EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0736

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 736/2013 zo 17. mája 2013 , ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o trvanie pracovného programu na preskúmavanie existujúcich biocídnych účinných látok Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, p. 17–17 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/736/oj

31.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/25


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 736/2013

zo 17. mája 2013,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o trvanie pracovného programu na preskúmavanie existujúcich biocídnych účinných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 528/2012 sa ustanovuje pokračovanie vykonávania pracovného programu, ktorým sa systematicky preskúmavajú všetky existujúce účinné látky používané v biocídnych výrobkoch a ktorý sa začal na základe článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2).

(2)

Článkom 89 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa stanovuje, že pracovný program sa má dokončiť 14. mája 2014.

(3)

Podľa najnovších odhadov Komisie v zmysle oznámenia Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní (3) sa preskúmavanie všetkých existujúcich účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch ukončí až 31. decembra 2024.

(4)

Je preto vhodné predĺžiť pracovný program do uvedeného dňa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 89 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia pokračuje vo vykonávaní pracovného programu na systematické preskúmavanie všetkých existujúcich účinných látok, ktorý začala v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 98/8/ES s cieľom dokončiť ho do 31. decembra 2024. Z uvedeného dôvodu je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 83 delegované akty, ktoré sa týkajú vykonávania pracovného programu a určovania súvisiacich práv a povinností príslušných orgánov a účastníkov programu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(3)  KOM(2011) 498 v konečnom znení.


Top