EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  25. júla 2013 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/34


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 25. júla 2013

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov

(prepracované znenie)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 5.2, 12.1 a 14.3,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2002/7 z 21. novembra 2002 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (1) bolo niekoľkokrát zásadne zmenené a doplnené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa malo prepracovať.

(2)

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) potrebuje na plnenie svojich úloh úplné a spoľahlivé štvrťročné finančné účty za inštitucionálne sektory vrátane vnútroštátnych súborov údajov, ako aj súborných údajov za eurozónu.

(3)

Časť informácií potrebných na plnenie štatistických požiadaviek ESCB v oblasti štvrťročných finančných účtov eurozóny zostavujú príslušné vnútroštátne orgány, iné ako národné centrálne banky. Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2) ukladá členským štátom povinnosť pripraviť sa na úlohy v oblasti štatistiky a plne spolupracovať s ESCB pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich z článku 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

(4)

Požiadavky Európskej centrálnej banky (ECB) v oblasti štvrťročných finančných účtov by mali byť z dôvodu zachovania súladu založené na štatistických štandardoch Únie ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (3) (ďalej len „ESA 2010“).

(5)

Doplnkové údaje o štvrťročných národných finančných účtoch je potrebné poskytnúť dostatočne včas, aby sa umožnilo zostavenie integrovaného súboru štvrťročných finančných a nefinančných účtov za eurozónu, ktoré budú vyhovovať účelom menovej politiky.

(6)

Štvrťročné národné finančné účty sa tiež vo zvýšenej miere používajú na iné účely vrátane makroprudenciálnej analýzy a monitorovania nadmernej nerovnováhy. Tieto činnosti, ako aj iné činnosti v oblasti medzinárodnej spolupráce a výskumu sa uľahčia tým, že ECB uverejní príslušné súborné údaje pre eurozónu zozbierané na základe tohto usmernenia, ako aj národné údaje zhromaždené na tento účel.

(7)

Štvrťročné národné finančné účty by mali pre lepšie porozumenie vzájomných vzťahov medzi inštitucionálnymi sektormi obsahovať informácie o súvzťažnom sektore (tiež označované ako „informácie od koho komu“), ktoré sa týkajú finančných aktív a pasív.

(8)

Na zlepšenie porozumenia vplyvu preceňovania na súvahy by malo byť súčasťou úplného súboru údajov o štvrťročných národných finančných účtoch aj členenie takzvaných iných tokov na „precenenie“ a „iné zmeny v objeme“.

(9)

ECB bude v spolupráci s národnými centrálnymi bankami pokračovať v zlepšovaní metód a zdrojov používaných na zhromažďovanie údajov o štvrťročných národných finančných účtoch s cieľom zlepšiť kvalitu údajov, zdieľať najlepšie postupy a zlepšiť porozumenie vzťahu medzi údajmi poskytnutými ECB na základe rôznych právnych nástrojov.

(10)

Hodnotenie kvality štvrťročných finančných účtov eurozóny za inštitucionálne sektory sa uskutočňuje v súlade s rámcom ECB pre kvalitu štatistiky (4). Národné centrálne banky, prípadne v spolupráci s inými príslušnými orgánmi, by mali hodnotiť aj kvalitu údajov, ktoré poskytujú ECB.

(11)

Podľa článku 3a nariadenia (ES) č. 2533/98 a verejného záväzku Európskeho systému centrálnych bánk týkajúceho sa európskej štatistiky sa rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky prostredníctvom ESCB (5) spravuje zásadami nestrannosti, objektivity, profesionálnej nezávislosti, efektívnosti nákladov, štatistickej dôvernosti, minimalizácie nákladov spojených s vykazovaním a vysokej kvality výstupov.

(12)

Podľa článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 možno dôverné štatistické informácie v rámci ESCB poskytnúť v rozsahu a tak podrobne, ako je to potrebné na uskutočňovanie úloh ESCB uvedených v zmluve. Pokiaľ sú zdrojom štatistických informácií označených za dôverné iné príslušné orgány ako národné centrálne banky, takéto dôverné štatistické informácie by ECB mala používať v súlade s nariadením (ES) č. 2533/98.

(13)

Je potrebné ustanoviť postup na účinné prijímanie technických zmien príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný koncepčný rámec ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním. V rámci tohto postupu sa budú brať do úvahy stanoviská Výboru pre štatistiku ESCB. Národné centrálne banky môžu navrhovať takéto technické zmeny príloh prostredníctvom Výboru pre štatistiku ESCB,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„eurozóna“ je územie členských štátov eurozóny, ECB a Európsky mechanizmus pre stabilitu;

2.

„členský štát eurozóny“ je členský štát, ktorého menou je euro;

3.

„národné údaje“ sú údaje, ktoré zodpovedajú všetkým kolónkam v tabuľkách 1 až 9 prílohy I;

4.

„dodatočné údaje“ sú údaje, ktoré zodpovedajú čiernym kolónkam v tabuľkách 1, 2, 4 a 5 v prílohe I;

5.

„referenčný štvrťrok“ je posledné štvrťročné sledovanie časových radov, ktoré sa majú vykazovať.

Článok 2

Povinnosti národných centrálnych bánk v oblasti štatistického vykazovania

1.   Národné centrálne banky vykazujú ECB údaje uvedené v prílohe I počnúc septembrom 2014 so štvrťročnou periodicitou kryjúcou sa s kalendárnymi štvrťrokmi. Údaje musia byť v súlade so zásadami a vymedzeniami pojmov uvedenými v ESA 2010.

2.   Požiadavky na „dodatočné údaje“ pokrývajú transakcie a stavy za obdobie od posledného štvrťroka 2012 až po referenčný štvrťrok. Tieto dodatočné údaje sa vykazujú na základe kvalifikovaného odhadu a dodatočné údaje uvedené v kolónkach „H“, „H.1“ a „H.2“ v tabuľkách 1, 2, 4, a 5 v prílohe I (dodatočné údaje týkajúce sa sektora verejnej správy a jeho podsektorov) sa vykazujú dobrovoľne.

3.   „Národné údaje“ požadované v tabuľkách 1 – 5 v prílohe I obsahujú:

a)

údaje o transakciách, stavoch a iných zmenách v objeme (transakcie a stavy len pre riadok 33 v tabuľke 2 „čisté finančné transakcie/čistý finančný majetok“) za obdobie od posledného štvrťroka 2012 až po referenčný štvrťrok a

b)

údaje o transakciách a stavoch za obdobie od prvého štvrťroka 1999 až po tretí štvrťrok 2012. Takéto údaje sa vykazujú na základe kvalifikovaného odhadu a údaje uvedené v kolónkach „J“ a „K“ v tabuľkách 1 a 2 v prílohe I (členenie podľa domácností a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam) sa vykazujú dobrovoľne.

4.   „Národné údaje“ požadované v tabuľkách 6 až 9 v prílohe I obsahujú údaje o transakciách, stavoch a iných zmenách v objeme za obdobie od štvrtého štvrťroka 2013 až po referenčný štvrťrok.

5.   Súvzťažné sektory „eurozóna okrem tuzemska“ a „rezidenti mimo eurozóny“ uvedené v riadkoch 12 – 21 v tabuľkách 3 – 9 v prílohe I sa primerane upravia tak, aby odrážali zloženie eurozóny k dátumu vykazovania. Táto úprava sa urobí vždy, keď niektorý z členských štátov prijme euro. Údaje sa revidujú v súlade s diferencovanými požiadavkami na údaje, ako je to vymedzené v odsekoch 3 a 4, na základe kvalifikovaných odhadov.

6.   Odchylne od odsekov 1 až 5 nie sú národné centrálne banky povinné:

a)

poskytnúť údaje týkajúce sa štvrťrokov predchádzajúcich prvému štvrťroku toho roka, v ktorom členský štát vstúpil do Európskej únie;

b)

poskytnúť údaje uvedené v odseku 3 písm. b) pred septembrom 2017;

c)

poskytnúť údaje uvedené v odseku 4 pred septembrom 2015.

7.   K údajom požadovaným podľa odsekov 3 až 5 má byť pripojené vysvetlenie týkajúce sa:

a)

jednotlivých významných udalostí za referenčný štvrťrok, ak veľkosť zmeny údajov predstavuje aspoň 0,2 % štvrťročného hrubého domáceho produktu eurozóny alebo ak ECB takéto informácie vyžaduje, a

b)

dôvodov na revízie v porovnaní s poslednými „národnými údajmi“ vykázanými ECB na základe tohto usmernenia, ak veľkosť zmeny údajov spôsobenej týmito revíziami predstavuje aspoň 0,2 % štvrťročného hrubého domáceho produktu eurozóny alebo ak ECB takéto informácie vyžaduje.

Článok 3

Prenos a uverejnenie údajov Európsku centrálnou bankou

1.   ECB poskytne národným centrálnym bankám súborné údaje za eurozónu, ktoré uverejňuje, ako aj „národné údaje“ zozbierané podľa článku 2, ako je to opísané v jeho odsekoch 3 až 5.

2.   ECB uverejní súborné údaje za eurozónu, ktoré zbiera, ako aj „národné údaje“ zozbierané podľa článku 2, ako je to opísané v jeho odsekoch 3 až 5, ktoré Výbor pre štatistiku ECB považuje za relevantné, okrem údajov týkajúcich sa kolónok v riadkoch 12 – 21 v tabuľkách 3 až 9 v prílohe I (ktoré sa týkajú súvzťažných sektorov „eurozóna okrem tuzemska“ a „rezidenti mimo eurozóny“).

3.   Na uverejnenie „národných údajov“ sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

„národné údaje“ sa neuverejnia pred uplynutím siedmich dní od lehôt na poskytnutie údajov uvedených v článku 4 a

b)

„národné údaje“ týkajúce sa sektora verejnej správy sa v apríli a októbri každého roka neuverejňujú skôr, ako Európska komisia uverejní aktuálne údaje o deficite verejných financií a verejnom dlhu na základe Protokolu o postupe pri nadmernom schodku v súlade s nariadením Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (6) v znení jeho zmien a doplnení, a

c)

„národné údaje“ uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) sa uverejňujú spolu s príslušnými informáciami o tom, že ide o predbežné a/alebo odhadované údaje. Takto možno na základe odôvodnenej žiadosti vykazujúcej národnej centrálnej banky uverejňovať aj iné „národné údaje“ zhromažďované podľa článku 2, ako je to opísané v jeho odsekoch 3 až 5.

Článok 4

Včasnosť

1.   „Dodatočné údaje“ opísané v článku 2 ods. 2 sa ECB vykazujú v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 85 kalendárnych dní od skončenia referenčného štvrťroka. „Dodatočné údaje“, ktoré sa začnú poskytovať od roku 2017, sa ECB vykazujú v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 82 kalendárnych dní od skončenia referenčného štvrťroka.

2.   „Národné údaje“ opísané v článku 2 ods. 3 až 5 a vysvetlenia opísané v článku 2 ods. 7 sa ECB vykazujú v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 100 kalendárnych dní od skončenia referenčného štvrťroka. „Národné údaje“ a s nimi spojené vysvetlenia, ktoré sa začnú poskytovať od roku 2017, sa ECB vykazujú v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 97 kalendárnych dní od skončenia referenčného štvrťroka.

3.   Údaje uvedené v článku 3 ods. 1 poskytne ECB národným centrálnym bankám najneskôr v pracovný deň ECB nasledujúci po dni, keď ECB údaje uverejnila.

Článok 5

Spolupráca s príslušnými národnými orgánmi

1.   Národné centrálne banky sa snažia vytvoriť s príslušnými národnými orgánmi rámec pre trvalú spoluprácu, ak zdrojom niektorých alebo všetkých údajov a informácií uvedených v článku 2 nie sú národné centrálne banky, ale príslušné národné orgány, s cieľom zabezpečiť prenos údajov v súlade so štandardmi a požiadavkami uvedenými v tomto usmernení, ak už nie je tento výsledok dosiahnutý prostredníctvom platnej vnútroštátnej legislatívy.

2.   Ak nie je národná centrálna banka v rámci tejto spolupráce schopná splniť požiadavky ustanovené v článkoch 2 a 4 z dôvodu, že príslušný národný orgán neposkytne národnej centrálnej banke potrebné údaje ani informácie, ECB a národná centrálna banka prehodnotia túto záležitosť spoločne s týmto národným orgánom s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť týchto informácií.

Článok 6

Štandard pre prenos údajov

Požadované štatistické informácie sa poskytujú ECB v podobe, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe II. Táto požiadavka nebráni použiť ako núdzové riešenie dohodnuté medzi ECB a národnou centrálnou bankou niektoré iné prostriedky prenosu štatistických informácií Európskej centrálnej banke.

Článok 7

Kvalita

1.   ECB a národné centrálne banky monitorujú a podporujú kvalitu údajov, ktoré sa vykazujú ECB.

2.   Výkonná rada ECB podáva raz do roka Rade guvernérov ECB správu o kvalite štvrťročných finančných účtov. Táto správa obsahuje prinajmenšom rozsah údajov, mieru, do akej sa zhodujú s príslušnými definíciami, a rozsah revízií.

Článok 8

Zjednodušený postup zmien a doplnení

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory Výboru pre štatistiku ECB, má právo robiť technické zmeny príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný koncepčný rámec ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

Usmernenie ECB/2002/7 sa od 1. septembra 2014 zrušuje. Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

2.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. júla 2013

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  Dostupné na internetovej stránke ECB: www.ecb.europa.eu.

(5)  Dostupné na internetovej stránke ECB.

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE ÚDAJOV

Zhrnutie požiadaviek na vykazovanie údajov

Článok

Obsah

Tabuľky

Typ údajov

Referenčné obdobie

Prvé vykazovanie

Včasnosť

Poznámky

Zásoby

Transakcie

Ostatné zmeny v objeme

2 ods. 2

4 ods. 1

dodatočné údaje; len čierne kolónky

T1

aktíva

T2

pasíva

T4

krátkodobé úvery (od koho komu)

T5

dlhodobé úvery (od koho komu)

Image

Image

 

od 4. štvrťroka 2012

sept. 2014

do decembra 2016: t + 85

od marca 2017: t + 82

kvalifikovaný odhad,

čierne kolónky v stĺpcoch H, H.1 a H.2 dobrovoľne,

2 ods. 3 písm. a)

2 ods. 5

3 ods. 2

3 ods. 3 písm.

a), b)

4 ods. 2

národné údaje; všetky kolónky

T1

aktíva

T2

pasíva

T3

vklady (od koho komu)

T4

krátkodobé úvery (od koho komu)

T5

dlhodobé úvery (od koho komu)

Image

Image

Image

od 4. štvrťroka 2012

sept. 2014

do decembra 2016: t + 100

od marca 2017: t + 97

s vysvetleniami,

údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3 až 5 sa upravia tak, aby odrážali zloženie eurozóny; na základe kvalifikovaného odhadu,

údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3 až 5 sa neuverejnia

2 ods. 3

písm. b)

2 ods. 5

3 ods. 2

3 ods. 3 písm. c)

4 ods. 2

národné údaje; všetky kolónky

T1

aktíva

T2

pasíva

T3

vklady (od koho komu)

T4

krátkodobé úvery (od koho komu)

T5

dlhodobé úvery (od koho komu)

Image

Image

 

1. štvrťrok 1999 – 3. štvrťrok 2012

sept. 2017

do decembra 2016: t + 100

od marca 2017: t + 97

kvalifikovaný odhad,

kolónky J, K tabuliek 1 a 2 dobrovoľne,

s vysvetleniami

údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3 – 5 sa upravia tak, aby odrážali zloženie eurozóny; na základe kvalifikovaného odhadu,

údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3 – 5 sa neuverejnia,

2 ods. 4

2 ods. 5

3 ods. 2

3 ods. 3. písm.

a) a b)

4 ods. 2

národné údaje; všetky kolónky

T6

krátkodobé úvery (od koho komu)

T7

dlhodobé úvery (od koho komu)

T8

kótované akcie (od koho komu)

T9

akcie/podielové listy investičných fondov (od koho komu)

Image

Image

Image

od 4. štvrťroka 2013

sept. 2015

do decembra 2016: t + 100

od marca 2017: t + 97

s vysvetleniami,

údaje v riadkoch 12 – 21 sa upravia tak, aby odrážali zloženie eurozóny; na základe kvalifikovaného odhadu,

údaje v riadkoch 12 – 21 tabuliek 3 – 5 sa neuverejnia.


Tabuľka 1

Finančné aktíva  (1)  (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor veriteľov

Finančný nástroj

 

Spolu

(S.1)

Rezidenti

Zahraničie

(S.2)

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (3)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (4)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

Domácnosti a NZISD (5)

Spolu

(S.13)

Ústredná štátna správa

(S.1311)

Fondy sociálneho zabezpečenia

(S.1314)

Spolu

(S14+S15)

Domácnosti

(S.14)

NZISD (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aktíva spolu (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Menové zlato a ZPČ (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Menové zlato (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zvláštne práva čerpania (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Obeživo a vklady (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Obeživo (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vklady (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prevoditeľné vklady (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatné vklady (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dlhové cenné papiere (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pôžičky (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Krátkodobé pôžičky (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dlhodobé pôžičky (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Majetkové účasti a akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Majetkové účasti (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Kótované akcie (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nekótované akcie a ostatné majetkové účasti (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nekótované akcie (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ostatné majetkové účasti (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Akcie alebo podielové listy FTP (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Iné akcie alebo podielové listy investičných fondov ako akcie/podielové listy FPT (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Poistné, penzijné a štandardizované záruky (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Technické rezervy neživotného poistenia (F. 61) a rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nároky na životné poistenie a anuitu (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nároky na dôchodok (F.63), nároky penzijných fondov voči manažérom penzijných fondov (F.64), nároky na nepenzijné dávky (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ostatné pohľadávky (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Obchodné úvery a preddavky (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Ostatné pohľadávky okrem obchodných úverov a preddavkov (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 2

Pasíva  (6)  (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor dlžníkov

Finančný nástroj

 

Spolu

(S.1)

Rezidenti

Zahraničie

(S.2)

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (8)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (9)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

Domácnosti a NZISD (10)

Spolu

(S.13)

Ústredná štátna správa

(S.1311)

Fondy sociálneho zabezpečenia

(S.1314)

Spolu

(S14+S15)

Domácnosti

(S.14)

NZISD (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pasíva spolu (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Menové zlato a ZPČ (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Menové zlato (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zvláštne práva čerpania (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Obeživo a vklady (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Obeživo (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vklady (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prevoditeľné vklady (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatné vklady (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dlhové cenné papiere (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pôžičky (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Krátkodobé pôžičky (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dlhodobé pôžičky (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Majetkové účasti a akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Majetkové účasti (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Kótované akcie (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nekótované akcie a ostatné majetkové účasti (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nekótované akcie (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ostatné majetkové účasti (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Akcie alebo podielové listy FTP (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Iné akcie alebo podielové listy investičných fondov ako akcie/podielové listy FPT (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Poistné, penzijné a štandardizované záruky (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Technické rezervy neživotného poistenia (F. 61) a rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nároky na životné poistenie a anuitu (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nároky na dôchodok (F.63), nároky penzijných fondov voči manažérom penzijných fondov (F.64), nároky na nepenzijné dávky (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ostatné záväzky (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Obchodné úvery a preddavky (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Čisté finančné transakcie/čistý finančný majetok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 3

Vklady (F.22 + F.29) (11)  (12)

 

 

 

A

B

C

Sektor veriteľov

Sektor dlžníkov

 

Rezidenti

 

Spolu

(S.1) (12)

MFI (13)

(S.121+…+S.123)

Verejná správa

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 


Tabuľka 4

Krátkodobé pôžičky (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor dlžníkov

Sektor veriteľov

 

Rezidenti

 

Spolu

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (15)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (16)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

Domácnosti vrátane NZISD (17)

(S.14+S.15)

Spolu

(S.13)

Ústredná štátna správa

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 5

Dlhodobé pôžičky (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor dlžníkov

Sektor veriteľov

 

Rezidenti

 

Spolu

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (19)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (20)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

Domácnosti vrátane NZISD (21)

(S.14+S.15)

Spolu

(S.13)

Ústredná štátna správa

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 6

Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlžníkov

Sektor veriteľov

 

Rezidenti

 

Spolu

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (23)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (24)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

(S.13)

Domácnosti vrátane NZISD (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 7

Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlžníkov

Sektor veriteľov

 

Rezidenti

 

Spolu

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (27)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (28)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

(S.13)

Domácnosti vrátane NZISD (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 8

Kótované akcie (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlžníkov

Sektor veriteľov

 

Rezidenti

 

Spolu

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (31)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (32)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125 +…+ S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

(S.13)

Domácnosti vrátane NZISD (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 9

Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlžníkov

Sektor veriteľov

 

Rezidenti

 

Spolu

Nefinančné korporácie

(S.11)

MFI (35)

(S.121+…+S.123)

Investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu (36)

(S.124)

Ostatné finančné inštitúcie

(S.125+…+S.127)

Poisťovacie korporácie

(S.128)

Penzijné fondy

(S.129)

Verejná správa

(S.13)

Domácnosti vrátane NZISD (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Spolu (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna okrem tuzemska

Spolu (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 +…+ S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 +…+ S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné okrem položky Menové zlato (F.11) ako položky aktív v časti Zahraničie, ktorá sa požaduje len pre transakcie a iné zmeny v objeme.

(2)  Na klasifikáciu inštitucionálnych sektorov (pozri kapitolu 2 v ESA 2010) a finančných transakcií, ostatných zmien objemu a súvah (pozri kapitoly 5, 6 a 7 v ESA 2010) sa používajú kódy ESA 2010.

(3)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(4)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(5)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(6)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné okrem položky Menové zlato (F.11) ako položky aktív v časti Zahraničie, ktorá sa požaduje len pre transakcie a iné zmeny v objeme.

(7)  Na klasifikáciu inštitucionálnych sektorov (pozri kapitolu 2 v ESA 2010) a finančných transakcií, ostatných zmien objemu a súvah (pozri kapitoly 5, 6 a 7 v ESA 2010) sa používajú kódy ESA 2010.

(8)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(9)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(10)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(11)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(12)  Podľa ESA 2010 (odsek 5.79) vklady sú zmluvy, ktoré sú ponúkané korporáciami prijímajúcimi vklady (t. j. S.121 a S.122) a v niektorých prípadoch ústrednou štátnou správou. Odsek 5.86 navyše upravuje, že splatné platby rozpätia a krátkodobé dohody o spätnom nákupe, ktoré sú záväzkami MFI (t. j. S.121, S.122 a S.123) sú zahrnuté medzi vklady.

(13)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(14)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(15)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123). Podľa ESA 2010 (odsek 5.118) sa krátkodobé pôžičky poskytnuté korporáciám prijímajúcim vklady (S.121 + S.122) klasifikujú ako vklady (F.22 alebo F.29).

(16)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(17)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(18)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(19)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(20)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(21)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(22)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(23)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(24)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(25)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(26)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(27)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(28)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(29)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(30)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(31)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(32)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(33)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).

(34)  Požiadavky na údaje o stavoch, transakciách a ostatných zmenách objemu sú zhodné.

(35)  Peňažné finančné inštitúcie (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(36)  Fondy peňažného trhu (MMF; S.123).

(37)  Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (NZISD; S.15).


PRÍLOHA II

PRENOS ÚDAJOV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných Európskou centrálnou bankou (ECB) používajú národné centrálne banky zariadenia poskytnuté Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB), ktorý využíva telekomunikačnú sieť ESCB. Výmeny údajov v rámci ESCB sú založené na formáte výmeny štatistických údajov a metaúdajov (Statistical Data and Metadata eXchange). Táto požiadavka nebráni používaniu iných prostriedkov na prenos štatistických informácií Európskej centrálnej banke v rámci dohodnutého náhradného riešenia.

Národné centrálne banky dodržiavajú nižšie uvedené odporúčania, aby zabezpečili uspokojivé fungovanie prenosu údajov:

i)

Úplnosť: národné centrálne banky nahlasujú všetky požadované kľúče sérií. Nevykázanie kľúčov sérií alebo nevykázanie kľúčov sérií, ktoré nie sú v zozname, sa bude považovať za neúplné vykazovanie. V prípade, že niektorý údaj bude chýbať, chýbajúci údaj sa zaznamená pomocou zodpovedajúceho označenia statusu údaja.

ii)

Účtovná identifikácia údajov a pravidlá používania znamienok údajov: národné centrálne banky musia predtým, ako zašlú údaje do ECB, použiť overovacie pravidlá.

Keď sa opravuje len podsúbor kľúčov sérií, overovacie pravidlá sa uplatňujú na celé vykazovanie.


Top