Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0610

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z  26. júna 2013 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009

OJ L 182, 29.6.2013, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 285 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/610/oj

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 610/2013

z 26. júna 2013

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Politika Únie v oblasti vonkajších hraníc sa zameriava na integrovaný systém riadenia s cieľom zabezpečiť jednotnú a vysokú úroveň kontroly a dozoru, ktoré sú prirodzeným dôsledkom voľného pohybu osôb v rámci Únie a základnou súčasťou priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Na tento účel by sa mali stanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov pre kontrolu vonkajších hraníc, berúc do úvahy osobitný a neprimeraný tlak, ktorému sú niektoré členské štáty vystavené na svojich vonkajších hraniciach. Stanovené pravidlá by sa mali riadiť zásadou solidarity medzi členskými štátmi.

(2)

Voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru je jedným z najväčších úspechov európskej integrácie. Sloboda pohybu je základným právom, ktorého podmienky na vykonávanie sú stanovené v Zmluve o Európskej únie (ZEÚ) a v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (2).

(3)

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach si vyžaduje úplnú vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich schopnosť v plnej miere vykonávať sprievodné opatrenia, ktoré toto zrušenie umožňujú.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (3), nadobudlo účinnosť 13. októbra 2006.

(5)

Po niekoľkých rokoch jeho praktického uplatňovania vznikla potreba vykonať určité zmeny vychádzajúce z praktických skúseností členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 562/2006, z výsledkov schengenských hodnotení, správ a žiadostí predložených členskými štátmi, a vývoja primárneho a sekundárneho práva Únie a z potreby vyjasniť a efektívnejšie zmapovať kritické technické otázky.

(6)

Správa Komisie z 21. septembra 2009 o výkone ustanovení o označovaní cestovných dokladov štátnych príslušníkov tretích krajín odtlačkom pečiatky v súlade s článkami 10 a 11 nariadenia (ES) č. 562/2006 aj správa Komisie z 13. októbra 2010 o uplatňovaní hlavy III (Vnútorné hranice)nariadenia (ES) č. 562/2006 obsahujú konkrétne návrhy na technické zmeny nariadenia (ES) č. 562/2006.

(7)

Nedávno prijaté legislatívne akty Únie, predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (4), a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (5), si vyžadujú prijatie určitých zmien nariadenia (ES) č. 562/2006.

(8)

Rovnako by sa mali zmeniť určité ustanovenia Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (6) (ďalej len „Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda“), aby sa do nich premietli zmeny v nariadení (ES) č. 562/2006 a súčasný právny stav.

(9)

Na základe rozsudku vo veci C-241/05 Nicolae Bot/Préfet du Val-de-Marne (7) je potrebné upraviť pravidlá v súvislosti s výpočtom dĺžky oprávneného krátkodobého pobytu v Únii. Cestujúcim, ako i hraničným a vízovým orgánom by prospeli jasné, jednoduché a harmonizované pravidlá vo všetkých právnych aktoch týkajúcich sa tejto otázky. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nariadenie (ES) č. 562/2006 a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (8) a nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (9), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (10) a nariadenie (ES) č. 810/2009.

(10)

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (11) (Frontex) (ďalej len „agentúra“) sa zlepšuje integrované riadenie vonkajších hraníc a zabezpečuje ďalšie posilnenie úlohy tejto agentúry v súlade s cieľom Únie, ktorým je rozvinúť politiku zameranú na postupné zavádzanie koncepcie integrovaného riadenia hraníc.

(11)

S cieľom zosúladiť ustanovenia nariadenia (ES) č. 562/2006 so ZFEÚ by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, aby mohla prijímať dodatočné opatrenia v oblasti dozoru a zmeny príloh k nariadeniu (ES) č. 562/2006. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné poskytovanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(12)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ustanovenie technických zmien existujúcich pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 562/2006, Dohovore, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, ako aj nariadeniach (ES) č. 1683/95, (ES) č. 539/2001, (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009, možno dosiahnuť iba na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (12), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode (13).

(14)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (14), čo patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (15).

(15)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (16), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (17).

(16)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho prijme do svojho vnútroštátneho práva.

(17)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (18). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(18)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (19). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 562/2006

Nariadenie (ES) č. 562/2006 sa týmto mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

v bode 1 sa písm. c) nahrádza takto:

„c)

námorné, riečne a jazerné prístavy členských štátov pre pravidelné vnútorné trajektové spojenia;“;

b)

bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

„pravidelné vnútorné trajektové spojenie“ je akékoľvek trajektové spojenie medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi na území členských štátov bez zastavenia v prístavoch mimo územia členských štátov a pozostávajúcich z prepravy cestujúcich a vozidiel podľa uverejneného cestovného poriadku;“;

c)

bod 5 sa mení takto:

i)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„5.

„osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie“, sú:“;

ii)

v písmene a) sa odkaz „článku 17 ods. 1“ nahrádza odkazom „článku 20 ods. 1“;

iii)

v písmene b) sa slovo „Spoločenstvom“ nahrádza slovom „Úniou“;

d)

v bode 6 sa odkaz „článku 17 ods. 1“ nahrádza odkazom „článku 20 ods. 1“;

e)

vkladá sa tento bod:

„8a.

„spoločný hraničný priechod“ je každý hraničný priechod, ktorý sa nachádza buď na území členského štátu alebo na území tretej krajiny, na ktorom príslušníci pohraničnej stráže členského štátu a príslušníci pohraničnej stráže tretej krajiny vykonávajú kontrolu na výstupe a vstupe následne po sebe v súlade s ich vnútroštátnym právom a podľa dvojstrannej dohody“;

f)

bod 15 sa nahrádza takto:

„15.

„povolenie na pobyt“ je:

a)

každé povolenie na pobyt vydané členskými štátmi podľa jednotného formátu stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (20), a pobytový preukaz vydaný v súlade so smernicou 2004/38/ES;

b)

všetky ostatné doklady vydané členským štátom štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktoré ich oprávňujú na pobyt na jeho území a ktoré boli v súlade s článkom 34 predmetom oznámenia a následného uverejnenia, okrem:

i)

dočasných povolení vydaných počas skúmania prvej žiadosti o povolenie na pobyt uvedenej v písmene a) alebo žiadosti o azyl a

ii)

víz vydaných členským štátom podľa jednotného formátu stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúcim jednotný formát víz (21);

g)

vkladá sa tento bod:

„18a

„pracovník na otvorenom mori“ je osoba, ktorá pracuje na zariadení na mori, ktoré je umiestnené v pobrežnom mori, alebo v oblasti, ku ktorej majú členské štáty práva na výhradné hospodárske využívanie mora podľa medzinárodného morského práva, a ktorá sa námornou alebo leteckou dopravou pravidelne vracia na územie členských štátov;“.

2.

V článku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

práva osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie;“.

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Základné práva

Členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia konajú v plnom súlade s príslušným právom Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta základných práv“); príslušným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov, podpísaného 28. júla 1951 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“); záväzkami súvisiacimi s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia „non-refoulement“; a základnými právami. V súlade so všeobecnými zásadami práva Únie sa rozhodnutia podľa tohto nariadenia prijímajú na individuálnom základe.“.

4.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 sa výnimky z povinnosti prekračovať vonkajšie hranice len na hraničných priechodoch a počas stanovených otváracích hodín môžu povoliť:

a)

jednotlivcom alebo skupinám osôb, ak existuje požiadavka osobitnej povahy na občasné prekročenie vonkajších hraníc mimo hraničných priechodov alebo mimo stanovených otváracích hodín, a to za predpokladu, že majú povolenia vyžadované vnútroštátnym právom a nie je to v rozpore so záujmami verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti členských štátov. Členské štáty môžu zaviesť osobitné pravidlá v dvojstranných dohodách; všeobecné výnimky ustanovené vo vnútroštátnom práve a dvojstranných dohodách sa oznámia Komisii podľa článku 34;

b)

jednotlivcom alebo skupinám osôb v prípade nepredvídanej núdzovej situácie;

c)

v súlade s osobitnými pravidlami ustanovenými v článkoch 18 a 19 v spojení s prílohami VI a VII.“.

5.

Článok 5 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa mení takto:

i)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„1.   Na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu, musia štátni príslušníci tretej krajiny spĺňať tieto podmienky:“;

ii)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

majú platný cestovný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje prekročiť hranicu a ktorý spĺňa tieto kritériá:

i)

jeho platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia, ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov. V odôvodnenej núdzovej situácii možno od tejto podmienky upustiť;

ii)

bol vydaný počas posledných 10 rokov.“;

b)

vkladá tento odsek:

„1a.   Na účely vykonania odseku 1 sa za deň vstupu považuje prvý deň pobytu na území členských štátov a za deň odchodu sa považuje posledný deň pobytu na území členských štátov. Obdobia pobytu povoleného na základe povolenia na pobyt alebo víza na dlhodobý pobyt sa doň nezapočítavajú do trvania pobytu na území členských štátov.“;

c)

odsek 4 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí nespĺňajú všetky podmienky ustanovené v odseku 1, ale sú držiteľmi povolenia na pobyt alebo víza na dlhodobý pobyt, sa povolí vstup na územie iných členských štátov na účely tranzitu, aby mohli vstúpiť na územie členského štátu, ktorý udelil povolenie na pobyt alebo vízum na dlhodobý pobyt, pokiaľ sa ich mená nenachádzajú na vnútroštátnom zozname zápisov členského štátu, ktorého vonkajšie hranice sa snažia prekročiť, a daný zápis nie je doplnený o pokyny na odopretie vstupu alebo tranzitu;“;

ii)

v písmene b) sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„b)

štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1, okrem tých, ktoré sú ustanovené v písmene b), a ktorí sa dostavia na hranicu, sa môže povoliť vstup na územie členských štátov, ak sa im udelí vízum na hranici v súlade s článkami 35 a 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (Vízový kódex) (22).

Členské štáty zostavujú štatistiky o vízach vydaných na hraniciach v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 810/2009 a prílohou XII k tomuto nariadeniu.

6.

V článku 6 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Príslušníci pohraničnej stráže počas výkonu svojich povinností v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť, najmä v prípadoch týkajúcich sa zraniteľných osôb.“

7.

Článok 7 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa druhý, tretí a štvrtý pododsek nahrádzajú takto:

„Minimálna kontrola uvedená v prvom pododseku je pravidlom pre osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie.

Pri vykonávaní minimálnych kontrol osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, však môže pohraničná stráž na nesystematickom základe nahliadnuť do vnútroštátnych a Európskych databáz, aby zistila, či príslušné osoby nepredstavujú skutočné, reálne a dostatočne závažné ohrozenie vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, medzinárodných vzťahov členských štátov alebo ohrozenia verejného zdravia.

Dôsledky takýchto nahliadnutí nesmú ohroziť právo na vstup osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie na území dotknutého členského štátu, ako je stanovené v smernici 2004/38/ES.“;

b)

v odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, sa štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sa podrobia dôkladnej osobitnej kontrole, poskytnú informácie v písomnej forme v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom sa možno opodstatnene domnievať, že mu rozumejú, alebo iným účinným spôsobom o účele a postupe takejto kontroly.“;

c)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Kontroly osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, sa vykonávajú v súlade so smernicou 2004/38/ES.“;

d)

vkladá sa tento odsek:

„8.   V prípade uplatňovania článku 4 ods. 2 písm. a) alebo b) môžu členské štáty stanoviť aj výnimky z pravidiel stanovených v tomto článku.“.

8.

Článok 9 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

a)

Osoby, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, sú oprávnené použiť koridory označené značkou uvedenou v časti A („EÚ, EHP, CH“) prílohy III. Môžu použiť aj koridory označené značkou uvedenou v časti B1 („Víza sa nevyžadujú“) a v časti B2 („Všetky pasy“) prílohy III.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí v súlade s nariadením (ES) č. 539/2001 nemusia mať vízum pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú platné povolenie na pobyt alebo dlhodobé víza, sú oprávnení použiť koridory označené značkou uvedenou v časti B1 („Víza sa nevyžadujú“) prílohy III k tomuto nariadeniu. Môžu použiť aj koridory označené značkou uvedenou v časti B2 („Všetky pasy“) prílohy III k tomuto nariadeniu.

b)

Všetky ostatné osoby použijú koridory označené značkou uvedenou v časti B2 („všetky pasy“) prílohy III.

Označenia na značkách uvedených v písmenách a) a b) môžu byť uvedené v jazyku alebo jazykoch, ktoré každý členský štát pokladá za vhodné.

Zriadenie oddelených koridorov označených značkou uvedenou v časti B1 („Víza sa nevyžadujú“) prílohy III nie je povinné. Členské štáty v súlade s praktickými potrebami rozhodnú, či a na ktorom hraničnom priechode ich zriadia.“;

b)

odsek 5 sa vypúšťa.

9.

Článok 10 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto: „Označovanie cestovných dokladov odtlačkom pečiatky“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na vstupe a výstupe sa odtlačkom pečiatky označujú cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, ale ktorí sa nepreukážu pobytovým preukazom stanoveným v smernici 2004/38/ES.

Na vstupe a výstupe sa odtlačkom pečiatky označujú cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, ale ktorí sa nepreukážu pobytovým preukazom stanoveným v smernici 2004/38/ES.“;

c)

odsek 3 sa mení takto:

i)

v prvom pododseku sa dopĺňajú tieto písmená:

„f)

na cestovné doklady personálu medzinárodných osobných a nákladných vlakov;

g)

na cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí predložia pobytový preukaz stanovený v smernici 2004/38/ES.“;

ii)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Výnimočne možno na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny upustiť od označenia dokladu vstupnou alebo výstupnou pečiatkou, ak by to tejto osobe mohlo spôsobiť vážne problémy. V takom prípade sa vstup alebo výstup zaznamená na osobitnom liste s uvedením mena a čísla pasu danej osoby. Tento list sa odovzdá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Príslušné orgány členských štátov môžu viesť štatistiku takýchto výnimočných prípadov a môžu ju poskytnúť Komisii.“.

10.

Článok 11 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak domnienka uvedená v odseku 1 nebola vyvrátená, štátny príslušník tretej krajiny môže byť vrátený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (23), a v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré je v súlade s uvedenou smernicou.

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Príslušné ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane uplatňujú v prípade absencie odtlačku pečiatky na výstupe.“.

11.

Článok 12 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Hlavným cieľom hraničného dozoru je zabrániť neoprávnenému prekročeniu hraníc, čeliť cezhraničnej kriminalite a prijímať opatrenia proti osobám, ktoré prekračujú hranicu nelegálne. Osoba, ktorá neoprávnene prekročila hranicu a ktorá nie je oprávnená zdržiavať sa na území dotknutého členského štátu, sa zadrží a postupuje sa voči nej podľa smernice 2008/115/ES.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33 týkajúce sa dodatočných opatrení, ktorými sa riadi dozor.“.

12.

V článku 13 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Členské štáty zostavujú štatistiky o počte osôb, ktorým sa odoprel vstup, o dôvodoch odopretia, štátnej príslušnosti osôb, ktorým sa odoprel vstup, a o druhu hranice (pozemná, vzdušná alebo námorná), na ktorej sa im vstup odoprel a každý rok ich predkladajú Komisii (Eurostatu) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (24).

13.

V článku 15 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty zabezpečia, aby boli príslušníci pohraničnej stráže špecializovanými a riadne vyškolenými odborníkmi vo svojej oblasti, pričom sa zohľadní spoločný základný študijný plán odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže, ktorý zaviedla a vypracovala Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie založená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004. Do študijného plánu sa zahrnie odborná príprava na rozpoznávanie a zvládanie situácií zahŕňajúcich zraniteľné osoby, ako sú napríklad maloletí bez sprievodu a obete obchodovania s ľuďmi. Členské štáty s podporou agentúry nabádajú príslušníkov pohraničnej stráže, aby sa učili jazyky, ktoré potrebujú pri výkone svojich úloh.“.

14.

V článku 18 druhý odsek sa nahrádza takto:

„Tieto osobitné pravidlá môžu obsahovať odchýlky od článkov 4 a 5 a článkov 7 až 13.“.

15.

V článku 19 sa odsek 1 mení takto:

a)

v prvom pododseku sa dopĺňajú tieto písmená:

„g)

záchranné služby, polícia, hasičské zbory a pohraničná stráž;

h)

pracovníci na otvorenom mori.“;

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Tieto osobitné pravidlá môžu obsahovať odchýlky od článkov 4 a 5 a článkov 7 až 13.“.

16.

V článku 21 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

možnosť členského štátu v právnom poriadku uložiť štátnym príslušníkom tretej krajiny povinnosť nahlásiť svoju prítomnosť na jeho území podľa článku 22 Schengenského dohovoru.“.

17.

Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 33 delegované akty týkajúce sa zmien príloh III, IV a VIII.“.

18.

Článok 33 sa nahrádza takto:

„Článok 33

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 5 a v článku 32 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 19. júla 2013.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 5 a v článku 32 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 5 a článku 32 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“.

19.

V článku 34 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

zoznam povolení na pobyt, v ktorom sa rozlišuje medzi povoleniami, na ktoré sa vzťahuje článok 2 bod 15 písm. a), a povoleniami, na ktoré sa vzťahuje článok 2 bod 15 písm. b);priloží sa k nemu vzor povolenia na pobyt, na ktoré sa vzťahuje článok 2 bod 15 písm. b). Pri pobytových preukazoch vydaných v súlade so smernicou 2004/38/ES sa osobitne poukáže na tento druh povolenia na pobyt a k pobytovým preukazom, ktoré sa nevydali v súlade s jednotným formátom ustanoveným v nariadení (ES) č. 1030/2002, sa poskytne vzor.“;

b)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„ea)

výnimky z pravidiel týkajúcich sa prekračovania vonkajších hraníc uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a);

eb)

štatistické údaje uvedené v článku 10 ods. 3.“.

20.

V článku 37 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Členské štáty oznámia Komisii vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa týkajú článku 21 písm. c) a d), sankcií uvedených v článku 4 ods. 3 a dvojstranných dohôd povolených týmto nariadením. Následné zmeny týchto ustanovení sa oznámia do piatich pracovných dní.“.

21.

Prílohy III, IV, VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 562/2006 sa menia v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa týmto mení takto:

1.

v článku 18 ods. 1 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „90 dní“;

2.

článok 20 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa slová „3 mesiace počas doby 6 mesiacov odo dňa prvého vstupu“ nahrádzajú slovami „90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia“;

b)

v odseku 2 sa slová „3 mesiacov“ nahrádzajú slovami „90 dní“;

3.

článok 21 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa slová „troch mesiacov počas akéhokoľvek šesťmesačného obdobia“ nahrádzajú slovami „90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa;

4.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Cudzincom, ktorí oprávnene vstúpili na územie jednej zo zmluvných strán, sa môže uložiť povinnosť hlásiť sa u príslušných orgánov zmluvnej strany, na ktorej územie vstúpia, a to za podmienok, ktoré stanoví každá zmluvná strana. Cudzinci sú povinní sa prihlásiť pri vstupe, alebo do troch pracovných dní odo dňa vstupu na územie zmluvnej strany, podľa toho, ako určí zmluvná strana, na ktorej územie vstúpili.“;

5.

Článok 136 sa vypúšťa.

Článok 3

Zmena nariadenia (ES) č. 1683/95

Článok 5 nariadenia (ES) č. 1683/95 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Na účely tohto nariadenia „vízum“ znamená vízum vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (Vízový kódex) (25).

Článok 4

Zmena nariadenia (ES) č. 539/2001

Nariadenie (ES) č. 539/2001 sa týmto mení takto:

1.

v článku 1 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe II, budú oslobodení od povinnosti stanovenej v odseku 1 ak pôjde o pobyty nepresahujúce spolu 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.“;

2.

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Na účely tohto nariadenia „vízum“ znamená vízum vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (Vízový kódex) (26).

Článok 5

Zmena nariadenia (ES) č. 767/2008

V článku 12 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 767/2008 sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)

sa na území členských štátov na základe jednotného víza alebo víza s obmedzenou územnou platnosťou už zdržiaval 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia;“.

Článok 6

Zmeny nariadenia (ES) č. 810/2009

Nariadenie (ES) č. 810/2009 sa týmto mení takto:

1.

v článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto nariadením sa ustanovujú postupy a podmienky udeľovania víz na tranzit cez územie členských štátov alebo plánované pobyty na ich území, ktorých dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.“;

2.

v článku 2 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

tranzit cez územie členských štátov alebo plánovaný pobyt na ich území v trvaní nie viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia;“;

3.

v článku 25 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ak to konzulárny úrad považuje za opodstatnené, udelí nové vízum na pobyt počas toho istého 180-dňového obdobia žiadateľovi, ktorý už v priebehu tohto 180-dňového obdobia využil jednotné vízum alebo vízum s obmedzenou územnou platnosťou umožňujúce pobyt v dĺžke 90 dní.“;

4.

v článku 32 ods. 1 písm. a) sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)

„sa na území členských štátov na základe jednotného víza alebo víza s obmedzenou územnou platnosťou už zdržiaval 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia;“;

5.

prílohy VI, VII a IX k nariadeniu (ES) č. 810/2009 sa menia v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. júla 2013.

Článok 1 ods. 5 písm. a) bod i), článok 1 ods.5 písm. aa), článok 2 ods.-1 a ods. 2, článok 2 ods. 3 písm. a), články 3, 4, 5 a 6, príloha I bod 3 a príloha II sa uplatňujú od 18. októbra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. júna 2013.

(2)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

(3)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.

(6)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(7)  Zb. 2006, s. I-9627.

(8)  Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(11)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(13)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(14)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(15)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(17)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.

(18)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(19)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(20)  Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1.“;

(22)  Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.“.

(23)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.“;

(24)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23.“.

(25)  Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.“.

(26)  Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.“.


PRÍLOHA I

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 562/2006 sa týmto menia takto:

1.

Príloha III sa mení takto:

a)

časť B sa nahrádza takto:

„ČASŤ B1:

‚Bez víz‘;

Image

ČASŤ B2:

‚Všetky pasy‘.

Image“;

b)

v časti C sa medzi značky „EÚ, EHP, CH“ a značky „VŠETKY PASY“ vložia tieto značky:

Image Image Image“.

2.

V prílohe IV bode 3 sa prvý odsek nahrádza takto:

„3.

Pri vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí podliehajú vízovej povinnosti, sa spravidla doklad označí odtlačkom pečiatky na strane, ktorá je oproti strane, na ktorej je pripojené vízum.“.

3.

V prílohe V, časti B, v Štandardnom formulári pre odopretie vstupu na hranici sa písmeno F nahrádza takto:

„

(F)

dĺžka jeho pobytu na území členských štátov Európskej únie už dosiahla 90 dní počas predchádzajúceho 180-dňového obdobia“.

4.

Príloha VI sa mení takto:

a)

bod 1 sa mení takto:

i)

v bode 1.1 sa vkladá tento bod:

„1.1.4.   Spoločné hraničné priechody

1.1.4.1.

Členské štáty môžu so susednými tretími krajinami uzatvoriť alebo ponechať v platnosti dvojstranné dohody o zriadení spoločných hraničných priechodov, na ktorých členský štát a príslušníci pohraničnej stráže členského štátu a príslušníci pohraničnej stráže tretej krajiny vykonávajú na území druhej zmluvnej strany následné výstupné a vstupné kontroly v súlade s ich vnútroštátnym právom. Spoločné hraničné priechody môžu byť zriadené buď na území členského štátu, alebo na území tretej krajiny.

1.1.4.2.

Spoločné hraničné priechody nachádzajúce sa na území členského štátu: Dvojstranné dohody, ktorými sa zriaďujú spoločné hraničné priechody nachádzajúce sa na území členského štátu, obsahujú povolenie pre príslušníkov pohraničnej stráže tretej krajiny vykonávať príslušné úlohy v členskom štáte, pričom sa musia dodržiavať tieto zásady:

a)

medzinárodná ochrana: Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý požiada o medzinárodnú ochranu na území členského štátu, sa umožní prístup k príslušným postupom členského štátu v súlade s acquis Únie v oblasti azylu;

b)

zatknutie osoby a zaistenie veci: Ak príslušníci pohraničnej stráže tretej krajiny zistia skutočnosti odôvodňujúce zatknutie osoby alebo jej umiestnenie pod ochranu, alebo zaistenie veci, informujú o týchto skutočnostiach orgány členského štátu a tie zabezpečia vykonanie primeraných nadväzujúcich krokov v súlade s vnútroštátnym právom, s právom Únie a medzinárodným právom bez ohľadu na štátnu príslušnosť dotknutej osoby;

c)

vstup osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, na územie Únie: Príslušníci pohraničnej stráže tretej krajiny nebránia osobám, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, vstúpiť na územie Únie. Ak existujú dôvody na odmietnutie výstupu z územia dotknutej tretej krajiny, príslušníci pohraničnej stráže tretej krajiny informujú orgány členského štátu o týchto dôvodoch a orgány členského štátu zabezpečia vykonanie primeraných nadväzujúcich krokov v súlade s vnútroštátnym právom, s právom Únie a medzinárodným právom.

1.1.4.3.

Spoločné hraničné priechody nachádzajúce sa na území tretej krajiny: Dvojstranné dohody, ktorými sa zriaďujú spoločné hraničné priechody nachádzajúce sa na území tretej krajiny, obsahujú povolenie pre príslušníkov pohraničnej stráže členského štátu vykonávať svoje úlohy v tretej krajine. Na účely tohto nariadenia sa každá hraničná kontrola, ktorú vykoná pohraničná stráž členského štátu na spoločnom hraničnom priechode nachádzajúcom sa na území tretieho štátu, považuje za hraničnú kontrolu vykonanú na území dotknutého členského štátu. Pohraničná stráž členského štátu vykonáva svoje úlohy v súlade s nariadením (ES) č. 562/2006 a dodržiava tieto zásady:

a)

medzinárodná ochrana: Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý prešiel výstupnou kontrolou vykonanou príslušníkmi pohraničnej stráže tretej krajiny a následne požiadal príslušníkov pohraničnej stráže členského štátu prítomných v tretej krajine o medzinárodnú ochranu, sa umožní prístup k príslušným postupom členského štátu v súlade s acquis Únie v oblasti azylu. Orgány tretej krajiny akceptujú prechod dotknutej osoby na územie členského štátu;

b)

zatknutie osoby a zaistenie veci: Ak príslušníci pohraničnej stráže členského štátu zistia skutočnosti odôvodňujúce zatknutie osoby alebo jej umiestnenie pod ochranu, alebo zaistenie veci konajú v súlade s vnútroštátnym právom, právom Únie a medzinárodným právom. Orgány tretej krajiny akceptujú presun dotknutej osoby alebo veci na územie členského štátu;

c)

prístup k systémom IT: Pohraničnej stráži členského štátu sa umožní používať informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje podľa článku 7. Členským štátom sa umožní prijať potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú v práve Únie na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným poškodením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo sprístupnením, a to vrátane zo strany orgánov tretích krajín.

1.1.4.4.

Pred uzatvorením alebo zmenou akejkoľvek dvojstrannej dohody o spoločných hraničných priechodoch so susednou treťou krajinou konzultuje dotknutý členský štát s Komisiou vo veci zlučiteľnosti dohody s právom Únie. Už existujúce dvojstranné dohody sa oznámia Komisii do 20. január 2014.

Ak Komisia bude pokladať dohodu za nezlučiteľnú s právom Únie, oznámi to dotknutému členskému štátu. Členský štát prijme vhodné kroky na zmenu dohody v primeranej lehote takým spôsobom, aby odstránil nezlučiteľné prvky.“;

ii)

v bode 1.2. sa body 1.2.1. a 1.2.2. nahrádzajú takto:

„1.2.1.

Kontrolám sa pri prekračovaní vonkajších hraníc podrobia cestujúci vo vlaku, ako aj železničný personál vrátane obsluhy nákladných vlakov či prázdnych vlakov. Členské štáty môžu uzavrieť dvojstranné alebo mnohostranné dohody o spôsobe vykonávania týchto kontrol, pričom sa musia dodržiavať zásady stanovené v bode 1.1.4. Takéto kontroly sa vykonávajú jedným z týchto spôsobov:

v prvej stanici po príchode na územie členského štátu alebo v poslednej stanici pred odchodom z jeho územia,

vo vlaku počas cesty medzi poslednou stanicou pred odchodom z územia tretej krajiny a prvou stanicou po príchode na územie členského štátu alebo opačne,

v poslednej stanici pred odchodom z územia tretej krajiny alebo v prvej stanici po príchode na jej územie.

1.2.2.

Okrem toho s cieľom zabezpečiť plynulosť premávky vysokorýchlostných osobných vlakov sa môžu členské štáty v rámci trasy takýchto vlakov z tretích krajín, a po spoločnej dohode s dotknutými tretími krajinami rozhodnúť, že pri dodržiavaní zásad stanovených v bode 1.1.4. budú vykonávať vstupné kontroly osôb vo vlakoch z tretích krajín jedným z týchto spôsobov:

na staniciach na území tretej krajiny, kde osoby nastúpia do vlaku,

na staniciach na území členských štátov, kde osoby vystúpia z vlaku,

vo vlaku počas cesty medzi stanicami na území tretej krajiny a stanicami na území členských štátov za predpokladu, že osoby zostávajú vo vlaku.“;

b)

bod 3.1 sa nahrádza takto:

„3.1.   Všeobecné kontrolné postupy v námornej doprave

3.1.1.

Kontroly lodí sa vykonávajú v prístave, kam loď prichádza alebo z ktorého odchádza, alebo v priestoroch vyhradených na tento účel, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti plavidla alebo na palube lode v pobrežnom mori v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. Členské štáty môžu uzatvárať dohody, podľa ktorých sa môžu kontroly vykonávať aj počas plavby alebo pri vplávaní lode na územie tretej krajiny či vyplávaní z územia tretej krajiny, pričom sa dodržiavajú zásady stanovené v bode 1.1.4.

3.1.2.

Kapitán lode, zástupca lode alebo iná osoba, riadne splnomocnená kapitánom lode alebo oprávnená spôsobom, ktorý je prijateľný pre dotknutý orgán verejnej moci (v obidvoch prípadoch ďalej iba „kapitán“), vyhotoví zoznam členov posádky a všetkých cestujúcich, ktorý bude obsahovať informácie požadované vo formulároch 5 (zoznam členov posádky) a 6 (zoznam cestujúcich) Dohovoru o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy (Dohovor FAL) a v prípade potreby uvedie aj číslo víza alebo povolenia na pobyt:

najneskôr dvadsaťštyri hodín pred vplávaním do prístavu, alebo

ak je doba plavby kratšia ako dvadsaťštyri hodín, najneskôr vtedy, keď loď opúšťa predchádzajúci prístav, alebo

ak prístav, v ktorom sa loď zastavuje, nie je známy, alebo sa zmenil počas plavby, hneď ako sú tieto informácie k dispozícii.

Kapitán odovzdá uvedený zoznam (uvedené zoznamy) príslušníkom pohraničnej stráže alebo, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, iným príslušným orgánom, ktoré tento zoznam (tieto zoznamy) bezodkladne odovzdajú príslušníkom pohraničnej stráže.

3.1.3.

Kapitán dostane od príslušníkov pohraničnej stráže alebo orgánov uvedených v bode 3.1.2 potvrdenie o prijatí zoznamu (zoznamov) (podpísanú kópiu zoznamu (zoznamov) alebo elektronické potvrdenie o prijatí) a po vplávaní lode do prístavu ho na požiadanie predloží.

3.1.4.

Kapitán včas oznámi príslušnému orgánu akékoľvek zmeny v zložení posádky alebo v počte cestujúcich.

Okrem toho kapitán včas a v lehote stanovenej v bode 3.1.2. oznámi príslušným orgánom prítomnosť čiernych pasažierov na palube. Za čiernych pasažierov však ostáva zodpovedný kapitán.

Odchylne od článkov 4 a 7 sa systematické hraničné kontroly osôb zostávajúcich na palube nevykonávajú. Napriek tomu však pohraničná stráž vykonáva prehliadky lode a prehliadky osôb na palube, ale len v odôvodnených prípadoch na základe hodnotenia rizík vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu.

3.1.5.

Kapitán v primeranom čase a v súlade s pravidlami, ktoré platia v dotknutom prístave, oznámi príslušnému orgánu vyplávanie lode.“;

c)

bod 3.2. sa mení takto:

i)

bod 3.2.1. sa nahrádza takto:

„3.2.1.

Kapitán lode na okružnej plavbe zasiela príslušnému orgánu trasu a program okružnej plavby čo najskôr po ich určení a najneskôr v lehote stanovenej v bode 3.1.2.“;

ii)

v bode 3.2.2. sa druhý odsek nahrádza takto:

„Napriek tomu sa kontroly posádky a cestujúcich týchto lodí vykonávajú, ale len v odôvodnených prípadoch na základe hodnotenia rizík vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu.“;

iii)

v bode 3.2.3. písm. a) a b) sa odkaz na „bod 3.2.4“ nahrádza odkazom na „bod 3.1.2.“;

iv)

v bode 3.2.3. písm. e) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Napriek tomu sa kontroly posádky a cestujúcich týchto lodí sa vykonávajú, ale len v odôvodnených prípadoch na základe hodnotenia rizík vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu.“;

v)

bod 3.2.4. sa vypúšťa;

vi)

v bode 3.2.9. sa vypúšťa druhý odsek;

vii)

v bode 3.2.10. sa dopĺňa toto písmeno:

„i)

Bod 3.1.2. (povinnosť predložiť zoznamy pasažierov a členov posádky) sa neuplatňuje. Ak treba zostaviť zoznam osôb na palube podľa smernice Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva (1), kapitán zašle kópiu uvedeného zoznamu príslušnému orgánu v prístave určenia na území členských štátov najneskôr tridsať minút po vyplávaní lode z prístavu v tretej krajine.

viii)

dopĺňa sa tento bod:

„3.2.11.

Ak trajekt prichádzajúci z tretej krajiny s viac než jednou zastávkou na území členských štátov priberie cestujúcich len na zvyšný úsek v rámci tohto územia, uvedení cestujúci sa podrobia výstupnej kontrole v prístave, z ktorého loď vyplávala, a vstupnej kontrole v prístave určenia.

Kontroly osôb, ktoré sa už počas týchto zastávok nachádzajú na palube trajektu a nenalodili sa na území členských štátov, sa vykonávajú v prístave určenia. Keď je krajinou určenia tretia krajina, uplatní sa opačný postup.“;

ix)

dopĺňa sa tento bod s názvom:

„Spojenia nákladnou loďou medzi členskými štátmi

3.2.12.

Odchylne od článku 7 sa hraničné kontroly vôbec nevykonávajú na spojeniach nákladnou loďou medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi na území členských štátov, ak nákladná loď nezastavuje v žiadnych prístavoch mimo územia členských štátov a prepravuje tovar.

Napriek tomu sa kontroly posádky a cestujúcich týchto lodí vykonávajú, ale len v odôvodnených prípadoch na základe hodnotenia rizík vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu.“.

5.

Príloha VII sa mení takto:

a)

v bode 3 sa body 3.1. a 3.2. nahrádzajú takto:

„Odchylne od článkov 4 a 7 môžu členské štáty povoliť námorníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu námorníka vydaného v súlade s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o dokladoch totožnosti námorníkov č. 108 (1958) alebo č. 185 (2003), Dohovorom o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy (Dohovor FAL) a príslušným vnútroštátnym právom, vstup na územie členských štátov vystúpením na breh za účelom pobytu v zóne prístavu, v ktorom zakotvila ich loď, alebo v susedných obciach, alebo opustenie územia členských štátov s tým, že sa vrátia na loď, a to bez toho, aby sa dostavili na hraničný priechod, pod podmienkou, že sú uvedení v zozname posádky svojej lode, ktorý bol predtým predložený na kontrolu príslušným orgánom.

Na základe hodnotenia rizík vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu sa však námorníci podrobia kontrole zo strany pohraničnej stráže v súlade s článkom 7 ešte predtým, ako vystúpia na breh.“;

b)

v bode 6 sa dopĺňajú tieto body:

„6.4.

Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesta pre konzultácie týkajúce sa maloletých a informujú o tom Komisiu. Komisia sprístupní členským štátom zoznam týchto vnútroštátnych kontaktných miest.

6.5.

V prípade pochybností týkajúcich sa ktorejkoľvek z okolností stanovených v bodoch 6.1. až 6.3. príslušníci pohraničnej stráže využijú zoznam vnútroštátnych kontaktných miest pre konzultácie o maloletých.“;

c)

dopĺňajú sa tieto body:

„7.   Záchranné služby, polícia, hasičské zbory a pohraničná stráž

Podmienky vstupu a výstupu príslušníkov záchranných služieb, polície, hasičských zborov, ktorí sú nasadení v prípade núdzových situácií, ako aj príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí prekračujú hranice pri výkone svojich pracovných úloh sa upravia vo vnútroštátnom práve. Členské štáty môžu s tretími krajinami uzavrieť dvojstranné dohody týkajúce sa vstupu a výstupu týchto kategórií osôb. V tejto vnútroštátnej úprave a dvojstranných dohodách sa môžu stanovovať výnimky z článkov 4, 5 a 7.

8.   Pracovníci na otvorenom mori

Odchylne od článkov 4 a 7 sa pracovníci na otvorenom mori vymedzení v článku 2 bodu 18a, ktorí sa pravidelne námornou alebo leteckou dopravou vracajú na územie členských štátov bez toho, aby sa zastavili na území tretej krajiny, nepodrobujú systematickým kontrolám.

Napriek tomu sa s cieľom stanoviť frekvenciu vykonávania kontrol berie do úvahy hodnotenie rizík vo vzťahu k nelegálnemu prisťahovalectvu, najmä ak sa pobrežie tretej krajiny nachádza v bezprostrednej blízkosti takéhoto pracoviska na otvorenom mori.“.

6.

v prílohe VIII sa štandardný formulár mení takto:

a)

slová „odtlačkom pečiatky na vstupe“ sa nahrádzajú slovami „odtlačkom pečiatky na vstupe alebo na výstupe“;

b)

slová „vstúpila na územie“ sa nahrádzajú slovami „vstúpila na územie alebo opustila územie“.


(1)  Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35.“;


PRÍLOHA II

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 810/2009 sa týmto menia takto:

1.

v prílohe VI, v „Štandardnom formulári pre oznámenie a odôvodnenie zamietnutia, zrušenia alebo odvolania víz“, sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

už ste sa na území členských štátov na základe jednotného víza alebo víza s obmedzenou územnou platnosťou zdržiavali 90 dní počas tohto 180-dňového obdobia“;

2.

v prílohe VII bode 4 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Ak je vízum udelené na viac ako šesť mesiacov, dĺžka pobytu je 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.“;

3.

v prílohe XI sa článok 5 ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Udelené vízum je jednotné vízum na viac vstupov oprávňujúce na pobyt, ktorý nepresiahne 90 dní počas trvania olympijských a/alebo paralympijských hier.“.


Top