EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 216/2013

zo 7. marca 2013

o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Článok 297 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zaoberá uverejňovaním právnych aktov Únie v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „úradný vestník“) a nadobúdaním ich účinnosti.

(2)

Nariadenie č. 1/1958 (1) vrátane všetkých neskorších zmien a doplnení určuje úradné jazyky inštitúcií Európskej únie.

(3)

Tlačené vydanie úradného vestníka dostupné vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie je v súčasnosti jediným právne záväzným uverejnením, hoci je úradný vestník dostupný aj na internete.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom z 26. júna 2009 o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (2) zabezpečuje, že Úrad pre vydávanie publikácií umožňuje inštitúciám plniť si svoje povinnosti uverejňovania legislatívnych textov.

(5)

Z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-161/06 Skoma-Lux s. r. o./Celní ředitelství Olomouc (3) vyplýva, že právne akty Únie nie sú vykonateľné voči jednotlivcom, ak neboli riadne uverejnené v úradnom vestníku a že sprístupnenie takýchto aktov online nemôže byť rovnocenné s riadnym uverejnením v úradnom vestníku, kým v práve Únie neexistuje v tomto ohľade žiadna právna úprava.

(6)

Ak by uverejnenie v úradnom vestníku v elektronickej podobe predstavovalo riadne uverejnenie, umožnil by sa rýchlejší a ekonomickejší prístup k právu Únie. Občania by však mali mať naďalej možnosť získať od Úradu pre vydávanie publikácií tlačené vydanie úradného vestníka.

(7)

Oznámenie Komisie Digitálna agenda pre Európu zdôrazňuje, že online prístup k právnemu obsahu podnecuje rozvoj digitálneho jednotného trhu, čo vedie k hospodárskym a sociálnym prínosom.

(8)

Preto by sa mali stanoviť pravidlá zabezpečujúce autenticitu, integritu a nemennosť elektronického uverejňovania úradného vestníka.

(9)

Toto nariadenie by tiež malo stanoviť pravidlá uplatniteľné vtedy, ak z nepredvídateľných a výnimočných dôvodov nie je možné uverejniť a sprístupniť elektronické vydanie úradného vestníka.

(10)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (4) sa zriaďujú právne účinky elektronických podpisov ako prostriedkov na overenie pravosti. Na účely zabezpečeniaautenticity, integrity a nemennosti elektronického vydania úradného vestníka poskytuje verejnosti dostatočné záruky zaručený elektronický podpis, ktorý bol v súlade s touto smernicou založený na kvalifikovanom certifikáte a vytvorený bezpečným zariadením na vytvorenie podpisu. Overenie elektronicky podpísaného úradného vestníka by malo byť možné pomocou ľahko dostupných prostriedkov.

(11)

Prístup na webovú stránku EUR-Lex sa má zabezpečiť tak, aby bol v súlade so záväzkami týkajúcimi sa ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s nariadením Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (5).

(12)

V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie nepresahuje rámec potrebný na dosiahnutie cieľa umožniť všetkým európskym občanom odvolať sa na elektronické uverejnenie úradného vestníka, keďže jeho pôsobnosť sa obmedzuje na to, aby takéto uverejnenie malo tú istú autenticitu, akú má v súčasnosti tlačené uverejnenie.

(13)

ZFEÚ nestanovuje na prijatie tohto nariadenia iné právomoci ako sú právomoci podľa článku 352,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Úradný vestník sa uverejňuje v elektronickej podobe, v úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie, a to v súlade s týmto nariadením.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, výlučne úradný vestník uverejnený v elektronickej podobe (ďalej len „elektronické vydanie úradného vestníka“) je autentický a má právne účinky.

Článok 2

1.   Elektronické vydanie úradného vestníka nesie zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte a vytvorený bezpečným zariadením na vytvorenie podpisu v súlade so smernicou 1999/93/ES. Kvalifikovaný certifikát a obnovenia sa uverejňujú na webovej stránke EUR-Lex, aby mala verejnosť možnosť overiť si zaručený elektronický podpis a autentický charakter elektronického vydania úradného vestníka.

2.   Elektronické vydanie úradného vestníka zobrazuje informáciu o dátume jeho uverejnenia.

3.   Elektronické vydanie úradného vestníka je verejnosti dostupné na webovej stránke EUR-Lex vo formáte, ktorý nie je zastaralý, a na neobmedzené obdobie. Jeho prezeranie je bezplatné.

Článok 3

1.   Ak elektronické vydanie úradného vestníka nie je možné uverejniť v dôsledku nepredvídaného a výnimočného prerušenia prevádzky informačného systému v Úrade pre vydávanie publikácií, informačný systém sa obnoví čo najskôr.

Okamih, keď sa takéto prerušenie vyskytne, potvrdí Úrad pre vydávanie publikácií.

2.   Ak treba uverejniť úradný vestník, keď je informačný systém Úradu pre vydávanie publikácií nefunkčný vzhľadom na prerušenie uvedené v odseku 1, výlučne tlačené vydanie úradného vestníka je autentické a má právne účinky.

Keď sa obnoví informačný systém Úradu pre vydávanie publikácií, príslušná elektronická verzia tlačeného vydania uvedeného v prvom pododseku sa sprístupní výlučne na informačné účely na webovej stránke EUR-Lex a uvedie sa v nej oznámenie v tomto zmysle.

3.   Keď sa obnoví informačný systém Úradu pre vydávanie publikácií, uvedú sa na webovej stránke EUR-Lex informácie o všetkých tlačených vydaniach, ktoré sú autentické a majú právne účinky v súlade s prvým pododsekom odseku 2.

Článok 4

1.   Vzhľadom na elektronické vydanie úradného vestníka je Úrad pre vydávanie publikácií zodpovedný za:

a)

jeho uverejňovanie a zaručovanie jeho autenticity;

b)

zavedenie, riadenie a udržiavanie informačného systému zabezpečujúceho elektronické vydanie úradného vestníka a aktualizáciu tohto systému v súlade s budúcim technickým vývojom;

c)

zavedenie a rozširovanie technických prostriedkov na zabezpečenie prístupu pre všetkých užívateľov elektronického vydania úradného vestníka;

d)

stanovenie pravidiel vnútornej bezpečnosti a prístupu vzhľadom na informačný systém zabezpečujúci elektronické vydanie úradného vestníka;

e)

zachovávanie a archivovanie elektronických súborov a zaobchádzanie s nimi v súlade s budúcim technologickým vývojom.

2.   Úrad pre vydávanie publikácií vykonáva úlohy uvedené v odseku 1 v súlade s rozhodnutím 2009/496/ES, Euratom.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom štvrtého kalendárneho mesiaca po jeho prijatí.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2013

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  Zbierka 2007, s. I-10841.

(4)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.


Top