  Kraby

 

 

0306 24 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 24 30

– – – –  Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – – –  Ostatné

7,5

0306 25

– –  Homáre nórske (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 25 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0306 25 90

– – –  Ostatné

12

0306 26

– –  Studenomilné krevety a garnáty (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 26 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Krevety druhu Crangon crangon

 

 

0306 26 31

– – – – –  Čerstvé alebo chladené, alebo varené vo vode alebo v pare

18

0306 26 39

– – – – –  Ostatné

18

0306 26 90

– – – –  Ostatné

12

0306 27

– –  Ostatné krevety a garnáty

 

 

0306 27 10

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 27 91

– – – –  Krevety čeľade Pandalidae, okrem kreviet rodu Pandalus

12

0306 27 95

– – – –  Krevety rodu Crangon, okrem kreviet druhu Crangon crangon

18

0306 27 99

– – – –  Ostatné

12

0306 29

– –  Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 29 05

– – –  Údené, tiež bez panciera, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 29 10

– – – –  Sladkovodné raky

7,5

0306 29 90

– – – –  Ostatné

12

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z mäkkýšov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

 

–  Ustrice

 

 

0307 11

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 11 10

– – –  Ustrice ploché (rodu Ostrea), živé a s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry) najviac 40 g

bez cla

0307 11 90

– – –  Ostatné

9

0307 19

– –  Ostatné

 

 

0307 19 10

– – –  Údené, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0307 19 90

– – –  Ostatné

9

 

–  Hrebenatky, vrátane hrebenatky kráľovskej, rodu Pecten, Chlamys alebo Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

8

0307 29

– –  Ostatné

 

 

0307 29 05

– – –  Údené, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0307 29 10

– – – –  Hrebenatky svätojakubské (Pecten maximus), mrazené

8

0307 29 90

– – – –  Ostatné

8

 

–  Slávky (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Ostatné

 

 

0307 39 05

– – –  Údené, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0307 39 10

– – – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – – –  Perna spp.

8

 

–  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 41 10

– – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 92

– – – –  Loligo spp.

6

0307 41 99

– – – –  Ostatné

8

0307 49

– –  Ostatné

 

 

0307 49 05

– – –  Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Mrazené

 

 

 

– – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Rodu Sepiola

 

 

0307 49 09

– – – – – –  Sépia menšia (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Ostatné

8

0307 49 18

– – – – –  Ostatné

8

 

– – – –  Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Ostatné

6

0307 49 59

– – – – –  Ostatné

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0307 49 71

– – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 92

– – – – –  Loligo spp.

6

0307 49 99

– – – – –  Ostatné

8

 

–  Chobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

8

0307 59

– –  Ostatné

 

 

0307 59 05

– – –  Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Ostatné

 

 

0307 59 10

– – – –  Mrazené

8

0307 59 90

– – – –  Ostatné

8

0307 60

–  Slimáky, iné ako morské slimáky

 

 

0307 60 10

– –  Údené, tiež bez ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0307 60 90

– –  Ostatné

bez cla

 

–  Lastúrniky, srdcovky a mušle (čeľade Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae)

 

 

0307 71 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0307 79

– –  Ostatné

 

 

0307 79 10

– – –  Údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0307 79 30

– – –  Morské škľabky (zádenky) alebo ostatné druhy čeľade Veneridae, mrazené

8

0307 79 90

– – –  Ostatné

11

 

–  Uchovce (Haliotis spp.)

 

 

0307 81 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0307 89

– –  Ostatné

 

 

0307 89 10

– – –  Údené, tiež bez ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

0307 89 90

– – –  Ostatné

11

 

–  Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 91

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 91 10

– – –  Gordan šípový (Todarodes sagittatus)

6

0307 91 90

– – –  Ostatné

11

0307 99

– –  Ostatné

 

 

0307 99 10

– – –  Údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

20

 

– – –  Mrazené

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 14

– – – –  Gordan šípový (Todarodes sagittatus)

6

0307 99 17

– – – –  Ostatné

11

 

– – –  Ostatné

 

 

0307 99 20

– – – –  Gordan šípový (Todarodes sagittatus)

6

0307 99 80

– – – –  Ostatné

11

0308

Vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov a mäkkýšov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

 

–  Holotúrie (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

 

 

0308 11 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0308 19

– –  Ostatné

 

 

0308 19 10

– – –  Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

26

0308 19 30

– – –  Mrazené

11

0308 19 90

– – –  Ostatné

11

 

–  Ježovky (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)

 

 

0308 21 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0308 29

– –  Ostatné

 

 

0308 29 10

– – –  Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

26

0308 29 30

– – –  Mrazené

11

0308 29 90

– – –  Ostatné

11

0308 30

–  Medúzy (Rhopilema spp.)

 

 

0308 30 10

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0308 30 30

– –  Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

26

0308 30 50

– –  Mrazené

bez cla

0308 30 90

– –  Ostatné

11

0308 90

–  Ostatné

 

 

0308 90 10

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0308 90 30

– –  Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené

26

0308 90 50

– –  Mrazené

11

0308 90 90

– –  Ostatné

11

KAPITOLA 4

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky

1.

Termín „mlieko“ znamená mlieko plnotučné alebo čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2.

Na účely položky 0405:

a)

termín „maslo“ znamená prírodné maslo, srvátkové maslo alebo rekombinované maslo (čerstvé, solené alebo stuchnuté, vrátane konzervovaného masla) získané výlučne z mlieka, s obsahom mliečneho tuku 80 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 95 % hmotnosti, s maximálnym obsahom beztukovej mliečnej sušiny 2 % hmotnosti a s maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;

b)

termín „mliečne nátierky“ znamená roztierateľnú emulziu typu voda v oleji, obsahujúcu mliečny tuk ako jediný tuk vo výrobku, s obsahom mliečneho tuku 39 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti.