EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0409

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2013 z  3. mája 2013 o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky Text s významom pre EHP

OJ L 123, 4.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 212 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj

4.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 409/2013

z 3. mája 2013

o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (1), a najmä na jeho článok 15a,

Keďže:

(1)

Regulačný rámec jednotného európskeho neba obsahuje opatrenia uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (2).

(2)

Regulačný rámec jednotného európskeho neba sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(3)

Vo svojom oznámení z 22. decembra 2011 (3) oznámila Komisia svoj zámer vytvoriť riadiace štruktúry a stimulačné mechanizmy na zavedenie projektu SESAR (výskum a vývoj manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) na základe článku 15a nariadenia (ES) č. 550/2004. Tieto mechanizmy zahŕňajú spoločné projekty, ktoré by mali pomôcť pri úspešnom vykonávaní riadiaceho plánu ATM (Air Traffic Management); poradenstvo pri spoločných projektoch, ktoré by mali vytvoriť záväzný rámec stanovujúci akým spôsobom by spoločné projekty mohli podporiť vykonávanie; a riadiace štruktúry, ktoré by mali zabezpečiť včasné, koordinované a synchronizované zavedenie prostredníctvom jasného rozdelenia povinností medzi zainteresované strany.

(4)

Nariadenie (ES) č. 550/2004 sa zameriava na pomoc používateľom vzdušného priestoru a poskytovateľom leteckých navigačných služieb pri zlepšovaní spoločnej infraštruktúry leteckej navigácie, poskytovania služieb leteckej navigácie a využívania vzdušného priestoru prostredníctvom spolupráce na spoločných projektoch. Cieľom je tiež urýchlenie zavedenia projektu výskumu a vývoja manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR).

(5)

Projekt SESAR bol vytvorený s cieľom modernizovať európsky systém manažmentu letovej prevádzky. Je to technologický pilier iniciatívy jednotného európskeho neba.

(6)

Projekt SESAR pozostáva z troch fáz: fáza definovania, v ktorej sa vymedzuje obsah ďalšej generácie systémov ATM; fáza vývoja, v ktorej sa vyvíja a overuje nová generácia technologických systémov, komponentov a prevádzkových postupov; a fáza zavádzania, ktorá spočíva v industrializácii a realizácii nových systémov manažmentu letovej prevádzky.

(7)

Riadiaci plán manažmentu letovej prevádzky (ATM) (ďalej len riadiaci plán ATM) predložený počas fázy definovania projektu SESAR predstavuje dohodnutý plán na posunutie výskumu a vývoja ATM do fázy zavádzania.

(8)

Riadiaci plán ATM vytyčuje dôležité prevádzkové zmeny, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie výkonnostných cieľov jednotného európskeho neba (SES). Je to kľúčový nástroj zavedenia projektu SESAR a slúži ako základ pre včasné, koordinované a synchronizované zavedenie nových funkcií plánu ATM.

(9)

V cieľoch a prioritách zavedenia by sa mali brať do úvahy aj aspekty sieťovej prevádzky vymedzené v strategickom pláne siete, ktorý obsahuje výkonnostné ciele zodpovedajúce výkonnostným cieľom vytýčeným pre celú Európsku úniu a kroky, ktoré boli naplánované, aby sa tieto ciele naplnili, a v pláne prevádzky siete vymedzenom v nariadení Komisie (EÚ) č. 677/2011 (4).

(10)

Včasné, koordinované a synchronizované zavedenie projektu SESAR má zásadný význam pre dosiahnutie výkonnostných cieľov jednotného európskeho neba a celkového ekonomického prínosu, ktorý sa očakáva od modernizácie ATM.

(11)

Spoločné projekty uvedené v článku 15a nariadenia (ES) č. 550/2004 by mali pomôcť zvýšiť výkonnosť európskej siete ATM (EATMN) a preukázať celkový pozitívny výsledok analýzy nákladov a prínosov so zreteľom na možný negatívny vplyv na určité regióny alebo zainteresované strany.

(12)

Aby sa zabezpečilo, že spoločné projekty budú vykonané a monitorované včas, koordinovane a synchronizovane a zároveň sa optimálne využijú nástroje a orgány spomínané v regulačnom rámci jednotného európskeho neba, mala by sa vytvoriť riadiaca štruktúra zavádzania projektu SESAR.

(13)

Na to, aby bolo zavedenie projektu SESAR riadené efektívne a aby sa zaručila dôveryhodnosť procesu zavádzania, subjekty zainteresované na prevádzke, ktoré zodpovedajú za výkonnosť systému ATM, by mali byť zapojené do riadiacej štruktúry zavádzania.

(14)

Subjekty zainteresované na prevádzke, ktoré investovali do zavedenia projektu SESAR, by mali zohrávať hlavnú úlohu pri riadení a realizácii činností spojených so zavádzaním, podľa možnosti prostredníctvom jedného subjektu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov.

(15)

Spracovateľský priemysel by mal pri zavádzaní projektu SESAR zohrávať úlohu poradcu, aby sa zabezpečil súlad s industrializáciou a aby boli zariadenia dostupné načas.

(16)

Komisia by mala dohliadať na činnosti spojené so zavádzaním a zaručiť, aby boli v súlade s cieľmi jednotného európskeho neba, a chrániť verejný záujem tým, že vytvorí vhodné mechanizmy predkladania správ a monitorovania, pričom v maximálnej miere využije existujúce nástroje, ako je plán zavedenia európskeho a miestneho jednotného neba (podklady k plánu a správe o ESSIP a LSSIP).

(17)

Komisia by mala Výbor pre jednotné nebo neustále a v plnom rozsahu informovať o postupe pri výbere riadiaceho orgánu pre zavádzanie, schvaľovaní programu zavedenia a výbere realizačných projektov. Tieto záležitosti by sa mali prediskutovať s Výborom pre jednotné nebo bez toho, aby boli dotknuté pravidlá a postupy stanovené v príslušných programoch financovania Únie.

(18)

Organizácia pre zariadenia civilného letectva (Eurocae), ktorá vypracúva technické podklady a vykonáva prípravné a pomocné práce súvisiace s európskou normalizáciou, by mala Komisii pomáhať pri monitorovaní a zjednodušovaní procesov normalizácie a s presadzovaním európskych noriem.

(19)

Zatiaľ čo za zavedenie projektov SESAR vo vzťahu k vojenskému sektoru sú naďalej zodpovedné dotknuté štáty, mala by existovať koordinácia s vojenským sektorom, aby sa zabránilo nepriaznivým vplyvom na obranyschopnosť.

(20)

Aby sa podporili skoré investície subjektov zainteresovaných na prevádzke a zmiernil vplyv tých aspektov zavádzania, pri ktorých bol výsledok analýzy nákladov a prínosov menej pozitívny, realizačné projekty zamerané na zavádzanie spoločných projektov by mali byť oprávnené na financovanie zo zdrojov Únie a iné stimuly v súlade s pravidlami a postupmi programov financovania Únie a stimulačných systémov.

(21)

Pokiaľ to bude možné, mali by sa hľadať synergie medzi zavedením projektu SESAR a funkčnými blokmi vzdušného priestoru (FAB).

(22)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa vymedzujú spoločné projekty uvedené v článku 15a nariadenia (ES) č. 550/2004, vysvetľuje sa, ako sa majú riadiť, a určujú sa stimuly na ich zavedenie.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na európsku sieť manažmentu letovej prevádzky (EATMN – European Air Traffic Management Network).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 a článku 2 nariadenia (EÚ) č. 677/2011.

Okrem nich sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„spoločný podnik SESAR“ znamená orgán založený nariadením Rady (ES) č. 219/2007 (5), poverený riadením a koordináciou fázy vývoja projektu SESAR;

2.

„systém spoplatňovania“ znamená systém založený nariadením Komisie (ES) č. 1794/2006 (6);

3.

„funkcie ATM“ sú súbor prevádzkových funkcií ATM alebo služieb týkajúcich sa manažmentu trajektórií, vzdušného priestoru a hladín alebo výmeny informácií v rámci prevádzkového prostredia tratí, terminálov, letísk alebo siete;

4.

„zavedenie projektu SESAR“ znamená činnosti a postupy týkajúce sa industrializácie a vykonávania funkcií ATM určených v riadiacom pláne ATM;

5.

„industrializácia“ funkcií ATM znamená činnosti a postupy nasledujúce po ich schválení, ktoré zahŕňajú normalizáciu, osvedčovanie a výrobu realizovanú spracovateľským priemyslom (výrobcovia pozemných a palubných zariadení);

6.

„vykonávanie“ funkcií ATM znamená obstarávanie, inštaláciu a uvedenie do prevádzky zariadení a systémov vrátane súvisiacich prevádzkových postupov, realizovanú subjektmi zainteresovanými na prevádzke;

7.

„zásadná prevádzková zmena“ znamená prevádzkovú zmenu v manažmente letovej prevádzky (ATM), ktorá prináša subjektom zainteresovaným na prevádzke výrazné zvýšenie výkonnosti siete, ako je to uvedené v riadiacom pláne ATM;

8.

„systém výkonnosti“ znamená systém vytvorený nariadením Komisie (EÚ) č. 691/2010 (7);

9.

„ciele výkonnosti na úrovni Európskej únie“ sú ciele uvedené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 691/2010;

10.

„subjekty zainteresované na prevádzke“ sú civilné a vojenské subjekty: používatelia vzdušného priestoru, poskytovatelia leteckých navigačných služieb a prevádzkovatelia letísk.

Článok 3

Riadiaci plán ATM

1.   Riadiaci plán ATM je plán, ktorým sa riadi modernizácia európskeho systému ATM a ktorý spája výskum a vývoj projektu SESAR so zavádzaním. Je to kľúčový nástroj jednotného európskeho neba na zaistenie plynulej prevádzky siete EATMN a včasného, koordinovaného a synchronizovaného zavedenia projektu SESAR.

2.   Aktualizácie riadiaceho plánu ATM prispievajú k dosiahnutiu cieľov výkonnosti na úrovni Európskej únie a zachovávajú súlad medzi týmito cieľmi, zavedením projektu SESAR a činnosťami súvisiacimi s výskumom, vývojom, inováciou a schválením projektu SESAR. Na tieto účely sa pri aktualizáciách riadiaceho plánu ATM zohľadňuje strategický plán siete a plán prevádzky siete.

KAPITOLA II

SPOLOČNÉ PROJEKTY

Článok 4

Cieľ a obsah

1.   Spoločné projekty sa zameriavajú na včasné, koordinované a synchronizované zavádzanie funkcií ATM, ktorých výsledkom budú zásadné prevádzkové zmeny.

2.   Spoločné projekty sa zhodujú s cieľmi výkonnosti na úrovni Európskej únie a prispievajú k ich dosiahnutiu.

3.   V spoločných projektoch sa musia identifikovať funkcie ATM:

a)

ktoré po dosiahnutí príslušnej úrovne industrializácie sú dostatočne pripravené na vykonávanie;

b)

ktoré si vyžadujú synchronizované zavádzanie.

4.   Pripravenosť funkcií ATM sa okrem iného preukazuje na základe výsledkov overenia vykonaného spoločným podnikom SESAR, stavu procesov normalizácie a osvedčovania a posúdenia ich interoperability, a to aj vo vzťahu k plánu globálnej leteckej navigácie ICAO a príslušným materiálom ICAO.

5.   Potreba synchronizovaného zavedenia funkcií ATM sa vyhodnocuje na základe:

a)

vymedzenia ich geografického rozsahu pôsobnosti a plánovania vrátane cieľových dátumov zavedenia;

b)

určenia subjektov zainteresovaných na prevádzke, od ktorých sa požaduje ich zavedenie;

c)

prechodných opatrení s cieľom ich postupného zavádzania.

6.   Spoločné projekty musia takisto:

a)

preukázať pozitívne obchodné analýzy pre sieť EATMN na základe nezávislej analýzy nákladov a prínosov a stanoviť možný miestny alebo regionálny negatívny vplyv na určitú kategóriu subjektov zainteresovaných na prevádzke;

b)

určiť stimuly na zavedenie uvedené v oddiele 3 kapitoly III, najmä na zmiernenie negatívnych vplyvov na určitú geografickú oblasť alebo kategóriu subjektov zainteresovaných na prevádzke;

c)

odkazovať na vykonávacie predpisy týkajúce sa interoperability a bezpečnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (8) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (9). Predovšetkým musia obsahovať odkazy na špecifikácie Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 552/2004, ako aj na prijateľné prostriedky preukázania zhody a špecifikácie osvedčovania podľa nariadenia (ES) č. 216/2008;

d)

určiť potrebu nových vykonávacích predpisov týkajúcich sa interoperability a bezpečnosti, špecifikácií Spoločenstva a civilných noriem na podporu ich zavedenia a uplatniteľnosti vo vojenskom sektore so zohľadnením rovnocennosti civilných a vojenských systémov a

e)

brať do úvahy príslušné prvky zavádzania opísané v strategickom pláne siete a pláne prevádzky siete manažéra siete.

Článok 5

Vypracovanie, prijatie a vykonávanie

1.   Komisia vypracuje návrhy na spoločné projekty v súlade s požiadavkami článku 4.

2.   Komisii pomáhajú manažér siete, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, Rada pre kontrolu výkonnosti v rámci ich príslušných úloh a právomocí vymedzených regulačným rámcom jednotného európskeho neba a spoločný podnik SESAR, Eurocontrol, európske normalizačné organizácie, Eurocae a riadiaci orgán pre zavádzanie. K týmto orgánom patria aj subjekty zainteresované na prevádzke a spracovateľský priemysel.

3.   Komisia vedie konzultácie o návrhoch na spoločný projekt so zainteresovanými stranami v súlade s článkami 6 a 10 nariadenia (ES) č. 549/2004 aj prostredníctvom Európskej obrannej agentúry, v rámci jej právomoci uľahčiť koordináciu názorov vojenského sektora, a s poradnou skupinou odborníkov na spoločenský rozmer jednotného európskeho neba.

4.   Komisia zabezpečí, aby návrhy na spoločné projekty schválili používatelia vzdušného priestoru a pozemné subjekty zainteresované na prevádzke, od ktorých sa vyžaduje vykonávanie konkrétneho spoločného projektu. Na tento účel vytvoria používatelia vzdušného priestoru skupiny zloženú z ich zástupcov.

5.   Komisia prijme spoločné projekty a všetky zmeny týchto projektov v súlade s postupom uvedeným v článku 15a ods. 3 nariadenia (ES) č. 550/2004.

6.   Spoločné projekty sa vykonávajú prostredníctvom realizačných projektov a v súlade s programom zavedenia vymedzeným v kapitole III oddiele 2.

Článok 6

Monitorovanie

1.   Komisia monitoruje vykonávanie spoločných projektov a ich vplyv na výkonnosť EATMN prostredníctvom špecifických požiadaviek na nahlasovanie. Tieto požiadavky stanoví Komisia na základe rámcového partnerstva uvedeného v článku 9 ods. 5.

2.   Pri monitorovaní účinnosti spoločných projektov so zreteľom na výkonnosť siete EATMN Komisia v maximálnej miere využije existujúce nástroje monitorovania a nahlasovania a pomáha jej najmä manažér siete a orgán pre preskúmanie výkonnosti v súlade s nariadeniami (EÚ) č. 677/2011 a (EÚ) č. 691/2010, a pokiaľ ide o aspekty bezpečnosti, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva.

3.   Výbor pre jednotné nebo musí byť informovaný o vykonávaní spoločných projektov.

KAPITOLA III

RIADIACA ŠTRUKTÚRA ZAVÁDZANIA A STIMULY

ODDIEL 1

Riadiaca štruktúra zavádzania

Článok 7

Všeobecné zásady

1.   Riadiaca štruktúra zavádzania zabezpečí včasné, koordinované a synchronizované vykonávanie spoločných projektov, pričom bude slúžiť ako rozhranie a uľahčenie pre industrializáciu.

2.   Riadiaca štruktúra zavádzania pozostáva z troch úrovní: úroveň politiky, úroveň manažmentu a úroveň vykonávania.

Článok 8

Úroveň politiky

1.   Úroveň politiky zodpovedá za dohľad nad zavádzaním SESAR a zabezpečuje, že bude v súlade s regulačným rámcom jednotného európskeho neba a že bude chrániť verejný záujem.

2.   Komisia zodpovedá za úroveň politiky, najmä za:

a)

vypracovanie a prijatie spoločných projektov v súlade s článkom 5;

b)

výber riadiaceho orgánu pre zavedenie, schválenie programu zavedenia a výber realizačných projektov;

c)

riadenie fondov Únie na podporu riadiaceho orgánu pre zavedenie a realizačných projektov;

d)

určovanie stimulov na zavedenie projektu SESAR a presadzovanie dohody o rámcovom partnerstve uzatvorenej s riadiacim orgánom pre zavedenie v súlade s článkom 9 ods. 5 a všetkými súvisiacimi dohodami o realizačných projektoch;

e)

podporu účasti zainteresovaných strán z civilného a vojenského sektora;

f)

rozvoj spolupráce a koordinácie s tretími krajinami;

g)

vytvorenie koordinácie s organizáciami a orgánmi zaoberajúcimi sa normalizáciou a osvedčovaním s cieľom uľahčiť industrializáciu a podporiť interoperabilitu funkcií ATM;

h)

monitorovanie zavádzania spoločných projektov a ich účasti na dosahovaní cieľov výkonnosti na úrovni Európskej únie;

i)

vydávanie odporúčaní pre subjekty zainteresované na prevádzke a členské štáty.

3.   Komisii pomáhajú Výbor pre jednotné nebo, poradný orgán priemyselného odvetvia, poradná skupina odborníkov na spoločenský rozmer jednotného európskeho neba, vnútroštátne orgány dohľadu a orgán pre preskúmanie výkonnosti v rámci ich príslušných úloh a právomocí vymedzených regulačným rámcom jednotného európskeho neba. Komisia sa môže poradiť s Výborom pre jednotné nebo v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.

4.   Komisia zapojí v rámci ich príslušných právomocí a úloh aj:

a)

Eurocontrol prostredníctvom dohôd o spolupráci medzi organizáciou Eurocontrol a Úniou, aby v maximálnej možnej miere využila jej odbornosť a právomoci v civilno-vojenských a celoeurópskych záležitostiach;

b)

Európsku obrannú agentúru, aby uľahčila koordináciu názorov vojenského sektora z členských štátov a príslušných medzinárodných vojenských organizácií na zavedenie projektu SESAR a na ich podporu a aby informovala vojensko-plánovacie mechanizmy o požiadavkách vyplývajúcich zo zavedenia projektu SESAR;

c)

Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva, aby zabezpečila, že otázky bezpečnosti budú zahrnuté do vykonávania spoločných projektov, najmä pri vypracovávaní požadovaných technických predpisov, ako napr. predpisy týkajúce sa návrhu, výstavby a údržby systémov a komponentov pre manažment letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb, ako aj pre personál a zaangažované organizácie;

d)

spoločný podnik SESAR, aby zabezpečil plynulé spojenie medzi činnosťami týkajúcimi sa výskumu, vývoja, inovácie a overovacích činností projektu SESAR a zavedením projektu SESAR a aby zabezpečil, že spoločné projekty a program zavedenia budú v súlade s riadiacim plánom ATM;

e)

európske normalizačné organizácie a Eurocae, pričom druhú menovanú najmä na to, aby uľahčila a monitorovala procesy normalizácie a používanie výsledných noriem.

Článok 9

Úroveň manažmentu

1.   Za úroveň manažmentu zodpovedá riadiaci orgán pre zavedenie.

2.   Riadiaci orgán pre zavedenie zodpovedá najmä za:

a)

vývoj, návrh, udržiavanie a vykonávanie programu zavedenia v súlade s oddielom 2;

b)

združovanie subjektov zainteresovaných na prevádzke, od ktorých sa požaduje, aby vykonávali spoločné projekty;

c)

vytvorenie mechanizmov a rozhodovacích procesov, ktoré zabezpečia účinnú synchronizáciu a celkovú koordináciu realizačných projektov a súvisiacich investícií v súlade s programom zavedenia;

d)

zabezpečenie účinného riadenia rizík a konfliktu záujmov;

e)

poradenstvo pre Komisiu v otázkach týkajúcich sa vykonávania spoločných projektov a vypracovania nových spoločných projektov;

f)

vykonávanie rozhodnutí Komisie a zabezpečenie a monitorovanie ich vykonávania na úrovni vykonávania;

g)

určenie najvhodnejších mechanizmov financovania, ktoré kombinujú financovanie z verejných a súkromných zdrojov;

h)

monitorovanie vykonávania programu zavedenia;

i)

podávanie správ Komisii;

j)

zabezpečenie náležitej koordinácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

3.   Riadiaci orgán pre zavedenie tvoria zoskupenia subjektov zainteresovaných na prevádzke alebo jednotlivé subjekty zainteresované na prevádzke vrátane subjektov z tretích krajín podľa podmienok vymedzených v príslušných programoch financovania Únie. Subjekty zainteresované na prevádzke sa môžu zúčastňovať v riadiacom orgáne pre zavedenie prostredníctvom štruktúr funkčných blokov vzdušného priestoru.

4.   Riadiaci orgán pre zavedenie musí okrem iného preukázať, že je schopný:

a)

zastupovať subjekty zainteresované na prevádzke, od ktorých sa vyžaduje vykonávanie spoločných projektov;

b)

riadiť nadnárodné vykonávacie programy;

c)

chápať financovanie a mechanizmy financovania a riadenie finančných programov a

d)

využívať existujúce štruktúry s cieľom zapojiť všetky subjekty zainteresované na prevádzke.

5.   Komisia vyberá členov do riadiaceho orgánu pre zavedenie formou udelenia rámcového partnerstva na základe výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 178 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (10) (pravidlá uplatňovania). Vo výzve na predkladanie návrhov sa vymedzujú ciele, požiadavky a kritériá výberu členov riadiaceho orgánu pre zavedenie v súlade s pravidlami uplatňovania. Výbor pre jednotné musí byť informovaný o procese výberu riadiaceho orgánu pre zavedenie.

6.   Členovia riadiaceho orgánu pre zavedenie uskutočnia aspoň jeden realizačný projekt alebo jeho časť.

7.   Riadiaci orgán pre zavedenie uzatvorí príslušné dohody o spolupráci s manažérom siete, spoločným podnikom SESAR a vojenským sektorom. Príslušné dohody o spolupráci sa predložia Komisii na schválenie. Spolupráca prebieha takto:

a)

riadiaci orgán pre zavedenie a manažér siete spolupracujú, aby zabezpečili, že ich úlohy budú splnené bez toho, aby sa objavila určitá forma duplicity alebo súťaže, najmä čo sa týka aspektov zavádzania s dosahom na infraštruktúru siete, organizáciu vzdušného priestoru a výkonnosť, ako aj súvislosť so strategickým plánom siete a prevádzkovým plánom siete; manažér siete poskytuje podporu v rámci svojho mandátu aj členom riadiaceho orgánu pre zavedenie v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. i) a článkom 4 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 677/2011;

b)

riadiaci orgán pre zavedenie spolupracuje so spoločným podnikom SESAR na zabezpečení potrebnej spojitosti medzi činnosťami týkajúcimi sa výskumu, vývoja, inovácie a schválenia projektu SESAR a zavádzaním projektu SESAR a vedie konzultácie so spoločným podnikom SESAR o prioritách a pokroku, ktorý bol dosiahnutý počas fázy vývoja v otázkach týkajúcich sa industrializácie, a aby zabezpečil súlad s riadiacim plánom ATM;

c)

riadiaci orgán pre zavedenie koordinuje činnosť s vojenským sektorom, aby zamedzil nepriaznivému dopadu na vnútroštátnu alebo kolektívnu obranyschopnosť.

8.   Riadiaci orgán pre zavedenie riadne zohľadňuje názor subjektov uvedených v odseku 7 pri rozhodnutiach, ktoré môžu mať vplyv na činnosti týchto subjektov.

9.   V prípade sporu medzi riadiacim orgánom pre zavedenie a subjektmi uvedenými v odseku 7, riadiaci orgán pre zavedenie predloží vec Komisii na rozhodnutie. Riadiaci orgán pre zavedenie sa musí riadiť rozhodnutím Komisie.

10.   Riadiaci orgán pre zavedenie sa usiluje o pomoc spracovateľského priemyslu prostredníctvom dohôd o spolupráci, o ktorých informuje Komisiu, aby získal okrem iného informácie o industrializácii produktov.

11.   S prihliadnutím na dostupnosť finančných prostriedkov a za podmienok stanovených v príslušnom programe financovania Únie Komisia poskytne riadiacemu orgánu pre zavedenie finančnú podporu výlučne na plnenie jeho úloh uvedených v odseku 2.

Článok 10

Úroveň vykonávania

1.   Úroveň vykonávania pozostáva z realizačných projektov vybraných Komisiou s cieľom realizovať spoločné projekty v súlade s programom zavedenia.

2.   Komisia vyberie realizačné projekty prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov na vykonávanie programu zavedenia a v súlade s pravidlami a postupmi príslušných programov financovania Únie.

3.   V návrhoch na realizačné projekty sa zohľadní pripravenosť procesov industrializácie na tieto projekty na základe informácií, ktoré poskytol spracovateľský priemysel, a najmä na základe dosahu realizačných projektov na predchádzajúce systémy ATM, technickú realizovateľnosť, odhady nákladov a plány technických riešení.

4.   Realizačné projekty a ich vykonávanie sa riadia podmienkami dohodnutými s Komisiou.

ODDIEL 2

Program zavedenia

Článok 11

Účel

1.   Program zavedenia predstavuje podrobný a štruktúrovaný plán všetkých činností potrebných na zavedenie technológií, procesov a najlepších postupov, ktoré sa vyžadujú na zavedenie spoločných projektov. Program organizuje tieto činnosti v rámci realizačných projektov, pričom určuje súvisiace riziká a zmierňujúce opatrenia, geografický rozsah pôsobnosti, časový rámec a subjekty zainteresované na prevádzke zodpovedné za vykonávanie realizačných projektov.

2.   Program zavedenia predstavuje referenčný rámec pre prácu vykonávanú na úrovni riadenia a vykonávania.

3.   Program zavedenia je súčasťou rámcovej dohody o partnerstve a členovia riadiaceho orgánu pre zavedenie sa zaväzujú k jeho vykonávaniu.

Článok 12

Zostavenie a vykonávanie

1.   Riadiaci orgán pre zavedenie predkladá Komisii na schválenie návrh programu zavedenia a všetky návrhy na jeho zmenu.

2.   Pri vypracovávaní návrhu programu zavedenia alebo návrhov na jeho zmenu koordinuje riadiaci orgán pre zavedenie svoju činnosť s manažérom siete, spoločným podnikom SESAR a vojenským sektorom v súlade s článkom 9 ods. 7.

3.   Po schválení každého spoločného projektu Komisia požiada riadiaci orgán pre zavedenie o úpravu programu zavedenia.

ODDIEL 3

Stimuly

Článok 13

Financovanie Únie

1.   Financovanie Únie na podporu zavedenia projektu SESAR sa zameriava na realizačné projekty uvedené v článku 10, ktoré boli vybrané ako predmet financovania Únie v súlade s pravidlami a postupmi príslušných programov financovania Únie.

2.   Komisia uzatvára zmluvné dohody vzťahujúce sa na realizačné projekty, ktoré boli vybrané ako predmet financovania Únie. V týchto dohodách sa stanovujú sankcie za neuskutočnenie programu zavedenia a neuskutočnenie realizačných projektov.

Článok 14

Iné stimuly

1.   Stimuly na účely zavedenia projektu SESAR v súlade s nariadením (ES) č. 1794/2006 a nariadením (EÚ) č. 691/2010 môžu byť určené pri zostavovaní spoločných projektov.

2.   Financovanie Únie poskytnuté v súlade s článkom 13 sa považuje za „iné príjmy“ v súlade s článkom 2 písm. k) nariadenia (ES) č. 1794/2006.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Preskúmanie

Komisia preskúma vykonávanie spoločných projektov do konca druhého referenčného obdobia určeného v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 691/2010.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  KOM(2011) 923 v konečnom znení.

(4)  Ú. v. EÚ L 185, 15.7.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(9)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.


Top