Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0784

2013/784/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  18. decembra 2013 , ktorým sa menia vzory zdravotných certifikátov I, II a III pre obchod s ovcami a kozami určenými na zabitie, výkrm a chov v rámci Únie stanovené v prílohe E k rozhodnutiu Rady 91/68/EHS [oznámené pod číslom C(2013) 9208] Text s významom pre EHP

OJ L 346, 20.12.2013, p. 75–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/784/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/75


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013,

ktorým sa menia vzory zdravotných certifikátov I, II a III pre obchod s ovcami a kozami určenými na zabitie, výkrm a chov v rámci Únie stanovené v prílohe E k rozhodnutiu Rady 91/68/EHS

[oznámené pod číslom C(2013) 9208]

(Text s významom pre EHP)

(2013/784/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a kozami vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 14 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 91/68/EHS sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, upravujúce obchod s ovcami a kozami v rámci Únie. Okrem iného sa v nej stanovuje, že ovce a kozy musia počas prevozu na miesto určenia sprevádzať zdravotné certifikáty podľa vzoru I, II alebo III uvedené v prílohe E k danej smernici.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (2) sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (transmissible spongiform encephalopathies – TSE) u hovädzieho dobytka, oviec a kôz. V prílohe VII k uvedenému nariadeniu sa stanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu TSE. Okrem toho sa v kapitole A prílohy VIII k uvedenému nariadeniu stanovujú podmienky pre obchod so živými zvieratami, spermou a embryami v rámci Únie. Kapitola A prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 bola nedávno zmenená nariadením Komisie (EÚ) č. 630/2013 (3).

(3)

Vzory zdravotných certifikátov II a III uvedené v prílohe E k smernici 91/68/EHS boli nedávno zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/445/EÚ (4), aby zohľadňovali požiadavky na obchod s ovcami a kozami určenými na výkrm a chov v rámci Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 999/2001 zmenenom nariadením (EÚ) č. 630/2013.

(4)

Pri uvedenom procese zmeny bola chybne opomenutá možnosť presunu oviec a kôz určených na chov, pokiaľ sú splnené určité podmienky, do členských štátov so schváleným programom na kontrolu klasickej klusavky. Bod II.9 časti II vzoru zdravotného certifikátu III pre obchod s ovcami a kozami určenými na chov v rámci Únie, ktorý je stanovený v prílohe E k smernici 91/68/EHS, by sa preto mal zmeniť.

(5)

Aby sa odstránili akékoľvek nejasnosti, je okrem toho potrebné preskúmať niektoré odkazy na nariadenie (ES) č. 999/2001 uvedené vo vzore zdravotného certifikátu II pre obchod s ovcami a kozami určenými na výkrm v rámci Únie a vo vzore zdravotného certifikátu III pre obchod s ovcami a kozami určenými na chov v rámci Únie, ktoré sú stanovené v prílohe E k smernici 91/68/EHS.

(6)

Vzory zdravotných certifikátov II a III uvedené v prílohe E k smernici 91/68/EHS by sa preto mali zmeniť tak, aby zohľadňovali požiadavky na obchod s ovcami a kozami určenými na výkrm a chov v rámci Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 999/2001 zmenenom nariadením (EÚ) č. 630/2013.

(7)

Aby sa okrem toho udržala konzistentnosť terminológie používanej vo všetkých vzoroch zdravotných certifikátov pre obchod s ovcami a kozami v rámci Únie, ktoré sú stanovené v prílohe E k smernici 91/68/EHS, uvedené vzory zdravotných certifikátov by sa mali zmeniť a nahradiť vzormi zdravotných certifikátov I, II a III, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(8)

Smernica 91/68/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha E k smernici 91/68/EHS sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 630/2013 z 28. júna 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 60).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/445/EÚ z 29. augusta 2013, ktorým sa mení príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o vzory veterinárnych osvedčení pre obchod s ovcami a kozami v rámci Únie a zdravotné požiadavky, pokiaľ ide o klusavku (Ú. v. EÚ L 233, 31.8.2013, s. 48).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA E

VZOR I

Image

Image

Image

VZOR II

Image

Image

Image

Image

VZOR III

Image

Image

Image

Image

Image


Top