EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0058

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z  11. decembra 2013 , ktorou sa mení smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na jej transpozíciu a dátum jej uplatňovania a o dátum zrušenia určitých smerníc (Solventnosť I) Text s významom pre EHP

OJ L 341, 18.12.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/58/oj

18.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/58/EÚ

z 11. decembra 2013,

ktorou sa mení smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na jej transpozíciu a dátum jej uplatňovania a o dátum zrušenia určitých smerníc (Solventnosť I)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (2) sa stanovuje moderný, na rizikách založený systém regulácie a dohľadu nad poisťovňami a zaisťovňami v Únii. Uvedený systém je nevyhnutný na zaistenie bezpečného a spoľahlivého odvetvia poisťovníctva, ktoré môže poskytovať udržateľné poistné produkty a podporovať reálnu ekonomiku podporovaním dlhodobých investícií a dodatočnej stability.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ (3) sa v článkoch 212 až 262 smernice 2009/138/ES vykonávajú určité zmeny, ktoré sa majú uplatňovať od 10. júna 2013.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ (4) sa mení smernica 2009/138/ES tým, že posúva dátum na transpozíciu z 31. októbra 2012 na 30. jún 2013, dátum uplatňovania z 1. novembra 2012 na 1. januára 2014 a dátum zrušenia existujúcich smerníc o poistení a zaistení (5) (ďalej spolu len „Solventnosť I“) z 1. novembra 2012 na 1. januára 2014.

(4)

Komisia prijala 19. januára 2011 návrh (ďalej len „návrh Omnibus II“) na zmenu, okrem iného, smernice 2009/138/ES, aby sa zohľadnil nový systém dohľadu nad poistením, a najmä zriadenie európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA). Návrh Omnibus II obsahuje aj ustanovenia na odklad dátumu na transpozíciu a dátumu uplatňovania smernice 2009/138/EC, a dátumu zrušenia Solventnosti I, a je prostriedkom na prispôsobenie smernice 2009/138/ES nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie zmenou ustanovení splnomocňujúcich Komisiu prijímať vykonávacie opatrenia na ustanovenia splnomocňujúce Komisiu na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov.

(5)

Vzhľadom na zložitosť návrhu Omnibus II existuje riziko, že nenadobudne účinnosť pred dátumom na transpozíciu a dátumom na uplatňovanie smernice 2009/138/ES. Ak by sa tieto dátumy nezmenili, smernica 2009/138/ES by sa začala vykonávať pred nadobudnutím účinnosti prechodných pravidiel a príslušných úprav vrátane objasnenia právomocí týkajúcich sa delegovaných a vykonávacích aktov stanovených v návrhu Omnibus II.

(6)

S cieľom zabrániť nadmerne zaťažujúcim legislatívnym povinnostiam pre členské štáty na základe smernice 2009/138/ES a neskôr na základe nového systému dohľadu plánovaného v návrhu Omnibus II je preto vhodné posunúť dátum na transpozíciu a dátum uplatňovania smernice 2009/138/ES a poskytnúť orgánom dohľadu a poisťovniam a zaisťovniam dostatočný čas na prípravu na uplatňovanie tohto nového systému.

(7)

Z chronologického sledu udalostí je zjavné, že odklad dátumu na transpozíciu a dátumu uplatňovania smernice 2009/138/ES by sa mal tiež uplatniť na zmeny uvedenej smernice, ktoré sa vykonali smernicou 2011/89/ES.

(8)

Z dôvodov právnej istoty by sa mal zodpovedajúcim spôsobom posunúť aj dátum zrušenia Solventnosti I.

(9)

Vzhľadom na veľmi krátky čas do uplynutia príslušných dátumov ustanovených v smernici 2009/138/ES by táto smernica mala nadobudnúť účinnosť bezodkladne.

(10)

Následne je v tomto prípade odôvodnené uplatniť výnimku pre naliehavé prípady stanovenú v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, pokiaľ ide o postúpenie návrhu tejto smernice národným parlamentom,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2009/138/ES sa mení takto:

1.

Článok 309 ods. 1 sa mení takto:

a)

v prvom pododseku sa dátum „30. júna 2013“ nahrádza dátumom „31. marca 2015“;

b)

v druhom pododseku sa dátum „1. januára 2014“ nahrádza dátumom „1. januára 2016“.

2.

V článku 310 sa v prvom odseku dátum „1. januára 2014“ nahrádza dátumom „1. januára 2016“.

3.

V článku 311 sa v druhom odseku dátum „1. januára 2014“ nahrádza dátumom „1. januára 2016“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. decembra 2013.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 113).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc (Ú. v. EÚ L 249, 14.9.2012, s. 1).

(5)  Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii (Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64); prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3); smernica Rady 73/240/EHS z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 20); smernica Rady 76/580/EHS z 29. júna 1976, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 73/239/EHS (Ú. v. ES L 189, 13.7.1976, s. 13); smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 151, 7.6.1978, s. 25); smernica Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984, ktorou sa mení a dopĺňa prvá smernica (73/239/EHS) (Ú. v. ES L 339, 27.12.1984, s. 21); smernica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (Ú. v. ES L 185, 4.7.1987, s. 77); druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1); smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).


Top