EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0023

2014/2/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  25. júla 2013 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2013/23)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 12–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/2/oj

7.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/12


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 25. júla 2013

o štatistike financií verejnej správy

(prepracované znenie)

(ECB/2013/23)

(2014/2/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 5.2, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (2),

keďže:

(1)

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2009/20 z 31. júla 2009 o štatistike financií verejnej správy (3) je potrebné v podstatnej miere zmeniť a doplniť, a preto by sa malo v záujme jasnosti a transparentnosti prepracovať.

(2)

Aktualizácia metodologického rámca z Európskeho systému účtov (ESA) 1995 na ESA 2010, ako je upravená v nariadení (EÚ) č. 549/2013, vyžaduje úpravu štatistických konceptov. Z dôvodov konzistentnosti by mali byť požiadavky Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) v oblasti štatistiky financií verejnej správy založené na štatistických štandardoch Únie vymedzených v ESA 2010.

(3)

Na účely plnenia svojich úloh potrebuje Európsky systém centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“) ucelené údaje, t. j. údaje zahŕňajúce všetky transakcie vrátane tých, v ktorých verejná správa koná ako zástupca inštitúcií Európskej únie, a spoľahlivé údaje pre potreby ekonomickej a menovej analýzy. Postupy stanovené v tomto usmernení nezasahujú do úloh a právomocí na úrovni členských štátov a Únie.

(4)

Je potrebné vytvoriť účinné postupy pri výmene štatistiky financií verejnej správy v rámci ESCB s cieľom zabezpečiť, aby ESCB mal včasnú GFS, ktorá zodpovedá jeho potrebám, a aby bol medzi ňou a prognózami o tých istých premenných vypracovanými národnými centrálnymi bankami súlad bez ohľadu na to, či štatistiku zostavujú národné centrálne banky alebo príslušné vnútroštátne orgány.

(5)

Časť informácií potrebných na splnenie štatistických požiadaviek ESCB v oblasti štatistiky financií verejnej správy nezostavujú národné centrálne banky, ale iné príslušné vnútroštátne orgány. Preto si vykonávanie niektorých úloh na základe tohto usmernenia vyžaduje spoluprácu medzi ESCB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (4) ukladá členským štátom povinnosť pripraviť sa v oblasti štatistiky a plne spolupracovať s ESCB pri zabezpečovaní plnenia povinností, ktoré vyplývajú z článku 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“).

(6)

Štatistické zdroje podľa nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 a ESA 2010 nestačia potrebám ESCB týkajúcim sa rozsahu štatistiky dlhu verejnej správy a štatistiky úpravy schodku k dlhu, ako aj štatistiky transakcií medzi rozpočtami členských štátov a rozpočtom Únie. Preto je potrebné ďalšie zostavovanie štatistiky príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

(7)

Je potrebné ustanoviť postup účinného prijímania technických zmien a doplnení príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia nebudú meniť základný koncepčný rámec ani nebudú mať vplyv na záťaž spojenú s vykazovaním. Národné centrálne banky môžu navrhnúť takéto technické zmeny a doplnenia Výboru pre štatistiku ESCB, ktorého stanovisko bude pri tomto postupe zohľadnené,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„členský štát eurozóny“ znamená členský štát, ktorého menou je euro;

2.

„štatistika financií verejnej správy“ znamená štatistiku príjmov, výdavkov, schodku/prebytku, štatistiku úpravy schodku k dlhu a štatistiku dlhu verejnej správy (ako sú vymedzené v prílohe I),

3.

„dlh verejnej správy“ má rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia (ES) č. 479/2009;

4.

„prvý prenos“ znamená pravidelný prenos uskutočnený národnými centrálnymi bankami pred 15. aprílom,

5.

„druhý prenos“ znamená pravidelný prenos uskutočnený národnými centrálnymi bankami pred 15. októbrom.

Článok 2

Povinnosti národných centrálnych bánk v oblasti štatistického vykazovania

1.   Národné centrálne banky sú každoročne povinné vykazovať ECB štatistiku financií verejnej správy, ako je uvedené v prílohe I. Údaje musia byť v súlade s princípmi a pojmami vymedzenými nariadením (ES) č. 479/2009 a ESA 2010, ako je podrobnejšie uvedené v prílohe II.

2.   Národné centrálne banky uskutočňujú vykazovanie v súlade s metodickými pojmami vymedzenými v oddiele 1 prílohy II k tomuto usmerneniu pre sektory a podsektory a v súlade s metodickými pojmami vymedzenými v oddiele 2 uvedenej prílohy, pokiaľ ide o:

a)

„štatistiku príjmov, výdavkov a schodku/prebytku“, ktorá obsahuje štatistiku uvedenú v tabuľkách 1A, 1B a 1C prílohy I;

b)

„štatistiku úpravy schodku k dlhu“, ktorá obsahuje štatistiku uvedenú v tabuľkách 2A a 2B prílohy I;

c)

„štatistiku dlhu verejnej správy“, ktorá obsahuje štatistiku uvedenú v tabuľkách 3A a 3B prílohy I.

3.   Úplný súbor údajov obsahuje všetky kategórie vymedzené v prílohe I (zahŕňa štatistiku príjmov, výdavkov a schodku/prebytku, štatistiku úpravy schodku k dlhu a štatistiku dlhu verejnej správy). Zahŕňa tiež údaje za obdobie od roku 1995 do roku, ktorého sa prenos týka (rok t – 1).

4.   Odchylne od odseku 3 nie sú národné centrálne banky povinné uskutočniť prenos údajov za predchádzajúce obdobia spadajúcich pod kategórie, na ktoré sa vzťahujú výnimky dohodnuté medzi Európskou komisiou (Eurostat) a členskými štátmi.

5.   Prenos údajov uvedených v tabuľkách 1A – C, 2A – B, 3A – B prílohy I sa začne v októbri 2014.

6.   S údajmi o schodku/prebytku, dlhu, príjmoch, výdavkoch a nominálnom hrubom domácom produkte (ďalej len „HDP“) sa uvádzajú dôvody revízie, ak rozsah zmeny schodku/prebytku spôsobenej revíziou predstavuje najmenej 0,3 % HDP alebo zmena dlhu, príjmov, výdavkov alebo nominálneho HDP spôsobená revíziou predstavuje najmenej 0,5 % HDP.

Článok 3

Povinnosti ECB v oblasti štatistického vykazovania

1.   Na základe údajov poskytnutých národnými centrálnymi bankami vedie ECB „databázu štatistiky financií verejnej správy“, ktorá obsahuje údaje za eurozónu a národné údaje. ECB poskytuje databázu štatistiky financií verejnej správy Európskemu systému centrálnych bánk.

2.   Národné centrálne banky označujú svoje národné štatistické informácie tak, aby bolo zrejmé, komu ich možno poskytnúť. Pri poskytovaní databázy štatistiky financií verejnej správy berie ECB toto označenie do úvahy.

Článok 4

Včasnosť

1.   Národné centrálne banky vykazujú úplné súbory údajov dvakrát ročne, pred 15. aprílom a pred 15. októbrom.

2.   Národné centrálne banky vykazujú z vlastnej iniciatívy (čiastkové) súbory údajov kedykoľvek, keď sa vyskytnú relevantné nové informácie. Tento súbor údajov môže obsahovať odhady pre kategórie, pre ktoré nie sú dostupné nové informácie.

3.   ECB poskytuje národným centrálnym bankám databázu štatistiky financií verejnej správy najmenej raz mesačne, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň ECB po dni, keď ECB skompletizuje údaje na zverejnenie.

Článok 5

Spolupráca s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

1.   Národné centrálne banky sa snažia nadviazať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vhodnú formu spolupráce, ak sú zdrojmi časti údajov alebo všetkých údajov uvedených v článku 2 príslušné vnútroštátne orgány, iné ako národné centrálne banky, aby zabezpečili stálu štruktúru prenosu údajov s cieľom splniť normy a požiadavky ESCB, pokiaľ sa už rovnaký výsledok nedosiahol prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   Ak národná centrálna banka (ďalej len „NCB“) nie je v rámci tejto spolupráce schopná splniť požiadavky ustanovené v článkoch 2 a 4 z dôvodu, že príslušný vnútroštátny orgán jej neposkytne potrebné informácie, ECB a NCB prerokujú s týmto orgánom, ako možno zabezpečiť dostupnosť týchto informácií.

Článok 6

Štandardy prenosu

Požadované štatistické informácie sa ECB poskytujú vo forme, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe III. Táto požiadavka nebráni tomu, aby sa použili iné spôsoby prenosu štatistických informácií do ECB ako dohodnuté núdzové riešenie.

Článok 7

Kvalita

1.   ECB a národné centrálne banky monitorujú a podporujú kvalitu údajov, ktoré sa vykazujú do ECB.

2.   Výkonná rada ECB každoročne podáva Rade guvernérov ECB správu o kvalite ročnej štatistiky financií verejnej správy.

3.   Správa obsahuje aspoň pokrytie údajov, mieru ich súladu s príslušnými vymedzeniami pojmov a rozsah revízií.

Článok 8

Zjednodušený postup zmien a doplnení

Výkonná rada má so zreteľom na stanovisko Výboru pre štatistiku ESCB právo vykonať technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia nebudú meniť základný koncepčný rámec ani nebudú mať vplyv na záťaž spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bezodkladne informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene a doplnení.

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2009/20 sa zrušuje od 1. septembra 2014.

2.   Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe IV.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

2.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. júla 2013

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 25.

(4)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE ÚDAJOV

Štatistika príjmov, výdavkov a schodku/prebytku

Tabuľka 1A

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Schodok (–) alebo prebytok (+)

Formula

Formula

z toho: primárny schodok (–) alebo prebytok (+)

Formula

Ústredná štátna správa

3

Regionálna štátna správa

4

Miestna samospráva

5

Fondy sociálneho zabezpečenia

6

Celkové príjmy

Formula

Celkové bežné príjmy

Formula

Priame dane

9

z toho: platené korporáciami

10

z toho: platené domácnosťami

11

Nepriame dane

12

z toho: daň z pridanej hodnoty (DPH)

13

Čisté sociálne príspevky

14

z toho: skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov

15

z toho: skutočné sociálne príspevky domácností

16

Ostatné bežné príjmy

17

z toho: prijaté úroky

18

Tržby

19

Celkové kapitálové príjmy

20

z toho: dane z kapitálu

21

Celkové výdavky

Formula

Celkové bežné výdavky

Formula

Bežné transfery

Formula

Sociálne dávky

25

Platené subvencie

26

Ostatné platené bežné transfery

27

Platené úroky

28

Odmeny zamestnancov

29

z toho: mzdy a platy

30

Medzispotreba

31

Celkové kapitálové výdavky

Formula

Investície

33

Ostatné čisté nadobudnutia nefinančných aktív a zmeny stavu zásob

34

Platené kapitálové transfery

35

Doplňujúce položky:

 

Hrubé úspory

Formula

Úroky vrátane vyrovnaní v rámci swapov a dohôd o budúcej úrokovej sadzbe

37

Schodok (–) alebo prebytok (+) na účely postupu pri nadmernom schodku (EDP)

Formula

Výnosy z univerzálnych mobilných telekomunikačných systémov

39

Skutočné sociálne príspevky

Formula

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov

41


Tabuľka 1B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Výdavky členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie

Formula

Nepriame dane

2

Bežná medzinárodná spolupráca

3

Rôzne bežné transfery

4

z toho: tretí vlastný zdroj založený na DPH

5

z toho: štvrtý vlastný zdroj založený na HND

6

Kapitálové transfery

7

Príjem členského štátu z rozpočtu EÚ

Formula

Subvencie

9

Bežné transfery verejnej správe

10

Bežné transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe

11

Kapitálové transfery verejnej správe

12

Kapitálové transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe

13

Zostatok členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie (čistý príjemca +, čistý platiteľ –)

Formula

Doplňujúca položka:

 

Náklady na získanie vlastných zdrojov

15


Tabuľka 1C

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Výdavky na konečnú spotrebu

Formula

Formula

Výdavky na individuálnu spotrebu

2

Výdavky na kolektívnu spotrebu

3

Naturálne sociálne transfery – nakúpená trhová produkcia

4

Spotreba fixného kapitálu

5

Platené dane z produkcie mínus prijaté subvencie

6

Čistý prevádzkový prebytok

7

Doplňujúce položky:

 

Výdavky na konečnú spotrebu v cenách za predchádzajúci rok

8

Investície verejnej správy v cenách za predchádzajúci rok

9

Hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách

10

HDP v cenách za predchádzajúci rok

11

Štatistika úpravy schodku k dlhu

Tabuľka 2A

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Úprava medzi finančnými a nefinančnými účtami

Formula

Čisté finančné transakcie (konsolidované)

Formula

Finančné aktíva (konsolidované)

Formula

Obeživo a vklady

4

Dlhové cenné papiere

5

Úvery

6

Majetkové účasti a akcie alebo podielové listy investičných fondov

7

Privatizácie (čisté)

8

Investície do majetkových účastí (čisté)

9

Ostatné

10

Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk

11

Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie

12

Ostatné finančné aktíva

13

z toho: aktuálne, ale ešte nezaplatené dane a sociálne príspevky

14

Pasíva (konsolidované)

Formula

Obeživo a vklady

16

Krátkodobé dlhové cenné papiere

17

Dlhodobé dlhové cenné papiere

18

Úvery

19

z toho: úvery z centrálnej banky

20

Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk

21

Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie

22

Ostatné pasíva

23

Požiadavky verejnej správy na prijaté úvery

Formula

Formula

Formula

z toho: dlhodobé

25

Denominované v národnej mene

26

Denominované v menách členských štátov eurozóny

27

Denominované v iných menách

28

Ostatné toky

Formula

Vplyv precenenia na dlh

Formula

Zisky a straty z držby devíz

31

Ostatné vplyvy precenenia – menovitá hodnota

Formula

Ostatné zmeny vo výške dlhu

33

Zmena v dlhu verejnej správy

Formula

Formula

Formula


Tabuľka 2B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Transakcie s dlhovými nástrojmi verejnej správy (nekonsolidované)

Formula

Obeživo a vklady

2

Krátkodobé dlhové cenné papiere

3

Dlhodobé dlhové cenné papiere

4

Úvery z centrálnej banky

5

Ostatné úvery

6

Konsolidačné transakcie

Formula

Obeživo a vklady

Formula

Krátkodobé dlhové cenné papiere

Formula

Dlhodobé dlhové cenné papiere

Formula

Úvery

Formula

Štatistika dlhu verejnej správy

Tabuľka 3A

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Dlh verejnej správy (konsolidovaný)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Obeživo a vklady

2

Krátkodobé dlhové cenné papiere

3

Dlhodobé dlhové cenné papiere

4

Úvery z centrálnej banky

5

Ostatné úvery

6

v držbe rezidentov členského štátu

Formula

Centrálna banka

8

Ostatné peňažné finančné inštitúcie

9

Ostatné finančné inštitúcie

10

ostatní rezidenti

11

v držbe nerezidentov členského štátu

12

Denominovaný v národnej mene

13

Denominovaný v menách členských štátov eurozóny

14

Denominovaný v iných menách

15

Krátkodobý dlh

16

Dlhodobý dlh

17

z toho: pohyblivá úroková sadzba

18

Zostatková splatnosť do jedného roka

19

Zostatková splatnosť viac ako jeden rok až päť rokov

20

z toho: pohyblivá úroková sadzba

21

Zostatková splatnosť nad päť rokov

22

z toho: pohyblivá úroková sadzba

23

Doplňujúce položky:

 

Priemerná zostatková splatnosť dlhu

24

Dlh verejnej správy – dlhopisy s nulovým kupónom

25


Tabuľka 3B

Kategória

Číslo a lineárny vzťah

Dlh verejnej správy (nekonsolidovaný medzi podsektormi)

Formula

Konsolidačné prvky

Formula

Formula

Formula

Obeživo a vklady

3

Krátkodobé dlhové cenné papiere

4

Dlhodobé dlhové cenné papiere

5

Úvery

6

Emitovaný ústrednou štátnou správou

7

z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

8

Emitovaný regionálnou štátnou správou (konsolidovaný)

9

z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

10

Emitovaný miestnou samosprávou (konsolidovaný)

11

z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

12

Emitovaný fondmi sociálneho zabezpečenia (konsolidovaný)

13

z toho: v držbe iných podsektorov verejnej správy

14

Doplňujúce položky:

 

Dlh v držbe ústrednej štátnej správy emitovaný inými podsektormi verejnej správy

15

Dlh v držbe regionálnej štátnej správy emitovaný inými podsektormi verejnej správy

16

Dlh v držbe miestnej samosprávy emitovaný inými podsektormi verejnej správy

17

Dlh v držbe fondov sociálneho zabezpečenia emitovaný inými podsektormi verejnej správy

18


PRÍLOHA II

METODICKÉ VYMEDZENIE POJMOV

1.   Vymedzenie sektorov a podsektorov

Sektory a podsektory v ESA 2010

Celá ekonomika

S.1

Nefinančné korporácie

S.11

Finančné korporácie

S.12

Centrálna banka

S.121

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky

S.122

Fondy peňažného trhu

S.123

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu

S.124

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov

S.125

Finančné pomocné inštitúcie

S.126

Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí

S.127

Poisťovacie korporácie

S.128

Penzijné fondy

S.129

Peňažné finančné inštitúcie

S.121 + S.122 + S.123

Verejná správa

S.13

Ústredná štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)

S.1311

Regionálna štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)

S.1312

Miestna samospráva (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)

S.1313

Fondy sociálneho zabezpečenia

S.1314

Domácnosti

S.14

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

S.15

Zahraničie

S.2

Členské štáty a inštitúcie a orgány Európskej únie

S.21

Členské štáty Európskej únie

S.211

Inštitúcie a orgány Európskej únie

S.212

Európska centrálna banka (ECB)

S.2121

Európske inštitúcie a orgány okrem ECB

S.2122

Nečlenské krajiny a medzinárodné organizácie, ktoré nemajú sídlo v Európskej únii

S.22

2.   Vymedzenie kategórií  (1)  (2)

Tabuľka 1A

1.

Schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.1] sa rovná čistým úverom prijatým (+)/poskytnutým (–) (B.9) sektora S.13, ktorý sa rovná celkovým príjmom [1A.7] mínus celkové výdavky [1A.22] a ktorý sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) ústrednej štátnej správy [1A.3] plus schodok (–) alebo prebytok (+) regionálnej štátnej správy [1A.4] plus schodok (–) alebo prebytok (+) miestnej samosprávy [1A.5] plus schodok (–) alebo prebytok (+) fondov sociálneho zabezpečenia [1A.6].

2.

Primárny schodok (–) alebo prebytok (+) [1A.2] sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [1A.1] plus platené úroky [1A.28].

3.

Schodok (–) alebo prebytok (+) ústrednej štátnej správy [1A.3] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–) (B.9) podsektora S.1311.

4.

Schodok (–) alebo prebytok (+) regionálnej štátnej správy [1A.4] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–) (B.9) podsektora S.1312.

5.

Schodok (–) alebo prebytok (+) miestnej správy [1A.5] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–) (B.9) podsektora S.1313.

6.

Schodok (–) alebo prebytok (+) fondov sociálneho zabezpečenia [1A.6] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–) (B.9) podsektora S.1314.

7.

Celkové príjmy [1A.7] sa rovnajú celkovým bežným príjmom [1A.8] plus celkové kapitálové príjmy [1A.20].

8.

Celkové bežné príjmy [1A.8] sa rovnajú priamym daniam [1A.9] plus nepriame dane [1A.12] plus čisté sociálne príspevky [1A.14] plus ostatné bežné príjmy [1A.17] plus predaje [1A.19].

9.

Priame dane [1A.9] sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

10.

Priame dane, z toho platené korporáciami [1A.10], sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami sektorov S.11 a S.12.

11.

Priame dane, z toho platené domácnosťami [1A.11], sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitím sektora S.14.

12.

Nepriame dane [1A.12] sa rovnajú daniam z produkcie a dovozu (D.2), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

13.

Nepriame dane, z toho daň z pridanej hodnoty (DPH) [1A.13], sa rovnajú daniam typu dane z pridanej hodnoty (D.211), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

14.

Čisté sociálne príspevky [1A.14] sa rovnajú sociálnym príspevkom (D.61), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

15.

Čisté sociálne príspevky, z toho skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov [1A.15], sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom zamestnávateľov (D.611), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

16.

Čisté sociálne príspevky, z toho skutočné sociálne príspevky domácností [1A.16], sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom domácností (D.613), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

17.

Ostatné bežné príjmy [1A.17] sa rovnajú dôchodkom z majetku (D.4) plus ostatné bežné transfery (D.7), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13, okrem úrokov ako zdrojov sektora S.13 (D.41), ktoré sú tiež použitiami sektora S.13, plus príjmy z ostatných subvencií na produkciu (D.39), ktoré sú požitiami sektora S.13.

18.

Ostatné bežné príjmy, z toho prijaté úroky [1A.18], sa rovnajú úrokom (D.41), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami všetkých sektorov okrem sektora S.13.

19.

Tržby [1A.19] sa rovnajú trhovej produkcii (P.11) plus produkcia na vlastné konečné použitie (P.12) plus platby za inú netrhovú produkciu (P.131), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

20.

Celkové kapitálové príjmy [1A.20] sa rovnajú prijatým kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú zaznamenané ako platené kapitálové transfery vo všetkých sektoroch okrem sektora S.13.

21.

Celkové kapitálové príjmy, z toho kapitálové dane [1A.21], sa rovnajú kapitálovým daniam (D.91), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

22.

Celkové výdavky [1A.22] sa rovnajú celkovým bežným výdavkom [1A.23] plus celkové kapitálové výdavky [1A.32].

23.

Celkové bežné výdavky [1A.23] sa rovnajú bežným transferom [1A.24] plus platené úroky [1A.28] plus odmeny zamestnancov [1A.29] plus medzispotreba [1A.31].

24.

Bežné transfery [1A.24] sa rovnajú sociálnym platbám [1A.25] plus platené subvencie [1A.26] plus ostatné platené bežné transfery [1A.27].

25.

Sociálne platby [1A.25] sa rovnajú sociálnym dávkam okrem naturálnych sociálnych transferov (D.62) plus naturálne sociálne transfery, ktoré sa týkajú trhovej produkcie nakúpenej verejnou správou (D.632), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13, plus rôzne bežné transfery (D.75), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13 a zdrojmi sektora S.15.

26.

Platené subvencie [1A.26] sa rovnajú záporným subvenciám (–D.3), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

27.

Ostatné platené bežné transfery [1A.27] sa rovnajú bežným daniam z dôchodkov, majetku atď. (D.5) plus ostatné dane z produkcie (D.29) plus dôchodky z majetku (D.4) okrem úrokov (D.41) plus ostatné bežné transfery (D.7), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13, okrem rôznych bežných transferov (D.75), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13, a zdrojmi sektora S.15.

28.

Platené úroky [1A.28] sa rovnajú úrokom (D.41), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13 a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

29.

Odmeny zamestnancov [1A.29] sa rovnajú odmenám zamestnancov (D.1), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.

30.

Odmeny zamestnancov, z toho mzdy a platy [1A.30], sa rovnajú mzdám a platom (D.11), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.

31.

Medzispotreba [1A.31] sa rovná medzispotrebe (P.2) zaznamenanej medzi použitiami sektora S.13.

32.

Celkové kapitálové výdavky [1A.32] sa rovnajú investíciám [1A.33] plus ostatné čisté nadobudnutia nefinančných aktív [1A.34] plus platené kapitálové transfery [1A.35].

33.

Investície [1A.33] sa rovnajú tvorbe hrubého fixného kapitálu (P.51g), ktorý je zaznamenaný medzi zmenami v aktívach sektora S.13.

34.

Ostatné čisté nadobudnutia nefinančných aktív a zmeny stavu zásob [1A.34] sa rovnajú zmenám stavu zásob (P.52) plus nadobudnutie mínus úbytok cenností (P.53) plus nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (NP), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13.

35.

Platené kapitálové transfery [1A.35] sa rovnajú plateným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú zaznamenané ako prijaté kapitálové transfery vo všetkých sektoroch okrem sektora S.13.

36.

Hrubé úspory [1A.36] sa rovnajú celkovým bežným príjmom [1A.8] mínus celkové bežné výdavky [1A.23].

37.

Úroky vrátane vyrovnaní v rámci swapov a dohôd o budúcej úrokovej sadzbe [1A.37] sa rovnajú úrokom v súvislosti s postupom pri nadmernom schodku (EDP) (EDP D.41), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13 a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

38.

Schodok (–) alebo prebytok (+) na účely postupu pri nadmernom schodku [1A.38] sa rovná čistým úverom poskytnutým (+)/prijatým (–) pri postupe pri nadmernom schodku (EDP B.9) sektora S.13, ktorý sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [1A.1] plus platené úroky [1A.28] mínus úroky vrátane vyrovnaní v rámci swapov a dohôd o budúcej úrokovej sadzbe [1A.37].

39.

Výnosy z univerzálnych mobilných telekomunikačných systémov [1A.39] sa rovnajú výnosom pochádzajúcim z predaja licencií pre tretiu generáciu mobilných telefónov, ktoré sú zaznamenané ako zaobchádzanie s nefinančnými aktívami podľa rozhodnutia Eurostatu o prideľovaní licencií na mobilné telefóny.

40.

Skutočné sociálne príspevky [1A.40] sa rovnajú skutočným sociálnym príspevkom zamestnávateľov (D.611) plus skutočné sociálne príspevky domácností (D.613) [1A.16], ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13.

41.

Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov [1A.41] sa rovnajú sociálnym dávkam okrem naturálnych sociálnych transferov (D.62), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.

Tabuľka 1B

1.

Výdavky členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie (EÚ) [1B.1] sa rovnajú nepriamym daniam prijatým do rozpočtu EÚ [1B.2], plus bežná medzinárodná spolupráca (D.74) platená verejnou správou do rozpočtu EÚ [1B.4] plus rôzne bežné transfery (D.75) platené verejnou správou do rozpočtu EÚ [1B.5] plus kapitálové transfery (D.9) platené verejnou správou do rozpočtu EÚ [1B.7].

2.

Nepriame dane [1B.2] sa rovnajú daniam z produkcie a dovozu (D.2), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.2122.

3.

Bežná medzinárodná spolupráca [1B.3] sa rovná bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74), ktorá je zaznamenaná medzi zdrojmi podsektora S.2122 a použitiami sektora S.13.

4.

Rôzne bežné transfery [1B.4] sa rovnajú rôznym bežným transferom (D.75) plus vlastné zdroje EÚ založené na DPH a HND (D.76), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi podsektora S.2122 a použitiami sektora S.13.

5.

Rôzne bežné transfery, z toho tretí vlastný zdroj založený na DPH [1B.5], sa rovnajú tretiemu vlastnému zdroju založenému na daniach z pridanej hodnoty (D.761), ktorý je zaznamenaný medzi zdrojmi podsektora S.2122 a použitiami sektora S.13.

6.

Rôzne bežné transfery, z toho štvrtý vlastný zdroj založený na HND [1B.6], sa rovnajú štvrtému vlastnému zdroju založenému na hrubom národnom dôchodku (HND) (D.762), ktorý je zaznamenaný medzi zdrojmi podsektora S.2122 a použitiami sektora S.13.

7.

Kapitálové transfery [1B.7] sa rovnajú plateným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a ktoré sú zaznamenané ako prijaté kapitálové transfery v podsektore S.2122.

8.

Príjem členského štátu z rozpočtu EÚ [1B.8] sa rovná subvenciám (D.3) plateným z rozpočtu EÚ [1B.9] plus ostatné bežné transfery (D.7) platené z rozpočtu EÚ verejnej správe [1B.10] plus ostatné bežné transfery (D.7) platené z rozpočtu EÚ jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.11], plus kapitálové transfery (D.9) platené z rozpočtu EÚ verejnej správe [1B.12] plus kapitálové transfery (D.9) platené z rozpočtu EÚ jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.13].

9.

Subvencie [1B.9] sa rovnajú subvenciám (D.3), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi podsektora S.2122.

10.

Bežné transfery verejnej správe [1B.10] sa rovnajú bežnej medzinárodnej spolupráci (D.74) plus rôzne bežné transfery (D.75), ktoré sú zaznamenané medzi zdrojmi sektora S.13 a použitiami podsektora S.2122.

11.

Bežné transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.11], sa rovnajú rôznym bežným transferom (D.75), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami podsektora S.2122 a zdrojmi všetkých sektorov okrem sektora S.13.

12.

Kapitálové transfery verejnej správe [1B.12] sa rovnajú prijatým kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a medzi zmenami v aktívach podsektora S.2122.

13.

Kapitálové transfery jednotkám, ktoré nepatria k verejnej správe [1B.13], sa rovnajú plateným kapitálovým transferom (D.9), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach podsektora S.2122 a medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

14.

Zostatok členského štátu vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie (čistý príjemca +, čistý platiteľ –) [1B.14] sa rovná príjmu členského štátu z rozpočtu EÚ [1B.8] mínus výdavky členského štátu vo vzťahu k rozpočtu EÚ [1B.1].

15.

Náklady na získanie vlastných zdrojov [1B.15] sú tou časťou netrhovej produkcie (P.13) zaznamenanou medzi zdrojmi sektora S.13, ktoré sú nákladmi na získanie vlastných zdrojov platenými rozpočtom EÚ.

Tabuľka 1C

1.

Výdavky na konečnú spotrebu [1C.1] sa rovnajú výdavkom na konečnú spotrebu (P.3) zaznamenaným medzi použitiami sektora S.13.

2.

Výdavky na individuálnu spotrebu [1C.2] sa rovnajú výdavkom na individuálnu spotrebu (P.31) zaznamenaným medzi použitiami sektora S.13.

3.

Výdavky na kolektívnu spotrebu [1C.3] sa rovnajú výdavkom na kolektívnu spotrebu (P.32) zaznamenaným medzi použitiami sektora S.13.

4.

Naturálne sociálne transfery – nakúpená trhová produkcia [1C.4] – sa rovnajú naturálnym sociálnym transferom – nakúpenej trhovej produkcii (D.632), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.

5.

Spotreba fixného kapitálu [1C.5] sa rovná spotrebe fixného kapitálu (P.51c), ktorá je zaznamenaná medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

6.

Zaplatené dane z produkcie mínus prijaté subvencie [1C.6] sa rovnajú platbám ostatných daní z produkcie (D.29), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13, mínus príjmy z ostatných subvencií na produkciu (D.39), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13.

7.

Čistý prevádzkový prebytok [1C.7] sa rovná prevádzkovému prebytku očistenému (B.2n) od sektora S.13.

8.

Výdavky na konečnú spotrebu v cenách za predchádzajúci rok [1C.8] sa rovnajú reťazovému objemu výdavkov na konečnú spotrebu (P.3), ktoré sú zaznamenané medzi použitiami sektora S.13 v cenách za predchádzajúci rok.

9.

Investície verejnej správy v cenách za predchádzajúci rok [1C.9] sa rovnajú reťazovému objemu tvorby hrubého fixného kapitálu (P.51g), ktorý je zaznamenaný medzi zmenami v aktívach sektora S.13 v cenách za predchádzajúci rok.

10.

Hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách [1C.10] sa rovná HDP (B.1*g) v trhových cenách.

11.

HDP v cenách za predchádzajúci rok [1C.11] sa rovná reťazovému objemu HDP (B1*g) v cenách za predchádzajúci rok.

Tabuľka 2A

1.

Úprava medzi finančnými a nefinančnými účtami [2A.1] sa rovná schodku (–) alebo prebytku (+) [1A.1] mínus čisté transakcie s finančnými aktívami a pasívami [2A.2].

2.

Čisté transakcie s finančnými aktívami a pasívami (konsolidované) [2A.2] sa rovnajú transakciám s čistým nadobudnutím finančných aktív [2A.3] mínus čistý vznik transakcií s pasívami [2A.15].

3.

Transakcie s finančnými aktívami (konsolidované) [2A.3] sa rovnajú konsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi (F.2) [2A.4] plus transakcie s dlhovými cennými papiermi (F.3) [2A.5] plus transakcie s úvermi (F.4) [2A.6] plus transakcie s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov (F.5) [2A.7] plus transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk (F.6) [2A.11] plus transakcie s finančnými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie (F.7) [2A.12] plus transakcie s inými finančnými aktívami [2A.13], ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

4.

Transakcie s obeživom a vkladmi [2A.4] sa rovnajú čistému nadobudnutiu obeživa a vkladov (F.2), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

5.

Transakcie s dlhovými cennými papiermi [2A.5] sa rovnajú čistému nadobudnutiu dlhových cenných papierov (F.3), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

6.

Transakcie s úvermi [2A.6] sa rovnajú novým úverom (F.4) poskytnutým verejnou správou, bez splátok zaplatených verejnej správe, ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

7.

Transakcie s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov [2A.7] sa rovnajú čistému nadobudnutiu majetkových účastí a akcií alebo podielových listov investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

8.

Privatizácie (čisté) [2A.8] sa rovnajú transakciám s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote sektorov S.11 alebo S.12, ktoré sa uskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly (ESA 10, odseky 2.36 až 2.39) dlžníka sektorom S.13; takéto transakcie môže uskutočniť sektor S.13 priamo s dlžníkom alebo s iným veriteľom.

9.

Investície do majetkových účastí (čisté) [2A.9] sa rovnajú transakciám s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote sektorov S.11 alebo S.12, ktoré sa neuskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly dlžníka sektorom S.13 a uskutočňuje ich sektor S.13 priamo s dlžníkom.

10.

Ostatné [2A.10] sa rovnajú transakciám s majetkovými účasťami a akciami alebo podielovými listami investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13, ktoré sa neuskutočňujú v procese vzdávania sa alebo získavania kontroly dlžníka sektorom S.13 a neuskutočňuje ich sektor S.13 priamo s dlžníkom, ale s iným veriteľom.

11.

Transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk [2A.11] sa rovnajú čistému nadobudnutiu poistných, penzijných a štandardizovaných schém záruk (F.6), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

12.

Transakcie s finančnými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie [2A.12] sa rovnajú čistým platbám týkajúcim sa finančných derivátov a zamestnaneckých opcií na akcie (F.7), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

13.

Transakcie s inými finančnými aktívami [2A.13] sa rovnajú čistému nadobudnutiu menového zlata a zvláštnych práv čerpania (ZPČ) (F.1), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 plus ostatné pohľadávky (F.8), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

14.

Transakcie s inými finančnými aktívami, z toho aktuálne, ale ešte nezaplatené dane a sociálne príspevky [2A.14], sa rovnajú tej časti ostatných pohľadávok (F.8 aktíva), ktorá sa týka daní a sociálnych príspevkov, ktoré sú zaznamenané v D.2, D.5, D.61 a D.91 bez skutočne vybraných daní, ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v aktívach sektora S.13 a zmenami v pasívach a čistej hodnote všetkých sektorov okrem sektora S.13.

15.

Transakcie s pasívami (konsolidované) [2A.15] sa rovnajú konsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi (F.2) [2A.16] plus transakcie s krátkodobými dlhovými cennými papiermi (F.31) [2A.17] plus transakcie s dlhodobými dlhovými cennými papiermi (F.32) [2A.18] plus transakcie s úvermi (F.4) [2A.19] plus transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk (F.6) [2A.21] plus transakcie s finančnými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie (F.7) [2A.22] plus transakcie s inými finančnými pasívami [2A.23], ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

16.

Transakcie s obeživom a vkladmi [2A.16] sa rovnajú čistému nadobudnutiu obeživa a vkladov (F.2), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

17.

Transakcie s krátkodobými dlhovými cennými papiermi [2A.17] sa rovnajú čistému nadobudnutiu krátkodobých dlhových cenných papierov (F.31), ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej, ktoré je zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

18.

Transakcie s dlhodobými dlhovými cennými papiermi [2A.18] sa rovnajú čistému nadobudnutiu dlhodobých dlhových cenných papierov (F.32), ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok, ktoré je zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

19.

Transakcie s úvermi [2A.19] sa rovnajú novým prijatým úverom (F.4) bez zaplatených splátok z existujúcich úverov, ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

20.

Transakcie s úvermi, z toho úvery z centrálnej banky [2A.20], sa rovnajú transakciám s úvermi (F.4), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach podsektora S.121.

21.

Transakcie s poistnými, penzijnými a štandardizovanými schémami záruk [2A.21] sa rovnajú čistému nadobudnutiu poistných, penzijných a štandardizovaných schém záruk (F.6), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

22.

Transakcie s finančnými derivátmi a zamestnaneckými opciami na akcie [2A.22] sa rovnajú čistým príjmom vo vzťahu k finančným derivátom a zamestnaneckým opciám na akcie (F.7), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

23.

Transakcie s ostatnými pasívami [2A.23] sa rovnajú čistému nadobudnutiu menového zlata a ZPČ (F.1), ktoré je zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13, plus majetkových účastí a akcií alebo podielových listov investičných fondov (F.5), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13, plus ostatných záväzkov (F.8), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach všetkých sektorov okrem sektora S.13.

24.

Požiadavky verejnej správy na prijaté úvery [2A.24] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri obežive a vkladoch (F.2) [2A.16] plus dlhové cenné papiere [2A.17 a 2A.18] (F.3) plus úvery (F.4) [2A.19]. Tiež sa rovná konsolidovaným transakciám s nástrojmi dlhu verejnej správy.

25.

Transakcie s dlhodobými dlhovými nástrojmi [2A.25] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.24], ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

26.

Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v národnej mene [2A.26] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.24] denominovaných v zákonnom platidle členského štátu.

27.

Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v menách členských štátov eurozóny [2A.27] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.24] denominovaných v ECU plus dlhové nástroje denominované v eurách predtým, ako členský štát prijal euro, plus dlhové nástroje denominované v zákonnom platidle členského štátu eurozóny predtým, ako sa stal členským štátom eurozóny.

28.

Transakcie s dlhovými nástrojmi denominovanými v iných menách [2A.28] sa rovnajú čistému vzniku pasív pri dlhových nástrojoch [2A.24], ktoré nie sú zahrnuté v [2A.26] alebo v [2A.27].

29.

Ostatné toky [2A.29] sa rovnajú vplyvu precenenia na dlh [2A.30] plus ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.33].

30.

Vplyv precenenia na dlh [2A.30] sa rovná ziskom a stratám z držby devíz [2A.31] plus ostatné vplyvy precenenia – menovitá hodnota [2A.32].

31.

Zisky a straty z držby cudzej meny [2A.31] sa rovnajú nominálnym ziskom a stratám z držby (K.7) dlhu [3A.1], ktorý mení hodnotu pri prevedení na národnú menu vzhľadom na zmeny vo výmenných kurzoch.

32.

Ostatné vplyvy precenenia – menovitá hodnota [2A.32] sa rovnajú zmene v dlhu [2A.34] mínus transakcie s dlhovými nástrojmi (konsolidované) [2A.24] mínus zisky a straty z držby devíz [2A.31] mínus ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.33].

33.

Ostatné zmeny vo výške dlhu [2A.33] sa rovnajú iným zmenám vo výške (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 a K.6) pasív klasifikovaných ako obeživo a vklady (AF.2), dlhové cenné papiere (AF.3) alebo úvery (AF.4), ktoré nie sú aktívami sektora S.13.

34.

Zmena v dlhu verejnej správy [2A.34] sa rovná dlhu [3A.1] v roku t mínus dlh [3A.1] v roku t – 1.

Tabuľka 2B

1.

Transakcie s dlhovými nástrojmi verejnej správy (nekonsolidované) [2B.1] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi [2B.2] plus transakcie s krátkodobými cennými papiermi [2B.3] plus transakcie s dlhodobými cennými papiermi [2B.4] plus transakcie s úvermi z centrálnej banky [2B.5] plus transakcie s inými úvermi [2B.6].

2.

Transakcie s obeživom a vkladmi [2B.2] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi (F.2), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

3.

Transakcie s krátkodobými cennými papiermi [2B.3] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhovými cennými papiermi, ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok a menej (F.31), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

4.

Transakcie s dlhodobými cennými papiermi [2B.4] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhovými cennými papiermi, ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (F.32), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13.

5.

Transakcie s úvermi z centrálnej banky [2B.5] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s úvermi (F.4), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach podsektora S.121.

6.

Transakcie s inými úvermi [2B.6] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s úvermi (F.4), ktoré sú zaznamenané medzi zmenami v pasívach a čistej hodnote sektora S.13 a zmenami v aktívach vo všetkých sektoroch okrem podsektora S.121.

7.

Konsolidačné transakcie [2B.7] sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhovými nástrojmi [2B.1] mínus konsolidované transakcie s dlhovými nástrojmi [2A.24].

8.

Konsolidačné transakcie – obeživo a vklady [2B.8] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s obeživom a vkladmi [2B.2] mínus konsolidované transakcie s obeživom a vkladmi [2A.16].

9.

Konsolidačné transakcie – krátkodobé dlhové cenné papiere [2B.9] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s krátkodobými dlhovými cennými papiermi [2B.3] mínus konsolidované transakcie s krátkodobými dlhovými cennými papiermi [2A.17].

10.

Konsolidačné transakcie – dlhodobé dlhové cenné papiere [2B.10] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s dlhodobými dlhovými cennými papiermi [2B.4] mínus konsolidované transakcie s dlhodobými dlhovými cennými papiermi [2A.18].

11.

Konsolidačné transakcie – úvery [2B.11] – sa rovnajú nekonsolidovaným transakciám s inými úvermi [2B.6] mínus konsolidované transakcie s úvermi [2A.19] mínus konsolidované transakcie s úvermi, z toho úvery z centrálnej banky [2A.20].

Tabuľka 3A

1.

Dlh verejnej správy (konsolidovaný) [3A.1] sa rovná dlhu vymedzenému v nariadení (ES) č. 479/2009. Rovná sa tiež konsolidovaným pasívam sektora S.13 vo finančnom nástroji obeživo a vklady [3A.2] plus krátkodobé cenné papiere [3A.3] plus dlhodobé cenné papiere [3A.4] plus úvery z centrálnej banky [3A.5] plus iné úvery [3A.6].

2.

Dlh – obeživo a vklady [3A.2] – sa rovná časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji obeživo a vklady (AF.2).

3.

Dlh – krátkodobé dlhové cenné papiere [3A.3] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji dlhové cenné papiere, ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej (AF.31).

4.

Dlh – dlhodobé dlhové cenné papiere [3A.4] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji dlhové cenné papiere, ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (AF.32).

5.

Dlh – úvery z centrálnej banky [3A.5] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji úvery (AF.4), ktorá je aktívom podsektora S.121.

6.

Dlh – ostatné úvery [3A.6] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo finančnom nástroji úvery (AF.4), ktorá nie je aktívom podsektora S.121.

7.

Dlh v držbe rezidentov členského štátu [3A.7] sa rovná dlhu v držbe centrálnej banky [3A.8] plus dlh v držbe ostatných peňažných finančných inštitúcií [3A.9] plus dlh v držbe iných finančných inštitúcií [3A.10] plus dlh v držbe iných rezidentov členského štátu [3A.11].

8.

Dlh v držbe centrálnej banky [3A.8] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektora S.121.

9.

Dlh v držbe ostatných peňažných finančných inštitúcií [3A.9] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektora S.122 alebo S.123.

10.

Dlh v držbe iných finančných inštitúcií [3A.10] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom podsektorov S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 alebo S.129.

11.

Dlh v držbe iných rezidentov [3A.11] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom sektorov S.11, S.14 alebo S.15.

12.

Dlh v držbe nerezidentov členského štátu [3A.12] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je aktívom sektora S.2.

13.

Dlh denominovaný v národnej mene [3A.13] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá je denominovaná v zákonnom platidle členského štátu.

14.

Dlh denominovaný v menách členských štátov eurozóny [3A.14] sa rovná – predtým, ako sa členský štát stal členským štátom eurozóny – tej časti dlhu [3A.1], ktorá je denominovaná v zákonnom platidle jedného z členských štátov eurozóny (okrem národnej meny [3A.13]), plus dlh denominovaný v ECU alebo eurách.

15.

Dlh denominovaný v iných menách [3A.15] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorá nie je zahrnutá v [3A.13] ani [3A.14].

16.

Krátkodobý dlh [3A.16] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej.

17.

Dlhodobý dlh [3A.17] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok.

18.

Dlhodobý dlh, z toho s pohyblivou úrokovou sadzbou [3A.18], sa rovná tej časti dlhodobého dlhu [3A.17], ktorej úroková sadzba je pohyblivá.

19.

Dlh so zostatkovou splatnosťou do jedného roku [3A.19] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je jeden rok alebo menej.

20.

Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako jeden rok až päť rokov [3A.20] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je v rozmedzí viac ako jeden rok až päť rokov.

21.

Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako jeden rok až päť rokov, z toho pohyblivá úroková sadzba [3A.21], sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je viac ako jeden rok až päť rokov [3A.20] a úroková sadzba je pohyblivá.

22.

Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako päť rokov [3A.22] sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je viac ako päť rokov.

23.

Dlh so zostatkovou splatnosťou viac ako päť rokov, z toho s pohyblivou úrokovou sadzbou [3A.23], sa rovná tej časti dlhu [3A.1], ktorej zostatková splatnosť je viac ako päť rokov [3A.22] a ktorej úroková sadzba je pohyblivá.

24.

Priemerná zostatková splatnosť dlhu [3A.24] sa rovná priemernej zostatkovej splatnosti váženej podľa nezaplatených súm a je vyjadrená v rokoch.

25.

Dlh verejnej správy – dlhopisy s nulovým kupónom [3A.25] – sa rovná tej časti dlhu [3A.1] vo forme dlhopisov s nulovým kupónom, t. j. dlhopisov bez kupónových platieb, ktorých výnos je založený na rozdiele medzi splatnou cenou a emisnou cenou.

Tabuľka 3B

1.

Dlh verejnej správy (nekonsolidovaný medzi podsektormi) [3B.1] sa rovná nekonsolidovaným pasívam sektora S.13 okrem: a) pasív podsektora S.1311, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1311; b) pasív podsektora S.1312, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1312; c) pasív podsektora S.1313, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1313, a d) pasív podsektora S.1314, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1314, v rovnakých finančných nástrojoch ako dlh verejnej správy [3A.1].

2.

Konsolidačné prvky [3B.2] sa rovnajú pasívam sektora S.13, ktoré sú zároveň aktívami sektora S.13, okrem: a) pasív podsektora S.1311, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1311; b) pasív podsektora S.1312, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1312; c) pasív podsektora S.1313, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1313, a d) pasív podsektora S.1314, ktoré sú zároveň aktívami podsektora S.1314, vo finančnom nástroji obeživo a vklady [3B.3] plus krátkodobé dlhové cenné papiere [3B.4] plus dlhodobé dlhové cenné papiere [3B.5] plus úvery [3B.6].

3.

Konsolidačné prvky – obeživo a vklady [3B.3] – sa rovnajú časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji obeživo a vklady (F.2).

4.

Konsolidačné prvky – krátkodobé dlhové cenné papiere [3B.4] – sa rovnajú tej časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji dlhové cenné papiere, ktorej pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej (F.31).

5.

Konsolidačné prvky – dlhodobé dlhové cenné papiere [3B.5] – sa rovnajú tej časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji dlhové cenné papiere, ktorej pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok (F.32).

6.

Konsolidačné prvky – úvery [3B.6] – sa rovnajú časti konsolidačných prvkov [3B.2] vo finančnom nástroji úvery (F.4).

7.

Dlh emitovaný ústrednou štátnou správou (konsolidovaný) [3B.7] sa rovná pasívam podsektora S.1311, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1311, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

8.

Dlh emitovaný ústrednou štátnou správou, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.8], sa rovná pasívam podsektora S.1311, ktoré sú aktívami podsektorov S.1312, S.1313 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

9.

Dlh emitovaný regionálnou štátnou správou (konsolidovaný) [3B.9] sa rovná pasívam podsektora S.1312, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1312, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

10.

Dlh emitovaný regionálnou štátnou správou, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.10], sa rovná pasívam podsektora S.1312, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1313 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

11.

Dlh emitovaný miestnou samosprávou (konsolidovaný) [3B.11] sa rovná pasívam podsektora S.1313, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

12.

Dlh emitovaný miestnou samosprávou, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.12], sa rovná pasívam podsektora S.1313, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

13.

Dlh emitovaný fondmi sociálneho zabezpečenia (konsolidovaný) [3B.13] sa rovná pasívam podsektora S.1314, ktoré nie sú aktívami podsektora S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

14.

Dlh emitovaný fondmi sociálneho zabezpečenia, z toho v držbe iných podsektorov verejnej správy [3B.14], sa rovná pasívam podsektora S.1314, ktoré sú aktívami podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

15.

Dlh v držbe ústrednej štátnej správy emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy [3B.15] sa rovná pasívam podsektorov S.1312, S.1313 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1311, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

16.

Dlh v držbe regionálnej štátnej správy emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy [3B.16] sa rovná pasívam podsektorov S.1311, S.1313 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1312, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

17.

Dlh v držbe miestnej samosprávy emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy [3B.17] sa rovná pasívam podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1314, ktoré sú aktívami podsektora S.1313, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].

18.

Dlh v držbe fondov sociálneho zabezpečenia emitovaný inštitucionálnymi jednotkami v iných podsektoroch verejnej správy [3B.18] sa rovná pasívam podsektorov S.1311, S.1312 alebo S.1313, ktoré sú aktívami podsektora S.1314, v tých istých nástrojoch ako dlh [3A.1].


(1)  [x.y] odkazuje na číslo kategórie y tabuľky x.

(2)  Pojem „kategórie“ sa vzťahuje na sektor verejnej správy, ak nie je uvedené inak.


PRÍLOHA III

PRENOS ÚDAJOV DO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných Európskou centrálnou bankou (ECB) používajú národné centrálne banky zariadenia poskytnuté Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB), ktorý využíva infraštruktúru informačných technológií ESCB. Výmeny údajov v rámci ESCB sú založené na formáte výmeny štatistických údajov a metaúdajov (Statistical Data and Metadata eXchange – SDMX). Táto požiadavka nebráni používaniu iných prostriedkov na prenos štatistických informácií do ECB v rámci dohodnutého náhradného riešenia.

Národné centrálne banky dodržiavajú nižšie uvedené odporúčania, aby zabezpečili uspokojivé fungovanie prenosu údajov.

Úplnosť: Národné centrálne banky vykazujú všetky požadované kľúče sérií. Nevykázanie kľúčov sérií alebo vykázanie kľúčov sérií, ktoré nie sú v zozname, sa bude považovať za neúplné vykazovanie. V prípade, že niektorý údaj bude chýbať, chýbajúci údaj sa zaznamená pomocou zodpovedajúceho označenia statusu údaja.

Účtovná identifikácia údajov a pravidlá používania znamienok údajov: národné centrálne banky musia predtým, ako zašlú údaje do ECB, použiť overovacie pravidlá.

Keď sa opravuje len podsúbor kľúčov sérií, overovacie pravidlá sa uplatňujú na celé vykazovanie.


PRÍLOHA IV

KORELAČNÁ TABUĽKA

Usmernenie ECB/2009/20

Toto usmernenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 6

články 3 – 8

články 3 – 8

článok 9 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 3

prílohy I – III

prílohy I – III


Top