EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0909

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z  10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES

OJ L 258, 28.9.2013, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/909/oj

28.9.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 909/2013

z 10. septembra 2013

o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Riečne informačné služby (ďalej len „RIS“) by sa mali vyvíjať a vykonávať harmonizovaným, interoperabilným a otvoreným spôsobom.

(2)

Mali by sa vymedziť technické špecifikácie elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (ďalej len „vnútrozemský systém ECDIS“).

(3)

Technické špecifikácie vnútrozemského systému ECDIS by mali vychádzať z technických zásad stanovených v prílohe II k smernici 2005/44/ES.

(4)

V technických špecifikáciách by sa mala byť náležite zohľadniť práca, ktorú vykonali príslušné medzinárodné organizácie, a to rezolúcia č. 48 „Odporúčanie pre elektronický mapový zobrazovací a informačný systém na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS)“, ktorú prijala Európska hospodárska komisia OSN (ďalej len „komisia EHK OSN“), ako aj príslušné nariadenia zavedené Ústrednou komisiou pre plavbu po Rýne (ďalej len „komisia CCNR“).

(5)

Komisia EHK OSN po odporúčaniach zo strany harmonizačnej skupiny pre elektronické navigačné mapy (ďalej len „ENC“) vnútrozemských vodných ciest a zo strany skupiny expertov na vnútrozemský systém ECDIS prijala predovšetkým vydanie 2.3 produktovej špecifikácie vnútrozemských elektronických navigačných máp (mapy ENC vnútrozemských vodných ciest) vnútrozemského systému ECDIS a stav prezentačnej knižnice zavedenej v rezolúcii č. 48 komisie EHK OSN „Odporúčanie pre elektronický mapový zobrazovací a informačný systém na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS)“.

(6)

V technických špecifikáciách by sa mala takisto náležitým spôsobom zohľadňovať aj práca skupiny expertov na vnútrozemský systém ECDIS, ktorá pozostáva zo zástupcov orgánov členských štátov zodpovedných za zavádzanie vnútrozemského systému ECDIS a z oficiálnych členov iných vládnych orgánov, ako aj z pozorovateľov z daného odvetvia.

(7)

Technické špecifikácie by mali zodpovedať súčasnému technickému stavu v odvetví. Pri stanovení technických špecifikácií by sa mali brať do úvahy skúsenosti získané z vykonávania smernice 2005/44/ES, ako aj technický pokrok. V technických špecifikáciách sa mala náležite zohľadniť práca, ktorú vykonala skupina expertov na systém ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty, komisia EHK OSN a komisia CCNR.

(8)

Odkaz na normy komisie EHK OSN uvedený v tomto nariadení nepredstavuje žiadny precedens pre budúce normy EÚ týkajúce sa vnútrozemskej navigácie, riečnych informačných služieb ani systému ECDIS. Komisia teda iniciovala, aby sa vyhodnotilo vykonávanie politiky riečnych informačných služieb. Administratívne dojednanie medzi Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre mobilitu a dopravu a komisiou CCNR sa v závislosti od výsledkov tohto hodnotenia môže rozšíriť na vypracovanie noriem v oblasti riečnych informačných služieb, ktoré by mali byť k dispozícii v roku 2014. Keď budú takéto výsledky k dispozícii, Komisia by mala v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom toto nariadenie zmeniť.

(9)

V súlade s článkom 12 ods. 2 smernice 2005/44/ES by členské štáty mali prijať potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a to najneskôr 30 mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (2).

(11)

V článku 12 ods. 2 smernice 2005/44/ES sa stanovuje, že technické usmernenia a špecifikácie nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické špecifikácie systému elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) sa vymedzujú v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29.


PRÍLOHA

ELEKTRONICKÝ MAPOVÝ ZOBRAZOVACÍ A INFORMAČNÝ SYSTÉM NA VNÚTROZEMSKÚ NAVIGÁCIU

(vnútrozemský systém ECDIS)

OBSAH

ODDIEL 1: PREVÁDZKOVÁ NORMA PRE VNÚTROZEMSKÝ SYSTÉM ECDIS

1.

Úvod

2.

Referenčné dokumenty

3.

Obsah, zabezpečenie a aktualizácia informácií plavebnej mapy

3.1.

Obsah a zabezpečenie máp ENC vnútrozemských vodných ciest

3.2.

Aktualizácia

4.

Prezentácia informácií

4.1.

Požiadavky na zobrazenie

4.2.

Rozsahy zobrazenia (mierky)

4.3.

Poloha a orientácia obrazu

4.4.

Zobrazenie informácií SENC

4.5.

Zobrazenie radarových informácií

4.6.

Zobrazenie iných navigačných informácií

4.7.

Farby a symboly

4.8.

Presnosť dát a zobrazenia

5.

Činnosť

5.1.

Informačný režim

5.2.

Navigačný režim

5.3.

Prevádzkové a ovládacie prvky

6.

Pripojenie k iným zariadeniam

7.

Indikácie a výstrahy

7.1.

Zabudované skúšobné zariadenie (BITE)

7.2.

Funkčné poruchy

8.

Podporný zálohový systém

8.1.

Nedostatočná presnosť určenia polohy SENC

8.2.

Chyby

9.

Napájací zdroj v navigačnom režime

ODDIEL 2: DÁTOVÁ NORMA PRE MAPY ENC VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST

1.

Úvod

2.

Teoretický dátový model

3.

Štruktúra dát

4.

Produktová špecifikácia máp ENC vnútrozemských vodných ciest

5.

Vymedzenie pojmov pre oddiel 2

ODDIEL 2A: KÓDY PRE VÝROBCOV A VODNÉ CESTY (OKREM KÓDOV VÝROBCOV IHO–S-62 ENC)

ODDIEL 3: NORMA NA PREZENTÁCIU VO VNÚTROZEMSKOM SYSTÉME ECDIS

1.

Úvod

2.

Prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS

2.1.

Komponenty S-52 a prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS

2.2.

Vyhľadávacie tabuľky

2.3.

Podmienené symbolicky vyjadrené postupy (postupy CS)

2.4.

Farby

2.5.

Prezentácia výstražných značiek

ODDIEL 4: PREVÁDZKOVÉ A VÝKONNOSTNÉ POŽIADAVKY, METÓDY SKÚŠOK A POŽADOVANÉ VÝSLEDKY SKÚŠOK

1.

Úvod

1.1.

Predmet tohto oddielu

1.2.

Odkazy na normy

2.

Prevádzkové režimy a systémová konfigurácia

2.1.

Prevádzkové režimy

2.2.

Systémová konfigurácia

2.2.1.

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, samostatný systém bez pripojenia k radaru

2.2.2.

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, paralelná inštalácia a pripojenie k radaru

2.2.3.

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, spoločný monitor s pripojeným radarovým zariadením

2.2.4.

Radarové zariadenie s integrovanou funkciou vnútrozemského systému ECDIS

3.

Výkonnostné požiadavky

3.1.

Výkonnosť hardvéru

3.2.

Výkonnosť softvéru

3.3.

Výkonnosť prevádzkových ovládacích prvkov

3.4.

Výkonnosť zobrazenia

3.4.1.

Rozmery zobrazenia

3.4.2.

Orientácia zobrazenia

3.4.3.

Rozlíšenie zobrazenia

3.4.4.

Farby zobrazenia

3.4.5.

Jas zobrazenia

3.4.6.

Obnovenie obrazu

3.4.7.

Technológia zobrazenia

4.

Prevádzkové funkcie

4.1.

Prevádzkový režim

4.2.

Predbežné nastavenia zariadenia (uloženie/obnovenie)

4.3.

Prezentácia informácií SENC

4.4.

Orientácia, poloha a posun plavebnej mapy

4.5.

Poloha a kurz vlastného plavidla

4.6.

Hustota informácií

4.7.

Rozsahy/Rozsahové kružnice

4.8.

Jas obrazu

4.9.

Farby obrazu

4.10.

Výberová správa

4.11.

Meracie prvky

4.12.

Vkladanie a vlastných zápisov veliteľmi lodí do plavebných máp a ich editovanie

4.13.

Načítanie a aktualizácia máp SENC

4.14.

Prezentácia a prekrývanie radarových zobrazení

4.15.

Funkcie vnútrozemského systému ECDIS s okamžitým prístupom

4.16.

Trvalo viditeľné funkčné parametre

5.

Servisné funkcie

5.1.

Statická korekcia polohy plavebnej mapy

5.2.

Statická korekcia orientácie plavebnej mapy

5.3.

Konfigurácia rozhraní

6.

Skúšky hardvéru a požadované osvedčenia

6.1.

Dodržiavanie požiadaviek na pracovné prostredie zariadenia

6.2.

Dokumentácia zariadenia

6.3.

Rozhrania

6.4.

Vlastnosti prevádzkových ovládacích prvkov

6.5.

Vlastnosti displeja

7.

Skúška prezentácie, prevádzky a funkčnosti plavebnej mapy

7.1.

Príprava skúšaného zariadenia (EUT)

7.2.

Skúška prevádzkových režimov

7.3.

Skúška zobrazovaných prvkov

7.4.

Skúška hustoty informácií v závislosti od mierky (SCAMIN)

7.5.

Skúška zmeny jasu

7.6.

Skúška farieb

7.7.

Skúška funkcií merania

7.8.

Skúška funkcie aktualizácie plavebnej mapy

7.9.

Skúška zobrazovaných prvkov vo viac než jednej bunke pre rovnakú oblasť

8.

Skúška prezentácie a prevádzky radarového zobrazenia

8.1.

Príprava

8.2.

Skúška radarového zobrazenia bez podkladovej plavebnej mapy

8.3.

Skúška radarového zobrazenia, prekrytých informácií z iných plavidiel a podkladovej plavebnej mapy

8.3.1.

Skúška radarového prekrytia

8.3.2.

Skúška polohy a orientácie mapy

8.3.3.

Skúška zhody mierky

9.

Skúška výstražných signálov a indikátorov

10.

Skúška podporného zálohového systému

ODDIEL 4A: OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KVALITY SOFTVÉRU

1.

Všeobecné požiadavky

1.1.

Požiadavky na návrh softvéru

1.2.

Požiadavky na implementáciu

1.3.

Skúšobné požiadavky

1.4.

Požiadavky na komponenty tretích strán

1.5.

Požiadavky na dodatočné služby v navigačnom režime

1.6.

Jazyk

1.7.

Požiadavky na dokumentáciu pre užívateľov

2.

Metódy skúšok a požadované výsledky

2.1.

Prevádzková skúška navigačného režimu

2.1.1.

Výkonnostné požiadavky

2.1.1.1.

Poloha

2.1.1.2.

Smer

2.1.2.

Porucha snímača

2.1.3.

Rozhranie prevádzkovej skúšky

2.2.

Všeobecné skúšky softvéru

2.2.1.

Dokumentácia zariadenia

2.2.2.

Záťažová skúška

3.

Zmeny v certifikovaných systémoch

3.1.

Všeobecné požiadavky

3.2.

Zmeny hardvéru a softvéru

ODDIEL 4B: SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE (OBRÁZKY)

ODDIEL 5: SLOVNÍK POJMOV

ODDIEL 1:   PREVÁDZKOVÁ NORMA PRE VNÚTROZEMSKÝ SYSTÉM ECDIS

1.   ÚVOD

a)

Vnútrozemský systém ECDIS prispieva k bezpečnosti a efektívnosti vnútrozemskej plavby, a tým aj k ochrane životného prostredia.

b)

Vnútrozemský systém ECDIS znižuje pracovnú záťaž pri navigácii v porovnaní s tradičnými navigačnými a informačnými metódami.

c)

Vnútrozemský systém ECDIS môže byť určený pre informačný aj navigačný režim alebo len pre informačný režim.

d)

V prípade navigačného režimu, ktorý je špecifikovaný v oddiele 4 týchto technických špecifikácií, vnútrozemský systém ECDIS (softvér operačného systému, aplikačný softvér a hardvér) poskytuje vysoký stupeň spoľahlivosti a dostupnosti, aspoň na takej istej úrovni ako ostatné navigačné prostriedky.

e)

Vnútrozemský systém ECDIS využíva informácie plavebných máp špecifikované v oddieloch 2 a 3 týchto technických špecifikácií.

f)

Vnútrozemský systém ECDIS uľahčuje jednoduchú a spoľahlivú aktualizáciu máp ENC vnútrozemských vodných ciest.

g)

Vnútrozemský systém ECDIS zabezpečuje príslušné výstrahy alebo indikátory súvisiace so zobrazovanými informáciami alebo s poruchami zariadenia.

h)

Vnútrozemský systém ECDIS spĺňa požiadavky tejto prevádzkovej normy.

2.   REFERENČNÉ DOKUMENTY

a)

Mimoriadna publikácia IHO č. S-57 „Norma IHO pre prevod digitálnych hydrografických údajov“, vydanie 3.1, doplnok č. 2, jún 2009.

b)

Mimoriadna publikácia IHO č. S-62 „Kódy výrobcov máp ENC“, vydanie 2.5, december 2009.

c)

Mimoriadna publikácia IHO č. S-52 „Špecifikácie obsahu a aspektov zobrazenia plavebnej mapy ECDIS“, 6. vydanie, marec 2010, vrátane:

S-52 dodatku 1 k „Usmerneniu pre aktualizáciu elektronickej plavebnej mapy“, vydanie 3.0, december 1996.

d)

Uznesenie IMO MSC.232(82) „Revidované prevádzkové normy pre zobrazenie elektronickej plavebnej mapy a informačné systémy (ECDIS)“, december 2006.

e)

Usmernenie IEC 61174, vydanie 3.0 „ECDIS – Prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšok a požadované výsledky skúšok“, 2008 – 9.

f)

Časť III až VI prílohy IX k smernici EÚ 2006/87. Požiadavky uplatniteľné pre radarové zariadenia a indikátory rýchlosti otáčania.

g)

Mimoriadna publikácia IHO č. S-32 dodatok 1 „Slovník pojmov súvisiacich s ECDIS“.

h)

Vydanie 2.3 dodatku 1 „Produktová špecifikácia máp ENC vnútrozemských vodných ciest“ a uznesenia 48 komisie EHK OSN „Odporúčania pre zobrazovanie elektronickej plavebnej mapy a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (vnútrozemský systém ECDIS)“ vrátane prílohy 1.1 „Katalóg prvkov“ a 1.2 „Príručka kódovania máp ENC vnútrozemských vodných ciest“.

i)

Vydanie 2.3 dodatku 2 „Stav prezentačnej knižnice pre vnútrozemský systém ECDIS“ k uzneseniu 48 komisie EHK OSN „Odporúčania pre zobrazovanie elektronickej plavebnej mapy a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (vnútrozemský systém ECDIS)“.

3.   OBSAH, ZABEZPEČENIE A AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ PLAVEBNEJ MAPY

3.1.   Obsah a zabezpečenie máp ENC vnútrozemských vodných ciest

a)

Informácie plavebnej mapy, ktoré sa použijú vo vnútrozemskom systéme ECDIS, sú informácie z najnovšieho vydania.

b)

Zabezpečenie má zabrániť užívateľovi v zmene obsahu pôvodných vydaní máp ENC vnútrozemských vodných ciest.

c)

Ak je plavebná mapa určená na používanie v navigačnom režime (kapitola 5.2 tohto oddielu), v mapách ENC sú uvedené aspoň tieto informácie:

breh vodnej cesty (pri priemernej výške vodnej hladiny),

pobrežné konštrukcie (napr. vlnolamy, pozdĺžne hrádze, nábrežné steny – všetky objekty, ktoré sa považujú za nebezpečenstvo pre plavbu),

obrysy plavebných komôr a hrádzí,

hranice plavebnej dráhy/plavebného kanálu (ak sú vymedzené),

izolované nebezpečenstvá v plavebnej dráhe/plavebnom kanáli pod vodou,

izolované nebezpečenstvá v plavebnej dráhe/plavebnom kanáli nad vodnou hladinou, ako napríklad mosty, drôty elektrického vedenia atď.,

oficiálne podporné pomôcky pri plavbe (napr. bójky, majáky, svetlá, výstražné značky),

os vodnej cesty v kilometroch a hektometroch alebo míľach,

umiestnenie prístavov a prekládkových staníc,

referenčné údaje z vodočetných staníc vzťahujúce sa na plavbu,

prepojenia na externé súbory xml s prevádzkovým časom objektov obmedzujúcich plavbu, najmä plavebných komôr a mostov.

d)

Ak je plavebná mapa určená na používanie v navigačnom režime (kapitola 5.2 tohto oddielu), príslušný zodpovedný orgán rozhodne o tom, ktorú z uvedených informácií je potrebné overiť pre každú vodnú cestu alebo prístav v rámci zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá. Konkrétny príslušný orgán vyhlási, ktoré mapy ENC vnútrozemských vodných ciest sú schválené pre navigačný režim v rámci zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá (pre viac informácií pozri oddiel 2A týchto technických špecifikácií).

3.2.   Aktualizácia

a)

Vnútrozemský systém ECDIS dokáže prijať aktualizácie dát máp ENC vnútrozemských vodných ciest, ktoré sú poskytnuté v súlade s dohodnutými normami. Tieto aktualizácie sa automaticky uplatňujú aj na systémové elektronické navigačné plavebné mapy (ďalej len „mapy SENC“). Postup zavádzania nesmie prekážať používanému zobrazeniu.

b)

Vnútrozemský systém ECDIS umožňuje zobrazovanie aktualizácií tak, aby veliteľ lode mohol kontrolovať ich obsah a uistiť sa, že boli zahrnuté aj do máp SENC.

c)

Vnútrozemský systém ECDIS dokáže zrušiť automatické aktualizácie dát máp ENC vnútrozemských vodných ciest.

d)

Pôvodné vydania máp ENC vnútrozemských vodných ciest a ich neskoršie aktualizácie sa nikdy nezlúčia.

e)

Mapy ENC vnútrozemských vodných ciest a všetky jej aktualizácie sa zobrazujú bez znehodnocovania informačného obsahu.

f)

Údaje na mapách ENC vnútrozemských vodných ciest a ich aktualizácie sú jednoznačne odlíšiteľné od ostatných informácií.

g)

Vnútrozemský systém ECDIS zabezpečuje, aby boli mapy ENC vnútrozemských vodných ciest a všetky jej aktualizácie správne zavedené do máp SENC.

h)

Vo vnútrozemskom systéme ECDIS sa vedú záznamy o aktualizáciách vrátane času zavedenia do máp SENC.

i)

Obsah máp SENC, ktorý sa má použiť, je pre plánovanú plavbu primeraný a aktuálny.

4.   PREZENTÁCIA INFORMÁCIÍ

4.1.   Požiadavky na zobrazenie

a)

Metóda zobrazenia zabezpečuje, aby boli zobrazované informácie jasne viditeľné pre viac ako jedného pozorovateľa pri bežných podmienkach osvetlenia v kormidlovni plavidla cez deň a v noci.

b)

Veľkosť zobrazovanej mapy je minimálne 270 mm × 270 mm pre zariadenie určené a schválené pre navigačný režim. V informačnom režime určujú veľkosť zobrazenia ergonomické aspekty.

c)

Požiadavky na zobrazenie sa dodržiavajú v horizontálnom aj vo vertikálnom formáte.

4.2.   Rozsahy zobrazenia (mierky)

a)

V informačnom režime (pozri kapitolu 5.1 tohto oddielu) sa odporúča používať tie isté rozsahy zobrazenia, ktoré sú stanovené v navigačnom režime.

b)

V navigačnom režime (pozri kapitolu 5.2 tohto oddielu) sú povolené len po sebe nasledujúce prepínateľné rozsahy (mierky) stanovené v oddiele 4 kapitole 4.7 týchto technických špecifikácií.

4.3.   Poloha a orientácia obrazu

a)

V informačnom režime sú povolené všetky spôsoby orientácie mapy (pozri kapitolu 5.1 tohto oddielu).

b)

V navigačnom režime sa mapa automaticky umiestňuje a jej orientácia je podmienená smeru relatívneho pohybu čelným smerom hore s vlastnou polohou lode v strede alebo mimo stredu obrazovky (pozri kapitolu 5.2 tohto oddielu).

4.4.   Zobrazenie informácií SENC

a)

Zobrazenie informácií SENC sa delí na tieto tri kategórie zobrazenia:

základné zobrazenie,

štandardné zobrazenie,

celkové zobrazenie.

Priradenie tried prvkov ku kategóriám zobrazení je podrobne uvedené vo vyhľadávacích tabuľkách v dodatku 2 „Prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS“ týchto technických špecifikácií.

b)

V kategórii základného zobrazenia sú uvedené aspoň tieto informácie:

breh vodnej cesty (pri priemernej výške vodnej hladiny),

pobrežné konštrukcie (napr. vlnolamy, pozdĺžne hrádze, nábrežné steny – všetky objekty, ktoré sa považujú za nebezpečenstvo pre plavbu),

obrysy plavebných komôr a hrádzí,

hranice plavebnej dráhy/plavebného kanálu (ak sú vymedzené),

izolované nebezpečenstvá v plavebnej dráhe/plavebnom kanáli pod vodou,

izolované nebezpečenstvá v plavebnej dráhe/plavebnom kanáli nad vodnou hladinou, napríklad mosty, drôty elektrického vedenia atď.,

oficiálne podporné pomôcky pri plavbe (napr. bójky, svetlá a majáky).

c)

V kategórii štandardného zobrazenia sú uvedené aspoň tieto informácie:

objekty kategórie základného zobrazenia,

zakázané a obmedzené oblasti,

prístavné hrádze pre komerčné plavidlá (nákladné a osobné),

označenia kilometrov a hektometrov alebo míľ na brehoch.

d)

V kategórii celkového zobrazenia sa individuálne na požiadanie zobrazujú všetky informácie uložené v mapách SENC vnútrozemských vodných ciest.

e)

Pri spustení vnútrozemského systému ECDIS sa objaví štandardná hustota informácií v primeranom rozsahu dostupnom v mapách SENC pre zobrazovanú oblasť.

f)

Vnútrozemský systém ECDIS je možné kedykoľvek jedným úkonom operátora prepnúť na štandardnú hustotu informácií.

g)

Vnútrozemský systém ECDIS vždy jednoznačne uvádza momentálne používanú hustotu informácií.

h)

Časovo variabilné informácie o hĺbke sa na mapách ENC zobrazujú nezávisle od uvedených troch kategórií zobrazenia.

4.5.   Zobrazenie radarových informácií

a)

V navigačnom režime má radarové zobrazenie najvyššiu zobrazovaciu prioritu a je povolené zobrazovať ho len čelným spôsobom v relatívnom pohybe. Ak je systém typovo schválený aj pre námorný ECDIS, môže sa použiť aj zobrazenie v skutočnom pohybe a v režime severom hore. Ak sa takýto systém so zobrazením v skutočnom pohybe a/alebo smerom na sever používa na európskych vnútrozemských vodných cestách, považuje sa za systém pracujúci v informačnom režime.

b)

Prekrývané mapy SENC sa zhodujú v polohe, rozsahu a orientácii. Radarové zobrazenie a poloha zo snímača polohy sú upraviteľné pre posun antény do kormidlovacej polohy.

c)

Prekrývajúce radarové zobrazenie zodpovedá minimálnym požiadavkám stanoveným v oddiele 4, kapitole 4.14 týchto technických špecifikácií.

d)

Prekryté radarové zobrazenie môže obsahovať dodatočné navigačné informácie. Žiadne dodatočné navigačné informácie ani symboly lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy však nesmú zhoršovať zobrazenie pôvodného radarového obsahu.

4.6.   Zobrazenie iných navigačných informácií

a)

Vnútrozemský systém ECDIS a dodatočné navigačné informácie využívajú spoločný referenčný systém.

b)

Na obrazovke možno zobraziť polohu vlastného plavidla.

c)

Veliteľ lode si môže zvoliť bezpečnostné limity.

d)

Vo vnútrozemskom systéme ECDIS sa zobrazujú nedodržané bezpečnostné limity.

4.7.   Farby a symboly

a)

Zobrazenie farieb a symbolov, ktoré majú znázorňovať informácie SENC, je v súlade aspoň s ustanoveniami oddielu 3 týchto technických špecifikácií. Povolené sú aj dodatočné súbory symbolov voliteľné užívateľom.

b)

Pri znázornení navigačných prvkov a parametrov uvedených v zozname v dodatku 3 k uzneseniu IMO MSC.232(82) sa používajú iné farby a symboly než tie, ktoré sú uvedené v kapitole 4.7.

4.8.   Presnosť dát a zobrazenia

a)

Presnosť zobrazovaných vypočítaných dát nezávisí od charakteristík zobrazenia a zodpovedá presnosti údajov SENC.

b)

Vnútrozemský systém ECDIS naznačuje, či sa pri zobrazovaní používa menší rozsah zobrazenia než poskytuje presnosť dát na mapách ENC vnútrozemských vodných ciest (indikácia väčšej mierky).

c)

Presnosť všetkých výpočtov, ktoré uskutočňuje vnútrozemský systém ECDIS, je nezávislá od charakteristík výstupného zariadenia a zodpovedá presnosti údajov SENC.

d)

Polohy a vzdialenosti zobrazené na displeji alebo polohy a vzdialenosti namerané medzi prvkami už zobrazenými na displeji nie sú menej presné ako tie, ktoré umožňuje rozlíšenie displeja.

5.   ČINNOSŤ

5.1.   Informačný režim

a)

Informačný režim má iba informačný charakter a nevyužíva sa na navigovanie.

b)

V informačnom režime sú povolené všetky druhy orientácie, otáčania, približovania a panoramatických pohľadov plavebnej mapy. Odporúča sa však používať rovnaké pevne stanovené rozsahy ako v navigačnom režime a orientáciu plavebnej mapy buď:

na sever, alebo

podľa osi plavebnej dráhy v aktuálnej polohe, alebo

podľa aktuálneho smerovania plavidla.

c)

Plavebnú mapu je možné ručne posúvať na obrazovke v osi plavebnej dráhy, ktorá je zhodná so zvislou osou obrazovky.

d)

Vnútrozemský systém ECDIS môže byť pripojený k snímaču polohy, aby sa obraz mapy mohol automaticky posúvať a aby zobrazovaná časť mapy zodpovedala skutočnému okoliu, a to v operátorom zvolenom rozsahu.

e)

Informácie týkajúce sa polohy a smerovania iných plavidiel získané prostredníctvom komunikačných liniek, napr. AIS, sa zobrazujú len vtedy, ak sú aktuálne (blízke reálnemu času) a presné. Poloha a smerovanie iných plavidiel zistené prostredníctvom:

riadeného trojuholníka alebo

podľa skutočných obrysov (prispôsobených mierke)

sa nezobrazuje, ak nie je známy smer týchto iných plavidiel. Odporúča sa používanie všeobecného symbolu.

Odporúčané sú tieto hodnoty prerušenia (podľa normy IEC 62388)

Kategória plavidla

Nominálny interval hlásenia

Maximálna hodnota prerušenia

Nominálny interval hlásenia

Maximálny čas zobrazenia

trieda A

trieda A

trieda B

trieda B

Zakotvené plavidlo alebo plavidlo priviazané k brehu a nepohybujúce sa vyššou rýchlosťou než 3 uzly (trieda B nepohybujúce sa vyššou rýchlosťou než 2 uzly)

3 min.

18 min.

3 min.

18 min.

Zakotvené plavidlo alebo plavidlo priviazané k brehu a pohybujúce sa vyššou rýchlosťou než 3 uzly

10 s

60 s

3 min.

18 min.

Plavidlo v režime SOLAS pohybujúce sa rýchlosťou 0 – 14 uzlov

10 s

60 s

30 s

180 s

Plavidlo v režime SOLAS pohybujúce sa rýchlosťou 0 – 14 uzlov a meniace kurz

3 1/3 s

60 s

30 s

180 s

Plavidlo v režime SOLAS plaviace sa rýchlosťou 14 – 23 uzlov

6 s

36 s

30 s

180 s

Plavidlo v režime SOLAS pohybujúce sa rýchlosťou 14 – 23 uzlov a meniace kurz

2 s

36 s

30 s

180 s

Plavidlo v režime SOLAS pohybujúce sa vyššou rýchlosťou ako 23 uzlov

2 s

30 s

30 s

180 s

Plavidlo v režime SOLAS pohybujúce sa rýchlosťou vyššou než 23 uzlov a meniace kurz

2 s

30 s

30 s

180 s

Plavidlo v režime vnútrozemskej plavby

2 – 10 s

60 s

Ciele v systéme AIS by mali byť označené ako neaktuálne, ak sú informácie o polohe pohybujúcich sa plavidiel staršie než 30 sekúnd.

Môžu byť zobrazené informácie o zámere (modrá značka) alebo počte modrých kužeľov iných plavidiel, stave signalizácie, poveternostných výstrahách (EMMA) a informácie o hladine vody získané prostredníctvom systému AIS pre vnútrozemské vodné cesty. Informácie o zámere (modrá značka) sa zobrazujú na pravej strane symbolu len v prípade, ak je známy smer plavidla. Ak nie je známy smer plavidla, informácie sa zobrazujú len vo forme bez udania smeru. V tejto tabuľke sú uvedené príklady zobrazenia:

Vizualizácia stavu modrých značiek 0 až 2 a nebezpečného tovaru

Modrá značka

Nie sú pripojené alebo nie sú k dispozícii

Neurčené

Určené

Modré kužele

Žiadne

1 až 3

Žiadne

1 až 3

Žiadne

1 až 3

Smer

Nie

Symbol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Áno

Symbol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Skutočný tvar

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.2.   Navigačný režim

a)

V navigačnom režime je zobrazenie vnútrozemského systému ECDIS spojené s vlastnými radarovými informáciami vlastného plavidla. Radarové informácie sú jednoznačne odlíšiteľné od informácií SENC.

b)

Integrované zobrazenie je v súlade s požiadavkami platnými pre radary na vnútrozemských vodných cestách špecifikovanými v oddiele 4 kapitole 4.14 týchto technických špecifikácií.

c)

Plavebná mapa a radarové zobrazenie sú rovnaké, pokiaľ ide o veľkosť, polohu a orientáciu v rámci limitov špecifikovaných v oddiele 4 kapitolách 3.4 a 8.3.2 týchto technických špecifikácií.

d)

Integrované zobrazenie je možné len v čelnej orientácii. Ostatné orientácie sú povolené v systémoch s dodatočným typovým schválením námorného systému ECDIS. Ak sa takýto systém so zobrazením v skutočnom pohybe a/alebo smerom na sever používa na európskych vnútrozemských vodných cestách, považuje sa za systém pracujúci v informačnom režime.

e)

Operátor má možnosť prispôsobiť vyrovnávacie hodnoty medzi polohami zo snímača polohy a radarovej antény plavidla tak, aby radarové zobrazenie zodpovedalo zobrazeniu SENC.

f)

Existuje možnosť, aby operátor jedným úkonom dočasne odstránil buď informácie zo systému ECDIS alebo radarové informácie.

g)

Poloha plavidla sa odvodzuje zo systému nepretržitého určovania polohy, ktorého presnosť zodpovedá požiadavkám bezpečnej navigácie.

h)

Navigačný režim poskytuje indikáciu v prípade, že sa stratí vstup zo systému určujúceho polohu. Navigačný režim takisto opakuje, ale len vo forme informácie, všetky výstrahy alebo indikátory, ktoré mu zašle systém určujúci polohu.

i)

Systém určujúci polohu a mapy SENC vychádzajú z rovnakých geodetických údajov.

j)

V navigačnom režime sú údaje podľa kapitoly 3.1.c tohto oddielu vždy viditeľné a nie sú zakryté inými objektmi.

k)

Informácie týkajúce sa polohy a orientácie iných plavidiel získané prostredníctvom iných komunikačných liniek než vlastného radaru sa môžu zobrazovať len vtedy, ak sú aktuálne (blízke reálnemu času) a zodpovedajú presnosti, ktorá sa vyžaduje na podporu taktickej a operačnej navigácie. Nezobrazujú sa informácie o pozícii vlastného plavidla získané z opakovacej stanice.

l)

Informácie týkajúce sa lokalizácie iných plavidiel a sledovania ich dráhy (napr. AIS) sú užitočné pre plánovanie plavby, ale počas samotnej plavby nemajú žiadne využitie. Symboly lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy (AIS) nesmú rušiť radarové zobrazenie počas plavby, a preto sa musia stlmiť. Najlepšie je, ak aplikácia umožňuje veliteľovi lode, aby vymedzil plochu, kde sa symboly stlmia.

m)

Zobrazovanie polohy a smerovania iných plavidiel zistené prostredníctvom:

riadeného trojuholníka alebo

skutočných obrysov (prispôsobených mierke)

je povolené len vtedy, ak je k dispozícii orientácia týchto iných plavidiel. Vo všetkých ostatných prípadoch sa používa všeobecný symbol (odporúča sa osemuholník, kruh sa nepoužíva pre aplikácie, ktoré sú certifikované podľa námorných noriem).

n)

Informáciu, že iné plavidlo nesie modré kužele alebo svetlá, možno zobraziť inou farbou symbolu plavidla. Počet modrých kužeľov/svetiel je zobrazený len vo výberovej správe.

o)

Informácie o zámere iného plavidla stretnúť sa pravými bokmi plavidiel (modrý znak) možno zobrazovať len na pravej strane symbolu pre riadený trojuholník alebo v rámci škály, ak je k dispozícii orientácia tohto plavidla. Ak nie je známa orientácia plavidla, informácie sa zobrazujú len vo forme bez udania smeru.

p)

Informácie týkajúce sa polohy základňových staníc AIS, navigačných pomôcok AIS (ATON) a pátracích a záchranných vysielačov AIS (SART) môžu byť zobrazené, ak je možné odlíšiť symboly od iných symbolov (napríklad symboly 2.10 a 2.11 z IEC 62288 vydanie 1, tabuľka A.1).

5.3.   Prevádzkové a ovládacie prvky

a)

Vnútrozemský systém ECDIS je navrhnutý podľa ergonomických zásad pre užívateľsky priaznivé ovládanie.

b)

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS má minimálny počet prevádzkových a ovládacích prvkov (pozri oddiel 4 týchto technických špecifikácií).

c)

Prevádzkové a ovládacie prvky a indikátory pripojených snímačov môžu byť zabudované do vnútrozemského systému ECDIS.

d)

Štandardné nastavenia a užívateľom definované nastavenia možno ľahko vyhľadať.

6.   PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

a)

Vnútrozemský systém ECDIS nemá nepriaznivý vplyv na výkon žiadneho pripojeného zariadenia. Podobne ani pripojenie voliteľných zariadení nezhoršuje výkonnosť vnútrozemského systému ECDIS.

b)

Vnútrozemský systém ECDIS dokáže generovať informácie pre iné systémy, napr. na účely elektronických hlásení.

c)

Dodržiavajú sa príslušné požiadavky ovládacích prvkov a indikátorov pre pripojené zariadenia.

7.   INDIKÁCIE A VÝSTRAHY

7.1.   Zabudované skúšobné zariadenie (BITE)

Vnútrozemský systém ECDIS je vybavený pomôckami na vykonávanie palubných skúšok hlavných funkcií, buď automaticky, alebo manuálne. V prípade poruchy sa pokazený modul zobrazí.

7.2.   Funkčné poruchy

Vnútrozemský systém ECDIS poskytuje primeranú výstrahu pred poruchami funkčnosti systému alebo indikáciu takýchto porúch (pozri oddiel 4 kapitola 9 týchto technických špecifikácií).

8.   PODPORNÝ ZÁLOHOVÝ SYSTÉM

8.1.   Nedostatočná presnosť určenia polohy SENC

Ak nastavenie SENC nezodpovedá radarovému zobrazeniu v rámci limitov podľa oddielu 4 kapitol 5.1 a 5.2 týchto špecifikácií, SENC sa v navigačnom režime automaticky vypne.

8.2.   Chyby

a)

Ak má vnútrozemský systém ECDIS zjavnú poruchu, oznámi túto skutočnosť primeranou výstrahou (pozri oddiel 4 kapitolu 4.16 a 9 týchto technických špecifikácií).

b)

Poskytnú sa zariadenia, ktoré umožnia bezpečné prevzatie funkcií vnútrozemského systému ECDIS, aby sa zabezpečilo, že v dôsledku poruchy vnútrozemského systému ECDIS nevznikne kritická situácia.

9.   NAPÁJACÍ ZDROJ V NAVIGAČNOM REŽIME

Vnútrozemský systém ECDIS má svoj vlastný napájací zdroj s ističom.

ODDIEL 2:   DÁTOVÁ NORMA PRE MAPY ENC VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST

1.   ÚVOD

a)

Táto dátová norma pre ENC vnútrozemských vodných ciest opisuje technické špecifikácie, ktoré sa majú použiť:

na výmenu digitálnych hydrografických údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi pre vnútrozemské vodné cesty a

na ich distribúciu výrobcom, veliteľom lodí a ostatným užívateľom.

b)

Táto dátová norma sa používa pri tvorbe máp ENC vnútrozemských vodných ciest. Prevod a distribúcia sa uskutočňujú takým spôsobom, aby sa nestratili žiadne informácie.

c)

Táto dátová norma sa zakladá na „Norme IHO pre prevod digitálnych hydrografických údajov“, mimoriadna publikácia č. 57 vydanie 3.1 doplnok č. 2 so všetkými dodatkami a prílohami (pozri porovnávaciu tabuľku v dodatku 1 na konci týchto technických špecifikácií vnútrozemského systému ECDIS), skrátená forma „S-57“.

d)

Táto dátová norma opisuje nevyhnutné doplnky a vysvetlenia normy S-57 a uplatňovanie normy S-57 na účely používania v aplikáciách vnútrozemského systému ECDIS.

e)

V tejto dátovej norme sú odkazy na uplatniteľné normy a nariadenia uvedené v oddiele 1 bode 2 písmene h).

2.   TEORETICKÝ DÁTOVÝ MODEL

Opis teoretického dátového modelu v norme S-57 oddiele 2 sa uplatňuje na teoretický dátový model máp ENC vnútrozemských vodných ciest.

3.   ŠTRUKTÚRA DÁT

Opis štruktúry dát v norme S-57 časti 3 sa uplatňuje na štruktúru dát v mapách ENC vnútrozemských vodných ciest.

4.   PRODUKTOVÁ ŠPECIFIKÁCIA MÁP ENC VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST

Produktová špecifikácia máp ENC vnútrozemských vodných ciest je súborom špecifikácií určených na to, aby tvorcovia máp mohli vyrábať zhodné mapy ENC vnútrozemských vodných ciest a aby mohli výrobcovia efektívne využívať tieto dáta v rámci vnútrozemského systému ECDIS, ktoré spĺňajú prevádzkovú normu pre vnútrozemský systém ECDIS (oddiel 1 týchto technických špecifikácií).

Dáta pre mapy ENC sú k dispozícii pre všetkých výrobcov aplikácií. Mapy ENC vnútrozemských vodných ciest sa vyrábajú v súlade s pravidlami vymedzenými v uznesení komisie EHK OSN o vnútrozemskom systéme ECDIS, ktoré je uvedené v oddiele 1 bode 2 písmene h), a sú zakódované prostredníctvom:

a)

katalógu prvkov na mape ENC vnútrozemských vodných ciest a

b)

pravidiel stanovených v Príručke kódovania máp ENC vnútrozemských vodných ciest, ktorá je uvedená v katalógu prvkov.

Oficiálne mapy ENC vnútrozemských vodných ciest sa tvoria v súlade s najnovšou verziou „dátovej normy“ vrátane „produktovej špecifikácie“. Oficiálne mapy ENC vnútrozemských vodných ciest, ktoré boli vytvorené v súlade s vydaním 1.02 normy pre vnútrozemský systém ECDIS a pred nadobudnutím platnosti týchto technických špecifikácií, zostávajú platné až dovtedy, kým nebude uverejnené nové vydanie oficiálnych máp ENC vnútrozemských vodných ciest v súlade s týmito technickými špecifikáciami.

5.   VYMEDZENIE POJMOV PRE ODDIEL 2

Vymedzenia pojmov sa nachádzajú v týchto dokumentoch:

a)

„Norma IHO pre prevod digitálnych hydrografických údajov“ (norma S-57) uvedená v oddiele 1 bode 2 písm. a) časti 1 odseku č. 5;

b)

„Slovník pojmov súvisiacich s ECDIS“ S-32 dodatok 1, ktorý je uvedený v oddiele 1 bode 2 písm. g);

c)

„Slovník pojmov“ v oddiele 5 týchto technických špecifikácií.

ODDIEL 2A:   KÓDY PRE VÝROBCOV A VODNÉ CESTY (OKREM KÓDOV VÝROBCOV IHO–S-62 ENC)

Kódy pre výrobcov máp ENC vnútrozemských vodných ciest, ako aj postup pri registrácii je uvedený v IHO S-62.

Správne orgány alebo súkromné spoločnosti, ktoré tvoria mapy ENC vnútrozemských vodných ciest a ktoré ešte nie sú uvedené v IHO-S-62, a správne orgány alebo súkromné spoločnosti, ktoré sa rozhodnú tvoriť mapy ENC vnútrozemských vodných ciest, zaregistrujú kód výrobcu v registri IHO S-100 na http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php.

Keďže na posúdenie toho, či je mapa vnútrozemských vodných ciest vhodná pre navigačný režim, nestačí len kód výrobcu, príslušné orgány uvedené v článku 8 smernice 2005/44/ES vedú aktuálny zoznam oficiálnych máp ENC vnútrozemských vodných ciest schválených pre navigačný režim v rámci zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedajú, a tento zoznam je k dispozícii prostredníctvom ich oficiálnej webovej stránky. Zoznam obsahuje názov súboru bunky, pokrytý úsek príslušnej vnútrozemskej vodnej cesty, číslo vydania, dátum vydania a zoznam dostupných aktualizovaných súborov k súčasnému platnému vydaniu spolu s ich dátumami vydania. V zozname sú uvedené všetky mapy ENC vnútrozemských vodných ciest, v prípade ktorých bunka spĺňa požiadavky z hľadiska minimálneho obsahu a je schválená pre navigačný režim.

V oznámení príslušných orgánov podľa článku 8 smernice 2005/44/ES sú uvedené informácie o zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedajú, a oficiálna webová stránka príslušných orgánov. Členské štáty okamžite informujú Komisiu o každej zmene.

V názvoch súborov IENC sa odporúča používať tieto kódy vodných ciest:

Kód vodnej cesty

Názov vodnej cesty

Poznámka

BA

Balaton

 

BK

Boudewijn Kanaal

 

BSK

Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal

vrátane kanálu Westhafenkanal a Charlottenburger Verbindungskanal

BZ

Beneden Zeeschelde

 

D

Danube

vrátane ramena Sulina

DA

Danube Chilia branch

 

DB

Dunare Borcea

 

DCC

Danube Cernovoda canal

 

DE

Dortmund-Ems Kanal

 

DD

Desna

 

DN

Dnipro

 

DNP

Prypiat

 

DNS

Sula

 

DNV

Vorskla

 

DR

Drava

 

DUK

Ráckevei-Duna

 

DUM

Mosoni-Duna

 

DUS

Szentendrei-Duna

 

DV

Dunarea Veche

 

EL

Elbe

 

EH

Elbe-Havel-Kanal

 

EMS

Ems

 

ES

Elbe-Seiten-Kanal

 

EV

Estuaire Vaart

Lodná doprava v ústí riek medzi Zeebrugge a hranicou s Holandskom.

GA

Sf. Gheorghe-Arm

 

HO

Havel-Oder-Wasserstraße

vrátane Westoder

KGT

Kanaal Gent-Terneuzen

 

MA

Main

 

MD

Main-Donau-Kanal

 

ME

Mueritz-Elde- Wasserstraße

 

ML

Mittelland-Kanal

 

MO

Mosel

 

NE

Neckar

 

NOK

Nord-Ostsee-Kanal

 

OD

Oder

 

OL

Olt

 

PK

Plassendale Kanaal

 

RH

Rhine

 

RHK

Rhein-Herne-Kanal

 

RL

Nederrijn/Lek

 

RU

Ruhr

 

SA

Sava

 

SE

Schelde

 

SI

Sió-csatorna

 

SL

Saale

 

SO

Spree-Oder-Wasserstraße

 

SR

Saar

V súčasnosti sa používa kód SA, ktorý bude v ďalšom vydaní nahradený kódom SR.

TI

Tisza

 

UH

Untere Havel-Wasserstraße

 

UWE

Unterweser

od km Uwe 0,00

WA

Waal

 

WE

Mittelweser

po km 366,65/UWe 0,00

Ďalšie kódy vodných ciest je možné zaregistrovať na http://ienc.openecdis.org.

ODDIEL 3:   NORMA NA PREZENTÁCIU VO VNÚTROZEMSKOM SYSTÉME ECDIS

1.   ÚVOD

a)

V tejto norme na prezentáciu vo vnútrozemskom systéme ECDIS sa opisujú technické špecifikácie, ktoré sa majú používať pri prezentácii dát vnútrozemského systému ECDIS. Prezentácia sa uskutočňuje takým spôsobom, aby sa nestratili žiadne informácie.

b)

Táto norma na prezentáciu vychádza z dokumentu „S-52, Špecifikácie obsahu plavebnej mapy a zobrazovacie aspekty systému ECDIS“ organizácie IHO, vydanie 6 z marca 2010, so všetkými dodatkami a prílohami (pozri dodatok 1).

c)

V tejto norme na prezentáciu sú opísané nevyhnutné doplnenia a vysvetlenia k S-52 a uplatňovanie S-52 na účely jeho používania v aplikáciách vnútrozemského systému ECDIS.

d)

V tejto norme na prezentáciu sú odkazy na uplatniteľné normy a nariadenia uvedené v oddiele 1 bode 2 písm. i).

e)

Vymedzenie pojmov sa nachádzajú v:

IHO-S-57, časti 1 bode 5,

„Slovníku pojmov súvisiacich so systémom ECDIS“ v S-32 dodatku 1,

„Slovníku pojmov pre vnútrozemský systém ECDIS“ v oddiele 5 týchto technických špecifikácií vnútrozemského systému ECDIS.

2.   PREZENTAČNÁ KNIŽNICA PRE VNÚTROZEMSKÝ SYSTÉM ECDIS

Dátové súbory S-57 neobsahujú žiadne informácie o tom, ako sa budú dáta prezentovať. Prezentácia plavebnej mapy sa generuje online v rámci aplikácie vnútrozemského systému ECDIS. Na uvedené účely využíva aplikácia vnútrozemského systému ECDIS strojom čitateľné pokyny vo forme symbolov pre každý prvok, ktorý sa zobrazuje na obrazovke. Pre prezentáciu máp ENC je povinná norma IHO S-52. Norma S-52 obsahuje všetky pravidlá, ktoré sú potrebné na použitie symbolov a prezentáciu máp ENC na obrazovke.

Keďže prvky, atribúty a hodnoty atribútov pre mapy ENC boli pre ENC vnútrozemských vodných ciest rozšírené, je potrebné aj rozšírenie normy S-52, aby bolo možné zobrazovať aj prvky špecifické pre vnútrozemské vodné cesty. Všetky rozšírenia sa týkajú vydania 3.4 prezentačnej knižnice IHO pre systém ECDIS (príloha A k S-52).

2.1.   Komponenty S-52 a prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS

2.1.1.

Hlavné komponenty prezentačnej knižnice S-52 sú:

knižnica symbolov, štýlov čiar a štýlov výplní,

systém farebného kódovania, ktorý zahŕňa tabuľky farieb IHO pre deň, šero a noc,

súbor symbolicky vyjadrených príkazových slov, z ktorých sa dajú skladať strojom čitateľné pokyny. Výsledkom je symbolicky vyjadrený pokyn, ktorý je vytvorený tak, aby postupne zobrazoval prvky ENC vo forme symbolov,

súbor podmienených symbolicky vyjadrených postupov, na základe ktorého sa rozhoduje o vhodnom výbere symbolov v prípadoch podľa výberu užívateľa mapy (napr. bezpečnostné obrysy) alebo v prípadoch zložitých symbolov (napr. znaky na vrchnej časti bójok a majákov),

súbor vyhľadávacích tabuliek, ktorý spája opis prvkov z máp ENC s vhodnými symbolicky vyjadrenými pokynmi v závislosti od toho, či je:

pripojenie priame, t. j. priamy vzťah medzi opisom prvku a jeho prezentáciou, napr. v prípade bójky alebo pevniny. V takom prípade vyhľadávacia tabuľka poskytuje symbolicky vyjadrený pokyn, ktorý zobrazuje symbol, výplň plochy alebo čiaru,

pripojenie podmienené, t. j. závisí od okolností, napríklad oblasť hĺbky, ktorej farebná výplň závisí od voľby bezpečnostných obrysov. V takom prípade vyhľadávacia tabuľka odkazuje na podmienený symbolicky vyjadrený postup, ktorým sa neskôr vyhľadajú vhodné pokyny vo forme symbolu.

2.1.2.

Vnútrozemský systém ECDIS používa všetky prvky S-52 doplnené o rozšírenia:

vo vyhľadávacích tabuľkách,

v knižnici symbolov,

v podmienených symbolicky vyjadrených postupoch.

Tieto rozšírenia sú opísané v dodatku 2 Prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS k uzneseniu komisie EHK OSN o vnútrozemskom systéme ECDIS, ako sa uvádza v oddiele 1 bode 2 písm. i).

2.2.   Vyhľadávacie tabuľky

2.2.1.

Pre každý geometrický tvar (bod, čiara, plocha) existuje samostatná vyhľadávacia tabuľka. Každý zápis vo vyhľadávacej tabuľke pozostáva z týchto polí:

a)

6-znakový kód triedy prvku (akronym);

b)

kombinácia atribútov;

c)

pokyny na tvorbu symbolov;

d)

priorita zobrazovania, 0-9 (porovnateľná s vrstvami výkresov);

e)

radarový kód;

f)

kategória zobrazenia (základná, štandardná, všetky ostatné);

g)

„prehliadacia skupina“, presnejšie zoskupenie prvkov než v kategóriách zobrazenia.

Obrázok 1

Príklad zápisu vo vyhľadávacej tabuľke

"LNDMRK","CATLMK17|","SY(TOWERS01)","7","O","OTHER","32250"

V tomto prípade je vlastnosť LNDMRK zobrazená prostredníctvom symbolu TOWERS01 s prioritou 7, ak sa atribút CATLMK rovná 17. Tento prvok prekrýva radar.

Prezentácia prvkov v osobitnej oblasti, ktoré sa nachádzajú v rozličných bunkách rovnakého použitia, zodpovedá zápisom vo vyhľadávacích tabuľkách.

2.2.2.

V prezentačnej knižnici je päť vyhľadávacích tabuliek:

symboly bodov tlačenej plavebnej mapy,

zjednodušené symboly bodov,

symboly čiar,

symboly okrajov neoznačenej plochy,

symboly okrajov plochy označenej symbolmi.

2.3.   Podmienené symbolicky vyjadrené postupy (postupy CS)

Postupy CS sa generujú pre prvky, ktorých symbolické vyjadrenie:

závisí od nastavení aplikácie, napr. bezpečných obrysov,

závisí od iných prvkov, napr. znakov vo vrchnej časti a ich štruktúry,

je príliš zložité na to, aby bolo vymedzené v priamom zápise vyhľadávacej tabuľky.

Postupy CS, ktoré sa upravujú alebo implementujú do vnútrozemského systému ECDIS, sú okrem postupov CS S-52 opísané aj v dodatku 2 Prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS k uzneseniu komisie EHK OSN o vnútrozemskom systéme ECDIS, ako sa uvádza v oddiele 1 bode 2 písm. i).

2.4.   Farby

Farby použité v systéme ECDIS sú vymedzené absolútnym spôsobom nezávislým od monitora (súradnice CIE). Tým sa zabezpečí, že plavebné mapy v systéme ECDIS vyzerajú na monitoroch rozličných dodávateľov podobne. Prostredníctvom softvéru na kalibráciu farieb, ktorý musí výrobca používať, sa hodnoty CIE premieňajú na hodnoty RGB.

Bežne predávané komerčné displeje sa považujú za vyhovujúce týmto požiadavkám.

Z dôvodu rozličných podmienok osvetlenia na lodných mostíkoch je potrebné ponúkať prezentácie s rozličným jasom. Pre každú úroveň existuje samostatná tabuľka farieb.

Príslušná farebná schéma sa zvolí na základe ergonomických a fyziologických faktorov, pričom zastúpenie indikácií v rozličných farbách nemá za následok zmiešanie farieb navrstvením.

2.5.   Prezentácia výstražných značiek

Výstražné značky, ktoré sú umiestnené na brehoch riek, sú v plavebnej mape zobrazované prostredníctvom všeobecných symbolov (notmrk01, notmrk02 a notmrk03). Neplatí to pre výstražné značky na mostoch.

Okrem toho sa od aplikácií vyžaduje, aby boli schopné zobraziť podrobný symbol, ktorý je podobný skutočnej indikácii, ako aj úplný súbor cieľových informácií o užívateľom vybranej výstražnej značke.

V prípade výstražných značiek, ktoré sú umiestnené na mostoch, sa symboly používajú podľa orientácie mosta.

V prípade výstražných značiek, ktoré špecifikujú vzdialenosti alebo rýchlosť, sa symboly nevytvárajú pomocou samotného čísla, ale len pomocou toho symbolu, ktorý poskytuje všeobecné nariadenie alebo informácie.

ODDIEL 4:   PREVÁDZKOVÉ A VÝKONNOSTNÉ POŽIADAVKY, METÓDY SKÚŠOK A POŽADOVANÉ VÝSLEDKY SKÚŠOK

1.   ÚVOD

1.1.   Predmet tohto oddielu

V tomto oddiele sa stanovujú minimálne požiadavky uvedené v oddiele 1 týchto technických špecifikácií a opisujú sa postupy skúšok a požadované výsledky, ktoré sa týkajú hardvéru, softvéru, funkcií, prevádzky, zobrazenia a rozhraní medzi inými zariadeniami na palube plavidiel.

1.2.   Odkazy na normy

Ako dodatok k odkazom v oddiele 1 kapitole 2 týchto technických špecifikácií sa v tomto dokumente uvádzajú odkazy na tieto normatívne dokumenty:

EN 60945 (2002):

Námorné navigačné zariadenie. Všeobecné požiadavky – Metódy skúšok a požadované výsledky skúšok.

Usmernenie IEC 61174 vydanie 3.0:

Systém ECDIS – prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšok a požadované výsledky skúšok.

ISO 9000 (2005):

Norma riadenia kvality a zabezpečenia kvality.

Smernica 2006/87/ES:

Príloha IX, časť III až VI: Požiadavky uplatniteľné na radarové zariadenia a indikátory rýchlosti otáčania.

Rozhodnutie komisie CCNR 2008-II-11:

Zmena policajných predpisov pre plavbu po Rýne a zmena nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne, pokiaľ ide o minimálne požiadavky a podmienky skúšok radarových zariadení a indikátorov otáčania na Rýne a ich montáž, s cieľom prispôsobiť ich smerniciam Európskej únie o elektromagnetickej kompatibilite a príslušným európskym a svetovým normám, ako aj vylepšiť nariadenia centrálnej komisie, spolu s dodatkami 1 a 2, ktoré nadobudli účinnosť 1. 12. 2009.

Smernica 1999/5/ES:

Rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia a vzájomné uznávanie ich zhody.

2.   PREVÁDZKOVÉ REŽIMY A SYSTÉMOVÁ KONFIGURÁCIA

2.1.   Prevádzkové režimy

a)

V technických špecifikáciách vnútrozemského systému ECDIS sa rozlišujú dva prevádzkové režimy: navigačný režim a informačný režim.

b)

Zariadenia vnútrozemského systému ECDIS určené na prevádzku v navigačnom režime spĺňajú požiadavky týchto technických špecifikácií a noriem pre navigačné radarové zariadenia a pre indikátory rýchlosti otáčania, ktoré sa preukážu skúškou posúdenia zhody.

c)

V prípade zariadení vnútrozemského systému ECDIS určených len pre informačný režim sa požiadavky tohto oddielu 4 považujú za odporúčania.

2.2.   Systémová konfigurácia

2.2.1.   Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, samostatný systém bez pripojenia k radaru

V tejto konfigurácii je možná len prevádzka v informačnom režime (pozri oddiel 4B obrázok 1).

2.2.2.   Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, paralelná inštalácia a pripojenie k radaru

Táto konfigurácia umožňuje prevádzku v informačnom režime, ako aj v navigačnom režime (pozri oddiel 4B obrázok 2).

2.2.3.   Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, spoločný monitor s pripojeným radarovým zariadením

V tomto prípade je monitor radarového zariadenia spoločný so zariadením vnútrozemského systému ECDIS. Nevyhnutnou podmienkou tohto režimu sú grafické parametre, ktoré vyhovujú obidvom obrazovým signálom, a prepínanie zobrazení, ktoré umožňuje rýchle prepnutie zdrojov obrazu (pozri oddiel 4B, obrázok 3).

Táto konfigurácia umožňuje prevádzku v informačnom režime, ako aj v navigačnom režime.

2.2.4.   Radarové zariadenie s integrovanou funkciou vnútrozemského systému ECDIS

Ide o radarovú inštaláciu s integrovanou funkciou vnútrozemského systému ECDIS, ktorú možno prevádzkovať v informačnom režime, ako aj v navigačnom režime (pozri oddiel 4B, obrázok 4).

3.   VÝKONNOSTNÉ POŽIADAVKY

3.1.   Výkonnosť hardvéru

a)

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS je navrhnuté a vyrobené tak, aby odolalo bežným podmienkam prostredia, ktoré prevládajú na palube plavidla, bez zhoršenia kvality a spoľahlivosti. Okrem toho nesmie rušiť ostatné komunikačné a navigačné zariadenia.

b)

V konfigurácii opísanej v kapitole 2.2.4 tohto oddielu spĺňajú všetky komponenty zariadenia vnútrozemského systému ECDIS, ktorý je nainštalovaný v kormidlovni, požiadavky pre zariadenia triedy b) „chránené pred poveternostnými podmienkami“ v súlade s normou EN 60945 s výnimkou, že teplota pri skúške je obmedzená na hodnoty od 0 °C do + 40 °C (pričom teplotný rozsah v norme EN 60945 je stanovený na – 15 °C až + 55 °C), pokiaľ nie je v týchto technických špecifikáciách uvedené inak. Pre konfigurácie uvedené v kapitolách 2.2.2 a 2.2.3 tohto oddielu postačuje zhoda CE.

3.2.   Výkonnosť softvéru

Softvér na prevádzkovanie, zobrazovanie a funkčnosť zariadenia vnútrozemského systému ECDIS je navrhnutý, vyvinutý, implementovaný a odskúšaný v súlade so softvérovými požiadavkami, ktoré sú uvedené v oddiele 4A týchto technických špecifikácií.

3.3.   Výkonnosť prevádzkových ovládacích prvkov

a)

Prevádzka systému je jednoduchá, primeraná a zodpovedá bežným normám prepojenia s užívateľom.

b)

Počet prevádzkových ovládacích prvkov je podľa možnosti čo najmenší a obmedzený na požadovaný počet.

c)

Bezdrôtové diaľkové ovládanie nie je povolené.

d)

Zapínanie/vypínanie je zabezpečené takým spôsobom, aby sa zabránilo neúmyselnému spusteniu.

e)

Symboly prevádzkových ovládacích prvkov majú výšku znakov minimálne 4 mm a sú čitateľné za akýchkoľvek podmienok, ktoré môžu vzniknúť v kormidlovni.

f)

Jas a osvetlenie prevádzkových ovládacích prvkov sú nastaviteľné na požadovanú hodnotu.

3.4.   Výkonnosť zobrazenia

3.4.1.   Rozmery zobrazenia

V navigačnom režime je minimálna plocha zobrazenia plavebnej mapy a radarového zobrazenia 270 mm × 270 mm.

3.4.2.   Orientácia zobrazenia

a)

Obdĺžnikový displej možno namontovať tak, aby bol orientovaný na šírku alebo na výšku za podmienky, že budú dodržané uvedené minimálne rozmery.

b)

Z dôvodu obmedzeného priestoru v bežnej kormidlovni plavidiel na vnútrozemských vodných cestách, ako aj skutočnosti, že plavidlo väčšinou sleduje os plavebnej dráhy, displej sa nainštaluje podľa možnosti s orientáciou na výšku.

3.4.3.   Rozlíšenie zobrazenia

Vyžaduje sa rozlíšenie zobrazenia 5 m v rozsahu 1 200 m. Z toho vyplývajú maximálne rozmery pixelov 2,5 m × 2,5 m, t. j. približne 1 000 pixelov na kratšej strane displeja.

3.4.4.   Farby zobrazenia

Systém dokáže zobrazovať ergonomicky overené kombinácie farieb pre deň a noc.

3.4.5.   Jas zobrazenia

Jas zobrazenia je nastaviteľný na všetky požadované prevádzkové hodnoty. Platí to predovšetkým pre najnižšiu hodnotu počas prevádzky v noci.

3.4.6.   Obnovenie obrazu

a)

Rýchlosť obnovovania obrazu nie je nižšia ako rýchlosť obnovovania radarového zobrazenia (≥ 24 zobrazení za minútu).

b)

Medzi dvomi za sebou nasledujúcimi obnoveniami nevznikajú žiadne výkyvy jasu.

c)

Na rastrových displejoch je rýchlosť opakovania zobrazenia najmenej 60 Hz.

3.4.7.   Technológia zobrazenia

Prednostne sa používajú také zobrazovacie systémy, ktoré nie sú citlivé na magnetické polia, ktoré môžu vzniknúť v kormidlovni plavidla na vnútrozemských vodných cestách.

4.   PREVÁDZKOVÉ FUNKCIE

4.1.   Prevádzkový režim

a)

Ak zariadenie dokáže pracovať v oboch prevádzkových režimoch, poskytuje možnosť prepínania medzi navigačným režimom a informačným režimom.

b)

Zobrazuje sa používaný prevádzkový režim.

c)

Je potrebné prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo neúmyselnému vypnutiu navigačného režimu.

4.2.   Predbežné nastavenia zariadenia (uloženie/obnovenie)

a)

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS sa po spustení do prevádzky zobrazuje s predbežne nastaveným miernym jasom, ktorý v tmavom prostredí neoslepuje ani nevytvára neviditeľný obraz v jasnom prostredí.

b)

Ďalšie parametre môžu nadobudnúť hodnoty platné v čase pred vypnutím systému alebo hodnoty z uložených nastavení.

4.3.   Prezentácia informácií SENC

a)

Radarové zobrazenie je jednoznačne odlíšiteľné od zobrazenia plavebnej mapy, nezávisle od zvolenej tabuľky farieb.

b)

Povolená je len monochromatická prezentácia skutočného radarového zobrazenia.

c)

Prezentácia informácií plavebnej mapy nezakrýva ani neznehodnocuje dôležité časti radarového zobrazenia. Zabezpečí sa to vhodnými zápismi do vyhľadávacích tabuliek (pozri oddiel 3 týchto technických špecifikácií, kapitola 2.2, pole „radarový kód“).

d)

V navigačnom režime má prezentácia obrazu plavebnej mapy a radarového zobrazenia rovnakú mierku.

e)

Smerová čiara je vždy viditeľná.

f)

Dodatočne sa môžu vložiť obrysy vlastného plavidla a bezpečnostné obrysy.

4.4.   Orientácia, poloha a posun plavebnej mapy

a)

V navigačnom režime je povolená len čelná orientácia plavebnej mapy „v relatívnom pohybe“ s prezentáciou „v strede obrazovky“ alebo „mimo stredu obrazovky“ v závislosti od požiadaviek pre radarové zobrazenie.

b)

V informačnom režime sa odporúča aspoň orientácia plavebnej mapy „na sever“ a „rovnobežne s osou vodnej cesty“, ako aj určenie polohy. Po pripojení snímača polohy môže zobrazovaná časť plavebnej mapy automaticky sledovať polohu vlastného plavidla.

4.5.   Poloha a kurz vlastného plavidla

a)

V navigačnom režime je poloha vlastného plavidla vždy viditeľná na ploche displeja „v strede obrazovky“ alebo „mimo stredu obrazovky“ podľa špecifikácií v radarových požiadavkách komisie CCNR.

b)

Smerová čiara, ktorá vedie od stredu zobrazenia po jeho vrchnú časť a ktorá je vždy viditeľná, predstavuje smerovanie vlastného plavidla.

4.6.   Hustota informácií

Hustota informácií je nastaviteľná na aspoň na tri prepínacie stupne: „minimálna“, „štandardná“ a „všetky informácie“. V poslednom prípade sa okrem „štandardného“ zobrazenia zobrazujú individuálne na požiadanie aj všetky ostatné prvky. Všetky zodpovedajúce viditeľné prvky sú vymedzené v „Prevádzkovej norme“ a „Norme prezentácie“ (vrátane „Prezentačnej knižnice pre vnútrozemský systém ECDIS“) (oddiely 1 a 3 týchto technických špecifikácií).

4.7.   Rozsahy/Rozsahové kružnice

a)

V navigačnom režime sú v súlade s radarovými predpismi pevne stanovené tieto rozsahy a rozsahové kružnice:

Rozsah

Rozsahové kružnice

500 m

100 m

800 m

200 m

1 200 m

200 m

1 600 m

400 m

2 000 m

400 m

4 000 m

800 m

b)

Povolené sú menšie a väčšie rozsahy s najmenej štyrmi a najviac šiestimi rozsahovými kružnicami.

c)

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS má v navigačnom režime pevne stanovené rozsahové kružnice s vyššie uvedenými intervalmi a aspoň jeden variabilný ukazovateľ rozsahu (ďalej len „VRM“).

d)

Zapínanie a vypínanie pevných a variabilných ukazovateľov rozsahu je od seba navzájom nezávislé a ich zobrazenia sú jednoznačne odlíšiteľné.

e)

Pri polohe VRM a príslušnej zobrazovanej vzdialenosti sa používajú rovnaké prírastky a rozlíšenie.

f)

Funkcie VRM a elektronickej zameriavacej čiary (EBL) sa môžu dodatočne vykonávať pomocou kurzora a príslušného numerického zobrazenia, ktoré ukazujú rozsah a smer polohy kurzora.

g)

Pre informačný režim sa odporúčajú rovnaké rozsahy.

4.8.   Jas obrazu

a)

Jas zobrazenia je nastaviteľný na hodnotu potrebnú na prevádzku. Platí to predovšetkým pre prevádzku za tmy.

b)

Plavebná mapa a radarové zobrazenie majú samostatné ovládacie prvky jasu.

c)

Z dôvodu značne rozdielneho jasu okolitého prostredia počas jasného dňa a tmavej noci sú okrem tabuliek farieb k dispozícii v menu aj ďalšie ovládacie prvky pre základný jas zobrazenia.

4.9.   Farby obrazu

Používajú sa aspoň kombinácie farieb uvedené v Prezentačnej knižnici IHO-S-52, kapitolách 4 a 13 (tabuľky farieb) pre jasný deň, pre biely deň, tmavý deň, súmrak a noc.

4.10.   Výberová správa

a)

V navigačnom režime je možné zhromaždiť všetky podstatné textové a/alebo grafické informácie o prvkoch vybraných užívateľom, ktoré sa zobrazujú na plavebnej mape.

b)

Tieto dodatočné textové a/alebo grafické informácie nebránia pohľadu na vodnú cestu v navigačnej mape.

4.11.   Meracie prvky

a)

Potrebné sú meracie prvky pre vzdialenosti a kurzy.

b)

Rozlíšenie a presnosť sú minimálne rovnaké ako rozlíšenie a presnosť zobrazenia, ale nemusia poskytovať lepšie hodnoty ako v prípade dát plavebnej mapy.

4.12.   Vkladanie vlastných zápisov veliteľmi lodí do plavebných máp a ich editovanie

a)

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS umožňuje veliteľom lode vkladanie, archivovanie, upravovanie a vymazávanie dodatočných informácií v plavebnej mape (vlastné prvky veliteľa lode).

b)

Tieto vlastné zápisy do plavebnej mapy sú odlíšiteľné od dát SENC a neprekrývajú ani nezhoršujú radarové zobrazenie.

4.13.   Načítanie a aktualizácia máp SENC

a)

Všetky manuálne činnosti týkajúce sa načítania alebo aktualizácie plavebných máp sú možné len mimo navigačného režimu.

b)

Automatická aktualizácia nezhoršuje výkonnosť navigačného zobrazenia.

c)

Vloží sa funkcia obnovy predchádzajúceho stavu s cieľom umožniť obnovenie poslednej pracovnej kombinácie.

4.14.   Prezentácia a prekrývanie radarových zobrazení

a)

Radarové zobrazenie je pre prevádzku v navigačnom režime povinné.

b)

Rozmery, rozlíšenie a atribúty radarovej prezentácie spĺňajú príslušné požiadavky týkajúce sa radarov.

c)

Radarové zobrazenie sa neznehodnocuje iným obsahom obrazu (pozri aj kapitolu 4.3.c tohto oddielu).

d)

Za predpokladu, že funkčné požiadavky sú splnené, je povolené prekrývanie rozličných vrstiev informácií.

e)

Prekrývanie informácií týkajúcich sa polohy a orientácie iných plavidiel je povolené len vtedy, ak:

sú informácie aktuálne (blízke reálnemu času) a

čas od vzniku informácií nepresahuje maximálnu hodnotu prerušenia stanovenú v tabuľke v oddiele 1 bode 5.1 písm. e) Prevádzkovej normy pre vnútrozemský systém ECDIS. Symboly sú označené ako neaktuálne, ak sú informácie v prípade pohybujúcich sa plavidiel staršie než 30 sekúnd. Informácie o pozícii vlastného plavidla sa nezobrazujú, ak sú získané z opakovacej stanice.

f)

Prekryté informácie získané z lokalizácie plavidiel a zo zariadení na lokalizáciu plavidiel, ktoré sa týkajú polohy a orientácie iných plavidiel, sa zoslabia na hodnotu definovanú užívateľom.

g)

Zobrazovanie polohy a orientácie iných plavidiel zistené prostredníctvom

riadeného trojuholníka alebo

skutočných obrysov (prispôsobených mierke)

je povolené len vtedy, ak je k dispozícii smerovanie týchto iných plavidiel. Vo všetkých ostatných prípadoch sa používa všeobecný symbol (odporúča sa osemuholník, pričom kruh sa používa len pre vnútrozemské aplikácie).

h)

Existuje možnosť, aby sa deaktivovala plavebná mapa, ako aj všetky ostatné informačné vrstvy a aby sa zobrazoval len radarový obraz prostredníctvom jedného ľahko dostupného ovládacieho prvku alebo menu.

i)

Ak sa monitorovaním kvality a vierohodnosti zariadenia vnútrozemského systému ECDIS zistí, že sa plavebná mapa nedá orientovať a/alebo umiestniť s presnosťou požadovanou v týchto technických špecifikáciách, na displeji sa zobrazí výstraha a plavebná mapa sa automaticky vypne.

4.15.   Funkcie vnútrozemského systému ECDIS s okamžitým prístupom

a)

Priamy prístup je potrebný pre tieto prevádzkové funkcie:

ROZSAH,

JAS,

FARBY,

HUSTOTA INFORMÁCIÍ.

b)

Tieto funkcie majú buď vlastné ovládacie prvky alebo vlastné menu, pričom sa uvádzajú v najvyššej úrovni menu a sú nepretržite viditeľné.

4.16.   Trvalo viditeľné funkčné parametre

Tieto funkčné parametre sú vždy viditeľné:

skutočný ROZSAH,

STAV snímačov (ladenie radaru, kvalita polohy, výstrahy),

zvolená VÝŠKA VODNEJ HLADINY (ak je k dispozícii),

zvolená BEZPEČNÁ HĹBKA (ak je k dispozícii),

zvolená HUSTOTA INFORMÁCIÍ.

5.   SERVISNÉ FUNKCIE

Servisné funkcie sú chránené pred neoprávneným prístupom heslom alebo inými vhodnými opatreniami, a nie sú voliteľné v navigačnom režime.

5.1.   Statická korekcia polohy plavebnej mapy

a)

Poloha vlastného plavidla sa na displeji prezentuje „v strede obrazovky“ alebo „mimo stredu obrazovky“ v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa radarov. Umiestnenie plavebnej mapy zodpovedá radarovému zobrazeniu. Za predpokladu vloženia absolútnej polohy, prípustný statický rozdiel medzi skutočnou polohou zachytenou radarom a stredom radarového zobrazenia nie je väčší ako 1 m.

b)

Existuje možnosť, aby sa opravila chyba spôsobená posunom (vzdialenosť medzi polohou podľa polohového snímača a podľa radarového snímača).

5.2.   Statická korekcia orientácie plavebnej mapy

a)

Rozdiel medzi orientáciou smerovej čiary a osou plavidla nie je väčší ako ± 1,0 stupňa.

b)

Zobrazenie na plavebnej mape a radarové zobrazenie majú rovnakú orientáciu. Statická smerová chyba medzi smerovou čiarou a orientáciou plavebnej mapy je menšia ako ± 0,5 stupňa.

5.3.   Konfigurácia rozhraní

a)

Rozhrania pre pripojené snímače, aktívne prvky a signály možno konfigurovať. [Aktívny prvok transformuje elektrickú kvantitu na inú fyzikálnu kvantitu (napr. optickú). Aktívny prvok je opakom snímača.]

b)

Rozhrania sú v súlade s existujúcimi špecifikáciami rozhraní, ako je norma NMEA 01/83, a špecifikáciami rozhraní pre indikátory rýchlosti otáčania (20 mV/stup/min).

6.   SKÚŠKY HARDVÉRU A POŽADOVANÉ OSVEDČENIA

a)

Skúška pozostáva z porovnania skúšaného zariadenia (EUT) a požiadaviek týchto technických špecifikácií.

b)

Overené ekvivalentné skúšky a overené a zdokumentované výsledky skúšok sa akceptujú bez opakovania skúšok.

6.1.   Dodržiavanie požiadaviek na pracovné prostredie zariadenia

a)

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, uvedené v kapitole 2.2.4 tohto oddielu, spĺňa požiadavky normy EN 60945 o podmienkach pracovného prostredia zariadenia (vlhkosť, vibrácie a teplota, pričom teplota je znížená v súlade s kapitolou 3.1 tohto oddielu) a o elektromagnetickej kompatibilite.

b)

Dodávateľ alebo jeho zástupca predloží príslušné vyhlásenie o zhode akreditovaného laboratória o zhode.

6.2.   Dokumentácia zariadenia

Je potrebné skontrolovať technickú dokumentáciu, aby bola úplná, primeraná, zrozumiteľná a aby postačovala na bezproblémovú inštaláciu, konfiguráciu a prevádzku zariadenia.

6.3.   Rozhrania

a)

Všetky rozhrania sú správne a úplne zdokumentované.

b)

Elektronické obvody sú navrhnuté a zrealizované tak, aby boli z mechanického a elektronického hľadiska bezporuchové a aby na pripojené zariadenia nemali zhoršujúce účinky.

6.4.   Vlastnosti prevádzkových ovládacích prvkov

Všetky prevádzkové ovládacie prvky je potrebné skontrolovať, pokiaľ ide o ergonomický a funkčný režim prevádzky, a musia spĺňať požiadavky týchto technických špecifikácií.

6.5.   Vlastnosti displeja

Displej musí spĺňať všetky požiadavky týchto technických špecifikácií z hľadiska rozmerov, zobraziteľných farieb, rozlíšenia a zmeny jasu.

7.   SKÚŠKA PREZENTÁCIE, PREVÁDZKY A FUNKČNOSTI PLAVEBNEJ MAPY

7.1.   Príprava skúšaného zariadenia (EUT)

EUT sa nainštaluje, zmontuje a pripojí podľa návodu na inštaláciu. Po zapnutí sa načíta skúška SENC.

7.2.   Skúška prevádzkových režimov

Všetky prevádzkové režimy opísané v návode na prevádzku sa budú postupne vyvolávať a skúšať. Musia byť splnené požiadavky kapitoly 4 tohto oddielu.

7.3.   Skúška zobrazovaných prvkov

Skúša sa, či sú všetky prvky, ktoré sú začlenené do skúšky SENC viditeľné a správne zobrazované. Pri tejto skúške sa hustota informácií prepne na „všetky prvky“. Systém musí dokázať aspoň zobrazovať všetky prvky podľa normy prezentácie vnútrozemského systému ECDIS (oddiel 3 týchto technických špecifikácií). Povolené sú aj dodatočné súbory symbolov voliteľné užívateľom.

V prípade, že symboly, ktoré sa odchyľujú od symbolov v dodatku 2 Prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS k uzneseniu komisie EHK OSN o vnútrozemskom systéme ECDIS, ktorý je uvedený v oddiele 1 bode 2 písm. i), sú použité na prezentáciu informácií z plavebnej mapy, musia byť:

čitateľné,

určité a jednoznačné z hľadiska ich významu,

dostatočnej veľkosti, aby mohli podporovať nominálnu zornú vzdialenosť.

Symboly, ktoré sa pridajú do prezentačnej knižnice vnútrozemského systému ECDIS, sú jasne odlíšiteľné od symbolov prezentačnej knižnice.

7.4.   Skúška hustoty informácií v závislosti od mierky (SCAMIN)

a)

Testuje sa, či je funkcia SCAMIN (minimálna mierka, pri ktorej sa môže prvok použiť na prezentáciu systému ECDIS) správne nainštalovaná.

b)

V prípade tejto skúšky sa použije rozsah, pri ktorom je prvok viditeľný podľa číslovania SCAMIN (pozri dodatok 1.1 k uzneseniu komisie EHK OSN o vnútrozemskom systéme ECDIS uvedenom v oddiele 1 bode 2 písm. h, katalóg prvkov pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest a kapitolu 8.4 užívateľskej príručky IHO-S-52 k prezentačnej knižnici).

7.5.   Skúška zmeny jasu

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS sa prevádzkuje v tmavej miestnosti a jas sa zníži na najnižšiu úroveň. Jas prvkov nemá vyššiu hodnotu ako 15 cd/m2 a pozadie hodnotu vyššiu ako 0,5 cd/m2.

7.6.   Skúška farieb

Postupne sa testuje, či všetky užívateľom voliteľné tabuľky farieb S-52 zodpovedajú týmto technickým špecifikáciám.

7.7.   Skúška funkcií merania

a)

Všetky numerické zobrazované hodnoty elektronickej zameriavacej čiary (EBL) a variabilného ukazovateľa rozsahu (VRM) presne zodpovedajú analógovým pozíciám EBL a VRM (alebo súradniciam kurzora).

b)

Rozlíšenie a prírastky numerického zobrazenia sú identické s analógovými hodnotami EBL a VRM.

7.8.   Skúška funkcie aktualizácie plavebnej mapy

Pred každým krokom skúšky a po každom kroku skúšky sa podľa návodu na prevádzku a zobrazenia na displeji musia obnoviť čísla verzií načítaných SENC a aktualizácií a zobrazia sa na displeji.

Krok 1: Načítanie skúšky SENC.

Krok 2: Aktualizácia skúšky SENC.

Krok 3: Skúška funkcie obnovy predchádzajúceho stavu.

Krok 4: Načítanie novej SENC.

Po aktualizácii je možné obnoviť a zobraziť všetky dotknuté prvky.

7.9.   Skúška zobrazovaných prvkov vo viac než jednej bunke pre rovnakú oblasť

a)

Je potrebné vyskúšať, či sú všetky prvky začlenené do skúšky SENC a do skúšky dodatočného prekrytia SENC viditeľné a správne zobrazené. Pri tejto skúške sa hustota informácií prepne na „všetky prvky“.

b)

Je potrebné vyskúšať, či je možné vybrať jednu alebo viac špecifických buniek na prezentáciu, ak je k dispozícii viac buniek od rozličných výrobcov pre rovnakú oblasť s rovnakým použitím.

8.   SKÚŠKA PREZENTÁCIE A PREVÁDZKY RADAROVÉHO ZOBRAZENIA

8.1.   Príprava

a)

V záujme testovania poskytne výrobca alebo dodávateľ so systémom, ktorý sa má schváliť (skúšané zariadenie – EUT), sériové rozhranie, ktoré zabezpečuje rovnaké aktuálne hodnoty (napr. reťazce NMEA 01/83) polohy a smeru, aké sú použité pre polohu a orientáciu plavebnej mapy.

b)

Počas skúšky sa použije referenčný systém, ktorého hodnoty polohy a smeru sa porovnávajú s hodnotami EUT.

c)

EUT sa pripojí k akémukoľvek typu schváleného radarového zariadenia (podľa výberu dodávateľa).

d)

Rozsah a kurz radarového zobrazenia je potrebné prispôsobiť smerovej čiare.

8.2.   Skúška radarového zobrazenia bez podkladovej plavebnej mapy

a)

Ak zariadenie vnútrozemského systému ECDIS zobrazuje radarový obraz, ale ovládanie radaru sa vykonáva radarovým zariadením (oddiel 4B, obrázky 2 a 3), radarové zobrazenie zariadenia vnútrozemského systému ECDIS sa považuje za „dcérske zobrazenie“ položky radarového zariadenia. V takom prípade musí radarové zobrazenie spĺňať požiadavky súvisiace s displejom a obrazom platným pre radary a pre indikátory rýchlosti otáčania.

b)

Ak je EUT radarovou inštaláciou s integrovanou funkciou vnútrozemského systému ECDIS (oddiel 4B, obrázok 4), musia byť splnené všetky požiadavky noriem pre radarové zariadenia a pre indikátory rýchlosti otáčania.

8.3.   Skúška radarového zobrazenia, prekrytých informácií z iných plavidiel a podkladovej plavebnej mapy

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS sa nainštaluje v referenčnom prostredí. Môže byť skutočné (na plavidle) alebo simulované. Použijú sa rôzne staré informácie o polohe a orientácii iných plavidiel (podľa technických špecifikácií vnútrozemského systému AIS).

8.3.1.   Skúška radarového prekrytia

a)

Radarové zobrazenie nesmie byť znehodnotené obrazom plavebnej mapy (pozri kapitolu 4.3.c tohto oddielu).

b)

Prekrytie informácií o polohe a smerovaní iných plavidiel sa zobrazuje len vtedy, ak:

sú informácie aktuálne (blízke reálnemu času) a

čas od vzniku informácií nepresahuje maximálnu hodnotu prerušenia stanovenú v tabuľke v oddiele 1 bode 5.1 písmene e) Prevádzkovej normy pre vnútrozemský systém ECDIS. Symboly sú označené ako neaktuálne, ak sú v prípade pohybujúcich sa plavidiel informácie staršie než 30 sekúnd. Informácie o pozícii vlastného plavidla sa nezobrazujú, ak sú získané z opakovacej stanice.

c)

Prekryté informácie získané z lokalizácie plavidiel a zo zariadení na lokalizáciu plavidiel, ktoré sa týkajú polohy a orientácie iných plavidiel, sa zoslabia na hodnotu definovanú užívateľom.

d)

Poloha a orientácia iných plavidiel zistené prostredníctvom

riadeného trojuholníka alebo

skutočných obrysov (prispôsobených mierke)

sa zobrazujú len vtedy, ak je známa orientácia týchto iných plavidiel. Vo všetkých ostatných prípadoch sa používa všeobecný symbol (odporúča sa osemuholník, kruh sa používa len pre vnútrozemské aplikácie).

e)

Existuje možnosť, aby sa deaktivovala plavebná mapa a všetky ostatné informačné vrstvy a aby sa zobrazoval len radarový obraz prostredníctvom jedného ľahko dostupného ovládacieho prvku alebo menu.

f)

Obraz plavebnej mapy sa nesmie obnoviť neskôr než radarové zobrazenie.

8.3.2.   Skúška polohy a orientácie mapy

a)

Statický posun polohy mapy musí byť menší ako ± 5 m vo všetkých rozsahoch až do 2 000 m.

b)

Statický posun orientácie azimutu medzi radarovým zobrazením a zobrazením plavebnej mapy musí byť menší ako ± 0,5 stupňa.

c)

Korekcia týchto parametrov sa uskutočňuje v servisnom režime.

d)

Dynamická odchýlka orientácie plavebnej mapy pri rýchlosti otáčania nižšej ako ± 60 stup./min musí byť menšia ako ± 3 stupne.

e)

Tieto skúšky sa vykonávajú vizuálne alebo hodnotením nameraných dát.

8.3.3.   Skúška zhody mierky

Informácie plavebnej mapy sa porovnávajú s osvedčenými referenčnými bodmi na radarovom zobrazení, čím sa vyskúša, či mierka plavebnej mapy dostatočne zodpovedá mierke radaru.

9.   SKÚŠKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLOV A INDIKÁTOROV

a)

Potrebné je vyskúšať výstrahy generované samotným zariadením vnútrozemského systému ECDIS, ako aj výstrahy pochádzajúce zo snímačov pripojených k systému ECDIS.

b)

Postup skúšky sa skladá z týchto situácií:

všetky chyby zariadenia vnútrozemského systému ECDIS (zabudované skúšobné zariadenie – BITE),

chýbajúci signál polohy,

chýbajúci radarový signál,

chýbajúci signál rýchlosti otáčania,

chýbajúci smerový signál,

nie je možné prispôsobenie radarovej mapy.

10.   SKÚŠKA PODPORNÉHO ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU

a)

Táto skúška overuje reakciu zariadenia vnútrozemského systému ECDIS na poruchu každej vnútornej alebo vonkajšej zložky a potenciálne a požadované opatrenia operátora.

b)

Okrem toho je potrebné skontrolovať návod na prevádzku s cieľom zistiť, či opatrenia požadované zo strany operátora sú opísané primerane a vhodne.

ODDIEL 4A:   OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KVALITY SOFTVÉRU

1.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Softvér používaný v navigačnom režime je bezpečnostnou súčasťou navigačného systému. Dodávatelia navigačných systémov zabezpečia, aby všetky komponenty softvéru používané v navigačnom režime umožňovali bezpečnú navigáciu v každej situácii.

1.1.   Požiadavky na návrh softvéru

Komponenty softvéru musia byť jednoznačne navrhnuté pomocou osvedčených metód navrhovania softvéru. V špecifikáciách návrhu sa uvedie, ako sa pri riešení návrhu softvéru zohľadňovali bezpečnostné požiadavky.

Je potrebné predložiť príručku štýlu softvéru, v ktorej sa špecifikuje štýl kódovania v programe, štýl dokumentácie, modularizácia, analýza konfliktov a testovanie komponentov softvéru. Pre každý komponent softvéru sa požaduje dokumentácia opisujúca špecifikácie a návrh.

1.2.   Požiadavky na implementáciu

Softvérové moduly implementujú kvalifikovaní vývojoví pracovníci, ktorí sú v plnej miere oboznámení s návrhom riešenia a bezpečnostnými požiadavkami.

Ak na softvéri navigačného systému pracuje viac ako jeden vývojový pracovník, použije sa systém na kontrolu verzií, aby sa zaručil bezkonfliktný vývoj.

Implementácia sa uskutoční v súlade so špecifikáciou návrhu a musí zodpovedať príručke štýlu softvéru. Ďalej sa v rámci implementácie riešia známe problémy implementácie (podľa použitého jazyka). Patria sem okrem iného:

zaobchádzanie s nulovým ukazovateľom,

neinicializované premenné,

kontrola rozsahu,

overovanie veľkosti poľa,

prideľovanie a uvoľňovanie pamäte,

zaobchádzanie s výnimkami.

Ak sa použije paralelné spracovanie (napr. viac pásiem, úloh alebo procesov), v rámci implementácie sa riešia problémy bezkonfliktného spracovania. Patria sem okrem iného:

dráhové podmienky,

problémy s opakovaným vstupom,

inverzia priorít,

zablokovanie.

1.3.   Skúšobné požiadavky

Moduly softvéru sa testujú v súlade so špecifikáciou návrhu. Výsledky testov sa porovnajú s pokynmi na návrh a zdokumentujú v správach o skúškach.

Súčasťou testov sú testy modulov, ako aj celkového systému. Dodávatelia navigačného systému používajú na zabezpečenie stability svojho systému rozsiahle simulačné testy. Simulátor umožňuje simuláciu kompletného navigačného prostredia vrátane všetkých požadovaných externých snímačov.

1.4.   Požiadavky na komponenty tretích strán

Medzi komponenty tretích strán [produkty OEM (pôvodné zariadenia výrobcu)] patrí softvér, ktorý nevyvinul dodávateľ navigačného systému. Okrem iného sem patria:

statické alebo dynamické prepojené knižnice,

nástroje návrhu a projektovania pomocou počítača, ktoré tvoria zdrojový alebo cieľový kód,

operačné systémy.

Softvérové komponenty tretích strán sa musia vyberať v súlade so všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami. Dodávateľ navigačného systému musí dokázať, že komponenty tretích strán zodpovedajú prísnym normám bezpečnej navigácie, a to buď predložením akceptovateľného osvedčenia o kvalite alebo rozsiahlymi a overiteľnými skúškami komponentov.

1.5.   Požiadavky na dodatočné služby v navigačnom režime

Navigačné systémy môžu podporovať dodatočné služby v navigačnom režime, ak sú užitočné. Tieto služby nesmú zasahovať do navigačného režimu.

Dodávateľ navigačného systému je zodpovedný za dodatočné skúšobné zariadenia potrebné na overenie špecifikácie rozhrania, špecifikácie protokolu a skúšky zhody s technickými špecifikáciami vnútrozemského systému ECDIS.

1.6.   Jazyk

Je potrebné opätovne požiadať o typové schválenie doplňujúcich národných verzií typovo schváleného vnútrozemského systému ECDIS s cieľom skontrolovať preklad užívateľského rozhrania.

1.7.   Požiadavky na dokumentáciu pre užívateľov

Dokumentácia (príručky) obsahuje zrozumiteľné informácie o inštalácii, prevádzke a servise navigačného systému. Informácie určené užívateľom sa prezentujú jasným a zrozumiteľným spôsobom bez zbytočných technických pojmov. Užívateľská príručka je k dispozícii aspoň v anglickom, francúzskom, nemeckom a holandskom jazyku. Technická dokumentácia môže byť k dispozícii len v anglickom jazyku.

2.   METÓDY SKÚŠOK A POŽADOVANÉ VÝSLEDKY

2.1.   Prevádzková skúška navigačného režimu

2.1.1.   Výkonnostné požiadavky

Navigačný systém poskytuje spoľahlivé odhady polohy a smeru. Okrem toho systém kontroluje odhady polohy a smeru s cieľom overiť dodržiavanie požadovanej presnosti.

Informácie o polohe a smere sa vypočítajú a zobrazia pre rovnakú referenčnú polohu, ktorou je bežne stred radarovej antény. Nový odhad polohy má byť k dispozícii aspoň po každom otočení radarovej antény.

2.1.1.1.   Poloha

Navigačný systém odhaduje a zobrazuje polohu plavidla. Za bežných prevádzkových podmienok sa musia dodržiavať tieto minimálne požiadavky:

a)

Priemerný odhad polohy sa nesmie odchyľovať o viac ako 5 metrov od skutočnej polohy a pokrýva všetky systematické chyby.

b)

Štandardná odchýlka σ je menšia ako 5 metrov a vychádza len z náhodných chýb.

c)

Systém dokáže zistiť odchýlku väčšiu ako 3σ v priebehu 30 sekúnd.

Tieto výsledky sa musia overovať pomocou skúšok v reálnych podmienkach trvajúcich minimálne 60 min.

2.1.1.2.   Smer

Navigačný systém odhadne smer plavidla a zobrazuje ho. Je potrebné dodržiavať tieto minimálne požiadavky:

a)

Priemerný odhad uhla smeru sa nesmie líšiť od smeru radaru o viac ako 1 stupeň a pokrýva všetky systematické chyby. Posun medzi smerom plavidla a smerom radaru je menší ako 1 stupeň.

b)

Štandardná odchýlka σ je menšia ako 2 stupne a vychádza len z náhodných chýb.

Tieto výsledky sa musia overovať pomocou skúšok v reálnych podmienkach trvajúcich minimálne 60 min.

2.1.2.   Porucha snímača

Navigačný systém vykonáva online kontrolu správnych odhadov polohy a smeru. Problémy sa musia zistiť v priebehu 30 sekúnd. V prípade poruchy navigačný systém informuje užívateľa o probléme a jeho dôsledkoch pre navigáciu.

Ak výstražný systém dôležitého snímača signalizuje, že poloha alebo smer nie sú v súlade s požadovanou presnosťou, navigačná mapa sa vypne.

2.1.3.   Rozhranie prevádzkovej skúšky

Dodávateľ navigačných systémov vybaví navigačné systémy počas skúšky zhody štandardným rozhraním NMEA odosielajúcim informácie o polohe a smere, ktoré využíva navigačný systém. Tieto informácie sú zakódované prostredníctvom viet NMEA známych ako GGA a HDT. Akceptujú sa aj dodatočné vety ako RMC, ROT a VTG.

Tieto reťazce sa prednostne posielajú každú 0,1 sekundy, minimálne každú sekundu. Poloha a smer sú v súlade s definíciami uvedenými v kapitole 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tohto oddielu.

2.2.   Všeobecné skúšky softvéru

2.2.1.   Dokumentácia zariadenia

Pri preberaní každého navigačného systému sa musia odovzdať tieto dokumenty:

užívateľská príručka,

návod na inštaláciu,

servisná príručka.

Pri preberaní sa odovzdávajú tieto dokumenty a súbory, ktoré sa nepožadujú pre koncových užívateľov:

špecifikácia návrhu,

príručka štýlu softvéru,

osvedčenia o komponentoch softvéru tretích strán alebo skúšobné a simulačné protokoly.

Predložené dokumenty a súbory majú umožňovať kompletné overenie zhody s technickými špecifikáciami vnútrozemského systému ECDIS.

2.2.2.   Záťažová skúška

Navigačný systém musí vyhovieť záťažovej skúške v priebehu 48 hodín nepretržitej prevádzky za normálnych prevádzkových podmienok. Počas prevádzky musí systém poskytovať štandardné rozhrania pri monitorovaní výkonnosti a zdrojov. Monitorovaním systému sa nesmie preukázať žiadny náznak nestability systému, straty dát z pamäte ani iný druh straty výkonnosti v danom čase. Navigačné systémy podporujúce dodatočné služby počas prevádzky v navigačnom režime musia poskytovať potrebné skúšobné zariadenie vrátane všetkých dokumentov uvedených v kapitole 1.7 tohto oddielu.

3.   ZMENY V CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMOCH

3.1.   Všeobecné požiadavky

Navigačné systémy nainštalované na palube musia byť funkčne ekvivalentné systému s úradným osvedčením. Pre každý systém musí dodávateľ navigačných systémov predložiť vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami vnútrozemského systému ECDIS a o tom, že je funkčne rovnocenný s certifikovanými systémami.

Príslušný orgán má právo kedykoľvek skontrolovať zhodu nainštalovaných systémov vnútrozemského systému ECDIS.

3.2.   Zmeny hardvéru a softvéru

Dodávateľ navigačných systémov môže zmeniť softvér alebo hardvér, pokiaľ sa zachová zhoda vnútrozemského systému ECDIS. Zmeny musia byť v plnej miere zdokumentované a predložené príslušnému orgánu spolu s vysvetlením, ako budú vplývať na navigačný systém. Príslušný orgán môže požadovať čiastočné alebo úplné obnovenie osvedčenia, ak to považuje za potrebné. Vyššie uvedené skutočnosti platia aj pre používanie schváleného vnútrozemského systému ECDIS s inou národnou verziou operačného systému.

Tieto zmeny nemajú vplyv na osvedčenie systému a vyžadujú len informovanie príslušného orgánu:

menšie zmeny komponentov tretej strany (napr. aktualizácie operačného systému alebo knižnice),

používanie ekvivalentných alebo lepších komponentov hardvéru (napr. rýchlejší mikroprocesor, novšie revízie čipov, ekvivalentná grafická karta atď.),

menšie zmeny v zdrojovom kóde alebo dokumentácii.

ODDIEL 4B:   SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE (OBRÁZKY)

Obrázok 1

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, samostatný systém bez pripojenia k radaru

Image

Obrázok 2

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, paralelná inštalácia s pripojením k radaru

Image

Obrázok 3

Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS s pripojením k radaru a spoločnému monitoru

Image

Obrázok 4

Zariadenie navigačného radaru s integrovanou funkciou vnútrozemského systému ECDIS

Image

ODDIEL 5:   SLOVNÍK POJMOV

Zdroje použité na vymedzenie pojmov a akronymov použitých v texte:

1.

Uznesenie IMO MSC.232(82)

2.

IHO S-52 a IHO S-32 dodatok 1 „Slovník pojmov súvisiacich so systémom ECDIS“

3.

IHO S-57 (najmä časť 1 „Všeobecný úvod“ odsek 5 „Vymedzenie pojmov“)

4.

Technické špecifikácie vnútrozemského systému ECDIS

4.1.

Oddiel 1: Prevádzková norma pre vnútrozemský systém ECDIS

4.2.

Oddiel 2: Dátová norma pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest

4.3.

Oddiel 2a: Kódy pre výrobcov a vodné cesty

4.4.

Oddiel 3: Norma na zobrazovanie vo vnútrozemskom systéme ECDIS

4.5.

Oddiel 4: Prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšok a požadované výsledky skúšok, vrátane oddielov 4A a 4B

5.

Doména IENC v registri S-100

6.

Produktová špecifikácia IEHG pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest

7.

Katalóg prvkov IEHG na mapách ENC vnútrozemských vodných ciest

8.

Usmernenie IEC 61174, vydanie 3.0

9.

Časti III až VI prílohy IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES (1): Požiadavky uplatniteľné pre radarové zariadenia a indikátory rýchlosti otáčania.

10.

Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2007 týkajúce sa technických usmernení o plánovaní, implementácii a prevádzke riečnych informačných služieb (RIS) (2)

Vymedzenie prvkov a atribútov je možné odvodiť z Katalógu prvkov pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest uznesenia komisie EHK OSN o vnútrozemskom systéme ECDIS uvedeného v oddiele 1 bode 2 písmene h).

Pojem alebo akronym

Vymedzenie pojmu

Zdroj

Akronym

6-znakový kód prvku/atribútu

3

Systém AIS

Automatický komunikačný a identifikačný systém určený na zvýšenie bezpečnosti navigácie pomáhajúci efektívnej prevádzke služieb lodnej dopravy (VTS), lodnému výkazníctvu a operáciám medzi plavidlami a operáciám medzi plavidlami a pobrežím.

2

Celková hustota informácií

Celková hustota informácií (celkové zobrazenie) znamená maximálny objem informácií na mapách SENC. Popri štandardnom zobrazení sa na požiadanie zobrazujú individuálne aj všetky ostatné objekty.

4.1

Atribút

Definovaná charakteristika objektu (napr. kategória svetla, limity v sektore, vlastnosti svetla atď.).

3

Kópie atribútov

Atribúty S-57/S-100 (s kompletným zoznamom hodnôt atribútov), ktoré boli rozšírené podľa požiadaviek vnútrozemského systému ECDIS. Všetky nové atribúty majú rovnaký názov ako ich zdroje, ale sú písané malými písmenami.

7

Komisia CCNR/ZKR

Ústredná komisia pre plavbu po Rýne, medzinárodná komisia založená na „Mannheimskom dohovore“. Súčasné členské štáty sú Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Švajčiarsko. Najdôležitejšie a najtrvalejšie ciele komisie CCNR sú:

 

prosperita vnútrozemskej plavby po Rýne a v Európe,

 

zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti plavieb na vnútrozemských vodných cestách a v ich okolí.

 

Bunka (bunka plavebnej mapy)

Bunka je geografická oblasť, v ktorej sú dáta z máp ENC vnútrozemských vodných ciest.

3

Kalibrácia farieb podľa normy CIE

Postup, ktorým sa potvrdzuje, že farba špecifikovaná v IHO S-52, je v systéme ECDIS správne zobrazená.

2

Zberný prvok

Typ prvku, ktorý obsahuje informácie o vzťahoch medzi inými prvkami.

3

Kompilačná mierka

Mierka, pri ktorej informácie plavebnej mapy vyhovujú požiadavkám IHO na presnosť plavebnej mapy. Určuje ju príslušný hydrografický úrad a je súčasťou máp ENC.

6

Parametre

Súbor parametrov špecifikujúci referenčný povrch alebo referenčný súradnicový systém používaný pre geodetickú kontrolu pri výpočte súradníc bodov na Zemi. Bežne sa parametre vymedzujú samostatne ako horizontálne a vertikálne parametre. Pre praktické použitie týchto parametrov je potrebné mať jeden bod alebo viac výrazne odlišných bodov so súradnicami uvedenými v týchto parametroch.

2

Horizontálne parametre

Súbor parametrov špecifikujúci referenčný objekt pre horizontálnu geodetickú kontrolu, čo sú spolu/bežne rozmery a poloha referenčného elipsoidu. (Horizontálne parametre musia byť WGS 84).

6

Vertikálne parametre

Povrch, vzhľadom na ktorý sa určuje zvýšenie a/alebo hĺbka (hĺbka vody a výška prílivu). Pre zvýšenie sa bežne používa (ekvipotenciálny) povrch hladiny, približne priemerná výška hladiny mora, pre hĺbku sa v mnohých prípadoch používa nízky vodný stav.

6

Diferenciálny GPS (DGPS)

Forma GPS, v ktorej sa spoľahlivosť a presnosť zvyšuje vysielaním časovo variabilnej korekčnej správy z monitorovacieho prijímača GPS (diferenciálny režim) so známou polohou na pobreží. Korekcie sa automaticky zavádzajú do prijímača GPS na palube a používajú sa na výpočet presnejšej polohy.

4

Základné zobrazenie

Minimálna hustota informácií znamená minimálny objem zobrazovaných informácií na mapách SENC, ktorý operátor nemôže zredukovať a ktorý pozostáva z informácií požadovaných vždy vo všetkých geografických oblastiach a za každých okolností.

1

Mierka zobrazenia

Pomer medzi vzdialenosťou na displeji a vzdialenosťou na zemi, normalizovaný a vyjadrený ako pomer, napr. 1 : 10 000.

2

EBL

Elektronická zameriavacia čiara

4.5

Systém ECDIS

Elektronický mapový zobrazovací a informačný systém (systém ECDIS), ktorý je možné akceptovať ako vyhovujúci aktuálnej plavebnej mape podľa nariadení V/19 a V/27 dohovoru SOLAS z roku 1974, v znení zmien a doplnení, ak má primeraný záložný systém, a ktorý zobrazuje vybrané informácie zo systémovej elektronickej navigačnej mapy (mapy SENC) s informáciami o polohe z navigačných snímačov, pomáha námorníkom pri plánovaní a monitorovaní trasy a v prípade potreby zobrazuje dodatočné informácie súvisiace s navigáciou.

1

Hrana

Objekt v priestore (s jedným údajom), lokalizovaný dvomi alebo viacerými dvojicami súradníc (alebo dvomi prepojenými uzlami) a voliteľnými interpolačnými parametrami.

3

Elektronická plavebná mapa

Veľmi široký pojem vyjadrujúci dáta, softvér a elektronický systém, ktorý dokáže zobraziť informácie plavebnej mapy. Elektronická plavebná mapa môže, ale nemusí, byť rovnaká ako mapa v tlačenej forme, ktorá je požadovaná podľa dohovoru SOLAS.

2

Mapy ENC

Elektronické navigačné mapy: štandardizovaná databáza, pokiaľ ide o obsah, štruktúru a formát, ktorú vydáva hydrografický úrad s oprávnením od vládneho orgánu na používanie so systémom ECDIS. V mape ENC sú uvedené všetky informácie plavebnej mapy potrebné pre bezpečnú navigáciu a môžu v nej byť dodatočné informácie okrem tých, ktoré sa nachádzajú v tlačenej mape (napr. smer plavby) a ktoré sa môžu považovať za nevyhnutné pre bezpečnú navigáciu.

1

Bunka ENC

Geografické rozdelenie dát ENC na účely distribúcie.

8

Vyčíslenie

Osobitná kvalita alebo množstvo priradené atribútu (napr. „hlavné svetlo“, limitujúce uhly, kód špecifikujúci farbu svetla – pozri atribúty).

7

Výmenný formát

Špecifikácia pre štruktúru a organizáciu dát na uľahčenie výmeny medzi počítačovými systémami.

2

Výmenný súbor

Skupina súborov, ktoré predstavujú kompletný jednoúčelový (t. j. produktovo špecifický) prenos dát. Napríklad produktová špecifikácia máp ENC vymedzuje výmenný súbor, ktorý obsahuje jeden katalógový súbor a aspoň jeden dátový súbor.

2

Prvok

Identifikovateľný súbor informácií. Prvok môže mať atribúty a môže súvisieť s inými prvkami.

Digitálne vyjadrenie celého objektu alebo jeho časti pomocou ich vlastností (atribútov), geometrie a (prípadne) ich vzťahov s inými prvkami (napr. digitálny opis sektora svetla špecifikujúceho okrem iného limity sektora, farbu svetla, rozsah viditeľnosti atď. a spojenie s majákom, ak existuje).

2

Katalóg prvkov

Úplný zoznam v súčasnosti identifikovaných prvkov, atribútov a vyčíslení, ktoré je povolené používať v mapách ENC vnútrozemských vodných ciest.

7

Prvok – kópia

Prvky S-57 (s kompletným súborom atribútov), ktoré sú rozšírené podľa požiadaviek vnútrozemského systému ECDIS. Všetky nové prvky majú rovnaký názov ako ich zdroj, ale sú písané malými písmenami.

7

Dátový slovník prvkov

V dátovom slovníku prvkov sú špecifikované nezávislé súbory prvkov a atribútov, ktoré sa môžu používať na opis geografických informácií v konkrétnych súvislostiach.

Dátový slovník prvkov sa môže použiť pri zostavovaní katalógu prvkov.

 

Súbor

Identifikovaná skupina záznamov S-57 zhromaždených pre osobitný účel. Obsah a štruktúra súboru sa musia vymedziť špecifikáciou produktu.

2

Geo-prvok

Typ prvku, ktorý má opisné vlastnosti reálnej entity.

2

Geometrické primitívum

Jedna z troch základných geometrických jednotiek zobrazenia: bod, priamka a plocha.

2

Smer plavby

Smer, ktorý sleduje pozdĺžnu os plavidla, zväčša vyjadrený ako uhlová vzdialenosť od severu v smere pohybu hodinových ručičiek na stupnici 360 stupňov (skutočný, magnetický alebo kompasový).

2

Čelné zobrazenie

Informácia zobrazená na displeji (radaru alebo systému ECDIS) je orientovaná tak, že smer plavby plavidla vždy ukazuje smerom hore. Táto orientácia zodpovedá pohľadu z mostíka v smere plavby plavidla. Môže vyžadovať časté otáčanie obsahu zobrazenia. Zmenou kurzu plavidla alebo zatáčaním plavidla sa táto nestabilizovaná orientácia môže stať nečitateľnou.

2

Komisia IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia, medzinárodná (mimovládna) organizácia, ktorá tvorí svetové normy pre elektrotechniku a elektroniku s cieľom uľahčiť medzinárodný obchod.

2

Organizácia IHO

Medzinárodná hydrografická organizácia, ktorá koordinuje aktivity vnútroštátnych hydrografických úradov, pomáha pri tvorbe noriem a poskytuje poradenstvo rozvojovým krajinám v oblasti hydrografického prieskumu a výroby námorných plavebných máp a publikácií.

2

Register IHO

Register medzinárodnej hydrografickej organizácie, v ktorom je infraštruktúra geopriestorových informácií. Register je informačný systém, v ktorom sú vedené záznamy. V prípade registra S-100, organizácia IHO vedie register, ktorý poskytuje zariadenie na uskladnenie rôznych registrov s hydrografickými informáciami.

5

(IHO-) S-32, dodatok 1

Hydrografický slovník – slovník pojmov súvisiacich so systémom ECDIS.

2

(IHO-) S-52

Špecifikácie obsahu plavebnej mapy a zobrazovacie aspekty systému ECDIS.

2

(IHO-) S-52, dodatok 1

Pokyny pre aktualizáciu elektronickej navigačnej mapy.

2

(IHO-) S-57

Norma IHO na prevod digitálnych hydrografických údajov.

3

(IHO-) S-57, dodatok A

Katalóg objektov IHO.

3

(IHO-) S-57, dodatok B

Produktové špecifikácie máp ENC.

3

(IHO-) S-62

Kódy výrobcov máp ENC.

 

Organizácia IMO

Medzinárodná námorná organizácia, pôvodne nazývaná IMCO, je špecializovanou agentúrou Organizácie Spojených národov zodpovednou za námornú bezpečnosť, efektívnosť navigácie a prevenciu znečisťovania morí plavidlami.

2

Informačný režim

Znamená používanie systému ECDIS pre vnútrozemské vodné cesty len na informačné účely bez prekrytého radarového zobrazenia.

4.1

Vnútrozemský systém AIS

Systém AIS určený na používanie vo vnútrozemskej navigácii a interoperabilný s (námorným) AIS – technicky možný vďaka zmenám rozšíreniam (námorného) AIS.

 

Vnútrozemský systém ECDIS

Elektronický mapový zobrazovací a informačný systém na vnútrozemskú navigáciu zobrazujúci vybrané informácie zo systémovej elektronickej navigačnej plavebnej mapy vnútrozemských vodných ciest (mapy SENC vnútrozemských vodných ciest) a prípadne aj informácie z iných navigačných snímačov.

4.1

Mapy ENC vnútrozemských vodných ciest (mapy IENC)

Elektronické plavebné mapy vnútrozemských vodných ciest (mapy IENC) predstavujú štandardizovanú databázu, pokiaľ ide o obsah, štruktúru a formát, na používanie s elektronickou plavebnou mapou a informačným systémom, ktorá sa prevádzkuje na palube plavidiel plaviacich sa po vnútrozemských vodných cestách. Mapy IENC vydáva kompetentná vládna agentúra alebo sa vydáva na základe jej schválenia a je v súlade s normami, ktoré boli pôvodne vytvorené Medzinárodnou hydrografickou organizáciou (organizácia IHO) a upravené harmonizačnou skupinou pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest. Mapa IENC obsahuje všetky informácie plavebnej mapy potrebné pre bezpečnú navigáciu na vnútrozemských vodných cestách a môže obsahovať dodatočné informácie okrem tých, ktoré sa nachádzajú v tlačenej mape (napr. smer plavby, strojom čitateľný harmonogram prevádzky) a ktoré sa môžu považovať za nevyhnutné pre bezpečnú navigáciu a plánovanie plavieb.

4.1

Doména ENC vnútrozemských vodných ciest

Doména v rámci registra Medzinárodnej hydrografickej organizácie (IHO), v ktorom sa nachádza infraštruktúra priestorových informácií, určená pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest – príbuzné vstupy.

5

Mapy SENC vnútrozemských vodných ciest

Systémová elektronická navigačná plavebná mapa vnútrozemských vodných ciest: databáza, ktorá vznikla transformáciou máp ENC vnútrozemských vodných ciest prostredníctvom vnútrozemského systému ECDIS pre príslušné použitie, aktualizuje mapy ENC vnútrozemských vodných ciest vhodnými prostriedkami a pridáva ďalšie dáta od námorníkov. V skutočnosti práve do tejto databázy vstupuje vnútrozemský systém ECDIS pri generovaní zobrazenia a ďalších navigačných funkciách. Mapy SENC vnútrozemských vodných ciest môžu obsahovať informácie aj z iných zdrojov.

4.1

INT 1

Medzinárodná plavebná mapa 1: špecifikácia symbolov, skratiek a pojmov používaných v sérií medzinárodných plavebných máp organizácie IHO. (Poskytuje používateľovi plavebnej mapy kľúč k symbolom, skratkám a pojmom používaným na plavebných mapách zhromaždených v súlade so „Špecifikáciami plavebných máp IHO“).

Obsahuje opis vstupov pre prvky a atribúty. Môže sa považovať za odkaz na legendu k tlačeným plavebným mapám.

2

Integrované zobrazenie

Znamená čelný obraz v relatívnom pohybe pozostávajúci z máp SENC vnútrozemských vodných ciest prekrytý radarovým zobrazením so zodpovedajúcou mierkou, posunom a orientáciou.

4.1

Vyhľadávacia tabuľka

Tabuľka, v ktorej sú pokyny vo forme symbolov na prepojenie objektov máp SENC s bodovými, čiarovými alebo plošnými symbolmi a ktorá uvádza prioritu zobrazenia, radarovú prioritu, kategóriu IMO a voliteľnú prehliadaciu skupinu.

2

M-4

Poskytuje špecifikácie námornej plavebnej mapy IHO pre zostavovanie námorných plavebných máp, spolu s dohodnutými symbolmi a skratkami prijatými na všeobecné používanie členskými štátmi. Poskytuje aj predpisy pre plavebné mapy INT.

Obsahuje opis vstupov pre prvky a atribúty.

3

Meta objekt

Prvok, ktorý obsahuje informácie o iných prvkoch.

2

Navigačný režim

Znamená používanie vnútrozemského systému ECDIS na riadenie plavidiel s prekrytým radarovým zobrazením.

4.1

Zobrazenie smerom na sever

Informácie zobrazované na displeji (radaru alebo systému ECDIS) smerom na sever.

2

Ďalšie navigačné informácie

Navigačné informácie, ktoré nie sú v mapách SENC a ktoré sa môžu zobrazovať v systéme ECDIS, napr. radarové informácie.

2

Nadmerná mierka

Zobrazovanie dát s väčšou mierkou než pre akú boli určené.

2

Vlastné plavidlo

Pojem označujúci plavidlo, na ktorom sa prevádzkuje systém ECDIS.

2

Bezpečné obrysy vlastného plavidla

Obrysy týkajúce sa vlastného plavidla vybrané námorníkom z obrysov poskytovaných pre mapy SENC, ktoré má používať systém ECDIS na to, aby sa na displeji rozlišovalo medzi bezpečnou a nebezpečnou vodou a na generovanie výstrah proti potopeniu.

2

Prevádzková norma pre systém ECDIS

Norma vypracovaná z úradnej moci organizácie IMO, opisujúca minimálne výkonnostné požiadavky pre navigačné zariadenia a iné príslušenstvo požadované podľa Dohovoru SOLAS.

Prijatá organizáciou IMO dňa 5. decembra 2006 a uverejnená ako MSC.232(82).

2

Výberová správa (správa prvku)

Výsledok vyhľadávania zobrazeného bodového symbolu, čiary alebo plochy pre ďalšie informácie z databázy, ktoré nie sú zobrazené prostredníctvom symbolu.

2

Prezentačná knižnica pre systém ECDIS

Súbor väčšiny digitálnych špecifikácií, zložený z knižnice symbolov, farebných schém, vyhľadávacích tabuliek a pravidiel a spájajúci každý prvok a atribút máp SENC s príslušnou prezentáciou zobrazenia ECDIS. Uverejnená organizáciou IHO ako príloha A k jej mimoriadnej publikácii č. 52 (S-52).

2

Produktová špecifikácia

Definovaná podskupina z celkovej špecifikácie v kombinácii s pravidlami, upravená pre plánované použitie prevodu dát.

(V produktovej špecifikácii máp ENC sa špecifikuje obsah, štruktúra a ďalšie povinné aspekty máp ENC.)

2

(Radarový) rozsah

Vzdialenosť od radarovej antény. Pre vnútrozemskú navigáciu musí byť radarový rozsah sekvenčne prepínateľný podľa predpisu komisie CCNR o radaroch.

9

Zobrazenie v relatívnom pohybe

Zobrazenie v relatívnom pohybe ukazuje informácie plavebnej mapy a radarové ciele v pohybe relatívne k stabilnej polohe plavidla na obrazovke.

2

Plánovanie trasy

Funkcia systému ECDIS, v ktorej sa zobrazuje oblasť potrebná na preštudovanie zamýšľanej trasy, aby sa vybrala a vyznačila zamýšľaná dráha, traťové body a navigačné poznámky.

1

Mierka SCAMIN

Minimálna mierka, pri ktorej sa môže prvok použiť, napr. na zobrazenie systému ECDIS.

3

Mapy SENC

Systémové elektronické navigačné mapy: Databáza, ktorá vznikla transformáciou máp ENC prostredníctvom systému ECDIS pre príslušné použitie, aktualizuje mapy ENC vhodnými prostriedkami a pridáva ďalšie dáta od námorníkov. V skutočnosti práve do tejto databázy vstupuje systém ECDIS pri generovaní zobrazenia a ďalších navigačných funkcií. Mapy SENC môžu obsahovať informácie aj z iných zdrojov.

2

Priestorový objekt

Objekt, ktorý obsahuje informácie o polohe objektov reálneho sveta.

2

Štandardné zobrazenie

Štandardná hustota informácií znamená predvolený objem informácií v mapách SENC, ktoré sú viditeľné pri prvom zobrazení plavebnej mapy v systéme ECDIS.

4.1

Lokalizácia (plavidiel) a sledovanie (ich) dráhy

Funkcia poskytujúca informácie o stave plavidla a, v prípade potreby, kombinovaná s informáciami o náklade a zásielkach (lokalizácia), a

poskytujúca informácie o dráhe plavidla a, v prípade potreby, kombinovaná s informáciami o náklade, zásielkach a zariadeniach (sledovanie dráhy).

10

Zobrazenie skutočného pohybu

Zobrazenie, v ktorom sa vlastné plavidlo a každý radarový cieľ pohybujú podľa vlastného skutočného pohybu, pričom umiestnenie všetkých ostatných zobrazených informácií zostáva nemenné.

2

Nastavenia definované užívateľom

Znamená možnosť používať a archivovať profil zobrazenia a nastavenia ovládacích prvkov.

4.1

VRM

Variabilný ukazovateľ rozsahu.

4.5

WGS84

SVETOVÝ GEODETICKÝ SYSTÉM: Geodetický základ pre „Časové riadenie a zameriavanie pomocou navigačných družíc – globálny polohový systém“ (NAVSTAR-GPS), ktorý umožňuje skúmanie Zeme a objektov na nej a ktorý vyvinulo Ministerstvo obrany USA. Globálny geodetický referenčný systém odporúča organizácia IHO pre hydrografické a kartografické použitie.

6


(1)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 1.

Dodatok 1

Porovnanie štruktúry normy pre (námorný) systém ECDIS a technických špecifikácií vnútrozemského systému ECDIS

(Námorný) systém ECDIS

Vnútrozemský systém ECDIS

OTVORENÉ FÓRUM ECDIS

http://ienc.openecdis.org

IMO MSC.232(82) revidované prevádzkové normy pre systém ECDIS, december 2006

Oddiel 1:

Prevádzková norma

 

Dodatok 1:

Referenčné dokumenty

Dodatok 2:

Informácie SENC dostupné pre zobrazenie počas plánovania a monitorovania trasy

Dodatok 3:

Navigačné prvky a parametre

Dodatok 4:

Oblasti, pre ktoré existujú osobitné podmienky

Dodatok 5:

Alarmy a indikátory

Dodatok 6:

Požiadavky na zálohovanie

Dodatok 7:

Režim prevádzky RCDS

IHO S-57: Norma prevodu pre digitálne hydrografické údaje, vydanie 3.1, doplnok č. 2, jún 2009

Oddiel 2:

Dátová norma pre mapy ENC vnútrozemských vodných ciest

 

Časť 1:

Všeobecný úvod

Časť 2:

Teoretický dátový model

Časť 3:

Štruktúra dát

Dodatok A:

Katalóg objektov IHO

Katalóg prvkov pre ENC vnútrozemských vodných ciest

Úvod

 

Kapitola 1:

Triedy objektov

Kapitola 2:

Atribúty

Príloha B:

Krížový odkaz na atribúty/triedy objektov

 

Dodatok B:

Produktové špecifikácie

Produktová špecifikácia pre ENC vnútrozemských vodných ciest

Dodatok B.1:

Produktové špecifikácie ENC

Príloha A:

Využívanie katalógu objektov pre ENC

Príručky kódovania IENC

Príloha B:

Príklad kódovania CRC

 

Dodatok B.2:

Katalóg objektov IHO, dátový slovník, produktová špecifikácia

IHO S-62: Kódy výrobcov ENC, vydanie 2.5, december 2009

Oddiel 2a:

Kódy pre výrobcov a vodné cesty

OEF (https://http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php):

Kódy pre výrobcov a vodné cesty

(nie je súčasťou technických špecifikácií vnútrozemského systému ECDIS)

IHO S-52: Špecifikácia obsahu plavebnej mapy a zobrazovacie aspekty systému ECDIS,

Oddiel 3:

Norma na prezentáciu

 

vydanie 6, marec 2010

Prezentačná knižnica pre vnútrozemský systém ECDIS

Príloha A:

Prezentačná knižnica IHO ECDIS

Vyhľadávacie tabuľky

Príloha B:

Postup na počiatočnú kalibráciu farebných displejov

Symboly

Príloha C:

Postup na udržiavanie kalibrácie displejov

Postupy podmienenej symboliky

Dodatok 1:

Usmernenie o aktualizácii elektronickej plavebnej mapy

 

Príloha A:

Vymedzenie pojmov a skratky

Príloha B:

Súčasné postupy aktualizácie tlačených plavebných máp

Príloha D:

Odhad objemu dát

IEC 61174 vydanie 3.0: Systém ECDIS – prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšok a požadované výsledky skúšok, 2008-09

Oddiel 4:

Prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšok a požadované výsledky skúšok

 

Oddiel 4A:

Opatrenia na zabezpečenie softvéru Kvalita

Oddiel 4B:

Systémové konfigurácie

S-32 dodatok 1: Hydrografický slovník – slovník pojmov súvisiacich so systémom ECDIS

Oddiel 5:

Slovník pojmov

 


Top