Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0018

Smernica Rady 2013/18/EÚ z  13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

OJ L 158, 10.6.2013, p. 230–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/18/oj

10.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/230


SMERNICA RADY 2013/18/EÚ

z 13. mája 2013,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 50 aktu o pristúpení Chorvátska, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení ani v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá a prijatá Zmluva o pristúpení Chorvátska, sa uvádza, že vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (1) by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V časti A prílohy I k smernici 2009/28/ES sa v tabuľke za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko

12,6 %

20 %“.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Chorvátska k Únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia členské štáty uplatňujú odo dňa pristúpenia Chorvátska k Únii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top