Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0642

2013/642/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  8. novembra 2013 , ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v deviatom, desiatom a jedenástom regióne

OJ L 299, 9.11.2013, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/642/oj

9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/52


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. novembra 2013,

ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v deviatom, desiatom a jedenástom regióne

(2013/642/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/274/EÚ z 24. apríla 2012, ktorým sa určuje druhý súbor regiónov pre začatie prevádzky vízového informačného systému (VIS) (2), do deviateho regiónu, v ktorom by sa zhromažďovanie a prenos údajov do VIS malo začať v prípade všetkých žiadostí, patria Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan; do desiateho regiónu patria Brunej, Barma/Mjanmarsko, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam a do jedenásteho regiónu patria Palestínske okupované územia.

(2)

Členské štáty oznámili Komisii, že prijali potrebné technické a právne opatrenia na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia o VIS do VIS pre všetky žiadosti v týchto regiónoch vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu.

(3)

Keďže tým bola splnená podmienka stanovená v prvej vete článku 48 ods. 3 nariadenia o VIS, je potrebné určiť dátum začatia prevádzky VIS v deviatom, desiatom a jedenástom regióne.

(4)

Vzhľadom na potrebu určiť dátum začatia prevádzky VIS vo veľmi blízkej budúcnosti by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Keďže nariadenie o VIS je založené na schengenskom acquis, Dánsko v súlade s článkom 5 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva informovalo o implementácii nariadenia o VIS do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto v súlade s medzinárodným právom povinné vykonávať toto rozhodnutie.

(6)

Toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3). Spojené kráľovstvo preto týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (4). Írsko preto týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzatvorenej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (6).

(9)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (8).

(10)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (10).

(11)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2003.

(12)

Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005.

(13)

Pokiaľ ide o Chorvátsko, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2011,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vízový informačný systém začne v deviatom, desiatom a jedenástom regióne, ktoré sú určené vykonávacím rozhodnutím 2012/274/EÚ, prevádzku 14. novembra 2013.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2012, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.


Top