EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0575R(02)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ( Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 )

OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–32 (SV)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–342 (DE, ET, EN, IT, HU, RO)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–30 (CS, FR, PL)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–29 (DA, PT)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–28 (EL, SK)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–26 (BG, NL)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–25 (LT, FI)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–47 (ES)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–36 (GA)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–27 (LV)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–35 (SL)
OJ L 321, 30.11.2013, p. 6–31 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/corrigendum/2013-11-30/oj

30.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/6


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012

( Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 )

1.

Strana 19, článok 4 ods. 1 bod 19

Namiesto:

„19)

‚správcovská spoločnosť‘ je správcovská spoločnosť vymedzená v článku 2 bode 5 smernice 2002/87/ES a AIFM vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ vrátane, pokiaľ nie je ustanovené inak, subjektov z tretích krajín, ktoré vykonávajú podobné činnosti podliehajúce právu tretej krajiny, ktorá uplatňuje požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii;“

má byť:

„19)

‚správcovská spoločnosť‘ je správcovská spoločnosť vymedzená v článku 2 bode 5 smernice 2002/87/ES alebo AIFM vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ vrátane, pokiaľ nie je ustanovené inak, subjektov z tretích krajín, ktoré vykonávajú podobné činnosti, a ktoré podliehajú právu tretej krajiny, ktorá uplatňuje požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii;“.

2.

Strana 20, článok 4 ods. 1 bod 26

Namiesto:

„… ale s výnimkou holdingových poisťovní a zmiešaných holdingových poisťovní vymedzených v článku 212 ods. 1 písm. g) smernice 2009/138/ES;“

má byť:

„… ale s výnimkou holdingových poisťovní a zmiešaných holdingových poisťovní vymedzených v článku 212 ods. 1 písm. f) a g) smernice 2009/138/ES;“.

3.

Strana 20, článok 4 ods. 1 bod 27 písm. h)

Namiesto:

„h)

holdingová poisťovňa;“

má byť:

„h)

holdingová poisťovňa vymedzená v článku 212 ods. 1 písm. f) smernice 2009/138/ES;“.

4.

Strana 20, článok 4 ods. 1 bod 27

V článku 4 ods. 1 bode 27 sa písmená i) až j) vypúšťajú.

5.

Strana 23, článok 4 ods. 1 bod 71

Namiesto:

„71)

‚prípustný kapitál‘ je súčtom týchto položiek:

a)

kapitálu Tier 1 uvedeného v článku 25;

b)

kapitálu Tier 2 uvedeného v článku 71, ktorý sa rovná alebo je nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1;“

má byť:

„71)

‚prípustný kapitál‘ je:

a)

na účely druhej časti hlavy III súčtom týchto položiek:

(i)

kapitálu Tier 1 uvedeného v článku 25 bez uplatnenia odpočtu v článku 36 ods. 1 písm. k) bode (i);

(ii)

kapitálu Tier 2 uvedeného v článku 71, ktorý sa rovná alebo je nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1 vypočítaného podľa bodu (i) tohto písmena;

b)

na účely článku 97 a štvrtej časti je súčtom týchto položiek:

(i)

kapitálu Tier 1 uvedeného v článku 25;

(ii)

kapitálu Tier 2 uvedeného v článku 71, ktorý sa rovná alebo je nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1;“.

6.

Strana 24, článok 4 ods. 1 bod 82

Namiesto:

„82)

‚zmluva o repo transakciách‘ a ‚zmluva o obrátených repo transakciách‘ je každá zmluva, na základe ktorej inštitúcia alebo jej protistrana prevádza cenné papiere, komodity alebo zaručené práva vzťahujúce sa na:

a)

vlastnícke právo k cenným papierom alebo komoditám, ak túto záruku poskytne uznaná burza, ktorá má práva k cenným papierom alebo komoditám, a zmluva inštitúcii nepovoľuje previesť alebo prisľúbiť určitý cenný papier alebo komoditu viac ako jednej protistrane naraz, a to s prísľubom ich spätného odkúpenia;

b)

náhradné cenné papiere alebo komodity rovnakej povahy za stanovenú cenu k dátumu určenému v budúcnosti alebo určenému prevádzajúcou stranou, pričom ide o zmluvu o repo transakciách pre inštitúciu predávajúcu cenné papiere alebo komodity a zmluvu o obrátených repo transakciách pre inštitúciu, ktorá ich kupuje;“

má byť:

„82)

‚zmluva o repo transakciách‘ a ‚zmluva o obrátených repo transakciách‘ je každá zmluva, na základe ktorej inštitúcia alebo jej protistrana prevádza cenné papiere, komodity alebo zaručené práva vzťahujúce sa na vlastnícke právo k cenným papierom alebo komoditám, ak túto záruku poskytne uznaná burza, ktorá má práva k cenným papierom alebo komoditám, a zmluva inštitúcii nepovoľuje previesť alebo prisľúbiť určitý cenný papier alebo komoditu viac ako jednej protistrane naraz, a to s prísľubom ich spätného odkúpenia, alebo náhradné cenné papiere alebo komodity rovnakej povahy za stanovenú cenu k dátumu určenému v budúcnosti alebo určenému prevádzajúcou stranou, pričom ide o zmluvu o repo transakciách pre inštitúciu predávajúcu cenné papiere alebo komodity a zmluvu o obrátených repo transakciách pre inštitúciu, ktorá ich kupuje;“.

7.

Strana 24, článok 4 ods. 1 bod 88

Namiesto:

„88)

‚kvalifikovaná centrálna protistrana‘ je centrálna protistrana, ktorej sa buď udelilo povolenie v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo ktorá bola uznaná v súlade s článkom 25 uvedeného nariadenia;“

má byť:

„88)

‚kvalifikovaná centrálna protistrana‘ alebo ‚QCCP‘ je centrálna protistrana, ktorej sa buď udelilo povolenie v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo ktorá bola uznaná v súlade s článkom 25 uvedeného nariadenia;“.

8.

Strana 25, článok 4 ods. 1 bod 91

Namiesto:

„91)

‚obchodná expozícia‘ je expozícia vrátane premenlivej marže, ktorá sa má vyplatiť zúčtovaciemu členovi, k tomuto vyplateniu však ešte nedošlo a každá súčasná a potenciálna budúca expozícia zúčtovacieho člena alebo klienta voči centrálnej protistrane vyplývajúca zo zmlúv alebo transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 písm. a) až e), ako aj počiatočná marža;“

má byť:

„91)

‚obchodná expozícia‘ je expozícia vrátane premenlivej marže, ktorá sa má vyplatiť zúčtovaciemu členovi alebo klientovi, k tomuto vyplateniu však ešte nedošlo a každá súčasná a potenciálna budúca expozícia zúčtovacieho člena alebo klienta voči centrálnej protistrane vyplývajúca zo zmlúv a transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 písm. a) až e), ako aj počiatočná marža;“.

9.

Strana 27, článok 4 ods. 2

Namiesto:

„2.   Ak sa v tomto nariadení odkazuje na nehnuteľný majetok alebo nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo na podnikanie, alebo na hypotéku na takúto nehnuteľnosť tak takýto majetok zahŕňa podiely vo fínskych bytových podnikoch, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade s fínskym zákonom o bytových podnikoch z roku 1991 alebo neskoršími rovnocennými právnymi predpismi. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu povoliť, aby sa s podielmi predstavujúcimi rovnocennú nepriamu držbu nehnuteľného majetku zaobchádzalo ako s priamou držbou nehnuteľného majetku, ak je takáto nepriama držba osobitne regulovaná vo vnútroštátnom práve daného členského štátu a ak v prípade, že sa poskytne ako kolaterál, poskytuje rovnocennú ochranu pre veriteľov.“

má byť:

„2.   Ak sa v tomto nariadení odkazuje na nehnuteľný majetok, nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo nehnuteľný majetok určený na podnikanie, alebo na hypotéku na takúto nehnuteľnosť, tak takýto majetok zahŕňa podiely vo fínskych bytových podnikoch, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade s fínskym zákonom o bytových podnikoch z roku 1991 alebo neskoršími rovnocennými právnymi predpismi. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu povoliť, aby sa s podielmi predstavujúcimi rovnocennú nepriamu držbu nehnuteľného majetku zaobchádzalo ako s priamou držbou nehnuteľného majetku, ak je takáto nepriama držba osobitne regulovaná vo vnútroštátnom práve daného členského štátu a ak v prípade, že sa poskytne ako kolaterál, poskytuje rovnocennú ochranu pre veriteľov.“.

10.

Strana 27, článok 6 ods. 2

Namiesto:

„2.   Od inštitúcie, ktorá je buď dcérskou spoločnosťou v členskom štáte, kde jej bolo udelené povolenie a v ktorom podlieha dohľadu, alebo materskou spoločnosťou, ani inštitúcie, ktorá je zahrnutá do konsolidácie v súlade s článkom 19, sa nevyžaduje, aby na individuálnom základe plnila povinnosti stanovené v článkoch 89, 90 a 91.“

má byť:

„2.   Od žiadnej inštitúcie, ktorá je buď dcérskou spoločnosťou v členskom štáte, kde jej bolo udelené povolenie a v ktorom podlieha dohľadu, alebo materskou spoločnosťou, ani inštitúcie, ktorá je zahrnutá do konsolidácie v súlade s článkom 18, sa nevyžaduje, aby na individuálnom základe plnila povinnosti stanovené v článkoch 89, 90 a 91.“.

11.

Strana 27, článok 6 ods. 3

Namiesto:

„3.   Od inštitúcie, ktorá je buď materskou alebo dcérskou spoločnosťou, ani inštitúcie, ktorá je zahrnutá do konsolidácie v súlade s článkom 19, sa nevyžaduje, aby na individuálnom základe plnila povinnosti stanovené v ôsmej časti.“

má byť:

„3.   Od žiadnej inštitúcie, ktorá je buď materskou alebo dcérskou spoločnosťou, ani inštitúcie, ktorá je zahrnutá do konsolidácie v súlade s článkom 18, sa nevyžaduje, aby na individuálnom základe plnila povinnosti stanovené v ôsmej časti.“.

12.

Strana 29, článok 8 ods. 4

Namiesto:

„…schémy inštitucionálneho zabezpečenia uvedenej v článku 113 ods. 7 písm. b), ak spĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 113 ods. 7, a na iné inštitúcie, ktoré sú prepojené vzťahom v zmysle článku 113 ods. 6, pokiaľ spĺňajú všetky podmienky tam uvedené. …“

má byť:

„…schémy inštitucionálneho zabezpečenia uvedenej v článku 113 ods. 7, ak spĺňajú všetky v ňom stanovené podmienky, a na iné inštitúcie, ktoré sú prepojené vzťahom v zmysle článku 113 ods. 6, ak spĺňajú všetky v ňom stanovené podmienky…“.

13.

Strana 29, článok 10 ods. 1, druhý pododsek

Namiesto:

„Členské štáty môžu zachovať a používať existujúce vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimky uvedenej v prvom pododseku, a to za predpokladu, že nie sú v rozpore s týmto nariadením a smernicou 2013/36/EÚ.“

má byť:

„Členské štáty môžu zachovať a používať existujúce vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimky uvedenej v prvom pododseku, a to za predpokladu, že nie sú v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou 2013/36/EÚ.“.

14.

Strana 30, článok 11 ods. 3

Namiesto:

„3   Materské inštitúcie v EÚ, inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ a inštitúcie kontrolované materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ plnia povinnosti stanovené v šiestej časti na základe konsolidovanej situácie materskej inštitúcie, finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ak skupina zahŕňa jednu alebo viacero inštitúcií, ktoré môžu poskytovať investičné služby a činnosti uvedené v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES. Do podania správy Komisie v súlade s článkom 508 ods. 2 a v prípade, že skupinu tvoria len investičné spoločnosti, môžu príslušné orgány oslobodiť investičné spoločnosti od povinností stanovených v šiestej časti na konsolidovanom základe, zohľadňujúc pritom povahu, rozsah a zložitosť činností investičnej spoločnosti.“

má byť:

„3   Materské inštitúcie v EÚ, inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ a inštitúcie kontrolované materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ plnia povinnosti stanovené v šiestej časti na základe konsolidovanej situácie materskej inštitúcie, finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ak skupina zahŕňa jednu alebo viacero inštitúcií, ktoré môžu poskytovať investičné služby a činnosti uvedené v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES. Do podania správy Komisie v súlade s článkom 508 ods. 2 tohto nariadenia a v prípade, že skupinu tvoria len investičné spoločnosti, môžu príslušné orgány oslobodiť investičné spoločnosti od povinností stanovených v šiestej časti na konsolidovanom základe, zohľadňujúc pritom povahu, rozsah a zložitosť činností investičnej spoločnosti.“.

15.

Strana 31, článok 15 ods. 1 písm. a) až c)

Namiesto:

„a)

každá investičná spoločnosť v EÚ v skupine používa alternatívny výpočet celkovej výšky rizikovej expozície uvedenej v článku 95 ods. 2;

b)

všetky investičné spoločnosti v skupine patria do kategórií v článku 95 ods. 1 a článku 96 ods. 1;

c)

každá investičná spoločnosť v EÚ v skupine spĺňa požiadavky stanovené v článku 95 na individuálnom základe a zároveň odpočíta od vlastného kapitálu Tier 1 akékoľvek podmienené záväzky v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, správcovských spoločností a podnikov pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované;“

má byť:

„a)

každá investičná spoločnosť v EÚ v skupine používa alternatívny výpočet celkovej výšky rizikovej expozície uvedenej v článku 95 ods. 2 alebo v článku 96 ods. 2;

b)

všetky investičné spoločnosti v skupine patria do kategórií v článku 95 ods. 1 alebo článku 96 ods. 1;

c)

každá investičná spoločnosť v EÚ v skupine spĺňa požiadavky stanovené v článku 95 alebo v článku 96 na individuálnom základe a zároveň odpočíta od vlastného kapitálu Tier 1 akékoľvek podmienené záväzky v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, správcovských spoločností a podnikov pomocných služieb, ktoré by inak boli konsolidované;“.

16.

Strana 32, článok 18 ods. 1 prvá veta

Namiesto:

„… alebo, ak je to relevantné, dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej materskej finančnej holdingovej spoločnosti.“

má byť:

„… alebo, ak je to relevantné, dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.“.

17.

Strana 32, článok 18 ods. 5 prvá veta

Namiesto:

„V prípade účastí alebo iných kapitálových väzieb, ako sú väzby uvedené v odsekoch 1 a 2, príslušné orgány určia, či a ako sa má konsolidácia vykonať.“

má byť:

„V prípade účastí alebo iných kapitálových väzieb, ako sú väzby uvedené v odsekoch 1 a 4, príslušné orgány určia, či a ako sa má konsolidácia vykonať.“.

18.

Strana 33, článok 19 ods. 2 písm. b)

Namiesto:

„b)

ak má dotknutá spoločnosť len zanedbateľný význam vzhľadom na ciele monitorovania úverových inštitúcií;“

má byť:

„b)

ak má dotknutá spoločnosť len zanedbateľný význam vzhľadom na ciele monitorovania inštitúcií;“.

19.

Strana 35, článok 22

Namiesto:

„Dcérske inštitúcie uplatňujú požiadavky ustanovené v článkoch 89 až 91 a tretej časti a piatej časti na základe svojej subkonsolidovanej situácie…“

má byť:

„Dcérske inštitúcie uplatňujú požiadavky ustanovené v článkoch 89 až 91 a tretej časti a štvrtej časti na základe svojej subkonsolidovanej situácie…“.

20.

Strana 41, článok 33 ods. 1 písm. c)

Namiesto:

„c)

všetky zisky a straty ocenené reálnou cenou, ktoré vyplývajú z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami.“

má byť:

„c)

zisky a straty derivátových záväzkov inštitúcie ocenené reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej kreditnej pozície inštitúcie.“.

21.

Strana 43, článok 40

Namiesto:

„… pokiaľ by sa rezervy zvýšili na úroveň očakávaných strát uvedených v hlave I kapitole 3 oddiele 3…“

má byť:

„… pokiaľ by sa rezervy zvýšili na úroveň očakávaných strát uvedených v tretej časti hlave II kapitole 3 oddiele 3…“.

22.

Strana 43 a 44, článok 41 ods. 1

Namiesto:

„1.   Na účely článku 36 ods. 1 písm. e) sa výška majetku dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý sa má odpočítať, znižuje o:

a)

hodnotu akéhokoľvek prislúchajúceho odloženého daňového záväzku, ktorý by zanikol, ak by sa kvalita majetku zhoršila alebo ak by sa podľa príslušného účtovného rámca vyňal zo súvahy;

b)

hodnotu majetku dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý môže inštitúcia neobmedzene využívať za predpokladu, že jej príslušný orgán vopred udelil povolenie. Tomuto majetku použitému na zníženie hodnoty, ktorá sa má odpočítať, sa priradí riziková váha v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2, prípadne kapitolou 3.“

má byť:

„1.   Na účely článku 36 ods. 1 písm. e) sa výška majetku dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý sa má odpočítať, znižuje o:

a)

hodnotu akéhokoľvek prislúchajúceho odloženého daňového záväzku, ktorý by zanikol, ak by sa kvalita majetku zhoršila alebo ak by sa podľa príslušného účtovného rámca vyňal zo súvahy;

b)

hodnotu majetku dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý môže inštitúcia neobmedzene využívať za predpokladu, že jej príslušný orgán vopred udelil povolenie.

Tomuto majetku použitému na zníženie hodnoty, ktorá sa má odpočítať, sa priradí riziková váha v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2, prípadne kapitolou 3.“.

23.

Strana 45, článok 46 ods. 1 písm. b)

Namiesto:

„b)

… vydelená súhrnnou hodnotou priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastných zdrojov týchto subjektov finančného sektora.“

má byť:

„b)

… vydelená súhrnnou hodnotou priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 týchto subjektov finančného sektora.“.

24.

Strana 45, článok 46 ods. 3 úvodná časť

Namiesto:

„3.   Hodnota, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, sa rovnomerne rozdelí medzi všetky nástroje vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sú v držbe. Inštitúcie určia časť podielov nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, ktorá sa odpočíta v súlade s odsekom 1, vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku podielom uvedeným v písmene b) tohto odseku:“

má byť:

„3.   Hodnota, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, sa rovnomerne rozdelí medzi všetky nástroje vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sú v držbe. Inštitúcie určia hodnotu každého nástroja vlastného kapitálu Tier 1, ktorá sa odpočíta v súlade s odsekom 1, vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku podielom uvedeným v písmene b) tohto odseku:“.

25.

Strana 45, článok 46 ods. 5

Namiesto:

„5.   Inštitúcie určia časť podielov nástrojov vlastných zdrojov, ktorá je rizikovo vážená, vydelením hodnoty uvedenej v písmene a) hodnotou uvedenou v písmene b):

a)

hodnota podielov, ktoré musia byť rizikovo vážené podľa odseku 4;

b)

hodnota uvedená v bode i) vydelená hodnotou uvedenou v bode ii):

i)

celková hodnota nástrojov vlastného kapitálu Tier 1;

ii)

súhrnná hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu.“

má byť:

„5.   Inštitúcie určia hodnotu každého nástroja vlastného kapitálu Tier 1, ktorá je rizikovo vážená podľa odseku 4, vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku hodnotou uvedenou v písmene b) tohto odseku:

a)

hodnota podielov, ktoré musia byť rizikovo vážené podľa odseku 4;

b)

podiel, ktorý je výsledkom výpočtu v odseku 3 písm. b).“.

26.

Strana 48, článok 49 ods. 5

Namiesto:

„5.   Ak inštitúcia uplatňuje metódy 1 alebo 2 uvedené v prílohe I k smernici 2002/87/ES, táto inštitúcia …“

má byť:

„5.   Ak inštitúcia uplatňuje metódu 1, 2 alebo 3 uvedenú v prílohe I k smernici 2002/87/ES, táto inštitúcia …“.

27.

Strana 52, článok 60 ods. 1 písm. a) úvodná časť

Namiesto:

„a)

súhrnná hodnota, o ktorú priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1, nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojoch kapitálu Tier 2 subjektov finančného sektora presiahnu 10 % položiek vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie vypočítaného po uplatnení týchto ustanovení:“

má byť:

„a)

súhrnná hodnota, o ktorú priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1, nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojoch kapitálu Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, presiahnu 10 % položiek vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie vypočítaného po uplatnení týchto ustanovení:“.

28.

Strana 53, článok 60 ods. 3

Namiesto:

„3.   Hodnota, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, sa rovnomerne rozdelí medzi všetky nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, ktoré sú v držbe. Suma, ktorá sa má odpočítať od každého nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 podľa odseku 1, sa vypočíta vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku podielom uvedeným v písmene b) tohto odseku:

a)

hodnota podielov, ktoré sa musia odpočítať v súlade s odsekom 1;

b)

hodnota uvedená v bode i) vydelená hodnotou uvedenou v bode ii):

i)

celková hodnota nástrojov vlastného kapitálu Tier 1;

ii)

súhrnná hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu.“

má byť:

„3.   Hodnota, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, sa rovnomerne rozdelí medzi všetky nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, ktoré sú v držbe. Inštitúcie určia hodnotu každého nástroja dodatočného kapitálu Tier 1, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku podielom uvedeným v písmene b) tohto odseku:

a)

hodnota podielov, ktoré sa musia odpočítať v súlade s odsekom 1;

b)

podiel súhrnnej hodnoty priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu zastúpenú každým nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1, ktorý je v držbe.“.

29.

Strana 53, článok 60 ods. 5

Namiesto:

„5.   Inštitúcie určia časť podielov nástrojov vlastných zdrojov, ktorá je rizikovo vážená, vydelením hodnoty uvedenej v písmene a) hodnotou uvedenou v písmene b):

a)

hodnota podielov, ktoré musia byť rizikovo vážené podľa odseku 4;

b)

hodnota uvedená v bode i) vydelená hodnotou uvedenou v bode ii):

i)

celková hodnota nástrojov vlastného kapitálu Tier 1;

ii)

súhrnná hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu.“

má byť:

„5.   Inštitúcie určia hodnotu každého nástroja dodatočného kapitálu Tier 1, ktorá je rizikovo vážená podľa odseku 4 vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku hodnotou uvedenou v písmene b) tohto odseku:

a)

hodnota podielov, ktoré musia byť rizikovo vážené podľa odseku 4;

b)

podiel, ktorý je výsledkom výpočtu v odseku 3 písm. b).“.

30.

Strana 56, článok 70 ods. 1 písm. a) úvodná časť

Namiesto:

„a)

súhrnná hodnota, o ktorú priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 a nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 subjektov finančného sektora presiahnu 10 % položiek vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie vypočítaného po uplatnení týchto ustanovení:“

má byť:

„a)

súhrnná hodnota, o ktorú priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 a nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, presiahnu 10 % položiek vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie vypočítaného po uplatnení týchto ustanovení:“.

31.

Strana 56, článok 70 ods. 1 písm. b)

Namiesto:

„b)

hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch Tier 2 subjektov finančného sektora vydelená súhrnnou sumou všetkých priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 a nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 týchto subjektov finančného sektora.“

má byť:

„b)

hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, vydelená súhrnnou hodnotou všetkých priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 a nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 týchto subjektov finančného sektora.“.

32.

Strana 56, článok 70 ods. 3

Namiesto:

„3.   Hodnota, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, sa rovnomerne rozdelí medzi všetky nástroje Tier 2, ktoré sú v držbe. Inštitúcie určia časť podielov nástrojov vlastného kapitálu Tier 2, ktorá sa odpočíta vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku podielom uvedeným v písmene b) tohto odseku:

a)

celková hodnota podielov, ktoré sa majú odpočítať v súlade s odsekom 1;

b)

hodnota uvedená v bode i) vydelená hodnotou uvedenou v bode ii):

i)

celková hodnota nástrojov vlastného kapitálu Tier 2;

ii)

súhrnná hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu.“

má byť:

„3.   Hodnota, ktorá sa má odpočítať podľa odseku 1, sa rovnomerne rozdelí medzi všetky nástroje Tier 2, ktoré sú v držbe. Inštitúcie určia hodnotu, ktorá sa má odpočítať od každého nástroja Tier 2, ktorá sa odpočíta v súlade s odsekom 1 vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku podielom uvedeným v písmene b) tohto odseku:

a)

celková hodnota podielov, ktoré sa majú odpočítať v súlade s odsekom 1;

b)

podiel súhrnnej hodnoty priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu zastúpenú každým nástrojom Tier 2, ktorý je v držbe.“.

33.

Strana 57, článok 70 ods. 5

Namiesto:

„5.   Inštitúcie určia časť podielov nástrojov vlastných zdrojov, ktorá je rizikovo vážená, vydelením hodnoty uvedenej v písmene a) hodnotou uvedenou v písmene b):

a)

hodnota podielov, ktoré musia byť rizikovo vážené podľa odseku 4;

b)

hodnota uvedená v bode i) vydelená hodnotou uvedenou v bode ii):

i)

celková hodnota nástrojov vlastného kapitálu Tier 1;

ii)

súhrnná hodnota priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie v nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu.“

má byť:

„5.   Inštitúcie určia hodnotu každého nástroja Tier 2, ktorá je rizikovo vážená podľa odseku 4, vynásobením hodnoty uvedenej v písmene a) tohto odseku hodnotou uvedenou v písmene b) tohto odseku:

a)

hodnota podielov, ktoré musia byť rizikovo vážené podľa odseku 4;

b)

podiel, ktorý je výsledkom výpočtu v odseku 3 písm. b).“.

34.

Strana 62, článok 85 ods. 1 úvodná časť

Namiesto:

„1.   Inštitúcie stanovia hodnotu kvalifikovaného kapitálu Tier 1 dcérskej spoločnosti, ktorý je zahrnutý do konsolidovaných vlastných zdrojov tak, že od vlastných zdrojov tohto podniku odpočítajú výsledok …“

má byť:

„1.   Inštitúcie stanovia hodnotu kvalifikovaného kapitálu Tier 1 dcérskej spoločnosti, ktorý je zahrnutý do konsolidovaných vlastných zdrojov tak, že od kvalifikovaného kapitálu Tier 1 tohto podniku odpočítajú výsledok …“.

35.

Strana 63, článok 86

Namiesto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 84 ods. 5 a 6, inštitúcie stanovia …“

má byť

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 84 ods. 5 alebo 6, inštitúcie stanovia…“.

36.

Strana 63, článok 88

Namiesto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 84 ods. 5 a 6, inštitúcie stanovia …“

má byť:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 84 ods. 5 alebo 6, inštitúcie stanovia …“.

37.

Strana 65, článok 92 ods. 4 úvodná časť

Namiesto:

„4.   Pri výpočte celkovej hodnoty expozície podľa odseku 3 sa uplatňujú tieto ustanovenia:“

má byť:

„4.   Pri výpočte celkovej hodnoty rizikovej expozície podľa odseku 3 sa uplatňujú tieto ustanovenia:“.

38.

Strana 66, článok 95 ods. 3

Namiesto:

„3.   Investičné spoločnosti uvedené v odseku 1 podliehajú všetkým ostatným ustanoveniam o operačnom riziku uvedeným v hlave VII kapitole 3 oddiele II pododdiele 1 smernice 2013/36/EÚ.“

má byť:

„3.   Investičné spoločnosti uvedené v odseku 1 podliehajú všetkým ostatným ustanoveniam o operačnom riziku uvedeným v hlave VII kapitole 2 oddiele II pododdiele 2 smernice 2013/36/EÚ.“.

39.

Strana 68, článok 99 ods. 4

Namiesto:

„4.   Správy týkajúce sa finančných informácií uvedených v odseku 2 a prvom pododseku odseku 3 sa predkladajú v rozsahu potrebnom na získanie komplexného pohľadu na rizikový profil činností inštitúcie a pohľadu na systémové riziká, ktoré inštitúcie predstavujú pre finančný sektor alebo reálnu ekonomiku podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“

má byť:

„4.   Správy týkajúce sa finančných informácií uvedených v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v rozsahu potrebnom na získanie komplexného pohľadu na rizikový profil činností inštitúcie a pohľadu na systémové riziká, ktoré inštitúcie predstavujú pre finančný sektor alebo reálnu ekonomiku podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

40.

Strana 70 a 71, článok 105 ods. 2 písm. b)

Namiesto:

„b)

jasne vymedzený spôsob predkladania správ útvaru zodpovednému za oceňovanie, ktoré sa uskutočňuje nezávisle od front office.

Poslednou inštanciou v súvislosti s predkladaním správ je riadiaci orgán.“

má byť:

„b)

jasne vymedzený spôsob predkladania správ útvaru zodpovednému za oceňovanie, ktoré sa uskutočňuje nezávisle od front office, a ktorého poslednou inštanciou je riadiaci orgán.“.

41.

Strana 72, článok 106 ods. 1 písm. e)

Namiesto:

„e)

dôsledne sa monitoruje.

Monitorovanie je zabezpečené primeranými postupmi.“

má byť:

„e)

dôsledne sa monitoruje v súlade s primeranými postupmi.“.

42.

Strana 75, článok 113 ods. 6 písm. a)

Namiesto:

„a)

protistrana je inštitúciou, finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou, správcovskou spoločnosťou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim primeraným prudenciálnym požiadavkám;“

má byť:

„a)

protistrana je inštitúciou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim primeraným prudenciálnym požiadavkám;“.

43.

Strana 76, článok 114 ods. 5

Článok 114 ods. 5 sa vypúšťa.

44.

Strana 76, článok 114 ods. 6

Namiesto:

„6.   V prípade expozícií uvedených v odseku 5:

a)

v roku 2018 dosiahne vypočítaná suma rizikovo vážených expozícií výšku 20 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;

b)

v roku 2019 dosiahne vypočítaná suma rizikovo vážených expozícií výšku 50 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;

c)

v roku 2020 a neskôr dosiahne vypočítaná suma rizikovo vážených expozícií výšku 100 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.“

má byť:

„6.   V prípade expozícií uvedených v článku 495 ods. 2:

a)

v roku 2018 dosiahne riziková váha uplatniteľná na hodnoty expozície výšku 20 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s odsekom 2;

b)

v roku 2019 dosiahne riziková váha uplatniteľná na hodnoty expozície výšku 50 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s odsekom 2;

c)

v roku 2020 a neskôr dosiahne riziková váha uplatniteľná na hodnoty expozície výšku 100 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s odsekom 2.“.

45.

Strana 76, článok 114 ods. 7

Namiesto:

„7.   Ak príslušné orgány tretej krajiny, ktorá uplatňuje také postupy/režimy dohľadu a regulácie, ktoré sú aspoň rovnocenné postupom/režimom uplatňovaným v Únii, priradia expozíciám voči svojej ústrednej vláde a centrálnej banke denominovaným a financovaným v domácej mene rizikovú váhu nižšiu, než sa uvádza v odsekoch 1 až 2, inštitúcie môžu takýmto expozíciám priradiť rizikovú váhu rovnakým spôsobom.“

má byť:

„7.   Ak príslušné orgány tretej krajiny, ktorá uplatňuje také postupy/režimy dohľadu a regulácie, ktoré sú aspoň rovnocenné postupom/režimom uplatňovaným v Únii, priradia expozíciám voči svojej ústrednej vláde a centrálnej banke denominovaným a financovaným v domácej mene rizikovú váhu nižšiu, než sa uvádza v odsekoch 1 a 2, inštitúcie môžu takýmto expozíciám priradiť rizikovú váhu rovnakým spôsobom.“.

46.

Strana 80, článok 124 ods. 1

Namiesto:

„1.   Ak nie sú splnené podmienky uvedené v článkoch 125 a 126, priradí sa expozíciám plne zabezpečeným hypotékou na nehnuteľný majetok alebo akejkoľvek časti takejto expozície riziková váha 100 % s výnimkou ktorejkoľvek časti expozície, ktorá je zaradená do inej triedy expozícií. Časti expozície, ktorá presahuje hodnotu hypotéky na nehnuteľný majetok, sa priradí riziková váha uplatniteľná na nezabezpečené expozície dotknutej protistrany.“

má byť:

„1.   Ak nie sú splnené podmienky uvedené v článkoch 125 alebo 126, priradí sa expozíciám plne zabezpečeným hypotékou na nehnuteľný majetok alebo akejkoľvek časti takejto expozície riziková váha 100 % s výnimkou ktorejkoľvek časti expozície, ktorá je zaradená do inej triedy expozícií. Časti expozície, ktorá presahuje hodnotu hypotéky na nehnuteľný majetok, sa priradí riziková váha uplatniteľná na nezabezpečené expozície dotknutej protistrany.“.

47.

Strana 81, článok 124 ods. 2 šiesty pododsek druhá veta

Namiesto:

„EBA zverejní rizikové váhy a kritériá, ktoré príslušné orgány stanovia pre expozície uvedené v článkoch 125, 126 a 199.“

má byť:

„EBA zverejní rizikové váhy a kritériá, ktoré príslušné orgány stanovia pre expozície uvedené v článkoch 125, 126 a článku 199 ods. 1 písm. a).“.

48.

Strana 86, článok 134 ods. 1

Namiesto:

„1.   Hmotným aktívam v zmysle článku 4 ods. 10 smernice 86/635/EHS sa priradí riziková váha 100 %.“

má byť:

„1.   Hmotným aktívam v zmysle článku 4 bodu 10 pod záhlavím ‚Aktíva‘ smernice 86/635/EHS sa priradí riziková váha 100 %.“.

49.

Strana 90, článok 142 ods. 1 bod 4, úvodná časť

Namiesto:

„4)

‚veľký subjekt finančného sektora‘ je každý iný subjekt finančného sektora ako je subjekt uvedený v článku 4 ods. 1 bode 27 písm. j), ktorý spĺňa nasledovné podmienky:“

má byť:

„4)

‚veľký subjekt finančného sektora‘ je každý subjekt finančného sektora, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:“.

50.

Strana 90, článok 142 ods. 1, bod 5

Namiesto:

„5)

‚neregulovaný finančný subjekt‘ je akýkoľvek iný subjekt, ktorý nie je regulovaným subjektom finančného sektora…“

má byť:

„5)

‚neregulovaný subjekt finančného sektora‘ je akýkoľvek subjekt, ktorý nie je regulovaným subjektom finančného sektora…“.

51.

Strana 94, článok 150 ods. 1, písm. d) bod (ii)

Namiesto:

„ii)

expozíciám voči ústrednej vláde a centrálnej banke sa priradí riziková váha 0 % podľa článku 114 ods. 2, 4 alebo 5;“

má byť:

„ii)

expozíciám voči ústrednej vláde a centrálnej banke sa priradí riziková váha 0 % podľa článku 114 ods. 2 alebo 4 alebo článku 495 ods. 2;“.

52.

Strana 95, článok 150 ods. 2, prvá veta

Namiesto:

„… s výnimkou kapitálových expozícií, ktoré vznikli podľa legislatívnych programov, ako sa uvádza v odseku 1 písm. g),…“

má byť:

„… s výnimkou kapitálových expozícií, ktoré vznikli podľa legislatívnych programov, ako sa uvádza v odseku 1 písm. h),…“.

53.

Strana 95, článok 151 ods. 1

Namiesto:

„1.   Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko pre expozície patriace do jednej z tried expozícií uvedených v článku 147 ods. 2 písm. a) až e) a písm. g) sa pod podmienkou, že sa neodpočítajú od vlastných zdrojov, vypočítajú v súlade s pododdielom 2 s výnimkou prípadov, keď sa tieto expozície odpočítajú od vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 alebo Tier 2.“

má byť:

„1.   Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko pre expozície patriace do jednej z tried expozícií uvedených v článku 147 ods. 2 písm. a) až e) a písm. g) sa pod podmienkou, že sa neodpočítajú od vlastných zdrojov, vypočítajú v súlade s pododdielom 2 s výnimkou prípadov, keď sa tieto expozície odpočítajú od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 alebo položiek Tier 2.“.

54.

Strana 96, článok 152 ods. 3

Namiesto:

„3.   Ak expozície vo forme podielov na majetku v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) nespĺňajú kritériá stanovené v článku 132 ods. 3 a inštitúcia nepozná všetky podkladové expozície PKI alebo jeho podkladové expozície, ktoré sú samy o sebe expozíciou vo forme podielov na majetku v PKI, inštitúcia preskúma tieto podkladové expozície a vypočíta hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát v súlade s jednoduchým prístupom založeným na použití rizikovej váhy stanoveným v článku 155 ods. 2.“

má byť:

„3.   Ak expozície vo forme podielov na majetku v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) nespĺňajú kritériá stanovené v článku 132 ods. 3, alebo ak inštitúcia nepozná všetky podkladové expozície PKI alebo podkladové expozície PKI vo forme podielov na majetku v PKI, ktoré sú samy o sebe podkladovou expozíciou, inštitúcia preskúma tieto podkladové expozície a vypočíta hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát v súlade s jednoduchým prístupom založeným na použití rizikovej váhy stanoveným v článku 155 ods. 2.“.

55.

Strana 97, článok 153 ods. 1 bod (ii)

Namiesto:

„ii)

pre PD = 1, t. j. pre expozície v stave zlyhania:

ak inštitúcia uplatňuje hodnoty LGD stanovené v článku 161 ods. 1, RW je 0;

ak inštitúcia používa vlastné odhady LGD, RW je Formula…;“

má byť:

„ii)

pre PD = 1, t. j. pre expozície v stave zlyhania:

ak inštitúcia uplatňuje hodnoty LGD stanovené v článku 161 ods. 1, RW je 0;

ak inštitúcia používa vlastné odhady LGD, RW jeFormula;“.

56.

Strana 97, článok 153 ods. 2, druhá veta

Namiesto:

„V prípade všetkých expozícií voči neregulovaným finančným subjektom sa koeficient korelácie uvedený v odseku 1 bode iii) a prípadne v odseku 4 vynásobí hodnotou 1,25.“

má byť:

„V prípade všetkých expozícií voči neregulovaným subjektom finančného sektora sa koeficient korelácie uvedený v odseku 1 bode iii) a prípadne v odseku 4 vynásobí hodnotou 1,25.“.

57.

Strana 108, článok 166 ods. 8 písm. e)

Text písmena e) sa stáva posledným pododsekom odseku 8 a znie:

„Inštitúcie, ktoré spĺňajú požiadavky na použitie vlastných odhadov konverzných faktorov podľa oddielu 6, môžu použiť vlastné odhady konverzných faktorov pre rôzne typy produktov, ako sa uvádzajú v písmenách a) až d), s výhradou schválenia príslušnými orgánmi.“.

58.

Strana 112, článok 178 ods. 1 písm. b)

Namiesto:

„b)

ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti. Príslušné orgány môžu nahradiť lehotu 90 dní lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie alebo na podnikanie MSP v triede retailových expozícií, ako aj v prípade expozícií voči subjektom verejného sektora. Lehota 180 dní sa neuplatňuje na účely článku 127.“

má byť:

„b)

ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti. Príslušné orgány môžu nahradiť lehotu 90 dní lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určenými na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie MSP v triede retailových expozícií, ako aj v prípade expozícií voči subjektom verejného sektora. Lehota 180 dní sa neuplatňuje na účely článku 127.“.

59.

Strana 115, článok 180 ods. 2 písm. d)

Namiesto:

„d)

ak inštitúcia odvodzuje dlhodobé priemerné odhady PD a LGD pre retail z odhadu celkových strát …“

má byť:

„d)

ak inštitúcia odvodzuje dlhodobé priemerné odhady PD a LGD pre retailové expozície z odhadu celkových strát …“.

60.

Strana 116, článok 181 ods. 3 písm. b)

Namiesto:

„b)

podmienky, za ktorých môže príslušný orgán povoliť a inštitúcia podľa článku 3 používať príslušné údaje …“

má byť:

„b)

podmienky, za ktorých môže príslušný orgán povoliť inštitúcii podľa odseku 2 používať príslušné údaje …“.

61.

Strana 121, článok 188 druhý odsek písm. b) druhá veta:

Namiesto:

„Zmeny v metódach odhadovania a validácie a v údajoch, a to v zdrojoch údajov a v zahrnutých obdobiach, sa zdokumentujú;“

má byť:

„Zmeny v metódach odhadovania a validácie a zmeny v zdrojoch údajov a zahrnutých obdobiach, sa zdokumentujú;“

62.

Strana 122, článok 190 ods. 2 písm. b)

Namiesto:

„b)

vypracovávanie a analýza súhrnných správ o ratingových systémoch inštitúcie;“

má byť:

„b)

vypracovávanie a analýza súhrnných správ ratingových systémov inštitúcie;“.

63.

Strana 125, článok 197 ods. 5 písm. b)

Namiesto:

„b)

PKI sa obmedzujú na investovanie do nástrojov, ktoré sú prípustné na uznanie podľa odsekov 1 a 2;“

má byť:

„b)

PKI sa obmedzujú na investovanie do nástrojov, ktoré sú prípustné na uznanie podľa odsekov 1 a 4;“.

64.

Strana 128, článok 201 ods. 1 písm. g)

Namiesto:

„g)

ďalšie podnikateľské subjekty, vrátane materských, dcérskych a pridružených podnikateľských subjektov inštitúcie…“

má byť:

„g)

ďalšie podnikateľské subjekty vrátane materských spoločností, dcérskych spoločností a pridružených podnikateľských subjektov inštitúcie…“.

65.

Strana 131, článok 208 ods. 3 druhý pododsek

Namiesto:

„Inštitúcie môžu na monitorovanie hodnoty majetku a identifikáciu majetku, ktorý je potrebné preceniť, použiť štatistické metódy.“

má byť:

„Inštitúcie môžu na monitorovanie hodnoty nehnuteľného majetku a identifikáciu nehnuteľného majetku, ktorý je potrebné preceniť, použiť štatistické metódy.“.

66.

Strana 131, článok 208 ods. 5

Namiesto:

„5.   Inštitúcie majú zavedené postupy na monitorovanie, či majetok prijatý ako zabezpečenie je primerane poistený proti riziku poškodenia.“

má byť:

„5.   Inštitúcie majú zavedené postupy na monitorovanie toho, či nehnuteľný majetok prijatý ako zabezpečenie je primerane poistený proti riziku poškodenia.“.

67.

Strana 138, článok 221 ods. 3, druhý pododsek, prvá veta

Namiesto:

„Prístup interných modelov môžu používať inštitúcie, ktoré získali povolenie na interné modely riadenia rizík podľa hlavy IV kapitoly 5.“

má byť:

„Prístup interných modelov môžu používať inštitúcie, ktoré získali povolenie na interné modely merania rizika podľa hlavy IV kapitoly 5.“.

68.

Strana 146, článok 229 ods. 1, druhý pododsek

Namiesto:

„V tých členských štátoch, ktoré ustanovili prísne kritériá pre posudzovanie hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania v štatutárnych alebo regulatórnych ustanoveniach, nezávislý oceňovateľ môže namiesto toho majetok oceniť…“

má byť:

„V tých členských štátoch, ktoré ustanovili prísne kritériá pre posudzovanie hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania v štatutárnych alebo regulatórnych ustanoveniach, nezávislý oceňovateľ môže namiesto toho nehnuteľný majetok oceniť…“.

69.

Strana 146, článok 229 ods. 1, tretí pododsek

Namiesto:

„… výsledky monitorovania požadovaného podľa článku 208 ods. 3 a zohľadňovala všetky predchádzajúce nároky na majetok.“

má byť:

„… výsledky monitorovania požadovaného podľa článku 208 ods. 3 a zohľadňovala všetky predchádzajúce nároky na nehnuteľný majetok.“.

70.

Strana 146, článok 230 ods. 2, Tabuľka 5, prvý stĺpec, druhý riadok

Namiesto:

„Nehnuteľný majetok určený na bývanie/nehnuteľnosti určené na podnikanie“

má byť:

„Nehnuteľný majetok určený na bývanie/nehnuteľný majetok určený na podnikanie“.

71.

Strana 147, článok 230 ods. 3

Namiesto:

„…plne zabezpečenou kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie alebo nehnuteľného majetku určeného na podnikanie nachádzajúcich sa na území členského štátu, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 199 ods. 4.“

má byť:

„…plne zabezpečenou kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie alebo nehnuteľného majetku určeného na podnikanie nachádzajúcich sa na území členského štátu, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 199 ods. 3 alebo 4.“.

72.

Strana 151, článok 242 bod 9

Namiesto:

„9)

‚program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP)‘ znamená program sekuritizácií, z ktorého emitované cenné papiere majú prevažne formu obchodovateľných cenných papierov s pôvodnou splatnosťou jeden rok alebo menej;“

má byť:

„9)

‚program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov alebo program ABCP‘ znamená program sekuritizácií, z ktorého emitované cenné papiere majú prevažne formu obchodovateľných cenných papierov s pôvodnou splatnosťou jeden rok alebo menej;“.

73.

Strana 153, článok 244 ods. 2 písm. c)

Text písmena c) sa stáva posledným pododsekom odseku 2 a znie:

„Keď možné zníženie hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré by touto sekuritizáciou dosiahla inštitúcia, ktorá je originátorom, nie je odôvodnené zodpovedajúcim presunom kreditného rizika na tretie strany, príslušný orgán môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že významné kreditné riziko sa nepovažuje za presunuté na tretie strany.“.

74.

Strana 168, článok 272 bod 10

Namiesto:

„10)

‚efektívna splatnosť podľa metódy interných modelov pre súbor vzájomného započítavania so splatnosťou dlhšou ako jeden rok‘ znamená pomer medzi celkovou expozíciou očakávanou počas trvania transakcií v súbore vzájomného započítavania diskontovanou bezrizikovou mierou návratnosti a celkovou expozíciou očakávanou počas jedného roka v súbore vzájomného započítavania diskontovanou bezrizikovou mierou.“

má byť:

„10)

‚efektívna splatnosť‘ podľa metódy interných modelov pre súbor vzájomného započítavania so splatnosťou dlhšou ako jeden rok znamená pomer medzi celkovou expozíciou očakávanou počas trvania transakcií v súbore vzájomného započítavania diskontovanou bezrizikovou mierou návratnosti a celkovou expozíciou očakávanou počas jedného roka v súbore vzájomného započítavania diskontovanou bezrizikovou mierou.“.

75.

Strana 173, článok 279

Namiesto:

„Na účely stanovenia rizikových pozícií zaobchádzajú inštitúcie s kolaterálom takto:

a)

kolaterál prijatý od protistrany sa považuje za pohľadávku voči protistrane v rámci zmluvy o derivátoch (dlhá pozícia), ktorá je splatná ku dňu stanovenia;

b)

kolaterál poskytnutý protistranou sa považuje za záväzok voči protistrane (krátka pozícia), ktorý je splatný ku dňu stanovenia.“

má byť:

„Na účely stanovenia rizikových pozícií zaobchádzajú inštitúcie s kolaterálom takto:

a)

kolaterál prijatý od protistrany sa považuje za záväzok voči protistrane v rámci zmluvy o derivátoch (krátka pozícia), ktorá je splatná ku dňu stanovenia;

b)

kolaterál poskytnutý protistranou sa považuje za pohľadávku voči protistrane (dlhá pozícia), ktorý je splatný ku dňu stanovenia.“.

76.

Strana 176, článok 284 ods. 2

Namiesto:

„2.   Aby model zachytil účinky dozabezpečenia, musí model hodnoty kolaterálu spĺňať kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky, ako aj požiadavky na údaje pre model IMM uvedené v tomto oddiele a inštitúcia môže zahrnúť do svojho predpovedaného rozdelenia pre zmeny trhovej hodnoty súboru vzájomného započítavania len prípustný finančný kolaterál uvedený v článkoch 197 a 198 a článku 299 ods. 2. písm. c) a d).“

má byť:

„2.   Aby model zachytil účinky dozabezpečenia, musí model hodnoty kolaterálu spĺňať kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky, ako aj požiadavky na údaje pre IMM uvedené v tomto oddiele a inštitúcia môže zahrnúť do svojho predpovedaného rozdelenia pre zmeny trhovej hodnoty súboru vzájomného započítavania len prípustný finančný kolaterál uvedený v článkoch 197 a 198 a článku 299 ods. 2. písm. c) a d).“.

77.

Strana 177, článok 284 ods. 8

Namiesto:

„8.   Inštitúcia môže použiť mieru rozdelenia vypočítanú na základe modelu, ktorá je konzervatívnejšia ako súčin α a efektívnej EPE vypočítaný pre každú protistranu podľa rovnice v odseku 4.“

má byť:

„8.   Inštitúcia môže použiť mieru rozdelenia vypočítanú na základe IMM, ktorá je konzervatívnejšia ako súčin α a efektívnej EPE vypočítaný pre každú protistranu podľa rovnice v odseku 4.“.

78.

Strana 177, článok 285 ods. 1

Namiesto:

„1.   Ak súbor vzájomného započítavania podlieha dohode o dozabezpečení a dennému oceňovaniu trhovou hodnotou, používajú inštitúcie jednu z týchto hodnôt EPE:

a)

efektívna EPE bez zohľadnenia kolaterálu, ktorý je držaný alebo poskytnutý vo forme dozabezpečenia, a akéhokoľvek kolaterálu, ktorý je poskytnutý protistrane, nezávisle od denného oceňovania a dozabezpečenia alebo aktuálnej expozície;

b)

dodatočná hodnota, ktorá odzrkadľuje možný nárast expozície počas obdobia rizika dozabezpečenia, a vyššia z týchto hodnôt:

i)

aktuálna expozícia vrátane akéhokoľvek aktuálne držaného alebo poskytnutého kolaterálu okrem realizovaného kolaterálu alebo kolaterálu, ktorý je predmetom sporu;

ii)

najvyššia čistá expozícia vrátane kolaterálu, na ktorý sa vzťahuje dohoda o dozabezpečení, ktorá by neviedla k splateniu kolaterálu. Táto suma odzrkadľuje všetky uplatniteľné prahové hodnoty, minimálne sumy prevodov, nezávislé sumy a počiatočné marže podľa dohody o dozabezpečení;

c)

ak model zahŕňa účinky dozabezpečenia pri odhade EE, inštitúcia môže na základe povolenia príslušného orgánu použiť mieru EE modelu priamo v rovnici uvedenej v článku 284 ods. 5. Príslušné orgány udeľujú takéto povolenie len v prípade, že sa presvedčili, že pri odhade EE model riadne zahŕňa účinky dozabezpečenia.

Inštitúcie vypočítajú na účely písmena b) dodatočnú hodnotu ako očakávanú pozitívnu zmenu oceňovania transakcií trhovou hodnotou počas obdobia rizika dozabezpečenia. Zmeny hodnoty kolaterálu sa zohľadnia pomocou úprav z dôvodu volatility v súlade s oddielom 3 kapitoly 4 alebo úprav z dôvodu volatility na základe vlastných odhadov podľa súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom, pričom sa počas obdobia rizika dozabezpečenia neprijímajú platby z kolaterálu. Pre obdobie rizika dozabezpečenia platia minimálne obdobia uvedené v odsekoch 2 až 5.“

má byť:

„1.   Ak súbor vzájomného započítavania podlieha dohode o dozabezpečení a dennému oceňovaniu trhovou hodnotou, inštitúcia vypočíta efektívnu EPE uvedenú v tomto odseku. Ak model zahŕňa účinky dozabezpečenia pri odhade EE, inštitúcia môže na základe povolenia príslušného orgánu použiť mieru EE modelu priamo v rovnici uvedenej v článku 284 ods. 5. Príslušné orgány udeľujú takéto povolenie len v prípade, že sa presvedčili, že pri odhade EE model riadne zahŕňa účinky dozabezpečenia. Inštitúcia, ktorá nezískala takéto povolenie môže použiť jednu z týchto hodnôt efektívnej EPE:

a)

efektívna EPE vypočítaná bez zohľadnenia kolaterálu, ktorý je držaný alebo poskytnutý vo forme dozabezpečenia, a akéhokoľvek kolaterálu, ktorý je poskytnutý protistrane, nezávisle od denného oceňovania a dozabezpečenia alebo aktuálnej expozície;

b)

efektívna EPE vypočítaná ako možný nárast expozície počas obdobia rizika dozabezpečenia, a vyššia z týchto hodnôt:

i)

aktuálna expozícia vrátane akéhokoľvek aktuálne držaného alebo poskytnutého kolaterálu okrem realizovaného kolaterálu alebo kolaterálu, ktorý je predmetom sporu;

ii)

najvyššia čistá expozícia vrátane kolaterálu, na ktorý sa vzťahuje dohoda o dozabezpečení, ktorá by neviedla k splateniu kolaterálu. Táto suma odzrkadľuje všetky uplatniteľné prahové hodnoty, minimálne sumy prevodov, nezávislé sumy a počiatočné marže podľa dohody o dozabezpečení.

Inštitúcie vypočítajú na účely písmena b) dodatočnú hodnotu ako očakávanú pozitívnu zmenu oceňovania transakcií trhovou hodnotou počas obdobia rizika dozabezpečenia. Zmeny hodnoty kolaterálu sa zohľadnia pomocou prístupu úprav z dôvodu volatility v súlade s oddielom 4 kapitoly 4 alebo úprav z dôvodu volatility na základe vlastných odhadov podľa súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom, pričom sa počas obdobia rizika dozabezpečenia neprijímajú platby z kolaterálu. Pre obdobie rizika dozabezpečenia platia minimálne obdobia uvedené v odsekoch 2 až 5.“.

79.

Strana 178, článok 285 ods. 7

Namiesto:

„7.   Ak inštitúcia nie je schopná modelovať kolaterál spolu s expozíciou, neuzná vo svojich výpočtoch hodnoty expozície pre OTC deriváty a transakcie spojené s financovaním cenných papierov účinok žiadneho iného kolaterálu ako hotovosti v tej istej mene, v akej je samotná expozícia, pokiaľ nepoužije úpravy z dôvodu volatility, ktoré spĺňajú štandardy súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom s vlastnými odhadmi pre úpravy z dôvodu volatility, alebo štandardné úpravy z dôvodu volatility stanovené orgánom dohľadu v súlade s kapitolou 4.“

má byť:

„7.   Ak inštitúcia nie je schopná modelovať kolaterál spolu s expozíciou, neuzná vo svojich výpočtoch hodnoty expozície pre OTC deriváty a transakcie spojené s financovaním cenných papierov účinok žiadneho iného kolaterálu ako hotovosti v tej istej mene, v akej je samotná expozícia, pokiaľ nepoužije buď úpravy z dôvodu volatility, ktoré spĺňajú štandardy súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom s vlastnými odhadmi pre úpravy z dôvodu volatility, alebo štandardný prístup úpravy z dôvodu volatility stanovený orgánom dohľadu v súlade s kapitolou 4.“.

80.

Strana 183, článok 292 ods. 7:

Namiesto:

„7.   Inštitúcia monitoruje relevantné riziká a má zavedené postupy na úpravu svojich odhadov EEPE, ak …“

má byť:

„7.   Inštitúcia monitoruje relevantné riziká a má zavedené postupy na úpravu svojich odhadov efektívnej EPE, ak …“.

81.

Strana 190, článok 303

a)

v odseku 1

Namiesto:

„1.   Ak inštitúcia koná ako zúčtovací člen, buď na vlastné účely, alebo ako finančný sprostredkovateľ medzi klientom a CCP, požiadavky na vlastné zdroje pre svoje expozície voči CCP vypočíta v súlade s článkami 301 ods. 2 a 3.“

má byť:

„1.   Ak inštitúcia koná ako zúčtovací člen, buď na vlastné účely, alebo ako finančný sprostredkovateľ medzi klientom a CCP, požiadavky na vlastné zdroje pre svoje expozície voči CCP vypočíta v súlade s článkom 301 ods. 2 a 3.“.

b)

odseky 2 až 5 vypúšťajú.

82.

Strana 193, článok 309 ods. 1

Namiesto:

„1.   Na výpočet požiadavky na vlastné zdroje (Ki ) pre expozície vyplývajúce z predfinancovaných príspevkov do fondu nekvalifikovanej CCP pre prípad zlyhania (DFi ) a z nefinancovaných príspevkov (UCi ) takejto CCP uplatňuje inštitúcia tento vzorec:

Formula

kde c2 ·a μ sú vymedzené v článku 308 ods. 3.“

má byť:

„1.   Na výpočet požiadavky na vlastné zdroje (Ki ) pre expozície vyplývajúce z predfinancovaných príspevkov do fondu nekvalifikovanej CCP pre prípad zlyhania (DFi ) a z nefinancovaných príspevkov (UCi ) takejto CCP uplatňuje inštitúcia tento vzorec:

Formula

kde c2 ·a μ sú vymedzené v článku 308 ods. 3.“.

83.

Strana 208, článok 344 ods. 2

Namiesto:

„2.   Pred nadobudnutím účinnosti technických predpisov uvedených v odseku 1 môžu inštitúcie pokračovať v uplatňovaní zaobchádzania stanoveného v odsekoch 3 a 4, ak …“

má byť:

„2.   Pred nadobudnutím účinnosti technických predpisov uvedených v odseku 1 môžu inštitúcie pokračovať v uplatňovaní zaobchádzania stanoveného v odseku 4 druhej vete, ak …“.

84.

Strana 224, článok 382 ods. 4

Namiesto:

„4.   Nasledujúce transakcie sú vylúčené z požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok:

a)

transakcie s nefinančnými protistranami vymedzenými v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine, ak tieto transakcie neprekračujú zúčtovacie prahové hodnoty, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia;

b)

transakcie v rámci skupiny vymedzené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 s výnimkou prípadu, keď členské štáty prijmú vnútroštátne právne predpisy vyžadujúce štrukturálne oddelenie v rámci bankovej skupiny, pričom v takom prípade môžu príslušné orgány vyžadovať, aby sa uvedené transakcie v rámci skupiny medzi štrukturálne oddelenými inštitúciami zahrnuli do požiadaviek na vlastné zdroje;

c)

transakcie s protistranami uvedenými v článku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a podliehajúce prechodným ustanoveniam článku 89 ods. 2 uvedeného nariadenia, a to až dovtedy, kým sa tieto prechodné ustanovenia prestanú uplatňovať;

d)

transakcie s protistranami uvedenými v článku 1 ods. 4 písm. a) a b) a článku 1 ods. 5 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a transakcie s protistranami, v prípade ktorých sa v článku 115 tohto nariadenia uvádza riziková váha 0 % pre expozície voči týmto protistranám.

Výnimka týkajúca sa výšky úpravy ocenenia pohľadávok v prípade transakcií uvedených v písmene c) tohto odseku uzavretých počas prechodného obdobia ustanoveného v článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa vzťahuje na dĺžku trvania zmluvy danej transakcie.“

má byť:

„4.   Nasledujúce transakcie sú vylúčené z požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok:

a)

transakcie s nefinančnými protistranami vymedzenými v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine, ak tieto transakcie neprekračujú zúčtovacie prahové hodnoty, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia;

b)

transakcie v rámci skupiny stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 s výnimkou prípadu, keď členské štáty prijmú vnútroštátne právne predpisy vyžadujúce štrukturálne oddelenie v rámci bankovej skupiny, pričom v takom prípade môžu príslušné orgány vyžadovať, aby sa uvedené transakcie v rámci skupiny medzi štrukturálne oddelenými inštitúciami zahrnuli do požiadaviek na vlastné zdroje;

c)

transakcie s protistranami uvedenými v článku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a podliehajúce prechodným ustanoveniam článku 89 ods. 2 uvedeného nariadenia, a to až dovtedy, kým sa tieto prechodné ustanovenia prestanú uplatňovať;

d)

transakcie s protistranami uvedenými v článku 1 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a transakcie s protistranami, v prípade ktorých sa v článku 114 ods. 4 a článku 115 ods. 2 tohto nariadenia uvádza riziková váha 0 % pre expozície voči týmto protistranám.

Výnimka týkajúca sa požiadavky na krytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok v prípade transakcií uvedených v písmene c) tohto odseku uzavretých počas prechodného obdobia ustanoveného v článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa vzťahuje na dĺžku trvania zmluvy danej transakcie.

V súvislosti s písmenom a), pokiaľ inštitúcia prestala byť vyňatá z dôvodu prekročenia prahovej hodnoty výnimky alebo z dôvodu zmeny v prahovej hodnote výnimky, nesplatené zmluvy zostanú vyňaté až do dátumu ich splatnosti.“.

85.

Strana 224, článok 382 ods. 5, prvý a druhý pododsek

Namiesto:

„5.   EBA uskutoční do 1. januára 2015 a potom každé dva roky preskúmanie so zreteľom na vývoj v oblasti medzinárodnej regulácie, ktoré sa zároveň bude týkať potenciálnych metodík kalibrácie a prahových hodnôt pre uplatňovanie výšky úpravy ocenenia pohľadávok na nefinančné protistrany usadené v tretej krajine.

EBA v spolupráci s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom presne stanoviť postupy na vylúčenie transakcií s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine z požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.“

má byť:

„5.   EBA uskutoční do 1. januára 2015 a potom každé dva roky preskúmanie so zreteľom na vývoj v oblasti medzinárodnej regulácie, ktoré sa zároveň bude týkať potenciálnych metodík kalibrácie a prahových hodnôt pre uplatňovanie požiadavky na krytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok na nefinančné protistrany usadené v tretej krajine.

EBA v spolupráci s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom presne stanoviť postupy na vylúčenie transakcií s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine z požiadavky na vlastné zdroje pre krytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.“.

86.

Strana 226, článok 383 ods. 5 písm. c)

Namiesto:

„c)

na tieto výpočty sa uplatní trojnásobný multiplikátor použitý na výpočet požiadavky vlastných zdrojov na základe hodnoty v riziku a stresovej hodnoty v riziku v súlade s článkom 364 ods. 1. EBA monitoruje z hľadiska jednotnosti všetky vlastné rozhodnutia orgánov dohľadu o uplatňovaní vyššieho multiplikátora, než je trojnásobný multiplikátor, na faktor hodnoty v riziku a faktor stresovej hodnoty v riziku pre výšku úpravy ocenenia pohľadávok. Príslušné orgány uplatňujúce multiplikátor vyšší ako tri poskytnú EBA písomné odôvodnenie;“

má byť:

„c)

na tieto výpočty sa uplatní trojnásobný multiplikačný koeficient použitý na výpočet požiadavky vlastných zdrojov na základe hodnoty v riziku a stresovej hodnoty v riziku v súlade s článkom 364 ods. 1. EBA monitoruje z hľadiska jednotnosti všetky vlastné rozhodnutia orgánov dohľadu o uplatňovaní vyššieho multiplikačného koeficientu, než je trojnásobný multiplikačný koeficient, na faktor hodnoty v riziku a faktor stresovej hodnoty v riziku pre krytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok. Príslušné orgány uplatňujúce multiplikačný koeficient vyšší ako tri poskytnú EBA písomné odôvodnenie;“.

87.

Strana 228, článok 386 ods. 1, prvý pododsek písm. b)

Namiesto:

„b)

indexové swapy na kreditné zlyhanie za predpokladu, že v hodnote v riziku je k spokojnosti príslušných orgánov zohľadnená báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie.“

má byť:

„b)

indexové swapy na kreditné zlyhanie za predpokladu, že v hodnote v riziku a v stresovanej hodnote v riziku je k spokojnosti príslušných orgánov zohľadnená báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie.“.

88.

Strana 228, článok 386 ods. 1, druhý pododsek

Namiesto:

„Požiadavka uvedená v písmene b), aby báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie bola zohľadnené v hodnote v riziku, sa vzťahuje aj …“

má byť:

„Požiadavka uvedená v písmene b), aby báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie bola zohľadnené v hodnote v riziku a v stresovanej hodnote v riziku, sa vzťahuje aj …“.

89.

Strana 228, článok 386 ods. 1, štvrtý pododsek

Namiesto:

„… inštitúcia zohľadní v hodnote v riziku len 50 % pomyselnej sumy indexového hedžingu.“

má byť:

„… inštitúcia zohľadní v hodnote v riziku a v stresovanej hodnote v riziku len 50 % pomyselnej sumy indexového hedžingu.“.

90.

Strana 230, článok 394 ods. 2, úvodná časť

Namiesto:

„…ako aj svojich 10 najväčších expozícií na konsolidovanom základe voči neregulovaným finančným subjektom, vrátane …“

má byť:

„…ako aj svojich 10 najväčších expozícií na konsolidovanom základe voči neregulovaným subjektom finančného sektora, vrátane …“.

91.

Strana 236, článok 402 ods. 1, úvodná časť

Namiesto:

„1.   Na výpočet hodnoty expozícií na účely článku 395 môže inštitúcia znížiť hodnotu expozície alebo akejkoľvek časti expozície plne zabezpečenej nehnuteľným majetkom v súlade s článkom 125 ods. 1 o založenú trhovú hodnotu dotknutej nehnuteľnosti alebo o jej hodnotu…“

má byť:

„1.   Na výpočet hodnoty expozícií na účely článku 395 môže inštitúcia znížiť hodnotu expozície alebo akejkoľvek časti expozície plne zabezpečenej nehnuteľným majetkom v súlade s článkom 125 ods. 1 o založenú trhovú hodnotu dotknutého nehnuteľného majetku alebo o jeho hodnotu…“.

92.

Strana 236, článok 402 ods. 2, úvodná časť

Namiesto:

„2.   Na výpočet hodnoty expozícií na účely článku 395 môže inštitúcia znížiť hodnotu expozície alebo akejkoľvek časti expozície plne zabezpečenej nehnuteľným majetkom v súlade s článkom 126 ods. 1 o založenú trhovú hodnotu dotknutej nehnuteľnosti alebo o jej hodnotu…“

má byť:

„2.   Na výpočet hodnoty expozícií na účely článku 395 môže inštitúcia znížiť hodnotu expozície alebo akejkoľvek časti expozície plne zabezpečenej nehnuteľným majetkom v súlade s článkom 126 ods. 1 o založenú trhovú hodnotu dotknutého nehnuteľného majetku alebo o jeho hodnotu…“.

93.

Strana 236, článok 402 ods. 2, písm. b) bod (ii)

Namiesto:

„ii)

kancelárskymi alebo inými priestormi určenými na podnikanie a expozíciami týkajúcimi sa transakcií, ktorých predmetom je prenájom nehnuteľností;“

má byť:

„ii)

kancelárskymi alebo inými priestormi určenými na podnikanie a expozíciami týkajúcimi sa transakcií, ktorých predmetom je prenájom nehnuteľného majetku;“.

94.

Strana 242, článok 415 ods. 5, úvodná časť

Namiesto:

„5.   Príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad na konsolidovanom základe v súlade s článkom 112 smernice 2013/36/EÚ, …“

má byť:

„5.   Príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad na konsolidovanom základe v súlade s článkom 111 smernice 2013/36/EÚ, …“.

95.

Strana 243, článok 416 ods. 3, druhý pododsek

Namiesto:

„Podmienky uvedené v písmenách c), d) a e) prvého pododseku sa neuplatňujú na aktíva uvedené v odseku 1 písm. e).“

má byť:

„Podmienky uvedené v písmenách c), d) a e) prvého pododseku sa neuplatňujú na aktíva uvedené v odseku 1 písm. a), e) a f).“.

96.

Strana 244, článok 417 písm. d)

Namiesto:

„d)

časť likvidných aktív s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v článku 416 ods. 1 písm. a), c) a e), sa pravidelne a aspoň raz ročne likviduje …“

má byť:

„d)

časť likvidných aktív s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v článku 416 ods. 1 písm. a), c), e) a f), sa pravidelne a aspoň raz ročne likviduje …“.

97.

Strana 250, článok 424 ods. 6, druhá veta

Namiesto:

„Odchylne od článku 425 ods. 2 písm. d) ak sa tieto podporné úvery predĺžia …“

má byť:

„Odchylne od článku 425 ods. 2 písm. g) ak sa tieto podporné úvery predĺžia …“.

98.

Strana 251, článok 427 ods. 1, písm. b) bod (iv)

Namiesto:

„iv)

…alebo rovnocenný systém tretej krajiny na ochranu vkladov v zmysle článku 421 ods. 2;“

má byť:

„iv)

…alebo rovnocenný systém tretej krajiny na ochranu vkladov v zmysle článku 421 ods. 1;“.

99.

Strana 257, článok 439 písm. c)

Namiesto:

„c)

diskusiu o politikách týkajúcich sa expozícií voči riziku korelácie (riziko nesprávnej voľby);“

má byť:

„c)

diskusiu o politikách týkajúcich sa expozícií voči riziku nesprávnej voľby;“.

100.

Strana 259, článok 447 písm. e)

Namiesto:

„e)

celkové nerealizované zisky alebo straty, celkové zisky alebo straty vyplývajúce zo skrytého precenenia a ktorákoľvek z týchto hodnôt zahrnutá do pôvodných alebo dodatočných vlastných zdrojov.“

má byť:

„e)

celkové nerealizované zisky alebo straty, celkové zisky alebo straty vyplývajúce zo skrytého precenenia a ktorákoľvek z týchto hodnôt zahrnutá do vlastného kapitálu Tier 1“.

101.

Strana 266, článok 458 ods. 2 bod (vi)

Namiesto:

„vi)

rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie; alebo“

má byť:

„vi)

rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a nehnuteľného majetku určeného na podnikanie; alebo“.

102.

Strana 269, článok 468 ods. 2 tretí pododsek

Namiesto:

„Ak podľa článku 467 požaduje príslušný orgán od 1. januára 2015 od inštitúcií, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli percentuálnu hodnotu svojich nerealizovaných strát v reálnej hodnote, tento príslušný orgán nesmie stanoviť uplatniteľnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov podľa odseku 2 tohto článku, ktorá prevyšuje uplatniteľnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných strát stanovenú v súlade s článkom 467.“

má byť:

„Ak podľa článku 467 požaduje príslušný orgán od 1. januára 2015 od inštitúcií, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli percentuálnu hodnotu svojich nerealizovaných strát v reálnej hodnote, tento príslušný orgán nesmie stanoviť uplatniteľnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov podľa odseku 2 tohto článku, ktorej výsledkom je percentuálna hodnota nerealizovaných ziskov, ktorá je zahrnutá do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1, ktorá prevyšuje uplatniteľnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných strát stanovenú v súlade s článkom 467.“.

103.

Strana 270, článok 468 ods. 3

Namiesto:

„3.   Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v pásmach stanovených v odseku 2 písm. a) až c), ktorá nie je vyradená z vlastného kapitálu Tier 1.“

má byť

„3.   Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v pásmach stanovených v odseku 2 písm. a) až c), ktorá je vyradená z vlastného kapitálu Tier 1.“.

104.

Strana 270, článok 468 ods. 4

Namiesto:

„4.   Odchylne od článku 33 ods. 1 písm. c) inštitúcie počas obdobia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 zahrnú do svojich vlastných zdrojov uplatniteľné percentuálne hodnoty, ktoré sú uvedené v článku 478, svojich ziskov a strát, ktoré sú ocenené v reálnej hodnote, z derivátových záväzkov vyplývajúcich z ich vlastného kreditného rizika.“

má byť:

„4.   Odchylne od článku 33 ods. 1 písm. c) inštitúcie počas obdobia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 nezahrnú do svojich vlastných zdrojov uplatniteľné percentuálne hodnoty, ktoré sú uvedené v článku 478, svojich ziskov a strát, ktoré sú ocenené v reálnej hodnote, z derivátových záväzkov vyplývajúcich zo zmien vlastnej kreditnej pozície inštitúcie. Percentuálne hodnoty uplatniteľné na straty, ktoré sú ocenené v reálnej hodnote, a ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej kreditnej pozície inštitúcie, nesmú byť vyššie ako percentuálne hodnoty uplatniteľné ne zisky, ktoré sú ocenené v reálnej hodnote, a ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej pozície inštitúcie.“.

105.

Strana 275, článok 481 ods. 2 prvá veta

Namiesto:

„2.   Odchylne od článku 36 ods. 1 písm. i) a článku 49 ods. 1 a 3 môžu príslušné orgány počas obdobia od 1 januára 2014 do 31. decembra 2014 od inštitúcií vyžadovať alebo im povoliť uplatňovanie prednostne metód uvedených v článku 49 ods. 1, ak nie sú splnené požiadavky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. b) a e), než odpočtu požadovaného podľa článku 36 ods. 1.“

má byť:

„2.   Odchylne od článku 36 ods. 1 písm. i) a článku 49 ods. 1 môžu príslušné orgány počas obdobia od 1 januára 2014 do 31. decembra 2014 od inštitúcií vyžadovať alebo im povoliť uplatňovanie prednostne metód uvedených v článku 49 ods. 1, ak nie sú splnené požiadavky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. b), než odpočtu požadovaného podľa článku 36 ods. 1.“.

106.

Strana 276, článok 483 ods. 1 písm. d)

Text písmena d) sa stáva posledným pododsekom odseku 1 a znie:

„V prípade, že nástroje upísal členský štát aj súkromní investori, a ak sa čiastočne splatia nástroje, ktoré upísal členský štát, zachová sa v súlade s článkom 484 zodpovedajúci podiel súkromne upísanej časti nástrojov. Ak boli splatené všetky nástroje, ktoré upísal členský štát, zachová sa v súlade s článkom 484 predchádzajúci stav zostávajúcich nástrojov, ktoré upísali súkromní investori.“.

107.

Strana 277, článok 484 ods. 1

Namiesto:

„1.   Tento článok sa uplatňuje len na nástroje a položky, ktoré boli emitované alebo boli prípustné ako vlastné zdroje pred 31. decembrom 2011 a nie sú nástrojmi uvedenými v článku 483 ods. 1.“

má byť:

„1.   Tento článok sa uplatňuje len na nástroje a položky, ktoré boli emitované 31. decembra 2011 alebo pred týmto dátumom a ktoré boli prípustné ako vlastné zdroje 31. decembra 2011 a nie sú nástrojmi uvedenými v článku 483 ods. 1.“.

108.

Strana 278, článok 486 ods. 4 písm. c)

Namiesto:

„c)

nominálna suma podriadených úverov, ktoré boli 31. decembra stále v emisii, znížená o sumu …“

má byť:

„c)

nominálna suma podriadených úverov, ktoré boli 31. decembra 2012 stále v emisii, znížená o sumu …“.

109.

Strana 279, článok 489 ods. 1

Namiesto:

„… podliehajú požiadavkám stanoveným v odsekoch 2 až 7 tohto článku.“

má byť:

„… podliehajú tomuto článku.“.

110.

Strana 280, článok 490 ods. 1

Namiesto:

„…podliehajú požiadavkám stanoveným v odsekoch 2 až 7 tohto článku.“

má byť:

„…podliehajú tomuto článku.“.

111.

Strana 280, článok 490 ods. 4 úvodná časť

Namiesto:

„4.   Položky nie sú kvalifikované ako položky kapitálu Tier 2 od 1. januára 2013, keď sú splnené tieto podmienky:“

má byť:

„4.   Položky nie sú kvalifikované ako položky kapitálu Tier 2 od 1. januára 2014, keď sú splnené tieto podmienky:“.

112.

Strana 282, článok 494 úvodná časť

Namiesto:

„Odchylne od článku 4 ods. 1 bodu 71 písm. b) môže prípustný kapitál zahŕňať kapitál Tier 2 až do:“

má byť:

„Odchylne od článku 4 ods. 1 bodu 71 písm. a) bodu (ii) a písm. b) bodu (ii) môže prípustný kapitál zahŕňať kapitál Tier 2 až do:“.

113.

Strana 283, článok 495 ods. 2

Namiesto:

„2.   Pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 114 ods. 4 sa až do 31. decembra 2015 priraďuje v súvislosti s expozíciami voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám členských štátov denominovaným a financovaným v domácej mene ktoréhokoľvek členského štátu rovnaká riziková váha…“

má byť:

„2.   Pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 114 ods. 4 sa až do 31. decembra 2017 priraďuje v súvislosti s expozíciami voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám členských štátov denominovaným a financovaným v domácej mene ktoréhokoľvek členského štátu rovnaká riziková váha…“.

114.

Strana 283, článok 496 ods. 1 úvodná časť

Namiesto:

„1.   Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z uplatňovania limitu 10 % pre nadriadené podielové listy emitované francúzskymi fondami Fonds Communs de Créances alebo subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ktoré sú rovnocenné francúzskym fondom Fonds Communs de Créances, stanoveného v článku 129 ods. 1 písm. d) a e), a to za predpokladu, že obe z týchto podmienok sú splnené:“

má byť:

„1.   Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z uplatňovania limitu 10 % pre nadriadené podielové listy emitované francúzskymi fondami Fonds Communs de Créances alebo subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ktoré sú rovnocenné francúzskym fondom Fonds Communs de Créances, stanoveného v článku 129 ods. 1 písm. d) a f), a to za predpokladu, že obe z týchto podmienok sú splnené:“.

115.

Strana 283, článok 496 ods. 2

Namiesto:

„2.   Nadriadené nezabezpečené expozície inštitúcií, ktoré sa pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia kvalifikovali podľa vnútroštátnych právnych predpisov na 20 % rizikovú váhu, sa do 31. decembra 2014 považujú na účely článku 129 ods. 1 písm. c) za kvalifikujúce sa do 1. stupňa kreditnej kvality.“

má byť:

„2.   Nadriadené nezabezpečené expozície inštitúcií, ktoré sa pred 28. júnom 2013 kvalifikovali podľa vnútroštátnych právnych predpisov na 20 % rizikovú váhu, sa do 31. decembra 2014 považujú na účely článku 129 ods. 1 písm. c) za kvalifikujúce sa do 1. stupňa kreditnej kvality.“.

116.

Strana 283, článok 496 ods. 3

Namiesto:

„3.   Nadriadené nezabezpečené expozície inštitúcií, ktoré sa pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia kvalifikovali podľa vnútroštátnych právnych predpisov na 20 % rizikovú váhu, sa do 31. decembra 2014 považujú na účely článku 129 ods. 5 za kvalifikujúce sa na 20 % rizikovú váhu.“

má byť:

„3.   Nadriadené nezabezpečené expozície inštitúcií, ktoré sa pred 28. júnom 2013 kvalifikovali podľa vnútroštátnych právnych predpisov na 20 % rizikovú váhu, sa do 31.decembra 2014 považujú na účely článku 129 ods. 5 za kvalifikujúce sa na 20 % rizikovú váhu.“.

117.

Strana 283, článok 497 ods. 1

Namiesto:

„1.   Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z jedenástich regulačných technických predpisov uvedených na konci prvého pododseku článku 89 ods. 3 nariadenia (EÚ) 648/2012, alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 14 uvedeného nariadenia o povolení CCP, podľa toho, čo nastane skôr, môže inštitúcia považovať túto CCP za QCCP, a to za predpokladu, že bola splnená podmienka ustanovená v prvej časti uvedeného pododseku.“

má byť:

„1.   Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z regulačných technických predpisov uvedených v článkoch 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 a 49 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 14 uvedeného nariadenia o povolení CCP, podľa toho, čo nastane skôr, môže inštitúcia považovať túto CCP za QCCP, a to za predpokladu, že CCP bolo udelené povolenie v členskom štáte, kde je usadená, na poskytovanie zúčtovacích služieb v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu pred prijatím všetkých regulačných technických predpisov v článkoch 5, 8 až 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 a 81 uvedeného nariadenia.“.

118.

Strana 283, článok 497 ods. 2

Namiesto:

„2.   Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z desiatich regulačných technických predpisov uvedených na konci druhého pododseku článku 89 ods. 3 nariadenia (EÚ) 648/2012, alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 25 uvedeného nariadenia o uznávaní CCP usadenej v tretej krajine, podľa toho, čo nastane skôr, môže inštitúcia považovať túto CCP za QCCP.“

má byť:

„2.   Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z regulačných technických predpisov uvedených v článkoch 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 a 49 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 25 uvedeného nariadenia o uznávaní CCP usadenej v tretej krajine, podľa toho, čo nastane skôr, môže inštitúcia považovať túto CCP za QCCP.“.

119.

Strana 285, článok 502, štvrtý odsek:

Namiesto:

„So zreteľom na potenciálne eliminovanie článku 33 ods. 1 písm. c) a jeho potenciálne uplatňovanie na úrovni Únie sa preskúmaním zabezpečí najmä to, aby boli zavedené dostatočné ochranné opatrenia na zaistenie finančnej stability vo všetkých členských štátoch.“

má byť:

„So zreteľom na potenciálne vypustenie článku 33 ods. 1 písm. c) a jeho potenciálne uplatňovanie na úrovni Únie sa preskúmaním zabezpečí najmä to, aby boli zavedené dostatočné ochranné opatrenia na zaistenie finančnej stability vo všetkých členských štátoch.“.

120.

Strana 291, článok 520 ods. 1 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 50a ods. 1)

Namiesto:

„1.   Na účely článku 308 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 36/2013 z 26 júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (*), ak CCP dostala oznámenie stanovené v článku 301 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia, vypočíta K CCP uvedené v odseku 2 tohto článku pre všetky zmluvy a transakcie, ktoré zúčtováva pre všetkých svojich zúčtovacích členov, na ktorých sa vzťahuje daný fond pre prípad zlyhania.“

má byť:

„1.   Na účely článku 308 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (*), CCP vypočíta K CCP uvedené v odseku 2 tohto článku pre všetky zmluvy a transakcie, ktoré zúčtováva pre všetkých svojich zúčtovacích členov, na ktorých sa vzťahuje daný fond pre prípad zlyhania.“.

121.

Strana 292, článok 520 ods. 1 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 50a ods. 2)

Na konci článku 50a ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Všetky hodnoty vo vzorci v prvom pododseku sa týkajú ocenenia na konci dňa, predtým ako dôjde k výmene marže, o ktorej doplnenie sa požiadalo počas poslednej požiadavky na doplnenie marže daného dňa.“

122.

Strana 292, článok 520 ods. 1 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 50b písm. a) bod (i))

Namiesto:

„i)

pre expozície vyplývajúce zo zmlúv a transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“

má byť:

„i)

pre expozície vyplývajúce zo zmlúv a transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ich vypočíta v súlade s metódou oceňovania podľa trhovej hodnoty stanovenou v článku 274 uvedeného nariadenia“.

123.

Strana 292, článok 520 ods. 1 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 50b)

V článku 50b sa vypúšťa písmeno d) a písmeno g).

124.

Strana 293, článok 520 ods. 1 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 50b písm. i) bod (ii))

Namiesto:

„ii)

tri mesiace môže pri výpočte PCEred podľa písmena g) používať hodnotu NGR 0,3.“

má byť:

„ii)

tri mesiace môže pri výpočte PCEred podľa písmena h) tohto článku používať hodnotu NGR 0,3.“.

125.

Strana 293, článok 520 ods. 1 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 50c ods. 1)

V článku 50c ods.1 sa vypúšťa písmeno f).

126.

Strana 294, článok 520 ods. 3 (zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012 – článok 89 ods. 5a)

Namiesto:

„5a.   Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z jedenástich regulačných technických predpisov uvedených na konci prvého pododseku odseku 3 alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 14 o udelení povolenia. CCP, podľa toho, čo nastane skôr, táto CCP uplatňuje zaobchádzanie uvedené v treťom pododseku tohto odseku.

Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z jedenástich regulačných technických predpisov uvedených na konci druhého pododseku odseku 3 alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 25 o uznaní CCP, podľa toho, čo nastane skôr, táto CCP uplatňuje zaobchádzanie uvedené v treťom pododseku tohto odseku.

Ak CCP nemá fond pre prípad zlyhania a nemá zavedené záväzné dohody so svojimi zúčtovacími členmi, ktoré jej umožňujú použiť celú počiatočnú maržu, ktorú prijala od svojich zúčtovacích členov, alebo jej časť, ako keby to boli predfinancované príspevky, informácie, ktoré má podávať v súlade s článkom 50c ods. 1 zahŕňajú celkovú počiatočnú maržu, ktorú prijala od svojich zúčtovacích členov.

Lehoty v prvom a druhom pododseku tohto odseku môžu byť predĺžené o ďalších šesť mesiacov, ak Komisia prijala vykonávací akt uvedený v článku 497 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

má byť:

„5a.   Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z regulačných technických predpisov uvedených v článkoch 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 a 49 alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 14 o udelení povolenia CCP, podľa toho, čo nastane skôr, táto CCP uplatňuje zaobchádzanie uvedené v treťom pododseku tohto odseku.

Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti posledného z regulačných technických predpisov uvedených v článkoch 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 a 49 alebo do prijatia rozhodnutia podľa článku 25 o uznaní CCP, podľa toho, čo nastane skôr, táto CCP uplatňuje zaobchádzanie uvedené v treťom pododseku tohto odseku.

Do uplynutia lehôt vymedzených v prvých dvoch pododsekoch tohto odseku a pokiaľ štvrtý pododsek tohto odseku neustanovuje inak, ak CCP nemá fond pre prípad zlyhania ani nemá zavedené záväzné dohody so svojimi zúčtovacími členmi, ktoré jej umožňujú použiť celú počiatočnú maržu, ktorú prijala od svojich zúčtovacích členov, alebo jej časť, ako keby to boli predfinancované príspevky, informácie, ktoré má podávať v súlade s článkom 50c ods. 1 zahŕňajú celkovú počiatočnú maržu, ktorú prijala od svojich zúčtovacích členov.

Lehoty uvedené v prvom a druhom pododseku tohto odseku môžu byť predĺžené o šesť mesiacov v súlade s vykonávacím aktom Komisie prijatým podľa článku 497 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.


Top