EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0183

Rozhodnutie Rady 2013/183/SZBP z  22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2010/800/SZBP

OJ L 111, 23.4.2013, p. 52–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 202 - 224

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2016; Zrušil 32016D0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/oj

23.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/52


ROZHODNUTIE RADY 2013/183/SZBP

z 22. apríla 2013

o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2010/800/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/800/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (1) (ďalej len „KĽDR“), ktorou sa okrem iného vykonali rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) 1718 (2006) a 1874 (2009).

(2)

Rada 19. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/860/SZBP (2), ktorým sa zmenilo a doplnilo rozhodnutie 2010/800/SZBP.

(3)

KĽDR 12. februára 2013 uskutočnila jadrovú skúšku, ktorá je v rozpore s jej medzinárodnými záväzkami podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009) a 2087 (2013) a ktorá predstavuje závažné ohrozenie regionálneho a medzinárodného mieru a bezpečnosti.

(4)

Rada 18. februára 2013 prijala rozhodnutie 2013/88/SZBP (3), ktorým sa zmenilo a doplnilo rozhodnutie 2010/800/SZBP a vykonala okrem iného rezolúcia BR OSN 2087 (2013).

(5)

Dňa 7. marca 2013 prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu 2094 (2013), v ktorej dôrazne odsúdila jadrovú skúšku uskutočnenú KĽDR 12. februára 2013, ktorá predstavuje porušenie príslušných rezolúcií BR OSN a ich zjavné ignorovanie.

(6)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa okrem toho povinnosť, ktorá sa stanovila v bode 8 písm. c) rezolúcie BR OSN 1718 (2006) a ktorá sa týka predchádzania tomu, aby sa KĽDR poskytovala akákoľvek technická odborná príprava, poradenské služby alebo pomoc, rozšírila na položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie uvedené v bode 20 rezolúcie BR OSN 2094 (2013) a na položky vymenované v bode 22 uvedenej rezolúcie, a ďalej sa v rezolúcii BR OSN 2094 (2013) poznamenáva, že tieto opatrenia sa vzťahujú aj na sprostredkovateľské služby.

(7)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa tiež finančné obmedzenia stanovené v bode 8 písm. d) rezolúcie BR OSN 1718 (2006) rozširujú na dodatočné osoby a subjekty a na osoby a subjekty, ktoré konajú v mene označených osôb a subjektov alebo podľa ich pokynov, ako aj na subjekty, ktoré označené osoby a subjekty vlastnia alebo kontrolujú.

(8)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa takisto cestovné obmedzenia stanovené v bode 8 písm. e) rezolúcie BR OSN 1718 (2006) rozširujú na dodatočné osoby a osoby, ktoré konajú v mene označených osôb alebo podľa ich pokynov.

(9)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa okrem toho stanovuje, že cestovné obmedzenia stanovené v bode 8 písm. e) rezolúcie BR OSN 1718 (2006) sa vzťahujú aj na osoby, ktoré na základe určenia zo strany štátu pracujú v mene alebo podľa pokynov označenej osoby alebo subjektu alebo pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013).

(10)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa tiež stanovuje, že štátni príslušníci KĽDR, ktorí pracujú v mene alebo podľa pokynov označenej osoby alebo subjektu alebo pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013), sa majú vyhostiť.

(11)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa okrem toho stanovuje, že štáty majú zabraňovať v poskytovaní finančných služieb alebo prevodu akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov vrátane veľkých objemov hotovostných peňažných prostriedkov na svoje územie, cez svoje územie alebo z neho, a to vo vzťahu k činnostiam, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu a programu balistických rakiet KĽDR, alebo vo vzťahu k iným činnostiam zakázaným na základe rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013), alebo k činnostiam, ktoré by mohli prispieť k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami.

(12)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa taktiež štáty vyzývajú, aby prijali opatrenia, ktorými sa na ich území zakáže otváranie nových pobočiek, dcérskych spoločností alebo zastupiteľských kancelárií bánk KĽDR, a bankám KĽDR sa zakáže zriaďovanie nových spoločných podnikov alebo nadobúdanie majetkovej účasti v bankách podliehajúcich právomoci týchto štátov, alebo s týmito bankami nadväzovať či udržiavať korešpondenčné vzťahy. Štáty by rovnako mali prijať opatrenia, ktorými sa bankám na ich území alebo podliehajúcim ich právomoci zakáže otváranie zastupiteľských kancelárií, dcérskych spoločností alebo bankových účtov v KĽDR.

(13)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa okrem toho stanovuje zákaz poskytovania finančnej podpory z verejných zdrojov na obchod s KĽDR, ak by takáto finančná podpora mohla prispieť k jadrovému programu a programu balistických rakiet KĽDR, iným činnostiam zakázaným na základe rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami.

(14)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa taktiež stanovuje povinnosť kontrolovať každý náklad s pôvodom v KĽDR alebo náklad smerujúci do KĽDR, ako aj náklad sprostredkovaný zo strany KĽDR alebo jej štátnych príslušníkov alebo zo strany jednotlivcov alebo subjektov, ktorí konajú v ich mene, pokiaľ existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že dotknutý náklad obsahuje zakázané položky. V prípade, že sa plavidlo odmietne podrobiť kontrole, jeho vstup sa zamietne.

(15)

Rezolúcia BR OSN 2094 (2013) tiež vyzýva štáty, aby každému lietadlu, v súvislosti s ktorým existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že sa na jeho palube nachádzajú zakázané položky, odmietli vydať povolenie odletieť z ich územia, pristáť na ňom alebo nad ním preletieť.

(16)

Rezolúciou BR OSN 2094 (2013) sa tiež na dodatočné položky a technológie rozširuje zákaz dodávok, predaja alebo prevodu určitých vojenských položiek a technológií uvedených v bode 8 písm. a) a b) rezolúcie BR OSN 1718 (2006).

(17)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa tiež všetky štáty vyzývajú, aby zabraňovali dodávkam, predaju alebo prevodu do KĽDR alebo jej štátnym príslušníkom alebo z KĽDR alebo od jej štátnych príslušníkov, pokiaľ ide o akékoľvek položky, v súvislosti s ktorými štát určí, že by mohli prispieť k jadrovému programu alebo programu balistických rakiet KĽDR alebo k činnostiam zakázaným rezolúciami BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013).

(18)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa presnejšie vymedzuje pojem „luxusný tovar“.

(19)

V rezolúcii BR OSN 2094 (2013) sa tiež všetky štáty vyzývajú, aby boli vo zvýšenej miere ostražité voči diplomatickému personálu KĽDR.

(20)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým právo na účinné opravné prostriedky a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(21)

Týmto rozhodnutím sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady.

(22)

V záujme prehľadnosti by sa rozhodnutie 2010/800/SZBP malo zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím.

(23)

Na vykonanie niektorých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 1

1.   Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod nižšie uvedených položiek a technológií vrátane softvéru do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom vlajkových lodí alebo lietadiel členských štátov bez ohľadu na to, či majú pôvod na územiach členských štátov alebo nie:

a)

zbrane a súvisiaci materiál každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre ne, okrem nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Únie a jej členských štátov v KĽDR;

b)

všetky položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré stanovila Bezpečnostná rada alebo výbor, ktorý bol zriadený podľa bodu 12 rezolúcie BR OSN 1718 (2006) (ďalej len „sankčný výbor“), v súlade s bodom 8 písm. a) bodom (ii) rezolúcie BR OSN 1718 (2006), bodom 5 písm. b) rezolúcie BR OSN 2087 (2013) a bodom 20 rezolúcie BR OSN 2094 (2013), ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu, programu balistických rakiet alebo programom iných zbraní hromadného ničenia v KĽDR;

c)

určité ďalšie položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu, programu balistických rakiet alebo programom iných zbraní hromadného ničenia v KĽDR alebo k jej vojenským činnostiam, vrátane všetkých tovarov a technológií s dvojakým použitím uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (4). Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie;

d)

určité kľúčové zložky sektora balistických rakiet, akými sú napríklad určité typy hliníka využívané v systémoch balistických rakiet. Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie;

e)

akékoľvek iné položky, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu alebo programu balistických rakiet KĽDR, činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami alebo týmto rozhodnutím. Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa toto ustanovenie vzťahuje.

2.   Zakazuje sa aj:

a)

poskytovať odbornú technickú prípravu, poradenstvo, služby, pomoc alebo sprostredkovateľské služby, alebo iné sprostredkujúce služby, priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR v súvislosti s položkami a technológiami uvedenými v odseku 1 alebo s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s položkami a technológiami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie, na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz týchto položiek a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej odbornej technickej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci alebo sprostredkovateľských služieb akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v tejto krajine;

c)

zúčastňovať sa vedome alebo zámerne na činnostiach, ktorých cieľom alebo účinkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).

3.   Zakazuje sa aj obstarávanie položiek alebo technológií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, z KĽDR bez ohľadu na to, či tam majú pôvod, štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom vlajkových lodí alebo lietadiel členských štátov, ako aj poskytovanie technickej odbornej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci, finančných prostriedkov a finančnej pomoci štátnym príslušníkom členských štátov zo strany KĽDR, ako sa uvádza v odseku 2.

Článok 2

Zakazuje sa priamy aj nepriamy predaj a nákup zlata, vzácnych kovov a diamantov, ich preprava či sprostredkovanie vo vzťahu k vláde KĽDR, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, centrálnej banke KĽDR, ako aj vo vzťahu k osobám a subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, či subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú. Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa tento článok vzťahuje.

Článok 3

Zakazuje sa dodávka novo vytlačených, vyrazených alebo do obehu nevydaných bankoviek a mincí KĽDR do centrálnej banky KĽDR alebo v jej prospech.

Článok 4

Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod luxusných tovarov do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom vlajkových lodí alebo lietadiel členských štátov bez ohľadu na to, či majú pôvod na územiach členských štátov alebo nie. Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa tento článok vzťahuje.

KAPITOLA II

OBMEDZENIA FINANČNEJ PODPORY OBCHODU

Článok 5

Členské štáty neposkytujú finančnú podporu z verejných zdrojov na obchod s KĽDR vrátane poskytovania vývozných úverov, záruk alebo poistenia svojim štátnym príslušníkom alebo subjektom zapojeným do takéhoto obchodu tam, kde by takáto pomoc mohla prispieť k programom alebo činnostiam KĽDR týkajúcim sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami alebo týmto rozhodnutím.

KAPITOLA III

FINANČNÝ SEKTOR

Článok 6

Členské štáty neuzatvoria nové záväzky, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc alebo zvýhodnené úvery pre KĽDR, a to ani prostredníctvom ich účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely a priamo riešia potreby civilného obyvateľstva alebo podporujú odstránenie jadrových zariadení. Členské štáty sú obozretné v záujme zníženia súčasných záväzkov a, ak je to možné, ich ukončenia.

Článok 7

1.   S cieľom zabraňovať poskytovaniu finančných služieb alebo prevodu akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov vrátane veľkých objemov hotovostných peňažných prostriedkov, ktoré by mohli prispieť k programom alebo činnostiam KĽDR týkajúcim sa jadrových zbraní, balistických rakiet a iných zbraní hromadného ničenia alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami alebo týmto rozhodnutím, na územie členských štátov, cez toto územie, alebo z neho, alebo na štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby alebo finančné inštitúcie podliehajúce ich právomoci, alebo prostredníctvom nich, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi a právnymi predpismi vykonávajú zvýšené monitorovanie činností finančných inštitúcií podliehajúcich ich právomoci s:

a)

bankami, ktoré majú sídlo v KĽDR;

b)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami bánk so sídlom v KĽDR, ktoré sú uvedené v prílohe IV a podliehajú právomoci členských štátov;

c)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami bánk so sídlom v KĽDR, ktoré sú uvedené v prílohe V a nepodliehajú právomoci členských štátov; a

d)

finančnými subjektmi, ktoré sú uvedené v prílohe V a nemajú sídlo v KĽDR a nepodliehajú právomoci členských štátov, ale ktoré kontrolujú osoby a subjekty so sídlom v KĽDR;

s cieľom zabrániť činnostiam, ktoré prispievajú k programom alebo činnostiam KĽDR týkajúcim sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

2.   Na uvedené účely sa vyžaduje, aby finančné inštitúcie pri aktivitách s bankami a s finančnými subjektmi uvedenými v odseku 1:

a)

nepretržite monitorovali činnosti spojené s vedením účtov, a to aj v rámci svojho programu povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v rámci povinností týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

vyžadovali vyplnenie všetkých informačných políčok v platobných príkazoch, ktoré sa týkajú pôvodcu a príjemcu v rámci predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií odmietli vykonať transakciu;

c)

uchovávali všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na požiadanie ich sprístupnili vnútroštátnym orgánom;

d)

v prípade, že sa domnievajú alebo majú opodstatnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky sa týkajú programov alebo činností KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia, okamžite nahlásili svoje podozrenie finančnej spravodajskej jednotke (FIU) alebo inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom. FIU alebo podobný príslušný orgán má priamy alebo nepriamy a včasný prístup k finančným a správnym informáciám a informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré sa vyžadujú na riadny výkon jej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.

Článok 8

1.   Zakazuje sa otváranie nových pobočiek, dcérskych spoločností alebo zastupiteľských kancelárií bánk KĽDR, vrátane centrálnej banky KĽDR, jej pobočiek a dcérskych spoločností, a iných finančných subjektov uvedených v článku 7 ods. 1 na území členských štátov.

2.   Bankám KĽDR, vrátane centrálnej banky KĽDR, jej pobočiek a dcérskych spoločností, a iným finančným subjektom uvedeným v článku 7 ods. 1 sa zakazuje:

a)

zriaďovať nové spoločné podniky s bankami podliehajúcimi právomoci členských štátov;

b)

nadobúdať majetkovú účasť v bankách podliehajúcich právomoci členských štátov;

c)

nadväzovať korešpondenčné bankové vzťahy s bankami podliehajúcimi právomoci členských štátov;

d)

udržiavať korešpondenčné bankové vzťahy s bankami podliehajúcimi právomoci členských štátov, ak členské štáty majú k dispozícii informácie, ktoré poskytujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by to mohlo prispievať k jadrovému programu KĽDR alebo k jej programu balistických rakiet, alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami BR OSN alebo týmto rozhodnutím.

3.   Finančným inštitúciám na území členských štátov alebo podliehajúcim právomoci členských štátov sa zakazuje otvárať zastupiteľské kancelárie, dcérske spoločnosti, pobočky alebo bankové účty v KĽDR.

Článok 9

Zakazuje sa priamy alebo nepriamy predaj štátnych alebo štátom garantovaných dlhopisov KĽDR, ktoré boli vydané po 18. februári 2013, vláde KĽDR, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, centrálnej banke KĽDR alebo bankám so sídlom v KĽDR alebo pobočkám a dcérskym spoločnostiam bánk so sídlom v KĽDR, ktoré podliehajú alebo aj nepodliehajú právomoci členských štátov, alebo finančným subjektom, ktoré nemajú sídlo v KĽDR ani nepodliehajú právomoci členských štátov, ale ktoré sú kontrolované osobami a subjektami so sídlom v KĽDR, ako aj akýmkoľvek osobám a subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, pričom sa rovnako zakazuje nákup takýchto dlhopisov od všetkých uvedených osôb a subjektov, ich sprostredkovanie týmto osobám a subjektom a poskytovanie pomoci pri ich vydávaní.

KAPITOLA IV

SEKTOR DOPRAVY

Článok 10

1.   Členské štáty skontrolujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a medzinárodným právom každý náklad z alebo do KĽDR na svojom území alebo prechádzajúci týmto územím, alebo náklad sprostredkovaný zo strany KĽDR alebo jej štátnych príslušníkov alebo osôb alebo subjektov, ktoré konajú v ich mene, vrátane svojich morských prístavov a letísk, ak majú informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je zakázaný podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia.

2.   Členské štáty so súhlasom vlajkového štátu skontrolujú lode na otvorenom mori, ak majú informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že náklad týchto lodí obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný.

3.   Členské štáty spolupracujú pri kontrolách v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podľa odsekov 1 a 2.

4.   Lietadlá a plavidlá prepravujúce náklad z KĽDR alebo do nej podliehajú požiadavke poskytovania dodatočných informácií pred príchodom alebo odchodom o všetkých tovaroch, ktoré sa do členského štátu privážajú alebo z neho vyvážajú.

5.   V prípadoch vykonania kontroly uvedenej v odsekoch 1 a 2 členské štáty zadržia a zlikvidujú položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný v súlade s bodom 14 rezolúcie BR OSN 1874 (2009) a bodom 8 rezolúcie BR OSN 2087 (2013).

6.   Členské štáty odmietnu povoliť vstup do svojich prístavov akémukoľvek plavidlu, ktoré sa odmietne podrobiť kontrole po tom, čo takúto kontrolu povolil vlajkový štát plavidla, alebo ak sa plavidlo plaviace sa pod vlajkou KĽDR odmietne podrobiť kontrole podľa bodu 12 rezolúcie BR OSN 1874 (2009).

7.   Odsek 6 sa neuplatňuje, ak je vstup do prístavu potrebný na účely kontroly, v prípade núdzovej situácie alebo v prípade návratu do prístavu pôvodu.

Článok 11

1.   Členské štáty odmietnu vydať povolenie pristáť na ich území, odletieť z neho alebo nad ním preletieť každému lietadlu, ak majú v súvislosti s týmto lietadlom informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je zakázaný podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade núdzového pristátia.

Článok 12

Zakazuje sa poskytovanie tankovacích alebo zásobovacích služieb pre lode alebo iných služieb pre plavidlá zo strany štátnych príslušníkov členských štátov alebo z územia členských štátov lodiam KĽDR, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že lode prevážajú položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný, s výnimkou prípadov, keď je poskytovanie takýchto služieb nevyhnutné na humanitárne účely, alebo kým sa tovar neskontroloval, a v prípade potreby nezadržal a nezlikvidoval, v súlade s článkom 10 ods. 1, 2 a 5.

KAPITOLA V

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PRIJÍMANIA A POBYTU

Článok 13

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez ne:

a)

osobám uvedeným v prílohe I, ktoré sú podľa sankčného výboru alebo Bezpečnostnej rady zodpovedné za politiku KĽDR súvisiacu s jadrovým programom, programom balistických rakiet alebo programami iných zbraní hromadného ničenia, a to aj prostredníctvom podpory alebo propagácie takýchto programov, a členom ich rodín alebo osobám konajúcim v ich mene alebo podľa ich pokynov;

b)

osobám, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré:

i)

sú zodpovedné za politiku KĽDR súvisiacu s jadrovým programom, programom balistických rakiet alebo programami iných zbraní hromadného ničenia, alebo osobám konajúcim v ich mene alebo podľa ich pokynov,

ii)

poskytujú finančné služby alebo prevod akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu KĽDR, či jej programu balistických rakiet a programom iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie alebo z neho, alebo zapájajúce štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty založené podľa ich práva, alebo osoby alebo finančné inštitúcie na ich území,

iii)

sú, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, zapojené do dodávok do KĽDR alebo z KĽDR zbraní a súvisiaceho materiálu každého typu, alebo do dodávok do KĽDR položiek, materiálov, zariadení, tovarov a technológií, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu KĽDR, jej programu balistických rakiet alebo k iným programom zbraní hromadného ničenia;

c)

osobám, na ktoré sa nevzťahuje príloha I alebo príloha II a ktoré pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu, ktoré sú zaradené do zoznamu v prílohe I alebo prílohe II, alebo osobám, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo ustanovení tohto rozhodnutia, ako sa uvádzajú v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak sankčný výbor v jednotlivých prípadoch určí, že takáto cesta je odôvodnená na základe humanitárnej potreby vrátane plnenia náboženských povinností, alebo ak sankčný výbor dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo iným spôsobom naplniť ciele rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013).

3.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát k tomu, aby svojim vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

4.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

a)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity;

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

5.   Odsek 4 sa vzťahuje aj na prípady, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

6.   Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 4 alebo 5.

7.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1 písm. b), ak je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE a na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v KĽDR.

8.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 7, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viacerí členovia Rady nevznesú písomne námietku do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

9.   Odsek 1 písm. c) sa neuplatňuje v prípade prepravy zástupcov vlády KĽDR do sídla Organizácie Spojených národov na pracovné účely v rámci OSN.

10.   V prípadoch, v ktorých členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe I, II alebo III vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie podľa odsekov 4, 5, 7 a 9 sa toto povolenie obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

11.   Členské štáty uplatňujú ostražitý a zdržanlivý prístup, pokiaľ ide o vstup jednotlivcov, ktorí pracujú v mene alebo podľa pokynov označených jednotlivcov alebo subjektov uvedených v prílohe I, na ich územie alebo prechod týchto jednotlivcov cez ich územie.

Článok 14

1.   Členské štáty na účely repatriácie do KĽDR v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym a medzinárodným právom zo svojho územia vyhostia štátnych príslušníkov KĽDR, ktorí podľa ich zistenia pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe I alebo prílohe II, alebo osoby, ktoré podľa ich zistení pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo ustanovení tohto rozhodnutia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa prítomnosť osoby vyžaduje na účely súdneho konania alebo na výlučne lekárske, bezpečnostné alebo iné humanitárne účely.

KAPITOLA VI

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 15

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré prináležia, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod priamou či nepriamou kontrolou:

a)

osôb alebo subjektov uvedených v prílohe I, ktoré sa podľa sankčného výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zúčastňujú jadrového programu KĽDR, programu balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo tieto programy podporujú, a to aj nedovolenými prostriedkami, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré tieto osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nedovolenými prostriedkami, ako sa uvádzajú v prílohe I;

b)

osôb a subjektov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré:

i)

sú zodpovedné, a to aj prostredníctvom podporovania a propagovania, za jadrový program KĽDR, jej program balistických rakiet alebo iné programy zbraní hromadného ničenia, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré tieto osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nedovolenými prostriedkami,

ii)

poskytujú finančné služby alebo prevod akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť na jadrový program KĽDR, jej program balistických rakiet a programy iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie alebo z neho, alebo zapájajúce štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby alebo finančné inštitúcie na ich území, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré tieto osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú,

iii)

sú, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, zapojené do dodávok do KĽDR alebo z KĽDR zbraní a súvisiaceho materiálu každého typu, alebo do dodávok do KĽDR položiek, materiálov, zariadení, tovarov a technológií, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu KĽDR, jej programu balistických rakiet alebo k iným programom zbraní hromadného ničenia;

c)

osôb alebo subjektov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I alebo príloha II a ktoré pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu, ktoré sú zaradené do zoznamu v prílohe I alebo prílohe II, alebo osôb, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) alebo 2094 (2013) alebo ustanovení tohto rozhodnutia, ako sa uvádzajú v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

2.   Osobám a subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo alebo nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Výnimky sa môžu udeliť pre finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb; alebo

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom,

a to po tom, ako dotknutý členský štát, tam, kde je to vhodné, oznámi sankčnému výboru svoj úmysel povoliť prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a sankčný výbor do piatich pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.   Výnimky sa môžu udeliť aj pre finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

potrebné na mimoriadne výdavky. Tam, kde je to vhodné, musí dotknutý členský štát najprv oznámiť túto výnimku a získať schválenie od sankčného výboru; alebo

b)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade môžu byť finančné prostriedky a hospodárske zdroje použité na úhradu pohľadávok vyplývajúcich z tohto práva alebo rozsudku za predpokladu, že toto záložné právo alebo rozsudok existovali už predtým, ako dotknutú osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1, určil sankčný výbor, Bezpečnostná rada alebo Rada a za predpokladu, že nie sú v prospech osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v odseku 1. Tam, kde je to vhodné, to musí dotknutý členský štát najprv oznámiť sankčnému výboru.

5.   Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov; alebo

b)

platby splatné podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli do 14. októbra 2006,

za predpokladu, že každý takýto úrok, iný výnos a platba naďalej podliehajú odseku 1.

KAPITOLA VII

INÉ REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA

Článok 16

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie obozretnosti a predchádzanie tomu, aby sa na ich územiach alebo prostredníctvom ich štátnych príslušníkov uskutočňovalo špecializované vzdelávanie alebo odborná príprava štátnych príslušníkov KĽDR v disciplínach, ktoré by prispievali k činnostiam KĽDR v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska šírenia a k vývoju nosičov jadrových zbraní.

Článok 17

Členské štáty sú v súlade s medzinárodným právom vo zvýšenej miere obozretné voči diplomatickému personálu KĽDR, aby sa takýmto osobám zabránilo v prispievaní k jadrovému programu alebo programu balistických rakiet KĽDR alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami BR OSN alebo týmto rozhodnutím.

KAPITOLA VIII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Označeným osobám alebo subjektom uvedeným v prílohách I, II alebo III ani žiadnej inej osobe či subjektu v KĽDR vrátane vlády KĽDR, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr, ani inej osobe či subjektu, ktoré si uplatňujú nárok prostredníctvom akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu alebo v ich prospech, sa neuzná žiaden nárok, a to ani kompenzácie, náhrada škody alebo akýkoľvek iný nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky, náhradu škody alebo pohľadávka so zárukou, nároky na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančné záruky vrátane nárokov vyplývajúcich z akreditívov a podobných nástrojov v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení, o ktorých sa rozhodlo podľa rezolúcií BR OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013), vrátane opatrení Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady alebo opatreniami, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, na základe požiadaviek stanovených v týchto rozhodnutiach alebo opatreniach alebo v akejkoľvek súvislosti s ich vykonávaním.

Článok 19

1.   Rada prijíma zmeny v prílohe I na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady alebo sankčného výboru.

2.   Rada jednomyseľne a na základe návrhu členských štátov alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vypracúva zoznamy uvedené v prílohách II alebo III a prijme k nim zmeny.

Článok 20

1.   Ak Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí do zoznamu osobu alebo subjekt, Rada takúto osobu alebo subjekt začlení do prílohy I.

2.   Ak Rada rozhodne, že osoba alebo subjekt budú podliehať opatreniam uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. b) a c) a článku 15 ods. 1 písm. b), príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu II alebo III.

3.   Rada svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu oznámi osobe alebo subjektu, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak tejto osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť pripomienky.

4.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a osobu alebo subjekt príslušným spôsobom informuje.

Článok 21

1.   V prílohách I, II a III sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb a subjektov do zoznamu, ako ich so zreteľom na prílohu I stanovila Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

2.   V prílohách I, II a III sa podľa možnosti uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov, ako ich pre prílohu I stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor. Pokiaľ ide o osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o subjekty, tieto informácie môžu zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha I tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 22

1.   Toto rozhodnutie sa preskúma a v prípade potreby zmení a doplní, najmä pokiaľ ide o kategórie osôb, subjektov alebo položiek alebo ďalších osôb, subjektov alebo položiek, na ktoré sa majú vzťahovať reštriktívne opatrenia, alebo pri zohľadnení príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady.

2.   Opatrenia uvedené v článku 13 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 15 ods. 1 písm. b) sa v pravidelných intervaloch, a aspoň každých 12 mesiacov, prehodnocujú. Opatrenia sa s ohľadom na dotknuté osoby alebo subjekty prestanú uplatňovať, ak Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 stanoví, že podmienky na ich uplatňovanie už neplatia.

Článok 23

Rozhodnutie 2010/800/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 24

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 22. apríla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2010, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 56.

(3)  Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2013, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

A.   Zoznam osôb podľa článku 13 ods. 1 písm. a)

 

Meno

Pseudonym

Dátum narodenia

Dátum označenia

Ďalšie informácie

1.

Yun Ho-jin

alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Riaditeľ spoločnosti Namchongang Trading Corporation; dohliada na dovoz položiek potrebných pre program obohacovania uránu.

2.

Ri Je-son

alias Ri Che-son

1938

16.7.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (General Bureau of Atomic Energy – GBAE), ktorý je hlavnou agentúrou riadiacou jadrový program Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; v niekoľkých prípadoch podporuje úsilie v jadrovej oblasti vrátane riadenia jadrového výskumného strediska v Yongbyone a spoločnosti Namchongang Trading Corporation zo strany GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (General Bureau of Atomic Energy – GBAE); zapojený do jadrového programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; ako vedúci Výboru pre vedenie výskumu (Scientific Guidance Bureau) v rámci GBAE pracoval vo vedeckej komisii v rámci Spoločného inštitútu pre jadrový výskum.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Bývalý riaditeľ jadrového výskumného strediska v Yongbyone, dohliadal na tri kľúčové zariadenia, ktoré pomáhajú pri výrobe plutónia vhodného na výrobu zbraní: zariadenie na výrobu paliva, jadrový reaktor a zariadenie na prepracovanie.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Riaditeľ spoločnosti Korea Ryongaksan General Trading Corporation; zapojený do programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v oblasti balistických rakiet.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch’ang-Ho

Cestovný pas č.: 381420754;

Dátum vydania cestovného pasu: 7. decembra 2011;

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 7. decembra 2016;

Dátum narodenia: 18. júna 1964;

Miesto narodenia: Kaesong, KĽDR

22.1.2013

Vyšší úradník a vedúci satelitného kontrolného centra Kórejského výboru pre vesmírne technológie.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Dátum narodenia: 1966

alebo 1965

22.1.2013

Generálny riaditeľ stanice na vypúšťanie satelitov v Sohae a vedúci vypúšťacieho centra, z ktorého boli vypustené rakety 13. apríla a 12. decembra 2012.

8.

Ra Ky’ong-Su

 

 

22.1.2013

Úradník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). Zo svojej pozície umožňoval transakcie TCB. Banka Tanchon bola sankčným výborom označená v apríli 2009 ako hlavný finančný subjekt KĽDR zodpovedný za predaj konvenčných zbraní, balistických rakiet a tovarov súvisiacich s montážou a výrobou takýchto zbraní.

9.

Kim Kwang-il

 

 

22.1.2013

Úradník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). Zo svojej pozície umožňoval transakcie TCB a spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Banka Tanchon bola sankčným výborom označená v apríli 2009 ako hlavný finančný subjekt KĽDR zodpovedný za predaj konvenčných zbraní, balistických rakiet a tovarov súvisiacich s montážou a výrobou takýchto zbraní. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovarov a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

10.

Yo’n Cho’ng Nam

 

 

7.3.2013

Hlavný zástupca spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

11.

Ko Ch’o’l-Chae

 

 

7.3.2013

Zástupca hlavného zástupcu spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDRobchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

12.

Mun Cho’ng-Ch’o’l

 

 

7.3.2013

Mun Cho’ng-Ch’o’l je úradníkom TCB. Zo svojej pozície umožňoval transakcie TCB. Banka Tanchon bola sankčným výborom označená v apríli 2009 a je hlavným finančným subjektom KĽDR zodpovedným za predaj konvenčných zbraní, balistických rakiet a tovarov súvisiacich s montážou a výrobou takýchto zbraní.


B.   Zoznam subjektov podľa článku 15 ods. 1 písm. a)

 

Meno

Pseudonym

Miesto

Dátum označenia

Ďalšie informácie

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION alias „KOMID“

Central District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Významný obchodník so zbraňami a hlavný vývozca tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; kedysi známa ako LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Pchjongjang, KĽDR; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Obranný koncern zameriavajúci sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení krajiny.

3.

Tanchon Commercial Bank

kedysi známa ako CHANGGWANG CREDIT BANK alebo KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Hlavný finančný subjekt KĽDR pre predaj konvenčných zbraní, balistických rakiet a tovaru súvisiaceho s montážou a výrobou týchto zbraní.

4.

Namchongang Trading Corporation

alias NCG alias NAMCHONGANG TRADING alias NAM CHON GANG CORPORATION alias NAMCHONGANG TRADING CO. alias NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Namchongang je obchodná spoločnosť KĽDR, ktorá spadá pod General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Spoločnosť Namchongang je zapojená do obstarávania vákuových púmp s pôvodom v Japonsku, ktoré boli zistené v jadrovom zariadení KĽDR, ako aj do obstarávania jadrového materiálu súvisiaceho s osobou z Nemecka. Ďalej sa od záveru 90. rokov 20. storočiazapája do nákupu hliníkových trúbok a ďalšieho zariadenia osobitne vhodného pre program obohacovania uránu. Jej predstaviteľ je bývalý diplomat, ktorý pracoval ako zástupca KĽDR počas inšpekcie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v jadrových zariadeniach v Yongbyone v roku 2007. Činnosť spoločnosti Namchongang v oblasti šírenia jadrových zbraní vyvoláva vzhľadom na činnosť KĽDR v tejto oblasti v minulosti vážne obavy.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Irán

16.7.2009

Túto spoločnosť vlastnia alebo kontrolujú Tanchon Commercial Bank a KOMID, alebo táto spoločnosť koná pre Tanchon Commercial Bank a KOMID alebo v ich mene, resp. predstiera, že koná pre nich alebo v ich mene. Spoločnosť Hong Kong Electronics presunula od roku 2007 v mene Tanchon Commercial Bank a KOMID (obe sankčný výbor označil v apríli 2009) milióny dolárov z prostriedkov spojených so šírením jadrových zbraní. Spoločnosť Hong Kong Electronics umožnila v mene KOMID presun finančných prostriedkov z Iránu do KĽDR.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Spoločnosť KĽDR so sídlom v Pchjongjangu, ktorá spadá pod Korea Ryonbong General Corporation (sankčný výbor ju označil v apríli 2009) a je zapojená do vývoja zbraní hromadného ničenia.

7.

Generálny úrad pre atómovú energiu – General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

GBAE je zodpovedný za jadrový program KĽDR, ktorého súčasťou je aj jadrové výskumné stredisko v Yongbyone a jeho výskumný reaktor na výrobu plutónia s kapacitou 5 MWe (25 MWt), ako aj jeho zariadenia na výrobu paliva a prepracovanie. GBAE sa stretol s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a rokoval s ňou o jadrových otázkach. GBAE je hlavná vládna agentúra KĽDR, ktorá dohliada na jadrové programy vrátane fungovania jadrového výskumného strediska v Yongbyone.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Spoločnosť Korea Tangun Trading Corporation spadá pod Druhú akadémiu prírodných vied KĽDR a zodpovedá predovšetkým za obstarávanie tovaru a technológií na podporu obranných výskumných a vývojových programov KĽDR vrátane – ale nie výlučne – programov v oblasti zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a ich obstarávania vrátane materiálov, ktoré sú pod dohľadom alebo zakázané v rámci príslušných multilaterálnych systémov kontroly.

9.

Kórejský výbor pre vesmírne technológie

Výbor KĽDR pre vesmírne technológie; odbor pre vesmírne technológie KĽDR; Výbor pre vesmírne technológie; KCST

Pchjongjang, KĽDR

22.1.2013

Kórejský výbor pre vesmírne technológie (KCST) uskutočnil v KĽDR vypustenia 13. apríla a 12. decembra 2012 prostredníctvom satelitného kontrolného centra a priestoru na vypúšťanie rakiet v Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank; Tongbang U’Nhaeng; Tongbang Bank

P.O. Box 32,

BEL Building,

Jonseung-Dung,

Moranbong District, Pchjongjang, KĽDR

22.1.2013

Finančná inštitúcia KĽDR Bank of East Land umožňuje výrobcovi a exportérovi zbraní spoločnosti Green Pine Associated Corporation (Green Pine) transakcie súvisiace so zbraňami a inak ho podporuje. Bank of East Land aktívne spolupracovala so spoločnosťou Green Pine na prevodoch finančných prostriedkov spôsobom obchádzajúcim sankcie. V rokoch 2007 a 2008 Bank of East Land umožnila transakcie, do ktorých bola zapojená spoločnosť Green Pine a iránske finančné inštitúcie vrátane Bank Melli a Bank Sepah. Bezpečnostná rada označila Bank Sepah v rezolúcii 1747 (2007) za poskytovanie podpory iránskemu programu balistických rakiet. Spoločnosť Green Pine bola sankčným výborom označená v apríli 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Krycí názov, ktorý spoločnosť Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) využíva na činnosti obstarávania. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšouspoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovarov a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pchjongjang, KĽDR

22.1.2013

Spoločnosť Tosong Technology Trading Corporation je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovarov a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Central District, Pchjongjang, KĽDR; Mangyungdae-gu, Pchjongjang, KĽDR; Mangyongdae District, Pchjongjang, KĽDR

22.1.2013

Spoločnosť Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Korea Ryonbong General Corporation. Spoločnosť Korea Ryonbong General Corporation, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je zbrojné konzorcium zamerané na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení KĽDR.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited

Room 1610 Nan Fung Tower,

173 Des Voeux Road,

HongKong

22.1.2013

Uľahčuje prepravu v mene spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovarov a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho’ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Chosun Chawo’n Kaebal T’uja Hoesa; Jindallae; Ku’mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp’il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang, KĽDR;

Nungrado, Pchjongjang, KĽDR

2.5.2012

Spoločnosť Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) prevzala veľa činností spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovarov a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

Spoločnosť Green Pine je tiež zodpovedná za vývoz približnepolovice zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré KĽDR vyváža.

Na spoločnosť Green Pine sa majú vzťahovať sankcie z dôvodu vývozu zbraní alebo súvisiaceho materiálu zo Severnej Kórey. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a raketové systémy, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam v oblasti obrany.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pchjongjang, KĽDR

2.5.2012

Spoločnosť Amroggang, založená v roku 2006, je prepojená s bankou Tanchon Commercial Bank a riadia ju úradníci tejto banky. Banka Tanchon zohráva úlohu pri financovaní predaja balistických rakiet spoločnosti KOMID a zapájala sa aj do transakcií s balistickými raketami medzi spoločnosťou KOMID a iránskou priemyselnou skupinou Shabib Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je hlavným finančným subjektom KĽDR zameraným na predaj konvenčných zbraní, balistických rakiet a tovaru súvisiaceho s montážou a výrobou týchto zbraní. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najvýznamnejšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovarov a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Bezpečnostná rada označila priemyselnú skupinu SHIG v rezolúcii 1737 (2006) za subjekt, ktorý sa zúčastňuje na iránskom programe balistických rakiet.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pchjongjang, KĽDR

2.5.2012

Spoločnosť KOMID využíva spoločnosť Korea Heungjin Trading Company na obchodné účely. Existuje podozrenie, že sa spoločnosť Heungjin zúčastňovala na dodávke tovarov súvisiacich s raketami iránskej priemyselnej skupine Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Spoločnosť Heungjin je spojená so spoločnosťou KOMID, konkrétne s jej úradom pre obstarávanie. Spoločnosť Heungjin sa využívala na výrobu technicky vyspelej digitálnej riadiacej jednotky použiteľnej prikonštrukcii rakiet. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je popredným obchodníkom KĽDR so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Bezpečnostná rada označila priemyselnú skupinu SHIG v rezolúcii 1737 (2006) za subjekt, ktorý sa zúčastňuje na iránskom programe balistických rakiet.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pchjongjang, KĽDR

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences je organizáciou na národnej úrovni zodpovednou za výskum a vývoj moderných zbraňových systémov KĽDR vrátane rakiet a pravdepodobne jadrových zbraní. Second Academy of Natural Sciences využíva viacero dcérskych organizácií na získanie technológií, zariadení a informácií zo zámoria vrátane spoločnosti Tangun Trading Corporation, a to na účely použitia v programoch KĽDR týkajúcich sa rakiet a pravdepodobne jadrových zbraní. Spoločnosť Tangun Trading Corporation bola sankčným výborom označená v júli 2009 a nesie hlavnú zodpovednosť za obstarávanie tovaru a technológií na podporu obranných výskumných a vývojových programov KĽDR vrátane – nie však výlučne – programov v oblasti zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a ich obstarávania vrátane materiálov, ktoré sú pod dohľadom alebo zakázané v rámci príslušných multilaterálnych systémov kontroly.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

7.3.2013

Spoločnosť Korea Complex Equipment Import Corporation je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Korea Ryonbong General Corporation. Spoločnosť Korea Ryonbong General Corporation, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je zbrojné konzorcium zamerané na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení KĽDR.


PRÍLOHA II

Zoznam osôb podľa článku 13 ods. 1 písm. b) a osôb a subjektov podľa článku 15 ods. 1 písm. b)

I.   Osoby a subjekty zodpovedné za programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjekty nimi vlastnené alebo kontrolované

A.   Osoby

 

Meno (a prípadné pseudonymy)

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Dátum narodenia: 2.2.1946 alebo 6.2.1946 alebo 23.2.1946 (provincia North Hamgyong),

číslo pasu (v roku 2006): PS 736420617

Člen Národnej obrannej komisie. Riaditeľ správneho oddelenia Kórejskej strany pracujúcich.

2.

CHON Chi Bu

 

Člen Generálneho úradu pre atómovú energiu, bývalý technický riaditeľ jadrového výskumného strediska Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Dátum narodenia: medzi 1928 a 1933.

Prvý námestník oddelenia pre obranný priemysel (balistický program) Kórejskej strany pracujúcich, člen Národnej obrannej komisie.

4.

HYON Chol-hae

Dátum narodenia: 1934 (Mandžusko, Čína)

Námestník riaditeľa všeobecného politického oddelenia ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila).

5.

JON Pyong-ho

Dátum narodenia: 1926

Tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, vedúci oddelenia pre dodávky vojenského priemyslu na ústrednom výbore, ktorý kontroluje druhý hospodársky výbor ústredného výboru, člen Národnej obrannej komisie.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Dátum narodenia: 4.3.1935,

číslo pasu: 554410660

Podpredseda Národnej obrannej komisie, minister ľudových ozbrojených síl, osobitný poradca zosnulého Kim Čong-ila pre jadrovú stratégiu.

7.

O Kuk-Ryol

Dátum narodenia: 1931 (provincia Ťi-lin, Čína)

Podpredseda Národnej obrannej komisie, dohliada na nákup najnovšej technológie zo zahraničia pre jadrové a balistické programy.

8.

PAEK Se-bong

Dátum narodenia: 1946

Predseda druhého hospodárskeho výboru (zodpovedného za balistický program) Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Člen Národnej obrannej komisie.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Dátum narodenia: 1933,

číslo pasu: 554410661

Námestník riaditeľa všeobecného politického oddelenia ľudových ozbrojených síl a námestník riaditeľa logistického úradu ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Dátum narodenia: 20.9.1929,

číslo pasu: 645310121 (vydaný 13.9.2005)

Predseda Akadémie vied zapojenej do biologického výskumu súvisiaceho so ZHN.

11.

RYOM Yong

 

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (subjekt označený OSN), poverený medzinárodnými vzťahmi.

12.

SO Sang-kuk

Dátum narodenia: medzi 1932 a 1938

Vedúci katedry jadrovej fyziky na Univerzite Kim Ir-sena.

13.

Generálporučík Kim Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Dátum narodenia: 1946

Location: Pyongan-Pukto, Severná Kórea

Kim Yong Chol je veliteľom Reconnaissance General Bureau (RGD).

14.

Pak To-Chun

Dátum narodenia: 9.3.1944,

miesto narodenia: Jagang, Rangrim

Člen Národnej bezpečnostnej rady. Má na starosti zbrojársky priemysel. Uvádza sa, že vedie úrad pre jadrovú energetiku. Táto inštitúcia má pre jadrový a raketový program v KĽDR zásadný význam.

B.   Subjekty

 

Názov (a prípadné pseudonymy)

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený OSN 24. 4. 2009); zabezpečuje riadenie tovární na výrobu hliníkového prášku, ktorý možno využiť v balistickej oblasti.

2.

Korea Taesong Trading Company

Miesto: Pchjongjang

Subjekt so sídlom v Pchjongjangu využívaný spoločnosťou Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) na účely obchodovania (spoločnosť KOMID bola 24.4.2009 označená Organizáciou Spojených národov). Spoločnosť Korea Taesong Trading Company konala v jednaniach so Sýriou v mene spoločnosti KOMID.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, Severná Kórea

Dcérska spoločnosť spoločnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený OSN 24.4.2009)

4.

Druhý hospodársky výbor

 

Druhý hospodársky výbor je zapojený do kľúčových prvkov raketového programu Severnej Kórey. Druhý hospodársky výbor dohliada na výrobu balistických rakiet Severnej Kórey. Riadi aj činnosti spoločnosti KOMID (spoločnosť KOMID bola 24.4.2009 označená Organizáciou Spojených národov). Je to celoštátna organizácia zodpovedná za výskum a vývoj pokročilých zbraňových systémov Severnej Kórey, a to vrátane raketových systémov a pravdepodobne jadrových zbraní. Využíva viacero podriadených organizácií na získanie technológií, vybavenia a informácií zo zahraničia, a to o vrátane subjektu Korea Tangun Trading Corporation, ktoré využíva v programoch Severnej Kórey v oblasti raketových systémov a pravdepodobne jadrových zbraní.

5.

Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)

 

Štátna spoločnosť zapojená do výskumu a nákupu citlivých výrobkov a zariadení. Vlastní viacero ložísk prírodného grafitu, ktoré surovinami zásobujú dva spracovateľské závody produkujúce okrem iného grafitové bloky, ktoré možno použiť pri výrobe rakiet.

6.

Jadrové výskumné stredisko Yongbyon

 

Výskumné stredisko, ktoré sa podieľalo na výrobe plutónia použiteľného na výrobu zbraní. Stredisko spadá pod Generálny úrad pre atómovú energiu (subjekt označený Organizáciou Spojených národov 16.7.2009).

7.

Hesong Trading Corporation

Pchjongjang, KĽDR

Pod kontrolou Korea Mining Development Corporation (KOMID) (označenou v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718): významný obchodník so zbraňami a hlavný vývozca tovaru a zariadenia súvisiaceho s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Spoločnosť je zapojená do dodávok s možným využitím v programe balistických rakiet.

8.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

Pod kontrolou Korea Ryonbong General Corporation (označenou v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718): obranný koncern zameriavajúci sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení krajiny.

9.

Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, provincia Južný Hamgyong, KĽDR;

Man gyongdae-kuyok, Pchjongjang, KĽDR;

Mangyungdae-gu, Pchjongjang, KĽDR

Pod kontrolou Korea Ryonbong General Corporation (označenou v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718): obranný koncern zameriavajúci sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení krajiny.

10.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

Pod kontrolou Korea Ryonbong General Corporation (označenou v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718): obranný koncern zameriavajúci sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení krajiny.

11.

Munitions Industry Department (alias Military Supplies Industry Department)

Pchjongjang, KĽDR

Oddelenie zodpovedné za kontrolu činnosti vojenského priemyslu Severnej Kórey vrátane druhého hospodárskeho výboru a spoločnosti KOMID. Zahŕňa to dohľad nad programom balistických rakiet a jadrovým programom Severnej Kórey.

Donedávna ho viedol Jon Pyong Ho. Podľa informácií je bývalý prvý zástupca riaditeľa oddelenia pre priemysel v oblasti strelív Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) v súčasnosti riaditeľom tohto subjektu, ktorý na verejnosti vystupuje pod názvom Machine Building Industry Department. Chu vykonával všeobecný dohľad nad vývojom rakiet v Severnej Kórei vrátane dohľadu nad vypustením rakety Taepo Dong-2 (TD-2) 5. apríla 2009 a neúspešným vypustením rakety TD-2 v júli 2006.

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB) (alias Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang, Severná Kórea;

Nungrado, Pchjongjang, Severná Kórea.

Reconnaissance General Bureau (RGB) je hlavnou spravodajskou organizáciou Severnej Kórey vytvorenou na začiatku roka 2009 zlúčením existujúcich spravodajských organizácií v rámci Kórejskej strany pracujúcich, operačného oddelenia a kancelárie 35 a výzvednej služby (Reconnaissance Bureau) kórejskej ľudovej armády. Spadá pod priame velenie ministerstva obrany a zaoberá sa najmä zhromažďovaním vojenských spravodajských informácií. RGB obchoduje s konvenčnými zbraňami a kontroluje severokórejskú firmu pôsobiacu v oblasti konvenčných zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine) označenú zo strany EÚ.

II.   Osoby a subjekty poskytujúce finančné služby, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu KĽDR, jej programu balistických rakiet alebo programom iných zbraní hromadného ničenia

A.   Osoby

 

Meno (a prípadné pseudonymy)

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

JON Il-chun

Dátum narodenia: 24.8.1941

Vo februári 2010 bol KIM Tong-un prepustený z úradu riaditeľa kancelárie 39, ktorá okrem iného zodpovedá za skupovanie tovarov od diplomatických zastúpení KĽDR, ktoré obchádzajú sankcie. Nahradil ho JON Il-chun. JON Il-chun je tiež údajne jednou z vedúcich postáv v Štátnej rozvojovej banke.

2.

KIM Tong-un

 

Bývalý riaditeľ „kancelárie 39“ Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, ktorá sa zaoberá financovaním šírenia ZHN.

3.

Kim Tong-Myo'ng (alias Kim Chin-so'k)

Dátum narodenia: 1964,

štátna príslušnosť: Severná Kórea.

Kim Tong-Myo'ng koná v mene Tanchon Commercial Bank (označenej v apríli 2009 sankčným výborom zriadeným rezolúciou BR OSN 1718). Kim Dong Myong pôsobil v banke Tanchon na rôznych pozíciách minimálne od roku 2002 a v súčasnosti je jej prezidentom. Pôsobí aj ako správca záležitostí rozvojovej banky Amroggang (ktorá je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Tanchon Commercial Bank), pričom používa krycie meno Kim Chin-so'k.

B.   Subjekty

 

Názov (a prípadné pseudonymy)

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresa: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pchjongjang, KĽDR

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2 381 4576

Severokórejská finančná inštitúcia, ktorá je priamo podriadená kancelárii 39 a je zapojená do uľahčovania financovania projektov KĽDR týkajúcich sa šírenia zbraní hromadného ničenia.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresa: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchjongjang, KĽDR,

Tel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fax. č.: 850 2 381 4431/4432

Spoločnosť, ktorá je podriadená kancelárii 39 a ktorá sa využíva na uľahčenie zahraničných obchodov v mene kancelárie 39.

Riaditeľ úradu kancelárie 39 Kim Tong-un je zaradený do zoznamu v prílohe V k nariadeniu Rady (ES) 329/2007.

3.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchjongjang, KĽDR

Dcérska spoločnosť konajúca v mene alebo pod vedením, vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Korea Ryonbong General Corporation (označenej v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718). Poskytuje finančné služby na podporu Tanchon Commercial Bank (označenej v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718) a spoločnosti Korea Hyoksin Trading Corporation (označenej v júli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718). Od roku 2008 banka Tanchon využíva spoločnosť KKBC na uľahčenie prevodov finančných prostriedkov, ktoré pravdepodobne dosiahli niekoľko miliónov dolárov, vrátane prevodov, do ktorých je zapojená finančných prostriedkov súvisiacich so spoločnosťou Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (označenou v apríli 2009 sankčným výborom podľa rezolúcie BR OSN 1718) z Barmy do Číny, ktoré sa uskutočnili v roku 2009. Okrem toho sa spoločnosť Hyoksin, ktorú OSN označila za subjekt zapojený do vývoja zbraní hromadného ničenia, pokúsila v roku 2008 využiť KKBC v súvislosti s nákupom vybavenia dvojakého použitia. KKBC má aspoň jednu zahraničnú pobočku v čínskom meste Dangdong.

4.

Kancelária 39 Kórejskej strany pracujúcich (alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (po kórejsky: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pchjongjang, Severná Kórea;

Chung-Guyok (centrálna štvrť), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pchjongjang, Severná Kórea;

Changgwang Street, Pchjongjang, Severná Kórea.

Kancelária 39 Kórejskej strany pracujúcich je zapojená do nezákonnej hospodárskej činnosti na podporu vlády Severnej Kórey. Má pobočky po celej krajine, ktoré získavajú a spravujú finančné prostriedky, a je zodpovedná za získavanie devíz pre vedenie Kórejskej strany pracujúcich Severnej Kórey prostredníctvom nezákonnej činnosti, ako napríklad obchodovanie s narkotikami. Kancelária 39 má pod kontrolou viacero subjektov v Severnej Kórei a v zahraničí, prostredníctvom ktorých vykonáva rôznu nezákonnú činnosť vrátane výroby, pašovania a distribúcie narkotík. Kancelária 39 sa podieľala aj na pokusoch o obstaranie a dovoz luxusného tovaru do Severnej Kórey. Kancelária 39 figuruje medzi najdôležitejšími organizáciami poverenými nákupom cudzích mien a tovaru. Údajne bola pod velením zosnulého Kim Čong-ila. Má pod kontrolou viacero obchodných spoločností, z ktorých niektoré sa zapájajú do nezákonnej činnosti, ako napríklad Daesong General Bureau, ktorá je súčasťou Daesong group, najväčšej skupiny podnikov v krajine. Kancelária 39 má podľa niektorých zdrojov zastupiteľské kancelárie v Ríme, Pekingu, Bangkoku,

Singapure, Hongkongu a Dubaji. Smerom navonok mení kancelária 39 pravidelne svoj názov a formu. Riaditeľ kancelárie 39 JON il-chun je už zaradený na sankčnom zozname EÚ.

Kancelária 39 vyrábala v Sangwone v provincii Južný Pyongan metamfetamín a podieľala sa aj na distribúcii metamfetamínu drobným pašerákom v Severnej Kórei na účely jeho distribúcie do Číny a Južnej Kórey. Kancelária 39 zároveň prevádzkuje makové farmy v provincii Severný Hamkyo’ng a provincii Severný Pyongan a vyrába ópium a heroín v Hamhu’ngu a Nachine. V roku 2009 sa kancelária 39 podieľala na neúspešnom pokuse o nákup a vývoz dvoch luxusných jácht vyrobených v Taliansku v hodnote viac ako 15 miliónov dolárov cez Čínu do Severnej Kórey. Pokus o vývoz jácht určených pre zosnulého Kim Čong-ila zastavili talianske orgány, pretože bol porušením sankcií OSN voči Severnej Kórei podľa rezolúcie BR OSN 1718, v ktorej sa od členských štátov osobitne žiada, aby zabránili dodávkam, predaju alebo transferu luxusného tovaru do Severnej Kórey. Kancelária 39 na pranie nezákonných výnosov v minulosti využívala Banco Delta Asia. Ministerstvo financií USA označilo v septembri 2005 Banco Delta Asia za „hlavný koncern na pranie špinavých peňazí“ podľa oddielu 311 zákona USA PATRIOT, pretože predstavuje neprijateľné riziko prania špinavých peňazí a inej finančnej trestnej činnosti.

III.   Osoby a subjekty zapojené do dodávok zbraní do alebo z KĽDR a dodávok súvisiaceho materiálu každého typu, alebo do dodávok položiek, materiálov, zariadení, tovarov a technológií, ktoré by mohli prispieť k jadrovému programu KĽDR, jej programu balistických rakiet alebo k iným programom zbraní hromadného ničenia

A.   Osoby

B.   Subjekty


PRÍLOHA III

Zoznam osôb podľa článku 13 ods. 1 písm. c) a článku 15 ods. 1 písm. c)


PRÍLOHA IV

Zoznam pobočiek a dcérskych spoločností podľa článku 7 ods. 1 písm. b)


PRÍLOHA V

Zoznam pobočiek, dcérskych spoločností a finančných subjektov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) a d)


Top